หน่วยงาน ศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม
ลำดับที่ : 1

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนจัดการความรู้วิจัย และนวัตกรรมกรมอนามัย 4.0

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 19. จำนวนงานวิจัย ผลงาน วิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

cluster : กลุ่ม KISS

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (71)24.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ด้วยกรมอนามัยมีนโยบายขับเคลื่อนกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาลเพื่อเคลื่อนผ่านกับดักเชิงซ้อนของระบบราชการ และเผชิญกับประเด็นท้าทายในการปฏิรูปองค์การจึงจำเป็นต้องมีกลไกทีมนำ(Executive Engagement Team) เป็นพลังร่วมสำคัญ (Collective Leadership) ในการกำหนดทิศทาง การพัฒนาองค์กรให้มีความชัดเจนและนำพาไปข้างหน้าสู่วิสัยทัศน์ที่วางไว้ร่วมกัน ตามกระบวนการหลัก (Core Business Process) สู่ระบบงานประจำ ได้พัฒนาโมเดลขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์คุณภาพคู่คุณธรรมด้วยเครื่องมือ PMQA (Public Sector Management Quality Award) เพื่อให้เป็นไปตามแนวคิดการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 ด้วย PMQA หรือ PMQA Mechanism ในการผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรในเกิดการเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีขีดสมรรถนะสูงทันสมัย มีธรรมาภิบาลและเทียบเท่ามาตรฐานสากล มุ่งสร้างความเข้มแข็งจากภายในขับเคลื่อนองค์การไปสู่องค์การคุณภาพคู่คุณธรรมในการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบที่สอดรับกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จึงเห็นควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนจัดการความรู้วิจัย และนวัตกรรมกรมอนามัย 4.0 เพื่อวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์(SWOC Analysis) ขับเคลื่อน พัฒนา และบูรณาการแผนให้เกิดความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) ทั่วทั้งองค์กรในทุกระดับ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อรับทราบนโยบายเร่งรัดภารกิจขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 มุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม 2. เพื่อกำหนดทิศทางขับเคลื่อน พัฒนา และบูรณาการแผนจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรมกรมอนามัย 3. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการความรู้ วิจัยและนวัตกรรมกรมอนามัยให้มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย มีธรรมาภิบาลและเทียบเท่ามาตรฐานสากล

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
หน่วยงานเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อน พัฒนา และบูรณาการแผนจัดการความรู้ วิจัยและนวัตกรรม กรมอนามัย 4.0 จำนวน 37 หน่วยงาน

วิธีการดำเนินงาน : 1. วิเคราะห์และทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2. วางแผนและจัดทำโครงการฯ ให้สอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตร์กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 3. ดำเนินการตามแผนและแนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ 4. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานความสำเร็จของโครงการฯ ตามแผนที่กำหนด

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรมกรมอนามัย 4.0 1 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560 199,465.00
รวมเป็นเงิน 199,465.00
งบประมาณ : 199,465.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม มีความสำเร็จในขับเคลื่อน พัฒนา และบูรณาการแผนจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม กรมอนามัย 4.0เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย มีธรรมาภิบาลและเทียบเท่ามาตรฐานสากล

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางสาวสมพร อิทธิเดชพงศ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวพรรณธิภา ศรีชนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 3. นางสาวพิมลพร ธิชากรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 4. นางสาวชนกพร แสนสุด ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 5. นางสาวเบญจมาพร เมืองหนองหว้า ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 6. นางสาวธันญาภรณ์ พิบูลย์พล ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

ผู้เสนอโครงการ : นางสาวสมพร อิทธิเดชพงศ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายชัยพร พรหมสิงห์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายวชิระ เพ็งจันทร์ ตำแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม
ลำดับที่ : 2

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 19. จำนวนงานวิจัย ผลงาน วิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

cluster : กลุ่ม KISS

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (71)24.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ด้วย กรมอนามัยได้มีนโยบายการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อบรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายมีความสุข ระบบอนามัยยั่งยืน (ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม)” โดยกำหนดเป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายตลอดจนโครงการสำคัญที่สอดคล้องกรองรับนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การบูรณาการงานทุกกลุ่มวัยและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กำหนดและสอดคล้องกับการพัฒนาบทบาท ภารกิจ และกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่พึงประสงค์ของกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรหลัก(National Health Authority) ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ และเพื่อพัฒนาขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย อันสอดคล้องกับกลไกในการพัฒนาที่มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อรองรับการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรมของกรมอนามัยในภาพรวมให้เป็นมาตรฐานสากล และสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์เชิงระบบ (Impact) ที่มีพลังเพียงพอต่อการสร้างข้อเสนอและผลักดันนโยบายระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศบนฐานความรู้ (Knowledge Based Policy)จึงจัดประชุมโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรมเพื่อให้การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามภารกิจของกรมอนามัย

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานสังกัดกรมอนามัยพัฒนา และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องอันประกอบด้วย คณะอนุกรรมการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม คณะอนุกรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม และคณะอนุกรรมการระบบเฝ้าระวังด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อให้สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสร้างความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัย สู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1 มีการติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของอนุกรรมการฯเพื่อเสริมพลังการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการของกรมอนามัยอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 80 2 บุคลากรสังกัดศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานไม่น้อยกว่า 20 คน/ครั้ง

วิธีการดำเนินงาน : 1. วิเคราะห์ และทบทวนคำสั่งและผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของหน่วยงาน 3. จัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม 4. ดำเนินการ กำกับ ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ตามแผนที่กำหนด 5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน และความสำเร็จของโครงการฯ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการกรมอนามัย(กพว.) 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 115,630.00
2 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์จัดการความรู้วิจัย และนวัตกรรม 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 7,565.00
รวมเป็นเงิน 123,195.00
งบประมาณ : 123,195.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. หน่วยงานสังกัดกรมอนามัยดำเนินงานและขับเคลื่อนงานด้านวิชาการ งานวิจัย การจัดการความรู้ และระบบเฝ้าระวังด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 2. ศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรมมีความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีหลักธรรมาภิบาล

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางสาวสมพร อิทธิเดชพงศ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวพรรณธิภา ศรีชนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 3. นางสาวพิมลพร ธิชากรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 4. นางสาวชนกพร แสนสุด ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 5. นางสาวเบญจมาพร เมืองหนองหว้า ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 6. นางสาวธันญาภรณ์พิบูลย์พล ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

ผู้เสนอโครงการ : นางสาวสมพร อิทธิเดชพงศ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายชัยพร พรหมสิงห์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายวชิระ เพ็งจันทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม
ลำดับที่ : 3

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 19. จำนวนงานวิจัย ผลงาน วิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

cluster : กลุ่ม KISS

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (71)24.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ด้วย กรมอนามัยมีนโยบายและให้ความสำคัญในการปรับปรุงโครงสร้างและกลไกในการพัฒนาที่มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อรองรับการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรมของกรมอนามัยในภาพรวมให้เป็นมาตรฐานสากล และสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์เชิงระบบ (Impact) ที่มีพลังเพียงพอต่อการสร้างข้อเสนอและผลักดันนโยบายระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศบนฐานความรู้ (Knowledge Based Policy)เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามเจตนารมณ์ สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ และกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานที่พึงประสงค์ของกรมอนามัย ศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม จึงเห็นควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อกำหนดความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรมให้บรรลุความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทบทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม ปี 2560 2. เพื่อรับทราบนโยบาย ภารกิจ และแนวทางการบริหารจัดการของศูนย์จัดการความรู้ วิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 3. เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของหน่วยงาน 4. เพื่อกำหนดความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรมให้บรรลุความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร นักวิชาการ ผู้แทนจากกลุ่มClusterสังกัดกรมอนามัย และบุคลากรจากศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม และผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

วิธีการดำเนินงาน : 1. ประชุมทบทวน และวิเคราะห์การดำเนินงานที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2. ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนภารกิจหลักของหน่วยงาน 3. ร่วมกันวางแผนและการแปลงแผนยุทศาสตร์สู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน ระดับกลุ่มงาน และระดับบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 4. ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มงานให้สอดคล้องกับภารกิจหน่วยงาน 5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานความสำเร็จของโครงการฯ ตามแผนที่กำหนด

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 สัมมนาเรื่อง“การจัดการพัฒนาการเด็ก สุขภาพผู้สูงอายุ และการอนามัยสิ่งแวดล้อมจากแนวปฏิบัติที่ดีในระดับโลก” 1 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560 24,615.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทบทวนและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนแรก และแนวทางการปฏิบัติราชการให้บรรลุผลสำเร็จในรอบ 5 เดือนหลัง อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 26 มี.ค. 2561 - 28 มี.ค. 2561 116,300.00
รวมเป็นเงิน 140,915.00
งบประมาณ : 140,915.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 พ.ย. 2560 - 28 มี.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม มีความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามภารกิจของกรมอนามัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางสาวสมพร อิทธิเดชพงศ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวพรรณธิภา ศรีชนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 3. นางสาวพิมลพร ธิชากรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 4. นางสาวชนกพร แสนสุด ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 5. นางสาวเบญจมาพร เมืองหนองหว้า ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 6. นางสาวธันญาภรณ์พิบูลย์พล ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

ผู้เสนอโครงการ : นางสาวสมพร อิทธิเดชพงศ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายชัยพร พรหมสิงห์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายวชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม
ลำดับที่ : 4

ชื่อโครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม กรมอนามัย (KM Tools for Academic Creation & Development to DoH Innovation)

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 19. จำนวนงานวิจัย ผลงาน วิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

cluster : กลุ่ม KISS

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (71)24.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ตามที่กรมอนามัย ได้กำหนดให้การปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล เป็น 1 ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีเป้าประสงค์สำคัญคือ การให้กรมอนามัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) มุ่งหวังให้บุคลกรกรมอนามัยมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ขององค์กรตามเป้าหมายที่กำหนด การจัดการความรู้เป็นปัจจัยสำคัญในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ( KM for Performance Excellence) เพื่อรองรับการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรมของกรมอนามัยในภาพรวมให้เป็นมาตรฐานสากล และสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์เชิงระบบ (Impact) ที่มีพลังเพียงพอต่อการสร้างข้อเสนอและผลักดันนโยบายระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศบนฐานความรู้ (Knowledge Based Policy) จำเป็นจะต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยให้พร้อมเป็นนักจัดการความรู้ที่มีทักษะและความสามารถในการสร้างสรรค์และพัฒนางานวิชาการ ด้วยการบริหารจัดการข้อมูล ความรู้ (ทบทวน/วิเคราะห์สถานการณ์ บ่งชี้ข้อมูล ความรู้สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งยวด สร้าง/แสวงหา รวบรวม จัดเก็บให้เป็นระบบ) ให้เป็นกลไกพร้อมใช้งาน และขับเคลื่อนการเติบโตองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม จึงเห็นควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม กรมอนามัย (KM Tools for Academic Creation & Development to DoH Innovation) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เสนอหลักการและแนวทางการสร้างสรรค์และพัฒนางานวิชาการด้วย KM ให้ทราบหลักการและขั้นตอนการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคและเครื่องมือการจัดการความรู้ได้ ออกแบบแผนงานการจัดการความรู้และแนวทางที่จะนำการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทรงพลัง เพื่อพัฒนาสู่การเป็นนวัตกรรม/ปรับปรุงกระบวนการและกลไกการดำเนินงานในหน่วยงาน/cluster ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อันจะส่งผลต่อสุขภาพประชาชนในอนาคต

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อบุคลากรกรมอนามัย ได้เรียนรู้หลักการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เทคนิค วิธีการใช้งานเครื่องมือการจัดการความรู้ 2. เพื่อบุคลากรกรมอนามัย ได้เรียนรู้การประยุกต์การจัดการความรู้เข้ากับงาน/ภารกิจ และการปรับปรุงกระบวนการ/กลไกการดำเนินงาน/การสร้างสรรค์นวัตกรรม ในหน่วยงาน/cluster ได้ 3. เพื่อบุคลากรกรมอนามัย ได้เรียนรู้กระบวนการที่จะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
บุคลากรกรมอนามัยที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมประชุมฯ ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ80

วิธีการดำเนินงาน : 1. จัดทำและเสนอโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม กรมอนามัย (KM Tools for Academic Creation & Development to DoH Innovation) เพื่อขออนุมัติดำเนินการจัดประชุม 2. เรียนเชิญวิทยากรและเรียนปรึกษาข้อแนะนำเพื่อการเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมโครงการและการเตรียมการจัดประชุมฯ 3. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนและเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม กรมอนามัย (KM Tools for Academic Creation & Development to DoH Innovation) จำนวน 2 รุ่น 5. สรุปบทเรียนการจัดประชุม (After action review) จำนวน 2 ครั้ง 6. ประมวลผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และจัดทำเป็นบทสรุปประเด็นสำคัญ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม กรมอนามัย (KM Tools for Academic Creation & Development to DoH Innovation) รุ่นที่ 1 1 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560 286,268.00
2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม กรมอนามัย (KM Tools for Academic Creation & Development to DoH Innovation) รุ่นที่ 1 ครั้งที่2 1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 242,345.00
รวมเป็นเงิน 528,613.00
งบประมาณ : 528,613.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 พ.ย. 2560 - 31 ม.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : บุคคลากรกรมอนามัยเกิดการเรียนรู้และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการข้อมูล ความรู้ (ทบทวน/วิเคราะห์สถานการณ์ บ่งชี้ข้อมูล ความรู้สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งยวด สร้าง/แสวงหา รวบรวม จัดเก็บให้เป็นระบบ) ให้เป็นกลไกพร้อมใช้งานเพื่อการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางสาวสมพร อิทธิเดชพงศ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวชนกพร แสนสุด ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 3. นางสาวเบญจมาพร เมืองหนองหว้า ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 4. นางสาวธันญาภรณ์พิบูลย์พล ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

ผู้เสนอโครงการ : นางสาวสมพร อิทธิเดชพงศ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายชัยพร พรหมสิงห์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายวชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม
ลำดับที่ : 5

ชื่อโครงการ : โครงการประกวด LIKE Talk Award Final Round ตอน DoH Innovation

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 19. จำนวนงานวิจัย ผลงาน วิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

cluster : กลุ่ม KISS

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (71)24.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ด้วย กรมอนามัย มีการดำเนินงานที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามโมเดลประเทศไทย 4.0 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ภายใต้นโยบายการพัฒนาการปฏิรูประบบการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อรองรับการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรมของกรมอนามัยในภาพรวมให้เป็นมาตรฐานสากล และสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์เชิงระบบกรมอนามัยมีคำสั่งเรื่องการจัดตั้งศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน กำกับ เร่งรัด ติดตาม ให้มีการปรับปรุงระบบ/กลไกการบริหารจัดการความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถนำความรู้ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีอยู่เดิมและที่เกิดขึ้นใหม่ในเชิงวิชาการ เชิงสังคม เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์ให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด ศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้การกำกับของสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จึงเห็นควรจัดโครงการประกวด LIKE Talk Award Final Round ตอนDoHInnovation เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและแสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและแสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรกรมอนามัย 2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีการพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง 3.เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมอนามัย

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
มีผลงานเข้าร่วมโครงการฯ อย่างน้อย 20 ผลงาน

วิธีการดำเนินงาน : 1. จัดทำโครงการLIKE Talk Award Final Round ตอน Innovation ประจำปี 2561 2. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนจัดรูปแบบการประกวด กติกา และรายละเอียดการประกวด 3. เปิดรับผลงานเข้าร่วมโครงการฯ 4. ดำเนินการตามแผนและแนวทางการดำเนินงาน 5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานความสำเร็จของโครงการฯ ตามแผนที่กำหนด

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 โครงการ LIKE Talk Award Final Round ตอน Innovation ประจำปี 2561 1 มี.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 117,243.00
รวมเป็นเงิน 117,243.00
งบประมาณ : 117,243.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 มี.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. บุคลากรในสังกัดกรมอนามัยได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถ 2. บุคลากรในสังกัดกรมอนามัยมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 3. เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ (leaning Organization) ภายในกรมอนามัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางสาวสมพร อิทธิเดชพงศ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวธันญาภรณ์พิบูลย์พล ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 3. นางสาวเบญจมาพร เมืองหนองหว้า ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 4. นางสาวชนกพร แสนสุด ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 5. นายปรัชญา ด่านกลาง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6.นางสาวพรรณธิภา ศรีชนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 7.นางสาวพิมลพร ธิชากรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้เสนอโครงการ : นางสาวสมพร อิทธิเดชพงศ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายชัยพร พรหมสิงห์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายวชิระ เพ็งจันทร์ ตำแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม
ลำดับที่ : 6

ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพนวัตกรรมกรมอนามัย

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 19. จำนวนงานวิจัย ผลงาน วิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

cluster : กลุ่ม KISS

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (71)24.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ด้วย กรมอนามัย มีการดำเนินงานที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามโมเดลประเทศไทย 4.0 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ภายใต้นโยบายการพัฒนาการปฏิรูประบบการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อรองรับการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรมของกรมอนามัยในภาพรวมให้เป็นมาตรฐานสากล และสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์เชิงระบบกรมอนามัยมีคำสั่งเรื่องการจัดตั้งศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน กำกับ เร่งรัด ติดตาม ให้มีการปรับปรุงระบบ/กลไกการบริหารจัดการความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถนำความรู้ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีอยู่เดิมและที่เกิดขึ้นใหม่ในเชิงวิชาการ เชิงสังคม เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์ให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด ศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้การกำกับของสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จึงเห็นควรจัดโครงการยกระดับคุณภาพนวัตกรรมกรมอนามัยโดยใช้โมเดลขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ คู่คุณธรรมด้วยเครื่องมือ PMQAเป็นแนวทางในการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมของกรมอนามัยที่มีอยู่ให้มีคุณภาพ และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นมาใหม่สู่การยกระดับเพิ่มคุณค่าของนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมของกรมอนามัยในรูปแบบประกวด Innovation เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อประชาชนโดยทั่วไป

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมของกรมอนามัยที่มีอยู่ให้มีคุณภาพ 2. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 3. เพื่อเพิ่มคุณค่านวัตกรรมให้มีความโดดเด่น

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
บุคลากรกรมอนามัยที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป

วิธีการดำเนินงาน : 1. วิเคราะห์และทบทวน สถานการณ์ผลงานนวัตกรรม กรมอนามัย 2. ดำเนินการตามแผนและแนวทางการดำเนินงาน 3. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานความสำเร็จของโครงการฯ ตามแผนที่กำหนด

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผลงานนวัตกรรมกรมอนามัย (Innovation Strengthening) 1 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560 188,805.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร้อยความคิดผลิตนวัตกรรม" 1 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 129,710.00
3 การประชุมติดตามความพร้อมและประเมินความก้าวหน้าผลงานนวัตกรรม กรมอนามัย 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 6,430.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ร้อยความคิด ผลิตนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2561 141,800.00
รวมเป็นเงิน 466,745.00
งบประมาณ : 466,745.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. บุคลากรในสังกัดกรมอนามัยพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมของกรมอนามัยที่มีอยู่ให้มีคุณภาพ 2. บุคลากรในสังกัดกรมอนามัยมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางสาวสมพร อิทธิเดชพงศ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวธันญาภรณ์พิบูลย์พล ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 3. นางสาวเบญจมาพร เมืองหนองหว้า ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 4. นางสาวชนกพร แสนสุด ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 5. นายปรัชญา ด่านกลาง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6. นางสาวพรรณธิภา ศรีชนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 7. นางสาวพิมลพร ธิชากรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้เสนอโครงการ : นางสาวสมพร อิทธิเดชพงศ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายชัยพร พรหมสิงห์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายวชิระ เพ็งจันทร์ ตำแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม
ลำดับที่ : 7

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2561

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 19. จำนวนงานวิจัย ผลงาน วิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

cluster : กลุ่ม KISS

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (71)24.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ตามที่กรมอนามัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย เพื่อทำหน้าที่พัฒนาหลักเกณฑ์จริยธรรมการวิจัยด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นบทบาทหลักของกรมอนามัยในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนักวิจัยของกรมอนามัย ให้ได้รับการพิจารณาโครงการวิจัยจากแหล่งสนับสนุนงบประมาณ กลั่นกรองงานวิจัย ปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของผู้ถูกวิจัย เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่ได้สามารถเป็นต้นแบบ และแนวทางในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงงานวิจัยให้มีคุณภาพตามหลักจริยธรรมการวิจัยที่เป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งของคุณภาพการศึกษาวิจัย ตลอดจนสร้างบุคลากรด้านการวิจัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถนำความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเชื่อมโยงความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปสู่นโยบายสาธารณะ ศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม กรมอนามัย ได้จัดทำโครงการพัฒนาจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้เกิดการพัฒนางานวิจัยและพัฒนานักวิจัยของกรมอนามัยอย่างต่อเนื่องทั้งด้านรูปแบบในการบริหารจัดการโครงการวิจัย และด้านผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยการดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย ซึ่งจะพิจารณาโครงการวิจัยที่ส่งเข้ามาขอรับการพิจารณาฯ และพัฒนาเครือข่ายการประสานงานระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ และนักวิจัยให้มีคุณภาพและจริยธรรมตามหลักสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับของประเทศชาติและประชาชนต่อองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจเยี่ยม/นิเทศติดตามประเมินผลโครงการวิจัย พัฒนานักวิจัยของกรมอนามัย ให้สามารถเข้าใจกระบวนการในการจัดทำโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย ประชุม พิจารณา เสนอแนะ ปรับปรุงงานวิจัยของกรมอนามัยและเครือข่าย ให้มีคุณภาพตามหลักจริยธรรมการวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมอนามัย ให้มีให้มีความรู้ความสามารถในดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมและเป็นที่ยอมรับ ในระดับประเทศ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. คู่มือการดำเนินงานเรื่อง “คู่มือจริยธรรมการวิจัย กรมอนามัย” 1 เรื่อง 2.โครงการวิจัยผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัย กรมอนามัย 50 เรื่อง 3.คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย/นักวิจัย/กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านจริยธรรมการวิจัย 100 คน

วิธีการดำเนินงาน : 1. ประสานงาน จัดทำและขออนุมัติโครงการ 2. ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ เพื่อพิจารณาโครงร่างการวิจัย สรุป วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ 3. จัดประชุมพิจารณาโครงการวิจัยประจำเดือนทุกเดือน ในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ในกรณีที่มีโครงการเร่งด่วนและมีโครงการวิจัยจำนวนมาก กำหนดให้จัดประชุมเพิ่มเติมรอบที่ 2 ในเดือนนั้น 4. ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ (SOP) คู่มือนักวิจัย 5. จัดตั้งสำนักงานพร้อมจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงาน 6. จัดทำฐานข้อมูลคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 7. ประเมินผลโครงการ จัดทำรายงานความก้าวหน้าและสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจำเดือน 1 พ.ย. 2560 - 31 ส.ค. 2561 54,630.00
2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรมอนามัย 1 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 19,238.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 16 ต.ค. 2560 - 17 ต.ค. 2560 139,330.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักจริยธรรมในการวิจัยและการปฏิบัติการวิจัยตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี 1 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 58,350.00
รวมเป็นเงิน 271,548.00
งบประมาณ : 271,548.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 16 ต.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. กรมอนามัยมีระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยของกรมอนามัย และหน่วยงานอื่นๆที่มีการศึกษาวิจัยด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่ยอมรับ มีคุณภาพถูกต้อง ตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 2. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย สามารถประชุมและพิจารณา เสนอแนะ ปรับปรุงงานวิจัยของกรมอนามัย และเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพและจริยธรรมการวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถในดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางสาวสาริษฐา สมทรัพย์ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวสุพรรณิการ์ บุษราคัม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 3. นางสาวกันตนา โมงขุนทด ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้เสนอโครงการ : นางสาวกิ่งพิกุล ชำนาญคง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายชัยพร พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายวชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม
ลำดับที่ : 8

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยวิชาการและนวัตกรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 19. จำนวนงานวิจัย ผลงาน วิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

cluster : กลุ่ม KISS

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (71)24.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ด้วย กรมอนามัย มีภารกิจหลักในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมถึงการสนับสนุนภาคีเครือข่ายต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ ดังนั้นงานวิจัยเป็นรากฐานที่สำคัญของกรมอนามัยที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อนำผลการวิจัยและองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนต่อไป เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพการวิจัยวิชาการและนวัตกรรมกรมอนามัย สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและบรรลุตามภารกิจและกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่พึงประสงค์ของกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรหลัก (National Health Authority) ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ และเพื่อพัฒนาด้านวิชาการกรมอนามัย ให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ศูนย์จัดการความรู้วิจัยและนวัตกรรม จึงจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยวิชาการและนวัตกรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อพัฒนางานวิจัย การประเมินผล และ นวัตกรรมของกรมอนามัย สู่ความเป็นเลิศด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมนักวิจัยที่มีประสบการณ์สูง ได้สร้างงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ผู้สนใจงานวิจัย ในส่วนกลางและภูมิภาคคิดค้นงานวิจัยใหม่ๆที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและสามารถเขียนบทความวิชาการได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการพัฒนาการวิจัยและกำหนดมาตรฐานคุณภาพการวิจัยกรมอนามัย นำผลงานวิจัยไปสร้างคุณค่า (Value Creation) ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหน้าใหม่ ให้ก้าวไปสู่นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ และกระตุ้นให้เกิดงานวิจัย ที่สอดคล้องกับทิศทางตามนโยบายด้านการวิจัยของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 3. เพื่อพัฒนานักวิชาการกรมอนามัยให้มีศักยภาพในการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 4. เพื่อพัฒนานักวิชาการกรมอนามัย มีศักยภาพในการประเมินผลโครงการ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. ข้อเสนอโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัยในระบบ NRMS และแหล่งทุนอื่นๆ เพื่อเสนอขอ งบประมาณประจำปี จำนวน 15 โครงการ 2. โครงการวิจัยกรมอนามัยที่เสนอของบประมาณประจำปี ในระบบ NRMS ผ่านความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร้อยละ 60 3. โครงการประเมินผลโครงการที่ดำเนินการ กรมอนามัย จำนวน ๑๐ โครงการ 4. ผลงานด้านวิชาการ/งานวิจัย ผ่านการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ จำนวน ๑๐ เรื่อง

วิธีการดำเนินงาน : 1. จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยวิชาการและนวัตกรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 2. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนแนวทางการบริหารงานวิจัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 3. เตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ติดต่อประสานงาน/ทำหนังสือเชิญวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยวิชาการและนวัตกรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงร่างการวิจัย จำนวน ๓ ครั้ง กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร” กิจกรรมที่3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการวิจัยประเมินผล จำนวน 2 ครั้ง กิจกรรมที่ 4 จัดเสวนาวิชาการมาตรการวิชาการในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสุขภาพกลุ่มวัยต่างๆ จำนวน ๕ ครั้ง 5. ดำเนินการ กำกับติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด 6. สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯและจัดทำข้อเสนอแนะ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงร่างวิจัยกรมอนามัย 1 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 793,080.00
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ” 12 ธ.ค. 2560 - 15 ธ.ค. 2561 211,270.00
3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการวิจัยประเมินผล 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 563,315.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุดวิจัยบูรณาการCluster ครั้งที่ 1 1 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 246,640.00
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนวิจัยบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 1 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 290,170.00
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนวิจัยบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 1 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 300,000.00
7 ประชุมเสวนาวิชาการมาตรการวิชาการในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสุขภาพกลุ่มวัย 1 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 12,200.00
8 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานจากผลการประเมินผลการนำสู่การปฏิบัติของสามมาตรการเชิงนโยบายของการส่งเสริมสุขภาพสำหรับวัยทำงาน ในระหว่างปี 2556 – 2560 1 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 265,883.98
รวมเป็นเงิน 2,682,558.98
งบประมาณ : 2,682,558.98 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2562
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. หน่วยงานสังกัดกรมอนามัยดำเนินงานและขับเคลื่อนงานวิชาการ/งานวิจัย ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 2. กรมอนามัยมีนักวิจัยหน้าใหม่เพิ่มขึ้น นักวิจัยมีความเชี่ยวชาญ และมีงานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายด้านการวิจัยของหน่วยงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 3. กรมอนามัยมีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถนำไปใช้อ้างอิง/ศึกษาพัฒนาต่อยอดและใช้ประโยชน์ 4. นักวิชาการ/วิจัยกรมอนามัยสามารถเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. ทันตแพทย์สุณี วงศ์คงคาเทพ ตำแหน่ง ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตสาธารณสุข) 2. นางปิยพร เสาร์สาร ตำแหน่ง รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) 3. แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 4. นางสาวสมพร อิทธิเดชพงศ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 5. นางสาวกันตนา โมงขุนทด ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 6. นางสาวสุพรรณิการ์ บุษราคัม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 7.นางสาวชนกพร แสนสุด ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้เสนอโครงการ : ทันตแพทย์สุณี วงศ์คงคาเทพ ตำแหน่ง ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตสาธารณสุข)

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายชัยพร พรหมสิงห์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายวชิระ เพ็งจันทร์ ตำแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม
ลำดับที่ : 9

ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 19. จำนวนงานวิจัย ผลงาน วิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (71)24.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : การพัฒนาวิชาการเพื่อให้สามารถนำผลมาใช้แก้ปัญหาและปรับรูปแบบการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นหัวใจของงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่กรมอนามัยในฐานะองค์กรหลักรับผิดชอบ จะต้องดำเนินการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของโลกและแบบแผนการดำรงชีวิต รวมตลอดถึงพฤติกรรมอนามัยของคนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อให้บังเกิดผลอย่างจริงจังต่อการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน การดำเนินการเพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการนับเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุข และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนเองเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการดำเนินงานดังกล่าวตามบทบาทของตนได้อย่างเหมาะสม ช่วงระยะเวลา 40 กว่าปีที่ผ่านมากรมอนามัยได้จัดทำวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเป็นเวลาติดต่อกันมาโดยตลอด โดยได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ละยุคสมัยเป็นลำดับมา ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการในวงกว้าง และสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายวิชาการให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และเพื่อให้การดำเนินการจัดทำวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของกรมอนามัยในยุคปัจจุบัน จึงได้จัดทำโครงการจัดทำวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ และวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และพัฒนาปรับปรุงรูปแบบและระบบวิธีการบริหารจัดการ วิธีการบริหารจัดการข้อมูลและระบบลงทะเบียนผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการบริหารจัดการที่สามารถส่งผลเอื้อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับข่าวสารที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อจำกัดต่างๆ เพื่อให้การจัดทำวารสารเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรในหน่วยงานกรมอนามัย 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ และวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อเผยแพร่ผลงานค้นคว้าและวิจัยของนักวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 4. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ข้อคิดเห็น ข่าวสาร เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางอิเลคทรอนิกส์ และเป็นสื่อสัมพันธ์ในวงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1.จัดทำวารสาร 4 ฉบับๆ ละ 4,500 เล่ม (เดือนตค.-ธค.60, มค.-มีค., เมย.-มิย., กค.-กย.61) และออกตามกำหนด 2. สมาชิกและกลุ่มเป้าหมายได้รับวารสารอย่างต่อเนื่อง

วิธีการดำเนินงาน : 1. จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2. กำหนดผู้รับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆ ได้แก่ บรรณาธิการที่ปรึกษาบรรณาธิการวิชาการกองบรรณาธิการ 3. ประชุมปรึกษาหารือในการกำหนดรูปแบบ ขอบเขต เนื้อหา และแหล่งที่มาของบทความในวารสารรายละเอียดเพื่อการพัฒนา 4. ดำเนินการทั้งในเชิงบริหารจัดการและวิชาการ รวมทั้งดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อให้การจัดทำวารสารเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ 5. เผยแพร่วารสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซด์ 6. ประเมินผลโครงการประจำปี 7. สรุป และรายงานผลการดำเนินงานจัดทำวารสารประจำปี

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ดำเนินการจัดทำวารสาร 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 590,000.00
2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆได้แก่ ค่าพิมพ์ซอง ค่าจัดทำต้นฉบับ ค่าสติกเกอร์ และค่าล่วงเวลา 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 36,920.00
รวมเป็นเงิน 626,920.00
งบประมาณ : 626,920.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : บุคลากรกรมอนามัย บุคลากรสาธารณสุข ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้และข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1 นางสุณี วงศ์คงคาเทพ ตำแหน่ง ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตสาธารณสุข) 2 นายธรรมรัฐ มณสวัสดิ์ ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส3

ผู้เสนอโครงการ : นางสุณี วงศ์คงคาเทพ ตำแหน่ง ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตสาธารณสุข)

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายชัยพร พรหมสิงห์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายวชิระ เพ็งจันทร์ ตำแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม
ลำดับที่ : 10

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการประชุมวิชาการมหกรรม 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) กรมอนามัย

ยุทธศาสตร์ : 3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 17. ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   8. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม

หลักการและเหตุผล : ปีพุทธศักราช 2561 จะเป็นวาระครบรอบ 100 ปี ของการสาธารณสุขไทย ซึ่งหากนับตั้งแต่การก่อตั้งกรมสาธารณสุขขึ้นในกระทรวงมหาดไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการรวมงานด้านการแพทย์และการสุขาภิบาลที่เคยแยกกันอยู่มาเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานใหม่นี้หน่วยงานเดียว โดยมีกรมพระยาชัยนาทนเรนทรเป็นอธิบดีคนแรก เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2461 ดังนั้น ปี พ.ศ.2561 จึงเป็นโอกาสสำคัญที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพจะมีการทบทวน เรียนรู้และเผยแพร่เรื่องราวความเป็นมาต่างๆ จากประวัติศาสตร์สุขภาพและการเผยแพร่เรื่องราวความเป็นมาต่างๆ จากประวัติศาสตร์สุขภาพและการแพทย์การสาธารณสุขไทย รวมทั้งเป็นโอกาสที่หน่วยงานต่างๆ บุคลากรสาธารณสุขและสาธารณชนจะได้จัดกิจกรรมวิชาการ นิทรรศการและการแสดงผลงานในด้านพัฒนาการของระบบสาธารณสุขในประเทศไทย และผลสัมฤทธิ์ต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองในเหตุการณ์สำคัญครั้งนี้ นอกเหนือจากกิจกรรมวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขที่ควรจะจัดขึ้นให้ยิ่งใหญ่กว่าที่ได้ดำเนินการมาเป็นประจำทุกปีแล้ว ในวาระ 100 ปี ของการสาธารณสุขไทยควรจะเป็นโอกาสสำคัญในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสื่อสารกับสังคมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ พัฒนาการและผลงานที่ผ่านมาของกระทรวงสาธารณสุขและระบบสาธารณสุขไทยโดยรวมให้สาธารณชนได้รับทราบ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่สำคัญในการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่จะทำให้บุคลากรสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นมาและการบุกเบิกสร้างสรรค์การพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศจนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อสุขภาพของประชาชน โดยการประชุมวิชาการเป็นช่องทางสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจะได้จัดกิจกรรมวิชาการและการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ร่วมกัน รวมทั้งเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรสาธารณสุข ทุกสาขาวิชาชีพได้มีโอกาส นำองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เผยแพร่สู่เวทีสาธารณะ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคคลทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ กรมอนามัย เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวาระ 100 ปี ของการสาธารณสุขไทย ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการสื่อสารกับสังคมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ พัฒนาการและผลงานที่ผ่านมาของกรมอนามัย

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานของงานสาธารณสุขไทย เข้าใจการพัฒนาและพัฒนาการอย่างเป็นรูปธณรมของโครงสร้าง กิจกรรมและบุคลากรสำคัญในอดีต 2. เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่นและภาคสังคม ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ รวมทั้งเผยแพร่ผลงาน/โครงการที่สำคัญของกรมอนามัย ทั้งนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางการแพทย์และสาธารณสุข สู่เวทีสาธารณะ 3. เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรม กอง และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยต่าง 4. เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการสถาปนากระทรวงสาธารณสุขในโอกาสครบรอบ 100 ปี ร่วมกันของหน่วยงาน องค์กร รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
บุคลากรกรมอนามัยลงทะเบียนและผู้เข้าร่วมประชุมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

วิธีการดำเนินงาน : 1. แต่งตั้งคณะทำงานประชุมวิชาการและมหกรรมแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) 2. ประชุมคณะทำงานตามคำสั่งกรมอนามัยเพื่อเตรียมความพร้อมและรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน 3. ประสานเครือข่ายกรมอนามัยเพื่อลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและมหกรรมแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) 4. เข้าร่วมประชุมงานวิชาการและมหกรรมแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 5. สรุปผลการประชุม

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประชุมวิชาการและมหกรรมแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) 1 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 12,715.00
2 ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ 25 มิ.ย. 2561 - 13 ก.ค. 2561 235,970.00
รวมเป็นเงิน 248,685.00
งบประมาณ : 248,685.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 มิ.ย. 2561 - 13 ก.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้มีโอกาสในการพัฒนาผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและเผยแพร่ผลงานวิชาการในเวทีสาธารณะ เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงาน และเพื่อความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 2. ผู้เข้าร่วมประชุมนักวิชาการ บุคลาการทางการแพทย์และสาธารณสุขและประชาชนได้รู้จักผลงานการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจะนำไปสุ่การนำไปใช้ได้ผลตามมาตรฐานที่กำหนดต่อไป 3. ประชาชนผู้เข้าร่วมประชุม นักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้มาเยี่ยมชมได้รับทราบถึงพัฒนาการสาธารณสุขไทยในระบ 100 ปี

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางสุณี วงศ์คงคาเทพ ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตสาธารณสุข) 2. นางปิยพร เสาร์สาร รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) 3. นางสาวกิ่งพิกุล ชำนาญคง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้เสนอโครงการ : นางปิยพร เสาร์สาร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายชัยพร พรหมสิงห์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม
ลำดับที่ : 11

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 19. จำนวนงานวิจัย ผลงาน วิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

cluster : กลุ่ม KISS

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (71)24.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” (Aging society) ในปี 2560 ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีมากถึง 10 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.5 ของประชากรทั้งประเทศ นับว่าเป็นประเทศที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศในกลุ่มอาเซียนในขณะเดียวกันปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุพบว่า ผู้สูงอายุมีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคข้อเข่าเสื่อม คิดเป็นร้อยละ 41 ร้อยละ 18 และร้อยละ 9 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียง ร้อยละ 21 ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง บางรายมีอาการเจ็บป่วยและความพิการร่วมด้วย ความสามารถในการเคลื่อนไหวและการช่วยเหลือตนเองลดลง ส่งผลทำให้เกิดปัญหาทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคมของผู้สูงอายุ จากปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการเกิดเป็นค่าใช้จ่ายของภาครัฐที่ต้องดำเนินการเพื่อจัดการบริการในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตั้งแต่ระดับนโยบายสนับสนุนการดูแลระยะยาว การสร้างระบบบริการแบบประคับประคอง การพัฒนาบุคลากรหรืออาสาสมัครในชุมชนเพื่อรองรับการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวในสังคมไทยต่อไป ศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กรมอนามัย จึงเห็นควรจัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุประจำปี 2561ขึ้น

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการส่งเสริมสุขภาพผุ้สูงอายุแบบองค์รวมแก่บุคลากรกรมอนามัยก่อนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯมีความรู้และทักษะในการจัดการตนเองให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าช่วยเหลือตนเองและสังคมได้ 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต้นแบบด้านการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรของศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม เข้าร่วมสัมมนาฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

วิธีการดำเนินงาน : 1. จัดทำโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุประจำปี 2561 2. ประชุมทบทวน และวิเคราะห์การดำเนินงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนหลัง 3. ประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการในปี 2562 4. เข้าร่วมโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุประจำปี 2561 5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานความสำเร็จของโครงการฯ ตามแผนที่กำหนด

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุประจำปี 2561 1 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 111,135.00
รวมเป็นเงิน 111,135.00
งบประมาณ : 111,135.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางสุณี วงศ์คงคาเทพ ตำแหน่ง ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตสาธารณสุข) 2. นางสาวพรรณธิภา ศรีชนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 3. นางสาวชนกพร แสนสุด ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 4. นางสาวเบญจมาพร เมืองหนองหว้า ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 5. นางสาวธันญาภรณ์ พิบูลย์พล ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

ผู้เสนอโครงการ : นางสุณี วงศ์คงคาเทพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายชัยพร พรหมสิงห์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม
ลำดับที่ : 12

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)”

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 19. จำนวนงานวิจัย ผลงาน วิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (71)24.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   8. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม

หลักการและเหตุผล : การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo)” เป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอผลงานผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม โดยกำหนดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2549 ด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำหรับปีพุทธศักราช 2561 “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์ และเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเครือข่ายในการร่วมขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไปสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ โดยการจัดงานครั้งนี้ยังจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงสานุวงศ์ ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่องานวิจัยไทย กรมอนามัยโดยศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม จึงจัดทำโครงการสนับสนุนงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานบรรลุตาม พันธกิจและเป้าประสงค์การเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาล (ดูแล ปกป้อง คุ้มครอง) ระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพประชาชนโดยทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ใช้ความรู้และ ดูภาพรวม เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนวิชาการกรมอนามัยให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)”ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ พัฒนาการและผลงานที่ผ่านมาของกรมอนามัย ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานสังกัดกรมอนามัยพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม โดยเข้าร่วมเวทีระดับชาติในการนำเสนอผลงานฯ และเป็นกลไกสำคัญในการบูณาการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรและเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ในการเร่งรัดผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ เพื่อการพัฒนาประเทศ 2. เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ สร้างแรงขับเคลื่อน และให้เกิดกลไกสนับสนุนและพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมของกรมอนามัย เป็นฐานความรู้ไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ระดับประเทศและนานาชาติ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
บุคคลากรสังกัดกรมอนามัย/Cluster ( 4 กลุ่มวัย และ อนามัยสิ่งแวดล้อม) พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมเวทีระดับชาติในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม

วิธีการดำเนินงาน : กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมนำเสนอผลงานเข้าร่วม“มหกรรมงานวิจัย แห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” กิจกรรมที่ 2 จัดแสดงและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ใน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” วันที่ 8 – 13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 1) ภาคนิทรรศการ หัวข้อเรื่อง “มหัศจรรย์ 1,000 วันแรก มหัศจรรย์แห่งชีวิต” วันที่ 8 – 13 สิงหาคม 2561 2) ภาค Highlight Stage หัวข้อเรื่อง “ระบบอภิบาลการส่งเสริมสุขภาพคนตลอดช่วงวัย (Life Course Approach)” วันที่ 10 สิงหาคม 2561 3) ภาคการประชุม หัวข้อเรื่อง “การอภิบาลการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดีด้วย Health literacy” วันที่ 12 สิงหาคม 2561

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดแสดงและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยใน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” 1 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 250,000.00
รวมเป็นเงิน 250,000.00
งบประมาณ : 250,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยได้เข้าร่วมเวทีระดับชาติในการนำเสนอผลงานฯ และเป็นกลไกสำคัญในการบูณาการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรและเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นายชัยพร พรหมสิงห์ ตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) 2. นางสาวสาริษฐา สมทรัพย์ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 3. นางสาวกิ่งพิกุล ชำนาญคง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 4. นางสาวชนกพร แสนสุด ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้เสนอโครงการ : นางสาวกิ่งพิกุล ชำนาญคง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายชัยพร พรหมสิงห์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม
ลำดับที่ : 13

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมและจัดนิทรรศการประชุมวิชาการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) ประจำปี 2561

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 19. จำนวนงานวิจัย ผลงาน วิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

cluster : กลุ่ม KISS

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (71)24.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   11. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

หลักการและเหตุผล : กระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ ด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการ ด้านบุคลากร ด้านบริหารด้วยธรรมาภิบาล และได้ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติภายใต้การดำเนินงานร่วมกันตามค่านิยมองค์กร MOPH : Mastery การเป็นนายตนเอง Originality การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ People centered approach การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง Humility การถ่อมตนอ่อนน้อมเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน” การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ด้านสุขภาพ เป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนางานต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร และสนับสนุนให้เกิดผลงานวิชาการ โดยใช้หลักการทางวิชาการและการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มารับบริการเป็นหลัก และเป็นการยกระดับความรู้ ความสามารถของบุคลากร ตามแนวคิดของกระทรวงสาธารณสุข จากบันทึกความร่วมมือในการดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ และกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันขับเคลื่อน และสนับสนุนให้เกิดแนวคิดในการพัฒนางานวิจัย/งานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ด้านสุขภาพ และเป็นการสร้างความสุขในการทำงานได้อย่างแท้จริง จึงได้จัดประชุมวิชาการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) ประจำปี 2561 ในวันที่ 12 – 14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ นั้น กรมอนามัย โดยสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้จัดทำโครงการสนับสนุนการเข้าร่วมประชุม และจัดนิทรรศการประชุมวิชาการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) ประจำปี 2561 เพื่อให้บุคลากรกรมอนามัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าวต่อไป

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเข้าร่วมประชุมและจัดนิทรรศการผลงานเด่นการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย R2R ให้เป็นที่ยอมรับทางวิชาการและสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับ ในการนำผลงานวิจัย R2R ไปพัฒนางาน 3. เพื่อเชื่อมโยงและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรม กอง และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการดำเนินงานวิจัย R2R

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เข้าร่วมประชุมและจัดนิทรรศการผลงานเด่นการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยไม่ร้อยกว่าร้อยละ 80

วิธีการดำเนินงาน : 1. จัดทำโครงการสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมและจัดนิทรรศการผลงานเด่นในการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 2. ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม 3. จัดนิทรรศการต่าง ๆ ของกรมและเขตสุขภาพ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดเตรียมผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศดำเนินการจัดบูธ และประเมินผลการจัดนิทรรศการ 1 ก.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561 105,115.00
รวมเป็นเงิน 105,115.00
งบประมาณ : 105,115.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ก.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. บุคลากรกรมอนามัย ได้มีโอกาสในการเผยแพร่ผลงานวิชาการวิจัย R2R 2. บุคลากรกรมอนามัย ได้รับการสนับสนุนให้ผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในเวทีสาธารณะ เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงาน และเพื่อความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 3. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับรู้คุณภาพบริการที่ดี ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่างๆ 4. เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรม กอง และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางสาวกิ่งพิกุล ชำนาญคง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวสุดารัตน์ แขวงซ้าย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 3. นางสาวเกศินี นามแดง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 4. นายปรัชญา ด่านกลาง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้เสนอโครงการ : นางสาวกิ่งพิกุล ชำนาญคง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายชัยพร พรหมสิงห์ ตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม
ลำดับที่ : 14

ชื่อโครงการ : โครงการประสิทธิผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์แบบมีส่วนร่วมและบูรณาการสารพลังประชาคม จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 19. จำนวนงานวิจัย ผลงาน วิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

cluster : กลุ่ม KISS

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (71)24.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

หลักการและเหตุผล : ด้วย กรมอนามัยได้มีนโยบายการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อบรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายมีความสุข ระบบอนามัยยั่งยืน (ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม)” โดยกำหนดเป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายตลอดจนโครงการสำคัญที่สอดคล้องกรองรับนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การ บูรณาการงานทุกกลุ่มวัยและงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กำหนดและสอดคล้องกับการพัฒนาบทบาท ภารกิจ และกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่พึงประสงค์ของกรมอนามัย สู่การเป็นองค์กรหลัก(National Health Authority) ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ และเพื่อพัฒนาขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย อันสอดคล้องกับกลไกในการพัฒนาที่มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อรองรับการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรมของกรมอนามัยในภาพรวมให้เป็นมาตรฐานสากล และสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์เชิงระบบ (Impact) ที่มีพลังเพียงพอต่อการสร้างข้อเสนอและผลักดันนโยบายระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศบนฐานความรู้ (Knowledge Based Policy)และได้มีการทบทวน ปรับปรุงวิธีการ และกลไกการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ของกรมอนามัย คือ “กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชนสุขภาพดี” และบรรลุพันธกิจ คือ “ทำหน้าที่สังเคราะห์ ใช้ความรู้ และดูภาพรวม เพื่อกำหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือ และกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน” ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ในการปฏิรูปการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ตามโมเดลประเทศไทย 4.0 กับการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เกิดแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย จึงจัดทำโครงการประสิทธิผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์แบบมีส่วนร่วม และบูรณาการสารพลังประชาคม จังหวัดขอนแก่น : การศึกษาแบบกึ่งทดลองที่มีกลุ่มควบคุม เพื่อพัฒนารูปแบบวิเคราะห์ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ การประยุกต์ใช้รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ แบบมีส่วนร่วม และบูรณาการสารพลังประชาคมจังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์แบบมีส่วนร่วม และบูรณาการสานพลังประชาคมจังหวัดขอนแก่น 2. เพื่อวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ 3. เพื่อการประยุกต์ใช้รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ 4. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์มีความรู้ความเข้า และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคไอโอดีน ซึ่งเป็นการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ อำเภอชุมแพ อำเภอภูเวียง ที่มีค่าไอโอดีนในปัสสาวะผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น

วิธีการดำเนินงาน : 1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยและสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ 2. จัดทำแผนแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน/โครงการประสิทธิผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์แบบมีส่วนร่วมและบูรณาการสารพลังประชาคมจังหวัดขอนแก่น 3. เก็บข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง ศูนย์อนามัย และเจ้าหน้าที่ที่คลินิกฝากครรภ์ของโรงพยาบาล โดยเก็บปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ (ANC) พร้อมทั้งสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม 4. จัดเยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ กำกับ ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าและผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ 5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน และความสำเร็จของโครงการฯ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์แบบมีส่วนร่วม และบูรณาการสารพลังประชา คมจังหวัดขอนแก่น 1 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 47,000.00
2 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและพัฒนาการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์แบบมีส่วนร่วม และบูรณาการสารพลังประชาคมจังหวัดขอนแก่น 1 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 47,000.00
3 3.เยี่ยมเสริมพลัง และนิเทศติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์แบบมีส่วนร่วม และบูรณาการสารพลัง 1 ส.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 60,000.00
4 4.ประชุมเชิงปฏิบัติติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการตามแผนงานใน โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์แบบมีส่วนร่วม และบูรณาการสารพลังประชา คมจังหวัดขอนแก่น 1 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 47,000.00
5 5.ค่าวิเคราะห์ สรุปผล และจัดทำรูปเล่ม 1 ก.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561 4,000.00
รวมเป็นเงิน 205,000.00
งบประมาณ : 205,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : Output : มีแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์แบบมีส่วนร่วม Outcome : ร้อยละของภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ลดลง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นายสมพงษ์ ชัยโอภานนท์ ตำแหน่ง รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านโภชนาการ) 2. นางสาวกิ่งพิกุล ชำนาญคง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้เสนอโครงการ : นายสมพงษ์ ชัยโอภานนท์ ตำแหน่ง รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านโภชนาการ)

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายชัยพร พรหมสิงห์ ตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................