หน่วยงาน สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน
ลำดับที่ : 1

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการของสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการดำเนินงานด้านการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ และการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปราศจากมลพิษ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ โดยที่ผ่านมากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ หรือ Health Literate Organization (HPO) เพื่อเพิ่มระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน และได้มีคำสั่งกรมอนามัยจัดตั้งหน่วยงาน “สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน” เพื่อรองรับนโยบายขับเคลื่อนงาน MOPH 4.0 : Value-base Healthcare มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 และนโยบายขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 : Value-base Health Promotion and Environmental Health ด้วยเหตุนี้ สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของกรมอนามัย จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการของสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมุ่งหวังให้การบริหารจัดการองค์กรของสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน สามารถสนองตอบนโยบายของกรมอนามัย และมีการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ให้สามารถสนองนโยบายการดำเนินงานของกรมอนามัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรให้เกิดทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย การบริหารจัดการหน่วยงานมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 1. ร้อยละในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ถูกต้อง เป็นไปตามแผนงานโครงการ ร้อยละ 96 2. ร้อยละของการควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ได้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตรงตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของพัสดุกรมอนามัย ร้อยละ 100 3. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงาน ที่ได้รับสนับสนุนบริการด้านงานการเงิน งานพัสดุ งานยานพาหนะ งานสารบรรณและงานการเจ้าหน้าที่ ในระดับดี-ดีมาก ร้อยละ 80

วิธีการดำเนินงาน : 1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดทำและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย การบริหารจัดการทั่วไป การจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ที่จำเป็นของหน่วยงาน การสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ เป็นต้น 2. การสร้างระบบการจัดการภายในองค์กร ให้รองรับปริมาณงานด้านยานพาหนะ การเงินและบัญชี งานพัสดุ งานการเจ้าหน้าที่ งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารจัดการ โดยอำนวยความสะดวกให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม/ อบรม / สัมมนา / เดินทางไปราชการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาการ และบริหารจัดการในการจัดประชุม / อบรม / สัมมนาให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งจัดหาสถานที่ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง 4. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานการเงิน งานพัสดุ งานสารบรรณและงานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ชัดเจน และกำหนดให้มีการกำกับ ติดตามการดำเนินงานร่วมกับกองแผนงาน และกองคลังทุกเดือน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 108,000.00
2 ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561 180,000.00
3 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 63,000.00
4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (แบบไม่รวมกระดาษ) 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 22,000.00
5 จัดประชุมเพื่อพิจารณา กำกับ ติดตาม การดำเนินงานขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 37,200.00
6 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 36,200.00
7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 219,600.00
8 ค่าสนับสนุนบุคลากรในการเข้ารับอบรมหลักสูตรภายนอกเพื่อพัฒนาหน่วยงาน 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 20,000.00
9 ค่าสนับสนุนสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพของหน่วยงาน 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 50,000.00
รวมเป็นเงิน 736,000.00
งบประมาณ : 736,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน สามารถสนับสนุนนโยบายการดำเนินงานของกรมอนามัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตตามเป้าหมายที่กำหนดในปีงบประมาณ 2561 2. สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 3. บุคลากรของสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน มีศักยภาพในการปฏิบัติตามความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางศุภรัตน์ อสุวพงษ์พัฒนา ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ นางสาวมัชฌิดา คงสกูล ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ผู้เสนอโครงการ : นางศุภรัตน์ อสุวพงษ์พัฒนา นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางวิมล โรมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................