หน่วยงาน สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน
ลำดับที่ : 1

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการของสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการดำเนินงานด้านการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ และการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปราศจากมลพิษ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ โดยที่ผ่านมากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ หรือ Health Literate Organization (HPO) เพื่อเพิ่มระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน และได้มีคำสั่งกรมอนามัยจัดตั้งหน่วยงาน “สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน” เพื่อรองรับนโยบายขับเคลื่อนงาน MOPH 4.0 : Value-base Healthcare มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 และนโยบายขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 : Value-base Health Promotion and Environmental Health ด้วยเหตุนี้ สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของกรมอนามัย จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการของสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมุ่งหวังให้การบริหารจัดการองค์กรของสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน สามารถสนองตอบนโยบายของกรมอนามัย และมีการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ให้สามารถสนองนโยบายการดำเนินงานของกรมอนามัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรให้เกิดทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย การบริหารจัดการหน่วยงานมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 1. ร้อยละในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ถูกต้อง เป็นไปตามแผนงานโครงการ ร้อยละ 96 2. ร้อยละของการควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ได้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตรงตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของพัสดุกรมอนามัย ร้อยละ 100 3. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงาน ที่ได้รับสนับสนุนบริการด้านงานการเงิน งานพัสดุ งานยานพาหนะ งานสารบรรณและงานการเจ้าหน้าที่ ในระดับดี-ดีมาก ร้อยละ 80

วิธีการดำเนินงาน : 1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดทำและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย การบริหารจัดการทั่วไป การจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ที่จำเป็นของหน่วยงาน การสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ เป็นต้น 2. การสร้างระบบการจัดการภายในองค์กร ให้รองรับปริมาณงานด้านยานพาหนะ การเงินและบัญชี งานพัสดุ งานการเจ้าหน้าที่ งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารจัดการ โดยอำนวยความสะดวกให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม/ อบรม / สัมมนา / เดินทางไปราชการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาการ และบริหารจัดการในการจัดประชุม / อบรม / สัมมนาให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งจัดหาสถานที่ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง 4. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานการเงิน งานพัสดุ งานสารบรรณและงานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ชัดเจน และกำหนดให้มีการกำกับ ติดตามการดำเนินงานร่วมกับกองแผนงาน และกองคลังทุกเดือน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 108,000.00
2 ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561 180,000.00
3 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ค่าน้ำดื่ม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 76,398.95
4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (แบบไม่รวมกระดาษ) 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 13,203.25
5 จัดประชุมเพื่อพิจารณา กำกับ ติดตาม การดำเนินงานขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 38,545.00
6 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 26,850.00
7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 123,352.80
8 ค่าสนับสนุนสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพของหน่วยงาน 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 115,000.00
9 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการพัฒนาสื่อทางเลือกเพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพในนักเรียนที่มีความพิการทางการได้ยินและผู้ที่มีความพิการทางการเห็น 1 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 51,670.00
10 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ปีงบประมาณ 2562” 8 ส.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561 2,980.00
รวมเป็นเงิน 736,000.00
งบประมาณ : 736,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน สามารถสนับสนุนนโยบายการดำเนินงานของกรมอนามัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตตามเป้าหมายที่กำหนดในปีงบประมาณ 2561 2. สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 3. บุคลากรของสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน มีศักยภาพในการปฏิบัติตามความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางศุภรัตน์ อสุวพงษ์พัฒนา ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ นางสาวมัชฌิดา คงสกูล ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ผู้เสนอโครงการ : นางศุภรัตน์ อสุวพงษ์พัฒนา นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางวิมล โรมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน
ลำดับที่ : 2

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัย เรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (73)24.3 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาระบบการสื่อสาร

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นหนึ่งในประเด็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการต่อไปในยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 1 (คนไทยในศตวรรษที่ 21) และเป็นประเด็นปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้กรมอนามัยรับผิดชอบในการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ดังนั้น จำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ เรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพในหน่วยงานของตนเอง และพื้นที่ที่รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรกรมอนามัย ในเรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และสถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพของประเทศไทย 2. เพื่อให้บุคลากรกรมอนามัย สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพในหน่วยงานของตนเอง และในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพในหน่วยงานและพื้นที่ที่รับผิดชอบได้ ร้อยละ 80 2. ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ ร้อยละ 80

วิธีการดำเนินงาน : 1. จัดประชุม 2. ถอดบทเรียน 3. ประมวลผลการจัดประชุม และจัดทำสรุปผลการประชุม

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 22 ก.พ. 2561 - 24 มี.ค. 2561 312,594.00
2 ค่ากระเป๋าใส่เอกสารมีซิป 22 ก.พ. 2561 - 24 มี.ค. 2561 7,971.50
3 ค่าจ้างเหมาเช่ารถบัสในการประชุม 22 ก.พ. 2561 - 24 ก.พ. 2561 20,000.00
4 ค่าลงทะเบียนหลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐ 26 ก.พ. 2561 - 16 มี.ค. 2561 9,500.00
5 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 15,150.00
6 ค่าเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ 2 เม.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2561 14,340.00
7 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 2 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 20,444.50
รวมเป็นเงิน 400,000.00
งบประมาณ : 400,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ก.พ. 2561 - 31 ก.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพในหน่วยงานของตนเอง และพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน

ผู้เสนอโครงการ : นายสายชล คล้อยเอี่ยม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางวิมล โรมา ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายวชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน
ลำดับที่ : 3

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบสร้างเสริมคุณภาพชีวิต กิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดประชาคมหมู่บ้าน เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และความรอบรู้ด้านสุขภาพ การเงิน ดิจิทัลในชุมชน

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (77)25.4 ส่งเสริมการพัฒนาและบริหารการดำเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมีมาตรการที่สำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ คือ การสร้างเสริมคนไทยให้มีความรอบรู้ (Literacy) กรมอนามัยเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความรอบรู้ให้กับประชาชนโดยเชื่อมโยงใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านดิจิทัล ด้านสุขภาพ ด้านการเงิน เพื่อให้ประชาชนมีความฉลาด รู้เท่าทัน นำไปสู่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น แก้ปัญหาวงจรอุบาทโง่ด้วย Digital literacy เจ็บด้วย Health literacy จนด้วย Finance literacy ดังนั้น กรมอนามัยจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความรู้กับประชาชนทั้ง 3 ด้าน อีกทั้งเป็นการยกระดับการพัฒนางานบริการภาครัฐ ตามนโยบายโมเดลการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 ของรัฐบาล รวมถึงการกำหนดวิธีสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ โดยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเชื่อมโยงระบบบริการและระบบบริหารจัดการกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนตามบริบทพื้นที่ต่อไป

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษารูปแบบกลไกการดำเนินงานตำบลบูรณาการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่บริบทต่างกัน 2. เพื่อศึกษารูปแบบความเชื่อมโยงในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกับตำบลบูรณาการ 3. เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความรอบรู้ด้านการเงิน และความรอบรู้ด้านดิจิทัลของชุมชน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ชุมชนต้นแบบสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 4 พื้นที่เป้าหมาย

วิธีการดำเนินงาน : 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดประชาคมหมู่บ้าน เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และความรอบรู้ด้านสุขภาพ การเงิน ดิจิทัลในชุมชน 2. วิเคราะห์ สังเคราะห์รูปแบบความเชื่อมโยงในการเสริมความเข้มแข็งระหว่างคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และตำบลบูรณาการในการสร้างพื้นที่ห้องปฏิบัติการชุมชน และความรอบรู้ด้านสุขภาพ การเงิน และดิจิทัล ในพื้นที่เป้าหมาย 3. คืนข้อมูลให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและวิทยากรกระบวนการเพื่อจัดทำแนวทางพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าจัดประชุมในพื้นที่ 2 เม.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2561 203,389.00
2 ค่าจ้างสังเคราะห์และจัดทำรายงานการพัฒนารูปแบบการสร้างกระบวนการเรียนรู้สำหรับความรอบรู้ด้านสุขภาพ การเงิน และดิจิทัลในชุมชน 2 เม.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2561 80,000.00
3 จ้างเหมาเช่ารถตู้ในการประชุม 20 มิ.ย. 2561 - 21 มิ.ย. 2561 3,500.00
4 จัดพิมพ์สื่อ Key Message ประเด็นการสื่อสารหลัก 66 ข้อ เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน 2 ก.ค. 2561 - 20 ก.ค. 2561 97,491.00
รวมเป็นเงิน 384,380.00
งบประมาณ : 384,380.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 2 เม.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เกิดห้องปฏิบัติการชุมชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ การเงิน ดิจิทัลของประชาชนในชุมชน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางปรียานุช บูรณะภักดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นางสาวพิริยา วัฒนารุ่งกานต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นางแรกขวัญ สระวาสี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้เสนอโครงการ : ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0ฯ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน
ลำดับที่ : 4

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการของสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการดำเนินงานด้านการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ และการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปราศจากมลพิษ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ โดยที่ผ่านมากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ หรือ Health Literate Organization (HPO) เพื่อเพิ่มระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน และได้มีคำสั่งกรมอนามัยจัดตั้งหน่วยงาน “สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน” เพื่อรองรับนโยบายขับเคลื่อนงาน MOPH 4.0 : Value-base Healthcare มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 และนโยบายขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 : Value-base Health Promotion and Environmental Health ด้วยเหตุนี้ สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของกรมอนามัย จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการของสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมุ่งหวังให้การบริหารจัดการองค์กรของสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน สามารถสนองตอบนโยบายของกรมอนามัย และมีการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ให้สามารถสนองนโยบายการดำเนินงานของกรมอนามัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรให้เกิดทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
หน่วยงานมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 1 หน่วยงาน

วิธีการดำเนินงาน : สนับสนุนการจัดกิจกรรมและสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 จ้างออกแบบและผลิตชุดนิทรรศการ “ความรอบรู้สุขภาพ (Health Literacy)” 27 มิ.ย. 2561 - 29 มิ.ย. 2561 50,000.00
2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ปีงบประมาณ 2562” 8 ส.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561 50,000.00
รวมเป็นเงิน 100,000.00
งบประมาณ : 100,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 27 มิ.ย. 2561 - 10 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน สามารถสนับสนุนนโยบายการดำเนินงานของกรมอนามัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตตามเป้าหมายที่กำหนดในปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางศุภรัตน์ อสุวพงษ์พัฒนา นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ

ผู้เสนอโครงการ : ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0ฯ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : รองอธิบดีกรมอนามัย (นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์)

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................