หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 1

ชื่อโครงการ : โครงการตั้งครรภ์คุณภาพเพื่อลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ : 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

cluster : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (1)1.1 พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาวะหญิงตั้งครรภ์

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทบทวนระบบฐานข้อมูลหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงในระบบการรายงานประกอบการจัดทำ Google map ในปีที่ผ่านมา 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระบบข้อมูลหญิงตั้งครรภ์เสี่ยง และระบบส่งต่อ ในโรงพยาบาลแม่ข่าย 3. เพื่อเสริมพลังภาคี เครือข่าย (MCH Board) และ สืบสวนการตายมารดาใน ระดับเขต 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเครือข่ายให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย แนวทางการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กแบบบูรณาการ 5. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ /ทักษะบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 ในการช่วยฟื้นคืนชีพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
- อัตราส่วนมารดาตายไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน - ภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาเรื่องการจัดระบบ ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงและระบบการส่งต่อ (Fast tract) ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์หญิงคลอดที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน 70 แห่ง - Investigate MM-R10 ทุกครั้งที่มีมารดาเสียชีวิต 1 ครั้ง/แห่ง - ประชุม MCH board ระดับเขต 3 ครั้ง - Ranking MCH board ระดับเขตและสุ่มการดำเนินงานของโรงพยาบาล ตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2561 จำนวน 5 จังหวัด - ภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาเรื่อง"Drive Policy to Smart MCH - R10" ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 400 คน - บุคลากรได้เพิ่มศักยภาพเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ จำนวน 50 คน

วิธีการดำเนินงาน : 1. การประชุม/อบรม 2. การสอบสวนมารดาเสียชีวิต 3. การจัดการระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์และคลอด 4. การนิเทศติดตามและประเมินผล

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 10 23 ก.ค. 2561 - 24 ก.ค. 2561 181,018.00
2 ประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ณ รพศ./รพท. และ รพช.ในเขตสุขภาพที่ 10 1 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 9,510.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "Drive Policy to Smart MCH - R10" ปีงบประมาณ 2561 1 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 204,050.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ“การช่วยฟื้นคืนชีพและการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ประจำปี 2561” 5 มี.ค. 2561 - 5 มี.ค. 2561 14,700.00
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "จัดทำแนวทางระบบการตรวจคัดกรอง/วินิจฉัยกลุ่มอาการดาน์ในหญิงตั้งครรภ์เขตสุขภาพที่ 10" 22 ก.พ. 2561 - 22 ก.พ. 2561 16,378.00
รวมเป็นเงิน 425,656.00
งบประมาณ : 425,656.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีฐานข้อมูลหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงใน Google map เขต 10 สำหรับบุคลากรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางอุมาพร สังขฤกษ์ 2. นางพัชราภรณ์ โตสงค์ 3. นางจตุพร สุขสำราญ 4. นางสาววิภาวดี พิพัฒนกุล 5. นางสาวนาฎนฤมล ทองมี

ผู้เสนอโครงการ : นางมลุลี แสนใจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : พญ.ทิพา ไกรลาศ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นพ.สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 2

ชื่อโครงการ : โครงการครอบครัวคุณภาพเพื่อลูกน้อยพัฒนาการสมวัยเตรียมพร้อมสู่วัยเรียน

ยุทธศาสตร์ : 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

cluster : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (4)2.1 ส่งเสริมบทบาทพ่อแม่เพื่อการเลี้ยงดูเด็ก

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : เพื่อลูกน้อยพัฒนาการสมวัยเตรียม พร้อมสู่วัยเรียน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
- ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่า 85 - จนท. WCC จำนวน 160 คน มีความรู้การใช้สื่่อ/ชุดความรู้ส่งเสริมบทบาทพ่อแม่เพื่อการเลี้ยงดูเด็กให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยของกรมอนามัย -พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ในศูนย์พัฒนาทักษะสมอง EF ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จำนวน 36 ครอบครัว

วิธีการดำเนินงาน : 1. ประชาสัมพันธ์ 2. จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ 3. สนับสนุนและร่วมดำเนินงานกับภาคีเครือข่าย

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ในศูนย์พัฒนาทักษะสมอง EF ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 1 พ.ย. 2560 - 31 พ.ค. 2561 8,776.00
รวมเป็นเงิน 8,776.00
งบประมาณ : 8,776.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 พ.ย. 2560 - 31 พ.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางสาวนภัชชล รอดเที่ยง 2. นางสาวนิตยา พรรณาภพ 3. นางสุนทรีย์ พันธุ์คำ 4. นางสาวไปยดา วิรัศมี

ผู้เสนอโครงการ : นางมลุลี แสนใจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : พญ.ทิพา ไกรลาศ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นพ.สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 3

ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ : 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

cluster : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (6)3.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
- ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่า 85 - ภาคีเครือข่ายได้รับความรู้ความเข้าใจในนโยบายเรื่องการสร้าง Smart Health Personel to Smart Kids R-10 จำนวน 300 คน - เยี่ยมเสริมพลังเพื่อติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตาม Road Map Smart Kids ของเครือข่ายการดำเนินงานด้านพัฒนาการปฐมวัย (CPM) ระดับจังหวัด/อำเภอ (DHB) โดย ผู้บริหารเขต & MCH boardเขต & PM สตรีและเด็ก จำนวน 5 จังหวัด - ประชาชนและภาคีเครือข่ายร่วมงานรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ในเดือนวันแม่แห่งชาติ และสัปดาห์นมแม่โลกจำนวน 50 คน - มีมุมลานเล่นในคลินิกเด็กดีศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง - ภาคีเครือข่ายร่วมประชุมขับเคลื่อน พรบ. milk code และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จำนวน 70 คน

วิธีการดำเนินงาน : - ประชุมเชิงปฏิบัติการ - รณรงค์ - เยี่ยมเสริมพลัง - พัฒนามุมลานเล่น

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 เยี่ยมเสริมพลังเพื่อติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตาม Road Map Smart Kids ของเครือข่ายการดำเนินงานด้านพัฒนาการปฐมวัย (CPM) ระดับจังหวัด/อำเภอ (DHB) โดย ผู้บริหารเขต & MCH boardเขต & PM สตรีและเด็ก 1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2561 12,504.00
2 รณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ในเดือนวันแม่แห่งชาติ และสัปดาห์นมแม่โลก 1 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 5,000.00
3 พัฒนามุมลานเล่นในคลินิกเด็กดีศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 1 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561 30,000.00
รวมเป็นเงิน 47,504.00
งบประมาณ : 47,504.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ได้ระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กิจกรรม 1 และกิจกรรม 2 1. นางสาวนภัชชล รอดเที่ยง 2. นางสุนทรีย์ พันธุ์คำ 3. นางสาวนิตยา พรรณาภพ กิจกรรม 3 1. นางเกษแก้ว เกตุพันธ์ 2. นางจตุพร สุขสำราญ 3. นางสาววิภาวดี พิพัฒน์กุล กิจกรรม 4 1. นางสาวณฐมน สมเสนาะ 2. นางเกษแก้ว เกตุพันธ์ 3. นางอมลวรรณ หวังสุข กิจกรรม 5 1. นางจตุพร สุขสำราญ 2. นางพัชราภรณ์ โตสงค์ 3. นางอุมาพร สังขฤกษ์

ผู้เสนอโครงการ : นางมลุลี แสนใจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : พญ.ทิพา ไกรลาศ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นพ.สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 4

ชื่อโครงการ : โครงการเด็กปฐมวัยสูงดี สมส่วน ปี 2561

ยุทธศาสตร์ : 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
4. ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

cluster : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (6)3.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโต เด็กอายุ 0-5 ปี 2. เพื่อรณรงค์สร้างกระแสการขับเคลื่อนนโยบาย มหัศจรรย์ 1,000 วัน แรกของชีวิต 3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความสำเร็จการดำเนินงาน อนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 10

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
-มีงานวิจัยศึกษาสถานการณ์โภชนาการและ พฤติกรรม การบริโภคอาหาร/กิจกรรม ทางกาย และการนอนหลับของหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กอายุ 0-5 ปี เขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 1 เรื่อง - ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย จาก Smart Kids สู่ 1,000 วันแรกของชีวิต “พัฒนาการดี เริ่มต้นที่ 1,000 วันแรกของชีวิต ด้วย NEST step model” จำนวน 300 คน - การจัดงานมหกรรม “มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เริ่มต้นดี พัฒนาการดี by NEST step R10”

วิธีการดำเนินงาน : 1. วิจัยศึกษาสถานการณ์โภชนาการและ พฤติกรรม การบริโภคอาหาร/กิจกรรม ทางกาย และการนอนหลับของหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กอายุ 0-5 ปี เขตสุขภาพที่ 10 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย จาก Smart Kids สู่ 1,000 วันแรกของชีวิต ด้วยเคมเปญ “เริ่มต้นดี พัฒนาการดี เริ่มต้นที่ 1,000 วันแรกของชีวิต ด้วย NEST step” 3. การจัดงานมหกรรม “มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เริ่มต้นดี พัฒนาการดี by NEST step R10”

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 เก็บข้อมูลในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กอายุ 0-5 ปี และพ่อแม่/ผู้เลี้ยงดู บุคลากรในคลินิกฝากครรภ์ คลินิกสุขภาพเด็กดี เทศบาลหรือ อบต. ครูพี่เลี้ยงและ อสม. 1 มี.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 28,861.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย จาก Smart Kids สู่ 1,000 วันแรกของชีวิต ด้วยเคมเปญ “พัฒนาการดี เริ่มต้นที่ 1,000 วันแรกของชีวิต ด้วย NEST step model” (N = nutrition , E = Exercise , S = Sleep , T = Teeth ) 16 พ.ย. 2560 - 16 พ.ย. 2560 130,104.00
3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผลงานเด่นอนามัยแม่และเด็ก จัดนิทรรศการ“มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เริ่มต้นดี พัฒนาการดี by NEST step R10” 16 พ.ย. 2561 - 16 พ.ย. 2561 80,000.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการเก็บข้อมูลในโครงการศึกษาปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและรูปแบบการส่งเสริมการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพของเด็กปฐมวัยไทย 21 ก.พ. 2561 - 21 ก.พ. 2561 12,400.00
5 ผลิตสื่อและเผยแพร่บทความในนิตยสารเรื่องการส่งเสริมสุขภาพในวัยเด็ก 1 มี.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2561 98,000.00
รวมเป็นเงิน 349,365.00
งบประมาณ : 349,365.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 16 พ.ย. 2560 - 16 พ.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางสาววิภาวดี พิพัฒน์กุล 2. นางพัชราภรณ์ โตสงค์ 3. นางอุมาพร สังขฤกษ์ 4. นางจตุพร สุขสำราญ

ผู้เสนอโครงการ : นางมลุลี แสนใจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : พญ.ทิพา ไกรลาศ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นพ.สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 5

ชื่อโครงการ : โครงการคนไทยวัยทำงานยุค 4.0 หุ่นดีสุขภาพดี

ยุทธศาสตร์ : 1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 11. ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ
12. ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

cluster : กลุ่มวัยทำงาน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (37)12.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และแนวช่องทางสื่อสารกับประชาชนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์ (Health Literacy)

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารกับประชาชนวัยทำงาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
- ชุดสื่อความรู้ 1 ชุด

วิธีการดำเนินงาน : จัดทำชุดสื่อความรู้โดยนักวิชาการกลุ่มวัยทำงาน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 พัฒนาและผลิตชุดสื่อความรู้สำหรับปกป้องประชาชนวัยทำงานกลุ่มเสี่ยง (Protective Factor) 1 ต.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2561 35,000.00
2 จัดทำโปรแกรม Application ประเมินและการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพบุคคลของประชาชนวัยทำงาน 1 ต.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2561 27,000.00
3 จัดทำฐานข้อมูลประชาชนวัยทำงาน วิเคราะห์ ออกข้อเสนอแนะ 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.00
4 ติดตามผลการใช้แอพพลิเคชั่นระวังปัญหาสุขภาพบุคคลของประชาชนวัยทำงาน 1 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 3,000.00
รวมเป็นเงิน 65,000.00
งบประมาณ : 65,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นายอนุสรณ์ ส่องแสง 2. นางลักขณา ประมูลพงศ์

ผู้เสนอโครงการ : นางสิริพินท์ ศิริโสภาพงษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ทพญ.ศิรดา เล็กอุทัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นพ.สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 6

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพวัยทำงาน

ยุทธศาสตร์ : 1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 11. ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ
12. ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

cluster : กลุ่มวัยทำงาน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (40)13.3 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะแกนนำสุขภาพที่ผ่านการอบรมแล้ว 5 จังหวัด/5 ตำบล 2. เพื่อสร้างแกนนำใหม่ให้ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด 3. เพื่อพัฒนาและเสริมสมรรถนะบุคลากรในการจัดบริการคลินิกไร้พุง(DPAC)และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
5 จังหวัด/ 5 ตำบลเดิม 5 จังหวัด ตำบลขยาย สสจ./รพศ/รพท./รพช./รพสต.ใน 5 จังหวัด

วิธีการดำเนินงาน : - จัดอบรม - นิเทศติดตาม

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 อบรมฟื้นฟูความรู้บุคลากรในการจัดบริการคลินิกไร้พุงและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 1 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 64,650.00
2 อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในชุมชน (Health Leader) อำเภอต้นแบบ 1 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 99,520.00
3 นิเทศติดตามการดำเนินงานคลินิกไร้พุง 1 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 17,080.00
รวมเป็นเงิน 181,250.00
งบประมาณ : 181,250.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางสิริพินท์ ศิริโสภาพงษ์ (081-0715255) 2. นางสาวจินตนา ฑีฆะพันธ์ (088-5947644) 3. นายอนุสรณ์ ส่องแสง (0849830843) 4. นางสาวศศิธร บุญสุข

ผู้เสนอโครงการ : นางสิริพินท์ ศิริโสภาพงษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ทพญ.ศิรดา เล็กอุทัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นพ.สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 7

ชื่อโครงการ : โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ : 1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 12. ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

cluster : กลุ่มวัยทำงาน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (69)23.4 ควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้สตรีวัยเจริญพันธุ์และประชากรวัยทำงาน มีความรู้ ทักษะ และสามารถขับเคลื่อนการใช้เกลือไอโอดีนในชุมชน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
สตรีวัยเจริญพันธุ์และประชากรวัยทำงาน มีความรู้ ทักษะ และสามารถขับเคลื่อนการใช้เกลือไอโอดีนในชุมชน จังหวัดละ 1 อำเภอต้นแบบ 5 จังหวัด

วิธีการดำเนินงาน : สื่อสารความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายในระดับครัวเรือน/ที่ทำงาน ติดตามการใช้เกลือไอโอดีนในชุมชน/ที่ทำงาน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้และติดตามประเมินผลเกลือไอโอดีนในสตรีวัยเจริญพันธุ์ 1 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 60,000.00
รวมเป็นเงิน 60,000.00
งบประมาณ : 60,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววิภาวดี พิพัฒน์กุล

ผู้เสนอโครงการ : นางมลุลี แสนใจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : พญ.ทิพา ไกรลาศ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 8

ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

ยุทธศาสตร์ : 1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 12. ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

cluster : กลุ่มวัยทำงาน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (68)23.3 สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้และทักษะการเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านมในสตรีไทยอายุ 30-70 ปี 2. เพื่อส่งเสริมให้สตรีไทยอายุ 30-70 ปี ตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ถูกต้อง

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. บุคลากรสาธารณสุขใน 4 จังหวัด 2.สตรี 30-70 ปี ตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

วิธีการดำเนินงาน : ศูนย์อนามัยดำเนินการร่วมกับ สสจ. และเครือข่าย

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 พัฒนาและขับเคลื่อนการเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านมในสตรีไทยอายุ 30-70 ปี และติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ 1 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 75,000.00
รวมเป็นเงิน 75,000.00
งบประมาณ : 75,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางลักขณา ประมูลพงศ์ (086-5812681) นางสิริพินท์ ศิริโสภาพงษ์ (081-0715255)

ผู้เสนอโครงการ : นางสิริพินท์ ศิริโสภาพงษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ทพญ.ศิรดา เล็กอุทัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นพ.สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 9

ชื่อโครงการ : วิจัยประเมินผลส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน

ยุทธศาสตร์ : 1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 12. ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

cluster : กลุ่มวัยทำงาน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (41)13.4 พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
วิจัยประเมินผลส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน จำนวน 2 เรื่อง

วิธีการดำเนินงาน : ศูนย์อนามัยดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน Health Leader 1 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 10,000.00
2 ผลการพัฒนาและขับเคลื่อนการเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านมในสตรีไทยอายุ 30-70 ปี 1 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 10,000.00
รวมเป็นเงิน 20,000.00
งบประมาณ : 20,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางลักขณา ประมูลพงศ์ (086-5812681) นางสิริพินท์ ศิริโสภาพงษ์ (081-0715255)

ผู้เสนอโครงการ : นางสิริพินท์ ศิริโสภาพงษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ทพญ.ศิรดา เล็กอุทัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นพ.สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 10

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและเสริมสร้างศักยภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมบุคลากรสาธารณสุข ท้องถิ่น ชุมชน ในเขตสุขภาพที่ 10

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 15. ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (54)17.3 ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในจังหวัด ท้องถิ่นและชุมชน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขให้มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital และการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1.รพ.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก ร้อยละ 20 โดย มี รพ.ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก และอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง 2. จังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 76 จังหวัด 3. มูลฝอยติดเชื้อ 0.034 ล้านตัน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (924แห่ง)

วิธีการดำเนินงาน : 1.ประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน ท้องถิ่นและจังหวัด เขตสุขภาพที่10 2.ประเมินรับรองมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 3.รณรงค์งานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนเข้มแข็ง 4.สำรวจสถานการณ์ 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการมูลฝอยและการควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน ท้องถิ่นและจังหวัด เขตสุขภาพที่10 22 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560 164,356.00
2 สุ่มประเมินรับรองมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ GREEN&CLEAN Hospital การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง 15 ม.ค. 2561 - 25 พ.ค. 2561 21,800.00
3 รณรงค์งานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนเข้มแข็ง 22 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560 32,000.00
4 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการมูลฝอยและการควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 18 ม.ค. 2561 - 18 ม.ค. 2561 8,450.00
5 รณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 4,000.00
รวมเป็นเงิน 230,606.00
งบประมาณ : 230,606.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 22 พ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กิจกรรมที่ 1 - 3 นางจุรีภรณ์ คูณแก้ว กิจกรรมที่ 4 1.วราภรณ์ จันทร์พราว 2.วรรณภา สันโดด 3.ประภัสสร ภูทางนา 4.ศิรินภา สายชยะ

ผู้เสนอโครงการ : นางไฉไล ช่างดำ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ทพญ.ศิรดา เล็กอุทัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นพ.สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 11

ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 15. ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (54)17.3 ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในจังหวัด ท้องถิ่นและชุมชน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : 1) รับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับ อปท. 2) ติดตามการพัฒนาคุณภาพงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของอปท.

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ภาคีเครือข่ายภาครัฐร่วมดำเนินการ สามารถนำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปดำเนินการและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม จำนวน 46 แห่ง

วิธีการดำเนินงาน : ประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับ อปท.

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประเมินรับรอง 1 มี.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 55,160.00
รวมเป็นเงิน 55,160.00
งบประมาณ : 55,160.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 มี.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางวรุณสิริ ปทุมวัน

ผู้เสนอโครงการ : นางไฉไล ช่างดำ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ทพญ.ศิรดา เล็กอุทัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นพ.สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 12

ชื่อโครงการ : พัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 15. ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (54)17.3 ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในจังหวัด ท้องถิ่นและชุมชน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 อย่างน้อย 306 ตำบล

วิธีการดำเนินงาน : - ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน - ประเมินการดำเนินงานชุมชนต้นแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน 20 ธ.ค. 2560 - 22 ธ.ค. 2560 105,216.00
2 สุ่มประเมินการดำเนินงานชุมชนต้นแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ก.พ. 2561 - 31 ก.ค. 2561 24,900.00
รวมเป็นเงิน 130,116.00
งบประมาณ : 130,116.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 20 ธ.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายบุญเกิด เชื้อธรรม

ผู้เสนอโครงการ : นางไฉไล ช่างดำ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ทพญ.ศิรดา เล็กอุทัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นพ.สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 13

ชื่อโครงการ : เสริมสร้างภาคีเครือข่ายการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 15. ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (54)17.3 ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในจังหวัด ท้องถิ่นและชุมชน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
- สรุปประเด็นการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 เรื่อง - ภาคีเครือข่ายได้รับการเสริมสร้างการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 35 คน

วิธีการดำเนินงาน : ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 มี.ค. 2561 - 2 มี.ค. 2561 76,956.00
รวมเป็นเงิน 76,956.00
งบประมาณ : 76,956.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 มี.ค. 2561 - 2 มี.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายบุญเกิด เชื้อธรรม

ผู้เสนอโครงการ : นางไฉไล ช่างดำ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ทพญ.ศิรดา เล็กอุทัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นพ.สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 14

ชื่อโครงการ : คัดสรรสุดยอดส้วมสาธารณะระดับเขต ปี 2561

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 15. ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (61)21.1 ประเมินสถานการณ์และพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการสิ่งปฏิกูล

แผนจัดสรรงบประมาณ :   4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : เพื่อคัดสรรต้นแบบส้วมสาธารณะระดับเขต

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
- ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดสรรสุดยอดส้วมสาธารณะระดับเขต ปี 2561 จำนวน 15 คน - ต้นแบบการพัฒนาส้วมสาธารณะระดับเขตทั้ง 13 ประเภท จำนวน 13 แห่ง

วิธีการดำเนินงาน : 1)ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดสรรสุดยอดส้วมสาธารณะระดับเขต ปี 2561 2) ประเมินคัดสรรสุดยอดส้วมสาธารณะระดับเขต

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดสรรสุดยอดส้วมสาธารณะระดับเขต ปี 2561 5 ก.ค. 2561 - 5 ก.ค. 2561 5,250.00
2 ประเมินคัดสรรสุดยอดส้วมสาธารณะ 1 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 18,250.00
3 จัดทำโล่คัดสรรสุดยอดส้วม 1 ส.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 16,000.00
รวมเป็นเงิน 39,500.00
งบประมาณ : 39,500.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 5 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวเยาวธิดา วันสิงห์สู่

ผู้เสนอโครงการ : นางไฉไล ช่างดำ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ทพญ.ศิรดา เล็กอุทัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นพ.สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 15

ชื่อโครงการ : ศึกษาประสิทธิภาพระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบลานทรายกรองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตสุขภาพที่ 10

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 15. ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (61)21.1 ประเมินสถานการณ์และพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการสิ่งปฏิกูล

แผนจัดสรรงบประมาณ :   4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาประสิทธิภาพระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบลานทรายกรอง โดยการประเมินคุณภาพการจัดการสิ่งปฏิกูล และวิเคราะห์ตัวอย่างกาก/น้ำทิ้งจากระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ประเมินคุณภาพและตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างตามเป้าหมาย 100% (7 แห่ง)

วิธีการดำเนินงาน : 1)ประเมินคุณภาพการจัดการสิ่งปฏิกูลแบบลานทรายกรองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตสุขภาพที่ 10 2)วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตัวอย่างกาก/น้ำทิ้งจากระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลในเทศบาลที่มีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบลานทรายกรอง 1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2561 7,700.00
2 จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างกาก/น้ำทิ้งจากระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลทางห้องปฏิบัติกูล 1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2561 80,143.00
รวมเป็นเงิน 87,843.00
งบประมาณ : 87,843.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางไฉไล ช่างดำ นางสาวสุกัญญา ศิลปรายะ

ผู้เสนอโครงการ : นางไฉไล ช่างดำ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : พญ.ทิพา ไกรลาศ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นพ.สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 16

ชื่อโครงการ : การอบรม เรื่อง การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 16. จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (64)22.1 เฝ้าระวังและพัฒนาขีดความสามารถ จนท.สธ/อปท.ในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 40 คน

วิธีการดำเนินงาน : อบรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 อบรม เรื่อง การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 30 พ.ย. 2560 - 1 ธ.ค. 2560 54,190.00
รวมเป็นเงิน 54,190.00
งบประมาณ : 54,190.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 30 พ.ย. 2560 - 1 ธ.ค. 2560
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายนิสิต อินลี

ผู้เสนอโครงการ : นางไฉไล ช่างดำ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ทพญ.ศิรดา เล็กอุทัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นพ.สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 17

ชื่อโครงการ : พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำร่องในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 15. ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (64)22.1 เฝ้าระวังและพัฒนาขีดความสามารถ จนท.สธ/อปท.ในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดหารให้สามารถดำเนินการเฝ้ระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
มีองค์กรปกครองท้องถิ่นนำร่องในการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 2 แห่ง

วิธีการดำเนินงาน : 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงแนวทาง กำหนดประเด็นและจัดทำกรอบการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2.นิเทศติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเฝ้าระวัง 3.สรุปบทเรียนการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและคืนข้อมูลแก่ชุมชน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 1 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 64,024.00
รวมเป็นเงิน 64,024.00
งบประมาณ : 64,024.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายนิสิต อินลี

ผู้เสนอโครงการ : นางไฉไล ช่างดำ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ทพญ.ศิรดา เล็กอุทัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นพ.สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 18

ชื่อโครงการ : โครงการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศของโรงไฟฟ้าชีวมวล

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 16. จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (64)22.1 เฝ้าระวังและพัฒนาขีดความสามารถ จนท.สธ/อปท.ในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ โรงไฟฟ้าชีวมวล 2.เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันผลกระทบ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
- มีผลการเฝ้าระวัง และข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ โรงไฟฟ้าชีวมวล จำนวน 1 เรื่อง - เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ (TSP,PM10) จำนวน 90 ตัวอย่าง - มีผลวิเคราะห์จากการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ (TSP,PM10) จำนวน 1 ชุด

วิธีการดำเนินงาน : - ประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิทางอากาศโรงไฟฟ้าชีวมวล - ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ - วิเคราห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ (TSP,PM10) - ประชุมเพื่อสรุปผลและคืนข้อมูล

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิทางอากาศโรงไฟฟ้าชีวมวล 1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 2,400.00
2 เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ (TSP,PM10) 1 ก.พ. 2561 - 31 ก.ค. 2561 29,560.00
3 ประชุมเพื่อสรุปผลและคืนข้อมูล 1 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 0.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และความสัมพันธ์ของผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ 1 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 51,450.00
รวมเป็นเงิน 83,410.00
งบประมาณ : 83,410.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางดาริกา รูปงาม

ผู้เสนอโครงการ : นางไฉไล ช่างดำ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ทพญ.ศิรดา เล็กอุทัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นพ.สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 19

ชื่อโครงการ : เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคพื้นที่เขต 10 ปี 2561

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 16. จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (64)22.1 เฝ้าระวังและพัฒนาขีดความสามารถ จนท.สธ/อปท.ในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : เพื่อทราบถึงสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่เขต 10

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่เขต 10 จำนวน 150 ตัวอย่าง/พร้อมแบบสอบถามข้อมูล

วิธีการดำเนินงาน : จ้างเหมาเก็บตัวอย่างน้ำบริโภคพร้อมแบบสอบถาม

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 เก็บตัวอย่างน้ำ 150 ตัวอย่าง พร้อมแบบสอบถาม 150 ชุด 1 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 60,000.00
รวมเป็นเงิน 60,000.00
งบประมาณ : 60,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวเยาวธิดา วันสิงห์สู่

ผู้เสนอโครงการ : นางไฉไล ช่างดำ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ทพญ.ศิรดา เล็กอุทัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นพ.สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 20

ชื่อโครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคและการจัดการสิงแวดล้อมในโรงเรียน กพด.

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 15. ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (66)23.1 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แผนจัดสรรงบประมาณ :   7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคและการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน กพด.

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1) พัฒนาศักยภาพครูอนามัย ครูพี่เลี้ยง พระพี่เลี้ยง บุคลากรที่รับผิดชอบงานโรงเรียน กพด. 50 คน 2) น้ำบริโภค โรงเรียน กพด.ในพื้นที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 70 ตัวอย่าง

วิธีการดำเนินงาน : 1)ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคและการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน กพด. 2) เก็บตัวอย่างน้ำบริโภคเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ 3)นิเทศติดตามงานโรงเรียน กพด.ในพื้นที่

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคและการจัดการสิงแวดล้อมในโรงเรียน กพด. 1 ม.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 52,500.00
รวมเป็นเงิน 52,500.00
งบประมาณ : 52,500.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวเยาวธิดา วันสิงห์สู่

ผู้เสนอโครงการ : นางไฉไล ช่างดำ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ทพญ.ศิรดา เล็กอุทัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นพ.สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 21

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน

ยุทธศาสตร์ : 1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 13. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)
14. ร้อยละของผู้สูงอายุ (60-74 ปี) มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ และ 4 คู่สบ

cluster : กลุ่มผู้สูงอายุ

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (46)15.1 ทบทวนสถานการณ์ และ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริมสุขภาพสุขภาพผู้สูงอายุ ทุกระดับ ส่วนกลางเขต จังหวัด อำเภอ ตำบล

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตร Care Manage/ Care Giver ในเขตสุขภาพที่ 10

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
- มีหลักสูตร CM ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับบริบทการดำเนินงาน LTC เขต 10 จำนวน 1 หลักสูตร - ผู้เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อเป็นผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร Care Manager 70 ชั่วโมง จำนวน 440 คน - ผู้เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) หลักสูตร 70 ชั่วโมง จำนวน 1040 คน - เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตำบล Long Term Care ในเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 7 ตำบล - ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานตำบล Long Term Care ระดับจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 60 คน - ประเมินรับรองคัดเลือกตำบล LTC CM CG และนวัตกรรม ดีเด่น ระดับเขต จำนวน 15 ตำบล - อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) หลักสูตร 70 ชั่วโมง

วิธีการดำเนินงาน : - ประชุมทีมวิทยากรพัฒนาคุณภาพหลักสูตร Care Manager เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม - อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อเป็นผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร Care Manager 70 ชั่วโมง - ประชุมทบทวนสถานการณ์ผู้สูงอายุและการดำเนินงานตำบล Long Term Care ในเขตสุขภาพที่ 10 - เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตำบล Long Term Care ในเขตสุขภาพที่ 10 - ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานตำบล Long Term Care ระดับจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 - ประเมินรับรองคัดเลือกตำบล LTC CM CG และนวัตกรรม ดีเด่น ระดับเขต

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมทีมวิทยากรพัฒนาคุณภาพหลักสูตร Care Manager เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม 1 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560 1,690.00
2 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อเป็นผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร Care Manager 70 ชั่วโมง ศูนย์อนามัยที่ 10 1 พ.ย. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 1,771,200.00
3 1.ประชุมทบทวนสถานการณ์ผู้สูงอายุและการดำเนินงานตำบล Long Term Care ในเขตสุขภาพที่ 10 2.คณะทำงานพัฒนาตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เขต 10 ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานตำบล LTC เพื่อใช้ในเขต 1 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 4,160.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานตำบล Long Term Care ระดับจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 1 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 70,100.00
5 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) หลักสูตร 70 ชั่วโมง 1 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561 520,000.00
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมการขึ้นทะเบียน CM, CG และการใช้งานโปรแกรม Care plan 1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2561 329,080.00
7 อบรม CM รุ่นที่ 3 1 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 602,700.00
8 เยี่ยมเสริมพลังตำบลส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว Long Term Care) และคัดเลือกผู้สูงอายุสุขภาพดี 100 ปี ชีวีมีสุขชมรมผู้สูงอายุ ตำบล LTC CM CG และนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2561 18 พ.ค. 2561 - 25 พ.ค. 2561 14,830.00
รวมเป็นเงิน 3,313,760.00
งบประมาณ : 3,313,760.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางภัทรภร เอี่ยมอุตมะ 2. นางสาวปราณี อุสุพันธ์ 3. นางอุไลวรรณ์ ไขสังเกต

ผู้เสนอโครงการ : นางภัทรภร เอี่ยมอุตมะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ทพญ.ศิรดา เล็กอุทัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นพ.สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 22

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์ : 1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 13. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

cluster : กลุ่มผู้สูงอายุ

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (44)14.3 สร้าง พัฒนา นวัตกรรม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
- มีหลักสูตรส่งเสริมป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ จำนวน 1 หลักสูตร - มีชุดสื่อส่งเสริมป้องกันสมองเสื่อม”ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย” จำนวน 50 ชุด - บุคลากรสาธารณสุขและแกนนำผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ร้อยละ 80 (80 คน) - เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริม ป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ จำนวน 14 แห่ง - ภาคีเครือข่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาสุขภาวะของพระสงฆ์และวัดส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 40 คน - มีภาคีเครือข่ายการสร้างและพัฒนาเครือข่ายและสร้างสังคมแห่งความรอบรู้ในการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 53 คน

วิธีการดำเนินงาน : - ประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำหลักสูตรส่งเสริมป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ - จัดทำรูปเล่มหลักสูตรและชุดสื่อส่งเสริมป้องกันสมองเสื่อม”ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย” - อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ - เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริม ป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ - ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาสุขภาวะของพระสงฆ์และวัดส่งเสริมสุขภาพ - ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายและสร้างสังคมแห่งความรอบรู้ในการส่งเสริมสุขภาพ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมพัฒนาหลักสูตร สื่อการสอนการส่งเสริมป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ”ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย” 1 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 8,800.00
2 ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมของแกนนำชมรมผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันสมอง‎เสื่อมในผู้สูงอายุ อำเภอนำร่องในเขตสุขภาพที่ ‎10 29 มิ.ย. 2561 - 29 มิ.ย. 2561 62,468.00
3 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและแกนนำผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ อำเภอนำร่องในเขต 10 1 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561 146,650.00
4 เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริม ป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ 1 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 15,400.00
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาสุขภาวะของพระสงฆ์และวัดส่งเสริมสุขภาพ 1 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 13,620.00
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายและสร้างสังคมแห่งความรอบรู้ในการส่งเสริมสุขภาพ 1 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560 72,700.00
รวมเป็นเงิน 319,638.00
งบประมาณ : 319,638.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 พ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวนวพรรษ์ พลสวัสดิ์ นางสาวเดือนธิดา ศรีเสมอ

ผู้เสนอโครงการ : นางภัทรภร เอี่ยมอุตมะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ทพญ.ศิรดา เล็กอุทัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นพ.สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 23

ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ยุทธศาสตร์ : 1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 7. อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน

cluster : กลุ่มวัยรุ่น

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (23)9.1 การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อขับเคลื่อน พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระหว่างภาคีเครือข่าย 5กระทรวงหลัก

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ 5 จังหวัดๆ ละ 2 ครั้ง

วิธีการดำเนินงาน : - ประชุม/อบรมเพื่อขับเคลื่อน พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน - ลงพื้นที่ - ประเมินโรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน YFHS และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ - เก็บข้อมูล/รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล/สรุปรายงาน - คัดเลือก/สรรหา อปท.ต้นแบบด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1. ติดตามการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด5 จังหวัด ปีละ 2 ครั้ง 2. การบูรณางานเพื่อขับเคลื่อนรายจังหวัด/นำเสนอ 1 ก.พ. 2561 - 30 เม.ย. 2561 240,444.00
2 จัดทำโล่ 1 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 10,000.00
3 1.สำรวจและคัดเลือดอปท.ต้นแบบด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2.ร่วมกับจังหวัดเพื่อสรรหาและคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญาหาระดับท้องถิ่น 5 จังหวัดๆ ละ 1 อปท. 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 18,800.00
4 - อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นต้นแบบด้านสุขภาพ ในชุมชน เสริมสร้างความรอบรู้การส่งเสริมสุขภาพแก่แกนนำวัยรุ่นในชุมชนด้วยหลักสูตรพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่น - นิเทศติดตาม 1 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 134,630.00
5 - อบรมพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ ผู้ปกครองเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว 5 จังหวัด - นิเทศติดตาม 1 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561 104,706.00
6 1. จัดประชุม รพ.ที่ผ่านการประเมินครบ 3 ปี ร่วมกับการจัดประชุมชี้แจงการเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 2. เยี่ยมประเมินโรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน YFHS และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์จำนวน 4 แห่ง 1 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 13,000.00
รวมเป็นเงิน 521,580.00
งบประมาณ : 521,580.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางสาวเทียมดาว ทองโกฏิ 2. นางอรุณรัตน์ กาลพันธา 3. นางสาวสุกานดา แก้วล้อมบึง 4. นางสาววราภรณ์ นนทวี

ผู้เสนอโครงการ : นายชัยยะ เผ่าผา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : พญ.ทิพา ไกรลาศ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นพ.สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 24

ชื่อโครงการ : โครงการวัยรุ่นไทยสูงดีสมส่วน สาวไทยแก้มแดง

ยุทธศาสตร์ : 1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 10. ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วน และอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

cluster : กลุ่มวัยรุ่น

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (33)11.3 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมวัยรุ่นสูงดีสมส่วน สาวไทยแก้มแดง ในระดับพื้นที่

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างกระแส/รณรงค์ให้วัยรุ่นในพื้นที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ภายใต้ NEST

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
- วัยรุ่นมีความรู้และเป็นต้นแบบ ด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น อนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม สูงดีสมส่วน มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ภายใต้ NEST - มีผู้เข้าร่วมรณรงค์สร้างกระแสให้วัยรุ่นในพื้นที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ภายใต้ NEST จำนวน 350 คน

วิธีการดำเนินงาน : รณรงค์สร้างกระแส ประกวด Teen Idol 4.0 ปี 2

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดทำสื่อ VDO ประชาสัมพันธ์สาวไทยแก้มแดงมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ภายใต้ NEST 1 ธ.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561 2,440.00
2 ประกวดวัยรุ่นต้นแบบ (Teen Idol 4.0) ด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 10 ปีที่ 2 1 ม.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 185,550.00
รวมเป็นเงิน 187,990.00
งบประมาณ : 187,990.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวรุ่งนภา มุลตรีภักดิ์

ผู้เสนอโครงการ : นายชัยยะ เผ่าผา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : พญ.ทิพา ไกรลาศ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นพ.สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 25

ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2565

ยุทธศาสตร์ : 1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 14. ร้อยละของผู้สูงอายุ (60-74 ปี) มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ และ 4 คู่สบ

cluster : กลุ่มผู้สูงอายุ

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (49)16.1 ทบทวนสถานการณ์และการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาคประชาชน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ ในเขตสุขภาพที่ 10

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
- มีทันตบุคลากรเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (224 คน) - ชมรมผู้สูงอายุที่มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมด้านทันตสุขภาพ 14 ชมรม - ตัวแทนผู้สูงอายุ 80 - 89 ปี และ 90 ปีขึ้นไป ในเขตสุขภาพที่ 10 รวม 10 คน ชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมด้านทันตสุขภาพดีเด่น 5 ชมรม นวัตกรรมส่งเสริมด้านทันตสุขภาพในผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง 5 รางวัล และ อสม.เชี่ยวชาญด้านทันตสุขภาพ 5 คน - มีสื่อ application เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุและ คู่มือองค์ความรู้รอยโรคและมะเร็งในช่องปาก จำนวน 70 ชุด

วิธีการดำเนินงาน : - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทันตสุขภาพ ในเขตสุขภาพที 10 - ประกวดผู้สูงอายุฟันดี 80 และ 90 ปี ชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมด้านทันตสุขภาพดีเด่น นวัตกรรมส่งเสริมด้านทันตสุขภาพในผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง และ อสม.เชี่ยวชาญด้านทันตสุขภาพ - ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพช่องปากของชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10 - จัดทำ application /จัดพิมพ์โปสเตอร์

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทันตสุขภาพ ในเขตสุขภาพที 10 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 1 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 95,655.00
2 ชมรมผู้สูงอายุที่มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมด้านทันตสุขภาพ 14 ชมรม 2 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2561 91,690.00
3 ประกวดผู้สูงอายุฟันดี 80 และ 90 ปี ชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมด้านทันตสุขภาพดีเด่น นวัตกรรมส่งเสริมด้านทันตสุขภาพในผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง และ อสม.เชี่ยวชาญด้านทันตสุขภาพ (บูรณาการร่วมกับการออกประเมินตำบลที่มีการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 1 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 25,400.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพช่องปากของชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10 (บูรณาการร่วมกับโครงสมองเสื่อม) 1 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 89,820.00
5 จัดทำสื่อ application เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุและ คู่มือองค์ความรู้รอยโรคและมะเร็งในช่องปาก 1 พ.ย. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 80,000.00
รวมเป็นเงิน 382,565.00
งบประมาณ : 382,565.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 พ.ย. 2560 - 31 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ทพญ.มนัญชยา เกษมสวัสดิ์

ผู้เสนอโครงการ : นางภัทรภร เอี่ยมอุตมะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ทพญ.ศิรดา เล็กอุทัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นพ.สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 26

ชื่อโครงการ : มหกรรมวิชาการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน: ส่งเสริมเด็กไทย พลานามัยดี มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ : 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 5. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

cluster : กลุ่มวัยเรียน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (20)7.2 เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0 ระดับภาค

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและนำเสนอนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 3. เพื่อรณรงค์สร้างกระแสให้ภาคีเครือข่ายตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กวัยเรียน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน จำนวน 3 เรื่อง 2. รณรงค์สร้างกระแสและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอนวัตกรรมผลงานเด่นและแนวปฏิบัติที่ดีด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน จำนวน 1 ครั้ง 3. ภาคีเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 500 คน 4. ร้อยละ 80 ของภาคีเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมและองค์ความรู้ที่ได้รับ

วิธีการดำเนินงาน : - แต่งตั้งคณะทำงานระดับภาค (4 ศูนย์อนามัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) - ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน - จัดมหกรรมวิชาการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมคณะทำงาน 12 ธ.ค. 2560 - 31 ม.ค. 2561 28,280.00
2 จัดมหกรรมวิชาการพัฒนาสุขภาพวัยเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 907,106.00
3 รณรงค์สร้างกระแสและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอนวัตกรรม ผลงานเด่นและแนวปฏิบัติที่ดีด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน 1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 48,000.00
4 ประกวดโรงเรียนที่ดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 1 มิ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2561 13,950.00
รวมเป็นเงิน 997,336.00
งบประมาณ : 997,336.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 12 ธ.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางสาวอัญชลี ปลาทอง 2. นางประไพ เจริญผล 3. นางสรัสวดี ธานี

ผู้เสนอโครงการ : นางประไพ เจริญผล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : พญ.ทิพา ไกรลาศ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นพ.สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 27

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาโรงเรียนก้าวสู่โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี

ยุทธศาสตร์ : 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 5. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
6. ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ

cluster : กลุ่มวัยเรียน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (13)5.3 เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อบูรณาการมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 2.เพื่อพัฒนาโรงเรียนในการจัดกระบวนการส่งเสริมสุขภาพสุขภาพนักเรียนก้าวสู่โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1.มีมาตรฐานโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี เขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 1 มาตรฐาน 2. เยี่ยมเสริมพลังประกันคุณภาพ/เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี เขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 13 แห่ง

วิธีการดำเนินงาน : - ประชุมเชิงผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำร่างมาตรฐานโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี - อบรมพัฒนาศักยภาพทีมประกันคุณภาพโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี เขตสุขภาพที่ 10 - อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีเขตสุขภาพที่ 10 - เยี่ยมเสริมพลังประกันคุณภาพ/เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี/ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร - ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี - งานวิจัยเรื่องการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำร่างมาตรฐานโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี 1 พ.ย. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 84,400.00
2 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561 1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2561 102,980.00
3 Re-accredit โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี เขตสุขภาพที่ 10 1 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 17,100.00
4 เยี่ยมเสริมพลังประกันคุณภาพ/เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี/โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 1 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 50,350.00
5 ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี 1 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 15,170.00
รวมเป็นเงิน 270,000.00
งบประมาณ : 270,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 พ.ย. 2560 - 31 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสรัสวดี ธานี นางปนัดดา เหมือนมาตย์

ผู้เสนอโครงการ : นางประไพ เจริญผล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : พญ.ทิพา ไกรลาศ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นพ.สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 28

ชื่อโครงการ : โครงการรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย กรณีศึกษา ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ : 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 5. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

cluster : กลุ่มวัยเรียน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (16)6.1 ทบทวนสถานการณ์และพัฒนามาตรฐาน หลักสูตร และนวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 2. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของผู้ปกครอง ครู และภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย จำนวน 1 เรื่อง 2. ภาคีเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน จำนวน 50 คน

วิธีการดำเนินงาน : - ประชุมถ่ายทอดนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน - อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและทักษะแก่ภาคีเครื่อข่ายเรื่องส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนเติบโตเต็มศักยภาพ สูงดี สมส่วน ไม่อ้วน เตี้ย ผอม - เยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายสถานศึกษา - ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในพื้นที่ตำบลกองโพน 1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 26,420.00
2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง ครู และภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 14,600.00
3 เยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายสถานศึกษาในตำบลกองโพน 1 ม.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 5,700.00
รวมเป็นเงิน 46,720.00
งบประมาณ : 46,720.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางปรียา นาสมบูรณ์ นางวาสนา ชูหา นางสาวอัญชลี ปลาทอง

ผู้เสนอโครงการ : นางประไพ เจริญผล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : พญ.ทิพา ไกรลาศ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นพ.สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 29

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนเขตสุขภาพที่10

ยุทธศาสตร์ : 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 6. ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ

cluster : กลุ่มวัยเรียน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (19)7.1 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังสุขภาพเด็กวัยเรียน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพการตรวจคัดกรองให้บริการภาวะสุขภาพนักเรียน 2.เพื่อเด็กวัยเรียนได้รับบริการตรวจสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบสุขภาพเด็กวัยเรียน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. บุคลากรสาธารณสุขได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 70 คน 2. ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 1 เรื่อง

วิธีการดำเนินงาน : - ประชุมเชิงปฏิบัติการ - นิเทศติดตามประเมินผล

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนเขตสุขภาพที่ 10 22 ม.ค. 2561 - 23 ม.ค. 2561 69,523.00
2 นิเทศติดตามประเมินผล 1 ก.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 11,580.00
รวมเป็นเงิน 81,103.00
งบประมาณ : 81,103.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 22 ม.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางวาสนา ชูหา 2. นางสาวอัญชลี ปลาทอง

ผู้เสนอโครงการ : นางประไพ เจริญผล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : พญ.ทิพา ไกรลาศ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นพ.สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 30

ชื่อโครงการ : พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ : 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 5. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
6. ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ

cluster : กลุ่มวัยเรียน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (17)6.2 ถอดบทเรียนผลงานและนวัตกรรมระดับพื้นที่

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสร้างกระแส รณรงค์ ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรอบรู้สุขภาพเด็กวัยเรียน 2. เพื่อให้เครือข่ายสาธารณสุขและศึกษาธิการร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ 3. เพื่อให้เด็กวัยเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เหมาะสม 4. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนวัตกรรมการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. เครือข่ายกระทรวงสาธารณสุขและศึกษาธิการเข้าร่วมโครงการ 5 จังหวัด 2. ร้อยละของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 มีการจัดรณรงค์ 3. จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพเด็กวัยเรียน 2 กิจกรรม 4. โรงเรียน/เด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์จำนวน 4 จังหวัด 5. โรงเรียน/เด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวด จำนวน 5 จังหวัด 6. เครือข่ายกระทรวงสาธารณสุขและศึกษาธิการเข้าร่วมงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนวัตกรรมการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน จำนวน 160 คน

วิธีการดำเนินงาน : - จัดกิจกรรมรณรงค์ - จัดกิจกรรมประกวด - มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนวัตกรรมงานอนามัยเด็กวัยเรียนเพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ 1 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 91,630.00
2 จัดกิจกรรมรณรงค์ตามวันสำคัญที่สัมพันธ์กับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 13 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 10,360.00
3 ประกวดภาพถ่าย/วิดีดอคลิปรณรงค์ "เด็กไทยสูงใหญ่ ใส่ใจออกกำลังกาย ดื่มนม รักสุขภาพ" 1 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 8,520.00
4 ประกวดการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียน "เมนูผักอร่อย กุ๊กน้อยละเลงครัว" 1 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 18,520.00
5 รณรงค์สร้างกระแสและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอนวัตกรรมงานอนามัยโรงเรียน 1 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 12,000.00
รวมเป็นเงิน 141,030.00
งบประมาณ : 141,030.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวเยาวลักษณ์ แสนทวีสุข นางสรัสวดี ธานี นางปนัดดา เหมือนมาตย์

ผู้เสนอโครงการ : นางประไพ เจริญผล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : พญ.ทิพา ไกรลาศ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นพ.สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 31

ชื่อโครงการ : พัฒนาสุขาภิบาลสุขอนามัยสู่เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร 4.0

ยุทธศาสตร์ : 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 5. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

cluster : กลุ่มวัยเรียน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (66)23.1 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แผนจัดสรรงบประมาณ :   7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการเรียนรู้และความรอบรู้ด้าน สุขภาพแก่ครู นักเรียนและชุมชนในถิ่นทุรกันดาร 2. พัฒนาการให้บริการเฝ้าระวัง/คัดกรองภาวะสุขภาพ 3. เพื่อส่งเสริมการจัดสภาพสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและ พัฒนาสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการเรียนรู้และความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1 เรื่อง 2. ประชาชน/ภาคีเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการเรียนรู้และความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 120 คน 3. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 27 โรงเรียน 4. ร้อยละของโรงเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพและได้รับการเยี่ยมเสริมพลังร้อยละ 50

วิธีการดำเนินงาน : - ประชุม/อบรม/ สัมมนา - นิเทศติดตาม/เยี่ยมเสริมพลัง

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดารภายใต้การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 27 พ.ค. 2561 - 28 พ.ค. 2561 31,600.00
2 นิเทศติดตาม/เยี่ยมเสริมพลัง 1 มิ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2561 24,110.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการเรียนรู้และความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ครู นักเรียนและชุมชนในถิ่นทุรกันดาร 1 ธ.ค. 2560 - 31 ม.ค. 2561 99,350.00
4 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการให้บริการเฝ้าระวัง/คัดกรองภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร 1 ม.ค. 2561 - 11 พ.ค. 2561 44,940.00
รวมเป็นเงิน 200,000.00
งบประมาณ : 200,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางปนัดดา เหมือนมาตย์ นางสรัสวดี ธานี

ผู้เสนอโครงการ : นางประไพ เจริญผล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : พญ.ทิพา ไกรลาศ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นพ.สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 32

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารหน่วยงาน (แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ)

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนงานในหน่วยงานศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
หน่วยงานบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย เป้าหมาย 1 หน่วยงาน

วิธีการดำเนินงาน : - บริหารจัดการหน่วยงาน ค่าสาธารณูปโภค - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน/จ้างเหมาต่างๆ - ค่าใช้สอย

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 บริหารจัดการหน่วยงาน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เนต ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ฯลฯ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1,016,112.96
2 ค่าวัสดุ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 828,523.00
3 ค่าใช้สอย 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1,306,987.04
รวมเป็นเงิน 3,151,623.00
งบประมาณ : 3,151,623.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : หัวหน้ากลุ่มอำนวยการฯ หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ

ผู้เสนอโครงการ : นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสาวละออ จันสุตะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นพ.สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 33

ชื่อโครงการ : โครงการสร้างเสริมสมรรถนะบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ด้านการวิจัย

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 19. จำนวนงานวิจัย ผลงาน วิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

cluster : กลุ่ม KISS

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (71)24.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการวิจัยและพัฒนาของศูนย์อนามัยที่ 10 อบ. 2.เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
- ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ในการวิจัยร้อยละ80 - มีความพึงพอใจร้อยละ 80 -มีผลงานวิจัยอย่างน้อยคลัสเตอร์ละ 1 เรื่อง

วิธีการดำเนินงาน : ประชุมเชิงปฏิบัติการและระบบพี่เลี้ยง

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและระบบพี่เลี้ยง 1 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560 17,890.00
2 ประชุม กพว. เพื่อทบทวน/พิจารณาโครงร่างวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นพี่เลี้ยง 1 ธ.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 0.00
รวมเป็นเงิน 17,890.00
งบประมาณ : 17,890.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 พ.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางสาวฐิติรัตน์ ภาวะสุทธิพงษ์ 2. นายเจนวิทย์ ศรพรหม 3. นางสาวพิมประภา อินจำปา

ผู้เสนอโครงการ : นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสาวละออ จันสุตะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นพ.สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 34

ชื่อโครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการเขียนผลงานวิชาการด้วยบทความ โปสเตอร์ และการนำเสนอแบบ Like Talk และการใช้ข้อมูลสารสนเทศ DOH DASH Board

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 19. จำนวนงานวิจัย ผลงาน วิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

cluster : กลุ่ม KISS

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (71)24.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อพัฒนาความรู้/ทักษะในการเขียนบทความ โปสเตอร์ และทักษะการนำเสนอในรูปแบบ Like talk 2.แนะนำ/ฝึกการเข้าถึงและวิธีการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูล DOH DASH Board

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ผู้เข้าประชุมครบตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

วิธีการดำเนินงาน : - ประชุมเชิงปฏิบัติการ - จ้างเหมาทำโปสเตอร์เพื่อสนับสนุนนักวิจัย ศอ.10 นำเสนอในเวทีต่างๆ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเข้าถึง การใช้ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลจาก DOH Dashboard, Big data, Google map 1 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 19,100.00
รวมเป็นเงิน 19,100.00
งบประมาณ : 19,100.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้เข้าประชุมสามารถเข้าถึงข้อมูล ใช้และวิเคราะห์ข้อมูลจาก DOH DASH Board, Big data, Google map ได้

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางสาวฐิติรัตน์ ภาวะสุทธิพงษ์ 2. นายเจนวิทย์ ศรพรหม 3. นางสาวอรรัมภา ศรีสง่า 4. นางสาวมนฤดี แสงวงษ์ 5. นายวรวุฒิ สมดี 6. นางสาวพิมประภา อินจำปา

ผู้เสนอโครงการ : นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสาวละออ จันสุตะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 35

ชื่อโครงการ : การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือสายธารแห่งคุณค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสนับสนุนองค์กร (LEAN) ศอ.10 ปี 2561

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 19. จำนวนงานวิจัย ผลงาน วิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

cluster : กลุ่ม KISS

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (72)24.2 พัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือสายธารแห่งคุณค่า 2. เพื่อติดตามและวัดผลการนำเครื่องมือสายธารแห่งคุณค่าไปใช้ในกระบวนงาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
- มีความรู้เรื่องเครื่องมือสายธารฯ ร้อยละ80 - รายงานการใช้เครื่องมือฯในกระบวนงานกลุ่มละ 1 กระบวนงาน

วิธีการดำเนินงาน : การประชุมเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 พ.ย. 2560 - 31 พ.ค. 2561 9,190.00
รวมเป็นเงิน 9,190.00
งบประมาณ : 9,190.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 พ.ย. 2560 - 31 พ.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางสาวพิมประภา อินจำปา 2. นายเจนวิทย์ ศรพหรม 3. นางสาวฐิติรัตน์ ภาวะสุทธิพงษ์

ผู้เสนอโครงการ : นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสาวละออ จันสุตะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 36

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ)

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ในขับเคลื่อนงานของหน่วยงาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
- บุคลากรในหน่วยงานร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ - หน่วยงานมีการการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จำนวน 1 หน่วยงาน

วิธีการดำเนินงาน : - ไปประชุม/อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร - หน่วยงานจัดประชุม/อบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ไปประชุม/อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 529,126.00
รวมเป็นเงิน 529,126.00
งบประมาณ : 529,126.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ

ผู้เสนอโครงการ : นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสาวละออ จันสุตะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 37

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารหน่วยงานค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ/ตามสิทธิ (แผนงานบุคลากรภาครัฐ)

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (79)25.6 การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   10. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ/ตามสิทธิของบุคลากรในหน่วยงาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
หน่วยงานบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ/ตามสิทธิเป้าหมาย 1 หน่วยงาน

วิธีการดำเนินงาน : จ่ายค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ/ตามสิทธิ - เงินเดือนพนักงานกระทรวง/ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง - ค่าเช่าบ้าน/ค่าศึกษาเล่าเรียนบุตร - พตส./ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติ/สมทบประกันสังคม - ค่าตอบแทนอยู่เวรนอกเวลา

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ของบุคลากรในหน่วยงาน 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 2,469,729.00
รวมเป็นเงิน 2,469,729.00
งบประมาณ : 2,469,729.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ผู้เสนอโครงการ : นางสาวละออ จันสุตะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 38

ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ : 3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 17. ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้รับการนำไปปฏิบัติร้อยละ 80

วิธีการดำเนินงาน : - ประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี - นิเทศติดตามงานยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี - เยี่ยมเสริมพลังงานยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนฯ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 536,804.00
รวมเป็นเงิน 536,804.00
งบประมาณ : 536,804.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายศตวรรษ ศรีพรหม นางสาวมนฤดี แสงวงษ์

ผู้เสนอโครงการ : นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสาวละออ จันสุตะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 39

ชื่อโครงการ : โครงการ PMQA ติดตาม กพร. และสรุปงาน 6 เดือน 12 เดือน

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเป็นวงจร

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
มีการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการได้ครบถ้วนร้อยละ 100 เป้าหมาย 2 ครั้ง

วิธีการดำเนินงาน : ประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคล การจัดทำตัวชี้วัด กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ระดับบุคคลของหน่วยงาน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 - ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 1 พ.ย. 2560 - 31 ส.ค. 2561 10,010.00
2 ประชุมทีมนำองค์กรในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategy Map) การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กร HPO ตามแนวทาง PMQA ของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 1 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560 2,940.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน/กลุ่มงานสู่ระดับบุคคล และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 21 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560 20,180.00
4 ประชุมคณะทำงานการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กร HPO ตามแนวทาง PMQA 4 ครั้งต่อปี เพื่อดำเนินงานตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ 1 ธ.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561 10,400.00
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน 1 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 106,202.00
รวมเป็นเงิน 149,732.00
งบประมาณ : 149,732.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสุพัตรา เสนาใหญ่ นางกัญญนัท ริปันโน นางสาวไพรรินทร์ พฤตินอก

ผู้เสนอโครงการ : นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสาวละออ จันสุตะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 40

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารหน่วยงานไปราชการ/ประชุมราชการ (แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย)

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : เพื่อขับเคลื่อนงานตามบทบาท ภารกิจหน่วยงาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
หน่วยงานบริหารจัดการค่าใช้จ่ายไปราชการ/ประชุมราชการ เป้าหมาย 1 หน่วยงาน

วิธีการดำเนินงาน : ไปราชการ/ประชุมราชการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 เดินทางไปราชการ/ประชุมราชการ (แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย) 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1,616,752.00
รวมเป็นเงิน 1,616,752.00
งบประมาณ : 1,616,752.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : หัวหน้ากลุ่มอำนวย

ผู้เสนอโครงการ : นางสาวละออ จันสุตะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 41

ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 10

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 15. ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน
16. จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (64)22.1 เฝ้าระวังและพัฒนาขีดความสามารถ จนท.สธ/อปท.ในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างหลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 10

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมายโครงการ - สร้างเครื่องมือในการหา Training need และถอดบทเรียน จำนวน 1 เรื่อง - จัดประชุมเพื่อสัมภาษณ์ คณะกรรมการ พชอ.เพื่อหา Training need จำนวน 50 คน/ครั้ง - ถอดบทเรียนประธาน กรรมการในอำเภอที่ดำเนินการดี/ ดีเด่น และผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินงาน พชอ. จำนวน 20 คน ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ - หลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพเลขานุการ พชอ. ในเขตสุขภาพที่ 10 ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่

วิธีการดำเนินงาน : - สร้างเครื่องมือในการหา Training need และถอดบทเรียน - จัดประชุมเพื่อสัมภาษณ์ คณะกรรมการ พชอ.เพื่อหา Training need - ถอดบทเรียนประธาน กรรมการในอำเภอที่ดำเนินการดี/ ดีเด่น และผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินงาน พชอ. - จัดทำ MOU กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพเลขานุการ พชอ.

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประสานพื้นที่ เตรียมข้อมูลในการสร้างเครื่องมือเพื่อจัดทำหลักสูตร 1 ธ.ค. 2560 - 31 ม.ค. 2561 24,450.00
2 สำรวจ Training Need เพื่อ พัฒนารูปแบบและจัดทำหลักสูตร 1 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 42,980.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการสำรวจ Training Need โครงการวิจัยจัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เขตสุขภาพที่ 10 14 ก.พ. 2561 - 16 ก.พ. 2561 19,930.00
4 จัดทำหลักสูตรในการพัฒนาเลขานุการ พชอ.ในเขตสุขภาพที่ 10 1 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561 11,490.00
รวมเป็นเงิน 98,850.00
งบประมาณ : 98,850.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. ได้แนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเลขานุการ พชอ.นำไปสู่การสร้างหลักสูตรฯ 2. ได้แนวทางในการเชื่อมโยงการดำเนินงานของ พชอ.กับตำบลบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1.นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต 2. นายศตวรรษ ศรีพรหม 3. นางสาวไพรรินทร์ พฤตินอก

ผู้เสนอโครงการ : นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสาวละออ จันสุตะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 42

ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการขับเคลื่อนตำบลบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และค่ากลาง

ยุทธศาสตร์ : 1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 13. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

cluster : กลุ่มผู้สูงอายุ

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (49)16.1 ทบทวนสถานการณ์และการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาคประชาชน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระหว่างภาคีเครือข่าย 2. เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาตำบลต้นแบบบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระหว่างภาคีเครือข่าย

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติในการบูรณาการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 ศูนย์เขต 2. มีการกำหนดแนวทางในการพัฒนาตำบลต้นแบบบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระหว่างภาคีเครือข่าย จำนวน 1 เรื่อง

วิธีการดำเนินงาน : 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และค้นหาแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และเทคนิคการจัดการค่ากลาง กรมอนามัย ประจำปี 2561 2. ประสานกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ต้นแบบเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานแนวปฏิบัติในการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 3. ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 4. สรุปบทเรียนแนวปฏิบัติในการบูรณการขับเคลื่อนงานบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และเทคนิคการจัดการค่ากลาง เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนงานปีงบประมาณ 2561

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระหว่างภาคีเครือข่าย โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และการจัดการค่ากลาง กรมอนามัย ประจำปี 2561 6 ต.ค. 2560 - 7 ต.ค. 2560 431,980.00
รวมเป็นเงิน 431,980.00
งบประมาณ : 431,980.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 6 ต.ค. 2560 - 7 ต.ค. 2560
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระหว่างภาคีเครือข่าย โดยประยุกต์ใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และเทคนิคการจัดการค่ากลาง กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2561 2. ได้แนวทางในการพัฒนาตำบลต้นแบบบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ ๕ กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และเทคนิคการจัดการค่ากลาง ในการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต นายศตวรรษ ศรีพรหม นางสุพัตรา เสนาใหญ่ นางกัญญนัท ริปันโน นางสาวมนฤดี แสงวงษ์ นางสาวสิริรัมภา การะนนท์ นางสาวไพรรินทร์ พฤตินอก

ผู้เสนอโครงการ : นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสาวละออ จันสุตะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นพ.สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 43

ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพนักวิจัย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 19. จำนวนงานวิจัย ผลงาน วิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (75)25.2 ยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ด้านการวิจัยและการนำเสนอผลงานวิชาการ วัตถุประสงค์เฉพาะ 1.1 เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ด้านความรู้และการปฏิบัติงานวิจัยที่มีคุณภาพ 1.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับหลักการนำเสนอผลงานวิชาการได้อย่างถูกต้อง 1.3 เพื่อสร้างเสริมทักษะในการใช้ภาษาในงานวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 1.4 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยให้มีประสบการณ์นำเสนอผลงานวิชาการ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. บุคลากรส่งผลงานเผยแพร่ อย่างน้อย ร้อยละ 60 จำนวน 18 เรื่อง 2. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านการนำเสนอผลงานวิชาการ จำนวน 30 คน 3. ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้เพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 80 4. จำนวนผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการแต่ละครั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 5. จำนวนผลงานวิจัยได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงานระดับเขต/ประเทศ/ต่างประเทศ อย่างน้อย ร้อยละ 60

วิธีการดำเนินงาน : ประชุมเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 21 มี.ค. 2561 - 22 มี.ค. 2561 34,400.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการ 1 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 27,150.00
รวมเป็นเงิน 61,550.00
งบประมาณ : 61,550.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 21 มี.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มีการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินการด้านงานวิชาการ/งานวิจัย มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานวิชาการพร้อมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางสาวฐิติรัตน์ ภาวะสุทธิพงษ์ 2. นางสาวพิมประภา อินจำปา 3. นางสาวมนฤดี แสงวงษ์ 4. นางสาวสิริรัมภา การะนนท์

ผู้เสนอโครงการ : นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสาวละออ จันสุตะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 44

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารหน่วยงาน (แผนพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   11. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : เพื่อบริหารจัดการหน่วยงาน เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :

วิธีการดำเนินงาน : บริหารจัดการหน่วยงาน เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 บริหารจัดการหน่วยงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 1 พ.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 912,595.00
รวมเป็นเงิน 912,595.00
งบประมาณ : 912,595.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 พ.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ผู้เสนอโครงการ : นางนงลักษณ์ ทองเหลือง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสาวละออ จันสุตะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 45

ชื่อโครงการ : พัฒนารูปแบบกลไกการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่โดยผ่านกลไกคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด

ยุทธศาสตร์ : 3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 17. ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (72)24.2 พัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   11. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษารูแบบกลไกการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมตามบริบทพื้นที่ผ่านกลไก คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) 2. เพื่อประเมินผลการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่โดยผ่านกลไกคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.)

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1.มีคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข(ระดับจังหวัด) 2 คณะ 2.มีคณะอนุกรรมการสาธารณสุขอำเภอ 2 คณะ

วิธีการดำเนินงาน : 1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขระดับจังหวัดและระดับอำเภอ 2. นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน - สรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานแก่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขระดับจังหวัดและระดับอำเภอ 1 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 87,405.00
รวมเป็นเงิน 87,405.00
งบประมาณ : 87,405.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : - มีรูปแบบกลไกการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด(คสจ.)ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ - ส่งเสริมและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายบุญเกิด เชื้อธรรม

ผู้เสนอโครงการ : นางไฉไล ช่างดำ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : พญ.ทิพา ไกรลาศ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 46

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนความสำเร็จ ESAN SMART KIDS 4.0 พลิกวิกฤติเด็กอีสาน สู่ไอคิวเกิน 100

ยุทธศาสตร์ : 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

cluster : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (9)4.2 ขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : - เพื่อรณรงค์สร้างกระแสการขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต - เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ในเขตสุขภาพ 7, 8, 9 และ 10

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
- มีจังหวัดเข้าร่วมประชุม 20 จังหวัด - ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจในการจัดประชุมมากกว่าร้อยละ 80 - ได้รูปแบบ ESAN SMART KIDS 4.0

วิธีการดำเนินงาน : 1) การบรรยายวิชาการ 2) นิทรรศการประชาสัมพันธ์ และนิทรรศการเรื่องเล่าความสำเร็จ จากศูนย์อนามัย และ เขตสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขต 7, 8, 9, และ 10) 3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดบทเรียนความสำเร็จ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ“ขับเคลื่อนความสำเร็จ ESAN SMART KIDS 4.0 พลิกวิกฤติเด็กอีสาน สู่ไอคิวเกิน 100 20 ส.ค. 2561 - 21 ส.ค. 2561 700,000.00
รวมเป็นเงิน 700,000.00
งบประมาณ : 700,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 20 ส.ค. 2561 - 21 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงอายุ 2. สร้างความเข้มแข็งให้ภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านอนามัยแม่และเด็ก 3. ภาคีเครือข่าย 4 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข มหาดไทย ศึกษาธิการ และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพแม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางมลุลี แสนใจ 2. นางสาวนภัชชล รอดเที่ยง 3. นางอุมาพร สังขฤกษ์ 4. นางพัชราภรณ์ โตสงค์

ผู้เสนอโครงการ : นางมลุลี แสนใจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : พญ.ทิพา ไกรลาศ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 47

ชื่อโครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พชอ.เขตสุขภาพที่ 10

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อกำกับติดตาม และประเมินผล การขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พชอ. เขตสุขภาพที่ 10 2. เพื่อถอดบทเรียนและสรุปผลการพัฒนา รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พชอ. เขตสุขภาพที่ 10

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. เป้าหมายโครงการ จำนวน 130 คน - กลุ่มเป้าหมาย เลขา พชอ. เขตสุขภาพที่ 10 - คณะกรรมการวิจัยพัฒนารูปแบบ - คณะทำงาน - ผู้บริหาร และนักวิชาการ สังกัดกรมอนามัย 2. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ - จัดประชุมเตรียมแผนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 ครั้ง - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงาน 1 ครั้ง - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการพัฒนา 1 ครั้ง

วิธีการดำเนินงาน : - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงาน - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการพัฒนา

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พชอ.เขตสุขภาพที่ 10 7 ก.ย. 2561 - 9 ก.ย. 2561 346,200.00
รวมเป็นเงิน 346,200.00
งบประมาณ : 346,200.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 7 ก.ย. 2561 - 9 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. ได้แนวทางการกำกับติดตาม และประเมินผล การขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พชอ.เขตสุขภาพที่ 10 2. ได้เอกสารการถอดบทเรียน และสรุปผลการพัฒนารูปแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พชอ.เขตสุขภาพที่ 10

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นายศตวรรษ ศรีพรหม 2. นางสาวฐิติรัตน์ ภาวะสุทธิพงษ์ 3. นางสาวพิมประภา อินจำปา 4. นางสาวไพรรินทร์ พฤตินอก

ผู้เสนอโครงการ : นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสาวละออ จันสุตะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นพ.สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................