หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 1

ชื่อโครงการ : โครงการสำรวจสถานการณ์ PP Excellence เขตสุขภาพที่ 11

ยุทธศาสตร์ : 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
5. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
9. ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุ น้อยกว่า 20 ปี
11. ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ
13. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)
15. ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน
16. จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

cluster : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
กลุ่มวัยเรียน
กลุ่มวัยรุ่น
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (1)1.1 พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาวะหญิงตั้งครรภ์
(19)7.1 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังสุขภาพเด็กวัยเรียน
(28)9.6 การส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและสร้างเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน
(36)12.2 จัดทำและขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย Healthy eating Active living และ Environmental health
(49)16.1 ทบทวนสถานการณ์และการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาคประชาชน
(52)17.1 สนับสนุนให้เกิดการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : เขตสุขภาพที่11 ได้กำหนด “ปฏิญญาศรีวิชัย” เป็น กระบวนการหลักในการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่ PP Excellence แต่ปัจจุบัน พบว่าข้อมูล ยังไม่สมบูรณ์ ดังนั้น ศูนย์อนามัยที่11จึงจำเป็นจะต้องทบทวนและสำรวจสถานการณ์ PP Excellence เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน เพื่อการพัฒนา

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสำรวจข้อมูลองค์ประกอบ PP excellence เขตสุขภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานการวางแผน การดำเนินงาน. 2.เพื่อหาค่ากลางและ Base Line ก่อนดำเนินการ เพื่อเปรียบเทียบกับหลังดำเนินการ. 3.เพื่อค้นหา ปัจจัยความสำเร็จ และปัญหาในการขับเคลื่อน PP Excellence เขตสุขภาพที่11

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย : รพช และคณะกรรมการ คปสอ 40 แห่ง. ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 1.สถานการณ์สุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการ. 2.สถานการณ์ PP excellence ระดับอำเภอ จังหวัด และเขตสุขภาพ. 3. ปัจจัยความสำเร็จและปัญหาอุปสรรค เพื่อนำมาสู่การวางแผนพัฒนา

วิธีการดำเนินงาน : Rapid survey

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 Rapid survey แม่และเด็ก 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 80,000.00
2 Rapid survey วัยเรียน 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 80,000.00
3 Rapid survey วัยรุ่น 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 80,000.00
4 Rapid survey วัยทำงาน 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 80,000.00
5 Rapid survey วัยผู้สูงอายุ 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 80,000.00
6 Rapid survey สิ่งแวดล้อม ทบทวนสถานการณ์ 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 30,000.00
7 Rapid survey สิ่งแวดล้อม ถอดบทเรียน 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 30,000.00
8 Rapid survey สิ่งแวดล้อม รณรงค์ 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 20,000.00
รวมเป็นเงิน 480,000.00
งบประมาณ : 480,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. แผนการพัฒนา PP Excellence เขตสุขภาพที่ 11. 2.การสร้างการมีส่วนร่วมในเป้าหมายเพื่อการบรรลุ ตัวชี้วัดกระทรวงและกรมอนามัย. 3.การบริหารข้อมูลสารสนเทศ ที่มีความถูกต้อง เพื่อการ Bench marking เพื่อบ่งบอกระดับการพัฒนา

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางนันทนาถ ช่วยสกุล

ผู้เสนอโครงการ : นางนันทนาถ ช่วยสกุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 2

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ : 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
5. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
6. ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ
9. ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุ น้อยกว่า 20 ปี
12. ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
13. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)
15. ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน
16. จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

cluster : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
กลุ่มวัยเรียน
กลุ่มวัยรุ่น
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (3)1.3 สนับสนุนส่งเสริมการใช้มาตรฐานอนามัยแม่และเด็กเพื่อการพัฒนา
(17)6.2 ถอดบทเรียนผลงานและนวัตกรรมระดับพื้นที่
(23)9.1 การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
(41)13.4 พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
(46)15.1 ทบทวนสถานการณ์ และ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริมสุขภาพสุขภาพผู้สูงอายุ ทุกระดับ ส่วนกลางเขต จังหวัด อำเภอ ตำบล
(52)17.1 สนับสนุนให้เกิดการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ศูนย์อนามัยที่11 มีพันธกิจในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พื้นที่เขตสุขภาพที่11 ตามนโยบายกรมอนามัยและเขตสุขภาพที่11 เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ จึงจำเป็นจะต้องพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพ เพื่อให้นโยบายบรรลุเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพ เพื่ออภิบาลระบบ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุเป้าประสงค์ กรมอนามัยและเขตสุขภาพที่ 11.

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7 แห่ง ตัวชี้วัด : 1.ภาคีเครือข่ายมีมาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนด. 2. ประชาชน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น. 3.อัตราการบรรลุ KPI ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและกรมอนามัย มากกว่าร้อยละ 85

วิธีการดำเนินงาน : 1. ประชุม/อบรม/สัมมนา. 2. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 3. วิทยากร. 4. การนิเทศงาน. 5. การรับรองมาตรฐาน. 6. การจัดกิจกรรมรณรงค์ 7. การเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประกันคุณภาพ PP Excellence กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย - ส่งเสริมการใช้การมาตฐาน 1 ม.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 135,500.00
2 ประกันคุณภาพ PP Excellence กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย - มหัศจรรย์ 1,000 วัน 1 ม.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 26,000.00
3 ประกันคุณภาพ PP Excellence กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย - พัฒนากลไกลส่งเสริมเด็ก 0 - 5 ปี 1 ม.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 38,600.00
4 ประกันคุณภาพ PP Excellence กลุ่มวัยเรียน - ถอดบทเรียน 1 ม.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 200,000.00
5 ประกันคุณภาพ PP Excellence กลุ่มวัยเรียน - ผลิตชุดความรอบรู้ 1 ม.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 80,000.00
6 ประกันคุณภาพ PP Excellence กลุ่มวัยรุ่น - ขับเคลื่อนพรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 1 ม.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 150,000.00
7 ประกันคุณภาพ PP Excellence กลุ่มวัยรุ่น - ส่งเสริมวัยรุ่นสูงดีสมส่วน สาวไทยแก้มแดง 1 ม.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 50,000.00
8 ประกันคุณภาพ PP Excellence กลุ่มวัยทำงาน - พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมภาพที่พึงประสงค์ 1 ม.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 60,000.00
9 ประกันคุณภาพ PP Excellence กลุ่มวัยทำงาน - พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 1 ม.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 50,000.00
10 ประกันคุณภาพ PP Excellence กลุ่มวัยทำงาน - พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพที่พึงประสงค์ 1 ม.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 90,000.00
11 ประกันคุณภาพ PP Excellence กลุ่มวัยผู้สูงอายุ - ทบทวนสถานการณ์และสร้างการมีส่วนร่วม 1 ม.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 200,000.00
12 ประกันคุณภาพ PP Excellence กลุ่มสิ่งแวดล้อม - การจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ 1 ม.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 100,000.00
13 ประกันคุณภาพ PP Excellence กลุ่มสิ่งแวดล้อม - GREEN&CLEAN Hospital 1 ม.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 50,000.00
14 ประกันคุณภาพ PP Excellence กลุ่มสิ่งแวดล้อม - พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในจ.ท้องถิ่นและชุมชน 1 ม.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 50,000.00
รวมเป็นเงิน 1,280,100.00
งบประมาณ : 1,280,100.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1.ปัจจัยความสำเร็จการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2.ภาคีเครือข่ายด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจ. 3.ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิ์และเข้าถึงบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายจาตุรัตน์ น่าสม

ผู้เสนอโครงการ : นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 3

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนารูปแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่บริการ รพ ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11

ยุทธศาสตร์ : 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
4. ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ
6. ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ
10. ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วน และอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
12. ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
13. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)
15. ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน
16. จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

cluster : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
กลุ่มวัยเรียน
กลุ่มวัยรุ่น
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (5)2.2 พัฒนารูปแบบและพื้นที่ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายของเด็กปฐมวัย
(13)5.3 เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0
(26)9.4 การพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นต้นแบบด้านสุขภาพแบบองค์รวมในชุมชน
(39)13.2 พัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในชุมชน สถานบริการ และสถานพยาบาล
(50)16.2 การพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพช่องปากแบบผสมผสาน
(52)17.1 สนับสนุนให้เกิดการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : สืบเนืองจากนโยบาย การพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม บางครั้งมีปัญหาในทางปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับบริบท ดังนั้นศูนย์อนามัยที่ 11 จึงจำเป็นจะต้องพัฒนารูปแบบในการดำเนินงานเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนา

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับตำบลและ รพสต เพื่อเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ และขยายผล

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย : งานกลุ่มวัย 5 กลุ่มวัย และ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 กลุ่ม ตัวชี้วัด : Model Development ด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม

วิธีการดำเนินงาน : แลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย - พัฒนารูปแบบและพื้นที่ส่งเสริมมีกิจกรรมทางกาย 4 ต.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561 27,500.00
2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย - พัฒนากลไกลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี 1 ต.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561 32,500.00
3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มวัยเรียน - เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพภาคีเครือข่าย 1 ต.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2561 60,000.00
4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มวัยรุ่น - พัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นต้นแบบ 1 ต.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2561 60,000.00
5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มวัยทำงาน - พัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 1 ต.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561 60,000.00
6 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มผู้สูงอายุ - พัฒนากลไกเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพช่องปากแบบผสมผสาน 1 ต.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561 60,000.00
7 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มสิ่งแวดล้อม - การจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ 1 ต.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561 20,000.00
8 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มสิ่งแวดล้อม - GREEN&CLEAN Hospital 1 ต.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2561 20,000.00
9 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มสิ่งแวดล้อม - พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมใน จ. ท้องถิ่นและชุมชน 1 ต.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561 20,000.00
รวมเป็นเงิน 360,000.00
งบประมาณ : 360,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1.ได้รูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกัยบริบทพื้นที่เขตสุขพาพที่11. 2.รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่11 มรผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววรลักษณ์ คีรินทร์นนท์

ผู้เสนอโครงการ : นางนันทนาถ ช่วยสกุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 4

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์อนามัยที่ 11 สู่ความเป็นเลิศ. 4.0

ยุทธศาสตร์ : 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
4. ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ
5. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
6. ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ
8. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรอายุ 10-14 ปี พันคน
9. ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุ น้อยกว่า 20 ปี
10. ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วน และอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
11. ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ
12. ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
13. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)
14. ร้อยละของผู้สูงอายุ (60-74 ปี) มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ และ 4 คู่สบ
15. ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน
16. จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
กลุ่มวัยเรียน
กลุ่มวัยรุ่น
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม KISS

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (3)1.3 สนับสนุนส่งเสริมการใช้มาตรฐานอนามัยแม่และเด็กเพื่อการพัฒนา
(13)5.3 เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0
(28)9.6 การส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและสร้างเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน
(36)12.2 จัดทำและขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย Healthy eating Active living และ Environmental health
(42)14.1 ทบทวนสถานการณ์ และประเมินและคัดกรองสุขภาพ
(52)17.1 สนับสนุนให้เกิดการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ
(71)24.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : สืบเนื่องจากนโยบาย กรมอนามัยในการพัฒนาระบบบริหารโดยหน่วยงานได้กำหนด Blue print for change กรมอนามัย เป็นแนวทางในการพัฒนา และศูนย์อนามัยที่11 ได้กำหนดกลยุทธ Blueprint for change HPC11 เป็นแนวทางสู่ความสำเร็จ ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องสร้าง สิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่การพัฒนา

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ ต่อการเรียนรู้ของคนในองค์กร ศูนย์อนามัยที่11. 2. เพื่อพัฒนาระบบ Digital Management เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ยุค 4.0

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย ศูนย์อนามัยที่ 11 จำนวน 1 แห่ง ตัวชี้วัด 1. ศูนย์อนามัยที่ 11 เป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ. 2. ศูนย์อนามัยที่11 เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 3. เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 11 มีค่านิยม MOPH เพิ่มขึ้น. 4. ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและโปร่งใส

วิธีการดำเนินงาน : 1.จัดซื้อ จัดหา ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน. 2. กระบวนการสร้างเสริมคุณค่าความสำเร็จ 3. พัฒนา software ในการบริหารข้อมูลสารสนเทศ 4. สื่อสารประชาสัมพันธ์ social media

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย- กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย - ส่งเสริมการใช้มาตรฐาน 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 89,000.00
2 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย - ส่งเสริมบทบาทพ่อแม่ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 140,000.00
3 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย - พัฒนาระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 160,000.00
4 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย - พรบ.MilkCode 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 150,000.00
5 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย - พัฒนาระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโตเด็ก0-5ปี 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 100,000.00
6 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย - 1,000 วัน 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 88,000.00
7 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย - พัฒนากลไกลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 70,000.00
8 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย กลุ่มวัยเรียน - เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพเครือข่าย 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 160,000.00
9 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย กลุ่มวัยเรียน - ถอดบทเรียน 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 80,000.00
10 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย กลุ่มวัยเรียน - พัฒนาศักยภาพบุคลากร 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 350,000.00
11 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย กลุ่มวัยเรียน - เพิ่มศักยภาพเครือข่ายเพื่อพัฒนา เด็กวัยเรียน 4.0 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 200,000.00
12 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย กลุ่มวัยเรียน - HL 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 50,000.00
13 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย กลุ่มวัยเรียน - สร้างความรอบรู้โภชนาการ กพด. 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 60,000.00
14 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย กลุ่มวัยรุ่น - จัดบริการที่เป็นมิตร 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 70,000.00
15 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย กลุ่มวัยรุ่น - ขับเคลื่อนพรบ.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2562 160,000.00
16 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย กลุ่มวัยรุ่น - ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 20,000.00
17 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย กลุ่มวัยรุ่น - เพศคุยได้ในครอบครัว 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 160,000.00
18 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย กลุ่มวัยรุ่น - แกนนำวัยรุ่น 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 100,000.00
19 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย กลุ่มวัยรุ่น - วัยรุ่นสูงดีสมส่วน 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 57,500.00
20 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย กลุ่มวัยทำงาน - Healthy eating Active 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 20,000.00
21 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย กลุ่มวัยทำงาน - พัฒนาระบบเฝ้าระวัง 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 40,000.00
22 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย กลุ่มวัยทำงาน - พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 85,000.00
23 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย กลุ่มวัยทำงาน - พัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 200,000.00
24 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย กลุ่มวัยทำงาน - พัฒนาระบบคัดกรองมะเร็งเต้านม 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 45,000.00
25 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย กลุ่มผู้สูงอายุ - ทบทวนสถานการณ์ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 120,000.00
26 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย กลุ่มผู้สูงอายุ - แผนยุทธศาสตร์พระสงฆ์ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 80,000.00
27 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ กลุ่มผู้สูงอายุ - พัฒนาศักยภาพบุคลากร 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 700,000.00
28 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ กลุ่มผู้สูงอายุ - สร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายภาคประชาชน 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 100,000.00
29 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ กลุ่มผู้สูงอายุ - เข้าถึงบริการด้านสุขภาพช่องปาก 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 70,000.00
30 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสิ่งแวดล้อม - จัดการมูลฝอย 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 200,000.00
31 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสิ่งแวดล้อม - GREEN&CLEAN Hospital 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 100,000.00
32 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสิ่งแวดล้อม - พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและชุมชน 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 100,000.00
33 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสิ่งแวดล้อม - ปรับปรุงกฎหมายด้านการจัดการมูลฝอย 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 40,000.00
34 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสิ่งแวดล้อม - บังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 40,000.00
35 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสิ่งแวดล้อม - ระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 50,000.00
36 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสิ่งแวดล้อม - พัฒนารูปแบบการจัดการน้ำบริโภค 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 40,000.00
37 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสิ่งแวดล้อม - พัฒนาระบบฐานข้อมูลสิ่งปฏิกูล 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 22,000.00
38 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสิ่งแวดล้อม - พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 20,000.00
39 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสิ่งแวดล้อม - เฝ้าระวังคุณภาพน้ำพื้นที่โครงการพระราชดำริ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 60,000.00
40 สร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ กลุ่มKiss -พัฒนาระบบเฝ้าระวัง จัดการความรู้ นวัตกรรม 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1,533,000.00
41 จัดซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 500,000.00
รวมเป็นเงิน 6,429,500.00
งบประมาณ : 6,429,500.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2562
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. ศูนย์อนามัยที่ 11 ได้รับการยอมรับด้าน Lead ระดับเขตสุขภาพ. 2. ศูนย์อนามัยที่ 11 มีระบบจัดการความเสี่ยง ที่ดี ไม่มีข้อร้องเรียน. 3. ศูนย์อนามัยที่ 11 เป็นผู้นำด้าน การจัดการความรู้และการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกัลยาณี ฉิมแก้ว

ผู้เสนอโครงการ : นางสาวกัลยาณี ฉิมแก้ว

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 5

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ยุทธศาสตร์ : 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 5. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

cluster : กลุ่มวัยเรียน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (66)23.1 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แผนจัดสรรงบประมาณ :   7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

หลักการและเหตุผล : ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการดำเนินงานในโครงการตามพระราชดำริ ศูนย์อนามัยที่ 11 จึงได้จัดทำโครงการตามพระราชดำริเพื่อดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย : ร.ร.ตชด. ศกร.ตชด. และโรงเรียนชุมชนชาวมอแกนจำนวน 16 โรงเรียน KPI : 1. เด็ก 6-14 ปีสูงดีสมส่วน มากกว่าร้อยละ 66

วิธีการดำเนินงาน : 1. ประชุม/อบรม/สัมมนา. 2. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 3.วิทยากร 4. การนิเทศงาน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1 ประชุม/อบรม/สัมมนา 2 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 3.วิทยากร 4. การนิเทศงาน 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 140,000.00
รวมเป็นเงิน 140,000.00
งบประมาณ : 140,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เด็กและเยาวขนในถิ่นทุรกันดารเจริญเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายวันชัย เยี่ยงกุลเชาว์

ผู้เสนอโครงการ : นายวันชัย เยี่ยงกุลเชาว์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 6

ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

ยุทธศาสตร์ : 1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 12. ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

cluster : กลุ่มวัยทำงาน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (68)23.3 สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

หลักการและเหตุผล : ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายในการดำเนินงานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมศูนย์อนามัยที่ 11 จึงได้จัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนเชิงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อพัฒนาระบบคัดกรองเต้านมด้วยการตรวจเต้านม

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย ภาคีเครือข่าย ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 จำนวน 7 จังหวัด KPI1. ร้อยละ ของวัยทำงานมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์

วิธีการดำเนินงาน : 1. ประชุม 2. อบรม 3. พัฒนาการสารสนเทศ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1. ประชุม 2. อบรม 3. พัฒนาการสารสนเทศ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 80,000.00
รวมเป็นเงิน 80,000.00
งบประมาณ : 80,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เกิดรูปแบบการพัฒนาระบบคัดกรองเต้านมด้วยการตรวจเต้านม

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางชวนพิศ สุทิน

ผู้เสนอโครงการ : นางชวนพิศ สุทิน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 7

ชื่อโครงการ : โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ : 1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 12. ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

cluster : กลุ่มวัยทำงาน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (69)23.4 ควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

หลักการและเหตุผล : ด้วยการดำเนินงานด้านการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนเป็นกิจกรรมสำคัญ ในการที่จะช่วยให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคที่พึงประสงค์ จึงได้จัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนเชิงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อขับเคลื่อนชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนต่อเนื่อง 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพชมรมผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีนและพัฒนาระบบเกลือเสริมไอโอดีนยั่งยืน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย : ภาคีเครือข่ายจำนวน 7 จังหวัด ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 KPI1. ร้อยละ ของวัยทำงานมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์

วิธีการดำเนินงาน : 1. ประชุม 2. อบรม 3. พัฒนาการสารสนเทศ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1. ประชุม 2. อบรม 3. พัฒนาการสารสนเทศ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 60,000.00
รวมเป็นเงิน 60,000.00
งบประมาณ : 60,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1.ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนต่อเนื่อง 2.ชมรมผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีนและพัฒนาระบบเกลือเสริมไอโอดีนยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางนันทนาถ ช่วยสกุล

ผู้เสนอโครงการ : นางนันทนาถ ช่วยสกุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 8

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการจัดการน้ำในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 15. ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (70)23.5 พัฒนาการจัดการน้ำในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

หลักการและเหตุผล : ด้วยการพัฒนาการจักการน้ำในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้ออมตามแนวทางพระราชดําริ

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้ออมตามแนวทางพระราชดําริ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย : จังหวัด 1 จังหวัด KPI ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อย 1 ชุมชน

วิธีการดำเนินงาน : 1.ประชุม 2.สุ่มประเมินและเฝ้าระวัง/สนับสนุนการพัฒนากระบวนงาน 3.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2.เฝ้าระวังสนับสนุนการพัฒนากระบวนงาน 3.สุ่มประเมิน 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 102,200.00
รวมเป็นเงิน 102,200.00
งบประมาณ : 102,200.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : -พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังมีระบบประกันคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี -ชุมชนสามารถเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายกฤตธน พงศ์ธนากูล

ผู้เสนอโครงการ : นายกฤตธน พงศ์ธนากูล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 9

ชื่อโครงการ : โครงการตั้งครรภ์คุณภาพเพื่อลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ : 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

cluster : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (1)1.1 พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาวะหญิงตั้งครรภ์

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : อัตรามารดาตาย สูงกว่า 20ต่อแสนประชากร จึงมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนาห้องคลอด ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในทุกระบบ

วัตถุประสงค์ : เพิ่อพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาวะหญิงตั้งครรภ์

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย : โรงพยาบาลศูนย์ 7 แห่ง ตัวชี้วัด 1.อัตราส่วนมาดาตายต่อการเกิดมีชีพแสนคน ไม่เกิน 20 ต่อแสนประชากร

วิธีการดำเนินงาน : การเยี่ยมเสริมพลัง

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาวะหญิงตั้งครรภ์ 1 ธ.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561 45,800.00
2 การเยี่ยมเสริมพลัง 1 ธ.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561 58,600.00
รวมเป็นเงิน 104,400.00
งบประมาณ : 104,400.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ระบบการจัดการห้องคลอดมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางวีรวรรณ บุญวงศ์

ผู้เสนอโครงการ : นางวีรวรรณ บุญวงศ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 10

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเวทีวิชาการแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 11

ยุทธศาสตร์ : 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

cluster : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (6)3.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ด้วยมีการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กที่มีการดำเนินงานเป็นเครือข่าย เพื่อเป็นกีเชิดชูเกียรติจึงได้มีการจัดเวที่วิชาการเพื่อประกวดทีมเครือข่ายจัดการสุขภาพ ดีเด่น

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม 2. เพื่อส่งเสริมบทบาทพ่อแม่เพื่อการเลี้ยงดูเด็ก

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย : โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 จำนวน 7 จังหวัด ๆ ละ 30 คน KPI 1.เด็ก 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 80

วิธีการดำเนินงาน : มหกรรมวิชาการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 พัฒนาระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม 1 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 224,000.00
2 ส่งเสริมบทบาทพ่อแม่เพื่อการเลี้ยงดูเด็ก 1 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 160,500.00
รวมเป็นเงิน 384,500.00
งบประมาณ : 384,500.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเกิดการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางวีรวรรณ บุญวงศ์

ผู้เสนอโครงการ : นางวีรวรรณ บุญวงศ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 11

ชื่อโครงการ : โครงการเด็กไทยสูงดีสมส่วน เขตสุขภาพที่ 11

ยุทธศาสตร์ : 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
4. ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

cluster : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (8)4.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโตเด็กอายุ 0-5 ปี

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : สร้างกระแส 1,000 วันแรกของชีวิต สู่เด็กไทยพัฒนาการดี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโตเด็กอายุ 0-5 ปี 2.เพื่อขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 3.เพื่อพัฒนากลไกส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี เพื่อสูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุพัฒนาการสมวัยในระดับตำบลโดยผ่านกลไกคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย : จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 11 จำนวน 7 จังหวัดๆละ 2 แห่ง KPI 1. เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 54

วิธีการดำเนินงาน : ประชุม นิเทศติดตาม

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 พัฒนาระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม 1 ม.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 160,000.00
2 ขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 1 ม.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 78,000.00
3 พัฒนากลไกส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี 1 ม.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 37,900.00
รวมเป็นเงิน 275,900.00
งบประมาณ : 275,900.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : พัฒนาระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโตเด็กอายุ 0-5 ปี

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางวีรวรรณ บุญวงศ์

ผู้เสนอโครงการ : นางวีรวรรณ บุญวงศ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 12

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ยุทธศาสตร์ : 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

cluster : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (7)3.2 ขับเคลื่อนพรบ. MlikCode และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ด้วยการดำเนินงานการขับเคลื่อนการเลี้ยงลูกด้วยนแม่เป็นกระบวนการสำคัญ จึงจำเป็นเพื่อสร้างเครือข่าย ระบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในชุมชนและ.เสริมสร้างศักยภาพ บุคลากร/อาสาสมัคร /แม่อาสา ในความพร้อมเพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำปรึกษาเรื่องนมแม่

วัตถุประสงค์ : เพื่อขับเคลื่อนพรบ. MlikCode และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย : เครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 11 จำนวน 7 จังหวัด รวม 300 คน KPI : ทารกแรกเกิด-อายุ 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียวมากกว่าร้อยละ 50

วิธีการดำเนินงาน : 1.ประชุมสัมมนา 2.สื่อสารประชาสัมพันธ์ 3.เยี่ยมเสริมพลัง

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ขับเคลื่อนพรบ. MilkCode 1 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 284,000.00
รวมเป็นเงิน 284,000.00
งบประมาณ : 284,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. ระบบการเฝ้าระวังและส่งเสริม การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน. 2. บุคลากร/อาสาสมัคร /แม่อาสา ในความพร้อมเพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำปรึกษาเรื่องนมแม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางวีรวรรณ บุญวงศ์

ผู้เสนอโครงการ : นางวีรวรรณ บุญวงศ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 13

ชื่อโครงการ : โครงการประกันคุณภาพโรงเรียนต้นแบบนักเรียนสุขภาพดี มีความสุข (Happiness School)

ยุทธศาสตร์ : 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 5. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
6. ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ

cluster : กลุ่มวัยเรียน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (19)7.1 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังสุขภาพเด็กวัยเรียน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ขับเคลื่อนเชิงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบนักเรียนสุขภาพดี มีความสุข (Happiness School) เขตสุขภาพที่ 11

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อรณรงค์ความรอบรู้สุขภาพเด็กวัยเรียน (HL) ในระดับพื้นที่และผ่านสื่อ 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย : เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำนวน 7 จังหวัด รวม 13 เขต KPI 1. เด็ก 6-14 ปีสูงดีสมส่วน มากกว่าร้อยละ 66

วิธีการดำเนินงาน : 1.สำรวจสถานการณ์ 2. ประชุมแผนการประกันคุณภาพสุขภาพนักเรียน 3.เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียน 4.รับรองมาตรฐานโรงเรียนต้นแบบ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังสุขภาพเด็กวัยเรียน 1 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561 270,000.00
2 เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพภาคีเครือข่าย 1 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561 850,000.00
รวมเป็นเงิน 1,120,000.00
งบประมาณ : 1,120,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : โรงเรียนต้นแบบนักเรียนสุขภาพดี มีความสุข (Happiness School) เขตสุขภาพที่ 11

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายวันชัย เยี่ยงกุลเชาว์

ผู้เสนอโครงการ : นายวันชัย เยี่ยงกุลเชาว์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 14

ชื่อโครงการ : โครงการมหกรรมการสร้างมูลค่าสู่การพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน: ภาคใต้

ยุทธศาสตร์ : 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 6. ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ

cluster : กลุ่มวัยเรียน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (20)7.2 เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0 ระดับภาค

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ด้วยการดำเนินงานการพัฒนางานวัยเรียนนั้นยังไม่ถึงค่าเป้าหมายที่กำหนด จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายวัยเรียน ในการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0 ระดับภาค

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย : ภาคีเครือข่ายวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 11 และ12 จำนวน 14 จังหวัด KPI 1.เด็ก 6-14 ปีสูงดีสมส่วน มากกว่าร้อยละ 66

วิธีการดำเนินงาน : จัดมหกรรมการสร้างมูลค่าสู่การพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน: ภาคใต้

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพภาคีเครือข่าย 1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 800,000.00
รวมเป็นเงิน 800,000.00
งบประมาณ : 800,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : การพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพเด็กวัยเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรม และ Best Practice

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายวันชัย เยี่ยงกุลเชาว์

ผู้เสนอโครงการ : นายวันชัย เยี่ยงกุลเชาว์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 15

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัยเรียนด้านโภชนาการ และทันตสาธารณสุข สู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ : 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 6. ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ

cluster : กลุ่มวัยเรียน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (22)8.2 รณรงค์ความรอบรู้สุขภาพเด็กวัยเรียน(HL) ในระดับพื้นที่และผ่านสื่อ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : การส่งเสริมกิจกรรมวัยเรียนด้านโภชนาการ และทันตสาธารณสุขเป็นกิจกรรมสำคัญ ที่จะทำให้เด็กวัยเรียนมีสุขภาพที่ดีได้ในอนาคตจึงต้องมีการจัดประกวดกิจกรรมวัยเรียนด้านโภชนการ และทันตสาธารณสุข ระดับประเทศ เพื่อเป็นการสร้างกระแสให้ครู นักเรียน และภาคีเครือข่ายสนใจและให้ความสำคัญ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังสุขภาพเด็กวัยเรียน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย : เครือข่ายและโรงเรียนในจังหวัดเขตสุขภาพที่ 11 รวม 7 จังหวัด KPI 1. เด็ก 12 ปี ฟันดีไม่มีผุมากกว่าร้อยละ 52 2. เด็ก 6-14 ปีสูงดีสมส่วน มากกว่าร้อยละ 66

วิธีการดำเนินงาน : 1.เยี่ยมเสริมพลัง 2.ประกวด

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 รณรงค์ความรอบรู้สุขภาพเด็กวัยเรียน (HL) 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 104,000.00
รวมเป็นเงิน 104,000.00
งบประมาณ : 104,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : นักเรียนและโรงเรียนมีประสบการณ์การแข่งขันระดับประเทศ และได้รับรางวัล

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางศศิธร บัณฑิตมหากุล

ผู้เสนอโครงการ : นางศศิธร บัณฑิตมหากุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 16

ชื่อโครงการ : โครงการการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ยุทธศาสตร์ : 1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 7. อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน

cluster : กลุ่มวัยรุ่น

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (29)10.1 การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569)ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : สืบเนื่องจากนโยบายการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นโดยผ่านคณะอนุกรรมการฯ เพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

วัตถุประสงค์ : เพือขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560- 2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย : ภาคีเครือข่ายในจังหวัดเขตสุขภาพที่ 11 รวม 7 จังหวัด KPI 1.อัตราการคลอดมีชีพในหญิง 15 - 19 ปี น้อยกว่า 42 ต่อพันประชากร 2. การตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี น้อยกว่าร้อยละ 20

วิธีการดำเนินงาน : ประชุมคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์แห่งชาติฉบับที่ 2 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 76,260.00
รวมเป็นเงิน 76,260.00
งบประมาณ : 76,260.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560- 2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดเขตสุขภาพที่ 11

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางชวนพิศ สุทิน

ผู้เสนอโครงการ : นางชวนพิศ สุทิน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 17

ชื่อโครงการ : โครงการ1จังหวัด 1 project เพื่อพัฒนางานวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 11

ยุทธศาสตร์ : 1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 7. อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน
9. ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุ น้อยกว่า 20 ปี
10. ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วน และอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

cluster : กลุ่มวัยรุ่น

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (25)9.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : สืบเนื่องจากนโยบายการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นโดยผ่านคณะอนุกรรมการฯ เพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จึงจำเป็นต้องส่งเสริมการขับเคลื่อน คุณภาพชีวิตวัยรุ่น โดย อนุกรามการระดับจังหวัด

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 2.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 3.เพื่อการพัฒนาศักยภาพแกนนําวัยรุ่นต้นแบบด้านสุขภาพแบบ องค์รวมในชุมชน 4.เพื่อส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและสร้างเสริมการมี ส่วนร่วมและพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น และเยาวชน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย : อนุกรรมการระดับจังหวัดรวม 7 จังหวัด KPI 1.อัตราการคลอดมีชีพในหญิง 15 - 19 ปี น้อยกว่า 42 ต่อพันประชากร 2. การตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี น้อยกว่าร้อยละ 20

วิธีการดำเนินงาน : สนับสนุนงบประมาณตามโครงงาน อนุกรรมการระดับ จังหวัด

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 50,000.00
2 พัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นต้นแบบด้านสุขภาพแบบองค์รวมในชุมชน 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 54,000.00
3 เพศคุยได้ในครอบครัว 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 167,500.00
4 ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและสร้างเสริมการมีส่วนร่วม 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 25,100.00
รวมเป็นเงิน 296,600.00
งบประมาณ : 296,600.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : แผนงานโครงงานพัฒนา คุณภาพชีวิตวัยรุ่น ที่ประสบผลสำเร็จโดยอนุกรรมการระดับจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 11

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางชวนพิศ สุทิน

ผู้เสนอโครงการ : นางชวนพิศ สุทิน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 18

ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุครบวงจร

ยุทธศาสตร์ : 1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 13. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

cluster : กลุ่มผู้สูงอายุ

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (46)15.1 ทบทวนสถานการณ์ และ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริมสุขภาพสุขภาพผู้สูงอายุ ทุกระดับ ส่วนกลางเขต จังหวัด อำเภอ ตำบล

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : ตามที่มีนโยบายการพัฒนาตำบล LTC คุณภาพเป็นกระบวนการสำคัญในการดำเนินงานผู้สูงอายุ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาตำบล LTC เขตสุขภาพที่ 11

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทบทวนสถานการณ์ และ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริมสุขภาพสุขภาพผู้สูงอายุ ทุกระดับ (ส่วนกลาง เขต จังหวัด อำเภอ ตำบล) 2. เพื่อทบทวนสถานการณ์และประเมินคัดกรองสุขภาพ 3. เพื่อสร้างพัฒนาเครือข่าย (Partnership) และสร้างสังคมแห่ง ความรอบรู้ในการส่งเสริมสุขภาพ (Health Literate Community) 4. เพื่อทบทวนสถานการณ์และการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาคประชาชน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย :เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขตสุขภาพที11จำนวน 215 คน อสม 1500 คน KPI 1.ผู้สูงอายุกลุ่ม 1 2 3 ได้รับการคัดกรองมากกว่าร้อยละ 80 2.ผู้สูงอายุกลุ่ม 2,3 ได้รับการดูและมากกว่า ร้อยละ 15 3.ตำบล LTC ผ่านมาตรฐานร้อยละ 50

วิธีการดำเนินงาน : 1. ประชุม/ฝึกปฏิบัติ 2. ฝึกปฏิบัติการสร้างทีม FCTระดับ รพสต. 3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ /ถอดบทเรียน 4.

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 พัฒนาสมรรถนะ CM -ทบทวนสถานการณ์ และ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริมสุขภาพสุขภาพผู้สูงอายุ 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 3,000,000.00
2 พัฒนาสมรรถนะ CM - ทบทวนสถานการณ์และประเมินและคัดกรองสุขภาพ 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 183,600.00
3 สร้างพัฒนาเครือข่าย (Partnership) FCT ด้านผู้สูงอายุ ในการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 200,000.00
4 ประเมินสมรรถนะ CM - ทบทวนสถานการณ์และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคี 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 520,000.00
รวมเป็นเงิน 3,903,600.00
งบประมาณ : 3,903,600.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. CM การดูแลผู้สูงอายุครบวงจร 2. CG มีสมรรถนะในการดูแลผู้สูงอายุตามบริบทที่สอดคล้องกับบริบท 3. มีแผนการดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมและมีมีส่วนร่วม 4. เกิดทีมดูแลผู้สูงอายุระดับตำบล 5. เกิด Health Leader ด้านผู้สูงอายุ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางเบญจวัน มากนวล

ผู้เสนอโครงการ : นางเบญจวัน มากนวล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 19

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาวัดศูนย์กลางการดูแลผู้สูงอายุครบวงจร

ยุทธศาสตร์ : 1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 13. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

cluster : กลุ่มผู้สูงอายุ

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (43)14.2 ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ด้วยวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่จะช่วยให้ประชาชนนั้นมีสุขภาพดีโดนเฉพ่าะกลุ่มผู้สูงอายุ ที่จะเข้าสู่วัดเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันจึงจำเป็นที่ต้องพัฒนาวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางในการดูแลผู้สูงอายุครบวงจรเขตสุขภาพที่ 11

วัตถุประสงค์ : เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย : วัดส่งเสริมสุขภาพ 7 แห่ง 7 จังหวัด KPI : 1.ตำบล LTC ผ่านมาตรฐานร้อยละ 50

วิธีการดำเนินงาน : ประชุม/ กิจกรรมปฏิบัติการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1. ประชุมเชิงปฎิบัติการ 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 120,000.00
รวมเป็นเงิน 120,000.00
งบประมาณ : 120,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : วัดส่งเสริมสุขภาพด้านผู้สูงอายุที่เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดูแลผู้สูงอายุครบวงจรเขตสุขภาพที่ 11

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางเบญจวัน มากนวล

ผู้เสนอโครงการ : นางเบญจวัน มากนวล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 20

ชื่อโครงการ : โครงการ รณรงค์งานทันตสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ : 1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 14. ร้อยละของผู้สูงอายุ (60-74 ปี) มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ และ 4 คู่สบ

cluster : กลุ่มผู้สูงอายุ

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (50)16.2 การพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพช่องปากแบบผสมผสาน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มวัยที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลด้านทันตสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยเฉพาะการรับประมานอาหาร การรณรงค์กิจกรรมวันทันตสาธารณสุขเป็นกิจกรรมที่มีการสร้างกระแส ให้การดูแลทันตสาธารณสุขในผู้สูงอายุได้รับความสำคัญและสนใจยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ : เพื่อการพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพช่องปากแบบผสมผสาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย ภาคีเครือข่าย จำนวน 7 จังหวัด KPI 1.ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 2.ร้อยละของผู้สูงอายุ (60-74ปี๗มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ และ 4 คู่สบ

วิธีการดำเนินงาน : ประกวดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1.จัดกิจกรรมรณรงค์การดำเนินงานด้านทันตสาธารณสุข 2.ประกวดผลการดำเนินงาน 1 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560 70,000.00
รวมเป็นเงิน 70,000.00
งบประมาณ : 70,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1.กิจกรรมเด่นวันทันตสาธารณสุข 2.มีการรณรงค์สร้างกระแสการดำเนินงานทันตสาธาณรสุขกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางศศิธร บัณฑิตมหากุล

ผู้เสนอโครงการ : นางศศิธร บัณฑิตมหากุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 21

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบคุณภาพงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ 11 ครบวงจร

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 15. ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (52)17.1 สนับสนุนให้เกิดการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล : การดำเนิงานอนามัยสิ่งแวดล้อมนั้นมีความจำเป็นต้องดำเนินงานภายใต้การร่วมมือของภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะอปท.ที่เป็นภาคีเครือข่ายที่สำคัญ และจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการธารณสุขเพื่อจะช่วยให้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมนั้นเกิดประสิทธิภาพต่อชุมชนอย่างมากที่สุด

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital 3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในจังหวัดท้องถิ่นและชุมชน 4. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายด้านการจัดการมูลฝอย 5. เพื่อขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข 6.เพื่อประเมินและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค 7.เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการน้ำบริโภค 8.เพื่อประเมินสถานการณ์และพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการสิ่งปฏิกูล 9. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย อปท/สสจ/สสอ.ในจังหวัดเขตสุขภาพที่ 11 จำนวน 7 จังหวัด KPI 1.สถานบริการสาธารณสุขได้รับการประเมินมาตรฐาน "รพ.Green&Clean Hospital" ร้อยละ 75

วิธีการดำเนินงาน : 1. สำรวจสถานการณ์ สุ่มประเมินและเฝ้าระวัง 2.ประชุม

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 สนับสนุนให้เกิดการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 30,000.00
2 ส่งเสริมการดำเนินงาน Green&Cleen Hospital 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 30,000.00
3 ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในจังหวัด 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 45,800.00
4 พัฒนาและปรับปรุงกฏหมายด้านการจัดการมูลฝอย 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 42,400.00
5 ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฏหมายสาธารณสุข 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 40,000.00
6 พัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 42,000.00
7 สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการจัดการน้ำบริโภค 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 40,000.00
8 ประเมินสถานการณ์การจัดการสิ่งปฏิกูล 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 33,000.00
9 พัฒนาและปรับปรุงกฏหมาย 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 30,000.00
รวมเป็นเงิน 333,200.00
งบประมาณ : 333,200.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. การสนับสนุนให้เกิดการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ 2. การส่งเสริมการดำเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital 3. การส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในจังหวัดท้องถิ่นและชุมชน 4. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายด้านการจัดการมูลฝอย 5. การขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข 6.การประเมินและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค 7.การพัฒนารูปแบบการจัดการน้ำบริโภค 8.ประเมินสถานการณ์และพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการสิ่งปฏิกูล 9. การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายกฤตธน พงศ์ธนากูล

ผู้เสนอโครงการ : นายกฤตธน พงศ์ธนากูล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 22

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม HR

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (75)25.2 ยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

แผนจัดสรรงบประมาณ :   10. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

หลักการและเหตุผล : ศูนย์อนามัยที่ 11 ได้มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐปี 2561 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรได้ดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 11 ทุกระดับ 2.เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรได้ดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมาบ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย : ศูนย์อนามัยที่ 11 จำนวน 1 หน่วยงาน ตัวชี้วัด : บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 11 /การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

วิธีการดำเนินงาน : สนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 11

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 สนับสนุนการดำเนินของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 11 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 2,753,764.00
รวมเป็นเงิน 2,753,764.00
งบประมาณ : 2,753,764.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1.การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นส.กัลยาณี ฉิมแก้ว

ผู้เสนอโครงการ :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นพ.ไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นพ.ไกรวุฒิ ก้วนหิ้น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................