หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน
ลำดับที่ : 1

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานการตรวจสอบภายใน

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม FIN

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : การตอบสนองสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุขสู่การปฏิบัติการและบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายโดยแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติระดับกรมสู่ระดับ Cluster/Function และลงสู่ระดับบุคคล กลุ่มตรวจสอบภายในจึงได้จัดทำโครงการบริหารการตรวจสอบภายใน เชิงยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองต่อภารกิจกรมอนามัยในการบริหารจัดการด้วยแนวทางการสอบทาน การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตอบสนองแก้ไขปัญหาและปฏิบัติต่อความเสี่ยงที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มต่อภารกิจกรมอนามัย

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้ความเชื่อมันว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจบรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า ตลอดจนมีข้อมูลด้านสารสนเทศที่เชื่อถือได้ 2.เพื่อตรวจสอบการปฎิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชีและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.เพื่อสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม หรือไม่ ตามระเบียบ สตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 4.เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำและบริการอื่นๆ ให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรั้เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1.เป้าหมาย : รายงานผลการตรวจสอบภายใน จำนวน 32 เรื่อง 2.ตัวชี้วัด : สามารถดำเนินการตรวจสอบภายในได้ ร้อยละ 80

วิธีการดำเนินงาน : 1 กำหนดจุดเป้าหมายของการประชุมตามแผน เช่น ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลปัญหา อุปสรรคความถี่ และแนวทางแก้ไข ปัญหา ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบข้อมูลให้คำปรึกษา การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การสร้างความเข้าใจแนวทางแก้ไขปัญหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ถูกต้อง ของ Clusters และ Function และหน่วยรับตรวจ ตลอดจนผู้บริหารทุกระดับเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการงานตามภารกิจ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของระบบการตรวจสอบภายใน 2 วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและผลการตรวจสอบภายในเพื่อให้คำปรึกษาและกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3 รูปแบบ/วิธีการ/ขั้นตอน/แนวทาง เช่น การตรวจสอบภายในด้านต่างๆ การควบคุมภายในการให้บริการคำปรึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจ 4 ผู้ตรวจสอบภายใน เตรียมเอกสารการ กฎ ระเบียบ คู่มือ กระดาษทำการ เอกสารประกอบการตรวจสอบภายใน ประสานงานตามพื้นที่ของหน่วยรับตรวจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสอบทาน 5 ผู้ตรวจสอบภายในพบหน่วยรับตรวจแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการดำเนินงาน แจ้งวัตถุประสงค์ ชี้แจง อบรม บริหารให้คำปรึกษา เพื่อแนวทางการการดำเนินการแก้ไขร่วมกัน 6 สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งสรุปประเด็นปัญหาเบื้องต้น 7 ติดตามประเมินผลตามรายงานการตรวจสอบภายในจากการให้ข้อเสนอแนะ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 การตรวจสอบภายในด้านต่างๆ หน่วยงานสังกัด กรมอนามัย 1 ต.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561 461,467.00
2 การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing) 1 ม.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 71,000.00
3 การบริการให้คำปรึกษาระดับพื้นที่ และการตรวจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 84,808.00
4 การวิจัยพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน (R2R) 1 ม.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 18,725.00
รวมเป็นเงิน 636,000.00
งบประมาณ : 636,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 15.1 ผู้ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกรมอนามัยทั้ง 35 แห่งได้ตระหนักถึงการบริหารจัดการปัญหาอุปสรรคและควบคุมภายในที่ดี เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการควบคุมเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของภารกิจ 15.2 ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกรมอนามัยทั้ง 35 แห่งสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดและช่วยสนับสนุนงานตามยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย 15.3 ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกรมอนามัยทั้ง 35 แห่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานที่มีลักษณะปัญหา อุปสรรคที่แตกต่างกันและเหมือนกันของหน่วยงานอื่น และนำมาปรับใช้ในการทำงานของหน่วยงานตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 15.4 ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกรมอนามัยทั้ง 35 แห่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของตนเอง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม

ผู้เสนอโครงการ : นางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน
ลำดับที่ : 2

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม FIN

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : เพื่อสนับสนุนการดำเนิยงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถปฎิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและโครงการต่างๆของกลุ่มตรวจสอบภายใน 2 เพื่อบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในมีวัสดุอุปกรณ์ ที่เพียงพอต่อการงานตามภารกิจและตัวชี้วัดของ กรมอนามัย 3 เพื่อพัฒนา และแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมประชุมตามภารกิจและตัวชี้วัดของกรมอนามัย 4 เพื่อให้บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในมีความรู้และนำมาถ่ายทอด เพื่อปรับปรุงการทำงานในหน่วยงาน 5 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิสำหรับบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย 1. บริหารจัดการหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 1. เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ

วิธีการดำเนินงาน : 1 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 ดำเนินการจัดจ้างเพื่อดูแล ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆในการบริหารทั่วไป 3 เข้าร่วมประชุม/นิเทศงานตามภารกิจและตัวชี้วัดของกรมอนามัย 4 ตรวจสอบสิทธิของบุคลากรเพื่อการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามสิทธิและเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย ค่าเช่าบ้าน พ.ศ. 2552

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 การเข้าร่วมประชุม/นิเทศงานตามภารกิจและตัวชี้วัดของกรมอนามัย 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 170,560.00
2 การจัดประชุมราชการ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 7,800.00
3 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการบริหารทั่วไป 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 159,640.00
4 ดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานธุรการ, พัสดุและขับรถยนต์ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 80,000.00
5 ค่าจ้างเหมาดูแลเว็บไซต์ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 36,000.00
6 การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 42,000.00
รวมเป็นเงิน 496,000.00
งบประมาณ : 496,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับการสนับสนุนให้การดำเนินงาน และโครงการต่างๆ ของกลุ่มตรวจสอบ ภายในมีประสิทธิภาพ 2. บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในสามารถพัฒนา และแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมประชุมตามภารกิจและ ตัวชี้วัดของกรมอนามัย 3. บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในมีความรู้และนำมาถ่ายทอด เพื่อปรับปรุงการทำงานในหน่วยงานให้มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 4. บุคลากรได้รับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านตามสิทธิและเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน พ.ศ. 2552

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวจิตติมา พรหมวิหาร

ผู้เสนอโครงการ : นางสาวจิตติมา พรหมวิหาร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน
ลำดับที่ : 3

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม FIN

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : เนื่องจากกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร จึงควรมีการพัฒนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเพื่อให้มีการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน ขึ้น เพื่อให้บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในของกรมอนามัยมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานการตรวจสอบภายในและงานด้านอื่น ๆ เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์การทำงาน พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานของตนเอง เป็นการเพิ่มคุณค่าต่อองค์กร และให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจต่อไป

วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อพัฒนาและยกระดับวิชาชีพการตรวจสอบภายในภาคราชการสู่มาตรฐานสากล ให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานการตรวจสอบภายในที่ถูกต้อง 2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในได้รับความรู้เพื่อเพิ่มเติมทักษะ และความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 3 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และถูกต้องตามระเบียบกำหนดฯ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมายโครงการ : บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในได้รับความรู้ และนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 17 คน ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ : ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานโครงการ

วิธีการดำเนินงาน : 1 จัดส่งผู้ตรวจสอบภายในเข้าอบรมตามโปรแกรมของกรมบัญชีกลาง 2 จัดประชุม/อบรมผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายในและผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 4 ดำเนินการจัดจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ส่งบุคลากรอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) 1 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 43,400.00
2 จัดศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 4,838.00
3 จัดอบรมสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 9,000.00
4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 167,985.00
5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ของบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 43,533.00
รวมเป็นเงิน 268,756.00
งบประมาณ : 268,756.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1 ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานการตรวจสอบภายในที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาและยกระดับวิชาชีพการตรวจสอบภายในภาคราชการสู่มาตรฐานสากล ให้ 2 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในได้รับความรู้เพื่อเพิ่มเติมทักษะ และความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 3 การปฏิบัติงานของบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และถูกต้องตามระเบียบกำหนดฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวสุพัชชา แก้วแจ่ม

ผู้เสนอโครงการ : นางสาวสุหัชชา สันถวชาคร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน
ลำดับที่ : 4

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายงานตรวจสอบภายใน

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม FIN

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : ตามที่กรมอนามัยได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564 โดยผ่านกระบวนการสำคัญของการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis) ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ที่มองความเชื่อมโยงตั้งแต่ยุทธศาสตร์ระดับประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง (แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข) จนถึงระดับกรม กรมอนามัยได้ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน โดยนำการเปลี่ยนแปลงและบริหารราชการ (คร่อมและข้ามสายงาน) ขับเคลื่อนการปฏิรูปกรมอนามัยมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม หัวหน้ากลุ่มอำนวยการของแต่ละหน่วยงานในสังกัดและผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมอนามัย ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ก่อนเสนอผู้มีอำนาจ เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีระบบควบคุมภายในที่รัดกุม มีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกันข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลา ทำให้ผลการดำเนินงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ช่วยให้การบริหารงานมีมาตรฐาน โปร่งใส ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือต่อบุคคลทั้งภายในและภายนอก และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของกระบวนการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้รองรับกับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ดังนั้น เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในเบื้องต้น สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งอย่างถูกต้อง และเหมาะสม กลุ่มตรวจสอบภายใน จึงเห็นควรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและนำไปปฏิบัติงานในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 2 เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีระบบควบคุมภายในที่ดี ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสามารถแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเบื้องต้นได้ทันเวลา ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานโปร่งใสตรวจสอบได้ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 3 เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มอำนวยการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการทำงานและสามารถนำศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 4 เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มอำนวยการมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และการทำงานเป็นทีมอย่างมีคุณภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมายโครงการ : 1. จำนวนบุคลากรกรมอนามัยที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานได้รับการอบรม 180 คน 2. จำนวนบุคลากรกรมอนามัยที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ และผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มอำนวยการได้รับการอบรมทางด้านกฏระเบียบ การเงิน พัสดุ ระบบควบคุมภายใน จำนวน 74 คน ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรม 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ และผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มอำนวยการมีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรม

วิธีการดำเนินงาน : 1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 1.1 ศึกษาและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน จากรายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560 1.2 รูปแบบการดำเนินงาน บรรยาย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/อภิปราย 1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 1.4 จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1.6 สรุปรายงานการประชุม ผลการประเมินความพึงพอใจ และจัดทำข้อเสนอเพื่อการดำเนินงานครั้งต่อไปเสนอผู้บังคับบัญชา 1.7 รายงานผลการตรวจสอบภายในรายไตรมาสของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ส่งทันตามกำหนดทุกหน่วยงาน 2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน้ากลุ่มอำนวยการและผู้ช่วยหัวหน้า กลุ่มอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2.1 กำหนดเป้าหมายการประชุมตามแผน ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา แนวทางการดำเนินงานและเตรียมการประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการโครงการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประชุม 2.2 รูปแบบการดำเนินงาน บรรยาย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/อภิปราย 2.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน้ากลุ่มอำนวยการและผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มอำนวยการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2.4 จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน้ากลุ่มอำนวยการและผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและผู้ช่วยหัวหน้า กลุ่มอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2.6 สรุปรายงานการประชุม ผลการประเมินความพึงพอใจ และจัดทำข้อเสนอเพื่อการดำเนินงานครั้งต่อไปเสนอผู้บังคับบัญชา

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน กรมอนามัย 1 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560 268,446.00
2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ 1 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 135,398.00
3 การติดตามการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน 2 ก.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 17,000.00
รวมเป็นเงิน 420,844.00
งบประมาณ : 420,844.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 พ.ย. 2560 - 31 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1 ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและนำไปปฏิบัติงานในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 2 ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานโปร่งใสตรวจสอบได้ 3 ได้แนวทางหรือรูปแบบกลวิธีในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น 4 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ มีความเข้าใจและรับรู้แนวทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ มีการพัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และการทำงานเป็นทีมอย่างมีคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางจรัญญา สะเริญรัมย์

ผู้เสนอโครงการ : นางสาวอรุณี มนปราณีต

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................