หน่วยงาน กองแผนงาน
ลำดับที่ : 1

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมอนามัย

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 19. จำนวนงานวิจัย ผลงาน วิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม HR
กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (74)25.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
(72)24.2 พัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : การพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จำเป็นต้องมีการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญหลายประการ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ได้แก่ การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ และ การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้งานของบุคลากร รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อประเมินผลและปรับปรุงการบริหารจัดการ การดำเนินงาน/การปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ กรมอนามัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสารสนเทศ ซึ่งอาจมีปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ รวมทั้งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เสียหายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการและใช้สนับสนุนการดำเนินงานของกรมอนามัยให้สำเร็จตามภารกิจที่กำหนดไว้ จึงต้องการเตรียมความพร้อมและการแก้ไขสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ ที่อาจเกิดขึ้นกับ ระบบสารสนเทศ ในการรักษาความมั่นคงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอนามัย มีเป้าหมายเพื่อให้ระบบสารสนเทศของกรมอนามัย สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศและบุคลากรกรมอนามัย ให้การปฏิบัติงานมีความมั่นคงปลอดภัยยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดให้มีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา เพื่อรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดูแลรักษา และป้องกันแก้ไขปัญหาอันอาจส่งผลกระทบ ต่อระบบสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทั้งระบบเครือข่ายกรมอนามัย

วัตถุประสงค์ : 8.1 เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยและมั่นใจในข้อมูลและระบบสารสนเทศที่สำคัญจะไม่ศูนย์หายและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริการราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8.2 เพื่อเตรียมความพร้อมใช้งานข้อมูลและระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความจำเป็นทางภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 8.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 8.4 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของบุคลากรในสังกัดกรมอนามัย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 8.5 เพื่อการบริหารจัดการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8.6 เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 8.7 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย 8.8 เพื่อพัฒนากลไกการปฏิบัติงานในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมอนามัย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุข

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องภาคีเครือข่ายไอซีทีกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2561 2. รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความพร้อมใช้งานข้อมูล และระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ (PMQA) 3. รายงานการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกรมอนามัย 4. เพื่ออบรมการใช้งานระบบแผนงาน/โครงการจัดหาระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย 5. เอกสารสรุปถอดบทเรียนการดำเนินงานของระบบแผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

วิธีการดำเนินงาน : 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 2. การประชุมราชการ 3. จัดทำเอกสาร/รายงาน 4. อบรมเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องภาคีเครือข่ายไอซีทีกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ) 5 มี.ค. 2561 - 7 มี.ค. 2561 392,188.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความพร้อมใช้งานข้อมูล และระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ (PMQA) 2 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561 20,865.00
3 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกรมอนามัย 2 ต.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561 13,747.00
4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปถอดบทเรียนการดำเนินงานของระบบแผนงาน/โครงการจัดกาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย 22 ก.พ. 2561 - 22 ก.พ. 2561 8,320.00
5 จัดอบรมเชิงฏิบัติการระบบแผนงาน/โครงการจัดหาระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย 30 ม.ค. 2561 - 30 ม.ค. 2561 4,580.00
รวมเป็นเงิน 439,700.00
งบประมาณ : 439,700.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ต.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. เพื่อการดำเนินงานได้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 2. เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยและมั่นใจในข้อมูลและระบบสารสนเทศที่สำคัญจะไม่ศูนย์หายและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริการราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 4. เพื่อผู้เข้าประชุม สามารถดำเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมอนามัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 5. เพื่อการดำเนินงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ 2. นายกิตตินันท์ สายะเวส ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3. นายศรัณยู จำปาไชยศรี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4. นางสาวมัณฑนา ควรพินิจ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5.นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้เสนอโครงการ : นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายสืบพงษ์ ไชยพรรค

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองแผนงาน
ลำดับที่ : 2

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : กองแผนงานดำเนินการโครงการบริหารจัดการทรัพยากรกองแผนงานเพื่อสนับสนุงานบริหารทั่วไป สำหรับค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของกองแผนงาน อันได้แก่การดูแลทรัพย์สิน ตรวจสอบสอบซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน ค่าจ้างเหมาะดำเนินงานและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้สามารถดำเนินงานและติดตามประเมินผลสำหรับแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนให้บุคลากรกองแผนงานได้เข้าร่วมการประชุมราชการ อบรม และสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อหน่วยงานสามารถดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรของกองได้อย่างประสิทธิภาพ 2. เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลกรกองแผนงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายองค์กร 5. เพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคลากรกองแผนงานได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา เพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
หน่วยงานมีการบริหารจัดการอย่างมรประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน

วิธีการดำเนินงาน : 1. จัดซื้อจัดจ้างเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงาน 2. ขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในหน่วยงาน 3. สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 4. ส่งบุคลากรกองแผนงานได้เข้ารับการอบรม / สัมมนา ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการและตามที่หน่วยงานอื่นกำหนด 5. สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 120,000.00
2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 20,000.00
3 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 15,000.00
4 ค่าซ่อมยานพาหนะ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 25,000.00
5 ค่าผ่านทางพิเศษ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 18,000.00
6 ค่าหนังสือพิมพ์ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 5,060.00
7 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 50,000.00
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 254,440.00
9 ค่าน้ำบริโภค 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 10,000.00
10 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 30,000.00
11 ค่าตอบแทนคณะกรรมการโครงการ IT 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 40,000.00
12 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ / อบรม / สัมมนาของผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 242,000.00
รวมเป็นเงิน 829,500.00
งบประมาณ : 829,500.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. บุคลากรสามารถดำเนินงานแผนปฏิบัติการได้ตามวัตถุประสงค์ 2. กองแผนงานสามารถบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. บุคลากรสามารถนำผลการฝึกอบรม/สัมมนา มาถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 4. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางสาววิชุดา สมัยนิยม 2. นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง 3. นางสาวนันทญา ประคองทรัพย์

ผู้เสนอโครงการ : นางสาววิชุดา สมัยนิยม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายสืบพงษ์ ไชยพรรค

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองแผนงาน
ลำดับที่ : 3

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม KISS

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (71)24.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : กรมอนามัยมีนโยบายขับเคลื่อนกรมสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมมาภิบาล เพื่อเคลื่อนผ่านกับดักเชิงซ้อนของระบบราชการและเผชิญประเด็นท้าทายในการปฏิรูปองค์การ ต้องมีกลไกทีมนำเป็นพลังร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรให้มีความชัดเจนและนำพาไปสู่วิสัยทัศน์ที่วางไว้ร่วมกันในการพัฒนาโมเดลขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพมุ่งสู่คุณธรรมด้วยเครื่องมือ PMQA ในการผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย มีธรรมาภิบาลและเทียบเท่ามาตรฐานสากลจึงมุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งภายใน ขับเคลื่อนองค์การไปสู่องค์การคุณภาพคู่คุณธรรมในการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบที่สอดรับกับ PMQA ทั้ง 7 หมวด จุดเริ่มต้นกรมอนามัย 4.0 ในปีงบประมาณ 2561 กองแผนงานต้องปรับเปลี่ยนกลไกการขับเคลื่อนการเติบโตก้าวหน้าของหน่วยงานด้วยกลยุทธ์ใหม่ “3 ทีมนำหลักรวมพลังผลักดันองค์การ” ด้วยการวางระบบและวิธีการทำงานใหม่ โดยยึดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการบริหารงานภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยง (Open and connected Government ) และภาครัฐอัจฉริยะมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart Performance Government ) มีการสื่อสารชัดเจนเพื่อทำให้นำไปปฏิบัติและกำกับดูแลให้ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล สำหรับทีมการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม มีบทบาทในการบริหารจัดการข้อมูลความรู้ให้เป็นกลไกพร้อมงานเพื่อการติดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างแท้จริง และขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการสร้างและพัฒนาผลงาน ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม ให้มีความโดดเด่นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและประกันคุณภาพสู่ความสำเร็จอันจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายหมวด 4 การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ ตามที่ตั้งไว้

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อบริหารจัดการระบบเฝ้าระวังงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรมีความรอบรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ระบบ 2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ำนวน 1 ระบบ 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยด้านการวิเคราะห์ (Data Analytics) จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จำนวน 60 คน

วิธีการดำเนินงาน : 1. บริหารจัดการข้อมูล ความรู้ โดยการศึกษา และวิเคราะห์สถานการณ์ บ่งชี้ข้อมูล ความรู้ที่สำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งยวด สร้าง แสวงหา รวบรวม จัดเก็บให้เป็นระบบให้เป็นกลไก พร้อมใช้งานเพื่อการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่าง แท้จริง 2. การพัฒนาและบูรณาการสารสนเทศให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกับทุกตัวชี้วัดของกรมอนามัย โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติเขียนโปรแกรมสนับสนุนงานระบบเฝ้าระวังงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. ขับเคลื่อนการเติบโตองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เรียนรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 4. สร้างแรงจูงใจในการสร้างและพัฒนาผลงาน ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมให้มีความโดดเด่น ด้วยการพัฒนาทีมนำการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม และการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data scientist) กรมอนามัย

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 การประชุมบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศกรมอนามัยและทบทวนตัวชี้วัดระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 18 ต.ค. 2560 - 20 ก.ย. 2561 144,720.00
2 การประชุมเชิงปฏิบัติเขียนโปรแกรมสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 30 ต.ค. 2560 - 10 ก.พ. 2562 623,040.00
3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ DOH Dashboard และระบบเฝ้าระวังกรมอนามัย 16 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 49,520.00
4 การบริหารจัดการคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการทำงานกลุ่มที่ 8 กลุ่มข้อมูลการจัดการความรู้ และการเฝ้าระวัง (KISS) และระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561 55,800.00
5 การพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data scientist) กรมอนามัย 25 ธ.ค. 2560 - 26 ม.ค. 2561 150,000.00
6 การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) 26 มี.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2561 62,320.00
7 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมนำการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม ในการปรับเปลี่ยนกลไกการขับเคลื่อนการเติบโตก้าวหน้าขององค์กร 15 ก.พ. 2561 - 16 ก.พ. 2561 14,600.00
รวมเป็นเงิน 1,100,000.00
งบประมาณ : 1,100,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ต.ค. 2560 - 10 ก.พ. 2562
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. กรมอนามัยมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บเป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และเพื่อการตัดสินใจเชิง ยุทธศาสตร์ได้อย่างแท้จริง 2. กรมอนามัยมีระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการกำกับติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. นักวิชาการกรมอนามัยมีความรู้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ บ่งชี้ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล และสามารถพยากรณ์สถานการณ์และแนวโน้มงานการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นายดุลยวัฒน์ มาป้อง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวภัสราภรณ์ ห้อยกรุด ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 3. นายธนพล สวารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4. นางสาวนภาภรณ์ นิมิตกุลชัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้เสนอโครงการ : นายนุกูลกิจ พุกาธร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายสืบพงษ์ ไชยพรรค

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองแผนงาน
ลำดับที่ : 4

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการหน่วยงานค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (79)25.6 การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   10. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

หลักการและเหตุผล : เพื่อบริหารค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์สำหรับบุคลากรของกองแผนงาน ตามที่ได้รับจัดสรรให้เกิดประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์สำหรับบุคลากรของกองแผนงาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
สามารถบริหารจัดการหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน

วิธีการดำเนินงาน : 1. ตรวจสอบสิทธิของบุคลากร 2. จัดทำแผนการใช้จ่ายรายเดือน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าเช่าบ้าน 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 42,000.00
รวมเป็นเงิน 42,000.00
งบประมาณ : 42,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. มีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 2. บุคลากรได้รับค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่ควรจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางสาววิชุดา สมัยนิยม 2. นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง 3. นางสาวนันทญา ประคองทรัพย์

ผู้เสนอโครงการ : นางสาววิชุดา สมัยนิยม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายสืบพงษ์ ไชยพรรค

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองแผนงาน
ลำดับที่ : 5

ชื่อโครงการ : โครงการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : ตามที่กรมอนามัยได้มีนโยบายการดำเนินงานตามแผนยุทศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อบรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายมีความสุข ระบบอนามัยยั่งยืน (ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม)” โดยกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ตลอดจนโครงการสำคัญที่สอดคล้องรองรับตั้งแต่นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การบูรณาการงานทุกกลุ่มวัยและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม แล้วถ่ายทอดลงมาจนถึงแผนปฏิบัติการกรมอนามัย นั้น จำเป็นต้องมีกระบวนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความก้าวหน้าของแต่ละแผนงาน/โครงการที่กรมอนามัยรับผิดชอบ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนให้มีการนำข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงานให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน บริหารจัดการแผนงาน/โครงการให้ได้ผลดียิ่งขึ้น สอดรับกับโมเดลขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรมด้วยเครื่องมือ PMQA ในส่วนของหมวด 4 (เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม) กองแผนงานจึงได้จัดทำโครงการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัยให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย : สรุปผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย 1 เรื่อง ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ เชิงปริมาณ : จำนวนเอกสาร/รายงานสรุปผลการดำเนินงานกรมอนามัย เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อกิจกรรมกำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย ปี 2561 เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมกำกับ ติดตามประเมินผลฯ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

วิธีการดำเนินงาน : 1. จัดประชุมราชการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 2. จัดทำรายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประชุมผู้บริหารกรมอนามัย 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561 5,000.00
2 จัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมอนามัย ประจำปี พ.ศ.2560 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561 97,500.00
3 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานกรมอนามัย 1 ก.พ. 2561 - 30 ก.ย. 2561 37,500.00
รวมเป็นเงิน 140,000.00
งบประมาณ : 140,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. มีข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ปัญหา อุปสรรคต่างๆ รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางาน 2. สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้รับมากำหนดแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนางานกรมอนามัยให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการยิ่งขึ้น

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางกุลนันท์ เสนคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวศนินธร ริมชลาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 3. นางสาวพรหมมณี สิงหรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4. นางสาววิรัชพรรณ สุธาพาณิชย์ นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้เสนอโครงการ : นางกุลนันท์ เสนคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายสืบพงษ์ ไชยพรรค ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองแผนงาน
ลำดับที่ : 6

ชื่อโครงการ : โครงการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมอนามัย

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (74)25.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : การตรวจราชการและนิเทศงานเป็นกลไกสำคัญในการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการหรือการจัดทำภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้ได้ข้อมูล สารสนเทศ สถานการณ์/ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทำงานทั้งด้านวิชาการและการบริหารจัดการ สอดคล้องกับโมเดลขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรมด้วยเครื่องมือ PMQA ในส่วนของหมวด 4 (เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม) ที่จะต้องบริหารจัดการข้อมูลและความรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการตรวจราชการแบบบูรณาการระหว่างกรมวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจากการนิเทศงานแบบไขว้หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ตลอดจนเกิดความคล่องตัวในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ กองแผนงาน จึงได้จัดทำโครงการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้น เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมอนามัย รวมถึงพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัยได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมอนามัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน นำไปสู่การปรับปรุงแผนงานหรือกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ต่อไป 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัย สามารถดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมอนามัย 2 เรื่อง ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ เชิงปริมาณ : จำนวนเอกสาร/รายงานสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัย เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัย ปี 2561 เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินการตรวจราชการ/นิเทศงานกรมอนามัย แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

วิธีการดำเนินงาน : 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 2. จัดทำคู่มือ 3. ดำเนินการนิเทศงาน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 1 พ.ย. 2560 - 31 ม.ค. 2561 69,420.00
2 จัดทำคู่มือตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัย 2 ต.ค. 2560 - 31 ม.ค. 2561 54,409.50
3 ดำเนินการนิเทศงานกรมอนามัย 2 เม.ย. 2561 - 29 มิ.ย. 2561 186,170.50
รวมเป็นเงิน 310,000.00
งบประมาณ : 310,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ต.ค. 2560 - 29 มิ.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล สารสนเทศ สถานการณ์/ผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัย มาช่วยในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ 2. ผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ตลอดจนบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางกุลนันท์ เสนคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวศนินธร ริมชลาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 3. นางสาวพรหมมณี สิงหรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4. นางสาววิรัชพรรณ สุธาพาณิชย์ นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้เสนอโครงการ : นางกุลนันท์ เสนคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายสืบพงษ์ ไชยพรรค ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองแผนงาน
ลำดับที่ : 7

ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 กรมอนามัย

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม FIN

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (76)25.3 การพัฒนากระบวนการบริหารการเงินการคลังและงบประมาณ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : ตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และแนวทางจัดทำงบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับใช้เป็นเครื่องมือกำกับการดำเนินนโยบายเรื่องสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลให้มีความชัดเจนของเป้าหมาย นอกจากนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับวาระการพัฒนาในระดับโลก ให้ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ ยืนอยู่อย่างสมศักดิ์ศรีในเวทีและสังคมโลก เช่น การเร่งรัดแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ที่รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขและพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ รวมถึงการมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ของ UNDP ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้องค์การสหประชาชาติ กำหนดวาระการพัฒนาในระดับโลก 17 ข้อ ตั้งแต่การขจัดความยากจน ความหิวโหย การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษาที่เท่าเทียม ไปจนถึง สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก และความร่วมมือพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการมุ่งไปสู่ประเทศพัฒนานั้น ไม่ใช่มีเพียงยุทธศาสตร์การพัฒนาในกรอบระยะเวลาต่าง ๆ จะสำเร็จได้ แต่ประเทศจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างควบคู่กันไป รัฐบาลจึงพยายามให้ทุกภาคส่วนปรับจากประเทศไทย 2.0 ในปัจจุบัน ที่ลงแรงมากแต่ได้ผลลัพธ์น้อย ไปสู่ประเทศไทย 3.0 และประเทศไทย 4.0 ในที่สุด ให้ใช้เครื่องมือและเครื่องทุนแรงที่มีเทคโนโลยีทันสมัยต่างๆ เพื่อทำให้ลงแรงน้อยแต่ได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้น เพื่อประเทศไทยจะได้ก้าวทันกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วได้ ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 กรมอนามัย สอดคล้องรองรับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และยุทธศาสตร์กรมอนามัย ที่มุ่งเน้นประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการบูรณาการจากทุกหน่วยงานเริ่มตั้งแต่ภายในกรมอนามัย ระหว่างกรมภายในกระทรวงสาธารณสุข และระหว่างหน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดทำงบประมาณเพื่อรองรับนโยบายทุกระดับ และบรรลุผลในการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตลอดจนทบทวน ชะลอ และยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายหรือบทบาทหน้าที่ มีการทบทวนบทบาทภารกิจประจำที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายให้มีความครอบคลุม ควบคู่ไปกับภารกิจยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาหรืองานใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ จึงได้จัดทำโครงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 กรมอนามัย เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 กรมอนามัย มีความ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ต่อไป

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 กรมอนามัย มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมายของโครงการ 1. เอกสารคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขั้น Pre-Ceiling กรมอนามัย (ภาพรวม) ทุกงบรายจ่าย จำนวน 1 ชุด 2. แผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ปี 2562 ในระบบ E-vmis (ขั้นคำขอ) จำนวน 1 ชุด 3. เอกสารชี้แจงฯ เสนอคณะกรรมาธิการฯ/อนุกรรมาธิการฯ จำนวนคณะละ 1 ชุด จำนวน 1 ชุด 4. เอกสารสรุปวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด 5. แผนปฏิบัติงาน/แผน การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลังผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน 1 ชุด 6. เอกสารสรุปบทเรียนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ชุด 7. เอกสารคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขั้น Pre-Ceiling กรมอนามัย (ภาพรวม) ทุกงบรายจ่าย จำนวน 1 ชุด ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ เชิงปริมาณ : จำนวนเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัยที่ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน 1 ฉบับ

วิธีการดำเนินงาน : 1. จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัย 2. จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัย (ค่าใช้จ่ายยุทธศาสตร์ : Agenda) 3. ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัย 4. จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัย 5. จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามัย

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1 มิ.ย. 2561 - 29 มิ.ย. 2561 30,600.00
2 จัดทำเอกสารบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัยเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (คณะกรรมาธิการฯ) 1 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 5,600.00
3 จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตามแผนบูรณาการ) เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 1 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 14,000.00
4 จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมอนามัยเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ฯ) 2 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 3,000.00
5 จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมอนามัยเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) 2 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 24,000.00
6 ประชุม Cluster Committee ทั้ง 6 Cluster เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในการจัดทำแผนการจัดสรรฯให้กับหน่วยงานภายใต้แต่ละ Cluster 1 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 2,000.00
7 ประชุม Cluster Committee ทั้ง 6 Cluster เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในการจัดทำคำของบประมาณฯ ปี 2563 ตามนโยบายคำของบประมาณฯและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณฯ ปี 2563 (เฉพาะงบดำเนินงาน) 3 ก.ย. 2561 - 28 ก.ย. 2561 1,550.00
รวมเป็นเงิน 80,750.00
งบประมาณ : 80,750.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 พ.ค. 2561 - 28 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 กรมอนามัย มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางนุชนารถ รักประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวสิริรัตน์ อยู่สิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 3. นางสุภาพร ศรีเพ็ญเบญจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 4. นางสาวระพีพรรณ ศรีเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5. นางสาววราภรณ์ ถนัดกิจ นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้เสนอโครงการ : นางนุชนารถ รักประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายสืบพงษ์ ไชยพรรค

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองแผนงาน
ลำดับที่ : 8

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมอนามัย

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม FIN

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (76)25.3 การพัฒนากระบวนการบริหารการเงินการคลังและงบประมาณ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : ตามที่กรมอนามัยได้มีนโยบายการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และขับเคลื่อนการปฏิรูปกรมอนามัยมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ 6 กลุ่ม และคณะกรรมการสนับสนุนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 4 กลุ่ม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการดำเนินงานสูงสุดบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ตามที่กำหนดไว้ ตลอดจนมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายลงสู่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ (6 Cluster + 4 Supporting) และหน่วยงานไปจนถึงระดับบุคคล ดังนั้น กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ จึงได้จัดทำโครงการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมอนามัย และกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมอนามัย และกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมายโครงการ 1.หนังสือสาระสำคัญงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมอนามัย จำนวน 50 เล่ม 2. เอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ จำนวน 1 ชุด 3. เอกสารสรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ จำนวน 1 ชุด 4. เอกสารสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณได้รับมอบหมายเป็นไปตามที่กำหนด จำนวน 1 ชุด 5. เอกสารสรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามมาตรการฯ เมื่อสิ้นสุดไตรมาส พร้อมปัญหาและข้อเสนอแนะ จำนวน 1 ชุด ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ เชิงปริมาณ : จำนวนเอกสารรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 6 ฉบับ

วิธีการดำเนินงาน : 1. จัดทำสาระสำคัญงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และสรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ 3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณได้รับมอบหมาย 4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ปี 2561

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดพิมพ์สาระสำคัญงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมอนามัย 1 ธ.ค. 2560 - 29 ธ.ค. 2560 3,443.60
2 ประชุมคณะกรรมการ FIN เพื่อจัดทำสรุปรายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการงบประมาณ กรมอนามัย 1 ธ.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561 7,106.40
รวมเป็นเงิน 10,550.00
งบประมาณ : 10,550.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมอนามัย และกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางนุชนารถ รักประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวสิริรัตน์ อยู่สิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 3. นางสุภาพร ศรีเพ็ญเบญจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 4. นางสาวระพีพรรณ ศรีเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5. นางสาววราภรณ์ ถนัดกิจ นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้เสนอโครงการ : นางนุชนารถ รักประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายสืบพงษ์ ไชยพรรค

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองแผนงาน
ลำดับที่ : 9

ชื่อโครงการ : โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ยุค Thailand 4.0

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (74)25.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : - เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อมฯ ให้รองรับยุค Thailand 4.0

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
สรุปผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 เรื่อง

วิธีการดำเนินงาน : 1. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. จัดทำแผนยุทธศาสตร์กองแผนงาน 3. จัดทำและขับเคลื่อน PMQA หมวด 2 4. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 - ประชุมราชการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2 ต.ค. 2560 - 27 เม.ย. 2561 2,000.00
2 - จัดประชุมราชการจัดทำยุทธศาสตร์กองแผนงาน 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561 3,200.00
3 - ประชุมราชการจัดทำและขับเคลื่อน PMQA หมวด 2 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561 6,000.00
4 - ประชุมราชการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2 ต.ค. 2560 - 2 เม.ย. 2561 3,000.00
รวมเป็นเงิน 14,200.00
งบประมาณ : 14,200.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับการทบทวนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : - กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองแผนงาน
ลำดับที่ : 10

ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อมฯ สู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO)

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (74)25.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : - เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯสู่การปฏิบัติ สู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO)

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย สามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ และพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 36 หน่วยงาน

วิธีการดำเนินงาน : 1. ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ฯ กรมอนามัย (อังคารที่ 4 ของเดือน) 2. ประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย (2 เดือนครั้ง)

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์กรมอนามัย (อังคารที่ 4 ของเดือน) 24 ต.ค. 2560 - 25 ก.ย. 2561 72,000.00
2 ประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย 2 ต.ค. 2560 - 24 ก.ย. 2561 18,000.00
3 ประชุมขับเคลื่อนและพัฒนาการดำเนินงานกรมอนามัย 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2562 32,300.00
รวมเป็นเงิน 122,300.00
งบประมาณ : 122,300.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2562
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : - มีการสื่อสารและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองแผนงาน
ลำดับที่ : 11

ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาดูงานติดตามการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม FIN

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (76)25.3 การพัฒนากระบวนการบริหารการเงินการคลังและงบประมาณ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : สืบเนื่องจากกรมอนามัยมีภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย ได้แก่ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ ให้มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมตามช่วงวัย มุ่งเน้นที่กลุ่มวัยผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นนโยบายเน้นหนักของรัฐบาลที่ให้ดำเนินงานเพื่อเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุประเทศไทยในอนาคต สำหรับด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นดำเนินงานด้านจัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อเอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมถึงการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลให้เหมาะสม อีกทั้งเพิ่มการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังความเสี่ยงทางสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม จัดทำมาตรฐานสุขาภิบาลชุมชนแรงงานต่างด้าว สร้างความเชื่อมั่นด้านน้ำบริโภคและสุขาภิบาลอาหาร เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ต่อเจ้าหน้าที่กรมอนามัยและเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณในการจัดทำงบประมาณร่วมกัน กองแผนงาน จึงจัดทำโครงการศึกษาดูงานติดตามการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่กรมอนามัยและเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณในการจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ 2. เพื่อศึกษา ดูงาน ติดตามการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานอันเป็นผลมาจากงบประมาณในระดับพื้นที่

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
บุคลากรกรมอนามัยและสำนักงบประมาณได้รับการพัฒนาการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 23 คน

วิธีการดำเนินงาน : 1. ครั้งที่ 1 ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1. ศึกษาดูงานในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 9 พ.ย. 2560 - 10 พ.ย. 2560 72,668.00
รวมเป็นเงิน 72,668.00
งบประมาณ : 72,668.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 9 พ.ย. 2560 - 10 พ.ย. 2560
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนงานและงบประมาณกรมอนามัยและเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ มีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และสามารถจัดทำแผนงานและงบประมาณที่สอดคล้องรองรับกับสถานการณ์และยุทธศาสตร์ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางนุชนารถ รักประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวสิริรัตน์ อยู่สิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 3. นางสาวระพีพรรณ ศรีเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้เสนอโครงการ : นางนุชนารถ รักประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายสืบพงษ์ ไชยพรรค ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองแผนงาน
ลำดับที่ : 12

ชื่อโครงการ : การประชุมสัมมนาการพัฒนาและขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (75)25.2 ยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี ในการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยสามารถส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยให้คนไทยมีโอกาสได้ร่วมคิด ร่วมนำ ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ เป็นการอภิบาลแบบเครือข่าย เชื่อมประสานทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน โดยมีนโยบายและเป้าหมายในการพัฒนางานสาธารณสุขบูรณาการในระดับตำบล มีกลไกการทำงานและขับเคลื่อนงานผ่านระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เกิดการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะการร่วมกันระหว่างกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค อีกทั้งภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม โดยมีพื้นที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง บูรณาการและประสานความร่วมมือในการนำไปสู่การสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนเข้ามาร่วมในการคิดและพัฒนางาน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างสูงสุด ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุดและมีความยั่งยืน ดังนั้น กรมอนามัยจึงได้จัดทำโครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาและขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เพื่อการกำหนดวิธีสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอโดยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเชื่อมโยงระบบบริการและระบบบริหารจัดการกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนตามบริบทพื้นที่ต่อไป

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ในเชิงบูรณาการระหว่างกรมอนามัย และกรมควบคุมโรค

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
- บุคลากรกรมอนามัยเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน - รูปแบบและแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จำนวน 1 เรื่อง

วิธีการดำเนินงาน : ประชุมสัมมนา เสนอแนวทางและอภิปรายผล หาข้อสรุปและแนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 การประชุมสัมมนาการพัฒนาและขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 21 ม.ค. 2561 - 22 ม.ค. 2561 155,000.00
รวมเป็นเงิน 155,000.00
งบประมาณ : 155,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 21 ม.ค. 2561 - 22 ม.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแนวทางสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการสร้างความเข็มแข็งของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบสร้างเสริมคุณภาพชีวิต

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางจารุทัศน์ ตั้งกีรติชัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้เสนอโครงการ : นางจารุทัศน์ ตั้งกีรติชัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายสืบพงษ์ ไชยพรรค ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายวชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองแผนงาน
ลำดับที่ : 13

ชื่อโครงการ : การประชุมเชิงปฏิบัติการ Retreat : การปฏิรูปกลไกและบทบาทการดำเนินงานสู่กรมอนามัย 4.0

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม HR

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (75)25.2 ยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสาธารณสุข ของประเทศไทย ตามวิสัยทัศน์ “กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาล ระบบส่งเสริมสุขภาพ และระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี” และกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน คือประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน เพื่อนำพาประเทศไปสู่เป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมอนามัยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสาธารณสุขเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล ให้เกิดประสิทธิผล ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน (4 Excellences) โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบให้กรมอนามัยเป็นหลักในการขับเคลื่อนในการดำเนินงาน บุคลากรทุกคนมีความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร โดยเฉพาะผู้นำถือเป็นกลไกที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยกระทรวงสาธารณสุขเน้นว่า “ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นปีที่ต้องวางรากฐานให้มั่นคง แข็งแรง เพื่อเดินต่อไปข้างหน้า ต้องทำสิ่งที่ดีที่สุด ที่แข็งแรงที่สุด เพื่อความมั่นคง และเพื่อประโยชน์ของประชาชน” ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมอนามัยจึงได้กำหนดนโยบายสำคัญตามยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม โดยกำหนดการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (Small Success) ปัญหา อุปสรรค รวมถึงโอกาสพัฒนา เพื่อนำมาสู่การปรับยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานให้เหมาะสม กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กองแผนงาน ในฐานะหน่วยงานหลักของกรมอนามัย ที่ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการกำกับ ติดตาม ประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ ที่สำคัญ จึงจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปกลไกการดำเนินงานของกรมอนามัย (Retreat) ขึ้น

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนากลไกและบทบาทการดำเนินงานของกรมอนามัยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ นโยบายการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนนโยบายของกรมอนามัย 3. เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงกรมอนามัยนำไปสู่การปรับบทบาทกรมอนามัย

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
- บุคลากรกรมอนามัยเข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน - ร่างแผนปฏิรูปกลไกและบทบาทการดำเนินงานของอนุกรรมการปฏิรูป 4 คณะ จำนวน 1 ฉบับ

วิธีการดำเนินงาน : ประชุมเชิงปฏิบัติการ เสนอแนวทางและอภิปรายผล หาข้อสรุปและแนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ Retreat : การปฏิรูปกลไก และบทบาท การดำเนินงาน สู่กรมอนามัย 4.0 12 ก.พ. 2561 - 13 ก.พ. 2561 287,000.00
รวมเป็นเงิน 287,000.00
งบประมาณ : 287,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 12 ก.พ. 2561 - 13 ก.พ. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. เกิดกลไกและบทบาทการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปด้านสาธารณสุขของประเทศ อันจะนำไปสู่การวางแผนการดูแลสุขภาพประชาชนในอนาคตได้อย่างเหมาะสม 2. ผู้บริหารได้รับองค์ความรู้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับกลไกและบทบาทการดำเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องและนำไปสู่การขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม 3. ยุทธศาสตร์กรมอนามัยมีความสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางจารุทัศน์ ตั้งกีรติชัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นางสาวรัตนาวดี ทองสุทธิ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้เสนอโครงการ : นางจารุทัศน์ ตั้งกีรติชัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายสืบพงษ์ ไชยพรรค ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายบัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองแผนงาน
ลำดับที่ : 14

ชื่อโครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการประเมินระบบส่งเสริมสุขภาพด้วยปฏิญญาศรีวิชัย (HAPPEN SCORING) เขตสุขภาพที่ 11

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม KISS

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (71)24.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) มีเป้าหมายสำคัญคือ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” โดยมีการจัดทำและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพ โดยมีศูนย์อนามัยเป็นทีมเลขาการขับเคลื่อนและจัดทำร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ซึ่งจากการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเขตสุขภาพที่ 11 ได้มีการกำหนดปฏิญญาศรีวิชัย “HAPPEN” เป็นกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และนำเครื่องมือ HAPPEN SCORING มาใช้ในการกำกับ ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน โดยมีศูนย์อนามัยที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นทีมกำกับติดตามและประเมินผลร่วมกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และสามารถวัดประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ซึ่งสามารถนำมาสรุปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานในการต่อยอดขยายผลความสำเสร็จในการปรับใช้ในการดำเนินงานของกรมอนามัย กองแผนงาน กรมอนามัยจึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการประเมินระบบส่งเสริมสุขภาพด้วยปฏิญญาศรีวิชัย (HAPPEN SCORING) เขตสุขภาพที่ 11 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนการประเมินระบบสร้างเสริมสุขภาพด้วย HAPPEN SCORING และแลกเปลี่ยน จัดการความรู้ จากการปฏิบัติจริงที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีมาต่อยอดใช้เป็นแนวทางการประเมินระบบสร้างเสริมสุขภาพของกรมอนามัย

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อถอดบทเรียนการประเมินระบบส่งเสริมสุขภาพด้วยปฏิญญาศรีวิชัย (HAPPEN SCORING) เขตสุขภาพที่ 11 2. เพื่อแลกเปลี่ยน และจัดการความรู้ จากการปฏิบัติจริงที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีมาต่อยอดใช้เป็นแนวทางการประเมินระบบสร้างเสริมสุขภาพด้วย HAPPEN SCORING

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. สรุปบทเรียนการประเมินระบบส่งเสริมสุขภาพด้วยปฏิญญาศรีวิชัย (HAPPEN SCORING) เขตสุขภาพที่ 11 จำนวน 1 เรื่อง 2. จำนวนสรุปบทเรียนการประเมินระบบส่งเสริมสุขภาพด้วยปฏิญญาศรีวิชัย (HAPPEN SCORING) เขตสุขภาพที่ 11 จำนวน 1 เรื่อง 3. จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการประเมินระบบส่งเสริมสุขภาพด้วยปฏิญญาศรีวิชัย (HAPPEN SCORING) เขตสุขภาพที่ 11 ร้อยละ 80 4. ร้อยละความสำเร็จดำเนินงานเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 100

วิธีการดำเนินงาน : ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการประเมินระบบส่งเสริมสุขภาพด้วยปฏิญญาศรีวิชัย (HAPPEN SCORING) เขตสุขภาพที่ 11 โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดในการใช้เครื่องมือ HAPPEN SCORING เพื่อประเมินระบบส่งเสริมสุขภาพ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการประเมินระบบส่งเสริมสุขภาพด้วยปฏิญญาศรีวิชัย (HAPPEN SCORING) เขตสุขภาพที่ 11 3 พ.ค. 2561 - 5 พ.ค. 2561 443,000.00
รวมเป็นเงิน 443,000.00
งบประมาณ : 443,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 3 พ.ค. 2561 - 5 พ.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สามารถนำสรุปบทเรียนการประเมินระบบส่งเสริมสุขภาพด้วยปฏิญญาศรีวิชัย (HAPPEN SCORING) เขตสุขภาพที่ 11 มาขยายและต่อยอดในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลของกรมอนามัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นายดุลยวัฒน์ มาป้อง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวภัสราภรณ์ ห้อยกรุด ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

ผู้เสนอโครงการ : นายนุกูลกิจ พุกาธร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายสืบพงษ์ ไชยพรรค

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์บัญชา ค้าของ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองแผนงาน
ลำดับที่ : 15

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิง)ฏิบัติการ "การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัยรอบ 6 เดือน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (74)25.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

แผนจัดสรรงบประมาณ :   11. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

หลักการและเหตุผล : การติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของทุกองค์กร เนื่องจากช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถติดตามความก้าวหน้าของแต่ละโครงการ/แผนงาน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนให้มีการนำข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้น ทำให้สามารถปรับการดำเนินงานให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งยังช่วยให้ผู้รับผิดชอบใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน ค้นหาวิธีปรับปรุง/พัฒนางาน และบริหารจัดการแผนงานโครงการให้ได้ผลดียิ่งขึ้นในระยะต่อไป กรมอนามัยได้มีนโยบายการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อบรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่าย มีความสุข ระบบอนามัยยั่งยืน (ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม)” โดยกำหนดเป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย ตลอดจนโครงการสำคัญที่สอดคล้องรองรับนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การบูรณาการงานทุกกลุ่มวัยและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการนำนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายจำเป็นต้องมีกระบวนการติดตามและประเมินผลเพื่อสะท้อนผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลสำเร็จการดำเนินงานของกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน กองแผนงานจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561” ขึ้น

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 2. เพื่อติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) รอบ 18 เดือน 3. เพื่อติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อน DOH Change รอบ 24 เดือน 4. เพื่อนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 และ 4 รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 ตลอดจนเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ประมาณ 150 คน ประกอบด้วย 1. ผู้บริหารระดับสูง/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้บริหารหน่วยงาน 2. หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์/นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง 3. เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการทำงาน (กลุ่มที่ 1 – 10) 4. คณะทำงานจัดการประชุมฯ

วิธีการดำเนินงาน : อภิปราย/บรรยาย/ประชุมกลุ่ม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/นำเสนอผลงาน และตอบข้อซักถาม

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ 6 เดือน" ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 22 เม.ย. 2561 - 24 เม.ย. 2561 400,000.00
รวมเป็นเงิน 400,000.00
งบประมาณ : 400,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 22 เม.ย. 2561 - 24 เม.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงานกรมอนามัยในช่วงไตรมาสที่ ๓ และ ๔ ตลอดจนสามารถจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี ๒๕๖๒ ของกรมอนามัยและหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้อย่างเหมาะสมคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม

ผู้เสนอโครงการ : นางสาวศนินธร ริมชลาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายสืบพงษ์ ไชยพรรค ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองแผนงาน
ลำดับที่ : 16

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การประเมินระบบส่งเสริมสุขภาพด้วยปฏิญญาศรีวิชัย (HAPPEN Scoring): เรียนรู้และเข้าใจเครื่องมือ"

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (74)25.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดทำและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพ โดยมีศูนย์อนามัยเป็นทีมเลขานุการในการจัดทำและขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ ซึ่งจะต้องมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเขตพื้นที่ที่ดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 11 ที่กำหนดให้ปฏิญญาศรีวิชัย “HAPPEN” เป็นกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพ และกำกับ ติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงานด้วยเครื่องมือ HAPPEN Scoring มีศูนย์อนามัยที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นทีมกำกับ ติดตาม ประเมินผลร่วมกับหน่วยงานตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรมอนามัยเล็งเห็นถึงความโดดเด่นของกลยุทธ์และเครื่องมือดังกล่าวที่แสดงถึงการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และสามารถวัดประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และได้มีการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลด้วย HAPPEN Scoring รวมถึงจัดการความรู้จากการปฏิบัติจริงที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีมาใช้เป็น แนวทางการประเมินระบบสร้างเสริมสุขภาพของกรมอนามัยไปแล้วนั้น ในการนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติในการประเมินระบบส่งเสริมสุขภาพด้วยปฏิญญาศรีวิชัย (HAPPEN Scoring) ให้กับหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมอนามัย กองแผนงาน จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินระบบส่งเสริมสุขภาพด้วยปฏิญญาศรีวิชัย (HAPPEN Scoring) : เรียนรู้และเข้าใจเครื่องมือ” ขึ้น

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติในการประเมินระบบส่งเสริมสุขภาพด้วยปฏิญญาศรีวิชัย (HAPPEN Scoring) ให้กับหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. สรุปแนวทางการใช้เครื่องมือประเมินระบบส่งเสริมสุขภาพด้วยปฏิญญาศรีวิชัย (HAPPEN Scoring) จำนวน 1 เรื่อง 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินระบบส่งเสริมสุขภาพด้วยปฏิญญาศรีวิชัย (HAPPEN Scoring) : เรียนรู้และเข้าใจเครื่องมือ” ร้อยละ 80 3. ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีความพึงพอใจในการจัดประชุมในระดับดี และดีมาก ร้อยละ 80 4. ร้อยละความสำเร็จดำเนินงานเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 100

วิธีการดำเนินงาน : บรรยาย/อภิปราย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ตอบข้อซักถาม

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 บรรยาย/อภิปราย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ตอบข้อซักถาม 24 มิ.ย. 2561 - 25 มิ.ย. 2561 130,000.00
รวมเป็นเงิน 130,000.00
งบประมาณ : 130,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 24 มิ.ย. 2561 - 25 มิ.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สามารถนำเครื่องมือการประเมินระบบส่งเสริมสุขภาพด้วยปฏิญญาศรีวิชัย (HAPPEN SCORING) ไปใช้ในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางสาวศนินธร ริมชลาลัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 2 นางสาวพรหมมณี สิงหรัตน์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3. นางสาวเสาวลักษณ์ ทูลธรรม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 4 นางสาวมัลลิกา วิชาเหล็ก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้เสนอโครงการ : นางกุลนันท์ เสนคำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายสืบพงษ์ ไชยพรรค ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายบัญชา ค้าของ ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองแผนงาน
ลำดับที่ : 17

ชื่อโครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ DoH Dashboard กับงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (74)25.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : กรมอนามัยมีนโยบายการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นั้น เพื่อให้กรมอนามัยมีข้อมูลที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมอนามัยอย่างมีประสิทธิภาพ มีประโยชน์สูงสุด ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน จำเป็นต้องรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศผู้รับบริการ และมีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูลจากหลากหลายกลุ่ม ดังนั้น กองแผนงานจึงจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ DoH Dashboard กับงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป

วัตถุประสงค์ : ๑ เพื่อให้บุคลากรกรมอนามัยได้เรียนรู้และมีทักษะในการนำข้อมูลสารสนเทศไปสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงาน ๒ เพื่อให้ได้ความรู้จากการปฏิบัติจริงที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีมาต่อยอดใช้เป็นแนวทางดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกรมอนามัย

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ประชุมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ DoH Dashboard กับงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

วิธีการดำเนินงาน : ๑ จัดบรรยายพิเศษหัวข้อกรมอนามัยกับการปรับไปสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) ๒ บรรยายรายประเด็นวิธีการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศกับงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ๓ อภิปรายซักถามแนวทางนำไปปฏิบัติงานจริง

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ DoH Dashboard กับงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 5 ก.ค. 2561 - 6 ก.ค. 2561 100,000.00
รวมเป็นเงิน 100,000.00
งบประมาณ : 100,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 5 ก.ค. 2561 - 6 ก.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ๑ บุคลากรกรมอนามัยมีความรู้สามารถใช้ข้อมูลและสารสนเทศมาสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานได้ เพื่อตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒ กรมอนามัยสามารถปรับเปลี่ยนองค์กรให้พร้อมเข้าสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลที่จะมีวัฒนธรรมดิจิทัล โดยบุคลากรทุกระดับรู้จักใช้ข้อมูลในการป้อนข้อมูล เก็บข้อมูล และนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1) นายดุลยวัฒน์ มาป้อง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ 2) นายธนพล สวารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้เสนอโครงการ : นายนุกูลกิจ พุกาธร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายสืบพงษ์ ไชยพรรค

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์บัญชา ค้าของ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองแผนงาน
ลำดับที่ : 18

ชื่อโครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัย

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (74)25.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

แผนจัดสรรงบประมาณ :   10. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

หลักการและเหตุผล : ด้วยบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และนโยบายของรัฐที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 มีการทำงานอย่างเปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน (Open & Connected Government) มีการทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบกับนโยบายการปฏิรูปองค์การของกระทรวงสาธารณสุข ใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ระบบบริหารด้านสุขภาพ (2) ระบบบริการและคุ้มครองผู้บริโภค (3) ข้อมูลสารสนเทศและกำลังคน (4) การเงินการคลัง เชื่อมโยงถึง การปฏิรูปองค์การของกรมอนามัย ในการปรับบทบาทและโครงสร้างเพื่อเป็น National Health Policy Board (NHPB) ในระดับประเทศ ที่พร้อมเชื่อมระบบนำและอภิบาลด้านสุขภาพระดับชาติ เพื่อเอกภาพนโยบายและการขับเคลื่อนในภาพประเทศ และเป็น Regional Health Policy Board (RHP) ในระดับเขตสุขภาพ ที่พร้อมเชื่อมเขตราชการระดับเขตเพื่อให้เป็นเอกภาพด้านยุทธศาสตร์และการกำกับพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อรองรับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความรู้ การสื่อสาร การจัดการและเทคโนโลยี โดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยการเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) แก่คนไทย ให้สามารถเข้าถึง เข้าใจ และเลือกใช้ข้อมูลและบริการตามความต้องการและความจำเป็นได้อย่างง่ายและเหมาะสม กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ภายใต้กรอบ 4 ยุทธศาสตร์ (4 Excellence Strategies) ซึ่งกรมอนามัยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) ซึ่งการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด กรมอนามัย โดยกองแผนงานเป็นหน่วยงานมีภารกิจหลักในการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญของการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ได้เห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จึงเห็นควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัย ขึ้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมอนามัย มีกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นไปในทิศทางเดียวกันสอดรับกับภารกิจหลัก (Core Function) และภารกิจรอง (Non-Core Function) ตามการปฏิรูปกรมอนามัย มีการวางเป้าหมายการดำเนินงาน มาตรการสำคัญ ตัวชี้วัด และแผนงาน โครงการสำคัญ และงบประมาณ ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม (Fully Participation) ภายใต้การบริหารจัดการแบบคร่อมและข้ามสายงาน (Cross Function) เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย / มาตรการสำคัญ / ตัวชี้วัด / แผนงาน /โครงการสำคัญ / กิจกรรมสำคัญ ตลอดจนงบประมาณ สำหรับการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัย 2. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัย อย่างมีส่วนร่วม และเกิดประสิทธิภาพการดำเนินงานสูงสุด

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. เป้าหมายโครงการ 1.1 บุคลากรกรมอนามัยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัย 250 คน 2. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ เชิงปริมาณ : (ร่าง) แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัย 1 แผน เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัยมีความพึงพอใจในการจัดประชุมฯ ร้อยละ 80

วิธีการดำเนินงาน : 1. วิเคราะห์ข้อมูลนำเข้าการประชุมฯ ประกอบด้วย นโยบายการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ฯ ที่สำคัญ / โครงการและกิจกรรมสำคัญ (Key Activities)/ ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเป้าหมายการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 / ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายหน่วยงาน 2. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ 3. แต่งตั้งคณะทำงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัย 4. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องและคณะทำงานฯ เพื่อเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัย 5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 6. สรุปรายงานการประชุม ผลการประเมินความพึงพอใจ และจัดทำข้อเสนอเพื่อการดำเนินงานครั้งต่อไปเสนอผู้บังคับบัญชา

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัย 24 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561 996,000.00
รวมเป็นเงิน 996,000.00
งบประมาณ : 996,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 24 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการกำหนด เป้าหมาย / มาตรการสำคัญ / ตัวชี้วัด /แผนงาน /โครงการสำคัญ ตลอดจนงบประมาณ สำหรับการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัย 2. เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน

ผู้เสนอโครงการ : นางจารุทัศน์ ตั้งกีรติชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายสืบพงษ์ ไชยพรรค ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายวชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองแผนงาน
ลำดับที่ : 19

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อและโรคเรื้อรัง (Non-Communication Disease : NCD) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (75)25.2 ยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

แผนจัดสรรงบประมาณ :   10. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

หลักการและเหตุผล : คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น แต่สูญเสียปีสุขภาวะเพิ่มขึ้น ป่วยและตายด้วยโรคที่ป้องกันได้ สาเหตุหลักของ การสูญเสียปีสุขภาวะทั้งในชายและหญิงไทยมาจากโรคไม่ติดต่อและโรคเรื้อรัง ผู้ชายไทยสูญเสียปีสุขภาวะสูงสุดจากการติดสุรา อุบัติเหตุจราจรและโรคหลอดเลือดสมอง ส่วนหญิงไทยสูญเสียปีสุขภาวะสูงสุดจากโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง และภาวะซึมเศร้า ตามลำดับ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาพบว่าแนวโน้มการเกิดโรคไม่ติดต่อของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่วนใหญ่ป่วยจากโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคไตวาย และถึงแม้ว่าอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy at birth) ของคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งเพศหญิงและเพศชาย แต่ คนไทยก็ยังคงป่วยและตายด้วยโรคที่ป้องกันได้ โดยคนไทยตายจากอุบัติเหตุทางถนนมากเป็นอันดับ 2 ของโลก เด็กปฐมวัยยังมีปัญหาพัฒนาการล่าช้ากว่าร้อยละ 27.5 ปัญหาเด็กวัยเรียนอ้วนน้ำหนักเกิน ผลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยคาดว่าเมื่อสิ้นปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.8 ในขณะที่วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การจัดบริการสุขภาพ ภาวะพึ่งพิงและความต้องการบริการด้านสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของภาครัฐเพิ่มขึ้น ดังนั้นการส่งเสริมให้บุคคล ชุมชน และประชาชนกลุ่มต่างๆ มีความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้องด้านสุขภาพ สามารถเข้าถึง เข้าใจ และเลือกใช้ข้อมูลและบริการตามความต้องการและความจำเป็นได้อย่างง่ายและเหมาะสม จึงมีความสำคัญมาก เพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดโรค ไม่ป่วยและตายด้วยโรคที่ป้องกันได้ เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรง ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ภายใต้กรอบ 4 ยุทธศาสตร์ (4 Excellence Strategies) ซึ่งกรมอนามัยและกรมควบคุมโรคได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) ดังนั้น การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปจึงเป็นสิ่งสำคัญ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค จึงกำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อและโรคเรื้อรัง (Non-Communication Disease : NCD) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดข้อตกลงการบูรณาการและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อและโรคเรื้อรัง (Non-Communication Disease : NCD) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. แนวทางการดำเนินงานและสร้างภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อและโรคเรื้อรัง (Non-Communication Disease : NCD) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 1 เรื่อง/ครั้ง 2. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ เชิงปริมาณ : มีข้อตกลงระหว่างกรมอนามัย และกรมควบคุมโรคในการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อและโรคเรื้อรัง (Non-Communication Disease : NCD) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 1 เรื่อง เชิงคุณภาพ : เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อและโรคเรื้อรัง (Non-Communication Disease : NCD) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 1 กระบวนการ

วิธีการดำเนินงาน : 1. จัดทำโครงการ วางแผน และกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน 2. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการบูรณาการเชิงนโยบาย ประเด็นการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อและโรคเรื้อรัง (Non-Communication Disease : NCD) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 3. ประชุมร่วมระหว่างกรมอนามัย และกรมควบคุมโรคเพื่อกำหนดแนวทางการบูรณาการงานระหว่าง กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค ในการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อและโรคเรื้อรัง (Non-Communication Disease : NCD) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 4. ประชุมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อและโรคเรื้อรัง (Non-Communication Disease : NCD) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 5.สรุปผลการดำเนินการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อและโรคเรื้อรัง(Non-Communication Disease : NCD) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 1 ส.ค. 2561 - 3 ก.ค. 2561 521,000.00
รวมเป็นเงิน 521,000.00
งบประมาณ : 521,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ส.ค. 2561 - 3 ก.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. มีการบูรณาการในเชิงนโยบาย ประเด็นการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพ 2.มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรมอนามัย และกรมควบคุมโรคในการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพ 3. เกิดความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพของภาคีเครือข่ายในพื้นที่

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางจารุทัศน์ ตั้งกีรติชัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวรัตนาวดี ทองสุทธิ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้เสนอโครงการ : นางจารุทัศน์ ตั้งกีรติชัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายสืบพงษ์ ไชยพรรค ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายวชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองแผนงาน
ลำดับที่ : 20

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนากลไก บทบาท และการปฏิรูปกรมอนามัย”

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 โดยมีแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขที่กำหนดขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนใน 10 ประเด็น ซึ่งประเด็นแรกที่สำคัญคือระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ ประกอบด้วยเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ การกระจายอำนาจโดยการตั้งเขตสุขภาพและคณะกรรมการเขตสุขภาพ การปรับบทบาท โครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุข และระบบบริหารสถานบริการ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้วางแผนกำหนดแนวทางการปฏิรูปให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศ และกรมอนามัยได้จัดทำข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปองค์การให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจหลักของกรมจาก Regulator เป็น Smart Regulator และ Policy Maker เป็น Policy Advisor ซึ่งบทบาทหนึ่งที่สำคัญคือจัดทำระบบและกลไกการพัฒนานโยบายระดับชาติด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม สนับสนุนคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ (National Health Policy Board : NHPB) โดยเชื่อมโยงระบบและกลไกไปยังหน่วยงานราชการส่วนกลางสังกัดกรมอนามัยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ให้วางระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการระดับเขตสุขภาพ (Regional Health Board : RHB) ดังนั้น เพื่อให้การวางระบบและกลไกการพัฒนาสู่การปฏิรูปกรมอนามัย สอดคล้องเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับประเทศไปจนถึงหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค กองแผนงานจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนากลไก บทบาท และการปฏิรูปกรมอนามัย” ขึ้น โดยกำหนดเขตพื้นที่นำร่อง 3 แห่ง ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 6 , 8 และ 12

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนและบทบาทของหน่วยงานกรมอนามัยในเขตพื้นที่นำร่อง ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับการการปฏิรูปประเทศและการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีความพึงพอใจในการจัดประชุมในระดับดีและดีมาก ร้อยละ 80 2. มีสรุปแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานในเขตพื้นที่นำร่อง 3 แห่ง

วิธีการดำเนินงาน : บรรยาย/อภิปราย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ตอบข้อซักถาม

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนากลไก บทบาท และการปฏิรูปกรมอนามัย” ครั้งที่ 1-3 11 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561 698,000.00
รวมเป็นเงิน 698,000.00
งบประมาณ : 698,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 11 มิ.ย. 2561 - 14 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : หน่วยงานกรมอนามัยในเขตพื้นที่นำร่อง (เขตสุขภาพที่ 6, 8, 12) สามารถขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับการปฏิรูปประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางสาวศนินธร ริมชลาลัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 2. นางสาวพรหมมณี สิงหรัตน์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3. นางสาวเสาวลักษณ์ ทูลธรรม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 4. นางสาวมัลลิกา วิชาเหล็ก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้เสนอโครงการ : นางกุลนันท์ เสนคำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายสืบพงษ์ ไชยพรรค ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายบัญชา ค้าของ ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองแผนงาน
ลำดับที่ : 21

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ 12 เดือน” ปีงบประมาณ พ.ศ.2561”

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : การติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพจะมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของทุกองค์กร เนื่องจากช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถติดตามความก้าวหน้าของแต่ละโครงการ/แผนงาน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนให้มีการนำข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้น ทำให้สามารถปรับการดำเนินงานให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งยังช่วยให้ผู้รับผิดชอบใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน ค้นหาวิธีปรับปรุง/พัฒนางาน และบริหารจัดการแผนงานโครงการให้ได้ผลดียิ่งขึ้นในระยะต่อไป กรมอนามัยได้มีนโยบายการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อบรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่าย มีความสุข ระบบอนามัยยั่งยืน (ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม)” โดยกำหนดเป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย ตลอดจนโครงการสำคัญที่สอดคล้องรองรับนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การบูรณาการงานทุกกลุ่มวัยและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการนำนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายจำเป็นต้องมีกระบวนการติดตามและประเมินผลเพื่อสะท้อนผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำหนดแนวทางการปรับปรุง พัฒนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับศูนย์อนามัย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นำไปสู่การวางแผนงานในปีต่อไป กองแผนงานจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ 12 เดือน” ปีงบประมาณ พ.ศ.2561” ขึ้น

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 และร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับศูนย์อนามัย และนำมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3. เพื่อพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 2. ผู้เข้าประชุมมีความพึงพอใจต่อการจัดประชุมในระดับดี/ดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

วิธีการดำเนินงาน : อภิปราย/บรรยาย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/นำเสนอผลงาน และตอบข้อซักถาม

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 อภิปราย/บรรยาย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/นำเสนอผลงาน และตอบข้อซักถาม 23 ส.ค. 2561 - 25 ส.ค. 2561 2,200,000.00
รวมเป็นเงิน 2,200,000.00
งบประมาณ : 2,200,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 23 ส.ค. 2561 - 25 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้บริหาร นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่กรมอนามัย รับทราบผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม ในรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน และสามารถนำไปจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี ๒๕๖๒ ของหน่วยงานให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กองแผนงาน กองคลัง สำนักงานเลขานุการกรม กองการเจ้าหน้าที่ และศูนย์อนามัยที่ 7, 8, 10

ผู้เสนอโครงการ : นางกุลนันท์ เสนคำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายสืบพงษ์ ไชยพรรค ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายบัญชา ค้าของ ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................