หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 1

ชื่อโครงการ : โครงการตั้งครรภ์คุณภาพเพื่อลูกน้อยในครรภ์เกิดรอดครบ 32 สมองดี

ยุทธศาสตร์ : 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

cluster : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (1)1.1 พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาวะหญิงตั้งครรภ์

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ตั้งครรภ์คุณภาพเพื่อลูกน้อยในครรภ์เกิดรอดครบ 32 สมองดี

วัตถุประสงค์ : 1.1 พัฒนาระบบสุขภาวะหญิงตั้งครรภ์และทารก 1.2 เสริมพลังภาคีเครือข่ายและสืบสวนการตายมารดา 1.3 สนับสนุนส่งเสริมการใช้มาตรฐานอนามัยแม่และเด็กเพื่อการพัฒนา

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ลดอัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ

วิธีการดำเนินงาน : ประชุม/สัมมนา/อบรม

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1.1 ประชุมทบทวน ประเมินระบบข้อมูลสุขภาวะหญิงตั้งครรภ์และทารก 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 40,600.00
2 1.3 ติดตามระบบเฝ้าระวังการตายมารดา 1 ต.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2561 63,000.00
3 2.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ MCH Boardระดับประเทศ 1 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 681,000.00
4 2.2 ติดตามการดำเนินงานโดย MCH Board ผ่าน Video Conference 1 ก.พ. 2561 - 31 ก.ค. 2561 15,200.00
5 2.3 ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง 1 ม.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 78,000.00
6 3.2 ประชุมบูรณาการมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กร่วมกับHA 1 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 40,400.00
7 3.3 ประชุมปฎิบัติการพัฒนาแบบประเมินมาตรฐานและถอดบทเรียนการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กระดับเขตและจังหวัดเพื่อนำเข้าสู่ HA 1 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 560,400.00
8 3.5 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนงานการดูแลรักษาและป้องกันเด็กพิการแต่กำเนิดของประเทศไทย 1 พ.ย. 2560 - 31 ส.ค. 2561 48,000.00
9 3.6 ขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 240,000.00
10 3.7 ติดตามสนับสนุนส่งเสริมการใช้มาตรฐานแม่และเด็ก 1 พ.ย. 2560 - 31 ก.ค. 2561 440,000.00
11 3.8 ผลิตสื่อ/สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสเพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก 1 เม.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2561 300,000.00
รวมเป็นเงิน 2,506,600.00
งบประมาณ : 2,506,600.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1.1 ได้พัฒนาระบบสุขภาวะหญิงตั้งครรภ์และทารก 1.2 ได้เสริมพลังภาคีเครือข่ายและสืบสวนการตายมารดา 1.3 ได้สนับสนุนส่งเสริมการใช้มาตรฐานอนามัยแม่และเด็กเพื่อการพัฒนา

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นงลักษณ์

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 2

ชื่อโครงการ : โครงการครอบครัวคุณภาพเพื่อลูกน้อยพัฒนาการสมวัยเตรียมพร้อมสู่วัยเรียน

ยุทธศาสตร์ : 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

cluster : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (4)2.1 ส่งเสริมบทบาทพ่อแม่เพื่อการเลี้ยงดูเด็ก

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ครอบครัวคุณภาพเพื่อลูกน้อยพัฒนาการสมวัยเตรียมพร้อมสู่วัยเรียน

วัตถุประสงค์ : 1.ส่งเสริมบทบาทพ่อแม่เพื่อการเลี้ยงดูเด็ก

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี ให้มีพัฒนาการสมวัย

วิธีการดำเนินงาน : ประชุม/สัมมนา/อบรม

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 2.1 ประชุมทบทวนสถานการณ์การส่งเสริมบทบาทพ่อแม่ในการเลี้ยงดูเด็ก 1 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560 7,600.00
2 2.2.1 ประชุมคณะทำงานฯเพื่อจัดทำแนวทาง /รูปแบบการจัดทำ Application 1 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560 10,000.00
3 2.2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาเนื้อหาApplication 1 พ.ย. 2560 - 31 ม.ค. 2561 30,000.00
4 2.2.3 จัดทำ Application Pink Book 1 มี.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2561 700,000.00
5 2.2.4 ประชุมเตรียมการเพื่อวางแผนการจัดประชุมวิชาการเรื่องคู่มือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กนานานชาติครั้งที่ 11 1 ธ.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2561 17,100.00
6 2.2.5 ประชุมเพื่อพัฒนาและทบทวนสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กปี 2561 1 ก.พ. 2561 - 31 พ.ค. 2561 11,400.00
7 2.2.6 ประชุมเพื่อจัดทำโปรแกรม Rapidpro และแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้ความรู้พ่อแม่ 1 พ.ย. 2560 - 31 ม.ค. 2561 11,400.00
8 2.3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการให้บริการคลินิกสุขภาพเด็กดี 1 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560 15,000.00
9 2.3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาการดำเนินงาน WCC ส่งเสริมบทบาทพ่อแม่ในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 1 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 659,600.00
10 2.3.3 ประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำคู่มือแนวทางการให้บริการคลินิกสุขภาพเด็กดี 1 ม.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 17,100.00
11 2.3.4 จัดจ้างพิมพ์คู่มือแนวทางการให้บริการคลินิกสุขภาพเด็กดี เพื่อส่งเสริมบทบาทพ่อแม่ 1 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 100,000.00
รวมเป็นเงิน 1,579,200.00
งบประมาณ : 1,579,200.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ได้ส่งเสริมบทบาทพ่อแม่เพื่อการเลี้ยงดูเด็ก

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ประภาภรณ์

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 3

ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ : 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

cluster : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (6)3.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : เสริมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์ : 3.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม 3.2 ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
การบูรณาการทุกภาคส่วนในการส่งเสริม ให้เด็กอายุ 0-5ปีมีพัฒนาการสมวัย

วิธีการดำเนินงาน : ประชุม/สัมมนา/อบรม

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 3.1.1 ทบทวนสถานการณ์การเฝ้าระวังและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 10,000.00
2 3.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาคีเครือข่ายการดำเนินงานด้านพัฒนาการเด็ก (CPM) 1 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 880,000.00
3 3.1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับเขต/จังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 1 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 1,700,000.00
4 3.1.4 ประชุมเพื่อวางระบบการขับเคลื่อนการใช้หนังสือนิทานในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 1 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560 10,000.00
5 3.1.5 จัดทำและเผยแพร่เทคนิคการเล่านิทาน/อ่านหนังสือเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ผ่านทาง social media 1 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 303,910.00
6 3.1.6 ประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน/ติดตามแผนกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 54,600.00
7 3.1.7 ควบคุม กำกับ ตรวจราชการ นิเทศงาน/เยี่ยมเสริมพลัง 1 พ.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2561 352,186.00
8 3.2.1 ประชุมคณะกรรมการ พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 185,000.00
9 3.2.2 ประชุมคณะอนุกรรมการ พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 390,000.00
10 3.2.3 ประชุมคณะทำงาน พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 25,000.00
11 3.2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทีมวิทยากรระดับเขตในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุม การส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560" 1 พ.ย. 2560 - 31 ก.ค. 2561 900,000.00
12 3.2.5 ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำคู่มือเฝ้าระวัง ติดตามพระราชบัญญัติ ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 1 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 20,000.00
13 3.2.6 จัดพิมพ์คู่มือเฝ้าระวัง ติดตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560" 1 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 150,000.00
14 3.2.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตราฐานบุคลากรสาธารณสุขที่ให้บริการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 450,000.00
15 3.2.8 จัดพิมพ์คู่มือมาตรฐานและหลักสูตรสำหรับบุคลากรสาธารณสุข 1 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 50,000.00
16 3.2.9 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายลาคลอดตามข้อสังเกต สนช. 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 40,000.00
17 3.2.10 ประชุมคณะทำงานทบทวนพัฒนาขับเคลื่อนมาตราฐานโรงพยาบาลสานสัมพันธ์แม่ลูก 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 150,000.00
18 3.2.11 รณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเดือนวันแม่แห่งชาติและสัปดาห์นมแม่โลก 1 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 400,000.00
19 3.2.12 ผลิตสื่อ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และความรู้ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 220,000.00
รวมเป็นเงิน 6,290,696.00
งบประมาณ : 6,290,696.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 3.1 ได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม 3.2 ได้ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ : พญ.ชมพูนุท

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 4

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาหลักสูตรสำหรับบุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561

ยุทธศาสตร์ : 1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 12. ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

cluster : กลุ่มวัยทำงาน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (40)13.3 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : พัฒนาหลักสูตรสำหรับบุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561

วัตถุประสงค์ : 1 .เพื่อพัฒนาหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของแพทยสภา 2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพยาบาลนักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ 3. เพื่อนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
สร้างหลักสูตรสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการส่งเสริมสุขภาพอย่างมืออาชีพ

วิธีการดำเนินงาน : ประชุม/อบรม/สัมมนา

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1. ประชุมพัฒนาหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 14,250.00
2 2. ประชุมเตรียมการจัดฝึกอบรมพยาบาล นักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ 1 ต.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2561 120,000.00
3 3. นิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 65,750.00
รวมเป็นเงิน 200,000.00
งบประมาณ : 200,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1 .ได้พัฒนาหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของแพทยสภา 2. มีความพร้อมในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพยาบาลนักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ 3. ได้นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อัญชลินทร์

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสาธารณสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 5

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนงานยุทธศาสตร์และระบบบริหารจัดการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ : 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 6. ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ

cluster : กลุ่มวัยเรียน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (13)5.3 เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : สนับสนุนงานยุทธศาสตร์และระบบบริหารจัดการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ แผนงาน งบประมาณ กพร. และระบบข้อมูลและสารสนเทศ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
สนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมอนามัย

วิธีการดำเนินงาน : ประชุม/อบรม/สัมมนา

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมพัฒนายุทธศาสตร์/พัฒนาระบบราชการ/เทคโนโลยีและสารสนเทศ 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561 241,800.00
รวมเป็นเงิน 241,800.00
งบประมาณ : 241,800.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : พัฒนาและสนับสนุนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ แผนงาน งบประมาณ กพร. และระบบข้อมูลและสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : หัวหน้างานพัฒนายุทธศาสตร์

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผอ.สส.

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 6

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ : 1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 11. ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

cluster : กลุ่มวัยทำงาน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (39)13.2 พัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในชุมชน สถานบริการ และสถานพยาบาล

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : พัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (HPHNQC)

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงพยาบาลในทุกสังกัดมีการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพให้ได้มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

วิธีการดำเนินงาน : ประชุม / สัมมนา / อบรม

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 106,000.00
2 2. การประชุมประสานความร่วมมือกับ สรพ. 1 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 4,000.00
3 4. การจัดทำชุดการเรียน การสอน การพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมพัฒนาจากศูนย์อนามัย 1 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 10,000.00
4 5.กิจกรรมการเยี่ยมพัฒนาและนิเทศการดำเนินงานของศูนย์อนามัย 1 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 11,568.00
รวมเป็นเงิน 131,568.00
งบประมาณ : 131,568.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (HPHNQC)

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ศศิพร

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 7

ชื่อโครงการ : โครงการการจัดการเพื่อลดการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม HR

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (75)25.2 ยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : เพ่ือหารูปแบบในการดำเนินงานเพื่อลดพฤติกรรมการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาการจัดการเพื่อลดการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น 2. เพื่อเปรียบเทียบการตั้งครรภ์ซ้ำในพื้นที่เป้าหมาย 3. เพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบาย

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ข้อเสนอเชิงนโยบายจำนวน 1 เรื่อง

วิธีการดำเนินงาน : "1. ทบทวนสถานการณ์และการดำเนินงานการตั้งครรภ์ซ้ำ ในวัยรุ่น" 2. ประชุมเพื่อจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานถอดบทเรียนเพื่อลดการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น 3. เก็บข้อมูลและถอดบทเรียนสถานการณ์การตั้งครรภ์ซ้ำในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 2 พื้นที่ " วิธีการที่ 1 focus group " วิธีการที่ 2 in-depth interview 4. ประชุมสรุปผลการถอดบทเรียนการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น 5. สรุปรายงานแนวทางการดำเนินการการลดการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุม/ ถอดบทเรียน 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 165,000.00
รวมเป็นเงิน 165,000.00
งบประมาณ : 165,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ลดการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ร.อ.หญิงฐาปนพร สิงหโกวินท์

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 8

ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

ยุทธศาสตร์ : 1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 12. ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

cluster : กลุ่มวัยทำงาน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (68)23.3 สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

หลักการและเหตุผล : สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสืบสานพระราชประสงค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิถันยรักษ์ฯให้ผู้หญิงไทยพ้นภัยมะเร็งเต้านม 2. เพื่อขยายระบบบริการคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 3. เพื่อส่งเสริมให้สตรีไทยมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้องและสม่ำเสมอ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เพื่อพัฒนาระบบการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยการตรวจเต้านมด้วยตนเอง จำนวน 12 แห่ง

วิธีการดำเนินงาน : ประชุม อบรม สัมมนา

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1. ประชุมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 600,000.00
2 2. ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 12,000.00
3 3. พัฒนาและผลิต แนวทางการดำเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม(ฉบับปรับปรุง) 1 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 71,448.00
4 4. จัดพิมพ์รายงานสรุปผลการสำรวจพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 20,000.00
5 5. นิเทศติตดามการดำเนินงาน 1 ธ.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561 20,080.00
รวมเป็นเงิน 723,528.00
งบประมาณ : 723,528.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. ได้สืบสานพระราชประสงค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิถันยรักษ์ฯให้ผู้หญิงไทยพ้นภัยมะเร็งเต้านม 2. ได้ขยายระบบบริการคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 3. ได้ส่งเสริมให้สตรีไทยมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้องและสม่ำเสมอ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : บังอร จงมณี

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 9

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน (แผนเชิงรุก)

ยุทธศาสตร์ : 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 5. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

cluster : กลุ่มวัยเรียน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (66)23.1 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แผนจัดสรรงบประมาณ :   7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

หลักการและเหตุผล : เป็นการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ในสำนักส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
แผนงานโครงการของสำนักมีการดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย

วิธีการดำเนินงาน : -

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ ในสำนักส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1,500,004.00
รวมเป็นเงิน 1,500,004.00
งบประมาณ : 1,500,004.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ในสำนักส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานการเงิน

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนัก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 10

ชื่อโครงการ : โครงการเทคโนโลยีดิจิตอลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 4.0

ยุทธศาสตร์ : 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 6. ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ

cluster : กลุ่มวัยเรียน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (13)5.3 เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของสำนักสอดคล้องกับนโยบายกรมอนามัย 4.0

วัตถุประสงค์ : พัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
บุคลากรของกรมอนามัยมีการดำเนินงานเทคโนโลยีดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการดำเนินงาน : ประชุม อบรม สัมมนา

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุม/อบรม 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 77,600.00
รวมเป็นเงิน 77,600.00
งบประมาณ : 77,600.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : พัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบโครงการ : รดีพร

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผอ.สส.

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 11

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2561 (วัยเรียน)

ยุทธศาสตร์ : 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 5. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

cluster : กลุ่มวัยเรียน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (13)5.3 เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : เป็นการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยเรียน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียนตา่มแผน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
แผนงาน โครงการของกลุ่มวัยเรียนสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

วิธีการดำเนินงาน : ประชุม นิเทศ ติดตาม

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมนิเทศติดตามผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่ม ภารกิจเร่งด่วนนอกแผนการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการอบรมภายในและภายนอกหน่วยงาน 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 238,368.00
รวมเป็นเงิน 238,368.00
งบประมาณ : 238,368.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ ในสำนักส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานการเงิน

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนัก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 12

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์วัยทำงาน

ยุทธศาสตร์ : 1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 12. ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

cluster : กลุ่มวัยทำงาน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (39)13.2 พัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในชุมชน สถานบริการ และสถานพยาบาล

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : เพื่อส่งเสริมประชากรวัยทำงานให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพที่พึงประสงค์ประชากรวัยทำงาน 2. เพื่อทราบสภาวะสุขภาพประชากรวัยทำงาน 3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ได้รูปแบบในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของประชากรกลุ่มวัยทำงาน

วิธีการดำเนินงาน : ประชุม/อบรม/สัมมนา

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1.1 ประชุมจัดทำกรอบการทบทวนงานวิจัยการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานและจัดทำกรอบวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลภาวะสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560 5,000.00
2 1.2 จ้างดำเนินงานศึกษาและทบทวนงานวิจัยการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานทั้งในและต่างประเทศ 1 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 100,000.00
3 1.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการเก็บข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลภาวะสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560 50,000.00
4 1.4 เก็บข้อมูลข้อมูลภาวะสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 325,000.00
5 1.5 จ้างดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 50,000.00
6 2.2 จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังฯ 1 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560 3,800.00
7 2.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการสำรวจความต้องการประชากรวัยทำงานด้านการจัดทำข้อมูลเพื่อสื่อสารสุขภาพ 1 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 27,500.00
8 2.4 จัดจ้างสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการประชากรวัยทำงานด้านการจัดทำข้อมูลเพื่อสื่อสารสุขภาพ 1 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 110,000.00
9 2.5 จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการสำรวจวิเคราะห์ความต้องการประชากรวัยทำงานด้านการจัดทำข้อมูลเพื่อสื่อสารสุขภาพ 1 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 8,480.00
10 2.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลกการสำรวจความต้องการประชากรวัยทำงานด้านการสื่อสารสุขภาพ และจัดทำรูปแบบ Smart Device 1 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 27,500.00
11 3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ: ประธาน) 1 มิ.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2561 60,000.00
12 3.2 จัดจ้างพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้วย Smart device 1 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 172,000.00
13 4 การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ 1 พ.ย. 2560 - 31 ส.ค. 2561 38,000.00
รวมเป็นเงิน 977,280.00
งบประมาณ : 977,280.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพที่พึงประสงค์ประชากรวัยทำงาน 2. ทราบสภาวะสุขภาพประชากรวัยทำงาน 3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : โกวิท บังอร จงมณี ภารินี

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 13

ชื่อโครงการ : โครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในเศรษฐกิจพิเศษ

ยุทธศาสตร์ : 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 6. ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ

cluster : กลุ่มวัยเรียน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (13)5.3 เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : เพื่อทราบสถานะสุขภาพ เพ่ือเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในเศรษฐกิจพิเศษ

วัตถุประสงค์ : เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในเศรษฐกิจพิเศษ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ได้ข้อมูลสถานะสุขภาพของประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

วิธีการดำเนินงาน : ศึกษาเปรียบเทียบสุขภาพประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตใกล้เคียง

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 วิจัย "การเปรียบเทียบสุขภาพประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตใกล้เคียง" 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 100,000.00
รวมเป็นเงิน 100,000.00
งบประมาณ : 100,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เปรียบเทียบสุขภาพประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตใกล้เคียง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : รดีพร

ผู้เสนอโครงการ : รดีพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผอ.สส.

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 14

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้ฐานการเรียนรู้ในตำบลบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแลดล้อม (community lad)

ยุทธศาสตร์ : 3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 17. ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้

cluster : กลุ่ม HR

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (75)25.2 ยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : เพื่อหารูปแบบและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการและอนามัยสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ : เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้ฐานการเรียนรู้ในตำบลบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแลดล้อม (community lad)

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
พื้นที่ตำบลบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมมีนวัตกรรมสังคม

วิธีการดำเนินงาน : พัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชน และถอดบทเรียนพื้นที่ที่มีนวัตกรรมหรือ best practist

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 พัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชน และถอดบทเรียนพื้นที่ที่มีนวัตกรรมหรือ best practist 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1,170,000.00
รวมเป็นเงิน 1,170,000.00
งบประมาณ : 1,170,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สุขภาพประชากร 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแลดล้อม ได้รับการพัฒนาคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : หัวหน้ากลุ่มบริการยุทธศาสตร์

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 15

ชื่อโครงการ : โครงการเลี้ยงดูลูกตาม “คำสอนพ่ออย่างพอเพียง” ในพื้นที่ความมั่นคงและหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และพื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรก

ยุทธศาสตร์ : 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 5. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

cluster : กลุ่มวัยเรียน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (67)23.2 ส่งเสริมเลี้ยงดูลูกตาม “คำสอนพ่อ” ในพื้นที่ความมั่นคงและหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมนาถและการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (พมพ. และ กพด.)

แผนจัดสรรงบประมาณ :   7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

หลักการและเหตุผล : เลี้ยงดูลูกตาม “คำสอนพ่ออย่างพอเพียง” ในพื้นที่ความมั่นคงและหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และพื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ

วัตถุประสงค์ : 1. พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูมีความรู้ ทักษะในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กตาม “คำสอนพ่ออย่างพอเพียง” 2. พัฒนาสื่อเพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียน รู้ตามวัยของเด็กชั้นอนุบาลและชั้นประถมปีที่ 1 ตาม “คำสอนพ่ออย่างพอเพียง”

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ได้สื่อในการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กตามคำสอนพ่ออย่างพอเพียง

วิธีการดำเนินงาน : ประชุม/สัมมนา/อบรม

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1. ส่งเสริมความรู้ ทักษะพ่อแม่หรือผู้ปกครองและครูในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กตาม “คำสอนพ่ออย่างพอเพียง” ด้วยสื่อชุดความรู้ 24 ต.ค. 2560 - 16 พ.ย. 2560 1,100,000.00
2 2. ประชุมเพื่อจัดกรอบแนวคิด ออกแบบเครื่องมือเพื่อการประเมินผลโครงการ 18 เม.ย. 2561 - 19 เม.ย. 2561 200,000.00
3 3. ติดตามและประเมินผล สัมฤทธิ์โครงการฯ 1 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561 454,220.00
รวมเป็นเงิน 1,754,220.00
งบประมาณ : 1,754,220.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 24 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูมีความรู้ ได้ทักษะในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กตาม “คำสอนพ่ออย่างพอเพียง” 2. ได้พัฒนาสื่อเพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียน รู้ตามวัยของเด็กชั้นอนุบาลและชั้นประถมปีที่ 1 ตาม “คำสอนพ่ออย่างพอเพียง”

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร

ผู้เสนอโครงการ : นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 16

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพวัยรุ่น

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม HR

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (75)25.2 ยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ความรอบรู้ด้านสุขภาพเป็นแนวทางที่รัฐบาลให้ความสำคัญและส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : "1.เพื่อศึกษาความต้องการความรอบรู้ด้านสุขภาพของวัยรุ่น " 2.เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการดำเนินงาน : 1. การประชุมเครือข่ายส่วนกลางเพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น 2. การสื่อสารสังคมสร้างความตระหนักด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยวัยรุ่น - เก็บข้อมูลความต้องการความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1. การประชุมเครือข่ายส่วนกลางเพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 8,000.00
2 การสื่อสารสังคมสร้างความตระหนักด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยวัยรุ่น 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 84,000.00
3 การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตามกลุ่มวัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ 1 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 73,000.00
รวมเป็นเงิน 165,000.00
งบประมาณ : 165,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ร.อ.หญิงฐาปนพร

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มสร้างเสริมฯ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 17

ชื่อโครงการ : โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อเพิ่มโอกาสเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ยุทธศาสตร์ : 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 5. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

cluster : กลุ่มวัยเรียน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (11)5.1 จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนสุขภาพเด็กวัยเรียนบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมแบบประชารัฐ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : เพื่อพัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและอวัยวะเกี่ยวกับการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียน

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อส่งเสริมและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของนักเรียน 2.สร้างโอกาสการเรียนรู้ในการปฏิบัติตัวด้านส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เด็กวัยเรียนมีสุขภาพแข็งแรงและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ ด้านสุขภาพ

วิธีการดำเนินงาน : ประชุม / สัมมนา

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561- 2565) 1 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561 900,000.00
2 ประชุมแนวทางการผลักดันให้มีพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 1 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561 787,140.00
3 ประชุมจัดทำมาตรฐานโรงเรียนต้นแบบสุขภาพเด็กวัยเรียน 1 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561 900,000.00
4 สัมมนาวิชาการสร้างมูลค่าการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนสู่ผลงานเชิงนวัตกรรมระดับประเทศ "เครือข่ายเด็กไทยฟันดี สุขภาพดี แข็งแรง ฉลาด" (เครือข่ายเด็กไทยฟันดีสุขภาพดี , เครือข่ายโครงงานสุขภาพ/ร.ร.สส., เครือข่าย Smart child 4.0 (ไม่อ้วน ผอม เตี้ย) , เครือข่าย ChOPA & ChiPA ) -เครือข่ายโครงงานสุขภาพ/ร.ร.สส. 1 มี.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2561 500,000.00
5 ผลิตสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) สุขภาพอนามัยเด็กวัยเรียน ผ่าน Social media 1 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561 700,000.00
6 รณรงค์สื่อสารสาธารณะชุดความรู้ : รณรงค์คัดกรองสายตาในวันเด็กแห่งชาติ 1 ธ.ค. 2560 - 31 ม.ค. 2561 400,000.00
7 ประชุมแนวทางการพัฒนาระบบและจัดทำฐานข้อมูลด้านสุขภาพเด็กวัยเรียน 1 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561 400,000.00
8 ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและนิเทศติดตาม 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 300,000.00
รวมเป็นเงิน 4,887,140.00
งบประมาณ : 4,887,140.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เด็กวัยเรียนเจริญเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ปนัดดา คัทลียา อัญชุลี และ Cluster วัยเรียน

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยเรียน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 18

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสติปัญญาและสายตา (เด็กไทยสายตาดี)

ยุทธศาสตร์ : 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 5. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

cluster : กลุ่มวัยเรียน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (13)5.3 เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ตาเป็นอวัยวะสำคัญสำหรับการเรียนรู้ของเด็กซึ่งส่งผลต่อระดับสติปัญญาด้วย

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลและเฝ้าระวังสายตาของเด็กนักเรียน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เด็กวัยเรียนได้รับการตรวจคัดกรองสายตาและเมื่อผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข

วิธีการดำเนินงาน : สัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบการคัดกรองสายตาและสุขภาพเด็กวัยเรียน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 สัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบการคัดกรองสายตาและสุขภาพเด็กวัยเรียน 1 ธ.ค. 2560 - 31 ม.ค. 2561 700,000.00
รวมเป็นเงิน 700,000.00
งบประมาณ : 700,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค. 2560 - 31 ม.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เด็กวัยเรียนเจริญเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ปนัดดา คัทลียา อัญชุลี และ Cluster วัยเรียน

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยเรียน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 19

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ยุทธศาสตร์ : 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 5. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

cluster : กลุ่มวัยเรียน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (66)23.1 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แผนจัดสรรงบประมาณ :   7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

หลักการและเหตุผล : ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จึงจัดทำโครงการเพื่อตอบสนองพระราชดำริ

วัตถุประสงค์ : เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับการดูแลสุขภาพและจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และสามารถดูแลสุขภาพตัวเองได้

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่เป้าหมายตามพระราชดำริ 81 แห่ง

วิธีการดำเนินงาน : ประชุม อบรมพัฒนา สัมมนา นิเทศ เยี่ยมเสริมพลัง

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 1 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560 100,000.00
2 สัมมนาแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริ แผน กพด.ระยะที่ 5 1 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560 500,000.00
3 จัดทำสื่อชุดความรู้ "สุขอนามัยเด็กในถิ่นทุรกันดาร" 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 200,000.00
4 พัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบสุขาภิบาลสุขอนามัย -เยี่ยมเสริมพลังและติดตามผลงาน 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 200,000.00
5 เยี่ยมเสริมพลัง เตรียมการและเข้าร่วมรับเสด็จ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 140,448.00
6 เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขอนามัยและพัฒนาสุขาภิบาลหอพักนักเรียนบ้านไกลของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 1 พ.ย. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 1,000,000.00
7 เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดารและภูฟ้าพัฒนา 1 ก.พ. 2561 - 31 มี.ค. 2561 700,000.00
รวมเป็นเงิน 2,840,448.00
งบประมาณ : 2,840,448.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เกิดการบูรณาการระหว่างภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารอย่างยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ปนัดดา คัทลียา อัญชุลี และ Cluster วัยเรียน

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยเรียน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 20

ชื่อโครงการ : แผนงานบุคลากร

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม HR

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (79)25.6 การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   10. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

หลักการและเหตุผล : ข้าราชการมีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรได้รับสวัสดิการตามสิทธิประโยชน์

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
บุคลากรของสำนักส่งเสริมสุขภาพที่มีสิทธิ

วิธีการดำเนินงาน : -

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1,122,770.00
รวมเป็นเงิน 1,122,770.00
งบประมาณ : 1,122,770.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : -

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มอำนวยการ

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 21

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน (สตรีฯ)

ยุทธศาสตร์ : 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

cluster : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (3)1.3 สนับสนุนส่งเสริมการใช้มาตรฐานอนามัยแม่และเด็กเพื่อการพัฒนา

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : เป็นการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในกลุ่มสตรและเด็กปฐมวัยของสำนักส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
แผนงานโครงการกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัยสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

วิธีการดำเนินงาน : เป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐาน สนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ในสำนักส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 สนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ในสำนักส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 2,926,704.00
รวมเป็นเงิน 2,926,704.00
งบประมาณ : 2,926,704.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ในสำนักส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : หัวหน้างานการเงิน

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 22

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน (วัยเรียนฯ)

ยุทธศาสตร์ : 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 5. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

cluster : กลุ่มวัยเรียน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (13)5.3 เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : เป็นการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในกลุ่มวัยเรียนของสำนักส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
แผนงานโครงการกลุ่มวัยเรียนสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

วิธีการดำเนินงาน : เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ในสำนักส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 718,092.00
รวมเป็นเงิน 718,092.00
งบประมาณ : 718,092.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สนับสนุนการดำเนินงานในกลุ่มวัยเรียนของสำนักส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : หัวหน้างานการเงิน

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 23

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2561 (วัยทำงาน)

ยุทธศาสตร์ : 1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 12. ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

cluster : กลุ่มวัยทำงาน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (39)13.2 พัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในชุมชน สถานบริการ และสถานพยาบาล

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : เป็นการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการของกลุ่มวัยทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
แผนงานโครงการกลุ่มทำงานสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

วิธีการดำเนินงาน : - ประชุมนิเทศติดตามผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่ม ภารกิจเร่งด่วนนอกแผนการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการอบรมภายในและภายนอกหน่วยงาน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ ในสำนักส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 312,752.00
รวมเป็นเงิน 312,752.00
งบประมาณ : 312,752.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ ในสำนักส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : หัวหน้างานการเงิน

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................