หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 1

ชื่อโครงการ : โครงการตั้งครรภ์คุณภาพเพื่อลูกน้อยในครรภ์เกิดรอดครบ 32 สมองดี

ยุทธศาสตร์ : 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

cluster : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (1)1.1 พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาวะหญิงตั้งครรภ์

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ตั้งครรภ์คุณภาพเพื่อลูกน้อยในครรภ์เกิดรอดครบ 32 สมองดี

วัตถุประสงค์ : 1.1 พัฒนาระบบสุขภาวะหญิงตั้งครรภ์และทารก 1.2 เสริมพลังภาคีเครือข่ายและสืบสวนการตายมารดา 1.3 สนับสนุนส่งเสริมการใช้มาตรฐานอนามัยแม่และเด็กเพื่อการพัฒนา

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ลดอัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ

วิธีการดำเนินงาน : ประชุม/สัมมนา/อบรม

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 กิจกรรมสำคัญ : พัฒนาระบบสุขภาวาะ ฯ : ประชุมทบทวน ประเมินระบบข้อมูลสุขภาวะหญิงตั้งครรภ์และทารก 1 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560 53,300.00
2 ติดตามระบบเฝ้าระวังการตายมารดา 1 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 23,480.00
3 กิจกรรมสำคัญ : เสริมพลังภาคี ฯ : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ MCH Board ระดับประเทศ 1 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 423,000.00
4 ติดตามการดำเนินงานโดย MCH Board ผ่าน Video Conference 1 พ.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 15,200.00
5 ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง 1 ธ.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2561 61,650.00
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการคาดประมาณการตายมารดาไทย 1 ม.ค. 2561 - 1 ม.ค. 2561 13,785.00
7 กิจกรรมสำคัญ : สนับสนุนส่งเสริมการใช้ ฯ : ประชุมบูรณาการมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กร่วมกับ HA 1 พ.ย. 2560 - 31 ม.ค. 2561 41,570.00
8 ประชุมเชิงปฎิบัติการถอดบทเรียนการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 1 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 579,525.00
9 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนงานการดูแลรักษาและป้องกันเด็กพิการแต่กำเนิดของประเทศไทย 1 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 11,215.00
10 ขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด (ตัดโอนให้ศูนย์อนามัย) 1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2561 240,000.00
11 ติดตามสนับสนุนส่งเสริมการใช้มาตรฐานแม่และเด็ก 1 ธ.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561 440,000.00
12 ผลิตสื่อ/สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสเพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก 1 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 300,000.00
13 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด (เพิ่ม) 1 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 100,000.00
14 โปรแกรมบันทึกรายงานการคลอดและการป่วยตายของมารดาและทารกในแผนก ANC (เพิ่ม) 1 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 20,000.00
15 โปรแกรมบันทึกรายงานการคลอดและการป่วยตายของมารดาและทารกในแผนก LR (เพิ่ม) 1 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 20,000.00
16 โปรแกรมบันทึกรายงานการคลอดและการป่วยตายของมารดาและทารกในแผนก PP (เพิ่ม) 1 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 20,000.00
17 โปรแกรม ก2 PLUS Online (เพิ่ม) 1 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 20,000.00
18 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมออนไลน์และการใช้งานโปรแกรมบันทึกข้อมูลการคลอด การป่วยและการตายมารดาและทารกในแผนก ANC LR PP และการใช้โปรแกรม ก2 PLUS Online (เพิ่ม) 1 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 120,000.00
19 ประชุม mini workshop เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก (เพิ่ม) 1 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 3,875.00
20 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดเพื่อลดการตายมารดา และตัดโอนให้ศูนย์อนามัยดำเนินการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดเพื่อลดการตายมารดา 1 มี.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 600,000.00
รวมเป็นเงิน 3,106,600.00
งบประมาณ : 3,106,600.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 พ.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1.1 ได้พัฒนาระบบสุขภาวะหญิงตั้งครรภ์และทารก 1.2 ได้เสริมพลังภาคีเครือข่ายและสืบสวนการตายมารดา 1.3 ได้สนับสนุนส่งเสริมการใช้มาตรฐานอนามัยแม่และเด็กเพื่อการพัฒนา

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นงลักษณ์

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 2

ชื่อโครงการ : โครงการครอบครัวคุณภาพเพื่อลูกน้อยพัฒนาการสมวัยเตรียมพร้อมสู่วัยเรียน

ยุทธศาสตร์ : 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

cluster : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (4)2.1 ส่งเสริมบทบาทพ่อแม่เพื่อการเลี้ยงดูเด็ก

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ครอบครัวคุณภาพเพื่อลูกน้อยพัฒนาการสมวัยเตรียมพร้อมสู่วัยเรียน

วัตถุประสงค์ : 1.ส่งเสริมบทบาทพ่อแม่เพื่อการเลี้ยงดูเด็ก

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี ให้มีพัฒนาการสมวัย

วิธีการดำเนินงาน : ประชุม/สัมมนา/อบรม

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแนวทาง/รูปแบบการจัดทำ Application 1 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560 20,638.00
2 ประชุมเตรียมการเพื่อวางแผนการจัดประชุมวิชาการเรื่องคู่มือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กนานาชาติครั้งที่ 11 1 ก.พ. 2561 - 31 พ.ค. 2561 96,000.00
3 ประชุมเพื่อจัดทำโปรแกรม Rapidpro และแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้ความรู้พ่อแม่ 1 พ.ย. 2560 - 31 ม.ค. 2561 11,400.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาการดำเนินงาน WCC ส่งเสริมบทบาทพ่อแม่ในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 1 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 935,062.00
5 ประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำคู่มือ WCC 1 ม.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2561 32,100.00
6 จัดจ้างพิมพ์คู่มือ WCC 1 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 100,000.00
7 จัดทำสื่อรณรงค์การคัดกรองพัฒนาการเด็ก (เพิ่ม) 1 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 150,000.00
8 จัดทำสื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (เพิ่ม) 1 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 100,000.00
9 จัดทำชุดนิทรรศการเคลื่อนที่การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (เพิ่ม) 1 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 40,000.00
10 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 4,000.00
รวมเป็นเงิน 1,489,200.00
งบประมาณ : 1,489,200.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 พ.ย. 2560 - 31 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ได้ส่งเสริมบทบาทพ่อแม่เพื่อการเลี้ยงดูเด็ก

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ประภาภรณ์

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 3

ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ : 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

cluster : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (6)3.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : เสริมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์ : 3.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม 3.2 ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
การบูรณาการทุกภาคส่วนในการส่งเสริม ให้เด็กอายุ 0-5ปีมีพัฒนาการสมวัย

วิธีการดำเนินงาน : ประชุม/สัมมนา/อบรม

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 กิจกรรมสำคัญ : พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ฯ : ประชุมทบทวนสถานการณ์การเฝ้าระวังและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 1 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 10,000.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาคีเครือข่ายการดำเนินงานด้านพัฒนาการเด็ก(CPM) 1 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560 805,980.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับเขต/จังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 1 ก.พ. 2561 - 31 มี.ค. 2561 1,300,000.00
4 ประชุมเพื่อวางระบบการขับเคลื่อนการใช้หนังสือนิทานในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 1 ธ.ค. 2560 - 31 ม.ค. 2561 10,000.00
5 จัดทำและเผยแพร่เทคนิคการเล่านิทาน/อ่านหนังสือเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 1 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 203,910.00
6 ประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อน/ติดตามแผนกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 1 พ.ย. 2560 - 31 ส.ค. 2561 38,220.00
7 กิจกรรมสำคัญ : ขับเคลื่อน พ.ร.บ. ฯ : ประชุมคณะกรรมการพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 1 พ.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2561 255,000.00
8 ประชุมคณะอนุกรรมการ พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 1 พ.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2561 124,000.00
9 ประชุมคณะทำงานพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 1 พ.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2561 130,000.00
10 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทีมวิทยากรระดับเขตในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 1 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 280,000.00
11 สัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 1 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 730,000.00
12 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือ แนวทางการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ติดตาม พ.ร.บ. Milk Code 1 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 150,000.00
13 รณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเดือนวันแม่แห่งชาติและสัปดาห์นมแม่โลก 1 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 470,000.00
14 ผลิตสื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ. Milk Code 1 พ.ย. 2560 - 31 ก.ค. 2561 350,000.00
15 จัดพิมพ์บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ร.บ. Milk Code 1 ม.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 30,000.00
16 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม พ.ร.บ. Milk Code 1 พ.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 50,000.00
17 จัดพิมพ์ พ.ร.บ. Milk Code (ฉบับรวมประกาศกระทรวง) 1 มิ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2561 100,000.00
18 แถลงข่าวหนังสือนิทานแห่งชาติ 1 มิ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2561 140,000.00
19 จัดจ้างทำหนังสือนิทานแห่งชาติ 1 มิ.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2561 500,000.00
รวมเป็นเงิน 5,677,110.00
งบประมาณ : 5,677,110.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 พ.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 3.1 ได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม 3.2 ได้ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ : พญ.ชมพูนุท

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 4

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาหลักสูตรสำหรับบุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561

ยุทธศาสตร์ : 1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 11. ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ
12. ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

cluster : กลุ่มวัยทำงาน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (40)13.3 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : พัฒนาหลักสูตรสำหรับบุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561

วัตถุประสงค์ : 1 .เพื่อพัฒนาหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของแพทยสภา 2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพยาบาลนักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ 3. เพื่อนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
สร้างหลักสูตรสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการส่งเสริมสุขภาพอย่างมืออาชีพ

วิธีการดำเนินงาน : ประชุม/อบรม/สัมมนา

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมพัฒนาหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 30,800.00
2 ประชุมพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลนักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ 1 ต.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2561 64,320.00
3 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการตามหลักสูตรพยาบาลนักส่งเสริมสุขภาพ 1 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 52,860.00
4 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ 1 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561 23,520.00
5 ประชุมประเมินการดำเนินงานหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ 1 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 28,500.00
รวมเป็นเงิน 200,000.00
งบประมาณ : 200,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2562
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1 .ได้พัฒนาหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของแพทยสภา 2. มีความพร้อมในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพยาบาลนักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ 3. ได้นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อัญชลินทร์

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสาธารณสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 5

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนงานยุทธศาสตร์และระบบบริหารจัดการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ : 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 6. ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ

cluster : กลุ่มวัยเรียน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (13)5.3 เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : สนับสนุนงานยุทธศาสตร์และระบบบริหารจัดการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ แผนงาน งบประมาณ กพร. และระบบข้อมูลและสารสนเทศ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
สนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมอนามัย

วิธีการดำเนินงาน : ประชุม/อบรม/สัมมนา

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมพัฒนายุทธศาสตร์/พัฒนาระบบราชการ/เทคโนโลยีและสารสนเทศ 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561 180,706.00
รวมเป็นเงิน 180,706.00
งบประมาณ : 180,706.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : พัฒนาและสนับสนุนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ แผนงาน งบประมาณ กพร. และระบบข้อมูลและสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : หัวหน้างานพัฒนายุทธศาสตร์

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผอ.สส.

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 6

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ : 1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 11. ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

cluster : กลุ่มวัยทำงาน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (39)13.2 พัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในชุมชน สถานบริการ และสถานพยาบาล

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : พัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (HPHNQC)

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงพยาบาลในทุกสังกัดมีการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพให้ได้มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

วิธีการดำเนินงาน : ประชุม / สัมมนา / อบรม

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 112,498.00
2 5.กิจกรรมการเยี่ยมพัฒนาและนิเทศการดำเนินงานของศูนย์อนามัย 1 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 7,690.00
3 ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 6,380.00
4 ประชุม HA Forum 1 มี.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2561 5,000.00
รวมเป็นเงิน 131,568.00
งบประมาณ : 131,568.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (HPHNQC)

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ศศิพร

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 7

ชื่อโครงการ : โครงการการจัดการเพื่อลดการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม HR

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (75)25.2 ยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : เพ่ือหารูปแบบในการดำเนินงานเพื่อลดพฤติกรรมการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาการจัดการเพื่อลดการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น 2. เพื่อเปรียบเทียบการตั้งครรภ์ซ้ำในพื้นที่เป้าหมาย 3. เพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบาย

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ข้อเสนอเชิงนโยบายจำนวน 1 เรื่อง

วิธีการดำเนินงาน : "1. ทบทวนสถานการณ์และการดำเนินงานการตั้งครรภ์ซ้ำ ในวัยรุ่น" 2. ประชุมเพื่อจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานถอดบทเรียนเพื่อลดการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น 3. เก็บข้อมูลและถอดบทเรียนสถานการณ์การตั้งครรภ์ซ้ำในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 2 พื้นที่ " วิธีการที่ 1 focus group " วิธีการที่ 2 in-depth interview 4. ประชุมสรุปผลการถอดบทเรียนการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น 5. สรุปรายงานแนวทางการดำเนินการการลดการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุม/ ถอดบทเรียน 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 193,600.00
รวมเป็นเงิน 193,600.00
งบประมาณ : 193,600.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ลดการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ร.อ.หญิงฐาปนพร สิงหโกวินท์

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 8

ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

ยุทธศาสตร์ : 1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 12. ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

cluster : กลุ่มวัยทำงาน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (68)23.3 สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

หลักการและเหตุผล : สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสืบสานพระราชประสงค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิถันยรักษ์ฯให้ผู้หญิงไทยพ้นภัยมะเร็งเต้านม 2. เพื่อขยายระบบบริการคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 3. เพื่อส่งเสริมให้สตรีไทยมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้องและสม่ำเสมอ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เพื่อพัฒนาระบบการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยการตรวจเต้านมด้วยตนเอง จำนวน 12 แห่ง

วิธีการดำเนินงาน : ประชุม อบรม สัมมนา

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1. ประชุมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 447,350.00
2 3. จ้างพิมพ์แนวทางการดำเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 1 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 180,000.00
3 4. จัดพิมพ์รายงานสรุปผลการสำรวจพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 20,000.00
4 5. นิเทศติตดามการดำเนินงาน 1 ธ.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561 76,178.00
รวมเป็นเงิน 723,528.00
งบประมาณ : 723,528.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. ได้สืบสานพระราชประสงค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิถันยรักษ์ฯให้ผู้หญิงไทยพ้นภัยมะเร็งเต้านม 2. ได้ขยายระบบบริการคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 3. ได้ส่งเสริมให้สตรีไทยมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้องและสม่ำเสมอ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : บังอร จงมณี

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 9

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน (แผนเชิงรุก)

ยุทธศาสตร์ : 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 5. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

cluster : กลุ่มวัยเรียน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (66)23.1 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แผนจัดสรรงบประมาณ :   7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

หลักการและเหตุผล : เป็นการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ในสำนักส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
แผนงานโครงการของสำนักมีการดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย

วิธีการดำเนินงาน : -

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ ในสำนักส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1,500,004.00
รวมเป็นเงิน 1,500,004.00
งบประมาณ : 1,500,004.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ในสำนักส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานการเงิน

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนัก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 10

ชื่อโครงการ : โครงการเทคโนโลยีดิจิตอลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 4.0

ยุทธศาสตร์ : 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 6. ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ

cluster : กลุ่มวัยเรียน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (13)5.3 เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของสำนักสอดคล้องกับนโยบายกรมอนามัย 4.0

วัตถุประสงค์ : พัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
บุคลากรของกรมอนามัยมีการดำเนินงานเทคโนโลยีดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการดำเนินงาน : ประชุม อบรม สัมมนา

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดทำซอร์ฟแวร์ต่าง ๆ ของหน่วยงานในกรมอนามัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของซอร์ฟแวร์สำหรับการใช้งานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 12,900.00
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ IT 1 พ.ย. 2560 - 31 ม.ค. 2561 60,400.00
รวมเป็นเงิน 73,300.00
งบประมาณ : 73,300.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : พัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบโครงการ : รดีพร

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผอ.สส.

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 11

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2561 (วัยเรียน)

ยุทธศาสตร์ : 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 5. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

cluster : กลุ่มวัยเรียน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (13)5.3 เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : เป็นการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยเรียน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียนตา่มแผน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
แผนงาน โครงการของกลุ่มวัยเรียนสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

วิธีการดำเนินงาน : ประชุม นิเทศ ติดตาม

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมนิเทศติดตามผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่ม ภารกิจเร่งด่วนนอกแผนการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการอบรมภายในและภายนอกหน่วยงาน 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 238,368.00
รวมเป็นเงิน 238,368.00
งบประมาณ : 238,368.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ ในสำนักส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานการเงิน

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนัก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 12

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์วัยทำงาน

ยุทธศาสตร์ : 1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 11. ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ
12. ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

cluster : กลุ่มวัยทำงาน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (39)13.2 พัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในชุมชน สถานบริการ และสถานพยาบาล

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : เพื่อส่งเสริมประชากรวัยทำงานให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพที่พึงประสงค์ประชากรวัยทำงาน 2. เพื่อทราบสภาวะสุขภาพประชากรวัยทำงาน 3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ได้รูปแบบในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของประชากรกลุ่มวัยทำงาน

วิธีการดำเนินงาน : ประชุม/อบรม/สัมมนา

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1.1 ประชุมจัดทำกรอบการทบทวนงานวิจัยการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานและจัดทำกรอบวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลภาวะสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560 2,015.00
2 1.2 จ้างดำเนินงานศึกษาและทบทวนงานวิจัยการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานทั้งในและต่างประเทศ 1 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 100,000.00
3 1.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการเก็บข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลภาวะสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560 20,000.00
4 1.4 จ้างเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลภาวะสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 480,000.00
5 2.2 จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังฯ 1 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560 2,205.00
6 2.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลสำรวจความต้องการประชากรวัยทำงานด้านสื่อสารสุขภาพ และจัดทำรูปแบบ Device 1 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 27,500.00
7 2.4 จ้างเหมาสำรวจความต้องการประชากรวัยทำงานด้านการจัดทำข้อมูลเพื่อสื่อสารสุขภาพ 1 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 130,000.00
8 3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ครั้งที่ 2 1 มิ.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2561 187,985.00
9 4 การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ 1 พ.ย. 2560 - 31 ส.ค. 2561 10,000.00
10 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการสำรวจความต้องการประชากรวัยทำงานด้านการจัดทำข้อมูลเพื่อสื่อสารสุขภาพ 1 มี.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 43,500.00
รวมเป็นเงิน 1,003,205.00
งบประมาณ : 1,003,205.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพที่พึงประสงค์ประชากรวัยทำงาน 2. ทราบสภาวะสุขภาพประชากรวัยทำงาน 3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : โกวิท บังอร จงมณี ภารินี

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 13

ชื่อโครงการ : โครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในเศรษฐกิจพิเศษ

ยุทธศาสตร์ : 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 6. ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ

cluster : กลุ่มวัยเรียน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (13)5.3 เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : เพื่อทราบสถานะสุขภาพ เพ่ือเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในเศรษฐกิจพิเศษ

วัตถุประสงค์ : เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในเศรษฐกิจพิเศษ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ได้ข้อมูลสถานะสุขภาพของประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

วิธีการดำเนินงาน : ศึกษาเปรียบเทียบสุขภาพประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตใกล้เคียง

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประเมินผลและเปรียบเทียบสุขภาพประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตใกล้เคียง 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 100,000.00
รวมเป็นเงิน 100,000.00
งบประมาณ : 100,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เปรียบเทียบสุขภาพประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตใกล้เคียง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : รดีพร

ผู้เสนอโครงการ : รดีพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผอ.สส.

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 14

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้ฐานการเรียนรู้ในตำบลบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแลดล้อม (community lad)

ยุทธศาสตร์ : 3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 17. ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้

cluster : กลุ่ม HR

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (75)25.2 ยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : เพื่อหารูปแบบและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการและอนามัยสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ : เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้ฐานการเรียนรู้ในตำบลบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแลดล้อม (community lad)

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
พื้นที่ตำบลบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมมีนวัตกรรมสังคม

วิธีการดำเนินงาน : พัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชน และถอดบทเรียนพื้นที่ที่มีนวัตกรรมหรือ best practist

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 พัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชน 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 812,000.00
2 สัมมนาวิชาการบูรณาการนวัตกรรมสังคมสู่การปฏิรูประบบสุขภาพชุมชนในยุคประเทศไทย 4.0 1 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 130,687.00
3 ถอดบทเรียนพื้นที่ที่มีนวัตกรรมหรือ Best Practice 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 200,000.00
รวมเป็นเงิน 1,142,687.00
งบประมาณ : 1,142,687.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สุขภาพประชากร 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแลดล้อม ได้รับการพัฒนาคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : หัวหน้ากลุ่มบริการยุทธศาสตร์

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 15

ชื่อโครงการ : โครงการเลี้ยงดูลูกตาม “คำสอนพ่ออย่างพอเพียง” ในพื้นที่ความมั่นคงและหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และพื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรก

ยุทธศาสตร์ : 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
5. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

cluster : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
กลุ่มวัยเรียน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (4)2.1 ส่งเสริมบทบาทพ่อแม่เพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
(67)23.2 ส่งเสริมเลี้ยงดูลูกตาม “คำสอนพ่อ” ในพื้นที่ความมั่นคงและหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมนาถและการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (พมพ. และ กพด.)

แผนจัดสรรงบประมาณ :   7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

หลักการและเหตุผล : เลี้ยงดูลูกตาม “คำสอนพ่ออย่างพอเพียง” ในพื้นที่ความมั่นคงและหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และพื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ

วัตถุประสงค์ : 1. พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูมีความรู้ ทักษะในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กตาม “คำสอนพ่ออย่างพอเพียง” 2. พัฒนาสื่อเพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียน รู้ตามวัยของเด็กชั้นอนุบาลและชั้นประถมปีที่ 1 ตาม “คำสอนพ่ออย่างพอเพียง”

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ได้สื่อในการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กตามคำสอนพ่ออย่างพอเพียง

วิธีการดำเนินงาน : ประชุม/สัมมนา/อบรม

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1. ส่งเสริมความรู้ ทักษะพ่อแม่หรือผู้ปกครองและครูในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กตาม “คำสอนพ่ออย่างพอเพียง” ด้วยสื่อชุดความรู้ 24 ต.ค. 2560 - 16 พ.ย. 2560 1,100,000.00
2 2. ประชุมเพื่อจัดกรอบแนวคิด ออกแบบเครื่องมือเพื่อการประเมินผลโครงการ 18 เม.ย. 2561 - 19 เม.ย. 2561 252,110.00
3 3. ติดตามและประเมินผล สัมฤทธิ์โครงการฯ 1 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561 227,110.00
4 ประชุมเพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธี Fogus group 1 ก.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 140,000.00
5 จ้างบันทึกข้อมูล 1 ก.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 35,000.00
รวมเป็นเงิน 1,754,220.00
งบประมาณ : 1,754,220.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 24 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูมีความรู้ ได้ทักษะในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กตาม “คำสอนพ่ออย่างพอเพียง” 2. ได้พัฒนาสื่อเพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียน รู้ตามวัยของเด็กชั้นอนุบาลและชั้นประถมปีที่ 1 ตาม “คำสอนพ่ออย่างพอเพียง”

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร

ผู้เสนอโครงการ : นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 16

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพวัยรุ่น

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม HR

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (75)25.2 ยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ความรอบรู้ด้านสุขภาพเป็นแนวทางที่รัฐบาลให้ความสำคัญและส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : "1.เพื่อศึกษาความต้องการความรอบรู้ด้านสุขภาพของวัยรุ่น " 2.เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการดำเนินงาน : 1. การประชุมเครือข่ายส่วนกลางเพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น 2. การสื่อสารสังคมสร้างความตระหนักด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยวัยรุ่น - เก็บข้อมูลความต้องการความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1. การประชุมเครือข่ายส่วนกลางเพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 8,000.00
2 การสื่อสารสังคมสร้างความตระหนักด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยวัยรุ่น 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 84,000.00
3 การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตามกลุ่มวัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ 1 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 73,000.00
รวมเป็นเงิน 165,000.00
งบประมาณ : 165,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ร.อ.หญิงฐาปนพร

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มสร้างเสริมฯ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 17

ชื่อโครงการ : โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อเพิ่มโอกาสเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ยุทธศาสตร์ : 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 5. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
6. ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ

cluster : กลุ่มวัยเรียน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (11)5.1 จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนสุขภาพเด็กวัยเรียนบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมแบบประชารัฐ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : เพื่อพัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและอวัยวะเกี่ยวกับการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียน

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อส่งเสริมและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของนักเรียน 2.สร้างโอกาสการเรียนรู้ในการปฏิบัติตัวด้านส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เด็กวัยเรียนมีสุขภาพแข็งแรงและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ ด้านสุขภาพ

วิธีการดำเนินงาน : ประชุม / สัมมนา

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 กิจกรรมสำคัญ : จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ฯ : ประชุมจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561- 2565) 1 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561 800,000.00
2 ประชุมแนวทางการผลักดันให้มีพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 1 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561 374,300.00
3 กิจกรรมสำคัญ : พัฒนามาตรฐาน ฯ : ประชุมจัดทำมาตรฐานโรงเรียนต้นแบบสุขภาพเด็กวัยเรียน 1 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561 584,100.00
4 กิจกรรมสำคัญ : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) สุขภาพอนามัยวัยเรียน 1 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561 200,000.00
5 กิจกรรมสำคัญ : พัฒนาระบบเฝ้า ฯ : ประชุมแนวทางการพัฒนาระบบและจัดทำฐานข้อมูลด้านสุขภาพเด็กวัยเรียน 1 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561 300,000.00
6 ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและนิเทศติดตาม 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 300,000.00
7 กิจกรรมสำคัญ : เพิ่มศักยภาพ ฯ : สัมมนาวิชาการสร้างมูลค่า ฯ เครือข่ายโครงงานสุขภาพ/รร.สส.ระดับเพชร 1 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 826,634.00
8 ชุดความรู้: รณรงค์คัดกรองสายตาในวันเด็กแห่งชาติ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 304,200.00
9 จัดจ้างผลิตสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) สุขภาพอนามัยเด็กวัยเรียน 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 500,000.00
รวมเป็นเงิน 4,189,234.00
งบประมาณ : 4,189,234.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เด็กวัยเรียนเจริญเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ปนัดดา คัทลียา อัญชุลี และ Cluster วัยเรียน

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยเรียน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 18

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสติปัญญาและสายตา (เด็กไทยสายตาดี)

ยุทธศาสตร์ : 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 5. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

cluster : กลุ่มวัยเรียน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (13)5.3 เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ตาเป็นอวัยวะสำคัญสำหรับการเรียนรู้ของเด็กซึ่งส่งผลต่อระดับสติปัญญาด้วย

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลและเฝ้าระวังสายตาของเด็กนักเรียน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เด็กวัยเรียนได้รับการตรวจคัดกรองสายตาและเมื่อผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข

วิธีการดำเนินงาน : สัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบการคัดกรองสายตาและสุขภาพเด็กวัยเรียน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 สัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบการคัดกรองสายตาและสุขภาพเด็กวัยเรียน 1 ธ.ค. 2560 - 31 ม.ค. 2561 500,000.00
รวมเป็นเงิน 500,000.00
งบประมาณ : 500,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค. 2560 - 31 ม.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เด็กวัยเรียนเจริญเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ปนัดดา คัทลียา อัญชุลี และ Cluster วัยเรียน

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยเรียน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 19

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ยุทธศาสตร์ : 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 5. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

cluster : กลุ่มวัยเรียน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (66)23.1 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แผนจัดสรรงบประมาณ :   7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

หลักการและเหตุผล : ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จึงจัดทำโครงการเพื่อตอบสนองพระราชดำริ

วัตถุประสงค์ : เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับการดูแลสุขภาพและจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และสามารถดูแลสุขภาพตัวเองได้

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่เป้าหมายตามพระราชดำริ 81 แห่ง

วิธีการดำเนินงาน : ประชุม อบรมพัฒนา สัมมนา นิเทศ เยี่ยมเสริมพลัง

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 1 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560 100,000.00
2 สัมมนาแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริ แผน กพด.ระยะที่ 5 1 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560 500,000.00
3 จัดทำสื่อชุดความรู้ "สุขอนามัยเด็กในถิ่นทุรกันดาร" 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 200,000.00
4 พัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบสุขาภิบาลสุขอนามัย -เยี่ยมเสริมพลังและติดตามผลงาน 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 200,000.00
5 เยี่ยมเสริมพลัง เตรียมการและเข้าร่วมรับเสด็จ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 140,448.00
6 เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขอนามัยและพัฒนาสุขาภิบาลหอพักนักเรียนบ้านไกลของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 1 พ.ย. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 140,448.00
7 เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดารและภูฟ้าพัฒนา 1 ก.พ. 2561 - 31 มี.ค. 2561 700,000.00
รวมเป็นเงิน 1,980,896.00
งบประมาณ : 1,980,896.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เกิดการบูรณาการระหว่างภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารอย่างยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ปนัดดา คัทลียา อัญชุลี และ Cluster วัยเรียน

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยเรียน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 20

ชื่อโครงการ : แผนงานบุคลากร

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม HR

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (79)25.6 การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   10. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

หลักการและเหตุผล : ข้าราชการมีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรได้รับสวัสดิการตามสิทธิประโยชน์

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
บุคลากรของสำนักส่งเสริมสุขภาพที่มีสิทธิ

วิธีการดำเนินงาน : -

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1,319,766.00
รวมเป็นเงิน 1,319,766.00
งบประมาณ : 1,319,766.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : -

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มอำนวยการ

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 21

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน (สตรีฯ)

ยุทธศาสตร์ : 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

cluster : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (3)1.3 สนับสนุนส่งเสริมการใช้มาตรฐานอนามัยแม่และเด็กเพื่อการพัฒนา

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : เป็นการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในกลุ่มสตรและเด็กปฐมวัยของสำนักส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
แผนงานโครงการกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัยสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

วิธีการดำเนินงาน : เป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐาน สนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ในสำนักส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 สนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ในสำนักส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 2,926,704.00
รวมเป็นเงิน 2,926,704.00
งบประมาณ : 2,926,704.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ในสำนักส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : หัวหน้างานการเงิน

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 22

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน (วัยเรียนฯ)

ยุทธศาสตร์ : 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 5. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

cluster : กลุ่มวัยเรียน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (13)5.3 เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : เป็นการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในกลุ่มวัยเรียนของสำนักส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
แผนงานโครงการกลุ่มวัยเรียนสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

วิธีการดำเนินงาน : เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ในสำนักส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 718,092.00
รวมเป็นเงิน 718,092.00
งบประมาณ : 718,092.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สนับสนุนการดำเนินงานในกลุ่มวัยเรียนของสำนักส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : หัวหน้างานการเงิน

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 23

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2561 (วัยทำงาน)

ยุทธศาสตร์ : 1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 12. ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

cluster : กลุ่มวัยทำงาน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (39)13.2 พัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในชุมชน สถานบริการ และสถานพยาบาล

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : เป็นการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการของกลุ่มวัยทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
แผนงานโครงการกลุ่มทำงานสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

วิธีการดำเนินงาน : - ประชุมนิเทศติดตามผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่ม ภารกิจเร่งด่วนนอกแผนการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการอบรมภายในและภายนอกหน่วยงาน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ ในสำนักส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 312,752.00
รวมเป็นเงิน 312,752.00
งบประมาณ : 312,752.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ ในสำนักส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : หัวหน้างานการเงิน

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 24

ชื่อโครงการ : โครงการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกเพื่อการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัยรอบด้านอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ : 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
17. ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้

cluster : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
กลุ่มกฏหมาย
กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (6)3.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม
(72)24.2 พัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
(72)24.2 พัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   11. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

หลักการและเหตุผล : -

วัตถุประสงค์ : 1.ส่งเสริม ป้องกัน และควบคุม ลดการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก และซิฟิลิสในทารกแรกเกิดเกิด 2. เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพรองรับแผนการพัฒนากลุ่มสตรีและเด็ก "3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นรัฐ เอกชน มีส่วนร่วมส่งเสริมป้องกันควบคุมและลดการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกและซิฟิลิสในทารกแรกเกิดโดยใช้แนวคิดการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย รอบด้าน"

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
-

วิธีการดำเนินงาน : -

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 โครงการสนับสนุนนมผง ฯ : จัดทำร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา 1 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560 8,600.00
2 ประกวดราคาซื้อนมผงด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) 1 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560 1,140.00
3 คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดนมผง 1 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560 8,640.00
4 คณะกรรมการพิจารณา การประกวดราคานมผง 1 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560 8,640.00
5 พัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุข ฯ : ประชุมสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็กครั้งที่ 10 “องค์กรยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสในทารกแรกเกิด” 1 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 3,930,800.00
6 ประชุมคณะกรรมการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกระดับชาติเพื่อพัฒนาระบบบริการ ระบบการส่งต่อเชื่อมโยงการดูแลรักษาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายในการดำเนินงานเชิงรุก (ACC) 1 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 240,000.00
7 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกพัฒนาระบบเฝ้าระวังกำกับติดตาม 1 ก.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561 200,000.00
8 นิเทศติดตาม ส่งเสริมการใช้ข้อมูลการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี และเพิ่มความครอบคลุมการให้การปรึกษาแบบคู่ โดยการลงพื้นทีและ vdo conference 1 ก.พ. 2561 - 30 ก.ย. 2561 101,000.00
9 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรายงานการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่และ/หรือ เสียชีวิตจากการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กอายุต่ำกว่า 18 เดือน เพื่อค้นหาสาเหตุและแนวทางการป้องกัน ที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อ 1 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 360,800.00
10 โครงการสนับสนุนนมผง ฯ : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการบริหารจัดการนมผสม - ผลิตคู่มือ 1 ก.พ. 2561 - 31 มี.ค. 2561 12,900.00
11 ผลิตคู่มือ 100 เล่ม 1 มิ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2561 13,000.00
รวมเป็นเงิน 4,885,520.00
งบประมาณ : 4,885,520.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : -

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ฉวีวรรณ ต้นพุดซา

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 25

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพเพื่อขับเคลื่อนตำบลต้นแบบบูรณาการด้านการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ : 1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 12. ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

cluster : กลุ่มวัยทำงาน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (39)13.2 พัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในชุมชน สถานบริการ และสถานพยาบาล

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขยังขาดองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพใหม่ ๆ ในการลงพื้นที่กับชุมชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน ฯ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
พฤติกรรมพึงประสงค์วัยทำงาน

วิธีการดำเนินงาน : ประชุม

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดพิมพ์คู่มือหลักสูตรพยาบาลนักส่งเสริมสุขภาพ 1 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 6,000.00
2 การอบรมหลักสูตรพยาบาลนักส่งเสริมสุขภาพ 1 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 2,094,000.00
รวมเป็นเงิน 2,100,000.00
งบประมาณ : 2,100,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ได้หลักสูตรสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อัญชุลินทร์ ปานศิริ

ผู้เสนอโครงการ : ผอ.สส.

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : รองอธิบดี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 26

ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ ปี 2561

ยุทธศาสตร์ : 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

cluster : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (2)1.2 เสริมพลังภาคีเครือข่าย (MCH Board ) และสืบสวนการตายมารดาระดับเขต

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ประเทศไทยยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในการตรวจคัดกรองหาความผิดปกติกลุ่มอาการดาวน์ของทารกในครรภ์ จึงทำให้หญิงตั้งครรภ์ที่ไปรับบริการฝากครรภ์จะได้รับการตรวจคัดกรองแตกต่างกันไป

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบบริการป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ เพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการให้คำปรึกษา ตรวจคัดกรอง

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
คู่มือการดำเนินการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ ปี 2561 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีความรู้

วิธีการดำเนินงาน : ประชุม พัฒนาระบบ นิเทศติดตาม

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมคกก.ป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ 1 มี.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 98,250.00
2 ประชุมพัฒนาและทบทวนคู่มือการดำเนินการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ ปี 2561 1 มี.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 103,200.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์อายุ 35 ปี ขึ้นไป ปี 2561 1 มี.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 711,200.00
รวมเป็นเงิน 912,650.00
งบประมาณ : 912,650.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 มี.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ระบบบริการในการป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ที่เป็นมาตรฐาน และนำไปใช้ได้ หญิงตั้งครรภ์อายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรอง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : พญ.พิมลพรรณ นายวินัย กลุ่ม มด.

ผู้เสนอโครงการ : พญ.พิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผอ.สส.

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : รองอธิบดี (พญ.อัมพร)

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 27

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพประชากรทุกช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ : 3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 17. ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (72)24.2 พัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : กรมอนามัย เป็นองค์กรหลักของประเทศไทยในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพประชาชน” ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ใช้ความรู้และดูภาพรวม เพื่อกำหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือและกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน ได้มีการทบทวน ปรับปรุงวิธีการและกลไกการดำเนินงานที่ผ่านมา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ : เพื่อถ่ายทอดความรู้และการขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาศักยภาพประชากรทุกช่วงวัยสู่การปฏิบัติ สร้างความรู้ ความร่วมมือในการวางแผนงานที่สอดรับกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศต่อการพัฒนาศักยภาพประชากรทุกช่วงวัย เพื่อการระดมความคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพประชากรทุกช่วงวัย

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
บุคลากรผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพและงานยุทธศาสตร์ ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพประชากรทุกช่วงวัยแบบบูรณาการ

วิธีการดำเนินงาน : จัดประชุมปฏิบัติการ/อภิปราย/ประเมินผลโครงการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพประชากรทุกช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 1 มี.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 1,199,600.00
รวมเป็นเงิน 1,199,600.00
งบประมาณ : 1,199,600.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 มี.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพและงานยุทธศาสตร์ มีความเข้าใจและจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2562 ภาคีเครือข่ายมีความสัมพันธ์อันดีกับกรมอนามัยและให้สอดคล้องและเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกัน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ 2. นางสาวพิริยา วัฒนารุ่งกานต์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้เสนอโครงการ : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : -

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : รองอธิบดี (พญ.อัมพร)

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 28

ชื่อโครงการ : โครงการผลิตสื่อคู่มือการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลและเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม

ยุทธศาสตร์ : 1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 12. ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

cluster : กลุ่มวัยทำงาน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (68)23.3 สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

หลักการและเหตุผล : มะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของสตรีไทย และมีความต้องการคู่มือ

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนพื้นที่ในการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลและเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
มีคู่มือ

วิธีการดำเนินงาน : ประชุม/จัดพิมพ์

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดพิมพ์คู่มือการอบรม อสม.ในการดูแลและเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม 1 ก.พ. 2561 - 31 พ.ค. 2561 500,000.00
รวมเป็นเงิน 500,000.00
งบประมาณ : 500,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ก.พ. 2561 - 31 พ.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : อสม.มีความรู้เข้าใจ สร้างตระหนักให้สตรีไทยสามารถตรวจมะเร็งเต้านามด้วนตนเอง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางบังอร สุภาเกตุ

ผู้เสนอโครงการ : นายสุจินต์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผอ.สส.

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 29

ชื่อโครงการ : โครงการผลิตสื่อชุดภาพพลิกการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ยุทธศาสตร์ : 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

cluster : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (4)2.1 ส่งเสริมบทบาทพ่อแม่เพื่อการเลี้ยงดูเด็ก

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : แก้ไขปัญหาลูกไม่ดูดนมแม่ และให้บริการความรู้แก่แม่

วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมให้บุคคลในครอบครัวมีความรู้ ทักษาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ศูนย์ 1-12 และ สสม. ได้รับชุดภาพพลิก

วิธีการดำเนินงาน : จัดพิมพ์ชุดภาพพลิกการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 จ้างพิมพ์สือ ชุดภาพพลิกการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 1 ม.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 500,000.00
รวมเป็นเงิน 500,000.00
งบประมาณ : 500,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีสื่อการสอนการให้ความรู้แก่แม่ ญาติ ประชาชนทั่วไป ที่มารับบริการในสถานพยาบาล เพื่อให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้

ผู้รับผิดชอบโครงการ : พญ.ชมพูนุท นางชนัญชิดา

ผู้เสนอโครงการ : พญ.พิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผอ.สส.

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 30

ชื่อโครงการ : โครงการ "การพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างแนวคิดใหม่ ขับเคลื่อนสำนักส่งเสริมสุขภาพเป็นองค์กรหลักของประเทศในการส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี" ปี 2561

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (75)25.2 ยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

แผนจัดสรรงบประมาณ :   11. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

หลักการและเหตุผล : แผนยุทธศาสตร์ชาติเปลี่ยนจากการทำงานตามบทบาทและหน้าที่ของแต่ละสำนัก/กองเป็นการทำงานร่วมกันแบบหุ้นส่วนเป็นกลุ่ม และกระบวนงานภายในหน่วยงานเป็นปัจจัยสำคัญ

วัตถุประสงค์ : พัฒนาบุคลากรด้านการคิดสังเคราะห์ สร้างแนวคิดใหม่ สร้างนวัตกรรม สร้างแกนนำด้าน HL และเพื่อสื่อสาร ทิศทาง

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
พัฒนาบุคลากรด้านการคิดสังเคราะห์ สร้างแนวคิดใหม่ สร้างนวัตกรรม สร้างแกนนำด้าน HL และเพื่อสื่อสาร ทิศทาง บุคลาการ สส. ได้รับการพัฒนาความรู้ ด้านการคิดสังเคราะห์ สร้างแนวคิดใหม่ สร้างนวัตกรรม สร้างแนนำด้าน HLO

วิธีการดำเนินงาน : บรรยาย ซักถาม อภิปราย กิจกรรมสัมพันธ์ ประเมินผล

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 969,800.00
รวมเป็นเงิน 969,800.00
งบประมาณ : 969,800.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : บุคลาการ สส. ได้รับการพัฒนาความรู้ ด้านการคิดสังเคราะห์ สร้างแนวคิดใหม่ สร้างนวัตกรรม สร้างแนนำด้าน HLO

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายธานินทร์ นายสมศักดิ์

ผู้เสนอโครงการ : ร.อ.หญิงฐาปนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผอ.สส.

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : รองอธิบดี (พญ.อัมพร)

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 31

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความคิดเชิงระบบกับการขับเคลื่อนงานสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 21. คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (75)25.2 ยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : การคิดของมนุษย์ถูกใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมในองค์กรให้มีทิศทางเจริญก้าวหน้าหรือถดถอย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการในการพัฒนาความคิดเชิงระบบและสร้างสรรค์ ฝึกทักษะการคิด นำความรู้ไปใช้ และเตรียมบุคลากร

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และฝึกทักษะเทคนิควิธีการในการพัฒนาความคิดเชิงระบบและสร้างสรรค์ ฝึกทักษะการคิด นำความรู้ไปใช้ และเตรียมบุคลากร ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อการฝึกอบรม การดำเนินงานเป็นไปตามกิจกรรมและระยะเวลาที่กำหนด

วิธีการดำเนินงาน : อบรม ประเมินผล สรุปผล

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 อบรมเพื่อพัฒนาความคิดเชิงระบบกับการขับเคลื่อนงานสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม 1 ก.พ. 2561 - 30 ก.ย. 2561 461,600.00
รวมเป็นเงิน 461,600.00
งบประมาณ : 461,600.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ก.พ. 2561 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปใช้ เกิดความคิดเพื่อพัฒนาองค์กร และมีการคิดเชิงระบบ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางอัญชลินทร์ นางวิชชุพร

ผู้เสนอโครงการ : นางอัญชลินทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผอ.สส.

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : รองอธิบดี (พญ.อัมพร)

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 32

ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน Strong Smart Smile

ยุทธศาสตร์ : 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 5. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

cluster : กลุ่มวัยเรียน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (11)5.1 จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนสุขภาพเด็กวัยเรียนบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมแบบประชารัฐ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ให้เกิดการพัฒนาสุขภาพนักเรียนควบคู่กับการศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านสติปัญญา กระบวนการเรียนรู้ และทักษะ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสการเรียนรู้ของเด็กวัยเรียน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
สัมมนาเครือข่าย และจัดพิมพ์และจัดส่งคู่มือ กิจกรรมของโครงการมีการดำเนินการครบทั้ง 4 กิจกรรมและมีกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม

วิธีการดำเนินงาน : จัดพิมพ์และจัดส่ง

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดพิมพ์และจัดส่งคู่มือเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน Strong Smart Smile แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ 1 พ.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2561 500,000.00
รวมเป็นเงิน 500,000.00
งบประมาณ : 500,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 พ.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เด็กได้รับการพัฒนาด้านสติปัญญาและพัฒนาทักษะและพฤติกรรมสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นส.ฟารีดา นางชนกานต์ นส.อรอุมา

ผู้เสนอโครงการ : นางชนกานต์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผอ.สส.

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 33

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเยี่ยมเสริมพลังโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ปีงบประมาณ 2561

ยุทธศาสตร์ : 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

cluster : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (8)4.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโตเด็กอายุ 0-5 ปี

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : กระทรวง สธ. พม. มหาดไทย ศธ. กรมแพทย์ทหารบก กลาโหม กทม. ขับเคลื่อนโครงการ ฯ มีเป้าหมายให้เด็กไทยทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้อง

วัตถุประสงค์ : เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือ เพิ่มพูนความรู้และทักษะ ในงานพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 ครั้ง ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเยี่ยมเสริมพลัง โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ฯ ปีงบประมาณ 2561

วิธีการดำเนินงาน : ประชุม ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผล

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนการเยี่ยมเสริมพลัง 1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2561 7,600.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเยี่ยมเสริมพลังโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ฯ ปีงบประมาณ 2561 1 เม.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2561 1,536,986.00
3 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 1 ก.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 7,600.00
รวมเป็นเงิน 1,552,186.00
งบประมาณ : 1,552,186.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 เม.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ และมีการบูรณาการทุกภาคส่วน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางประภาภรณ์ จังพานิช และนส.อุษา วงทวี

ผู้เสนอโครงการ : พญ.พิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผอ.สส.

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : รองอัมพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 34

ชื่อโครงการ : จัดหานมเอดส์

ยุทธศาสตร์ : 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

cluster : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (7)3.2 ขับเคลื่อนพรบ. MlikCode และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : มีเด็กติดเชื้อ HIV ไม่มีอาหารเสริมทดแทนนมแม่

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้อาหารเสริมทดแทนนมแม่

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ร้อยละ 80 ที่จัดสรรพอเพียง

วิธีการดำเนินงาน : จัดซื้อ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดซื้อนมเอดส์ 1 ธ.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561 19,119,057.00
รวมเป็นเงิน 19,119,057.00
งบประมาณ : 19,119,057.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เด็กติดเชื้อ HIV ได้รับอาหารเสริมทดแทนนมแม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ฉวีวรรณ

ผู้เสนอโครงการ : พญ.พิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผอ.สส.

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : รองอัมพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 35

ชื่อโครงการ : งบลงทุน

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม FIN

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   11. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

หลักการและเหตุผล : ปรับปรุงอาคารสถานที่

วัตถุประสงค์ : เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ร้อยละ 80 เกิดความปลอดภัย

วิธีการดำเนินงาน : ทาสี ติดตั้งปั๋ม

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดจ้างทาสี จัดซื้อปั๋มน้ำ 1 พ.ย. 2560 - 31 ส.ค. 2561 1,531,173.70
รวมเป็นเงิน 1,531,173.70
งบประมาณ : 1,531,173.70 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 พ.ย. 2560 - 31 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ปรับภูมิทัศน์

ผู้รับผิดชอบโครงการ : เสน่ห์ ภู่หนู

ผู้เสนอโครงการ : นิภา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผอ.สส.

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : รองอัมพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 36

ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมระยะสั้น "การพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561"

ยุทธศาสตร์ : 1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 12. ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

cluster : กลุ่มวัยทำงาน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (40)13.3 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาล ฯ ต้องพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมถึงการพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในประเด็นแนวคิดและหลักการของเวชศาสตร์ป้องกัน ฯ และให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นหรือมากกว่าก่อนเข้ารับการอบรม ร้อยละ 80

วิธีการดำเนินงาน : อนุมัติโครงการ ประชุมเตรียมการ ฝึกอบรม ควบคุมกำกับ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเตรียมการคณะทำงานการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น "การพัฒนาแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์" 1 ม.ค. 2561 - 29 มิ.ย. 2561 11,400.00
2 ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น "การพัฒนาแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์" 1 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 750,000.00
รวมเป็นเงิน 761,400.00
งบประมาณ : 761,400.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้เข้ามีความรู้ ความเข้าใจและทักษะ ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ

ผู้เสนอโครงการ : อัญชลินทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผอ.สส.

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 37

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2562 สำนักส่งเสริมสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม FIN

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (74)25.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ทำแผนปี 62

วัตถุประสงค์ : ทำแผนปี 62

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
จัดทำแผนปี 62

วิธีการดำเนินงาน : ประชุมปฏิบัติการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2562 สำนักส่งเสริมสุขภาพ 1 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 230,000.00
รวมเป็นเงิน 230,000.00
งบประมาณ : 230,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีแผนปี 62

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

ผู้เสนอโครงการ : พิริยา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผอ.สส.

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : รอง ฯ อัมพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 38

ชื่อโครงการ : โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ "ลดพุง ลดโรค" มุ่งสู่องค์กรต้นแบบสุขภาพดีมีความสุข

ยุทธศาสตร์ : 1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 12. ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

cluster : กลุ่มวัยทำงาน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (41)13.4 พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

วัตถุประสงค์ : ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
บุคลากร สส.ได้รับการพัฒนาความรู้ มีทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในประเด็น 3อ.2ส.1ฟ.

วิธีการดำเนินงาน : ประชุมเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมุ่งสู่องค์กรต้นแบบสุขภาพดีมีความสุข 1 เม.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2561 92,400.00
2 ประชุมติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 1 มิ.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2561 21,600.00
รวมเป็นเงิน 114,000.00
งบประมาณ : 114,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 เม.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มพัฒนาศักยภาพ ฯ

ผู้เสนอโครงการ : อัญชลินทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผอ.สส.

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : รองอัมพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 39

ชื่อโครงการ : โครงการดูแลทารกและแม่ที่มีโรคซึมเศร้าหลังคลอดในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ยุทธศาสตร์ : 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

cluster : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (4)2.1 ส่งเสริมบทบาทพ่อแม่เพื่อการเลี้ยงดูเด็ก

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ดูแลทารกและแม่ที่มีโรคซึมเศร้าหลังคลอดในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

วัตถุประสงค์ : ดูแลทารกและแม่ที่มีโรคซึมเศร้าหลังคลอดในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ผลิตคู่มือเยี่ยมแม่หลังคลอด สำหรับอาสาสมัครพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์

วิธีการดำเนินงาน : ทบทวนทฤษฎี ผลิตโปรแกรม ประสานพม.

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการดูแลทารกและแม่ที่มีโรคซึมเศร้าหลังคลอดในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1 มิ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561 257,040.00
รวมเป็นเงิน 257,040.00
งบประมาณ : 257,040.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 มิ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : โปรแกรมคู่มือลดปัญหา

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางจินตนา

ผู้เสนอโครงการ : ผอ.สส.

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : รองอัมพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................