หน่วยงาน กองคลัง
ลำดับที่ : 1

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม FIN

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (79)25.6 การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   10. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

หลักการและเหตุผล : เป็นค่าเช่าบ้านตามสิทธิข้าราชการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิสำหรับบุคลากรกองคลัง

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
บุคลากรกองคลังสามารถเบิกค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ที่ได้รับ (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 5 คน

วิธีการดำเนินงาน : เบิกค่าเช่าบ้านรายเดือนข้าราชการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 เป็นค่าเช่าบ้านตามสิทธิข้าราชการทุกเดือน 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 139,800.00
รวมเป็นเงิน 139,800.00
งบประมาณ : 139,800.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ข้าราชการได้รับสิทธิค่าเช่าบ้าน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กองคลัง

ผู้เสนอโครงการ : กองคลัง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : กองคลัง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : กองแผนงาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองคลัง
ลำดับที่ : 2

ชื่อโครงการ : โครงการต้อนรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 21. คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.

cluster : กลุ่ม FIN

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (76)25.3 การพัฒนากระบวนการบริหารการเงินการคลังและงบประมาณ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการพัสดุให้มึความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับภาคีเคขื่อข่ายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เจ้าหน้าที่พัสดุของกรมอนามัยได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานพัสดุ 120 คน

วิธีการดำเนินงาน : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการต้อนรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องโครงการต้อนรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 8 พ.ย. 2560 - 10 พ.ย. 2560 496,685.00
รวมเป็นเงิน 496,685.00
งบประมาณ : 496,685.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 8 พ.ย. 2560 - 10 พ.ย. 2560
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่พัสดุกรมอนามัยได้รับความรู้เรื่อง พรบ พัสดุ และเป็นเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มพัสดุ

ผู้เสนอโครงการ : กลุ่มพัสดุ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการกองคลัง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : รองอธิบดีสายบริหาร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองคลัง
ลำดับที่ : 3

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการคลัง (การเงิน บัญชี งบประมาณ)

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม FIN

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (76)25.3 การพัฒนากระบวนการบริหารการเงินการคลังและงบประมาณ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : -

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรและเครือข่ายด้านการบริหารงานคลังปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
บุคลากรที่รับผิดชอบการเบิกจ่าย บัญชี งบประมาณ กรมอนามัย ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารงานคลัง จำนวน 120 คน

วิธีการดำเนินงาน : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการคลัง (การเงิน บัญชี งบประมาณ)

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการคลัง (การเงิน บัญชี งบประมาณ) 24 ม.ค. 2561 - 26 ม.ค. 2561 335,294.00
รวมเป็นเงิน 335,294.00
งบประมาณ : 335,294.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 24 ม.ค. 2561 - 26 ม.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1.บุคลากรกรมอนามัยที่เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ และสามารถนำมาถ่ายทอดแก่บุคลากรในหน่วยงานได้ 2. เป็นเครือข่ายในการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มการเงิน กองคลัง

ผู้เสนอโครงการ : กลุ่มการเงิน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการกองคลัง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : รองอธิบดีสายบริหาร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองคลัง
ลำดับที่ : 4

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองคลัง สู่กองคลัง 4.0

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม FIN

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (76)25.3 การพัฒนากระบวนการบริหารการเงินการคลังและงบประมาณ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองคลัง สู่ยุคการเปลี่ยนแปลง กรมอนามัย 4.0

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
บุคลากรกองคลังได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานคลัง จำนวน 65 คน

วิธีการดำเนินงาน : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองคลัง สู่กองคลัง 4.0

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองคลัง สู่กองคลัง 4.0 15 ส.ค. 2561 - 17 ส.ค. 2561 200,000.00
รวมเป็นเงิน 200,000.00
งบประมาณ : 200,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 15 ส.ค. 2561 - 17 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : บุคลากรกองคลังได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านระบบบริหารงานคลังและการกำกับติดตามประเมินผล และขับเคลื่อนการดำเนินงาน ทันการเปลี่ยนแปลงสู่กรมอนามัย 4.0

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กองคลัง

ผู้เสนอโครงการ : กองคลัง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการกองคลัง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : รองอธิบดีสายบริหาร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองคลัง
ลำดับที่ : 5

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : -

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองคลัง

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
กองคลังสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 1 โครงการ

วิธีการดำเนินงาน : จัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อบริหารงบประมาณที่ได้รับ ให้บรรลุวัตถุประสงค์

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 บริหารรจัดการงบประมานกองคลัง 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1,424,155.00
รวมเป็นเงิน 1,424,155.00
งบประมาณ : 1,424,155.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : บริหารงบประมาณกองคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กองคลัง

ผู้เสนอโครงการ : กองคลัง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการกองคลัง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองคลัง
ลำดับที่ : 6

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารงานพัสดุ

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 21. คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.

cluster : กลุ่ม FIN

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (77)25.4 ส่งเสริมการพัฒนาและบริหารการดำเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : -

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการพัสดุให้มึความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับภาคีเคขื่อข่ายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เจ้าหน้าที่พัสดุของกรมอนามัยได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานพัสดุ 150 คน

วิธีการดำเนินงาน : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารงานพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 6 มิ.ย. 2561 - 8 มิ.ย. 2561 518,542.00
รวมเป็นเงิน 518,542.00
งบประมาณ : 518,542.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 6 มิ.ย. 2561 - 8 มิ.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่พัสดุกรมอนามัยได้นำความรู้เรื่อง พรบ ระเบียบ กฎกระทรวง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง มาปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว และเป็นเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มพัสดุ

ผู้เสนอโครงการ : กลุ่มพัสดุ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการกองคลัง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : รองอธิบดีสายบริหาร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................