หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม
ลำดับที่ : 1

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
21. คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.

cluster : กลุ่ม HR

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (77)25.4 ส่งเสริมการพัฒนาและบริหารการดำเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบริการสารสนเทศ และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัย 2. เพื่อทราบแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการความรู้และการบริการสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อเป็นแหล่งรวมรวบเอกสารหนังสือ และตำราวิชาการ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 4. เพื่อการบริการสืบค้นสารสนเทศของผู้ใช้มีความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(ELIB) สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 ระบบ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 ระบบ 2. โปรแกรมรับข้อร้องเรียนและข้อชมเชย กรมอนามัย สามารถใช้งานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 1 ระบบ 3. เว็บไซต์ห้องสมุดกรมอนามัย 1 เว็บไซต์ 4. บุคลากรกรมอนามัยได้รับการพัฒนาด้านการปฏิบัติงานตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 80 คน 5. บุคลากรผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด จำนวน 50 คน 6. บุคลากรสำนักงานเลขานุการกรมมีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 40 คน 7. จัดประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวกับงานของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร จำนวน 6 ครั้ง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร จำนวน 6 ครั้ง

วิธีการดำเนินงาน : 1. พัฒนาระบบและศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 2. บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Elib 3. บำรุงรักษาโปรแกรมรับข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย 4. ปรับปรุงเว็บไซต์ห้องสมุดกรมอนามัย 1 เว็บไซต์ 5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการแนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 6. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในสังกัด กสธ. 7. จัดประชุมเกี่ยวกับงานของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพงานเอกสารสนเทศ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 100,000.00
2 กิจกรรมที่2. 1. บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB 2. บำรุงรักษาโปรแกรมรับข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย 3. การปรับปรุงเว็บไซต์ห้องสมุดกรมอนามัย 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 81,000.00
3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (80 คน) 1 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 131,000.00
4 กิจกรรมที่ 3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ห้องสมุด ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (50 คน) 1 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 49,000.00
5 กิจกรรมที่ 3.3 ประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความโปร่งใส ในการทำงานของบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม (40 คน) 1 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 23,000.00
6 กิจกรรมที่ 3.4 ประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย (1 ครั้ง) 1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 9,500.00
7 กิจกรรมที่ 3.5 ประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย (1 ครั้ง) 1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 9,500.00
8 กิจกรรมที่ 4 1. ป้ายศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย 2. ป้ายศูนย์รับร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย 1 ธ.ค. 2560 - 31 ม.ค. 2561 70,000.00
รวมเป็นเงิน 473,000.00
งบประมาณ : 473,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(ELIB) สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 ระบบ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 ระบบ 2. โปรแกรมรับข้อร้องเรียนและข้อชมเชย กรมอนามัย สามารถใช้งานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 1 ระบบ 3. เว็บไซต์ห้องสมุดกรมอนามัย 1 เว็บไซต์ 4. บุคลากรกรมอนามัยได้รับการพัฒนาด้านการปฏิบัติงานตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 80 คน 5. บุคลากรผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด จำนวน 50 คน 6. บุคลากรสำนักงานเลขานุการกรมมีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 40 คน 7. จัดประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวกับงานของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร จำนวน 6 ครั้ง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร จำนวน 6 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายวิทยา ประเทศ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ผู้เสนอโครงการ : นายธวัชชัย บุญเกิด ตำแหน่งเลขานุการกรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธฺิ์ ตำแหน่งรองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ ตำแหน่งอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม
ลำดับที่ : 2

ชื่อโครงการ : โครงการสร้างองค์กรน่าอยู่น่าทำงาน “Green & Clean Building”

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม HR

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (75)25.2 ยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะ และการคัดแยกขยะ และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร และสร้างภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1.บุคลากรกรมอนามัยได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80

วิธีการดำเนินงาน : 1. ประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดโครงการฯ 2. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน 1 ก.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561 40,000.00
รวมเป็นเงิน 40,000.00
งบประมาณ : 40,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ก.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : บุคลากรกรมอนามัยมีองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะ และการคัดแยกขยะ และมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวรุ่งรวี เดชยฤทธิ์

ผู้เสนอโครงการ : นายธวัชชัย บุญเกิด เลขานุการกรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม
ลำดับที่ : 3

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย"

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม HR

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (74)25.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : 1. เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมอนามัยและหน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบันแก่บุคลากรกรมอนามัย 3. เพื่อวิเคราะห์กำหนดแนวทางการพัฒนากรมอนามัย ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 4. เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน การขอรางวัล PMQA หมวด 3 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมอนามัยและหน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบันแก่บุคลากรกรมอนามัย 3. เพื่อวิเคราะห์กำหนดแนวทางการพัฒนากรมอนามัย ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 4. เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน การขอรางวัล PMQA หมวด 3 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. บุคลากรกรมอนามัยที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย PMQA หมวด 3 ในภาพกรมอนามัย จำนวน 40 คน

วิธีการดำเนินงาน : ประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบ PMQA หมวด 3 1 ก.ย. 2560 - 31 ก.ค. 2561 172,200.00
รวมเป็นเงิน 172,200.00
งบประมาณ : 172,200.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ก.ย. 2560 - 31 ก.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมสามารถนำกรอบนโยบายและเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ไปใช้เป็นแนวทางเพื่อการสื่อสารและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมอนามัยและหน่วยงาน 2. มีเอกสารสมัครขอรับรางวัลและรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ(Application Report) รายหมวด ของกรมอนามัยที่มีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และพร้อมส่งสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวดได้ทันตามกำหนดเวลา

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววิกันดา พันธ์สวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนภารกิจนักบริหาร

ผู้เสนอโครงการ : นายธวัชชัย บุญเกิด เลขานุการกรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิืบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม
ลำดับที่ : 4

ชื่อโครงการ : โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม HR

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (75)25.2 ยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ด้านความรู้จากความเจริญของวิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิคในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่อยู่เสมอ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
บุคลากรในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม กรมอนามัย มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 50 คน

วิธีการดำเนินงาน : อบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 350,000.00
รวมเป็นเงิน 350,000.00
งบประมาณ : 350,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : บุคลากรในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม กรมอนามัย มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 50 คน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายวิทยา ประเทศ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้เสนอโครงการ : นายธวัชชัย บุญเกิด ตำแหน่งเลขานุการกรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม
ลำดับที่ : 5

ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลีื่่อนการสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ภายใต้โครงการ 1010 ปี การสาธารสุขไทย (พ.ศ. 2461 - 2561)

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม HR

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (75)25.2 ยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกระบวนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 2. เพื่อดำเนินงานตามกระบวนการด้านพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อศึกษาดูงานพิพฺธภัณฑ์ และสกัดองค์ความรู้ที่เหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางดำเนินงานจัดการเนื้อหาด้านพิพิธภัณฑ์กรมอนามัย

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
กรมอนามัยได้พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ภายใต้โครงการ 1010 ปี การสาธารสุขไทย (พ.ศ. 2461 - 2561) จำนวน 1 พิพิธภัณฑ์

วิธีการดำเนินงาน : 1. ประชุมเชิงปฏฺิบัติการจัดทำเนื้อหาพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 2. ประชุมคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการทำงานเลขานุการมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 1 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 290,500.00
รวมเป็นเงิน 290,500.00
งบประมาณ : 290,500.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. กรมอนามัยสามารถก่อสร้างพิพิธภัณฑกรมอนามัย แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายวิทยา ประเทศ

ผู้เสนอโครงการ : นายธวัชชัย บุญเกิด เลขานุการกรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม
ลำดับที่ : 6

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม HR

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (74)25.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติงานด้านสารบรรณและสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง 2. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งหน่วย งานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ของกรมอนามัย 3. เพื่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ในการนำปัญหาอุปสรรค์ มาตอบข้อสักถาม

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. เจ้าหน้าที่กรมอนามับปฏิบัติด้านงานสารบรรณและสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ ตามระเบียบงานสารบรรณอย่างถูกต้อง จำนวน 100 คน 2. กรมอนามัยสามารถสั่งการและปฏฺิบัติราชการได้ทันเวลาที่กำหนด

วิธีการดำเนินงาน : ประชุม อบรม สัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 1 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 50,000.00
รวมเป็นเงิน 50,000.00
งบประมาณ : 50,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำวิธีการปฏิบัติงานด้านสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกท์ที่ถูกต้องไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายวิทยา ประเทศ

ผู้เสนอโครงการ : นายธวัชชัย บุญเกิด เลขานุการกรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม
ลำดับที่ : 7

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารบริหารจัดการหน่วนงาน

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม HR

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานเลขานุการกรมขับเคลื่อนดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 2. เพื่อสนับสนุนภารกิจผู้บริหาร และยุทธศาสตร์กรมอนามัย

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. หน่วยงานมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน

วิธีการดำเนินงาน : 1. ดำเนินการระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ประชุมราชการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1. เดินทางไปราชการ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 130,000.00
2 2. ประชุมส่วนกลางและประชุมกรม 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 279,000.00
3 3. ประชุมราชการสำนักงานเลขานุการกรม 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 55,800.00
4 4. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 109,000.00
5 5. ค่าจ้างเหมาบริการ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 912,000.00
6 6. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 100,000.00
7 7. ค่าใช้จ่ายผ่านทางพิเศษ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 24,000.00
8 8. ค่าซ่อมแซมพาหนะ 1 ก.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2561 113,200.00
9 9. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 58,000.00
10 10. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 30,000.00
11 11. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุนภารกิจ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 576,000.00
รวมเป็นเงิน 2,387,000.00
งบประมาณ : 2,387,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ก.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. กรมอนามัยสามารถขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายวิทยา ประเทศ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้เสนอโครงการ : นายธวัชชัย บุญเกิด เลขานุการกรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม
ลำดับที่ : 8

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการขั้นต่ำตามสิทธิ

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (79)25.6 การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   10. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อบริหารจัดการค่าบริหารจัดการขั้นต่ำตามสิทธิ อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1 . หน่วยงานมีการบริหารจัดการค่าบริหารจัดการขั้นต่ำตามสิทธิ อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 1 หน่วนงาน

วิธีการดำเนินงาน :

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1. ค่าเช่าบ้าน 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 42,170.00
รวมเป็นเงิน 42,170.00
งบประมาณ : 42,170.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายวืทยา ประเทศ

ผู้เสนอโครงการ : นายธวัญชัย บุญเกิด

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายแพทย์อรรพล แก้วสัมฤทธิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................