หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม
ลำดับที่ : 1

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
21. คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.

cluster : กลุ่ม HR

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (77)25.4 ส่งเสริมการพัฒนาและบริหารการดำเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบริการสารสนเทศ และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัย 2. เพื่อทราบแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการความรู้และการบริการสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อเป็นแหล่งรวมรวบเอกสารหนังสือ และตำราวิชาการ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 4. เพื่อการบริการสืบค้นสารสนเทศของผู้ใช้มีความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(ELIB) สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 ระบบ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 ระบบ 2. โปรแกรมรับข้อร้องเรียนและข้อชมเชย กรมอนามัย สามารถใช้งานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 1 ระบบ 3. เว็บไซต์ห้องสมุดกรมอนามัย 1 เว็บไซต์ 4. บุคลากรกรมอนามัยได้รับการพัฒนาด้านการปฏิบัติงานตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 80 คน 5. บุคลากรผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด จำนวน 50 คน 6. บุคลากรสำนักงานเลขานุการกรมมีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 40 คน 7. จัดประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวกับงานของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร จำนวน 6 ครั้ง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร จำนวน 6 ครั้ง

วิธีการดำเนินงาน : 1. พัฒนาระบบและศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 2. บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Elib 3. บำรุงรักษาโปรแกรมรับข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย 4. ปรับปรุงเว็บไซต์ห้องสมุดกรมอนามัย 1 เว็บไซต์ 5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการแนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 6. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในสังกัด กสธ. 7. จัดประชุมเกี่ยวกับงานของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพงานเอกสารสนเทศ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 95,850.00
2 กิจกรรมที่2. 1. บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB 2. บำรุงรักษาโปรแกรมรับข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย 3. การปรับปรุงเว็บไซต์ห้องสมุดกรมอนามัย 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 80,400.00
3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (80 คน) 1 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 124,022.30
4 กิจกรรมที่ 3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ห้องสมุด ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (50 คน) 1 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 49,000.00
5 กิจกรรมที่ 3.3 ประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความโปร่งใส ในการทำงานของบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม (40 คน) 1 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 23,000.00
6 กิจกรรมที่ 3.4 ประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย (1 ครั้ง) 1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 9,500.00
7 กิจกรรมที่ 3.5 ประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย (1 ครั้ง) 1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 9,500.00
8 กิจกรรมที่ 4 1. ป้ายศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย 2. ป้ายศูนย์รับร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย 1 ธ.ค. 2560 - 31 ม.ค. 2561 70,000.00
รวมเป็นเงิน 461,272.30
งบประมาณ : 461,272.30 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(ELIB) สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 ระบบ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 ระบบ 2. โปรแกรมรับข้อร้องเรียนและข้อชมเชย กรมอนามัย สามารถใช้งานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 1 ระบบ 3. เว็บไซต์ห้องสมุดกรมอนามัย 1 เว็บไซต์ 4. บุคลากรกรมอนามัยได้รับการพัฒนาด้านการปฏิบัติงานตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 80 คน 5. บุคลากรผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด จำนวน 50 คน 6. บุคลากรสำนักงานเลขานุการกรมมีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 40 คน 7. จัดประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวกับงานของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร จำนวน 6 ครั้ง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร จำนวน 6 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายวิทยา ประเทศ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ผู้เสนอโครงการ : นายธวัชชัย บุญเกิด ตำแหน่งเลขานุการกรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธฺิ์ ตำแหน่งรองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ ตำแหน่งอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม
ลำดับที่ : 2

ชื่อโครงการ : โครงการสร้างองค์กรน่าอยู่น่าทำงาน “Green & Clean Building”

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม HR

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (75)25.2 ยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะ และการคัดแยกขยะ และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร และสร้างภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1.บุคลากรกรมอนามัยได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80

วิธีการดำเนินงาน : 1. ประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดโครงการฯ 2. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน 1 ก.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561 40,000.00
รวมเป็นเงิน 40,000.00
งบประมาณ : 40,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ก.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : บุคลากรกรมอนามัยมีองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะ และการคัดแยกขยะ และมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวรุ่งรวี เดชยฤทธิ์

ผู้เสนอโครงการ : นายธวัชชัย บุญเกิด เลขานุการกรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม
ลำดับที่ : 3

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย"

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม HR

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (74)25.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : 1. เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมอนามัยและหน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบันแก่บุคลากรกรมอนามัย 3. เพื่อวิเคราะห์กำหนดแนวทางการพัฒนากรมอนามัย ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 4. เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน การขอรางวัล PMQA หมวด 3 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมอนามัยและหน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบันแก่บุคลากรกรมอนามัย 3. เพื่อวิเคราะห์กำหนดแนวทางการพัฒนากรมอนามัย ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 4. เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน การขอรางวัล PMQA หมวด 3 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. บุคลากรกรมอนามัยที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย PMQA หมวด 3 ในภาพกรมอนามัย จำนวน 40 คน

วิธีการดำเนินงาน : ประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบ PMQA หมวด 3 1 ก.ย. 2560 - 31 ก.ค. 2561 107,315.70
รวมเป็นเงิน 107,315.70
งบประมาณ : 107,315.70 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ก.ย. 2560 - 31 ก.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมสามารถนำกรอบนโยบายและเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ไปใช้เป็นแนวทางเพื่อการสื่อสารและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมอนามัยและหน่วยงาน 2. มีเอกสารสมัครขอรับรางวัลและรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ(Application Report) รายหมวด ของกรมอนามัยที่มีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และพร้อมส่งสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวดได้ทันตามกำหนดเวลา

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววิกันดา พันธ์สวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนภารกิจนักบริหาร

ผู้เสนอโครงการ : นายธวัชชัย บุญเกิด เลขานุการกรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิืบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม
ลำดับที่ : 4

ชื่อโครงการ : โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม HR

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (75)25.2 ยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ด้านความรู้จากความเจริญของวิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิคในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่อยู่เสมอ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
บุคลากรในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม กรมอนามัย มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 50 คน

วิธีการดำเนินงาน : อบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 306,500.00
รวมเป็นเงิน 306,500.00
งบประมาณ : 306,500.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : บุคลากรในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม กรมอนามัย มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 50 คน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายวิทยา ประเทศ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้เสนอโครงการ : นายธวัชชัย บุญเกิด ตำแหน่งเลขานุการกรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม
ลำดับที่ : 5

ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลีื่่อนการสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ภายใต้โครงการ 1010 ปี การสาธารสุขไทย (พ.ศ. 2461 - 2561)

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม HR

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (75)25.2 ยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกระบวนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 2. เพื่อดำเนินงานตามกระบวนการด้านพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อศึกษาดูงานพิพฺธภัณฑ์ และสกัดองค์ความรู้ที่เหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางดำเนินงานจัดการเนื้อหาด้านพิพิธภัณฑ์กรมอนามัย

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
กรมอนามัยได้พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ภายใต้โครงการ 1010 ปี การสาธารสุขไทย (พ.ศ. 2461 - 2561) จำนวน 1 พิพิธภัณฑ์

วิธีการดำเนินงาน : 1. ประชุมเชิงปฏฺิบัติการจัดทำเนื้อหาพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 2. ประชุมคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 - การขนย้ายวัตถุสิ่งของและเตรียมสถานที่สำหรับ เป็นสำนักงาน จากอาคาร 3 ชั้น 1 ไปยังอาคาร 2 ชั้น 1 - ค่าขนย้ายสิ่งของเพื่อนำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ - โครงการอบรมเพื่อขับเคลื่อนงานพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ภายใต้โครงการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461 - 2561) - ประชุมคณะกรรมการด้านพัสดุในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ภายใต้โครงการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461 – 2561) - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง (6 งวดงาน) - ค่าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง - ค่าถ่ายเอกสารงานพิพิธภัณฑ์ 1 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 235,600.00
รวมเป็นเงิน 235,600.00
งบประมาณ : 235,600.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. กรมอนามัยสามารถก่อสร้างพิพิธภัณฑกรมอนามัย แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายวิทยา ประเทศ

ผู้เสนอโครงการ : นายธวัชชัย บุญเกิด เลขานุการกรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม
ลำดับที่ : 6

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม HR

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (74)25.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติงานด้านสารบรรณและสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง 2. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งหน่วย งานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ของกรมอนามัย 3. เพื่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ในการนำปัญหาอุปสรรค์ มาตอบข้อสักถาม

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. เจ้าหน้าที่กรมอนามับปฏิบัติด้านงานสารบรรณและสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ ตามระเบียบงานสารบรรณอย่างถูกต้อง จำนวน 100 คน 2. กรมอนามัยสามารถสั่งการและปฏฺิบัติราชการได้ทันเวลาที่กำหนด

วิธีการดำเนินงาน : ประชุม อบรม สัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 1 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 94,522.00
รวมเป็นเงิน 94,522.00
งบประมาณ : 94,522.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำวิธีการปฏิบัติงานด้านสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกท์ที่ถูกต้องไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายวิทยา ประเทศ

ผู้เสนอโครงการ : นายธวัชชัย บุญเกิด เลขานุการกรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม
ลำดับที่ : 7

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารบริหารจัดการหน่วนงาน

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม HR

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานเลขานุการกรมขับเคลื่อนดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 2. เพื่อสนับสนุนภารกิจผู้บริหาร และยุทธศาสตร์กรมอนามัย

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. หน่วยงานมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน

วิธีการดำเนินงาน : 1. ดำเนินการระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ประชุมราชการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1. เดินทางไปราชการ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 162,132.00
2 2. ประชุมส่วนกลางและประชุมกรม 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 245,000.00
3 3. ประชุมราชการสำนักงานเลขานุการกรม 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 55,800.00
4 4. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 109,000.00
5 5. ค่าจ้างเหมาบริการ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 764,358.00
6 6. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 100,000.00
7 7. ค่าใช้จ่ายผ่านทางพิเศษ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 24,000.00
8 8. ค่าซ่อมแซมพาหนะ 1 ก.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2561 113,200.00
9 9. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 53,000.00
10 10. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 30,000.00
11 11. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุนภารกิจ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 581,000.00
รวมเป็นเงิน 2,237,490.00
งบประมาณ : 2,237,490.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ก.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. กรมอนามัยสามารถขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายวิทยา ประเทศ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้เสนอโครงการ : นายธวัชชัย บุญเกิด เลขานุการกรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม
ลำดับที่ : 8

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการขั้นต่ำตามสิทธิ

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (79)25.6 การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   10. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อบริหารจัดการค่าบริหารจัดการขั้นต่ำตามสิทธิ อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1 . หน่วยงานมีการบริหารจัดการค่าบริหารจัดการขั้นต่ำตามสิทธิ อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 1 หน่วนงาน

วิธีการดำเนินงาน :

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1. ค่าเช่าบ้าน 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 48,000.00
รวมเป็นเงิน 48,000.00
งบประมาณ : 48,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายวืทยา ประเทศ

ผู้เสนอโครงการ : นายธวัญชัย บุญเกิด

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายแพทย์อรรพล แก้วสัมฤทธิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม
ลำดับที่ : 9

ชื่อโครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเลขานุการผู้บริหารยุคใหม่ 4.0

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม HR

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (75)25.2 ยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : กรมอนามัย เป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ของประเทศ ผู้บริหารทุกระดับ มีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ เพื่อขับเคลื่อน การดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุขของชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีผู้บริหารของกรมอนามัย ทำหน้าที่บริหารหน่วยงานสังกัด กรมอนามัย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จากสถานการณ์ในปัจจุบันสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี และระบบ การทำงานที่ปรับเปลี่ยนทำให้การรับรู้ แลกเปลี่ยน และรับส่งข้อมูล ตลอดทั้งระบบงานสารบรรณ มีรูปแบบวิธีการที่เปลี่ยนแปลงอย่างมาก ฉะนั้น เลขานุการผู้บริหารและทีมงานเลขานุการ จะต้องปรับกระบวนการคิดและวิธีการช่วยอำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เกิดความคล่องตัว และเป็นผู้ประสานงานกับ เลขานุการผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนสามารถสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม สนับสนุนการดำเนินงานของกรมอนามัยให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ สำนักงานเลขานุการกรม จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเลขานุการผู้บริหารยุคใหม่ 4.0 ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ เสริมสร้างการมีจิตใจในการบริการที่ดี เปิดโอกาสให้ทีมเลขานุการได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน อันจะนำไปสู่การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานเลขานุการของกรมอนามัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่เลขานุการ สามารถนำ ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 3. เพื่อพัฒนาและสร้างทัศนคติที่ดีในการเป็นเลขานุการมืออาชีพ 4. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานเลขานุการและทีมผู้บริหารของกรมอนามัย

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
- ผู้บริหาร เลขานุการ และทีมงานเลขานุการ กรมอนามัย เลขานุการผู้บริหาร จากสำนัก กอง สถาบัน ศูนย์ กลุ่ม และศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 สังกัด กรมอนามัย วิทยากร คณะทำงาน - ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ 70 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ความรู้เพิ่มเติมและมีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 70

วิธีการดำเนินงาน : 1. แต่งตั้งคณะทำงานและประชุมเพื่อเตรียมการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ เลขานุการผู้บริหารยุคใหม่ 4.0 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านเลขานุการผู้บริหาร 3. บรรยายและฝึกปฏิบัติภายใต้หัวข้อการปฏิบัติงานด้านเลขานุการผู้บริหาร 4. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ และจัดทำข้อเสนอเพื่อการดำเนินงานครั้งต่อไปเสนอผู้บังคับบัญชา

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเลขานุการผู้บริหารยุคใหม่ 4.0 8 มี.ค. 2561 - 10 มี.ค. 2561 280,000.00
รวมเป็นเงิน 280,000.00
งบประมาณ : 280,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 8 มี.ค. 2561 - 10 มี.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. เลขานุการผู้บริหาร มีความรู้ ความเข้าใจต่อการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ บรรลุเป้าหมายของกรมอนามัย 2. เลขานุการผู้บริหารมีทักษะในการเสริมสร้างงานบริการที่ดี (Service Mind) เพิ่มมากขึ้น 3. เลขานุการผู้บริหารสามารถสร้างเครือข่ายในการประสานงานระหว่างหน่วยงานในสังกัด 4. กรมอนามัยส่งผลให้การบริหารงานของผู้บริหารเป็นไปด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางสาววิกันดา พันธ์สวัสดิ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวศรภัฐ ชูกะนันท์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 3. นางสาวประไพ ใจบุญ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 4. นางสาวอัญชลี น้อยขำ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ผู้เสนอโครงการ : นางสาววิกันดา พันธ์สวัสดิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายธวัชชัย บุญเกิด เลขานุการกรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายอรรพล แก้วสัมฤทธฺิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม
ลำดับที่ : 10

ชื่อโครงการ : โครงการ “66 ปีกรมอนามัย ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (8)4.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโตเด็กอายุ 0-5 ปี

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : กรมอนามัยมีบทบาทชัดเจนตลอดระยะเวลา 66 ปี ในการส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชน ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีสุขภาพดี สามารถขจัดปัญหาของการเกิดโรคหรือการสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี จนถือว่าประสบความสำเร็จอาทิ 1) งานวางแผนครอบครัวที่สามารถลดอัตราการเพิ่มประชากรจากมากกว่าร้อยละ 3 ในปี พ.ศ. 2513 ลดลงเหลือร้อยละ 1.46 ในปี พ.ศ. 2538 และขยายตัวอัตราคุมกำเนิดให้เพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 36.7 ในปี พ.ศ. 2519เป็นร้อยละ 75 ในปี พ.ศ. 2538 2) งานอนามัยแม่และเด็กซึ่งสามารถลดอัตราการตายของเด็กอายุ ต่ำกว่า 5 ปีลดลงจาก 67 : 1000 การเกิดมีชีพในช่วง พ.ศ. 2515 – 2519 เหลือ 42.4 : 1000 การเกิดมีชีพในปี พ.ศ. 2538และอัตราการตายของมารดาลดลงเหลือเท่ากับ 0.17 : 1000 การเกิดมีชีพในปีเดียวกัน รวมทั้งส่งเสริมให้มารดาทุกคนได้มีโอกาสได้เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเอง ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุอย่างน้อย 6 เดือน และเป็นจุดเริ่มต้นของการกำเนิดงานโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก 3) งานโภชนาการ ด้วยการจัดทำแผนควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ (พ.ศ. 2538-2544) 4) งานสาธารณสุขมูลฐาน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการพัฒนาสุขภาพอนามัยด้วยตนเอง ก่อเกิดอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านหรือที่รู้จักกันในชื่อ อสม. ขึ้นทั่วประเทศ สำหรับด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนั้น มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และประสบความสำเร็จ อาทิ 1) งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยเน้นงานสุขาภิบาลพื้นฐานในชนบทเรื่องการสร้างส้วม การจัดหาน้ำสะอาดด้วยระบบประปาขนาดเล็ก บ่อเจาะ ตุ่มน้ำ และริเริ่มโครงการรณรงค์ส้วมร้อยเปอร์เซ็นต์ 2) งานประปาชนบท ด้วยการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน และดำเนินการระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ไม่น้อยกว่า 1,500 แห่ง จัดหาแหล่งน้ำให้กับหมู่บ้านที่ยังไม่มีแหล่งน้ำบริโภค และ3) เน้นการยกระดับมาตรฐานร้านจำหน่ายอาหารและตลาดสด และขยายงานไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น เช่น โครงการรณรงค์อาหารสะอาด ประชาชนปลอดภัย โครงการปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารในชนบท โครงการรณรงค์ล้างมือที่ ถูกสุขลักษณะ และโครงการปรับปรุงสภาพแผงลอยจำหน่ายอาหาร เป็นต้น ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2561 นี้ กรมอนามัยได้ให้ความสำคัญกับคนไทยทุกคนโดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษได้แก่ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ และคนพิการ ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 กรมอนามัยเร่งมุ่งสานต่อแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแนวนโยบายการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุขที่คิดและทำทั้งระบบ มีทิศทางที่ชัดเจน และให้เกิด “Small Success Along the Way” โดยกรมอนามัยได้กำหนด “เข็มมุ่งกรมอนามัย” เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดและผลักดัน ให้บรรลุเป้าหมายภาพรวมในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ได้มุ่งเน้นที่ 3 กลุ่มวัย เพื่อให้บรรลุผลตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1) กลุ่มสตรีตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย 2) กลุ่มวัยเรียน และ 3) กลุ่มวัยสูงอายุและคนพิการ รวมทั้งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มุ่งการบริหารจัดการให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อตามมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกวิธีและได้มาตรฐานตามกฎหมาย เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ ดังนั้น เพื่อตอกย้ำถึงความสำเร็จต่อผลงานที่ดำเนินการตลอดระยะเวลา 66 ปี ที่ผ่านมา สำนักงานเลขานุการกรม จึงได้จัดทำโครงการ “66 ปีกรมอนามัย ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี” ขี้น เพื่อให้บุคลากรกรมอนามัยร่วมรู้สึกภาคภูมิใจกับความสำเร็จและความเป็นกรมอนามัย และพร้อมที่จะดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อร่วมกันภาคภูมิใจต่อความสำเร็จของการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 66 ปี ที่ผ่านมา 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรกรมอนามัยในแต่ละยุค 3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
บุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

วิธีการดำเนินงาน : 1. ดำเนินการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดโครงการฯ 2. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ 3. ดำเนินการประเมินผลการรับรู้ของเจ้าหน้าที่

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1. ดำเนินการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดโครงการฯ 2. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ 3. ดำเนินการประเมินผลการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ 12 มี.ค. 2561 - 12 มี.ค. 2561 141,600.00
รวมเป็นเงิน 141,600.00
งบประมาณ : 141,600.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 12 มี.ค. 2561 - 12 มี.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : บุคลากรกรมอนามัยมีความภาคภูมิใจต่อความสำเร็จของการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 66 ปี พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคีเครือข่าย และได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวรุ่งรวี เดชยฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางสาวรัตนา โพยนอก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นางวัชรี สุนิมิตร์ พนักงานธุรการ ระดับ ส 3 นายพิษณุชัย รุ่งอุทัย เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้เสนอโครงการ : นายธวัชชัย บุญเกิด

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายวชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม
ลำดับที่ : 11

ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย กรมอนามัยใส่ใจผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม HR

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (75)25.2 ยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : ปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ปี 2553–2583 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยใช้ข้อมูลสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นฐานในการประมาณ พบว่าในปี 2583 (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2553) ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงถึง 20.5 ล้านคน หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของจำนวนประชากรไทยทั้งหมด ประชากรไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุที่มีศักยภาพยังมีส่วนร่วมน้อยในการทำงานและการพัฒนาประเทศเท่าที่ควร กรมอนามัย ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญคือการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย และกลุ่มวัยหนึ่งที่สำคัญคือกลุ่มวัยผู้สูงอายุ โดยมีเป้าประสงค์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไทยเป็นหลักชัยของสังคม ชาติไทยมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุ คือ ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นราชประเพณีของไทยมาแต่โบราณ โดยจะมีกิจกรรมการรดน้ำดำหัว ซึ่งเป็น การแสดงความเคารพผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ สร้างความรัก ความอบอุ่น และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีแสดงความมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ และเป็นวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย ซึ่งผู้สูงอายุถือว่าเป็นบุคคลที่องค์กร สถาบันครอบครัวและสังคมให้ความเคารพนับถือ เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์สูง เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ความสามารถ วัฒนธรรม ประเพณี และผู้ค้ำจุนจิตใจให้แก่บุคลากรในองค์กร บุคคลในครอบครัว สำนักงานเลขานุการกรม จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ “กิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมไทย กรมอนามัยใส่ใจผู้สูงอายุ” ขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและตนเองภายในครอบครัว และแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดี ยึดหลักขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร HEALTH

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้บุคลากรกรมอนามัยตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรกรมอนามัยในแต่ละยุค และถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้สูงอายุในการดำเนินงานและใช้ชีวิตในสังคม 3. เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคมไทยให้คงอยู่ตลอดไป

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมอนามัย ภาคีเครือข่าย

วิธีการดำเนินงาน : 1. ดำเนินการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดโครงการฯ 2. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ 3. ดำเนินการประเมินผลการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ 4. ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1. ดำเนินการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดโครงการฯ 2. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ 3. ดำเนินการประเมินผลการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ 4. ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 10 เม.ย. 2561 - 10 เม.ย. 2561 118,200.00
รวมเป็นเงิน 118,200.00
งบประมาณ : 118,200.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 10 เม.ย. 2561 - 10 เม.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : - บุคลากรกรมอนามัยมีความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และพร้อม ที่จะถ่ายทอดให้แก่ครอบครัว ชุมชน และบุคคลอื่น ๆ ต่อไป - บุคลากรได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัย ผู้สูงอายุเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินงาน - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวรุ่งรวี เดชยฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางสาวรัตนา โพยนอก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นางวัชรี สุนิมิตร์ พนักงานธุรการ ระดับ ส 3 นายพิษณุชัย รุ่งอุทัย เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้เสนอโครงการ : นางสาวรุ่งรวี เดชยฤทธิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายธวัชชัย บุญเกิด เลขานุการกรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายอรรพล แก้วสัมฤทธฺิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................