หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่
ลำดับที่ : 1

ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคน กรมอนามมัย

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม HR

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (75)25.2 ยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพย์กรที่มีค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วซึ่งยากต่อการคาดหมาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี ทรัพยากรมนุษย์จึงต้องได้รับการพัฒนา และเตรียมความพร้อมเพื่อให้มีสมรรถนะและศักยภาพที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด กรมอนามัยได้มีการทบทวนบทบาท ภารกิจ และกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ รวมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทบทวน และกำหนดบทบาทหน้าที่ให้รองรับการปฏิบัติงานในปัจจุบันและอนาคต ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเป็นการสร้างการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติให้ทั่วถึงทุกหน่วยงาน ซึ่งจะสำเร็จได้ต้องมีกลยุทธ์เสริมสร้างศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถและความเข้มแข็งของบุคคล (Empower) รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) ให้กับบุคลากรของกรมอนามัยเพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถบริหารและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้องค์การมีการพัฒนาเติบโตและก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดย กรมอนามัย ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะกำลังคน จึงกำหนดจัดโครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนกรมอนามมัย ขึ้น เพื่อพัฒนาและยกระดับสมรรถนะและศักยภาพของกำลังคนให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาและยกระดับสมรรถนะและศักยภาพของกำลังคนอย่างเป็นระบบและมีความเชื่อมโยง 2. เพื่อเตรียมความพร้อมกำลังคนในทุกระดับรองรับการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ มุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม 3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงานเป็นทีม การดึงดูด และการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. ข้าราชการกรมอนามัย (ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ) ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง จำนวน 70 คน 2. ข้าราชการกรมอนามัย (ระดับชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ) ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะการเป็นผู้นำ/ผู้บริหาร จำนวน 40 คน 3. ข้าราชการกรมอนามัยที่บรรจุใหม่/รับโอน ได้รับการเตรียมความพร้อม และสร้างสมรรถนะบุคลากรต่อการปฏิบัติภารกิจกรมอนามัย จำนวน 120 คน 4. ข้าราชการกรมอนามัย (ระดับชำนาญการพิเศษ/รักษาการในตำแหน่งชำนาญการพิเศษ/หัวหน้างาน) ได้รับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบสุขภาพให้มีสมรรถนะในการบริหารงานเพื่อแก้ไขและพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ 5. ข้าราชการสังกัดกรมอนามัย (ระดับปฏิบัติการถึงชำนาญการ) สายวิชาการ (แพทย์/ทันตแพทย์/พยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข/นักโภชนาการ) และสายงานสนับสนุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/นักทรัพยากรบุคคล) ได้รับการเตรียมความพร้อมสำหรับก้าวเข้าสู่การเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (Talent) และได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะที่เหมะสมสำหรับเข้าสู่กระบวนการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (การรับทุน ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง) จำนวน 30 คน 6. พนักงานราชการกรมอนามัยได้รับการพัฒนาสมรรถนะรองรับการเปลี่ยนแปลง และการสนับสนุน การขับเคลื่อนภารกิจกรมอนามัย 4.0 (DOH 4.0) จำนวน 70 คน 7. บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้รับรู้ทิศทางและการขับเคลื่อน การดำเนินงานกองการเจ้าหน้าที่ 4.0 จำนวน 50 คน

วิธีการดำเนินงาน : 1. ประชุมราชการ 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 เตรียมความพร้อมผู้นำการเปลี่ยนแปลงกรมอนามัย (Our Skills Our Future : OSOF IV) 6 ต.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2561 2,500,000.00
2 อบรมผู้บริหารยุคใหม่ กรมอนามัย (Next Generation Shape Our Future : NeGSOF III) 1 พ.ย. 2560 - 31 มี.ค. 2561 600,000.00
3 ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ กรมอนามัย (Onboarding) 1 ม.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 500,000.00
4 อบรมหลักสูตรนักบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ (นบอส.) 1 ม.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 1,500,000.00
5 เตรียมความพร้อมข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (Talent) 1 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 220,000.00
6 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมอนามัยรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 (DOH 4.0) [OSOF พนักงานราชการ] 20 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560 518,300.00
7 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ "ทิศทางและการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองการเจ้าหน้าที่ 4.0" 29 พ.ย. 2560 - 1 ก.ย. 2560 330,000.00
รวมเป็นเงิน 6,168,300.00
งบประมาณ : 6,168,300.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 6 ต.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. บุคลากรกรมอนามัยได้รับการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะและศักยภาพอย่างเป็นระบบและเกิดความเชื่อมโยง 2. บุคลากรกรมอนามัยทุกระดับมีความพร้อมในการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ เพื่อให้กรมอนามัยบรรลุสู่การเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม 3. บุคลากรกรมอนามัยได้รับการเสริมสร้างให้มีความเข้มแข็งในการทำงานเป็นทีม ตลอดจนกรมอนามัยสามารถดึงดูด และรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล (นางสมเวียง ไชยพรรค )

ผู้เสนอโครงการ : ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นายดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์)

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : รองอธิบดีกรมอนามัย (นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์)

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย (นายวชิระ เพ็งจันทร์)

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่
ลำดับที่ : 2

ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลื่อนค่านิยม วัฒนธรรม ไปสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 21. คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.

cluster : กลุ่ม HR

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (77)25.4 ส่งเสริมการพัฒนาและบริหารการดำเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนจัดสรรงบประมาณ :   9. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หลักการและเหตุผล : ปี 2561 กองการเจ้าหน้าที่ โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการขับเคลื่อนค่านิยม วัฒนธรรม ไปสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรมขึ้น เพื่อส่งเสริม/พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมองค์กร และการป้องกันการทุจริต ให้กับหน่วยงาน และบุคลากรในสังกัดกรมอนามัย ผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนำไปสู่การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม แและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศนำชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุสัมฤทธิ์อย่างมีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากรกรมอนามัย ให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย และพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมอนามัย สู่การเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม 3. เพื่อยกย่อง เชิดชู ประกาศเกียติคุณ สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานของบุคคล และหน่วยงานดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล นำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส มีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 1.ร้อยละระดับความสำเร็จการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ร้อยละ 74) 2.ร้อยละระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ร้อยละ 78)

วิธีการดำเนินงาน : โครงการสร้างความตระหนักในการสร้างเสริมคุณธรรมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตเชิงรุกกรมอนามัย (DoH Anti-Corruption)

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกรมอนามัย สู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม 1 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561 600,000.00
2 การยกระดับพัฒนามาตรฐานการบริหารงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 1 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561 501,200.00
3 การส่งเสริมค่านิยมการยกย่องเชิดชูด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต (ประกวดหน่วยงานคุณธรรม และคนดีศรีอนามัย 1 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561 250,000.00
รวมเป็นเงิน 1,351,200.00
งบประมาณ : 1,351,200.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1.บุคลากรกรมอนามัยได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล นำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรม 2.ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมอนามัยเพิ่มขึ้น 3. มีหน่วยงานและบุคลากรต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1.นางสาวดรุณี อ้นขวัญเมือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 2.นางสาวอมรรัตน์ ไชยศิรินทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 3.นางสาวดวงพร หวานแก้ว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 4.นางสาวพรพนา พูลสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 5.นางสาวทิพวรรณ พูลเอียด นักทรัพยากรบุคคล

ผู้เสนอโครงการ : นางสาวดรุณี อ้นขวัญเมือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายอรรถพล แแก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่
ลำดับที่ : 3

ชื่อโครงการ : ยกระดับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม HR

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (75)25.2 ยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : การบริหารผลการปฏิบัติราชการ เป็นกลยุทธ์หนึ่งของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการสูงขึ้นและบรรลุเป้าหมายขององค์กร พร้อมทั้งยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาตามความต้องการและความจำเป็นอย่างเหมาะสม การประเมินผลการปฏิบัติราชการนั้น ต้องมีการกำหนดสมรรถนะและค่าเป้าหมายที่ใช้ในการประเมิน ในการนี้นโยบายของผู้บริหารให้ความสำคัญเกี่ยวกับการการบริหารผลการปฏิบัติราชการ จึงเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพของระบบการบริการผลการปฏิบัติราชการ การทบทวนสมรรถนะและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ให้สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจและวิสัยทัศน์ของกรมอนามัย

วัตถุประสงค์ : 1.พัฒนาศักยภาพระบบการประเมินผลปฏิบัติราชการ 2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะที่ใช้ในการประเมินและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 3.เพื่อทบทวนสมรรถนะที่ใช้ในการประเมินและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 2.บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะที่ใช้ในการประเมินภายหลังการอบรมมากกว่าร้อยละ 80 3.คู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 1 ฉบับ

วิธีการดำเนินงาน : 1.ประชุมราชการ 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ 3.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องทบทวนสมรรถนะและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 1 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560 366,700.00
รวมเป็นเงิน 366,700.00
งบประมาณ : 366,700.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1.กลุ่มเป้าหมายเห็นความสำคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ส่งผลให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด 2.กลุ่มเป้าหมายมีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน การร่วมกำหนดทิศทางการประเมินสมรรถนะในอนาคต และการสร้างเครือข่ายในการประสานงานและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 3.ระบบการประเมินผลปฏิบัติราชการได้รับการพัฒนาและยกระดับอย่างเป็นระบบและเกิดความเชื่่อมโยง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1.กองการเจ้าหน้าที่ 2.กลุ่มพัฒนาระบบริหาร

ผู้เสนอโครงการ : นายดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายวชิระ เพ็งจันทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่
ลำดับที่ : 4

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม HR

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กร กองการเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินงานบรรลุภารกิจ ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กร กองการเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินงานบรรลุภารกิจ ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
4.การบริหารจัดการหน่วยงานภายในหน่วยงาน 1 หน่วยงาน -เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80

วิธีการดำเนินงาน : บริหารจัดการองค์กร -การอำนวจความสะดวกในการปฏิบัติงาน -การตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามระเบียบการเงินการคลัง -การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน -การดูแลรักษาความปลอดภัยและป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงาน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 4.1 ค่าใช้จ่ายพื้นฐานในหน่วยงาน 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1,791,600.00
2 4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยกระดับศูนย์อนามัยรองรับการปฏิรูปกรมอนามัย 30 ม.ค. 2561 - 1 ก.พ. 2561 186,600.00
3 4.3 จัดทำสมรรถนะหลักกรมอนามัยและปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (ทุกตำแหน่ง ทุกสายงาน) 20 เม.ย. 2561 - 20 เม.ย. 2561 90,000.00
รวมเป็นเงิน 2,068,200.00
งบประมาณ : 2,068,200.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : กองการเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติได้ตามภารกิจ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวพัชยา พงษ์ศิริ

ผู้เสนอโครงการ :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่
ลำดับที่ : 5

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการหน่วยงานค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ (ค่าเช่าบ้าน)

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม HR

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (79)25.6 การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   10. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

หลักการและเหตุผล : เพื่อเป็นค่าเช่าบ้านแก่เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่

วัตถุประสงค์ : เพื่อบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
หน่วยงานมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิที่มีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน

วิธีการดำเนินงาน : เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านให้แก่เจ้าหน้าที่ตามระเบียบการเงินการคลัง

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของเจ้าหน้าที่ในกองการเจ้าหน้าที่ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 236,400.00
รวมเป็นเงิน 236,400.00
งบประมาณ : 236,400.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ได้รับค่าเช่าบ้านตามสิทธิ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวพัชยา พงษ์ศิริ

ผู้เสนอโครงการ :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่
ลำดับที่ : 6

ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บริหารกำลังคนกรมอนามัย

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม HR

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (74)25.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ด้วยกรมอนามัยได้มีการขับเคลื่อนกำลังคน(Manpower) ให้เป็นพลังสำคัญในการนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ เพื่อรองรับความท้าทายท่ามกลางบริบทของสังคมโลก และประเทศที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเป้าหมายสู่การสร้างคุณค่าด้วยนวัตกรรม(Value Base SMART Innovation) เพื่อให้เกิดการเป็น “องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม” ภายใต้ยุทธศาสตร์การปฏิรูปองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมภิบาล ซึ่งประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ คือ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization) องค์กรที่มีสมรรถนะสูง(High Performance Organization) องค์กรที่มีธรรมภิบาล และการเพิ่มประเด็นเป้าหมายที่ ท้าทายอีก 1 เป้าหมาย คือ การเป็นองค์กรที่รอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Literacy Organization) จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารกำลังคนกรมอนามัย พ.ศ. 2560 – 2564 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 และได้ให้ความสำคัญกับการวางแผน(HRP) การบริหาร(HRM) การพัฒนาสมรรถนะกำลังคน(HRD) เพื่อเป็นกรอบทิศทางการยกระดับการพัฒนากำลังคนให้เป็นกำลังคนที่มีสมรรถนะพึงประสงค์ โดยมีจุดมุ่งหมายให้คนกรมอนามัยเป็น “คนดี สร้างคุณค่า สร้างความสุข” เพื่อเป็นเป็นรากฐานการขับเคลื่อนและพัฒนากรมอนามัยอย่างยั่งยืน กองการเจ้าหน้าที่ ในฐานะหน่วยงานหลักของกรมอนามัยในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้เล็งเห็นความสำคัญและจำเป็นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กรมอนามัยและหน่วยงานในสังกัดในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้อย่างบรรลุเป้าหมายและมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต กล่าวคือ กรมอนามัยและหน่วยงานในสังกัดต้องบริหารทรัพยากรบุคคลที่เน้นความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์(Alignment) ระหว่างการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับนโยบายที่มีจุดเน้นในการบริหารและพัฒนากำลังคน ระดับยุธศาสตร์ที่มีจุดเน้นในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ และระดับปฏิบัติการที่มีจุดเน้นงานปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้กำหนดกิจกรรมสำคัญ(Key Activity) ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยการพัฒนาองค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร การจัดทำหลักเกณฑ์และวางแผนสร้างระบบสืบทอด/ทดแทนตำแหน่งสำคัญทางยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านบริหารทรัพยากรบุคคล กรมอนามัย (พัฒนา CHRO) และการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเน้นหลักปฏิบัติที่สำคัญในการจัดการบุคลากรให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีสมรรถนะสูง และพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกรมอนามัยตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 2. เพื่อเพิ่มคุณค่า และสร้างโอกาสความก้าวหน้าในสายงาน 3. เพื่อพัฒนาสมรรถนะหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล(CHRO) และผู้เกี่ยวข้องในการบริหารกำลังคนให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารกำลังคน 4. เพื่อกำหนดตำแหน่งเป้าหมาย และจัดทำข้อมูลความต้องการของตำแหน่งเป้าหมายในสายงานที่มีความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1) มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 จำนวน 1 แนวทาง 2) มีตำแหน่งระดับสูงเพิ่มขึ้น 1) อำนวยการสูง = 3, 2) ทรงคุณวุฒิ = 1, 3) เชี่ยวชาญ = 10, 4) ชำนาญการพิเศษ = 20 และ 5) อาวุโส = 1 3) มีผู้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านบริหารทรัพยากรบุคคล กรมอนามัย (พัฒนา (CHRO) จำนวน 80 คน 4) มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) จำนวน 80 คน

วิธีการดำเนินงาน : 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานภายในทีมคณะทำงานจัดประชุม - ศึกษาและวิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นในการจัดประชุม - มอบหมายผู้รับผิดชอบ - วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ - สื่อสารการดำเนินโครงการแก่กลุ่มเป้าหมาย 2. ประชุมเชิงปฏิบัติ/ฝึกอบรม/สัมมนา 3. สรุปรายงานการประชุม และสรุปผลการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ 4. จัดทำข้อเสนอเพื่อการดำเนินงานครั้งต่อไปเสนอผู้บังคับบัญชา

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 จำนวน 1 แนวทาง 19 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560 60,000.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์และวางแผนสร้างระบบสืบทอด/ทดแทนตำแหน่งสำคัญทางยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งระดับสูงเพิ่มขึ้น 1) อำนวยการสูง = 3, 2) ทรงคุณวุฒิ = 1, 3) เชี่ยวชาญ = 10, 4) ชำนาญการพิเศษ = 20 และ 5) อาวุโส = 1 10 พ.ย. 2560 - 8 ธ.ค. 2560 150,000.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านบริหารทรัพยากรบุคคล กรมอนามัย (พัฒนา CHRO) มีผู้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพฯ จำนวน 80 คน 22 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560 350,000.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path) มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 80 คน 30 ต.ค. 2560 - 1 ธ.ค. 2560 400,000.00
รวมเป็นเงิน 960,000.00
งบประมาณ : 960,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 19 ต.ค. 2560 - 8 ธ.ค. 2560
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. คณะทำงานเข้าใจหลักปฏิบัติที่สำคัญในการจัดการบุคลากรให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีสมรรถนะสูง และพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกรมอนามัยตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 2. กรมอนามัยมีตำแหน่งระดับสูง(เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ) เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มคุณค่า และสร้างโอกาสความก้าวหน้าในสายงาน และสามารถธำรงรักษาและจูงใจให้บุคลากรอยู่ในองค์กร 3. หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล(CHRO) และผู้เกี่ยวข้องในการบริหารกำลังคนมีสมรรถนะที่เหมาะสมต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารกำลังคน 4. สามารถกำหนดตำแหน่งเป้าหมาย และจัดทำข้อมูลความต้องการของตำแหน่งเป้าหมายในสายงานที่มีความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมครบทุกสายงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มยุทธศาสตร์บริหารงานบุคคลและอัตรากำลัง

ผู้เสนอโครงการ : กลุ่มยุทธศาสตร์บริหารงานบุคคลและอัตรากำลัง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : รองอธิบดีกรมอนามัย(นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์)

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่
ลำดับที่ : 7

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพบุคลากรกรมอนามัย(Start up longest Living and Healthiest Citizens)

ยุทธศาสตร์ : 1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 13. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

cluster : กลุ่มผู้สูงอายุ

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (46)15.1 ทบทวนสถานการณ์ และ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริมสุขภาพสุขภาพผู้สูงอายุ ทุกระดับ ส่วนกลางเขต จังหวัด อำเภอ ตำบล

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : กระบวนการบริหารงานบุุคลภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือว่าการบริหารทุนมนุษย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพยากรบุคคลมีสมรรถนะสูงขึ้น เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร ขระเดียวกัน ขณะเดียวกันการสร้างแรงจูงใจก็เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน การจูงใจอาจดำเนินการได้ในทุกกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การจูงใจเพื่อดึงดูดคนดีคนเก่งเข้าสู่ระบบราชการ ให้ทุ่มเททำงานอย่างเต็มศักยภาพ ในขณะเดียวกันบุคลากรที่มีประสบการณ์การทำงานในภาคราชการ เคยทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเป็นเวลากว่า 25 ปี บุคลากรที่เกษียณอายุในแต่ละปีเหล่านี้ต่างเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถมากด้วยประสบการณ์ เป็นผู้นำหรืออาวุโสในครอบครัวของตนและชุมชน ซึ่งนับได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่จะทำประโยชน์ต่อไปได้อีก จึงควรต้องตอบแทนบุคคลกลุ่มนี้ด้วยการเสริมสร้างคุณภาพและเพิ่มคุณค่าของชีวิต เพื่อให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติสืบไป กรมอนามัย จึงเห็นความจำเป็นที่จะจัดให้มีกาพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรหลังเกษียณอายุ ให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ให้ความสนใจเเละให้ความสำคัญ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และมีพลังที่จะสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้กับสังคม ขระเดียวกันเพื่อให้บุคลากรที่จะเกษียณอายุได้รับความรู้เพื่อดูแลสุขภาพหลังเกษียณ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่จำเป็นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเมื่อพ้นราชการแล้ว กรมอนามัยจึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพบุคลากรกรมอนามัย (Start up Longest Living and Healthiest Citizens)ขึ้น

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุ การดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกวิธีและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเมื่อพ้นจากหน้าที่ราชการ 2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อันพึงได้ เพื่อการวางแผนชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ 3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมกันและสร้างเครือข่ายในการสร้างกลุ่มเพื่อประโยชน์แก่สังคม

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการดูแลตนเองและสิทธิประโยชน์ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิต สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขภายหลังเกษียณอายุราชการ จำนวน 110 คน 2.ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ เชิงปริมาณ:ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 เชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 เชิงเวลา :ดำเนินการจัดโครงการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

วิธีการดำเนินงาน : 1.กำหนดผู้รับผิดชอบโครงการ 2.วิเคราะห์ข้อมูล กำหนดวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา สถานที่ และรายละเอียดการประชุม 3.ดำเนินการจัดโครงการ 4.ประเมินผล สรุปผลการจัดโครงการ 5.ติดตามผลการจัดการโครงการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพบุคลากรกรมอนามัย (Start up Longest Living and Healthiest Citizens) 4 ก.ค. 2561 - 6 ก.ค. 2561 500,000.00
รวมเป็นเงิน 500,000.00
งบประมาณ : 500,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 4 ก.ค. 2561 - 6 ก.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเพื่อดูแลสุขภาพหลังเกษียณ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่จำเป็นเพื่อเป็นเเนวทางสำหรับปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเมื่อพ้นราชการแล้ว 2.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมและสร้างเครือข่ายในการสร้างกลุ่มเพื่อประโยชน์แก่สังคม

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มทะเบียนประวัติเเละบำเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่

ผู้เสนอโครงการ : นางสาววาสนา สงวนหมู่

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายดำรง ธำรงเลาหะพันธ์ุ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................