หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ : 1

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 16. จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (64)22.1 เฝ้าระวังและพัฒนาขีดความสามารถ จนท.สธ/อปท.ในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

หลักการและเหตุผล : สืบเนื่องจากการกำหนดพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านอุตสาหกรรม ทำให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจและมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อันจะส่งผลให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบตามกิจการเป้าหมาย ซึ่งหากสถานประกอบกิจการที่เกิดขึ้นมีสภาพการดำเนินการที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงปัญหาเหตุรำคาญที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาจำนวนมากและมีการอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเกิดเป็นชุมชนแรงงานต่างด้าวขึ้นในหลายๆ พื้นที่ และส่วนใหญ่จะมีสภาพความเป็นอยู่ ลักษณะสภาพแวดล้อม และการสุขาภิบาลในชุมชนที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคที่เกิดจากการสุขาภิบาลไม่ดี เช่น อหิวาตกโรค โรคไข้เลือดออก เป็นต้น จึงจำเป็นต้องสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งเพื่อ อาทิ การเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรในพื้นที่ การสนับสนุนมาตรฐานวิชาการ รวมไปถึงการสร้างเครื่องมือในการทำงาน เพื่อให้เกิดการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การคุ้มครองสุขภาพประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของศูนย์อนามัยและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 2. เพื่อพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลชุมชนแรงงานต่างด้าว 3. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการใช้เครื่องมือตรวจแนะนำกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการจัดการข้อมูลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. มีหลักสูตรการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 1 หลักสูตร 2. เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยและสำนักงานสาธารสุขจังหวัดในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัดได้รับการอบรมเพื่อเป็นครู ก. ตามหลักสูตรการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 40 คน 3. มีเแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 2 เรื่อง (การประเมินสุขาภิบาลชุมชนแรงงานต่างด้าวและการตรวจแนะนำกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)

วิธีการดำเนินงาน : 1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 2. พัฒนาเครื่องมือการประเมินสุขาภิบาลชุมชนแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 3. พัฒนาเครื่องมือตรวจแนะนำกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดอบรมเพื่อเป็นครู ก. ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 150,000.00
2 ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสู่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองท้องถิ่นและเครือข่ายในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 1 ก.พ. 2561 - 27 เม.ย. 2561 15,000.00
3 จ้างเหมาบริการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลสุขาภิบาลชุมชนแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 1 ม.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 400,000.00
4 ลงพื้นที่ประสานความร่วมมือและร่วมศึกษาข้อมูลการสุขาภิบาลชุมชนแรงงานต่างด้าว 1 ม.ค. 2561 - 27 เม.ย. 2561 56,425.00
5 จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำมาตรฐานสุขาภิบาลชุมชนแรงงานต่างด้าว 1 พ.ค. 2561 - 29 มิ.ย. 2561 20,000.00
6 ลงพื้นที่ทดลองใช้แบบตรวจแนะนำกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน อปท.นำร่อง (ลงพื้นที่สนับสนุนและให้ความรู้) 1 มี.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 30,000.00
7 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อเสนอแนะในการใช้งานแบบตรวจแนะนำกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 4 มิ.ย. 2561 - 29 มิ.ย. 2561 5,000.00
8 จ้างเหมาปรับปรุงแบบตรวจแนะนำและระบบการจัดการข้อมูลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2 เม.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2561 90,000.00
รวมเป็นเงิน 766,425.00
งบประมาณ : 766,425.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัย สสจ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีศักยภาพในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและการขยายตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่ 2. มีมาตรฐานวิชาการและเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการปัญหาหรือผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 3. ประชาชนได้รับการคุ้มครองป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ อันเนื่องมาจากปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางอุทัยวรรณ บุตรแพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้เสนอโครงการ : นางสาวปริยนิตย์ ใหม่เจริญศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยแวดล้อม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ : 2

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 15. ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (52)17.1 สนับสนุนให้เกิดการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล : แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชาติได้กำหนดบทบาทให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ กระทรวงฯ มอบให้กรมอนามัย รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ กรมอนมัยจึงต้องมีการพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อทั้งระบบตั้งแต่แหล่งกำเนิด ผู้ขนส่ง และกำจัด เพื่อให้มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน นอกจากนั้นในฐานะ ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการพัฒนาและขับเคลื่อนมาตรการทางกฎหมายตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข จำเป็นต้องพัฒนากฎกระทรวง และประกาศกระทรวงฯ ต่างๆ ให้มีความทันสมัยและส่งเสริมให้มีการบังคับใช้ได้อย่างเข้มงวด เพื่อควบคุมกำกับให้มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้อง 2. ปรับปรุง พัฒนากฎหมายด้านการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสนับสนุนให้เกิดการบังคับใช้กฎหมาย

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 34,333 ตัน 2. มีระบบควบคุมกำกับติดตามการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (Digital Tracking Infectious Waste) 1 ระบบ 3. มีแผนและขับเคลื่อนแผนแม่บทการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 1 แผน 4. มีร่างกฎกระทรวงฯ ด้านการจัดการมูลฝอย จำนวน 2 ฉบับ 5. มีประกาศกระทรวงฯ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม ร่าง กฎกระทรวงกำหนดสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. …จำนวน 7 ฉบับ 6. มีร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 จำนวน 4 ฉบับ 7. มีรายงานสถานการณ์ปัญหาเหตุรำคาญ จำนวน 1 ฉบับ 7. บุคลากรของศูนย์อนามัยได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อการจัดการเหตุรำคาญ 40 คน

วิธีการดำเนินงาน : 1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย 1.1 ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม (Cluster) ในรูปแบบต่างๆ เช่น (NODE อปท./ NODE รพ.) 1.2 พัฒนาระบบควบคุมกำกับติดตามการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (Digital Tracking Infectious Waste) 1.3 จัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 1.4 ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 2.พัฒนา ปรับปรุง และขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข 2.1 ปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 2.2 จัดทำ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บขน และกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. .... 2.3 จัดทำประกาศกระทรวงฯ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม ร่าง กฎกระทรวงกำหนดสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. … 2.4 ขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 2.5 จัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 2.6 จัดทำคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข สำหรับเป็นแนวทางในควบคุม กำกับ ดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการผลิตธูป 3.พัฒนาระบบการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3.1จัดทำสถานการณ์ปัญหาเหตุรำคาญ 3.2พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการจัดการเหตุรำคาญ 3.3สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากทุกแหล่งกำเนิด 2 ต.ค. 2560 - 29 มิ.ย. 2561 150,000.00
2 ทดลองใช้ระบบควบคุมกำกับติดตามมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่ต้นแบบ 4 ธ.ค. 2560 - 27 เม.ย. 2561 50,000.00
3 ประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนแม่บทการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 2 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560 100,000.00
4 จัดจ้างทำ VTR เพื่อนำเสนอในที่ประชุมผู้บริหารกระทรวง และ ครม. 4 ธ.ค. 2560 - 29 ธ.ค. 2560 150,000.00
5 จัดจ้างพิมพ์เล่มแผนแม่บทการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อเผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 80,000.00
6 ประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามแผนฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (สัมมนาใหญ่) 1 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560 350,000.00
7 จัดจ้างทำวีดีโอ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อเผยแพร่ความรู้และหลักปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 1 มี.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2561 150,000.00
8 ลงพื้นที่สุ่มประเมินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลสังกัด สธ. 1 ก.พ. 2561 - 31 ส.ค. 2561 190,000.00
9 จ้างศึกษาสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อและจัดทำข้อเสนอการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประเทศไทย 4 ธ.ค. 2560 - 29 ธ.ค. 2560 300,000.00
10 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์วิชาการฯ(กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545) 2 เม.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2561 75,000.00
11 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์วิชาการฯ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บขน และกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ....) 2 ต.ค. 2560 - 31 ม.ค. 2561 60,000.00
12 ประชุมรับฟังความคิดเห็น((ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บขน และกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ....) 1 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 60,000.00
13 จ้างศึกษาสถานการณ์ รวบรวมข้อมูลประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงฯ ด้นการจัดการมูลฝอย 7 ฉบับ 4 ธ.ค. 2560 - 29 ธ.ค. 2560 100,000.00
14 จ้างศึกษา ทบทวน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และยกร่างประกาศกระทรวงฯ ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 4 ธ.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561 450,000.00
15 จัดประชุมคณะทำงานวิชาการ(ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ) 4 ธ.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561 18,000.00
16 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ) 1 ธ.ค. 2560 - 31 ม.ค. 2561 14,000.00
17 จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ) 1 ธ.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561 71,500.00
18 ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุมและค่าใช้จ่ายอื่น (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ) 1 ธ.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561 12,925.00
19 จัดประชุมคณะทำงานวิชาการ (คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข สำหรับเป็นแนวทางในควบคุม กำกับ ดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการผลิตธูป) 1 ก.พ. 2561 - 30 มี.ค. 2561 41,800.00
20 ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (คณะกรรมการสาธารณสุข สำหรับเป็นแนวทางในควบคุม กำกับ ดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการผลิตธูป) 1 มี.ค. 2561 - 27 เม.ย. 2561 35,400.00
21 ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุมและค่าใช้จ่ายอื่น (คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข สำหรับเป็นแนวทางในควบคุม กำกับ ดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการผลิตธูป) 1 มี.ค. 2561 - 27 เม.ย. 2561 1,600.00
22 จัดจ้างบำรุงรักษา สอบเทียบ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 1 ธ.ค. 2560 - 29 ธ.ค. 2560 35,000.00
23 ลงพื้นที่ดำเนินการสนับสนุนศูนย์อนามัยและภาคีเครือข่ายในการจัดการเหตุรำคาญและการอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 1 พ.ย. 2560 - 31 ส.ค. 2561 12,000.00
24 จัดทำมาตรฐานทางวิชาการสำหรับเตาเผาศพ 1 พ.ย. 2560 - 29 ก.ย. 2560 250,000.00
25 ศึกษาสถานการณ์การประกอบกิจการลานสะสมตู้ขนส่งสินค้าเพื่อประกาศเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 1 พ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561 57,775.00
รวมเป็นเงิน 2,815,000.00
งบประมาณ : 2,815,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ต.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. เพื่อให้เกิดศูนย์รวมในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในแต่ละภูมิภาคเพื่อลดการขนส่งในระยะไกล 2. เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมกำกับติดตามการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยใช้ระบบที่ง่าย สะดวก และรายงานผลได้ทันที รวมทั้งลดปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อ 3. เพื่อให้มีแผนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการเพื่อของบประมาณในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 4. เพื่อให้การจัดการมูลฝอยติดเชื้อบรรลุตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทฯ และมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 5. เพื่อให้ทราบข้อมูล สถานการณ์ และปัญหาในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่ และนำมาจัดทำข้อเสนอเพื่อการพัฒนาในปีต่อไป 6.มีกฎหมายที่เหมาะสมต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 7.มีกฎหมายที่เหมาะสมต่อการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 8.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบกิจการ นำกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฏกระทรวงว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นการเฉพาะและเหมาะสมกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน นำไปใช้ในควบคุม กำกับ ดูแลตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 9. มีมาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการผลิตธูป เพื่อเป็นแนวทางการควบคุมสถานประกอบกิจการมิให้ก่อปัญหาเหตุรำคาญและลดผลกระทบต่อประชาชน 10. เจ้าหน้าที่กรมอนามัยมีศักยภาพและสามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (กลิ่นรบกวน) เพื่อรองรับการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 11. ประชาชนได้รับการคุ้มครองป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ อันเนื่องมาจากปัญหาเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางสาวปาณิสา ศรีดโรมนต์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 2. นายทัยธัช หิรัญเรือง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3. นางสาวปิยาภัสร์ ชูแก้วงาม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัิติการ

ผู้เสนอโครงการ : 1. นายประโชติ กราบกราน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการสุขาภิบาล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ : 3

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานโยบายและระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล ลดการปนเปื้อนแหล่งน้ำ

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 15. ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (61)21.1 ประเมินสถานการณ์และพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการสิ่งปฏิกูล

แผนจัดสรรงบประมาณ :   4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

หลักการและเหตุผล : การจัดการสิ่งปฏิกูล ยังคงเป็นปัญหาด้านสุขาภิบาลทื่สำคัญ พบว่ามีการสิ่งปฏิกูลไม่ถูกหลักสุขาภิบาล และไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูล ซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคและปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำ และอปท.ส่วนใหญ่ ยังไม่มีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล ถึงร้อยละ 58.1 และที่มีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล มีการใช้งานจริงเพียงร้อยละ 20.5 เท่านั้น รถขนสิ่งปฏิกูลหรือรถสูบส้วม มีการนำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในคลอง แหล่งน้ำ และพื้นที่การเกษตร ร้อยละ 46.2 ทำให้คาดการณ์ว่ามีสิ่งปฏิกูลที่ไม่ได้รับการบำบัดถูกลักลอบปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมมากถึงปีละ 17,262,460ลบ.ม. ผลกระทบต่อสุขภาพจากการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูล เป็นปัจจัยก่อให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี โดยในปี 2550 กระทรวงสาธารณสุข พบรายงานผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีถึง ปีละ 28,000 ราย เฉลี่ยมีคนเสียชีวิตวันละ 76 ราย และจากข้อมูลการออกข้อกำหนดของท้องถิ่น พ.ศ. 2559 พบว่า มีการออกข้อกำหนดของท้องถิ่น เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล เพียงร้อยละ 16.46 กรมอนามัย ในฐานะหน่วยงานดูแล กำกับการบังคับใช้ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จำเป็นต้องเร่งดำเนินการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล รวมทั้งส่งเสริมให้มีพัฒนา ปรับปรุงส้วมริมน้ำ ส้วมแพ รวมทั้งระบบกักเก็บสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ และการส่งปฏิกูลไปกำจัดอย่างถูกต้อง เพื่อป้องการการปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูลสู่แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล ในระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. เพื่อพัฒนาต้นแบบการจัดการสิ่งปฏิกูลของสถานประกอบการริมน้ำ แพ และ การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. รายงานสถานการณ์การจัดการสิ่งปฏิกูลของประเทศ 1 เรื่อง 2. มีรูปแบบ/ต้นแบบการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำ (การจัดการสิ่งปฏิกูลริมน้ำ) 1 รูปแบบ 3. มีการจัดทำร่างประกาศกระทรวงฯ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามร่างกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิื่งปฏิกูล พ.ศ.... 5 ฉบับ 4. จัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูลของประเทศไทย พ.ศ.2560-2569 1 แผน

วิธีการดำเนินงาน : 1. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูล 2. พัฒนากฎหมายการจัดการสิ่งปฏิกูล 3. การจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2569

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ลงพื้นที่ เพื่อจัดทำต้นแบบแนวทางการจัดสิ่งปฏิกูลริมน้ำ 1 พ.ค. 2561 - 29 มิ.ย. 2561 42,425.00
2 สื่อสารสร้างกระแสการดำเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะไทยและจัดกิจกรรมวันส้วมโลกและมอบรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2559 17 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560 300,000.00
3 ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์ฯในร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามร่างกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. .... 10 ต.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2561 75,000.00
4 จัดสื่่อ VTR แผนแม่บทการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2569 เพื่อชี้แจงและขับเคลื่อนแผนฯ 1 พ.ย. 2560 - 28 ธ.ค. 2560 100,000.00
5 ประชุมรับฟังความคิดเห็น 1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2561 25,000.00
รวมเป็นเงิน 542,425.00
งบประมาณ : 542,425.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 10 ต.ค. 2559 - 29 มิ.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สิ่งปฏิกูลได้รับการจัดการตามหลักสุขาภิบาลเพื่อลดการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววิภา รุจิจนากุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้เสนอโครงการ : นายประโชติ กราบกราน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการสุขาภิบาล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ : 4

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี

ยุทธศาสตร์ : 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 6. ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ
12. ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
13. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

cluster : กลุ่มวัยเรียน
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มผู้สูงอายุ

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (14)5.4 ผลิตชุดความรอบรู้และการสื่อสารสังคมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS)
(39)13.2 พัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในชุมชน สถานบริการ และสถานพยาบาล
(49)16.1 ทบทวนสถานการณ์และการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาคประชาชน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ปัจจุบันงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นงานที่มีความสำคัญ ซึ่งเป็นงานพื้นฐานของการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดกับสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้ เนื่องด้วยประชาชนมีอายุที่แตกต่างกัน และกรมอนามัยมีนโยบายในการดูแลสุขภาพตลอดช่วงอายุทั้ง 5 กลุ่มวัย (Life course approach) เริ่มตั้งแต่การตั้งครรภ์คุณภาพ พ่อแม่คุณภาพเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยทุกมิติ วัยเรียน วัยรุ่น สูงสมส่วน มีทักษะชีวิตและทักษะสุขภาพที่ดีวัยทำงานหุ่นดี สุขภาพดี มีความสุข และผู้สูงอายุได้รับการดูแล ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามกรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อบรรลุต่อวิสัยทัศน์ กรมอนามัย คือ การเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี ซึ่งการดำเนินงานต้องครอบคลุมต่อการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย การสร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน การอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และการปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง โดยตัวชี้วัดการพัฒนา 5 กลุ่มวัย ประกอบด้วย การตั้งครรภ์คุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย เด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน เด็กวัยเรียน เจริญเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ วัยรุ่นมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธ์ที่เหมาะสม ประชากรวัยทำงานหุ่นดี สุขภาพดี และผู้สูงอายุสุขภาพดี ดูแลตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งทั้ง 5 กลุ่มวัยต้องมีพื้นฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแนวนโยบายกรมอนามัย จำเป็นต้องมีการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับทุกช่วงกลุ่มวัย และเกิดผลทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ทำได้จริง และต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ดังนั้น กรมอนามัย โดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับกลุ่มวัย เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มวัยต่างๆ มีการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมประชาชนมีสุขภาพดีสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ เป็นพื้นฐานที่ดีในการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเด็กวัยเรียน 2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน “Healthy Workplace Happy for Life” 3. เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมและพัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับสุขภาพผู้สูงในชุมชน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
วัยเรียน 1. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ครู ก.) ในการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์เด็กเล็ก 1 หลักสูตร 2. ชุดแบบประเมินตนเองของเด็กวัยเรียนด้านความรอบรู้อนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ชุด 3. ชุดความรู้สำหรับเด็กวัยเรียน เรื่อง ความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ชุด วัยทำงาน 1. รายงานผลการประเมินประสิทธิผลและผลลัพธ์ทางสุขภาพของคนทำงานจากการนำเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องไปใช้พัฒนาสถานที่ทำงาน 1 ฉบับ 2. ชุดความรู้เรื่องการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของคนวัยทำงาน 1 ชุด 3. ระบบการตรวจประเมินรับรองสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน Healthy Workplace Happy for Life 1 ระบบ ผู้สูงอายุ 1. คู่มือการประเมินสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ 1 เรื่อง 2. ชุดความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ 1 ชุด 3. รายงานผลการศึกษารูปแบบและสถานกาณ์การจัดการของเสียที่เหมาะสมในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กลุ่มป่วยติดบ้าน ติดเตียง 1 ฉบับ

วิธีการดำเนินงาน : 1. พัฒนาความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเด็กวัยเรียน และมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 2. พัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน “Healthy Workplace Happy for Life” 3. พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดทำและผลิตสื่อชุดความรู้เรื่องทักษะและพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับเด็กวัยเรียน 1 ธ.ค. 2560 - 29 ธ.ค. 2560 130,000.00
2 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำรวจสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและทักษะพฤติกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเด็กวัยเรียน 1 พ.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 70,000.00
3 จัดทำสื่อชุดความรู้ เรื่อง ความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กวัยเรียนในรูปแบบนวัตกรรมใหม่ เช่น AR / Application / Media เป็นต้น 1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 100,000.00
4 จัดจ้างประเมินประสิทธิผลและผลลัพธ์ทางสุขภาพของคนทำงานจากการนำเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องไปใช้พัฒนาสถานที่ทำงาน 4 ธ.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561 250,000.00
5 จัดทำชุดความรู้เรื่องการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของคนวัยทำงาน เพื่อให้เกิด Smart city และเสริมสร้างศักยภาพของ Health Leader 1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 100,000.00
6 จ้างพัฒนามาตรฐานการตรวจประเมินรับรองสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) 1 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 100,000.00
7 ลงพื้นที่ทดลองใช้และปรับปรุงระบบการตรวจประเมินรับรองสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน Healthy Workplace Happy for Life ในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ 1 มิ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2561 30,000.00
8 จ้างผลิตคู่มือการประเมินสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในที่พักอาศัยสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ 1 ธ.ค. 2560 - 28 ธ.ค. 2560 200,000.00
9 ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงาน Active Aging อำเภอต้นแบบเพื่อส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และทดลองใช้ และปรับปรุงเครื่องมือประเมินการจัดสภาพแวดล้อมในที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ 1 มี.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 105,000.00
10 จัดทำชุดความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุในรูปแบบ Application /AR 1 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 200,000.00
11 จัดทำชุดความรู้การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในสถานที่สาธารณะของกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น ศาสนสถาน (วัด/มัสยิด) ในรูปแบบ media/Infographic 8 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 120,000.00
12 จัดจ้างสถาบันการศึกษาทำการศึกษารูปแบบและสถานกาณ์การจัดการของเสียที่เหมาะสมในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในกลุ่มป่วยติดบ้าน ติดเตียง ทั้งในประทศไทย และต่างประเทศ 2 เม.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2561 100,000.00
รวมเป็นเงิน 1,505,000.00
งบประมาณ : 1,505,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ และศูนย์เด็กเล็กพัฒนาได้ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2. เด็กวัยเรียนมีทักษะพฤติกรรมและความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและอยู่ในสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 3. วัยทำงานมีการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงานและเอื้อต่อการมีสุขภาพดี มีความสุข มีสมดุลชีวิตในการทำงาน 4. ผู้สูงอายุในชุมชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวณัฐวดี แมนเมธี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้เสนอโครงการ : นางปรียานุช บูรณะภักดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ : 5

ชื่อโครงการ : ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (79)25.6 การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   10. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

หลักการและเหตุผล : สนับสนุนค่าเช่าบ้านของบุคลากรของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ : เพือให้บุคคลากรของหน่วยงานได้รับค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ (ค่าเช่าบ้าน)

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน

วิธีการดำเนินงาน : ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ (ค่าเช่าบ้าน)

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ (ค่าเช่าบ้าน) 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561 216,000.00
รวมเป็นเงิน 216,000.00
งบประมาณ : 216,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : บุคคลากรของหน่วยงานได้รับค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ :

ผู้เสนอโครงการ : นางสุนีย์ รัตนาวลีกุล หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ : 6

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital และActive Community ของสถานบริการการสาธารณสุขและชุมชน

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 15. ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (53)17.2 ส่งเสริมการดำเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital

แผนจัดสรรงบประมาณ :   3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล : กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานที่ควบคุมกำกับติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาล รวมทั้งการควบคุมกำกับของเสีย โดยเฉพาะมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งต้องควบคุมกำกับการดำเนินการให้ครอบคลุมในทุกประเด็นตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากการส่งเสริมเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแล้ว กระทรวงสาธารณสุขยังตระหนักถึงความสำคัญการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นวิธีการสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงฯ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ให้เป็นไปตามหลักการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Ecological Sanitation) คือ กลยุทธ์ CLEAN และกิจกรรม GREEN ที่จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการขยายการดำเนินงานสู่ชุมชน เพื่อให้เกิดความข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานวิชาการที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อสนับสนุนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
GREEN&CLEAN Hospital 1.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก ร้อยละ 20 และมีโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับดีมากอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง 2. เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและศอ. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 60 คน 3. มีนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital 4 รูปแบบ Active Community 1. ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน 3,654 แห่ง (ร้อยละ 50 ของตำบลทั้งหมด) 2. จนท.ศอ. ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นวิทยากรประบวนการ 40 คน 3. มีหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอสม. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 หลักสูตร 4. มีแบบประเมินอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน 1 เครื่องมือ

วิธีการดำเนินงาน : 1.พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการการสาธารณสุขสู่ GREEN&CLEAN Hospital 1.1 ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital 1.2 ส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital 1.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล GREEN & CLEAN Hospital 1.4 สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 2.การพัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน 2.1 สร้างความเข้มแข้งภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2.2 สร้างความรอบรู้ภาคีเครือข่ายและประชาชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2.3 ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 1 ธ.ค. 2560 - 29 ธ.ค. 2560 167,400.00
2 จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาเกณฑ์นวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital 2 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560 12,000.00
3 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตัดสินผลงานนวัตกรรม 1 มิ.ย. 2561 - 29 มิ.ย. 2561 51,000.00
4 ค่าเงินรางวัลและจัดทำโล่รางวัลการประกวดนวัตกรรม GREEN 2 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 46,000.00
5 ลงพื้นที่ถอดบทเรียนความสำเร็จเพื่อจัดทำคู่มือเผยแพร่แก่ภาคีเครือข่าย 1 มี.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 96,000.00
6 จัดทำประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital 1 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 20,000.00
7 อบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากรกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน ในระดับภูมิภาค 1 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 140,000.00
8 จัดทำคู่มือหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ อสม.ด้านสิ่งแวดล้อม 1 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560 150,000.00
9 ลงพื้นที่ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมพลังในชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 พ.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 100,000.00
10 จัดประชุมเพื่อพัฒนาเครื่องมือสำหรับการประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน (Community Environmental Health Assessment toolkit) 2 ต.ค. 2560 - 29 ธ.ค. 2560 10,000.00
11 จัดประชุมพัฒนาสื่อความรอบรู้ด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการเป็นนวัตกร สร้างนวัตกรรมการสื่อสารความรอบรู้สิ่งแวดล้อม เช่น QR Code, Animation, Infographic เป็นต้น 2 ต.ค. 2560 - 29 ธ.ค. 2560 10,000.00
12 จัดจ้างผลิตสื่อนวัตกรรมชุมชนด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในรูปแบบ Infogaphic /Application/ Animation 1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 90,000.00
รวมเป็นเงิน 892,400.00
งบประมาณ : 892,400.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ต.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. รพ.สธ.พัฒนาอวล. ได้ตามกฎหมายและมาตรฐาน เกิดการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรและผู้มารับบริการ 2. เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. จังหวัด ภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและชุมชนมีศักยภาพ มีความสามารถในการประเมินความเสี่ยง สามารถจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพได้ และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 4. อปท. มีมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวมลฤดี ตรีวัย นักวิชาการสาธารณสุชชำนาญการ

ผู้เสนอโครงการ : นางปรียานุช บูรณะภักดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ : 7

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธภาพ

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 15. ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (54)17.3 ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในจังหวัด ท้องถิ่นและชุมชน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย และ Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมอนามัยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป้าหมายสำคัญ คือ ประชาชนมีความรอบรู้และมีส่วนร่วมจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี และอัตราการป่วยด้วยโรคจากสิ่งแวดล้อมลดลง (โรคระบบทางเดินหายใจและอุจจาระร่วง) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมาย และเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร เพื่อเป็นองค์กรนำ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) พัฒนา ปรับปรุงกระบวนงานสำคัญ ตั้งแต่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การบริหารงบประมาณ ระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดการความรู้ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน อย่างต่อเนื่อง และปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมการทำงานให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายกรมอนามัย รวมถึงสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการทำงานให้เอื้อต่อทำงานของบุคลากร ให้สามารถทำงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้อย่างมีความสุข และงานประสบผลสำเร็จ

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. พัฒนาหน่วยงานเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (HPO) ตามเกณฑ์ PMQA 1 หน่วยงาน 1.1 มีการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ 1.2 ส่งเสริมความรอบรู้และสร้างกระแสความสำคัญงานอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 1 ครั้ง 1.3 บุคลากรของหน่วยงานได้รับการพัฒนาศักยภาพ Mind set, Skill set ที่จำเป็นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและPMQA และหน่วยงานมีการจัดการความรู้ 70 คน 1.4 มีระบบการกำกับ ติดตามการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย

วิธีการดำเนินงาน : 1.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 1.1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉ.ที่ 3 1.2 จัดกิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 1.3 ขับเคลื่อนการดำเนินงานส้วมสาธารณะ 1.4 สนับสนุนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีสาธารณภัย 2. ขับเคลื่อนองค์การสู่ HPO 2.1 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรหน่วยงาน 2.2 สนับสนุนการดำเนินงาน กำกับติดตาม 2.3 สนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงานให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมราชการคณะกรรมการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 1 พ.ย. 2560 - 29 มิ.ย. 2561 17,000.00
2 ประชุมราชการฝ่ายเลขานุการฯ แผนยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดแผนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ และการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปี2561 2 ต.ค. 2560 - 27 ก.ค. 2561 6,000.00
3 จัดประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานโครงการเทิด พระเกียรติ 4 กรกฎาคม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 1 ธ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561 87,060.00
4 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 8 ม.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 30,400.00
5 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลการออกแบบสื่ออนิเมชั่น Animation 8 ม.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 6,900.00
6 จัดประชุมหารือแนวทาง การจัดงานโครงการเทิดพระเกียรติฯ 4 ธ.ค. 2560 - 29 มิ.ย. 2561 2,100.00
7 จัดสัมมนาเนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 4 ก.ค. 2561 - 4 ก.ย. 2560 700,000.00
8 ประชุมสรรหาสุดยอดส้วมแห่งปี 2560 และชี้แจงเกณฑ์การประเมิน 15 ก.พ. 2561 - 15 ก.พ. 2561 20,000.00
9 อบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินในภาวะวิกฤต ด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม (ประชุมร่วมกับ Cluster สว.สนับสนุนงบประมาณ 50,000 บาท) 20 ธ.ค. 2560 - 20 ธ.ค. 2560 50,000.00
10 ประชุมปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ปี 2561 รอบ 6 เดือน 28 มี.ค. 2561 - 23 มี.ค. 2561 125,000.00
11 จัดประชุมปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ปี 2561 รอบ 12 เดือน 27 มิ.ย. 2561 - 29 มิ.ย. 2561 400,000.00
12 เดินทางไปราชการเพื่อร่วมการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข การนิเทศติดตามการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1 ก.พ. 2561 - 29 ก.ย. 2560 128,000.00
13 ประชุมราชการสนับสนุนการดำเนินงานคลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 9 ต.ค. 2560 - 20 ก.ย. 2561 6,125.00
14 จ้างเหมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน GREEN and CLEAN Hospital และการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบ Thaicare Cloud 1 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2560 100,000.00
15 ประชุมราชการเพื่อกำหนดกรอบคิดและวิธีการประเมินผลเชิงคุณภาพประเด็นงานยุทธศาสตร์ อวล. และการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ปี 2561 และประชุมสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานประเมินผลเชิงคุณภาพ 14 ธ.ค. 2559 - 24 ส.ค. 2560 14,400.00
16 เดินทางไปราชการ เพื่อสัมภาษณ์ สำรวจพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายการประเมินผลเชิงคุณภาพ 16 ม.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 69,360.00
17 จัดประชุมเพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 พ.ย. 2560 - 29 มิ.ย. 2561 30,000.00
18 ค่าลงทะเบียน/ค่าจัดอบรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน 1 พ.ย. 2560 - 31 ก.ค. 2561 50,000.00
19 ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงานให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1,903,115.00
รวมเป็นเงิน 3,745,460.00
งบประมาณ : 3,745,460.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 14 ธ.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1.คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามแผนฯ และมีมติสนับสนุนการดำเนินงานตามบทบาท 2.มีแนวทางสนับสนุนการตัดสินใจของ คกก. อวล. และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง 3.เกิดความร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลใส่ใจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 4.เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม 5.มีการเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์รองรับภาวะฉุกเฉิน หรือกรณีสาธารณภัยตามภารกิจกรมอนามัยที่ชัดเจน มีมาตรฐาน และเป็นรูปธรรม 6.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ 7.ลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน 8.รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน และแนวทางการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายในช่วง 6 เดือนหลัง 9.รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน และแนวทางดำเนินงานปี 2562 10.ผู้รับการตรวจราชการ และนิเทศงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้รับความเข้าใจ และข้อเสนอแนะการดำเนินงานในพื้นที่ และได้แลกเปลี่ยนแนวคิดการดำเนินงานให้บรรลุ 11.ได้ระบบการรายงานสถานการณ์ฯ 1 เรื่อง 12.ได้กรอบคิดและแผนการดำเนินงาน และรายงานการประเมินผลเชิงคุณภาพการดำเนินงาน อวล.และการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ปี 2561 13.ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพของผลการดำเนินงาน และข้อเสนอการพัฒนายุทธศาสตร์การดำเนินงานอวล. และการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวรุจิรา ไชยด้วง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้เสนอโครงการ : นางณีรนุช อาภาจรัส หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................