หน่วยงาน สำนักทันตสาธารณสุข
ลำดับที่ : 1

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผล

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม HR
กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (74)25.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
(74)25.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ตามที่กรมอนามัยได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 12 เป้าประสงค์ 21 ตัวชี้วัด และเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย จึงมีกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ผ่านการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์จากระดับกรม สู่ระดับ Cluster/กลุ่ม และระดับหน่วยงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาลมีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สำนักทันตสาธารณสุขจึงจัดทำโครงการบริหารยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผล เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบนโยบาย แนวคิด กรอบการทำงาน การจัดทำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการ การนิเทศ ติดตาม การประเมินผลโครงการสำคัญต่างๆ รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อบริหารจัดการยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและงบประมาณจัดทำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการ และประสานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักทันตสาธารณสุข สื่อสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สร้างจิตสำนึกให้รักองค์กร 3. สนับสนุนการติดตาม กำกับและประเมินผลของศูนย์อนามัยต่อเขตสุขภาพและการตรวจราชการ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1 เจ้าหน้าที่สำนักทันตสาธารณสุข จำนวน 100 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพการทำงาน นำความรู้ ให้ ได้ผลและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2.นิเทศติดตาม ประเมินผลงานศูนย์อนามัยจำนวน 13 ศูนย์อนามัย 3.ได้แผนปฏิบัติการแบบบูรณาการสำนักทันตสาธารณสุขประจำปี 2561 จำนวน 1 เรื่อง

วิธีการดำเนินงาน : บรรยาย/ประชุมกลุ่ม

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมจัดทำแผนสำนักทันตสาธารณสุขแบบบูรณาการ 22 ส.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561 300,000.00
2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักทันตสาธารณสุข 20 ธ.ค. 2560 - 22 ธ.ค. 2560 400,000.00
3 นิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์อนามัยและตรวจราชการ 1 มี.ค. 2561 - 28 ก.ย. 2561 100,000.00
รวมเป็นเงิน 800,000.00
งบประมาณ : 800,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 20 ธ.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1.มีการบริหารยุทธศาสตร์ สู่การจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักทันตสาธารณสุข โดยบูรณาการโครงการสำคัญกับภาคีเครือข่าย ติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเพื่อมุ่งสู่การมีสุขภาพดีของประชาชน 2. บุคลากรสำนักทันตสาธารณสุขได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน 3. ผลการตรวจราชการนิเทศงานศูนย์อนามัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสุพัตรา อภิสุนทรางกูร นางสางสุพรรณี สุคันวรานิล

ผู้เสนอโครงการ : นางสุพรรณี สุคันวรานิล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐมสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักทันตสาธารณสุข
ลำดับที่ : 2

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม FIN

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : สำนักทันตสาธารณสุขมีภารกิจพัฒนาระบบ กลไกเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการดูแลทันตสุขภาพของประชากรทุกช่วงวัย รวมทั้งสร้างเครือข่าย สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหาด้านทันตสุขภาพกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง พัฒนาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทันตสาธารณสุขรวมทั้งบูรณาการเพื่อประเมินผลในการแก้ไขปัญหาทันตสุขภาพ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามแผนงานโครงการภายใต้ภารกิจดังกล่าวบรรลุถึงเป้าหมาย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ส่งผลต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนงานในภาพรวมของกรมอนามัย

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักทันตสาธารณสุขตามแผนงานโครงการ ให้มีประสิทธผล ตามที่ตั้งไว้ ในปีงบประมาณ 2561 2. เพื่อบริหารจัดการงบประมาณภายในสำนักทันตสาธารณสุข

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. บริหารจัดการภายในหน่วยงานและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาน 2561 12 เดือน 2.สำนักทันตสาธารณสุขสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และทันเวลา ประจำปีงบประมาน 2561 12 เดือน

วิธีการดำเนินงาน : การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 บริหารการเงินภายในองค์กร 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561 2,000,000.00
2 พตส / เงินไท่ทำเวชปฏิบัติ / เงินค่าเช่าบ้านงบประมานของหน่วยงาน 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561 4,538,160.00
รวมเป็นเงิน 6,538,160.00
งบประมาณ : 6,538,160.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : การดำเนินงานของสำนักทันตสาธารณสุขเป็นไปตามแผนที่กำหนด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางอัญชลี เที่ยงธรรม

ผู้เสนอโครงการ : นางอัญชลี เที่ยงธรรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐมสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักทันตสาธารณสุข
ลำดับที่ : 3

ชื่อโครงการ : พัฒนาต้นแบบการจัดการสุขภาพเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ(พด)

ยุทธศาสตร์ : 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

cluster : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (10)4.3 พัฒนากลไกส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี เพื่อสูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัยในระดับตำบลโดยผ่านกลไกคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : เด็กปฐมวัย คือ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี เป็นช่วงอายุที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนาการ และพฤติกรรมด้านสุขภาพ ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กในระยะยาว สิ่งแวดล้อม อาหาร การอบรมเลี้ยงดูจากบิดามารดาและผู้เลี้ยงดูเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหล่อหลอมให้เด็กมีพัฒนาการดีทั้งร่างกาย อารมณ์สังคม และสติปัญญา ด้วยวิวัฒนาการทางสังคมได้เปลี่ยนแปลงสภาวะพื้นฐานของบิดามารดา ซึ่งเป็นต้นทุนของลูก ร่วมกับ สภาวะทางสังคมเศรษฐกิจ ค่านิยม และวิถีชีวิตทำให้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กเปลี่ยนแปลงไป มีผลต่อพัฒนาการและสุขภาพของเด็กวัยนี้ จากสถิติองค์การอนามัยโลก พบว่า ร้อยละ 15-20 ของเด็กทั่วโลก มีพัฒนาการที่ผิดปกติ ประเทศไทยได้มีการสารวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยกรมอนามัยด้วยแบบคัดกรองพัฒนาการ Denver II จำนวน 4 ครั้ง เริ่มจากปีพ.ศ.2542, 2547, 2550, 2553 พบเด็กปฐมวัยพัฒนาการไม่สมวัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 28.3, 28.0, 32.33 และ 29.71 ตามลำดับและจากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 พบว่าเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการช้ากว่าวัยร้อยละ 20.1 และจากการศึกษาของกรมอนามัยเรื่อง พัฒนาการของเด็กปฐมวัยไทย ปี 2557 พบว่า ปัจจัยทางชีวภาพด้านสุขภาพของเด็ก ได้แก่ โรคประจำตัว โรคปอดบวม ปัญหาสุขภาพช่องปาก การขาดสารอาหาร (W/A) น้ำหนักตามส่วนสูง (W/H) ส่วนสูง (H/A) และภาวการณ์เจริญเติบโต มีความสัมพันธ์ต่อพัฒนาการสมวัยของเด็ก โดยเด็กปฐมวัยที่ไม่มีโรคประจำตัว จะมีโอกาสที่พัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น 1.38 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีโรคประจำตัว เด็กปฐมวัยที่ไม่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก จะมีโอกาสที่พัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น 1.43 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก ซึ่งจากรายงานผลสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประเทศไทย พ.ศ.2555 โดยสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พบว่า เด็กอายุ 3 ปีมีฟันผุถึงร้อยละ 51.8 โดยมีค่าเฉลี่ย ฟันผุ ถอน อุด (dmft) 2.7 ซี่/คน และเด็กอายุ 5 ปี มีฟันผุสูงถึงร้อยละ 78.5 มีค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด (dmft) 4.4 ซี่/คน เพื่อสนับสนุนพันธกิจของกรมอนามัย ซึ่งเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพ และระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพประชาชน Cluster กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย จึงพัฒนาการทำงานแบบบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพของเด็กปฐมวัยในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย สูงสมส่วน ฟันไม่ผุ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ จังหวัด อำเภอ และตำบล รวมถึงชุมชน ท้องถิ่นนั้นๆ

วัตถุประสงค์ : 1. พัฒนาการทำงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม 2. ทันตบุคลากรและภาคีเครือข่าย มีความรู้และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย 3. เผยแพร่ให้ข้อมูลการดูแลสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. ได้ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพด้านโภชนาการ สุขภาพช่องปาก และพัฒนาการ ของเด็กปฐมวัย ในระดับตำบล 18 ตำบล 2. ได้ต้นฉบับคู่มือ และสื่อ การดูแลสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย 1 ฉบับ เชิงปริมาณ 1. ภาคีเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย(ศอ.สสจ.รพช.รพสต.และท้องถิ่นได้รับการพัฒนา การใช้ข้อมูลในการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 60 คน 2. ตำบลเข้าร่วมการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 18 ตำบล เชิงคุณภาพ 1. ได้ข้อเสนอแนะมาตรการ/นโยบายการจัดการเฝ้าระวังและแก้ปัญหาสุขภาพเด็กปฐมวัย 1 เรื่อง 2. ตำบลเข้าร่วมการพัฒนางานส่งสริมสุขภาพเด้กปฐมวัยแบบบูรณาการ 10 แห่ง

วิธีการดำเนินงาน : 1 จัดทำโครงการ และขออนุมัติ 2 ประสานหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ/ศูนย์อนามัย และจัดตั้งคณะทำงาน 3 จัดประชุมคณะทำงานบูรณาการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 4 ประชุมเชิงปฎิบัติการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 5 ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ 6 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานบูรณาการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยในชุมชน 7 จัดทำต้นฉบับคู่มือ และสื่อ การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย 8 สรุปผลและจัดทำรายงาน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฎิบัติการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 20 ธ.ค. 2560 - 21 ธ.ค. 2560 377,200.00
2 ติดตามเยี่ยมประเมินผลพื้นที่ 2 ม.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 75,000.00
3 ทำต้นฉบับคู่มือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย -ประชุม 1 ครั้ง -ลงพื้นที่เก็บภาพ -จัดทำต้นฉบับ 1 เล่ม(100 หน้า) -เผยแพร่อิเลคโทรนิคไฟล์ 3 ต.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561 60,000.00
4 จัดทำสื่อใบปลิว การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กตามช่วงวัย และการประเมินความเสี่ยงโดยผู้ปกครอง 3 ต.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561 50,000.00
5 ROLL UP 1)การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กตามช่วงวัย 2)การดูแลสุขภาพช่องปากในศพด. 3)การดูแลสุขภาพช่องปากในหญิงตั้งครรภ์ 4)ประเมินความเสี่ยงฟันผุในเด็กเล็ก 5)การตรวจฟันให้เด็กโดยผู้ปกครอง (ถ่ายรูป input พร้อมคู่มือ)" 2 ต.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561 20,000.00
6 -ศึกษาสถานการณ์การดำเนินงานทันตสุขภาพใน ศพด. ออกแบบเครื่องมือ/ เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (รวบรวมข้อมูล ทุติยภูมิ จาก สพด. ส.โภชน์ และ ส.ทันตฯ) /เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ /วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล เขียนรายงาน 1 พ.ย. 2560 - 28 ก.ย. 2561 37,800.00
7 พัฒนางานส่งเสริมทันตสุขภาพ หญิงตั้งครรภ์ -ประชุมออกแบบเครื่องมือ /ทดสอบเครื่องมือ / -เก็บข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ -วิเคราะหืข้อมูล -ประชุมสรุปผลและเขียนรายงาน 1 พ.ย. 2560 - 31 ส.ค. 2561 0.00
8 ร่วมนิเทศติดตามงานส่งเสริมสุขภาพแม่และเด้กปฐมวัย 4 ธ.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561 90,000.00
9 ศึกษาผลของการใช้คราบจุลินทรีย์ในการกระตุ้นพฤติกรรมผู้ปกครองในการแปรงฟันให้เด็ก และประเมินความคุ้มทุนของการใช้ฟลูออไรด์วานิชในการป้องกันฟันผุ - ออกแบบเครื่องมือ/เก็บข้อมูล สัมภาษณ์/ วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและรายงานผล 2 ต.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2561 80,000.00
รวมเป็นเงิน 790,000.00
งบประมาณ : 790,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 7.1 แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยแบบองค์รวมในชุมชน 7.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยในชุมชน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ทพญ. สุวรรณา เอื้ออรรถการุณ ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ทพญ. พัชรวรรณ สุขุมาลินท์ ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ นางสาวสุภาวดี พรหมมา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสาวเขมณัฏฐ์ เชื้อชัยทัศน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสาวเดือนเพ็ญ สาคร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณปฏิบัติการ

ผู้เสนอโครงการ : ทพญ.กรกมล นิยมศิลป์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมทันตสุขภาพเด็กและเยาวชน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักทันตสาธารณสุข
ลำดับที่ : 4

ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2565

ยุทธศาสตร์ : 1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 14. ร้อยละของผู้สูงอายุ (60-74 ปี) มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ และ 4 คู่สบ

cluster : กลุ่มผู้สูงอายุ

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (49)16.1 ทบทวนสถานการณ์และการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาคประชาชน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : จากเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข กำหนดให้ประชาชนมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (HALE) ไม่น้อยกว่า ๗๕ ปี และจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ที่ต้องการส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเป็นหลักชัยของสังคม เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ ผู้สูงอายุสุขภาพดี ดูแลตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๓ S และ ๕ smart เพื่อให้คนไทยเป็น smart citizen สุขภาพช่องปากจัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสุขภาพพึงประสงค์ ที่ส่งผลกระทบต่อการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีในผู้สูงอายุ จากมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการของแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ โดยเป้าหมายของแผนงาน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากดี มีฟันใช้งานได้อย่างเหมาะสม (อย่างน้อย ๒๐ ซี่ ๔ คู่สบฟันหลัง) และมีนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากที่ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และจากยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๑ ภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เป้าหมายที่ ๒ ผู้สูงอายุมีสุขภาวะ ที่ดี แนวทางที่ ๒.๑.๑ การพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพช่องปากตนเองได้และเข้าถึงบริการที่เหมาะสม โดยมีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการดูแล การดำเนินงานประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ ๑ การพัฒนารูปแบบบริการ ระบบบริการ และคุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพ ยุทธศาสตร์ ๒ การศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ยุทธศาสตร์ ๓ การพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ ยุทธศาสตร์ ๔ การบริหารจัดการ โดยกระทรวงสาธารณสุข เป็นส่วนราชการหลักในการบริหารแผนงาน และกรมอนามัยโดยสำนักทันตสาธารณสุข เป็นหลัก ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๑ โดยแนวทางการดำเนินงานจะมุ่งพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีบริการ/ผลิตภัณฑ์ในการดูแลผู้สูงอายุ ในประเด็นที่มีขนาดปัญหาใหญ่ หรือมีความรุนแรงสูง ได้แก่ การลดการสูญเสียฟัน การแก้ไขปัญหามะเร็งช่องปากและโรคในช่องปากที่สัมพันธ์กับโรคทางระบบ (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) โดยสนับสนุนการดูแลผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในทุกระดับโดยเฉพาะในหน่วยบริการปฐมภูมิ รวมทั้งส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ แบบผสมผสาน บูรณาการอย่างครบวงจร ภายใต้บริบทแต่ละพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนยุทธศาสตร์ ๔ การบริหารจัดการ ฐานข้อมูล เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินผล

วัตถุประสงค์ : 1. เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากอย่างมีคุณภาพ โดยการพัฒนาระบบ กลไก และศักยภาพบุคลากร 2. สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยเฉพาะชุมชนและท้องถิ่น 3. พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1.ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 35 (ฟันเทียม 40,000 ราย/หน่วยบริการปฐมภูมิ 5,000 แห่ง 2.ผู้สูงอายุได้รับการถ่ายทอด 3,000 ชมรม 3. มีรูปแบบแนวทาง นวัตกรรม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ใน 3 ประเด็น ใน 35 จังหวัดต้นแบบ

วิธีการดำเนินงาน : ตามแผนปฏิบัติการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมกรรมการเพื่อพัฒนาสื่อสำหรับ อสม. เชี่ยวชาญสาขาทันตสุขภาพ 12 ก.พ. 2561 - 12 ก.พ. 2561 54,700.00
2 นิเทศติดตาม 1 ก.พ. 2561 - 31 ก.ค. 2561 252,700.00
3 ประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงาน ประสานโครงการงานทันตทุกกลุ่มในภาพรวม 320 คน 16 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 1,300,000.00
4 สร้างกระแสและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (กิจกรรมรณรงค์วันทันตสาธารณสุข)/จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานทันตสาธารณสุข) 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561 400,000.00
5 การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพช่องปากสุขภาพดีระดับประเทศ 19 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560 139,400.00
6 การประชุมถอดบทเรียน ต้นแบบผู้สูงอายุ สุขภาพ/สุขภาพ ช่องปากดี 19 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560 872,800.00
7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ โดยเครือข่ายภาคประชาชน ชุมชนและท้องถิ่น 2 เม.ย. 2561 - 31 พ.ค. 2561 800,000.00
8 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแนวทางคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเครือข่ายภาคประชาชน ในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในชุมชน 2 เม.ย. 2561 - 31 พ.ค. 2561 150,000.00
9 จัดพิมพ์แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน/สื่อ 1 มิ.ย. 2561 - 29 มิ.ย. 2561 200,000.00
10 จัดประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขระดับประเทศ 2561 1 ส.ค. 2561 - 3 ส.ค. 2561 2,400,000.00
11 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกิจกรรมเครือข่ายภาคประชาชน 1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 150,000.00
12 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับมาตรฐานและทดสอบเครื่องมือ 26 เม.ย. 2561 - 27 เม.ย. 2561 300,000.00
13 จัดจ้าง เก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ วิเคราะห์และรายงาน 1 พ.ค. 2561 - 28 ก.ย. 2561 150,000.00
14 ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงาน ครั้งที่ 1 จำนวน 35 คน วันที่ 27 ตค.60 ครั้งที่ 2 จำนวน 35 คน วันที่ 22 กพ.61 ครั้งที่ 3 จำนวน 35 คน วันที่ 28 มิย.61 (วัน-เวลา อาจปรับตามประธานคกก.) ประชุมอนุกรรมการยุทธฯ -ทุก 3 เดือน ครั้งละ 25 คน 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561 225,300.00
15 ทบทวนสถานการณ์ ประชุมผู้เชี่ยวชาญ /จังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง 35 คน/1 วัน 29 ธ.ค. 2560 - 29 ธ.ค. 2560 150,000.00
16 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากลยุทธ์ เพื่อการดูแลช่องปากผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง 8 ก.พ. 2561 - 9 ก.พ. 2561 800,000.00
17 จัดจ้างในการสรุปและถอดบทเรียนการดำเนินงาน 20,000 บาท 1 มิ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2561 20,000.00
18 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียน นวัตกรรมบริการ เพื่อการดูแลช่องปากผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง 2 ก.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 1,186,500.00
19 อบรมทันตแพทย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ การจัดการ ปัญหาช่องปากผู้สูงอายุในประเด็นใหม่ scale up ทั่วประเทศ 21 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560 1,600,000.00
20 อบรมทันตาภิบาล เพื่อพัฒนาศักยภาพ การจัดการ ปัญหาช่องปากผู้สูงอายุในประเด็นใหม่ scale up ทั่วประเทศ 16 ม.ค. 2561 - 18 ม.ค. 2561 1,579,920.00
21 พัฒนาการเชื่อมต่อสู่ระบบฐานข้อมูล 1 ม.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 300,000.00
22 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำค่ากลาง การดำเนินงานและการกำหนดบทบาทบุคลากรในการดูแลช่องปากผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง 10 ส.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561 118,300.00
23 ทำต้นฉบับสื่อ/คู่มือสำหรับอสม.ในการดำเนินงานทันตสุขภาพ 1 ม.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2561 130,300.00
24 ติดตามประเมินการประกวด อสม.ดีเด่น ระดับเขต ระดับภาค 4 ภาค 4 ภาค และระดับประเทศ 2 ต.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561 100,000.00
25 Green and Clean Hospital พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการทันตกรรม 1 ก.พ. 2561 - 31 ก.ค. 2561 100,000.00
รวมเป็นเงิน 13,479,920.00
งบประมาณ : 13,479,920.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้สูงอายุมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพช่องปากเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง เข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก แบบผสมผสานทั้งส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู โดยการดูแลผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีฟันใช้เคี้ยวอาหารอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ทพญ.วราคนา เวชวิธี

ผู้เสนอโครงการ : ทพญ.วรางคนา เวชวิธี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยหารสำนักทันตสาธารณสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักทันตสาธารณสุข
ลำดับที่ : 5

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข(พท)

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (74)25.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : "บุคลากรเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้นในสังคม บุคลากรจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพและปรับตัวให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อดึงศักยภาพของแต่ละบุคคลออกมา หรือสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเองและเพื่อนร่วมงาน บุคลากรสำนักทันตสาธารณสุขถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนงานทันตสาธารณสุขให้ประสบความสำเร็จ เพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักทันตสาธารณสุข ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรมอนามัยที่มีพันธกิจเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพประชาชน ให้นำไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ กลุ่มพัฒนาระบบทันตสาธารณสุขเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้บุคลากรมีความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานบนความหลากหลายของวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม จึงดำเนินกิจกรรม LEARN ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข เพื่อพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผิดชอบแก่บุคลากรสำนักทันตสาธารณสุข โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรในสำนักทันตสาธารณสุข"

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผิดชอบแก่บุคลากรสำนักทันตสาธารณสุข

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย: บุคลากรสำนักทันตสาธารณสุขได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ตัวชี้วัด: (เชิงปริมาณ)บุคลากรสำนักทันตสาธารณสุขได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน จำนวน 90 คน (เชิงคุณภาพ)ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนเข้าอบรม

วิธีการดำเนินงาน : ตามแผนปฏิบัติการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 2. จัดประชุม learn 4 ครั้ง 1 พ.ย. 2560 - 31 พ.ค. 2561 23,700.00
2 จัดทำวิทยาสารทันตสาธารณสุข (ประชุมกอง บก. 2 ครั้ง ค่าวัสดุสำนักงาน/การประชุม ค่าพิมพ์วิทยาสาร 2 ฉบับฉบับละ 300 เล่ม) 2 ต.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561 88,700.00
รวมเป็นเงิน 112,400.00
งบประมาณ : 112,400.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ต.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : "1.บุคลากรสำนักทันตสาธารณสุขได้รับการพัฒนาศักยภาพ 2.องค์กรมีสมรรถนะสูงขึ้น"

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ทพญ.เพ็ยแข ลาภยิ่ง

ผู้เสนอโครงการ : ทพญ.เพ็ยแข ลาภยิ่ง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักทันตสาธารณสุข
ลำดับที่ : 6

ชื่อโครงการ : โครงการสถานการณ์การดูแลทันตสุขภาพด้วยตนเองของผู้พิการในประเทศไทย (The situation of oral health – self care among persons with disabilities in Thailand ) (พท)

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม HR

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (74)25.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : " ผู้พิการเป็นประชากรกลุ่มเปราะบางที่ยังมีอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสุขภาพมากกว่าประชากรทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางสภาพแวดล้อม เช่น ความยากลำบากในการเดินทาง ปัญหาทางการเงิน ทัศนคติของผู้ให้บริการต่อผู้พิการ แม้จะมีการผลักดันสิทธิประโยชน์ในการรับบริการสุขภาพรวมถึงทันตสุขภาพ แต่พบว่ายังมีผู้พิการที่ได้รับประโยชน์และเข้าถึงบริการจากทันตบุคลากรจำนวนน้อย ทำให้บุคคลเหล่านั้นต้องทนทุกข์กับปัญหาสุขภาพช่องปากที่ไม่ได้รับการแก้ไข การส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคทางทันตรรมเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยสกัดกั้นไม่ให้มีผู้พิการที่ต้องเจ็บป่วยด้วยโรคทางทันตกรรมเพิ่มมากขึ้น แม้จุดเริ่มต้นในการป้องกันปัญหาโรคทางทันตกรรมสามารถดำเนินการด้วยตัวบุคคลเอง (Self-care) แต่จำเป็นต้องเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ การศึกษาวิจัยนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อประเมินสถานการณ์ปัญหาการดูแลทันตสุขภาพด้วยตนเองของผู้พิการ เพื่อนำไปพัฒนานวัตกรรมที่เพิ่มคุณภาพการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองของผู้พิการที่ตรงตามสภาพปัญหาที่แท้จริง ภายใต้การดำเนินชีวิตประจำวันที่มีส่วนร่วมกับสังคมมากขึ้นตามที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าการดูแลผู้พิการจำเป็นต้องตั้งอยู่บนมุมมองที่เป็นอค์รวมครอบคลุมทั้งด้านการแพทย์ สิ่งแวดล้อม และทางสังคม"

วัตถุประสงค์ : "วัตถุประสงค์หลัก 1. เข้าใจสถานการณ์ปัญหาการดูแลทันตสุขภาพด้วยตนเองของผู้พิการ นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่เพิ่มคุณภาพการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองของผู้พิการ ภายใต้การดำเนินชีวิตประจำวันที่มีส่วนร่วมกับสังคมมากขึ้น วัตถุประสงค์ย่อย 1. เพื่อประเมินสถานการณ์ความพิการของประชากรไทยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทันตสุขภาพของผู้พิการ 2. เพื่อประเมินระดับความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติ (KAP) และความรอบรู้ (HL) ของกลุ่มผู้พิการและผู้ดูแล เกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพด้วยตัวเองของผู้พิการ (Self-care) "

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1.รายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ 2.ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ จำนวน 1 เรื่อง 3.ข้อเสนอแนะในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพการดูแลทันตสุขภาพด้วยตนเองสำหรับผู้พิการ แยกตามประเภทความพิการ จำนวน 1 ชุด

วิธีการดำเนินงาน : "1. ขั้นเตรียมการ: - พัฒนาโครงร่างวิจัย - ประชุมทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาแบบสอบถาม - ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยนมนุษย์ - เสนอขออนุมัติโครงการ 2. การวิเคราะห์สถานการณ์ความพิการของประชากรไทยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทันตสุขภาพของผู้พิการ ดำเนินการด้วยการวิจัยเชิงพรรณนา วิเคราะห์จากฐานข้อมูลทุติยภูมิของการสำรวจความพิการ ประจำปี พ.ศ. 2550 และ 2555 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 3. การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินระดับความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติ (KAP) และความรอบรู้ (HL) เกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพด้วยตัวเองของผู้พิการ (Self-care) โดยใช้วิธีผสมทั้งการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed method) "

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประสานงาน และหรือติดตามการดำเนินงาน 1 ม.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 43,930.00
2  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงและการทดสอบคุณภาพและการประเมินผลนวัตกรรม 18 มิ.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561 63,750.00
รวมเป็นเงิน 107,680.00
งบประมาณ : 107,680.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาการดูแลทันตสุขภาพด้วยตนเองของผู้พิการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่เพิ่มคุณภาพการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองของผู้พิการที่ตรงตามสภาพปัญหาที่แท้จริง ภายใต้การดำเนินชีวิตประจำวันที่มีส่วนร่วมกับสังคม ส่งผลให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความเท่าเทียมกับคนทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ทพญ.เพ็ญแข ลาภยิ่ง

ผู้เสนอโครงการ : ทพญ.เพ็ญแข ลาภยิ่ง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักทันตสาธารณสุข
ลำดับที่ : 7

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการขับเคลื่อนสุขภาพเด็กวัยเรียนโดยบูรณาการกับทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์ : 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 5. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

cluster : กลุ่มวัยเรียน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (11)5.1 จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนสุขภาพเด็กวัยเรียนบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมแบบประชารัฐ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : " จากรายงานกระทรวงสาธารณสุขปี 2557-2560 พบว่าเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนเพียงร้อยละ 64.5, 64.9, 64.2 และ 65.1 ตามลำดับ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดคือ ร้อยละ 66 อีกทั้งพบว่าเด็กวัยเรียนมีทั้งภาวะเตี้ย ภาวะอ้วน ภาวะผอม และภาวะซีด แม้ว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556ให้เพิ่มงบประมาณอาหารกลางวันจาก 13 บาท/คนเป็น 20 บาท/คนแต่ภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียนดีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สาเหตุสำคัญมาจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม และมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ จากรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552 พบว่าเด็กอายุ 6-9ปีและ10-14ปีมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (อย่างน้อยวันละ 60 นาที 5 วันต่อสัปดาห์) ร้อยละ 43.7 และ 33.7 ตามลำดับ จากรายงานผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศครั้งที่ 7 พ.ศ. 2555 พบว่าเด็กวัยเรียนมีฟันผุร้อยละ 52.3 มีเหงือกอักเสบร้อยละ 52.9 เด็กอายุ 12 ปี ดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำทุกวัน และบริโภคขนมกรุบกรอบร้อยละ 9.6 และ 38.9 ตามลำดับ กระทรวงศึกษาธิการมีหน่วยงานส่วนกลางที่สำคัญได้แก่สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สพฐ.) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาสุขภาพนักเรียน และหน่วยงานภูมิภาคได้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำกับติดตามนโยบายจากส่วนกลาง ในปีที่ผ่านๆมา กรมอนามัยได้มีการทำงานร่วมกับสพฐ.เช่น โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ, โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี, โครงการเด็กไทยแก้มใส ฯลฯ ในปี 2561 ได้มีโครงการพัฒนาการขับเคลื่อนสุขภาพเด็กวัยเรียนโดยบูรณาการกับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสร้างความรอบรู้และพัฒนาทักษะสุขภาพของนักเรียน อันจะนำไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์และสุขภาวะที่ดีต่อไป "

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายร่วมกันพัฒนาเด็กวัยเรียนให้เจริญเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุภาพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย : 1.เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)มีความเข้าใจในการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 2.โรงเรียนได้รับการสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพนักเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)และภาคีเครือข่าย ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ : 1.ร้อยละ 80 ของสพป.มีการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 2.จำนวนโรงเรียนต้นแบบด้านสุขภาพ 146 โรงเรียน

วิธีการดำเนินงาน : ตามแผนปฏิบัติการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมประสานแผนสุขภาพเด็กวัยเรียนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 1 ม.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 48,750.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ ศอ. และ สพป. 27 ก.ค. 2561 - 27 ก.ค. 2561 82,050.00
3 สัมมนาแนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาพ/ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ 3 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 200,000.00
4 นิเทศติดตามงานพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนทุกโครงการร่วมกับภาคีเครือข่าย 1.นิเทศติดตามงานพฤตกรรมที่ึงประสงค์ 2.นิเทศติดตามโครงการอื่นๆ เช่น - โรงเรียนต้นแบบสุขภาพ -โครงการขับเคลื่อนสังคมไทยไร้ฟันผุ - โครงการพระราชดำริ 1 ม.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 396,000.00
5 ประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกับภาคีเครือข่าย 31 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 173,200.00
รวมเป็นเงิน 900,000.00
งบประมาณ : 900,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เด็กวัยเรียนได้รับการดูแลจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและมีเจริญเติบโตเต็มศักยภาพเพิ่มขึ้น

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ทพญ. กันยา บุญธรรม

ผู้เสนอโครงการ : ทพญ.กรกมล นิยมศิลป์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมทันตสุขภาพเด็กและเยาวชน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักทันตสาธารณสุข
ลำดับที่ : 8

ชื่อโครงการ : โครงการสร้างกระบวนการประกันคุณภาพโรงเรียนต้นแบบสุขภาพเด็กวัยเรียน

ยุทธศาสตร์ : 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 5. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

cluster : กลุ่มวัยเรียน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (12)5.2 พัฒนามาตรฐานและกระบวนการประกันคุณภาพโรงเรียนต้นแบบสุขภาพเด็กวัยเรียน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : สุขภาพของเด็กนักเรียนเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ถึงแม้ว่าผู้ปกครองและครูจะมีความใกล้ชิดกับเด็กนักเรียน แต่ระบบการศึกษาและสาธารณสุขในปัจจุบัน ยังไม่เอื้ออำนวยให้บุคลากรด้านสาธารณสุขสามารถทำงานได้อย่างใกล้ชิดกับผู้ปกครองและครู เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพดี จากรายงานผลการประเมินบริการอนามัยโรงเรียน ระดับประถมศึกษา โดยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ พบว่าการบริการอนามัยในโรงเรียน การฉีดวัคซีนและตรวจทันตกรรมมีการบันทึกข้อมูลครบถ้วนที่สุดและอัตราการฉีดวัคซีนและตรวจทันตกรรมสูงใกล้เคียงร้อยละ 100 ในขณะเดียวกันพบปัญหาการเข้าถึงบริการและคุณภาพของข้อมูลสุขภาพในประเด็น 1) ไม่ได้รับบริการตรวจสุขภาพ โดยโรงเรียนเกินครึ่งหนึ่งตอบว่าไม่ได้รับบริการตรวจการได้ยิน 2) ขาดความต่อเนื่องโดยข้อมูลขาดหายไปในบางภาคการศึกษา 3) ไม่แปรผล เช่น น้ำหนักและส่วนสูงไม่ได้นำมาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน และ 4) อัตราการตรวจพบความผิดปกติต่ำกว่าค่าคาดประมาณ เช่น การตรวจความผิดปกติการมองเห็นที่พบอัตราความผิดปกติจากการคัดกรองเพียงร้อยละ 0.8 คิดเป็น 1 ใน 8 ของค่าคาดประมาณเท่านั้น นอกจากนี้ปัญหาด้านโภชนาการ (อ้วนมาก ผอมมาก และเติบโตไม่สมส่วน) ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังในบางพื้นที่และจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในระยะยาว ยังคงพบเห็นได้ในการศึกษานี้ ผลการประเมินแสดงให้เห็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งด้านโภชนาการ ปัญหาสายตาและการมองเห็น รวมถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ โดยที่ผู้ปกครองและครูส่วนใหญ่ไม่ทราบ สาเหตุส่วนหนึ่งจากระบบการคัดกรองและดูแลช่วยเหลือยังไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการประสานงานระหว่างบ้าน โรงเรียน และสถานพยาบาลในพื้นที่ และที่สำคัญคือขาดการบูรณาการด้านนโยบายระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ จากการผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียนที่ไม่ได้รับการแก้ไขทั้งด้านโภชนาการ ปัญหาสายตาและการมองเห็น รวมถึงพัฒนาการและการเรียนรู้โดยที่ผู้ปกครองและครูส่วนใหญ่ไม่ทราบ สาเหตุส่วนหนึ่งจากระบบการคัดกรองและดูแลช่วยเหลือยังไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการประสานงานระหว่างบ้าน โรงเรียน และสถานพยาบาลในพื้นที่ ประกอบกับข้อเสนอแนะที่ให้มีปรับปรุงกระบวนการติดตามและประเมินผลการดูแลสุขภาพของเด็กนักเรียน โดยยกเลิกรายงาน ต่างๆ ให้เหลือระบบเดียวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีตัวชี้วัดที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ทางสุขภาพ มีหน่วยงานกลางคอย ตรวจสอบ สามารถนาข้อมูลไปใช้ติดตามวางแผนอย่างเป็นระบบ และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ทั้งหน่วยงานด้านการศึกษา สาธารณสุข การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้ปกครองและเด็กนักเรียน คลัสเตอร์วัยเรียน กรมอนามัย ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 11 จึงได้มีแนวคิดในการสร้างนโยบายสาธารณะระบบสุขภาพนักเรียนที่มีประเด็นเป้าหมายสุขภาพร่วมกัน ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้คือ โภชนาการ ความบกพร่องทางการเรียนรู้ทางกาย และจิต และทันตสุขภาพ "

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างนโยบายสาธารณะระบบสุขภาพนักเรียนที่มีประเด็นเป้าหมายสุขภาพร่วมกัน ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้คือ โภชนาการ ความบกพร่องทางการเรียนรู้ทางกาย และจิต และทันตสุขภาพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ได้รูปแบบมาตรฐานการประกันคุณภาพโรงเรียนต้นแบบสุขภาพเด็กวัยเรียน 1 แบบ

วิธีการดำเนินงาน : ตามแผนปฏิบัติการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมแผนการดำเนินงานในพื้นที่ " 2 ต.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2561 151,950.00
2 ประชุมทำแผนและพัฒนาเครื่องมือในการจัดทำมาตรฐานและกระบวนการประกันคุณภาพโรงเรียนต้นแบบสุขภาพเด็กวัยเรียน 19 ธ.ค. 2560 - 20 ธ.ค. 2560 95,800.00
3 ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ 1 ธ.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2561 163,240.00
4 ประชุมเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และค้นหานวัตกรรมเด่น 1 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 102,680.00
5 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานแนวทางการประกันคุณภาพโรงเรียนต้นแบบสุขภาพเด็กวัยเรียน 2 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 386,330.00
6 ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 1 ธ.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561 3,800.00
7 เก็บข้อมูลรูปแบบสื่อเพื่อสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (นักเรียนชั้นประถมปลาย) 1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 9,950.00
8 จ้างออกแบบ และจัดทำสื่อต้นฉบับเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียน 1 มี.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2561 15,000.00
9 เผยแพร่สื่อไปยังกลุ่มเป้าหมาย 2 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2561 5,000.00
10 นำสื่อไปทดลองใช้และติดตามประเมินผล 1 พ.ค. 2561 - 29 มิ.ย. 2561 19,800.00
11 ประชุมสรุปผลและเสนอแนวทางการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ 2 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 156,800.00
12 จัดทำสื่อต้นแบบเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนเพื่อเผยแพร่ 2 ก.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 20,000.00
13 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนพัฒนาผลิตชุดความรอบรู้และการสื่อสารสังคมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 1 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 62,650.00
14 ตัดโอนเงินให้ศูนย์อนามัยที่ 11 เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเวทีวิชาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และค้นหานวัตกรรมเด่น 1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 300,000.00
15 จัดซื้อเม็ดสีย้อมฟัน 1 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 6,000.00
16 จัดซื้อกระจกตรวจฟัน ด้วยตนเอง 1 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 1,000.00
รวมเป็นเงิน 1,500,000.00
งบประมาณ : 1,500,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ต.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : จัดทำมาตรฐาน และกระบวนการประกันคุณภาพโรงเรียนต้นแบบสุขภาพเด็กวัยเรียน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางผุสดี จันทร์บาง

ผู้เสนอโครงการ : ทพญ.กรกมล นิยมศิลป์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมทันตสุขภาพเด็กและเยาวชน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักทันตสาธารณสุข
ลำดับที่ : 9

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี สุขภาพดี และประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ : 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 5. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

cluster : กลุ่มวัยเรียน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (13)5.3 เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนโยบายที่สำคัญประการหนึ่ง คือ พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยตลอดช่วงชีวิต เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน และให้คนไทยมีโอกาสร่วมคิด ร่วมนำ ร่วมทำและร่วมรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสำนักทันตสาธารณสุขในการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีที่สนับสนุนให้เกิดการรวมตัวของโรงเรียนในรูปของเครือข่าย โดยใช้พลังของเด็ก ครู และชุมชนร่วมสร้างสรรค์และเกิดการเสริมพลังในการทำงานส่งเสริมสุขภาพของภาคีต่างๆในการทำให้นักเรียนมีสุขภาพดี โดยใช้เรื่องของสุขภาพช่องปากเป็นประเด็นนำ ซึ่งไม่เพียงส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาเป็นโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ หากแต่ได้บูรณาการร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพและสามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ในขณะที่เครือข่ายโรงเรียนสามารถร่วมกันพัฒนาเป็นต้นแบบเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีระดับยอดเยี่ยมและระดับดีมากจำนวน 52 เครือข่าย 494 โรงเรียน และ 67 เครือข่าย 551 โรงเรียนตามลำดับ ส่งผลให้นักเรียนได้รับการดูแลทันตสุขภาพอย่างเป็นระบบและครบวงจร หากแต่โรงเรียนไม่ได้หยุดการพัฒนาเฉพาะเป็นต้นแบบเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี แต่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามกลยุทธ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ที่เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทุกคนในโรงเรียนและชุมชน ให้สามารถนำความรู้และทักษะด้านสุขภาพ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งสามารถตัดสินใจในการควบคุมสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ประกอบกับรัฐบาลกำหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ด้วยการนำนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มาเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่นำไปใช้ในชีวิตจริงได้ และเรียนรู้อย่างมีความสุขด้วยการลงมือปฏิบัติ กรมอนามัยจึงจัดทำโครงการโครงงานที่พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน คิดเป็น ทำเป็น ด้วยสมองและสองมือ เพื่อสร้างความท้าทาย รวมทั้งกระตุ้นให้โรงเรียนต่างๆ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์โครงงานสุขภาพ ที่มีความหลากหลาย แปลกใหม่ และมีความต่อเนื่องยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของนักเรียน ด้วยแนวคิดที่สอดคล้องกันในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กรมอนามัยจึงจัดประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี สุขภาพดี เพื่อให้ผู้ทำงานได้ร่วมบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานและนำเสนอผลงาน ตลอดจนเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานสร้างสรรค์ผลงานการเรียนรู้ต่อไป

วัตถุประสงค์ : 3.1 เป็นการกระตุ้นให้เครือข่ายโรงเรียนมีการประเมินตนเองและเข้าร่วมในการประเมิน เป็นต้นแบบเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี และสร้างแรงจูงใจให้โรงเรียนเกิดความมุ่งมั่นพัฒนาโครงงานสุขภาพของนักเรียนที่นำไปสู่นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 3.2 ค้นหาและเผยแพร่โครงงานใหม่ที่ลดปัญหาสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลสำเร็จและมีการนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงาน นวัตกรรมที่เกิดขึ้น 3.3 ประกาศเกียรติคุณมอบรางวัลให้แก่เครือข่ายที่ผ่านการประเมินในระดับสูงสุด และโรงเรียนที่มีโครงงานเป็นที่ยอมรับและมีคุณค่า

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. โรงเรียนมีการรวมกลุ่มสนับสนุนช่วยเหลือกันและกันเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบการดูแลและส่งเสริมทันตสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพที่เป็นต้นแบบโดยใช้เทคนิคเครือข่าย 13 ศูนย์อนามัย 2.เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานซึ่งกันและกัน 13 ศูนย์อนามัย 3. ต้นแบบโครงงานสุขภาพของนักเรียนที่ลดปัญหาสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับและมีคุณค่าให้โรงเรียนต่างๆนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสม 26 โครงการ

วิธีการดำเนินงาน : ตามแผนปฏิบัติการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 สัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างมูลค่าสู่การพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน: นวัตกรรม ผลงานเด่น และแนวปฏิบัติที่ดี(Best practice) ระดับประเทศ ( เครือข่ายเด็กไทยฟันดีสุขภาพดี, เครือข่ายเด็กไทยสายตาดี/โครงงานสุขภาพ, เครือข่าย Smart Child 4.0 (ไม่อ้วน ผอม เตี้ย), เครือข่ายChOPA&ChiPA ) 3 เม.ย. 2561 - 5 เม.ย. 2561 2,600,000.00
2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์การประกวด 3 ครั้ง เป้าหมายผู้เชี่ยวชาญ คณะทำงานจากส่วนกลางและผู้ที่เกี่ยวข้อง 25 คน 2 ต.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2561 21,750.00
3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อตัดสินผลการประกวด คณะกรรมการ 25 คน ประชุม 2 ครั้ง 1 ม.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2561 24,500.00
4 มอบรางวัลแก่โรงเรียนที่ชนะการประกวด เป้าหมาย 40 คน 2 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2561 152,400.00
5 จ้างทำสื่อผล VCD เพลงแปรงฟันที่ชนะการประกวด 1 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 42,500.00
6 ติดตามการดำเนินงาน 2 ก.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 8,850.00
7 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์แปรงฟันผ่านการแต่งเพลง 1 ม.ค. 2561 - 29 ธ.ค. 2560 20,000.00
รวมเป็นเงิน 2,870,000.00
งบประมาณ : 2,870,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ต.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : " 7.1 โรงเรียนมีการรวมกลุ่มสนับสนุนช่วยเหลือกันและกันเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบการดูแลและส่งเสริมทันตสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพที่เป็นต้นแบบโดยใช้เทคนิคเครือข่าย 7.2 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานซึ่งกันและกัน 7.3 ต้นแบบโครงงานสุขภาพของนักเรียนที่ลดปัญหาสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับและมีคุณค่าให้โรงเรียนต่างๆนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสม "

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางขนิษฐ์ รัตนรังสิมา

ผู้เสนอโครงการ : ทพญ.กรกมล นิยมศิลป์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมทันตสุขภาพเด็กและเยาวชน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักทันตสาธารณสุข
ลำดับที่ : 10

ชื่อโครงการ : โครงการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 8

ยุทธศาสตร์ : 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 5. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

cluster : กลุ่มวัยเรียน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (15)5.5 พัฒนาระบบเฝ้าระวังภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : องค์กรสหพันธ์ทันตกรรมโลก ได้ให้นิยามใหม่ของคำว่า สุขภาพช่องปาก โดยกำหนดให้เป็นส่วนสำคัญของสุขภาพโดยทั่วไป ตลอดจนสุขภาพที่ดีทั้งทางกายและใจ ซึ่งปรากฏในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามค่านิยมและทัศนคติของแต่ละบุคคลและชุมชน การมีสุขภาพช่องปากที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมย่อมส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย นอกจากนี้ หลายๆปัจจัยยังเป็นปัจจัยเสี่ยงร่วมกันของสุขภาพและสุขภาพช่องปากอีกด้วย ซึ่งพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงมีความแตกต่างกันตามกลุ่มวัย และบริบทของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ เป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้ได้ข้อมูลสภาวะในช่องปาก พฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปาก รวมทั้งการเข้าถึงบริการทันตสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย ซึ่งนอกจากจะนำข้อมูลมาใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาทั้งสุขภาพช่องปากของประชาชนในระดับประเทศ การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการดำเนินงานในพื้นที่ทั้ง ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานครแล้ว ยังสามารถประเมินสถานการณ์เปรียบเทียบกับการสำรวจครั้งที่ผ่านมา เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น สำหรับการควบคุมและป้องกัน และยังใช้เปรียบเทียบสถานการณ์กับประเทศต่างๆ ในระดับสากลอีกด้วย สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ จึงได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวในระดับประเทศเป็นระยะทุก ๕ ปี โดยครั้งที่ ๑ เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๒๐ จนถึงครั้งล่าสุดเป็นการสำรวจครั้งที่ ๗ เมื่อพ.ศ.๒๕๕๕ และเห็นสมควรให้จัดทำโครงการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ในปีพ.ศ.๒๕๖๐ อย่างถูกต้องตามหลักการทางระบาดวิทยา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง สะท้อนสถานการณ์รวมทั้งพฤติกรรม และปัจจัยเสี่ยงที่เป็นปัจจุบัน สำหรับการกำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการต่างๆ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพช่องปากแก่ประชาชน โดยอ้างอิงตามการแนะนำขององค์การอนามัยโลก และปรับเพิ่มข้อมูลสภาวะและปัจจัยต่าง ๆ ที่ประเมินว่า จะมีความเชื่อมโยงกับสภาวะสุขภาพช่องปาก ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สุขภาพช่องปาก พฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงในแต่ละกลุ่มวัย

วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อให้ได้ข้อมูลสภาวะสุขภาพช่องปากและปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่สำคัญของประชาชน ในกลุ่มอายุเป้าหมาย 2 เพื่อติดตาม ประเมินสถานการณ์สุขภาพช่องปาก หลังการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ตามโครงการต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งใช้ในการวางแผนพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากของประเทศ 3 เพื่อติดตามแนวโน้มของสถานการณ์สภาวะสุขภาพช่องปากของคนไทยและนำไป เปรียบเทียบกับในระดับสากล 4 เพื่อให้ได้ข้อมูลพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เชิงปริมาณ : ๑. ข้อมูลสภาวะสุขภาพช่องปากและปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ ของประชาชนในกลุ่มอายุเป้าหมายของเขตสุขภาพ 12 เขต ๒. ข้อมูลพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของเด็กวัยเรียนในกลุ่มอายุเป้าหมาย ของเขตสุขภาพ12 เขต เชิงคุณภาพ : ๑. รายงานผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติครั้งที่ 8 พ.ศ. 2560-2561 1 ฉบับ ๒. รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของเด็กวัยเรียน 1 ฉบับ

วิธีการดำเนินงาน : ระยะเตรียมการ 1 รวบรวมข้อมูลการสำรวจที่เกี่ยวข้องกับงานทันตสาธารณสุขที่มีอยู่ รวมทั้งศึกษารูปแบบวิธีการสำรวจที่ผ่านมา 2 ประชุมเตรียมการเพื่อพิจารณาแนวทาง ระเบียบวิธีการสำรวจ การสุ่มตัวอย่าง จำนวนและกลุ่มตัวอย่าง คุณสมบัติของผู้ตรวจสภาวะช่องปาก ผู้บันทึกข้อมูล และผู้ประสานงานในทีมสำรวจ 3 ขออนุมัติโครงการ แต่งตั้งคณะทำงาน และรับสมัครผู้ที่สนใจร่วมทีมเก็บรวบรวมข้อมูล 4 ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาข้อมูลที่ต้องการจากการตรวจ การสัมภาษณ์พฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยง 5 ทดสอบแบบสัมภาษณ์พฤติกรรม ขออนุมัติคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย กรมอนามัย 6. จัดพิมพ์แบบบันทึกต่างๆ รวมทั้งเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการสำรวจ ระยะดำเนินการ 7 จัดประชุมชี้แจงรูปแบบ แนวทาง การออกแบบการสำรวจ การสุ่มตัวอย่าง จำนวน และกลุ่มตัวอย่าง การเตรียมพื้นที่ แก่จังหวัดที่เป็นพื้นที่สำรวจ และศูนย์อนามัย 8 จัดประชุมเพื่อปรับมาตรฐานการตรวจ และการสัมภาษณ์ 9 ดำเนินการสำรวจ ในพื้นที่เป้าหมาย 10 รวบรวม บันทึกข้อมูล ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล 11. สรุปและรายงานผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติครั้งที่ ๘ พ.ศ. 2560-

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่8 และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในเด็กวัยเรียน 8 พ.ย. 2560 - 9 พ.ย. 2560 210,000.00
2 ประมวลผลข้อมูลสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 8 1 ม.ค. 2561 - 15 ก.พ. 2561 120,000.00
3 ประชุมคณะทำงานการจัดทำสรุปผลโครงการสำรวจฯ 5 มี.ค. 2561 - 5 มี.ค. 2561 5,000.00
4 จัดพิมพ์รายงานผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 8 20 ก.พ. 2561 - 30 เม.ย. 2561 195,000.00
รวมเป็นเงิน 530,000.00
งบประมาณ : 530,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 8 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1 ได้รายงานการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของเด็กวัยเรียน 2 ได้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับนำไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานทันตสาธารณสุขในทุกกลุ่มวัยสำคัญ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ทพญ.กรกมล นิยมศิลป์

ผู้เสนอโครงการ : ทพญ.กรกมล นิยมศิลป์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมทันตสุขภาพเด็กและเยาวชน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักทันตสาธารณสุข
ลำดับที่ : 11

ชื่อโครงการ : โครงการสร้างเสริมพฤติกรรมทันตสุขภาพวัยรุ่น ( ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง)

ยุทธศาสตร์ : 1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 10. ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วน และอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

cluster : กลุ่มวัยรุ่น

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (26)9.4 การพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นต้นแบบด้านสุขภาพแบบองค์รวมในชุมชน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : จากการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศครั้งที่ ๗ ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่าประชาชนไทยทุกกลุ่มวัยยังคงมีปัญหาโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น พบว่าเด็กมัธยมศึกษาอายุ ๑๕ ปี มีฟันผุร้อยละ ๖๒.๔ และเป็นโรคเหงือกอักเสบ ร้อยละ ๕๓.๖ โดยโรคฟันผุและโรคปริทันต์ เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยตนเอง จึงควรส่งเสริมให้วัยรุ่นเห็นความสำคัญและสามารถดูแลสุขภาพช่องปากได้ด้วยตนเอง เพื่อให้มีสุขภาพช่องปากที่ดี สามารถเก็บรักษาฟันให้ใช้งานได้จนถึงวัยผู้สูงอายุ โดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มูลนิธิ พอ.สว.และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงาน กิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ของทุกปี โดย กิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาได้เรียนรู้การแปรงฟันที่ถูกวิธี โดยใช้เม็ดสีย้อมคราบจุลินทรีย์ตรวจสอบความสะอาดหลังการแปรงฟัน อันจะส่งผลให้นักเรียนมีความตระหนักและมีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง ให้มีฟันสะอาดเหงือกแข็งแรงต่อไป

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาต้นแบบเครือข่ายแกนนำวัยรุ่นมีทักษะการดูแลสุขภาพช่องปากตอเอง และสามารถเลือกใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ทันตสุขภาพที่เหมาะสม

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. ได้บันทึกความร่วมือ(MOU) สพ.พอสว. และกรมอนามัย( โครงการฟันสะอาดเหงือแข็งแรงเป็นพราะราชกุศล สมเด็จย่า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต) 1 เรื่อง 2. ได้รายงานผลการดำเนนใน 77 จังหวัด 1 ฉบับ

วิธีการดำเนินงาน : ประชุม/ซื้อเม็ดสีย้อมคราบจุลนทรีย์

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคาลากร 11 พ.ค. 2561 - 11 พ.ค. 2561 70,000.00
2 ซื้อเม็ดสีย้อมคราบจุลินทรีย์ 2 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2561 30,000.00
รวมเป็นเงิน 100,000.00
งบประมาณ : 100,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 2 เม.ย. 2561 - 11 พ.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1 โรงเรียนมีการรวมกลุ่มสนับสนุนช่วยเหลือกันส่งเสริมทันตสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานซึ่งกันและกัน 3. ลดปัญหาสุขภาพองค์รวม

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ทพญ วิกุล วิสาสเสสถ์

ผู้เสนอโครงการ : ททญ. วิกุล วิสาสเสสถ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักทันตสาธารณสุข
ลำดับที่ : 12

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์(พบ)

ยุทธศาสตร์ : 1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 12. ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

cluster : กลุ่มวัยทำงาน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (41)13.4 พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ประชาชนในวัยทำงาน ในชิวิตะวันหนึ่งๆ ส่วนใหญ่มุ่งอยู่กับการทำมาหากิน การให้เวลาใส่ใจ ดูแลสุขภาพตนเองจะมีน้อย โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพช่องปาก และจะส่งผลต่อสุขภาพองค์รวมเมื่อเป็นผู้สูงอายุ ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2555 โดย สำนักทันตสาธาณสุข กรมอนามัย พบว่า คนไทยวัยทำงานแปรงฟันหลังตื่นนอนตอนเช้า ร้อยละ 97.8 แปรงฟันก่อนเข้านอน ร้อยละ 79.9 และใช้อุปกรณ์เสริมร่วมกับการแปรงฟันร้อยละ 55.7 สถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุเบื้องต้นต่อสุขภาพวะองค์รวมของคนไทยในปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุของประเทศ ที่ประชาชนมีอายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้นทั้งเพศหญิงและเพศชายแต่กลับมีภาระโรคร่วมด้วยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคกระดูก โรคไต และโรคความจำเสื่อมซึ่งโรคต่างๆนี้สามารถป้องกันได้หากประชาชนมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม การมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในวัยทำงานไม่เหมาะสมส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ทำให้ผลผลิตมวลรวมของชาติลดลง และยังส่งผลต่อวัยผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี ดังนั้นการจัดทำโครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของกลุ่มวัยทำงาน เพื่อให้มีสุขภาพดี เป็นการสร้างการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนวัยทำงานสามารถดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน ได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์ : ประชาชนกลุ่มวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ศูนย์อนามัย 13 ศูนย์ มีระบบเฝ้าระวังพฤตกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในกลุ่มวัยทำงาน

วิธีการดำเนินงาน : 1. ถอดบทเรียน 4 จังหวัดนำร่อง ถึงสถานการณ์ที่พบและแนวทางการเก็บข้อมูลที่ใช้ 2. ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาแบบสอบถาม แนวทางการทำงาน และ intervention เพื่อแก้พฤติกรรมสุขภาพที่ยังเป็นปัญหา 3. ถ่ายทอดการดำเนินงานสู่ 13 ศูนย์เขต 4. 4 จังหวัดนำร่องพัฒนา intervention เพื่อแก้พฤติกรรมสุขภาพที่ยังเป็นปัญหา 5. อบรม อสม.เรื่องhealth literacyพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มวัยทำงาน เพื่อเป็นสื่อบุคคลและเพื่อเก็บข้อมูล 6. 17 จังหวัด ( 13 จังหวัดจากศูนย์เขต และ 4 จังหวัดนำร่อง ) เก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มวัยทำงานในพื้นที่ 7. รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปสถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มวัยทำงานจากทุกศูนย์เขตทั่วประเทศ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 การประชุมถอดบทเรียนการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของประชาชนวัยทำงานในจังหวัดนำร่อง 4 จังหวัด และ 13 ศูนย์อนามัย 23 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560 250,000.00
2 ประชุมพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 22 มี.ค. 2561 - 23 มี.ค. 2561 200,000.00
3 ประชุมประเมินและสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 21 มิ.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561 250,000.00
4 การพัฒนาสื่อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดนำร่องและศูนย์อนามัย 1 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 100,000.00
รวมเป็นเงิน 800,000.00
งบประมาณ : 800,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 23 พ.ย. 2560 - 22 มิ.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. พัฒนา health literacy เรื่องพฤติกรรมสุขภาพของวัยทำงาน 2 . ผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของประชากรวัยทำงานในประเทศ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ทพญ.วิกุล วิสาสเสสถ์

ผู้เสนอโครงการ : ทพญ.วิกุล วิสาสเสสถ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................