หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิตในพื้นที่เขตสุขภาพที่5

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
1) อัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

4. cluster :
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (7)2.1 ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อสร้างแม่ลูกคุณภาพ
5.2 โครงการสำคัญ 2.โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
อัตราส่วนมารดาเสียชีวิต 19.04 ต่อแสนเด็กเกิมีชีสาเหตุจาก Directed Cause (PIH , PPH, AFE )และ Indirected Cause(DM , HT, Heart Disease ) ผลงานฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ74.52 และการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ร้อยละ 65.12 ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ครั้งแรกที่มาฝากครรภ์ ร้อยละ18.5 Confirm เมื่ออายุครรภ์ 32สัปดาห์ ร้อยละ 12.33 Birth Asphyxia 21.72 ต่อ 1000 LB ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ร้อยละ 9.03

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็กให้ได้มาตรฐานสากล และ ลดอัตราการตายของมารดาและทารกในเขตสุขภาพที่ 5 2. เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาวะมารดาและทารกและพัฒนาความรู้ ทักษะ การสื่อสารในการส่งเสริมสุขภาพให้หญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัยสนับสนุน ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างยั่งยืน 3.พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ติดตาม ข้อมูลการขับเคลื่อน พรบ.ควบคุมส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.รายงานผลการดำเนินงานการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต 1 ฉบับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : อัตราตายมารดา ไม่เกิน 17:100000 เด็กเกิดมีชีพ 17 ร้อยละ
2.เชิงปริมาณ : เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 85 ร้อยละ
3.เชิงปริมาณ : เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 57 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. Conference Case MMR / IMR Case Near miss พัฒนาศักยภาพทีมประเมินระดับจังหวัด ประเมินรับรองมาตรฐาน รพ.ตามเกณฑ์อนามัยแม่และเด็ก 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 5 เรื่องการคัดกรองและจัดการความเสี่ยง 3. ขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1000วันแรกของชีวิตแก่ บุคลากรสาธารณสุข ท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย ในพื้นที่ตำบล 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และติดตามผลการดำเนินงาน 4. พัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น ครู ศพด.ในพื้นที่ตำบลเด็ก0-5ปี สูงดีสมส่วนเรื่องการประกอบอาหารและการจัดอาหารกลางวัน การใช้โปรแกรม Thai School Lunchในศูนย์เด็กเล็ก 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก พ.ศ.2560 6. กำกับติดตามผลการเฝ้าระวัง พ.ร.บ. Milk Code ในพื้นที่ 8 จังหวัด

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 6.กำกับติดตามผลการเฝ้าระวัง พ.ร.บ. Milk Code ในพื้นที่ 8 จังหวัด 4 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 19,280.00
2 1.Conference Case อบรมทีมประเมินระดับจังหวัด และประเมิน รพ. ตามเกณฑ์มาตรฐาน 100 คน 8 พ.ย. 2561 - 9 พ.ย. 2561 177,200.00
3 3.ขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์1000วันในเขตสุขภาพที่ 5 140 คน 27 พ.ย. 2561 - 28 พ.ย. 2561 195,520.00
4 2.ประชุมวิชาการฯเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงนิเทศ กำกับติดตามผลการดำเนินงาน 150 คน 16 ม.ค. 2562 - 17 ม.ค. 2562 325,200.00
5 4.พัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น ครู ศพด.ในพื้นที่ตำบลเด็ก0-5ปีการใช้โปรแกรมThai School Lunch การเตรียมอาหารและการจัดอาหารใน ศพด. 165 คน 12 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561 284,720.00
6 5.ประชุมเชิงปฏิบัติการพนักงานเจ้าหน้าที่ เขตสุขภาพที่ 5 200 คน 6 ก.พ. 2562 - 7 ก.พ. 2562 314,600.00
รวมเป็นเงิน 1,316,520.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,316,520.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
8 พ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่ 8 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรสาธารณสุข ท้องถิ่น นักวิชาการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
หญิงตั้งครรภ์ มารดา และเด็กปฐมวัย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก เด็กปฐมวัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นางสาวสกาวรัตน์ เพทรักษ์ 2. นางจรรยา สืบนุช 3. นางสาวเบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา

19. ผู้เสนอโครงการ :
น.ส.สกาวรัตน์ เทพรักษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
พญ.มณฑา ไชยะวัฒน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
พญ.มณฑา ไชยะวัฒน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเตรียมความพร้อมเด็กอายุ2-5ปีให้สูงดีสมส่วน มีพัฒนาการทางกาย สมอง และสังคม เหมาะสมตามวัย

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

4. cluster :
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (7)2.1 ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อสร้างแม่ลูกคุณภาพ
5.2 โครงการสำคัญ 2.โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
เด็กอายุ9,18,30 และ42 เดือน มีพัฒนาการสมวัยจากการตรวจ DSPM ครั้งแรก ร้อยละ 80.41 สงสัยล่าช้า ร้อยละ19.59 ส่วนมากเป็นด้านการใช้ภาษา ความเข้าใจภาษา และกล้ามเนื้อมัดเล็ก ภายหลังกระตุ้นพัฒนาการครบ 30 วัน ประเมินDSPM2 กลับมามีพัฒนาการสมวัย รวมกับรอบแรกร้อยละ 95.82 อัตราเฉลี่ยเด็กแรกเกิดถึงต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียวผลงานร้อยละ 53.50 เด็ก0-5 ปี มีส่วนสูงระดับดี และรูปร่างสมส่วน ร้อยละ 52.5 เด็กผอม ร้อยละ 4.45 เตี้ย ร้อยละ 7.64 อ้วน ร้อยละ 3.33

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็ก0-5ปี ให้สูงดีสมส่วนให้บุคลากรสาธารณสุข และ สนับสนุนพ่อแม่ผู้ปกครองให้มีความรอบรู้ ในการเฝ้าระวังการเจริญเติบโต การกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปีโดยพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูเด็ก ครูในศูนย์พัฒนาเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็ก 0-5 ปีให้สูงดีสมส่วน 1 ระบบ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85 85 ร้อยละ
2.เชิงปริมาณ : เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 57 57 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ การวางระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก0-5ปี ให้สูงดีสมส่วนแก่ บุคลากรที่รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัย 2. ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กต้นแบบในชุมชน 3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมโรงเรียน พ่อแม่ ในหน่วยบริการสาธารณสุขและในชุมชน 4. นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 2.สนับสนุนการจัดกิจกรรมโรงเรียน พ่อแม่ ในหน่วยบริการสาธารณสุขและในชุมชน 2 ครั้ง 1 มี.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 10,000.00
2 3.นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงาน 8 ครั้ง 1 ส.ค. 2562 - 13 ก.ย. 2562 10,000.00
3 1.ประชุมแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก0-5ปี การดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ของบุคลากรที่รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัย 150 คน 15 พ.ค. 2562 - 16 พ.ค. 2562 264,720.00
รวมเป็นเงิน 284,720.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
284,720.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 มี.ค. 2562 - 13 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตสุขภาพที่ 5

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรสาธารณสุข ทัองถิ่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรสาธารณสุข ทัองถิ่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก เด็กปฐมวัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางจรรยา สืบนุช น.ส.เบญจพรรณ ถิติเลิสเดชา น.ส.สกาวร้ตน์ เทพรักษ์ บุษบา อรรถาวีร์

19. ผู้เสนอโครงการ :
น.ส.สกาวรัตน์ เทพรักษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
พญ.มณฑา ไชยะวัฒน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
พญ.มณฑา ไชยะวัฒน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
6) ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (1)1.1 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5.2 โครงการสำคัญ 1.โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ถือเป็นเป้าหมายสำคัญตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560–2569) ซึ่งแผนพัฒนาฯ ดังกล่าวถือเป็นกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการของรร.ตชด.และของทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการพัฒนา และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเด็กและเยาวชนในพื้นที่เป้าหมายได้ ทั้งนี้เป้าหมายหลักการดำเนินงาน คือ เสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดา มุ่งเน้นพัฒนาปรับปรุงการบริการอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่เฉพาะที่ยังมีอัตราการตายของทารกและทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัมสูงอยู่ ให้มีการดูแลเด็กปฐมวัยทุกช่วงอายุครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย ในขณะเดียวกันการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งปัจจุบันเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่กับเด็กปฐมวัย จากผลการสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้งประเทศ ปี 2560 พบว่า เด็กประถมเตี้ย ร้อยละ 11 สูงดีสมส่วนร้อยละ 61 ฟันผุร้อยละ 30 น้ำดื่มไม่เพียงพอร้อยละ 20 ไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพน้ำร้อยละ 8 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 72 ส้วมมีกลิ่นเหม็นร้อยละ 43 ไม่สะอาดร้อยละ 20 นอกจากนี้ ยังพบหนอนพยาธิร้อยละ 7.5 เป็นพยาธิไส้เดือนร้อยละ 60 พบเชื้อโรคไข้มาลาเรียในนักเรียน 39 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.31 ต่อพันประชากร มีอัตราพบเชื้อร้อยละ 0.13 และผลสำรวจภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชั้นป.4-6 จำนวน 4 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และกาญจนบุรี พบว่า ร้อยละ 64.24 มีส่วนสูงตามเกณณฑ์,ร้อยละ 15.23 และ 16.56 ค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย ทั้งนี้เพื่อพิจารณาน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง พบว่า ร้อยละ 79.19 สมส่วน, ร้อยละ 8.85 ค่อนข้างอ้วนและร้อยละ 2.60 มีภาวะอ้วน ส่วนพฤติกรรมการบริโภคอาหารใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 54.7 รับประทานอาหารเช้า และมีการบริโภคผักทุกวันสูงสุดถึงร้อยละ 58.9 รองลงมาคือบริโภคผักทุกวัน ร้อยละ 44.3 พฤติกรรมการบริโภคขนม เครื่องดื่ม ลูกอม (ทั้งในวันที่อยู่ที่บ้านและวันที่มาโรงเรียน) พบว่า มากกว่าร้อยละ 80 บริโภคเครื่องดื่มเช่น น้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำผลไม้ น้ำแข็งใส ไอศครีม ขนมกรุบกรอบ ท๊อฟฟี่ โดยแหล่งหรือสถานที่ในการซื้อขนม/เครื่องดื่ม/ไอศกรีมเป็นประจำ พบว่า ร้อยละ 56.3 ซื้อจากร้านค้าและหรือสหกรณ์ในโรงเรียน รองลงมาร้อยละ 20.3 ซื้อจากร้านขายของในหมู่บ้าน การดื่มน้ำเสริมไอโอดีนพบว่า ร้อยละ 62.5 ดื่มน้ำดื่มไอโอดีนทุกวัน พฤติกรรมการแปรงฟันในตอนเช้าและตอนกลางวัน พบว่า มากกว่าร้อยละ 60 แปรงฟันทุกวัน แต่การแปรงฟันก่อนนอนทุกวันนั้น ยังพบเพียงร้อยละ 39.6 พฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล พบว่าร้อยละ 71.9 ล้างมือก่อนกินอาหาร ร้อยละ 83.9 ล้างมือหลังออกจากส้วม และร้อยละ 77.6ล้างแก้วน้ำดื่มทุกวัน พฤติกรรมการออกกำลังกาย พบว่า ส่วนใหญ่เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายร้อยละ 95 โดยชนิดกิจกรรมที่ปฏิบัติได้แก่ วิ่งเล่น (33.9) ,ฟุตบอล (30.1) ,กระโดดยาง (20.2) ปัจจุบัน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบอยู่ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำนวน 15 โรงเรียน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 จำนวน 11 โรงเรียน รวม ทั้งสิ้น 26 แห่ง ซึ่งเป็นเป้าหมายในการดำเนินงานของกรมอนามัย ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง มีความซื่อสัตย์ เสียสละสามัคคี และเมตตาผู้อื่น มีความรู้และทักษะทั้งทางวิชาการและการอาชีพ ที่เป็นรากฐานของการพึ่งตนเองและพัฒนาท้องถิ่นได้ นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้นตามศักยภาพของตนเองเป็นคนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ” ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เห็นความสำคัญในการสืบสานแนวพระราชดำรินี้ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) โดยการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริและโรงเรียนส่งเสริสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายในถิ่นทุรกันดารได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อให้ภาคีเครือข่ายในถิ่นทุรกันดารนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ 3. เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้เด็กปฐมวัยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย และเด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดารมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่เรื้อรัง

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ครูอนามัยได้รับการเสริมสร้างศักยภาพทักษะสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลสุขภาพเด็ก ตชด. 70 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : เครือข่ายครู ตชด. และนร. รร.เป้าหมายในเขตพื้นที่ ได้รับการอบรมการเฝ้าระวังทักษะ สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ 1 ครั้ง/คน
2.เชิงปริมาณ : มีการสำรวจภาวะสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 5 รายการ

10. วิธีการดำเนินงาน :
วิธีการดำเนินงาน 1 แต่งคณะทำงานและประชุมวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบการทำงานแผนกพด.ฉบับที่ 5 2 กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานร่วมกันดังนี้ กิจกรรมการสำรวจและจัดทำข้อมูลด้าน 9.2.1)ภาวะสุขภาพพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (ด้านโภชนาการ, การออกกำลังกาย , การนอนหลับ สุขนิสัยอนามัยส่วนบุคคลและอนามัยสิ่งแวดล้อมของนักเรียนในโรงเรียนตชด. และ9.2.2) การจัดการอาหารและโภชนาการภายในรร.ตชด. (การจัดการ , พฤติกรรมการบริโภค ,การประกอบอาหารกลางวัน 9.2.3กิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนตชด.ที่พบปัญหาโภชนาการ (อ้วน,เตี้ย,ผอม) โดยใช้กลไล family coacher และเพิ่มพูนองค์ความรู้ ให้กับผู้ประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียนในด้านการจัดบริการอาหารกลางวันให้ได้คุณค่าตามหลักโภชนาการ ณ โรงเรียน ตชด.ในพื้นที่ 9.2.4 กิจกรรมให้ความรู้ด้านอนามัยแม่และเด็กสำหรับเจ้าหน้าที่สธ.และอสม.ในเขตพื้นที่ทุรกันดาร และให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 9.2.5 การประชุมร่วมกับส่วนกลางและเยี่ยมเสริมพลัง รร.ตชด.ในพื้นที่ เตรียมการและเข้าร่วมรับเสด็จ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ / การดำเนินงานมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนตชด.

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพทักษะสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ครูอนามัยในการดูแลสุขภาพเด็กตชด. 1 ครั้ง/คน 30 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 245,900.00
2 2.การสำรวจภาวะสุขภาพ พฤติกรรมที่พึงประสงค์และอนามัยสิ่งแวดล้อมของนักเรียนในโรงเรียนตชด. รวมถึงการจัดการอาหารและโภชนาการ 2 ครั้ง 1 ก.พ. 2562 - 31 ก.ค. 2562 30,000.00
3 3.ให้ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มผู้ปกครองของนักเรียนตชด.ที่พบปัญหาโภชนาการ (อ้วน,เตี้ย,ผอม) โดยใช้กลไล family coacher ในพื้นที่ตชด. และผู้ประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียนใน ด้านการจัดบริการอาหารกลางวันให้ได้คุณค่าตามหลักโภชนาการ 2 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 20,000.00
4 4.กำกับติดตาม เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนตชด.ในพื้นที่ เตรียมการและเข้าร่วมรับเสด็จ 4 ครั้ง 1 เม.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562 4,100.00
รวมเป็นเงิน 300,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
300,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 26 แห่ง

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 26 แห่งและโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/ รพช/ รพ.สต ที่เป็นที่ตั้งของ โรงเรียน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ครูและนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวจุติพร ศรีแก้ว

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางพัชรี วงศ์ษา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาววรลักษณ์ คงหนู

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางมณฑา ไชยะวัฒน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการสัมมนาวิชาการเวทีขับเคลื่อนเด็กไทยภาคกลางรอบรู้ด้านสุขภาพสู่ศตวรรษที่ 21

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (16)5.2 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพ
5.2 โครงการสำคัญ 5.โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน แข็งแรง และฉลาด

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเตรียมตัวเด็กให้มีความพร้อมกับโลกเป็นสิ่งที่พ่อแม่ยุคนี้ต้องเตรียมรับมือให้ทัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงประเทศเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาจะต้องฝึกให้ใช้ทักษะการคิดมากกว่าใช้ความจำ รวมถึงสามารถที่จะคิดวิเคราะห์มีเหตุมีผล สามารถที่จะเข้าใจ เรียนรู้ได้ถูกทิศถูกทาง เป้าหมายที่สำคัญยิ่งในการพัฒนานั้น คือ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน โดยเฉพาะด้านสุขภาพซึ่งเป็นความจำเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิต หากเด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญาและจิตใจที่สมบูรณ์และแข็งแรง มีทักษะสามารถดูแลสุขภาพตนเองและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และ มีความพร้อมในการเรียนรู้ ย่อมส่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สุขภาพของเด็กเช่นกัน ซึ่งต้องได้รับการดูแล ส่งเสริม และสร้างความรอบรู้ให้เกิดขึ้นตั้งเริ่มเรียนรู้ ดังนั้นการศึกษากับสุขภาพต้องดำเนินการควบคู่กันไปในลักษณะเกื้อกูลซึ่งกันและกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงควรรับรู้สภาพปัญหาของตัวเด็กและครอบครัวมีการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน การพัฒนาการเรียนรู้จะประสบผลสำเร็จหรือไม่เพียงใด อยู่ที่กระบวนการจัดการโดยมุ่งเน้น ที่ประสิทธิภาพของสถาบันการศึกษา และสาธารณสุข ให้สามารถเป็นแกนนำหรือศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาควบคู่ไปกับการสร้างสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงครอบครัวเด็ก ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐานทางสังคม ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาให้เด็กและเยาวชนไทยมีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมกับประเทศอื่น สถานการณ์สุขภาพเด็กวัยเรียนในเขตสุขภาพที่ 5 ปี 2560 จากการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในระบบ HDC พบว่า นักเรียน 8 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 ได้รับการชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง จำนวน 279,543 คน จากจำนวนทั้งหมด 498,488 คน คิดเป็นร้อยละ 56.08 นักเรียนมีภาวะโภชนาการสูงดี สมส่วน จำนวน 176,355 คน คิดเป็นร้อยละ 63.09 ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน จำนวน 39,200 คน ร้อยละ 14.02 ภาวะเตี้ย 11,160 คน ร้อยละ 3.99 โดยนักเรียนอายุ 12 ปี ทั้งชายและหญิงมีส่วนสูงโดยเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ประมาณ 4.1 เซนติเมตร กล่าวคือ ฃนักเรียนชายมีส่วนสูงเฉลี่ย 150.38 เซนติเมตร นักเรียนหญิงมีส่วนสูงเฉลี่ย 151.13 เซนติเมตร (ค่าเฉลี่ยส่วนสูงตามเกณฑ์ของเด็กอายุ 12 ปี เพศชาย = 154 เซนติเมตร เพศหญิง = 155 เซนติเมตร) และตรวจ Obesity sign 5 จังหวัด จำนวน 2,432 คน พบ 1 - 2 อาการ (คอดำ นั่งหลับ หรือนอนกรน) จำนวน 271 คน, 3 - 4 อาการจำนวน 22 คน เป็นเบาหวาน จำนวน 6 คน ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพและ การเรียนเป็นอย่างยิ่ง และส่งผลต่อการเป็นผู้ใหญ่ที่มีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในอนาคต ดังนั้นควร ให้ความสำคัญต่อการพัฒนามาตรฐานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและคัดกรองสุขภาพ ทันตสาธารณสุข การตรวจวัดสายตา พร้อมกับการตรวจสุขภาพด้านอื่นๆ ตลอดจนการให้ความสำคัญในเรื่องพฤติกรรมเสี่ยง ทางเพศเพื่อเป็นการสร้างทักษะในการดูแลและป้องกันตนเองในกลุ่มวัยเรียนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้เห็นข้อมูลสภาพปัญหาที่แท้จริง เร่งการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน อาหารรอบรั้วโรงเรียน ซึ่งยังเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข การขยายผลการพัฒนา Smart Kids Coacher (SKC) & Smart Kids Leader (SKL) ให้ครอบคลุมโรงเรียนประถมศึกษา และส่งเสริมให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับครอบครัว ผู้ปกครอง และท้องถิ่น ด้วยกระบวนการ Family coacher จากกระบวนการที่กล่าวมา คาดว่าถ้ามีการส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวทั้งภายในโรงเรียน ชุมชนและครอบครัว จะส่งผลให้เกิดความพร้อมต่อการแสวงหาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ดี จึงจำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงในหลากหลายมิติ เพื่อให้สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อมุ่งสร้างคนให้มีคุณภาพ ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต หากเราสามารถดึงทุกพื้นที่ เช่น ท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ภาคประชาสังคม เข้ามาร่วมกันจัดการสุขภาพเด็กวัยเรียน ในระดับจังหวัด โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เป็นแกนกลางร่วมกับศึกษาธิการจังหวัด ร่วมกันยกระดับคุณภาพโรงเรียน เราก็จะมีกลไกการจัดการในระดับท้องถิ่นและจังหวัด ที่จะร่วมกันพัฒนาเด็กให้เป็นไปตามเป้าหมายเฉพาะของแต่ละพื้นที่ ในเขตสุขภาพที่ 5 ซึ่งจะสอดคล้องตามบริบทของท้องถิ่นอย่างแท้จริง

8. วัตถุประสงค์ :
1. ส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่นเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ สูงดีสมส่วน แข็งแรงและฉลาด 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0 ระดับภาค 3.เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนนวัตกรรม ผลงานเด่นและเทคโนโลยีด้านสุขภาพระหว่างภาคีเครือข่าย ภาคกลาง

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเวทีขับเคลื่อนเด็กไทยภาคกลางรอบรู้ด้านสุขภาพ 80 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จัดสัมมนาวิชาการเวทีขับเคลื่อนเด็กไทยภาคกลางรอบรู้ด้านสุขภาพสู่ศตวรรษที่ 21 1 ครั้ง/คน

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 2ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.เตรียมข้อมูลการดำเนินโครงการ 4.ดำเนินโครงการ 5.สรุปรายงานการดำเนินโครงการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประชุมสัมมนาวิชาการเผยแผร่นวัตกรรมสุขภาพและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ขับเคลื่อนเด็กไทยภาคกลางรอบรู้ด้านสุขภาพสู่ศตวรรษที่ 21 1 ครั้ง/คน 24 ม.ค. 2562 - 25 ม.ค. 2562 925,940.00
รวมเป็นเงิน 925,940.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
925,940.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
24 ม.ค. 2562 - 25 ม.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 4 , 5 ,6

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป. สพม. ท้องถิ่นจังหวัด และอปท. ครูอนามัย นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี , ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี , และศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ร่วมกับส่วนกลางจากกรมอนามัย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป. สพม. ท้องถิ่นจังหวัด และอปท. ครูอนามัย นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี , ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี , และศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ร่วมกับส่วนกลางจากกรมอนามัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวจุติพร ศรีแก้ว

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวจุติพร ศรีแก้ว

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาววรลักษณ์ คงหนู

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางมณฑา ไชยะวัฒน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาแนวทางโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School)

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
6) ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (12)4.1 ยกระดับการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ(HPS) ด้วยกระบวนการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
5.2 โครงการสำคัญ 4.โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School : HLS)

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 7) เสริมสร้างทักษะในชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

7. หลักการและเหตุผล :
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขกำหนดให้มีการปฏิรูปความรอบรู้และ การสื่อสารด้านสุขภาพ โดยเน้นให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากขึ้น นําไปสู่การมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และมีสุขภาวะสมบูรณ์ทุกมิติ ผ่านการจัดการให้สถานบริการสุขภาพ สถาบันการศึกษาทุกระดับ สถานที่ทํางานและโรงงานต่าง ๆ เป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization : HLO) และพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นเป็นชุมชนรอบรู้ ด้านสุขภาพ (Health Literate Communities) ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 กำหนดยุทธศาสตร์ในการเร่งการสร้างเสริมสุขภาพคนไทยเชิงรุก มีเป้าหมายด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค และคุณภาพชีวิตของประชากรตลอดช่วงชีวิต โดยมุ่งสร้างเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น มีความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ ลดพฤติกรรมเสี่ยง มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และภูมิคุ้มกันที่ดี โดยมีมาตรการและแนวทางการพัฒนาการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้เป็นเลิศ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย โดยการส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนแข็งแรงและฉลาด เนื่องจากช่วงวัยเรียนเป็นวัยที่สำคัญในการปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสถานการณ์ที่แตกต่างและเปลี่ยนแปลง ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีทักษะชีวิตและทักษะด้านสุขภาพ เพื่อให้รู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ มากขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ วัตถุประสงค์เฉพาะ 1. เสริมสร้างศักยภาพนักเรียนให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 2. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.รายงานผลการสำรวจและประเมินวามรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของนักเรียน 1 ฉบับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ต้นแบบโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School) 14 แห่ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
พัฒนาแนวทางโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1.ประชุมชี้แจงนโยบายวัยเรียนวัยรุ่นมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่ smart child 4.0 1 ครั้ง/คน 26 พ.ย. 2561 - 27 พ.ย. 2561 230,000.00
2 3.ชี้แจงแนวทางการส่งเสริมพัฒนา ดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 1 ครั้ง 24 ธ.ค. 2561 - 25 ก.ย. 2561 40,000.00
3 6.เวทีคืนข้อมูล และจัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพสู่โรงเรียนอื่น ๆ ในเขตสุขภาพที่ 5 1 ครั้ง 27 พ.ค. 2562 - 28 พ.ค. 2562 50,000.00
4 5.พัฒนาสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ 6 ชุด 21 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562 10,000.00
5 7.เยี่ยมเสริมพลัง และถอดบทเรียนการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 8 แห่ง 19 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 20,000.00
6 8.พัฒนาศักภาพบุคลากรให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 10 ครั้ง 17 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561 10,000.00
7 2.คัดเลือกโรงเรียนนำร่องจากโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองขึ้นไป สู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ร่วมกับ สพป.เขตและสสจ. 30 แห่ง 26 พ.ย. 2561 - 27 พ.ย. 2561 10,000.00
8 4.สำรวจและประเมิน ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของนักเรียน ชั้น ป.4-6 ในโรงเรียนนำร่อง 30 ครั้ง 17 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 44,000.00
รวมเป็นเงิน 414,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
414,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
26 พ.ย. 2561 - 28 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
เขตสุขภาพที่ 5

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
30 โรงเรียน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองบุคลากรทางการศึกษา ท้องถิ่น

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวนฤมล แก้วโมรา นางสาวจุติพร ศรีแก้ว

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวนฤมล แก้วโมรา นางสาวจุติพร ศรีแก้ว

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาววรลักษณ์ คงหนู

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางมณฑา ไชยะวัฒน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 6

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเด็กวัยเรียน วัยรุ่นสุขภาพดี สูงดีสมส่วน แข็งแรงและฉลาด

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (15)5.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวังและฐานข้อมูลร่วม
5.2 โครงการสำคัญ 5.โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน แข็งแรง และฉลาด

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเตรียมตัวเด็กให้มีความพร้อมกับโลกเป็นสิ่งที่พ่อแม่ยุคนี้ต้องเตรียมรับมือให้ทัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงประเทศเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาจะต้องฝึกให้ใช้ทักษะการคิดมากกว่าใช้ความจำ รวมถึงสามารถที่จะคิดวิเคราะห์มีเหตุมีผล สามารถที่จะเข้าใจ เรียนรู้ได้ถูกทิศทาง เป้าหมายที่สำคัญยิ่งในการพัฒนานั้น คือ กลุ่มเด็กวัยเรียนวัยรุ่น โดยเฉพาะด้านสุขภาพซึ่งเป็นความจำเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิต หากเด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญาและจิตใจที่สมบูรณ์และแข็งแรง มีทักษะสามารถดูแลสุขภาพตนเองและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และ มีความพร้อมในการเรียนรู้ ย่อมส่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สุขภาพของเด็กเช่นกัน ซึ่งต้องได้รับการดูแล ส่งเสริม และสร้างความรอบรู้ให้เกิดขึ้นตั้งเริ่มเรียนรู้ ดังนั้นการศึกษากับสุขภาพต้องดำเนินการควบคู่กันไปในลักษณะเกื้อกูลซึ่งกันและกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงควรรับรู้สภาพปัญหาของตัวเด็กและครอบครัวมีการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน การพัฒนาการเรียนรู้จะประสบผลสำเร็จหรือไม่เพียงใด อยู่ที่กระบวนการจัดการโดยมุ่งเน้น ที่ประสิทธิภาพของสถาบันการศึกษา และสาธารณสุข ให้สามารถเป็นแกนนำหรือศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาควบคู่ไปกับการสร้างสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงครอบครัวเด็ก ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐานทางสังคม ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาให้เด็กและเยาวชนไทยมีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมกับประเทศอื่น สถานการณ์สุขภาพเด็กวัยเรียนในเขตสุขภาพที่ 5 ปี 2560 จากการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในระบบ HDC พบว่า นักเรียน 8 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 ได้รับการชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง จำนวน 279,543 คน จากจำนวนทั้งหมด 498,488 คน คิดเป็นร้อยละ 56.08 นักเรียนมีภาวะโภชนาการสูงดี สมส่วน จำนวน 176,355 คน คิดเป็นร้อยละ 63.09 ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน จำนวน 39,200 คน ร้อยละ 14.02 ภาวะเตี้ย 11,160 คน ร้อยละ 3.99 โดยนักเรียนอายุ 12 ปี ทั้งชายและหญิงมีส่วนสูงโดยเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ประมาณ 4.1 เซนติเมตร กล่าวคือ ฃนักเรียนชายมีส่วนสูงเฉลี่ย 150.38 เซนติเมตร นักเรียนหญิงมีส่วนสูงเฉลี่ย 151.13 เซนติเมตร (ค่าเฉลี่ยส่วนสูงตามเกณฑ์ของเด็กอายุ 12 ปี เพศชาย = 154 เซนติเมตร เพศหญิง = 155 เซนติเมตร) และตรวจ Obesity sign 5 จังหวัด จำนวน 2,432 คน พบ 1 - 2 อาการ (คอดำ นั่งหลับ หรือนอนกรน) จำนวน 271 คน, 3 - 4 อาการจำนวน 22 คน เป็นเบาหวาน จำนวน 6 คน ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพและ การเรียนเป็นอย่างยิ่ง และส่งผลต่อการเป็นผู้ใหญ่ที่มีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในอนาคต ดังนั้นควร ให้ความสำคัญต่อการพัฒนามาตรฐานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและคัดกรองสุขภาพ ทันตสาธารณสุข การตรวจวัดสายตา พร้อมกับการตรวจสุขภาพด้านอื่นๆ ตลอดจนการให้ความสำคัญในเรื่องพฤติกรรมเสี่ยง ทางเพศเพื่อเป็นการสร้างทักษะในการดูแลและป้องกันตนเองในกลุ่มวัยเรียนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้เห็นข้อมูลสภาพปัญหาที่แท้จริง เร่งการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน อาหารรอบรั้วโรงเรียน ซึ่งยังเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข การขยายผลการพัฒนา Smart Kids Coacher (SKC) & Smart Kids Leader (SKL) ให้ครอบคลุมโรงเรียนประถมศึกษา และส่งเสริมให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับครอบครัว ผู้ปกครอง และท้องถิ่น ด้วยกระบวนการ Family coacher จากกระบวนการที่กล่าวมา คาดว่าถ้ามีการส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวทั้งภายในโรงเรียน ชุมชนและครอบครัว จะส่งผลให้เกิดความพร้อมต่อการแสวงหาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ดี จึงจำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงในหลากหลายมิติ เพื่อให้สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อมุ่งสร้างคนให้มีคุณภาพ ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต หากเราสามารถดึงทุกพื้นที่ เช่น ท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ภาคประชาสังคม เข้ามาร่วมกันจัดการสุขภาพเด็กวัยเรียน ในระดับจังหวัด โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เป็นแกนกลางร่วมกับศึกษาธิการจังหวัด ร่วมกันยกระดับคุณภาพโรงเรียน เราก็จะมีกลไกการจัดการในระดับท้องถิ่นและจังหวัด ที่จะร่วมกันพัฒนาเด็กให้เป็นไปตามเป้าหมายเฉพาะของแต่ละพื้นที่ ในเขตสุขภาพที่ 5 ซึ่งจะสอดคล้องตามบริบทของท้องถิ่นอย่างแท้จริง

8. วัตถุประสงค์ :
วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อพัฒนาเด็กวัยเรียนวัยรุ่นให้เจริญเติบโตเต็มศักยภาพ สูงดีสมส่วน แข็งแรง และฉลาด วัตถุประสงค์เฉพาะ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเด็กวัยเรียนวัยรุ่นให้มีความเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 2. เพิ่มทักษะชีวิตและพัฒนาสุขภาพนักเรียนให้แข็งแรง สูงสมส่วน ลดอ้วน เตี้ย สายตาดี ฟันไม่ผุ และฉลาด

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.รายงานผลการสำรวจภาวะสุขภาพเด็กวัยรุ่น 1 ฉบับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : เด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน แข็งแรง และฉลาด 7 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
การขับเคลื่อนภาวะสุขภาพในเด็กวัยเรียน วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 5 1. ประชุมชี้แจงนโยบายวัยเรียนวัยรุ่นมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่ Smart Child 4.0 2. พัฒนาระบบเฝ้าระวังและคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยง เข้าสู่ระบบ service plan 3. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 4. กิจกรรมส่งเสริมการดื่มนมจืด ยืดความสูง Love Milk Day พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพ 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคนิคการประเมินคุณภาพอาหารกลางวัน ตามมาตรฐานโภชนาการ และสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย 2. พัฒนาสื่อนวัตกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อเพิ่มความสูง ลดความอ้วนในเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง 3. ติดตามประเมินผลการนำสื่อนวัตกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อเพิ่มความสูง ลดความอ้วนในเด็กนักเรียนและผู้ปกครองไปใช้ 4. เวทีประกวดค้นหาและคัดเลือกโรงเรียนที่มีการพัฒนานวัตกรรมวัยเรียนวัยรุ่นรอบรู้ด้านสุขภาพสู่ Smart Child 4.0 ดีเด่นในระดับเขต เสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายวัยเรียนวัยรุ่น 1. เวทีสรุปบทเรียนจากการดำเนินงาน Family Coacher เพิ่มความสูง ลดความอ้วน 2. เยี่ยมเสริมพลังเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงาน และค้นหานวัตกรรมของภาคีเครือข่ายวัยเรียนวัยรุ่น พัฒนาศักยภาพบุคลากร บุคลากรวัยเรียนวัยรุ่นเข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะทางด้านวิชาการ จากสถาบัน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1.พัฒนาระบบเฝ้าระวังและคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยง เข้าสู่ระบบ service plan 1 ครั้ง/คน 26 พ.ย. 2561 - 27 พ.ย. 2561 10,000.00
2 2.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 1 ครั้ง/คน 12 ม.ค. 2562 - 12 ม.ค. 2562 15,000.00
3 3.กิจกรรมส่งเสริมการดื่มนมจืด ยืดความสูง Love Milk Day 1 ครั้ง/คน 1 มิ.ย. 2562 - 1 มิ.ย. 2562 10,000.00
4 4.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคนิคการประเมินคุณภาพอาหารกลางวัน ตามมาตรฐานโภชนาการ และสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย 1 ครั้ง/คน 24 ธ.ค. 2561 - 25 ธ.ค. 2561 75,780.00
5 7.เวทีประกวดค้นหาและคัดเลือกโรงเรียนที่มีการพัฒนานวัตกรรมวัยเรียนวัยรุ่นรอบรู้ด้านสุขภาพสู่ Smart Child 4.0 ดีเด่นในระดับเขต 1 ครั้ง/คน 4 ก.ค. 2562 - 5 ก.ค. 2562 300,000.00
6 8.เวทีสรุปบทเรียนจากการดำเนินงาน Family Coacher เพิ่มความสูง ลดความอ้วน 1 ครั้ง/คน 21 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562 80,000.00
7 10.บุคลากรวัยเรียนวัยรุ่นเข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะทางด้านวิชาการ จากสถาบัน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5 คน 9 ต.ค. 2561 - 11 ต.ค. 2561 15,000.00
8 5.พัฒนาสื่อนวัตกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อเพิ่มความสูง ลดความอ้วนในเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง 6 ชุด 26 พ.ย. 2561 - 27 ก.ย. 2561 30,000.00
9 6.ติดตามประเมินผลการนำสื่อนวัตกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อเพิ่มความสูง ลดความอ้วนในเด็กนักเรียนและผู้ปกครองไปใช้ 8 แห่ง 17 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 10,000.00
10 9.เยี่ยมเสริมพลังเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงาน และค้นหานวัตกรรมของภาคีเครือข่ายวัยเรียนวัยรุ่น 8 แห่ง 19 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 20,000.00
รวมเป็นเงิน 565,780.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
565,780.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
9 ต.ค. 2561 - 5 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่ 8 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. เครือข่ายโรงเรียน ศึกษาธิการจังหวัด, สพฐ, เอกชน 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/เทศบาลตำบล/อบต, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/ รพช/ รพ.สต ที่เป็นที่ตั้งของ โรงเรียน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. เครือข่ายโรงเรียน ศึกษาธิการจังหวัด, สพฐ, เอกชน 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/เทศบาลตำบล/อบต, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/ รพช/ รพ.สต ที่เป็นที่ตั้งของ โรงเรียน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางพัชรี วงศ์ษา น.ส.เกษร กำลังหาญ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางพัชรี วงศ์ษา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
น.ส. วรลักษณ์ คงหนู

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางมณฑา ไชยะวัฒน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 7

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและความสามารถทางกาย สำหรับวัยรุ่นแบบมีส่วนร่วม

2. ยุทธศาสตร์ :
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
10) ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วน และอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (18)6.1 พัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับวัยรุ่น
5.2 โครงการสำคัญ 6.โครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและความสามารถทางกายสำหรับวัยรุ่น

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเตรียมตัวเด็กให้มีความพร้อมกับโลกเป็นสิ่งที่พ่อแม่ยุคนี้ต้องเตรียมรับมือให้ทัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงประเทศเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาจะต้องฝึกให้ใช้ทักษะการคิดมากกว่าใช้ความจำ รวมถึงสามารถที่จะคิดวิเคราะห์มีเหตุมีผล สามารถที่จะเข้าใจ เรียนรู้ได้ถูกทิศทาง เป้าหมายที่สำคัญยิ่งในการพัฒนานั้น คือ กลุ่มเด็กวัยเรียนวัยรุ่น โดยเฉพาะด้านสุขภาพซึ่งเป็นความจำเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิต หากเด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญาและจิตใจที่สมบูรณ์และแข็งแรง มีทักษะสามารถดูแลสุขภาพตนเองและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และ มีความพร้อมในการเรียนรู้ ย่อมส่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สุขภาพของเด็กเช่นกัน ซึ่งต้องได้รับการดูแล ส่งเสริม และสร้างความรอบรู้ให้เกิดขึ้นตั้งเริ่มเรียนรู้ ดังนั้นการศึกษากับสุขภาพต้องดำเนินการควบคู่กันไปในลักษณะเกื้อกูลซึ่งกันและกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงควรรับรู้สภาพปัญหาของตัวเด็กและครอบครัวมีการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน การพัฒนาการเรียนรู้จะประสบผลสำเร็จหรือไม่เพียงใด อยู่ที่กระบวนการจัดการโดยมุ่งเน้น ที่ประสิทธิภาพของสถาบันการศึกษา และสาธารณสุข ให้สามารถเป็นแกนนำหรือศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาควบคู่ไปกับการสร้างสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงครอบครัวเด็ก ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐานทางสังคม ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาให้เด็กและเยาวชนไทยมีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมกับประเทศอื่น สถานการณ์สุขภาพเด็กวัยเรียนในเขตสุขภาพที่ 5 ปี 2560 จากการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในระบบ HDC พบว่า นักเรียน 8 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 ได้รับการชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง จำนวน 279,543 คน จากจำนวนทั้งหมด 498,488 คน คิดเป็นร้อยละ 56.08 นักเรียนมีภาวะโภชนาการสูงดี สมส่วน จำนวน 176,355 คน คิดเป็นร้อยละ 63.09 ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน จำนวน 39,200 คน ร้อยละ 14.02 ภาวะเตี้ย 11,160 คน ร้อยละ 3.99 โดยนักเรียนอายุ 12 ปี ทั้งชายและหญิงมีส่วนสูงโดยเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ประมาณ 4.1 เซนติเมตร กล่าวคือ ฃนักเรียนชายมีส่วนสูงเฉลี่ย 150.38 เซนติเมตร นักเรียนหญิงมีส่วนสูงเฉลี่ย 151.13 เซนติเมตร (ค่าเฉลี่ยส่วนสูงตามเกณฑ์ของเด็กอายุ 12 ปี เพศชาย = 154 เซนติเมตร เพศหญิง = 155 เซนติเมตร) และตรวจ Obesity sign 5 จังหวัด จำนวน 2,432 คน พบ 1 - 2 อาการ (คอดำ นั่งหลับ หรือนอนกรน) จำนวน 271 คน, 3 - 4 อาการจำนวน 22 คน เป็นเบาหวาน จำนวน 6 คน ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพและ การเรียนเป็นอย่างยิ่ง และส่งผลต่อการเป็นผู้ใหญ่ที่มีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในอนาคต ดังนั้นควร ให้ความสำคัญต่อการพัฒนามาตรฐานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและคัดกรองสุขภาพ ทันตสาธารณสุข การตรวจวัดสายตา พร้อมกับการตรวจสุขภาพด้านอื่นๆ ตลอดจนการให้ความสำคัญในเรื่องพฤติกรรมเสี่ยง ทางเพศเพื่อเป็นการสร้างทักษะในการดูแลและป้องกันตนเองในกลุ่มวัยเรียนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้เห็นข้อมูลสภาพปัญหาที่แท้จริง เร่งการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน อาหารรอบรั้วโรงเรียน ซึ่งยังเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข การขยายผลการพัฒนา Smart Kids Coacher (SKC) & Smart Kids Leader (SKL) ให้ครอบคลุมโรงเรียนประถมศึกษา และส่งเสริมให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับครอบครัว ผู้ปกครอง และท้องถิ่น ด้วยกระบวนการ Family coacher จากกระบวนการที่กล่าวมา คาดว่าถ้ามีการส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวทั้งภายในโรงเรียน ชุมชนและครอบครัว จะส่งผลให้เกิดความพร้อมต่อการแสวงหาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ดี จึงจำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงในหลากหลายมิติ เพื่อให้สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อมุ่งสร้างคนให้มีคุณภาพ ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต หากเราสามารถดึงทุกพื้นที่ เช่น ท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ภาคประชาสังคม เข้ามาร่วมกันจัดการสุขภาพเด็กวัยเรียน ในระดับจังหวัด โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เป็นแกนกลางร่วมกับศึกษาธิการจังหวัด ร่วมกันยกระดับคุณภาพโรงเรียน เราก็จะมีกลไกการจัดการในระดับท้องถิ่นและจังหวัด ที่จะร่วมกันพัฒนาเด็กให้เป็นไปตามเป้าหมายเฉพาะของแต่ละพื้นที่ ในเขตสุขภาพที่ 5 ซึ่งจะสอดคล้องตามบริบทของท้องถิ่นอย่างแท้จริง

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับวัยรุ่น

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1. รูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับวัยรุ่น 1 ชุด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์ปัญหาการสร้างแบบสอบถาม 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
พัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับวัยรุ่น 1. พัฒนาศักยภาพครู และผลักดันการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับวัยรุ่น 2. ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประกวดรูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับวัยรุ่น

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1.พัฒนาศักยภาพครู และผลักดันการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับวัยรุ่น 1 ครั้ง/คน 26 พ.ย. 2561 - 27 พ.ย. 2561 100,000.00
2 2.ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประกวดรูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับวัยรุ่น 1 ครั้ง/คน 13 มิ.ย. 2562 - 14 มิ.ย. 2562 100,000.00
รวมเป็นเงิน 200,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
200,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
26 พ.ย. 2561 - 14 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่ 8 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 5

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. เครือข่ายโรงเรียน ศึกษาธิการจังหวัด, สพฐ, เอกชน 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/เทศบาลตำบล/อบต, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/ รพช/ รพ.สต ที่เป็นที่ตั้งของ โรงเรียน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. เครือข่ายโรงเรียน ศึกษาธิการจังหวัด, สพฐ, เอกชน 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/เทศบาลตำบล/อบต, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/ รพช/ รพ.สต ที่เป็นที่ตั้งของ โรงเรียน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
น.ส.เกษร กำลังหาญ น.ส.วรรณี พงษ์โสภา

19. ผู้เสนอโครงการ :
น.ส.เกษร กำลังหาญ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
น.ส. วรลักษณ์ คงหนู

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางมณฑา ไชยะวัฒน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 8

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

2. ยุทธศาสตร์ :
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
7) อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น (ขับเคลื่อน พรบ.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (19)7.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
5.2 โครงการสำคัญ 7.โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจในภาพรวม และปัญหาการคลอดในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจากข้อมูลจากสถิติสาธารณสุขพบว่า วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี คลอดบุตรเพิ่มขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ในยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2560-2569 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ว่าด้วย พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร ที่มีเป้าหมาย ในปี 2569 อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ไม่เกิน 0.5 ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี 1,000 คน และอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 25 ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี 1,000 คน ซึ่งต้องมีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ 2.เพื่อให้เกิดกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่เป็นรูปธรรม 3.เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4.พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีมาตรฐาน ครอบคลุมและเข้าถึงวัยรุ่นทุกกลุ่ม 5.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพ ที่เป็นมิตรในสถานบริการสาธารณสุขและอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 6.เพื่อส่งเสริมภาคีและเครือข่ายบูรณาการงานอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นอย่างยั่งยืน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุม 80 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จังหวัดจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯระดับจังหวัด 8 จังหวัดๆละ 2 ครั้ง 16 ครั้ง
2.เชิงปริมาณ : ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและสร้างเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน 8 รายการ

10. วิธีการดำเนินงาน :
จัดประชุม/อบรม/ประเมินมาตรฐาน/จัดเวทีแลกเปลี่ยน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 2.พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 6 รายการ 1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562 408,620.00
2 1.จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด /ร่วมประชุม / ติดตามการดำเนินงาน 16 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 416,960.00
รวมเป็นเงิน 825,580.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
825,580.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
8 จังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
สาธารณสุข/อปท./การศึกษา/คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
สาธารณสุข/อปท./การศึกษา

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นส.จารุณี จตุรพรเพิ่ม 081-891301 jt_jarunee@yahoo.com 2.นางรัชนี ลักษิตานนท์ 0819427936 Peak.Lak@hotmail.com 3.มาลี ชัยมังคโล 0810102042 emalee.555@gmail.com

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวจารุณี จตุรพรเพิ่ม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายแพทย์ธีระ ภิรมย์สวัสดิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
แพทย์หญิงมณฑา ไชยะวัฒน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 9

1. ชื่อโครงการ :
โครงการวัยทำงานศตวรรษที่ 21 หุ่นดีสุขภาพดี

2. ยุทธศาสตร์ :
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
11) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ
12) ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
กลุ่มวัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (23)9.1 ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานระดับเขต เน้นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง
5.2 โครงการสำคัญ 9. โครงการวัยทำงานศตวรรษที่ 21 หุ่นดี สุขภาพดี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ประชากรวัยทำงานอายุ 15-59 ปี มีจำนวน 43 ล้านคน เป็นเพศหญิง 22 ล้านคนและเพศชาย 21 ล้านคน หรือประมาณ 66% ของประชากรทั้งหมด เมื่อพิจารณาถึงภาวะสุขภาพที่พบในกลุ่มวัยทำงานกลับพบว่ากลุ่มวัยนี้ มีปัญหาสำคัญหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาน้ำหนักเกิน และโรคอ้วน อันนำไปสู่ การเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง อันก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายทางสุขภาพจำนวนมหาศาล การสูญเสียผลิตภาพการทำงาน จากการลางาน การลาป่วย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้เจ็บป่วยทางอ้อม เช่น ผู้ดูแล หรือค่าเดินทางในการไปสถานบริการสาธารณสุข และค่าใช้จ่ายอื่นที่จะเกิดขึ้น ซึ่งปัญหาน้ำหนักเกิน และโรคอ้วน มีสาเหตุหลักมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ การขยายตัวของสังคมเมืองที่ยังขาดมาตรการการจัดการที่เหมาะสมที่เอื้อให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ กลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจอาหารที่ไม่เหมาะสมกับสุขภาพ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทำให้พฤติกรรมเนือยนิ่งมีมากขึ้น เป็นต้น ตามที่กรมอนามัยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2560 – 2564 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์ โดยระบุตัวชี้วัด คือ ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ กิจกรรมสำคัญ คือการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในทุกช่วงอายุ ตั้งแต่วัยทำงานตอนต้น (15-29 ปี) วัยทำงานตอนกลาง(30-44 ปี) และวัยทำงานตอนปลาย(45-59ปี)เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ เน้นกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยง การพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (ด้านการบริโภคอาหาร การมีกิจกรรมทางกาย การดูแลสุขภาพช่องปากและการนอน) รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศลงสู่พื้นที่ในเขตฯ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบแต่ละจังหวัดสามารถนำไปเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติ การส่งเสริมสุขภาพในประชากรกลุ่มวัยนี้ให้มีหุ่นดี สุขภาพดีและมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไป ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เมื่อพิจารณาสถานะสุขภาพวัยทำงานในเขตสุขภาพที่ 5 จากข้อมูลHDC พบว่า ประชาชนวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 53.52 (1 กันยายน 2561) เป้าหมายคือร้อยละ 55.2 และจากการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานอายุ 15-59 ปี เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ.2561 พบว่าวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติเฉลี่ยเพียงร้อยละ 41.7 ซึ่งถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จะทำให้มีผู้ป่วยเบาหวาน/โรคหลอดเลือดหัวใจรายใหม่เพิ่มขึ้น นั่นหมายความว่ารัฐบาลต้องมีภาระค่าใช้จ่ายด้า นการรักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นในปี 2562 งานวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จึงขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มวัยทำงานอายุ 15-59ปี ใน 3 บริบท ดังนี้ 1) ในสถานบริการสาธารณสุข 2) ในสถานประกอบการ และ3)ในชุมชน เพื่อให้วัยทำงานมีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อพัฒนารูปแบบ/ชุดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงานในบริบท : สถานบริการสาธารณสุข สถานประกอบการ และชุมชน 2.เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลายอายุ 45-59 ปี 3.เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์ 4.เพื่อส่งเสริมให้ประชากรวัยทำงานอายุ 15-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติเพิ่มขึ้น 5. พัฒนารูปแบบ/ชุดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลาย (อายุ 45-59 ปี) ใน จังหวัดราชบุรี 6. สนับสนุน ส่งเสริมการจัดบริการให้กับประชากรวัยทำงานตอนปลายอย่างเหมาะสม 7. เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับประชาชนวัยทำงานตอนปลายเพื่อให้เกิด (Health Literacy) ประเมินตนเองและจัดการกับภาวะสุขภาพตนเอ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์วัยทำงาน 1 ระบบ
2.ชุดความรู้ รูปแบบได้รับการพัฒนา 1 ชุด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : บริบท: สถานบริการสาธารณสุข (1 ครั้ง/40 คน) 40 คน
2.เชิงปริมาณ : รูปแบบชุดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลายอายุ 45-59 ปี ได้รับการพัฒนา 1 ชุด
3.เชิงปริมาณ : บริบท : สถานประกอบการ (จำนวน 2 จังหวัดๆละ 20 แห่ง ราชบุรี:สมุทรสงคราม) 40 แห่ง
4.เชิงปริมาณ : บริบท : ชุมชน 8 จังหวัด 70 คน

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 ประชุมชี้แจงนโยบาย ปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงาน แบบบูรณาการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมกันออกแบบระบบการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานในสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณสุข และเชื่อมต่อในชุมชน 2. พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของประชากรวัยทำงาน สำหรับสนับสนุนภาคีเครือข่าย 3. พัฒนารูปแบบ/เครื่องมือ/ชุดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานที่เน้นการสร้างความรอบรู้ ด้านสุขภาพ สำหรับสนับสนุนภาคีเครือข่าย 4. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย/ผู้นำด้านสุขภาพ (Health leader) เพื่อนำความรู้ ไปขับเคลื่อนงานในสถานประกอบการ และชุมชน 5 . เยี่ยมเสริมพลังทั้งแบบเฉพาะกิจและบูรณาการ 6 . แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงานกับภาคีเครือข่าย เพื่อค้นหา Best practices 7. สรุป วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ กิจกรรมที่ 2 1. สำรวจสถานการณ์ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานตอนปลาย ค้นหาทุนมนุษย์ถอดบทเรียน 2.พัฒนารูปแบบ/ชุดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่พึงประสงค์ เน้นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 3.จัดทำและออกแบบระบบการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลายร่วมกับ รพ.สต/ชุมชน. 4.พัฒนาศักภาพวัยทำงานตอนปลายและระบบบริการของรพ.สต.และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ทดลองใช้ในพื้นที่ 5.เยี่ยมเสริมพลัง /ติดตามประเมินผล/วัดผล/ สรุปผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 4. พัฒนาชุดความรู้และทดลองรูปแบบ 2 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562 102,000.00
2 1. พัฒนารูปแบบและปรับปรุงกระบวนการ DPAC ในสถานบริการ 40 คน 1 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562 160,000.00
3 2.พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย/แกนนำในสถานประกอบการ 40 แห่ง 1 ก.พ. 2562 - 31 พ.ค. 2562 138,000.00
4 3 .พัฒนาผู้นำสุขภาพ (Health leader)สู่ Health Coach 70 คน 1 มี.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 220,000.00
รวมเป็นเงิน 620,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
620,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1.สถานบริการ : โรงพยาบาลชุมชน 2.สถานประกอบการ 3.ชุมชน 4. จังหวัดราชบุรี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 2.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพช. และรพ.สต. 3.สถานประกอบการ/องค์กร/โรงพยาบาล และชุมชน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1.ประชาชนทั่วไป 2.ผู้รับบริการในโรงพยาบาล /ผู้นำด้านสุขภาพ 3.ผู้รับบริการในโรงพยาบาล /ผู้นำด้านสุขภาพ 4.เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5.บุคลากรสาธารณสุขทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
Cluster วัยทำงาน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางพัชรี วงศ์ษา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาววรลักษณ์ คงหนู

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางมณฑา ไชยะวัฒน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 10

1. ชื่อโครงการ :
โครงการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี (พระราชดำริ)

2. ยุทธศาสตร์ :
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
12) ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
กลุ่มวัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (5)1.5 สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
5.2 โครงการสำคัญ 1.โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี รับผิดชอบ 8 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ โครงการในพระราชดำริที่สำคัญในปี 2562 มีดังนี้ 1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ศุนย์ฯได้เข้าร่วมดำเนินงานโครงการฯ โดยในระยะแรก 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) นำร่องที่ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี และอ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และศูนย์ฯ เป็นผู้ดูแลระบบโปรแกรมของโครงการฯ (BSE Program) ในปี 2558 ศูนย์ฯได้จัดอบรมฝึกการใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์ ที่ได้รับมอบจากมูลนิธิถันยรักษ์ให้มีการหมุนเวียนใช้ภายในจังหวัดราชบุรี,สมุทรสงคราม ปี 2560-61 ได้ขยายรูปแบบการเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ให้ครอบคลุม ทั้ง 8 จังหวัด และศูนย์ฯ มีกิจกรรมร่วมรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ของมูลนิธิกาญจนาบารมี ซึ่งจัดบริการคัดกรองด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่หมุนเวียนทุกจังหวัดเป็นประจำทุกปี เพื่อรณรงค์และสอนการตรวจเต้านมเมื่อพบสตรีผิดปกติหรือมีปัจจัยเสี่ยงจะส่งเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ทันที ในปี 62ศูนย์ฯ ได้สำรวจสถานการณ์การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม 2)โครงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก สถานการณ์ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเป็นปัญหาสำคัญของสาธารณสุขไทย โดยกรมอนามัย มีมาตรการเสริมยาธาตุเหล็กเชิงป้องกันภาวะโลหิตจากในประชากรกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากยังขาดการสื่อสารเชิงนโยบายการควบคุมและป้องกันโลหิตจากจากกการขาดธาตุเหล็ก ทำให้นโยบายระดับจังหวัดในการดำเนินงานดังกล่าวยังไม่เป็นรูปธรรม ร่วมกับประชาชนยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของธาตุเหล็กกับสติปัญญาและคุณภาพชีวิต ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่องซึ่งมุ่งหวังให้ประชาชนไทยทุกคน ทุกกลุ่มวัยได้รับธาตุเหล็กอย่างเพียงพอ เพื่อศักยภาพของประชาชนคนไทย 3)โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ โรคขาดสารไอโอดีนเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย ปัญหาการขาดสารไอโอดีนมีผลกระทบที่ร้ายแรงต่อการพัฒนาสมองของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ตลอดจนถึงช่วงระยะทารกแรกเกิดและเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ ประชากรในกลุ่มวัยอื่นๆทุกกลุ่มวัยก็ได้รับผลกระทบจากการขาดสารไอโอดีนมากน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความรุนแรงและระยะเวลา มาตรการหลักในการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน คือ การส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนอย่างถ้วนหน้า (Universal Salt Iodization) ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีบทบาทในการควบคุม ตรวจสอบแหล่งผลิต การกระจาย การจำหน่าย การใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนที่ครัวเรือน ร้านอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน ต้องได้มาตรฐาน หญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่มาฝากครรภ์ในสถานบริการสาธารณสุขต้องได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ซึ่งมีเป้าหมายให้ทุกชุมชน/หมู่บ้านดำเนินการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ และในปี 2562 ศูนย์อนามัยที่ 5 จึงมีกิจกรรมสำคัญด้านสุขภาพของประชาชนได้แก่ การสำรวจสถานการณ์การตรวจเต้านมด้วยตนเองในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม กิจกรรมการรณรงค์สาวไทยแก้มแดง เพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก และการขับเคลื่อนมาตรการควบคุมป้องกันการขาดสารไอโอดีนในชุมชน เพื่อส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อสำรวจสถานการณ์การตรวจเต้านมด้วยตนเอง 2.เพื่อควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในประชากรทุกกลุ่มวัย 3.เพื่อควบคุมและป้องกันขาดสารไอโอดีนในชุมชน/หมู่บ้าน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.รายงานสถานการณ์การตรวจเต้านมด้วยตนเอง/ภาวะโภชนาการไอโอดีน/ภาวะโลหิตจาง 1 ฉบับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 2 ครั้ง
2.เชิงคุณภาพ : สตรีอายุ 30-70 ปีในเขตสุขภาพที่ 5 มีการตรวจเต้านมด้วยตนเองสม่ำเสมอ 80 ร้อยละ
3.เชิงคุณภาพ : ประชากรทุกกลุ่มวัยได้รับการดูแลด้านภาวะโภชนาการไอโอดีน 90 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 ใประสาน/ชี้แจงงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายในเขต 2 ใประชุมขับเคลื่อน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานที่สำคัญในพื้นที่ 3 ใรณรงค์ส่งเสริมการใช้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก และ เกลือรวมทั้งผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน 4 ใสนับสนุน/ติดตาม/ประเมินผลโครงการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 2.จัดซื้อวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก /รณรงค์สร้างกระแส14 ก.พ.62 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 14 ก.พ. 2562 25,000.00
2 3.ขับเคลื่อนชุมชน/รณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ/ซื้อชุดตรวจไอโอเดท/นิเทศติดตาม 1 ครั้ง/คน 1 ต.ค. 2561 - 25 มิ.ย. 2562 148,300.00
3 1.สำรวจสถานการณ์การตรวจเต้านมด้วยตนเอง(ร่วมกับกรมอนามัย)/เยี่ยมเสริมพลัง 2 จังหวัด 1 ธ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562 54,400.00
รวมเป็นเงิน 227,700.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
227,700.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 25 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
เขตบริการสุขภาพที่ 5

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้รับผิดชอบงานโครงการพระราชดำริระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบลและชุมชนในเขต5

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
สตรีวัยทำงาน และประชาชนทั่วไป

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
Cluster วัยทำงาน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางพัชรี วงศ์ษา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาววรลักษณ์ คงหนู

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางมณฑา ไชยะวัฒน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 11

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ พ.ศ.2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (30)10.2 ขับเคลื่อน Health Literacy และพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์
5.2 โครงการสำคัญ 10.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุของเขตสุขภาพที่ 5 ปี 2561 ร้อยละ 18.4 สูงกว่าระดับประเทศซึ่งมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 17.7 และมี 2 จังหวัดที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) คือ จังหวัดสมุทรสงคราม ร้อยละ 22.2 และจังหวัดสุพรรณบุรี ร้อยละ 21.5 สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุของหน่วยบริการที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเจ็บป่วยเรื้อรังจากโรคไม่ติดต่อที่เพิ่มมากขึ้น ผู้สูงอายุที่มีปัญหาภาวะสุขภาพและไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้มีผลทำให้เกิดภาวะทุพลภาพเกิดภาวะพึ่งพาตามมา ซึ่งจากข้อมูลผลการคัดกรองผู้สูงอายุตามเกณฑ์การประเมินความต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน ( ADL) ปี 2561 เขตสุขภาพที่ 5 มีผู้สูงอายุกลุ่มที่ดูแลตนเองได้ ร้อยละ 96.9 และผู้สูงอายุกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้บ้างและกลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เลยหรือกลุ่มพึ่งพิงร้อยละ 3.1 โดยพบว่าผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ได้แก่ ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 47.0 โรคเบาหวาน ร้อยละ 20.4 โรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 2.8 โรคหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ 2.5 ภาวะโภชนาการเกินหรือโรคอ้วน ร้อยละ 28.4 โรคผอม ร้อยละ 8.3 และนอกจากนี้พบว่าผู้สูงอายุมีปัญหาการบดเคี้ยวอาหาร ผู้สูงอายุมีฟันใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ ร้อยละ 37.7 (ข้อมูลHDC: ณ 26 สิงหาคม 2561) สำหรับปัญหาภาวะสมองเสื่อมเขตสุขภาพที่ 5 ได้มีการคัดกรองภาวะสมองเสื่อม(AMT)ใน ประชากร ผู้สูงอายุ ปี 2561 จำนวน 574,026 คนหรือร้อยละ 74.6 พบว่า ผิดปกติ 6,355 คน ร้อยละ 1.1 ซึ่งการเร่งคัดกรองภาวะสมองเสื่อมให้ครอบคลุมจะช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับการบริการส่งเสริมป้องกัน ดูแลรักษาเพื่อชะลอการเกิดภาวะสมองเสื่อมให้ช้าลง จากปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุดังกล่าวฯ ศูนย์อนามัยที่ 5 จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ พ.ศ.2562 เพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองภาวะสุขภาพเบื้องต้นเพื่อวางแผนการดูแลที่ตรงปัญหาและสนับสนุนกิจกรรม ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย ในโรงเรียนและชมรมผู้สูงอายุ ให้มีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อชี้แจงนโยบายและขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ 1.เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 1.1 สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ประเมินADL ร้อยละ 90 คัดกรองโรคสำคัญที่พบบ่อยและกลุ่มโรคผู้สูงอายุGeriatric Syndromes ร้อยละ60 เพื่อวางแผนการดูแลที่ตรงปัญหา 1.2 สนับสนุนให้ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงมีการพัฒนาทักษะกายใจร้อยละ 80 2.เพื่อขับเคลื่อน Health Literacy และพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุทีพึงประสงค์ 3. เพื่อสร้าง/พัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ 1 ฉบับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าประชุม 80 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 80 ร้อยละ
3.เชิงเวลา : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 3 รายการ

10. วิธีการดำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1 การประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ 1. ประสานจังหวัด/กลุ่มเป้าหมาย 2. วางแผนและจัดเตรียมการประชุม 3. ดำเนินการประชุมตามแผน 4. นิเทศติดตามและจัดทำรายงานสรุปผล กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้าง Health Literacyและพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุทีพึงประสงค์ 1. ประสานจังหวัด/กลุ่มเป้าหมาย 2. วางแผนและจัดเตรียมการประชุม 3. ดำเนินการประชุมตามแผน 4. นิเทศติดตามและจัดทำรายงานสรุปผล กิจกรรมที่ 3 สุ่มเยี่ยมเสริมพลังและถอดบทเรียน/นวัตกรรม 1. ประสานจังหวัด/กลุ่มเป้าหมายภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ 2. สุ่มเยี่ยมเสริมพลังและถอดบทเรียน/นวัตกรรม 3. จัดทำรายงานสรุปผล

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง Health Literacy และพฤติกรรมผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ 1 ครั้ง/คน 24 ม.ค. 2562 - 25 ม.ค. 2562 71,600.00
2 2.เยี่ยมเสริมพลังและถอดบทเรียน/นวัตกรรม 8 ครั้ง 1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 59,240.00
รวมเป็นเงิน 130,840.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
130,840.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
24 ม.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กิจกรรมที่ 1 จังหวัดและอำเภอ เขตสุขภาพที่ 5 /ห้องประชุมศูนย์อนามัยที่ 5 กิจกรรมที่ 2 ชมรมผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5 /ห้องประชุมศูนย์อนามัยที่ 5 กิจกรรมที่ 3 ภาคีเครือข่ายตำบลLTC เขตสุขภาพที่ 5 /ห้องประชุมภาคีเครือข่ายในพื้นที่

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
กิจกรรมที่ 1 ผู้รับผิดชอบงาน สสจ. สสอ. รพ./รพ.สต.และแกนนำครู ก ของภาคีเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 2 ชมรมผู้สูงอายุ/โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ของเขตสุขภาพที่ 5 กิจกรรมที่ 3 สสจ. สสอ. รพ. อปท รพสต. CM CG อสม. โรงเรียนผู้สูงอายุ/ชุมรมผู้สูงอายุต้นแบบ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ประชากรผู้สูงอายุที่รับบริการในระดับพื้นที่

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวชัชฏาภรณ์ จิตตา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางมณฑา ไชยะวัฒน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
ผู้อำนวยการศูนย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 12

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ในปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (32)11.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะและพระคิลานุปัฎฐาก
5.2 โครงการสำคัญ 11.โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
สถานการณ์พระสงฆ์ไทยพบว่ากำลังเผชิญภาวะวิกฤติด้านสุขภาพ จากข้อมูลปี 2559 ประเทศไทย จำนวนพระภิกษุสงฆ์ 348,433 รูป อาพาธ 28.5% ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ไม่มีผู้ดูแล เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อไม่เรื้อรัง คือ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมามีโครงการแก้ไขปัญหาแต่ยังขาดบูรณาการและนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง มีข้อจำกัดเรื่องพระธรรมวินัย ยังไม่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน กระทรวงสาธารณสุข จึงได้มอบหมายให้กรมอนามัยเป็นแกนหลักร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ “พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ” พ.ศ.2560-2564 และธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2560 ซึ่งมีประเด็นสำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ 1.พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาวะตัวเองตามหลักพระธรรมวินัย 2.ชุมชนและสังคมกับการดูแลสุขภาวะพระสงฆ์ที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย และ 3.บทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน มุ่งสู่การสร้างความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ตามเป้าหมาย “พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข” โดยจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ขับเคลื่อนการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Temple) และบูรณาการขับเคลื่อนการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก หรือพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว. ในพื้นที่ต่างๆ ศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นหน่วยงานของกรมอนามัยในภูมิภาค ดูแลจังหวัดในการปกครองของเจ้าคณะภาค 14 และ 15 มีวัดและสำนักสงฆ์ในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 2,403 วัด มีการดำเนินงานเร่งพัฒนาระบบการส่งเสริมและดูแลสุขภาพพระสงฆ์ อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ในปี 2562 มีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ พระคิลานุปัฏฐาก และวัดส่งเสริมสุขภาพ

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อ ประชุมชี้แจงขับเคลื่อนพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ สร้าง/อบรมพระคิลานุปัฎฐากและพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ให้พระสงฆ์สามารถดูแลกันเองได้ 3. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์/เณรและพระคิลานุปัฎฐาก

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.พระศิลานุปัฎฐากได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้สามารถดูแลกันเองได้ 70 คน
2.ฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์/เณรและพระศิลานุปัฎฐาก 1 ระบบ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าประชุม 70 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประสานจังหวัด/กลุ่มเป้าหมาย 2. ประชุมชี้แจงภาคีเครือข่ายเพื่อวางแผนขับเคลื่อนและจัดเตรียมการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก 3. ดำเนินการประชุมตามแผน 4. นิเทศติดตามวัดส่งเสริมสุขภาพ 9.5 จัดทำรายงานสรุปผล/ฐานข้อมูลพระสงฆ์/ทำเนียบพระคิลานุปัฏฐาก

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดอบรมพระคิลานุปัฏฐาก 70 คน 18 ก.พ. 2562 - 25 ก.พ. 2562 226,200.00
รวมเป็นเงิน 226,200.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
226,200.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
18 ก.พ. 2562 - 25 ก.พ. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
วัดที่เข้าร่วมโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพนำร่อง/ ห้องประชุมวัด จังหวัดราชบุรี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
พระสงฆ์/เณร จาก 8 จังหวัด /ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุจังหวัด/อำเภอ/รพ. ,จนท.สนง.พุทธศาสนา ,บุคลากรวัด/อปท. /แกนนำชุมชน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
พระสงฆ์/เณร ที่เข้าร่วมการอบรม

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวชัชฏาภรณ์ จิตตา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางมณฑา ไชยะวัฒน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 13

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) ในปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (37)12.3 พัฒนาระบบ Long Term Care
5.2 โครงการสำคัญ 12.โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ปี 2562

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :
แนวโน้มสังคมไทยเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) คือ มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ภายในปี 2568 และปี 2561 สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 17.7 สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจ การจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพ ดังนั้นรัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญจึงได้กำหนดเป้าหมายการดูแลประชากรวัยสูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุไทยมีสุขภาพดี ดูแลตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี และให้มีการบูรณาการ 6 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงานและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีบทบาทหน้าที่และยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานร่วมกัน คือ 1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม (Social Participation) 2) ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัย (Social Security) และ 3) ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง (Strong Health) โดยมีมาตรการที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ได้แก่ 1) จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (พม.) และโรงเรียนผู้สูงอายุ (มท./พม.) 2) สร้างAge-friendly communities/cities และการประกันรายได้ กองทุนการออมแห่งชาติ และกองทุนสวัสดิการชุมชน (มท.) และ 3) ฟื้นฟูสมรรถภาพ รพ.สต. ทั่วประเทศ (สธ.) คลินิกสูงอายุ กายภาพบำบัดทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ (สธ.) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุพึ่งพิงระยะยาว (LTC) ทุกตำบลทั่วประเทศ (สธ./มท./พม./ศธ./รง./สปสช./อปท.) ซึ่งกลไกการดำเนินงานในพื้นที่ระดับจังหวัดมีการขับเคลื่อนโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ ระดับอำเภอมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและระดับตำบลมีคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ ดังนั้น ศูนย์อนามัยที่ 5 ได้เร่งดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) ตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยใช้กลยุทธ์PIRAB เน้นการทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือ 6 กระทรวง ในการดูแลผู้สูงอายุ ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานในระดับพื้นที่เพื่อให้มีการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ให้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 2. เพื่อสร้าง Care Manager รองรับระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในท้องถิ่น/ชุมชน 3. เพื่อพัฒนาคัดเลือกองค์กรต้นแบบ/นวัตกรรม 4. เพื่อพัฒนาระบบ intermediate care in community

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีผู้รับการอบรม CM ผ่านเกณฑ์ 80 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าประชุม 80 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 80 ร้อยละ
3.เชิงเวลา : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1, 2 การประชุม/อบรม 1. ประสานจังหวัด/กลุ่มเป้าหมาย 2. วางแผนและจัดเตรียมการประชุม 3. ดำเนินการประชุมตามแผน 4. นิเทศติดตามและจัดทำรายงานสรุปผล กิจกรรมที่ 3 สำรวจ/พัฒนาพื้นที่ที่มีการดำเนินงานintermediate care in Community 1. ประสานจังหวัด/พื้นที่เป้าหมาย 2. สำรวจ/สนับสนุนพัฒนาพื้นที่ที่มีการดำเนินงานintermediate care in Community 3. นิเทศติดตามและจัดทำรายงานสรุปผล กิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตามเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน 1. ประสานภาคีเครือข่าย 4 กระทรวงหลัก 2. นิเทศติดตามร่วมกับภาคีเครือข่าย 3. สรุปผลการนิเทศติดตาม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 4 นิเทศติดตามเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน 1 ครั้ง 22 พ.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 34,840.00
2 2 ประชุมเวทีวิชาการคัดเลือกองค์กรต้นแบบนวัตกรรม 60 คน 23 เม.ย. 2562 - 23 เม.ย. 2562 33,200.00
3 1 จัดการอบรมหลักสูตร ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) 80 ร้อยละ 5 พ.ย. 2561 - 23 พ.ย. 2561 351,100.00
4 5 อบรมหลักสูตรฟื้นฟู CM/CG 80 ร้อยละ 5 ก.พ. 2562 - 8 ก.พ. 2562 200,000.00
รวมเป็นเงิน 619,140.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
619,140.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
5 พ.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กิจกรรมที่ 1 พยาบาลวิชาชีพ/นวก.สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ ของหน่วยบริการที่ยังไม่มีCare manager / ห้องประชุม วิทยาลัยพยาบาล พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมที่ 2 ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ ระดับจังหวัด/อำเภอ/อปท./CM/CG ตำบลLTC 8 จังหวัด /ห้อง ประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 กิจกรรมที่ 3 ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุระดับจังหวัด/อำเภอ/8 จังหวัด กิจกรรมที่ 4 จนท.รพ./สสอ./รพ.สต./ห้องประชุมของหน่วยงาน ในระดับพื้นที่

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
กิจกรรมที่ 1 พยาบาลวิชาชีพ/นวก.สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ ของหน่วยบริการที่ยังไม่มีCare manager / ห้องประชุม วิทยาลัยพยาบาล พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมที่ 2 ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ ระดับจังหวัด/อำเภอ/อปท./CM/CG ตำบลLTC 8 จังหวัด /ห้อง ประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 กิจกรรมที่ 3 ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุระดับจังหวัด/อำเภอ/8 จังหวัด กิจกรรมที่ 4 จนท.รพ./สสอ./รพ.สต./ห้องประชุมของหน่วยงาน ในระดับพื้นที่

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวชัชฏาภรณ์ จิตตา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางมณฑา ไชยะวัฒน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 14

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่5

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
14) ร้อยละของผู้สูงอายุ (60-74 ปี) มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ และ 4 คู่สบ

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (38)13.1 พัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการปรับพฤติกรรม การดูแลช่องปากด้วยตนเอง โดยภาคประชาชน ชุมชน
5.2 โครงการสำคัญ 13.โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี 2562

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 8) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7. หลักการและเหตุผล :
สุขภาพช่องปากจัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสุขภาพผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.2558-2565 ได้กำหนดเป้าหมายส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากดี มีฟันใช้งานได้อย่างเหมาะสมอย่างน้อย 20 ซี่ 4 คู่สบ โดยพัฒนาระบบบริการเพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพช่องปากเพิ่มขึ้น สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง ผลสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ปี พ.ศ.2560 พบว่าผู้สูงอายุ 60-74 ปีในเขตสุขภาพที่5 ร้อยละ 41.4 มีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ ต่ำกว่าข้อมูลระดับประเทศ (ร้อยละ56.1) ผู้สูงอายุร้อยละ 27.7 มีคู่สบฟันหลังแท้ไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ ในขณะที่ข้อมูลเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุจากรายงาน HDC ปีงบประมาณ2561 ณ วันที่ 26 กันยายน 2561 พบว่าผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปในเขตสุขภาพที่5 ร้อยละ37.7 มีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ และร้อยละ28.1 มีคู่สบฟันหลัง(แท้หรือเทียม)ไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ สาเหตุหลักที่ทำให้สูญเสียฟันแท้คือการสะสมของโรคฟันผุ โรคปริทันต์ รวมทั้งสาเหตุเชิงพฤติกรรมที่พบว่าผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 57.7 แปรงฟันก่อนนอนทุกวัน และการเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพช่องปากก่อนที่โรคจะลุกลาม เนื่องจากปัญหาขาดทันตบุคลากรในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาคประชาชน และชุมชน ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 2.เพื่อสนับสนุนการพัฒนากลไกการทำงานระดับอำเภอ/ตำบล เพิ่มการเข้าถึงบริการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ 3.เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลกำกับติดตามและประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละของผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากดี มีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ (ข้อมูลจากรายงาน HDC) 40 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนชมรมผู้สูงอายุจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้สูงอายุด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก 350 แห่ง
2.เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครภาคประชาชน (อสม./อสค./Care givers) ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 500 คน
3.เชิงปริมาณ : จำนวน รพ.สต.จัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 400 แห่ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ประสานแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุผ่านกลไกคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสาขาสุขภาพช่องปาก เขตสุขภาพที่ 5 เพื่อขับเคลื่อนเป็นนโยบายระดับเขต 2.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครภาคประชาชนในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขต 3.ติดตามการจัดกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ การจัดระบบบริการในพื้นที่และระบบการส่งต่อบริการสุขภาพช่องปาก (เชื่อมต่อระบบบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ) 4.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประกวดชมรมผู้สูงอายุที่มีผลงานดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุระดับจังหวัด 5. คัดเลือกผู้สูงอายุวัย 80 ปี และ 90 ปีที่มีสุขภาพช่องปากดี ผู้แทนเขตสุขภาพที่5 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ระดับประเทศเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 6. สรุปและประเมินผลโครงการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 3.ติดตามการจัดกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ การจัดระบบบริการในพื้นที่และระบบการส่งต่อบริการสุขภาพช่องปาก 3 ครั้ง 29 เม.ย. 2562 - 14 มิ.ย. 2562 6,000.00
2 4.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชมรมผู้สูงอายุที่มีผลงานดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุระดับจังหวัด 4 จังหวัด 6 พ.ค. 2562 - 16 ส.ค. 2562 160,000.00
3 2.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครภาคประชาชนในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 500 คน 3 ธ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562 200,000.00
รวมเป็นเงิน 366,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
366,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
3 ธ.ค. 2561 - 16 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จังหวัดต้นแบบ (สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี) และจังหวัดอื่นในเขตสุขภาพที่5 (กาญจนบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์)

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
-คณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก เขตสุขภาพที่5 -อาสาสมัครภาคประชาชน (อสม./อสค./care givers) -ทันตบุคลากรผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด -ทันตบุคลากรจากหน่วยบริการทุกระดับในเขตสุขภาพที่5 -เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต.

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
- อาสาสมัครภาคประชาชน (อสม./อสค./Care givers) - ผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ/โรงเรียนผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่ได้รับบริการสุขภาพช่องปากจากหน่วยบริการกระทรวงสาธารณสุข ทุกระดับในเขตสุขภาพที่5

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท นายนิธิฤทธิ์ เจริญสกุลมณีเกิด

19. ผู้เสนอโครงการ :
น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
พญ.มณฑา ไชยะวัฒน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 15

1. ชื่อโครงการ :
โครงการน้ำบริโภคปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชน

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (48)16.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยง
5.2 โครงการสำคัญ 16. โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพาะ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 10) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค

7. หลักการและเหตุผล :
จากข้อมูลการสำรวจครัวเรือน พ.ศ. 2558 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า แหล่งน้ำใช้ของครัวเรือนไทยในเขตภาคกลาง ส่วนใหญ่(ร้อยละ81.6) ใช้น้ำประปา ส่วนน้ำดื่มส่วนใหญ่ (ร้อยละ 65.4) เป็นน้ำบรรจุขวดหรือตู้น้ำหยอดเหรียญซึ่งมักใช้น้ำประปาเป็นน้ำต้นทุนมาผ่านกรรมวิธีทำให้สะอาดพร้อมดื่ม มีครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาผ่านการบำบัด (ต้ม/กรอง) เป็นน้ำดื่ม ร้อยละ 13.6 และดื่มน้ำประปาภายในบ้าน ร้อยละ 3.4 นอกจากนี้ครัวเรือน ร้อยละ15.1 มีการเก็บกักน้ำฝนไว้เป็นแหล่งน้ำดื่มของครัวเรือน แต่จากการสุ่มเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคประเภทต่างๆ ในเขตปี 2561 จำนวน 129 ตัวอย่าง พบว่า คุณภาพน้ำประปาไม่ผ่านเกณฑ์ถึงร้อยละ 76.74 โดยปัญหาหลักของคุณภาพน้ำที่ตรวจพบ คือ การปนเปื้อนแบคทีเรียร้อยละ 69.7รองลงมาคือ ปัญหาทาง เคมีและ กายภาพ ร้อยละ27.9 และ15.5ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์โรคติดต่อทางอาหารและน้ำจากการเฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรค ที่ประชาชนในเขต 5 มีการเจ็บป่วยเนื่องมาจากโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงมีอุบัติการณ์สูงเป็นลำดับแรกในโรคติดต่อ 10 ลำดับแรกของเขตต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 – 2559 เช่นเดียว กับ โรคอาหารเป็นพิษ ซึ่งติดอยู่ใน10อันดับแรก และมีการบ่งชี้ว่า มีจังหวัดในเขตที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีอัตราป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหารสูงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554–2559 ประกอบกับนโยบายการพัฒนาจังหวัดในเขตตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เน้นด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างเสริมรายได้ของประชาชน น้ำประปาจึงเป็นแหล่งน้ำบริโภค-อุปโภคที่สำคัญ และจำเป็นต้องมีการพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคให้สะอาดและปลอดภัยเพียงพอ นอกจากการจัดการคุณภาพน้ำจะเป็นสิ่งสำคัญแล้ว การลดการปนเปื้อนจากสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน้ำก็เป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปด้วย จากการสำรวจสถานการณ์การจัดการสิ่งปฏิกูล ในปี 2551 โดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม พบว่ามีกากตะกอนสิ่งปฏิกูลที่ไม่ได้ดำเนินการร้อยละ 79.5 ซึ่งถ้าคิดออกมาเป็นปริมาตรจะเป็นกากตะกอนสิ่งปฏิกูลหลายล้านลูกบาศก์เมตรที่ไม่ได้ดำเนินการบำบัด

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนากลไกการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนและลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน 2. เพื่อส่งเสริมการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคปลอดภัย 1 ระบบ
2.รายงานสถานการณ์การจัดการน้ำบริโภค 1 ฉบับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : อปท.มีระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค (ระบบประปาทุกประเภท ประเภทใดก็ได้) จำนวน 20 แห่งของ อปท. 20 แห่ง
2.เชิงปริมาณ : มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน (ประปาหมู่บ้าน 30 แห่ง) 30 แห่ง
3.เชิงปริมาณ : เทศบาลมีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลได้ตามมาตรฐานที่กำหนด(เทศบาลมีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล) ร้อยละ 10 (20 เทศบาล) 20 แห่ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยง 1.1 จัดทำฐานข้อมูล เกี่ยวกับ จำนวน สถานที่ตั้ง และระบบประปา อปท.ในจังหวัดที่รับผิดชอบ และสถานการณ์การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการพัฒนางาน และร่วมพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการน้ำประปา 1.2 ส่งเสริมให้เกิดระบบการเฝ้าระวัง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่เช่นการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้องถิ่นสาธารณสุข และประชาชนผู้ใช้น้ำ 1.3 จัดทำฐานข้อมูลระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ได้ตามมาตรฐานกำหนดบนแผนที่ดิจิตอล 2. พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 2.1 จัดทำรายงานสถานการณ์การจัดการน้ำบริโภค และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 3. สร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายทุกระดับ 3.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่ เพื่อการประเมินรับรองมาตรฐาน EHA ด้านน้ำบริโภค และสถานีผลิตน้ำ Water is Life/ 3.2. สุ่มเยี่ยมเสริมพลังการประปาส่วนภูมิภาคสาขา และโรงพยาบาล ที่ผ่านมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ 3.3.สำรวจระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ และการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลในอปท. 4. พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย มาตรฐานวิชาการ รูปแบบ ต้นแบบ นวัตกรรม วิจัยและเทคโนโลยี 4.1 การศึกษารูปแบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาภูมิภาค โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ 5. การประเมินรับรอง คุณภาพ ระบบบริการและ มาตรฐาน อนามัยสิ่งแวดล้อม 5.1พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่ เพื่อการประเมินรับรองมาตรฐานด้านน้ำบริโภค 5.2. ส่งเสริม และผลักดัน การพัฒนาระบบคุณภาพบริการสิ่งแวดล้อม EHA ด้านการจัดการน้ำบริโภค และการจัดการสิ่งปฏิกูล 6. สร้างความรอบรู้ด้านวิชาการและกฎหมาย สื่อสารสาธารณะและสร้างกระแสสังคม 6.1พัฒนาศักยภาพเครือข่าย เจ้าหน้าที่อปท.โรงพยาบาล อสม. แกนนำและสสจเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพน้ำประปาในชุมชนและครัวเรือน 6.2 จัดทำฐานข้อมูลระบบประปา 6.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารสาธารณะเพื่อการรอบรู้ด้าน คุณภาพ น้ำบริโภค ให้กับเครือข่ายทุกระดับในพื้นที่ 7. กำกับ ติดตามและประเมินผล นโยบาย แผนงาน โครงการและการบังคับใช้กฎหมาย 7.1 ผลักดันเชิงนโยบายในระดับจังหวัดให้เกิดกระบวนการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำของระบบประปา ในพื้นที่ ผ่านกลไก คสจ. คสอ. พชอ. 8. พัฒนาบุคลากร(ประชุม อบรม สัมมนา)

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 2.ประชุมเพื่อสร้างระบบการเฝ้าระวังน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ นำร่อง จังหวัดละ 1 แห่ง ( กปภ. ศอ. สสจ. และเทศบาลเป้าหมาย) 1 ครั้ง/คน 24 ธ.ค. 2561 - 24 ธ.ค. 2561 17,900.00
2 6.ประชุมบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบประปาระดับพื้นที่ (สสจ./กปภเขต/สสภ.5และ8/ทรัพยากรน้ำ/น้ำบาดาล/ศอ.) 1 ครั้ง/คน 30 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 8,000.00
3 11.พัฒนาบุคลากร(ประชุม อบรม สัมมนา) 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562 9,000.00
4 8.ประเมินรับรองมาตรฐาน สถานีผลิตน้ำ Water is Life 5 แห่ง 1 ม.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 3,500.00
5 4.สำรวจระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ และการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลในอปท 6 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 9,000.00
6 9.จัดทำป้ายสุดยอดส้วมระดับเขต 6 รายการ 1 ธ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562 3,600.00
7 3.เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค:น้ำประปา (อปท./ประปาหมู่บ้าน) 30 แห่ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 68,950.00
8 10.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาในชุมชน (อปท.โรงพยาบาล อสม. แกนนำและสสจ) 80 คน 18 ก.พ. 2562 - 18 ก.พ. 2562 28,550.00
รวมเป็นเงิน 148,500.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
148,500.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 5

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
จนท.สธ. และ อปท.ในเขตบริการสุขภาพที่ 5

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายธนชีพ พีระธรณิศร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางมณฑา ไชยะวัฒน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 16

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมการใช้กฎหมายสาธารณสุข พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหาร

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (43)14.3 สร้างความรอบรู้ด้านวิชาการและกฎหมาย สื่อสารสาธารณะและสร้างกระแสสังคม
5.2 โครงการสำคัญ 14.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospitals

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 14) ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

7. หลักการและเหตุผล :
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะและการอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยให้อำนาจ อปท. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ใช้ควบคุมและกำกับดูแลการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการควบคุมและกำกับดูแล กำหนดให้มีเจ้าพนักงานสาธารณสุขในการตรวจตรา ให้คำแนะนำ รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น กำหนดให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมในจังหวัด ในปี 2561 โครงการ Clean Food Good Taste มีร้านอาหารผ่านเกณฑ์ CFGT ร้อยละ 75.88 แผงลอยผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 85.49 ซึ่งต้องพัฒนาตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร ส่วนโครงการตลาดสดน่าซื้อ ตลาดสดผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อร้อยละ 90.80 ซึ่งต้องพัฒนาตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของตลาด สำหรับการสนับสนุนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospitals การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท. การสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานตามกฎหมายสาธารณสุข การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหาร ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการใช้กฎหมาย พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหาร

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกฎหมานสาธารณสุขแก่ภาคีเครือข่าย 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหารแก่ภาคีเครือข่าย 3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospitals และ ร.พ.อาหารปลอดภัย 4. เพื่อส่งเสริมท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 5.เพื่อสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหาร 1 ฉบับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัย และ สสม. 40 คน 1 ครั้ง/คน
2.เชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเลขานุการ คสจ.และเลขานุการ พชอ.50 คน 1 ครั้ง/คน
3.เชิงปริมาณ : บุคลากร เข้าร่วมประชุม อบรม 3 ครั้ง
4.เชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารและตลาด 100 คน 1 ครั้ง/คน
5.เชิงปริมาณ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย เขตสุขภาพที่ 5 รวม 60 คน 60 คน
6.เชิงปริมาณ : สนับสนุนการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย 21 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 2. ประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครืข่ายชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารและตลาด 3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย เขตสุขภาพที่ 5 4. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัย และ สสม. 5. สุ่มประเมินการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospitals และ ร.พ.อาหารปลอดภัย 6. สนับสนุนการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย 6.1 สนับสนุนการประชุม คสจ. และอสธอ. (เพชรบุรี, สุพรรณบุรี) 6.2 สนับสนุนการประชุมสัญจรองค์กรภาคีเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารและตลาดสดน่าซื้อ 6.3 ตรวจสุขลักษณะตามกฎหมายสาธารณสุข ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ 7. สนับสนุนการนิเทศงานในคณะตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1.ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเลขาฯ คสจ.และเลขาฯ พชอ. 1 ครั้ง/คน 28 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562 80,000.00
2 2. ประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครืข่ายชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารและตลาด 1 ครั้ง/คน 21 มิ.ย. 2562 - 22 มิ.ย. 2562 110,000.00
3 6.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัยและ สสม. 1 ครั้ง/คน 1 ส.ค. 2562 - 2 ส.ค. 2562 30,000.00
4 4.บุคลากร (ประชุม อบรม สัมมนา) 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 27 ก.ย. 2562 6,000.00
5 3.สนับสนุนการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย 24 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 27 ก.ย. 2562 48,000.00
6 5. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย เขตสุขภาพที่ 5 60 คน 15 พ.ย. 2561 - 26 ก.ค. 2562 40,000.00
รวมเป็นเงิน 314,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
314,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 27 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1) เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) ภาคีเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร ชมรมเจ้าของตลาดและผู้ขายของในตลาด 3) สถานที่จำหน่ายอาหาร (ผู้ประกอบกิจการ, ผู้สัมผัสอาหาร) ตลาด สถานประกอบกิจการ ผู้บริโภค

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1) เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล รพ.สต. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร.ร. เรือนจำ 2) ภาคีเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร ชมรมเจ้าของตลาดและผู้ขายของในตลาด 3) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร เจ้าของตลาดและผู้ขายของในตลาด สถานประกอบกิจการ ผู้บริโภค

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายธนชีพ พีระธรณิศร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางมณฑา ไชยะวัฒน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 17

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน
16) จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (48)16.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยง
5.2 โครงการสำคัญ 16. โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพาะ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 14) ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

7. หลักการและเหตุผล :
การเจริญเติบโตและขยายตัวของเมืองต่าง ๆ ในประเทศไทยมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นทุกปีส่งผลให้การจัดระบบบริการสังคมของเมืองเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและ ภาคบริการ รวมถึงสถานประกอบกิจการในครัวเรือน อุตสาหกรรมขนาดเล็กที่แทรกตัวอยู่ในชุมชน บ่อยครั้งที่พบว่าไม่มีระบบการจัดการที่ดี ก่อให้เกิดมลพิษ และส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง พื้นที่ที่มีการร้องเรียน มากที่สุด คือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล เรื่องที่ร้องเรียนมากที่สุด คือ กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง/เขม่าควัน และเสียง คิด เป็น ร้อยละ 85 รองลงมา คือ กากของเสียและสารอันตราย ร้อยละ 10 และปัญหาน้ำเสีย ร้อยละ 5 นอกจากนี้ นอกจากนี้ปัญหาพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเขตอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า เหมืองแร่ ซึ่งเป็นผลพวงจากการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การขยายตัวของเมืองที่ขาดการวางแผนที่ดีส่งผลให้เกิดมลพิษ สิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามมา จังหวัดที่มีการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับมลพิษสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเหมืองแร่ โรงไฟฟ้าชีวมวล เช่น พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก นครราชสีมา ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด อุดรธานี ขอนแก่น นอกจากนี้ยังมีจังหวัดที่รัฐบาลได้มีนโยบายผลักดันการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างระบบการจัดการเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่น และเตรียมความพร้อมพื้นที่ที่จะมีการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคมในอนาคต ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นและชุมชน สู่การพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่อย่างยั่งยืนและมีศักยภาพรองรับการพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ระบบเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 1 ระบบ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ชุมชนในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 แห่ง
2.เชิงปริมาณ : จังหวัดเป้าหมาย มีภาคีเครือข่ายที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 3 แห่ง
3.เชิงปริมาณ : ร้อยละภาคีเครือข่ายพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด 50 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. วางระบบฐานข้อมูล เฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยง 2. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 3. สุ่มตรวจสอบ ตรวจประเมิน 4. ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง 5. จัดเวทีวิชาการ และจัดทำต้นแบบ 6. บริหารจัดการเพื่อตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย 7. ควบคุม กำกับ ติดตาม นิเทศการจัดการคุณภาพและกฎหมาย 8. สร้างความรอบรู้ด้านวิชาการและกฎหมาย สื่อสารสาธารณะและสร้างกระแสสังคม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 2.สนับสนุนติดตามตรวจสอบผลกระทบของชุมชนโดยใช้ application และการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง 1 จังหวัด 1 ต.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2562 24,980.00
2 3.ประชุมภาคีเครือข่ายการดำเนินงาน 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2562 6,720.00
3 4.บุคลากรไปราชการอบรม/ประชุม/สัมมนา 6 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2562 7,250.00
4 1.พัฒนาต้นแบบชุมชนเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบผลกระทบ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2562 24,720.00
รวมเป็นเงิน 63,670.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
63,670.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพาะ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ในเขตบริการสุขภาพที่ 5

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1) ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในเขตพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพาะ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในเขตบริการสุขภาพที่ 5 2) จนท.สสจ./สสอ./รพ. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อปท. และ เครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังน้ำบริโภค

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1) ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในเขตพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพาะ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในเขตบริการสุขภาพที่ 5 2) จนท.สสจ./สสอ./รพ. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อปท. และ เครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังน้ำบริโภค

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวมัตติกา ยงอยู่

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายธนชีพ พีระธรณิศร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางมณฑา ไชยะวัฒน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 18

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพาะ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม
กลุ่มข้อมูลและจัดการความรู้ และการเฝ้าระวัง (KISS )

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (48)16.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยง(61)19.2 บริหารจัดการข้อมูลและระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
5.2 โครงการสำคัญ 19. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 4) พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

7. หลักการและเหตุผล :
การประกาศเพื่อรวมตัวกันของสมาชิกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น ถือเป็นเงื่อนไขที่สำคัญของการพัฒนาในกลุ่มประเทศสมาชิกทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภายใต้ความร่วมมือและข้อตกลงที่ต้องการเห็นเสถียรภาพความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งลดช่องว่างของระดับการพัฒนาของประเทศในกลุ่มสมาชิก เสริมสร้างความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในภูมิภาคนี้ แต่ทว่าการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว อาจส่งผลกระทบทางสาธารณสุขหรือมิติทางสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว อาจเป็นแรงเสริมให้เกิดแรงกดดันต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความสัมพันธ์ต่อสุขภาพของประชาชน ที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานและส่วนราชการต่างๆ เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มว่าจะเกิดผลกระทบทางลบมากกว่าทางบวก เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจระบบคมนาคมขนส่ง การศึกษาระหว่างประเทศ ทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอาจกระทบต่อระบบสุขาภิบาลพื้นฐานและความมั่นคงด้านอาหารของประเทศได้ เมื่อพิจารณาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กรมอนามัยในฐานะหน่วยงานหลักด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการ เพื่อ

8. วัตถุประสงค์ :
ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นและชุมชน สู่การพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่อย่างยั่งยืนและมีศักยภาพรองรับการพัฒนาเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีระบบฐานข้อมูลและการเฝ้าระวังสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ศกพ. 1 ระบบ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จังหวัดมีชุมชนต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (GREEN & CLEAN Cities) 8 จังหวัด
2.เชิงคุณภาพ : อำเภอในพื้นที่ ศกพ.มีฐานข้อมูลและมีการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ระดับดี 100 ร้อยละ
3.เชิงคุณภาพ : ภาคึเครือข่ายมีการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ศกพ. 60 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. วางระบบฐานข้อมูล เฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยง 2. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 3. สุ่มตรวจสอบ ตรวจประเมิน 4. ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง 5. จัดเวทีวิชาการ และจัดทำต้นแบบ 6. บริหารจัดการเพื่อตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย 7. ควบคุม กำกับ ติดตาม นิเทศการจัดการคุณภาพและกฎหมาย 8. สร้างความรอบรู้ด้านวิชาการและกฎหมาย สื่อสารสาธารณะและสร้างกระแสสังคม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1.จัดทำฐานข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อมในระบบ GIS และ BIG data เพื่อเฝ้าระวังและศึกษาสถานการณ์จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมสุขภาพ 1 ระบบ 1 ต.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2562 95,300.00
2 2.พัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบ Nehis 1 ครั้ง/คน 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 278,000.00
3 3.พัฒนาชุมชนต้นแบบการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (GREEN & CLEAN Cities) 1 ครั้ง/คน 1 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 72,020.00
4 4.เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม และการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพน้ำประปา / อาหาร 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2562 178,300.00
5 5.ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง และประชุมภาคีเครือข่ายการดำเนินงาน 8 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2562 18,000.00
6 6.บุคลากรไปราชการประชุม/อบรม 11 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2562 20,000.00
รวมเป็นเงิน 661,620.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
661,620.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
เขตสุขภาพที่ 5

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
สสจ. สสอ. รพ.สต.

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 5

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวมัตติกา ยงอยู่

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายธนชีพ พีระธรณิศร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางมณฑา ไชยะวัฒน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 19

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (6)1.6 พัฒนาการจัดการน้าบริโภคและสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
5.2 โครงการสำคัญ 1.โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ โปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ดำเนินงาน“ โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ฯ”เพื่อช่วยเหลือเด็กและประชาชนที่ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดอาหาร พัฒนาภาวะโภชนาการ และสุขภาพของเด็ก ทรงขยายงานพัฒนาไปในด้านอื่นๆ พร้อมขยายพื้นที่การดำเนินงานมากขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดย เฉพาะในเรื่องการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และชุมชนให้มีการจัดการน้ำบริโภคและอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้สมบูรณ์ในทุกมิติ

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่เสี่ยง พื้นที่เพื่อความมั่นคง ห่างไกล

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคปลอดภัย 1 ระบบ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียน ตชด. 200 คน
2.เชิงคุณภาพ : โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารมีการพัฒนาระบบกลไกและเครือข่ายการจัดการคุณภาพน้ำ 90 ร้อยละ
3.เชิงคุณภาพ : ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียน ตชด. 40 ตัวอย่าง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.พัฒนารูปแบบกลไกระบบการ เฝ้าระวังและ จัดการคุณภาพน้ำบริโภค ในโรงเรียนตชด. 2.พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร 3. จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดารและพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนระดับตรวจราชการและคณะกรรมการประสานงานโครงการในพระราชดำริ/กปร.

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 4.บุคลากรไปราชการอบรม/ประชุม/สัมมนา 2 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 29 มี.ค. 2562 5,500.00
2 2. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำของรร.ในรร.ต้นแบบ 4 แห่ง 1 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562 51,900.00
3 1.สำรวจ และพัฒนาเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค /สุขาภิบาลอาหารในรร.ตชด./ศกร. 28 แห่ง 1 พ.ย. 2561 - 29 มี.ค. 2562 36,400.00
รวมเป็นเงิน 93,800.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
93,800.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 29 มี.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ประชาชน นักเรียน ครู ในถิ่นทุรกันดาร

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มสิ่งแวดล้อม

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวมัตติกา ยงอยู่

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายธนชีพ พีระธรณิศร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางมณฑา ไชยะวัฒน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 20

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (43)14.3 สร้างความรอบรู้ด้านวิชาการและกฎหมาย สื่อสารสาธารณะและสร้างกระแสสังคม
5.2 โครงการสำคัญ 14.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospitals

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 14) ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

7. หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว จนไม่อาจรองรับผลกระทบที่เกิดตามมาได้ทัน โดยเฉพาะปัญหาทางสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาน้ำเสีย ขยะทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ การใช้พลังงานฯ ดังนั้น สถานบริการสาธารณสุขควรมีบทบาทนำในการพัฒนาองค์กรและภาคีเครือข่ายให้ดำเนินกิจกรรมด้วยหลักการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสวล. รวมทั้งมีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้อง

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขให้เป็นตัวอย่างและขยายผลสู่ชุมชนในเรื่องของการดำเนินกิจกรรมลดโลกร้อนและการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ด้วยความร่วมมือภาคีเครือข่าย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.รายงานผลการประเมินโรงพยาบาล Green & Clean 1 ฉบับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับพื้นฐาน ร้อยละ 100 100 ร้อยละ
2.เชิงปริมาณ : ร้อยละ 95 ของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 95 ร้อยละ
3.เชิงปริมาณ : โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก ร้อยละ 40 40 ร้อยละ
4.เชิงปริมาณ : ร้อยละ 85 ของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้อง 85 ร้อยละ
5.เชิงปริมาณ : โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง 8 แห่ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.แจ้งแนวทางการดำเนินงานแก่ สสจ. 2.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 3.ประกวดนวัตกรรมลดโลกร้อน 4. การกำกับติดตามการดำเนินงานเชิงคุณภาพและพัฒนาต้นแบบ (การสุ่มประเมินและเยี่ยมเสริมพลัง) 5.การจัดทำฐานข้อมูล 6..สนับสนุนวิชาการ วิทยากร สำหรับขับเคลื่อนการดำเนินงาน 7.สรุปผลการดำเนินงาน 8. พัฒนาศักยภาพบุคลากร (อบรม ประชุม สัมมนา)

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital การจัดการมูลฝอยติดเชื้อและการจัดการน้ำเสีย 1 ครั้ง 13 ธ.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561 64,600.00
2 2. ประชุมนำเสนอนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ในสถานบริการสาธารณสุข 1 ครั้ง 25 เม.ย. 2562 - 26 เม.ย. 2562 76,500.00
3 4.ส่งบุคลากรไปอบรม ประชุม สัมมนา งานด้านสิ่งแวดล้อม 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 25,800.00
4 3.การสุ่มประเมินเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานเชิงคุณภาพ 21 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 94,560.00
รวมเป็นเงิน 261,460.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
261,460.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
เขตสุขภาพที่ 5

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
สถานบริการสาธารณสุข สสจ. สสอ.ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

19. ผู้เสนอโครงการ :
ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ธนชีพ พีระธรณิศร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
มณฑา ไชยวัฒนะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 21

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (44)15.1 สร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายทุกระดับ
5.2 โครงการสำคัญ 15.โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 14) ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

7. หลักการและเหตุผล :
ตามที่กรมอนามัยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยในปี 2562 ได้กำหนดประเด็นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน โดยระบุตัวชี้วัด คือ ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนให้บรรลุตามเป้าหมาย กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน/ตำบลมีการพัฒนาความเข้มแข็งด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนได้อย่างเหมาะสม และบรรลุตามเป้าหมาย ต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.รายงานสถานการณ์การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท.ในเขตสุขภาพที่ 5 1 ฉบับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ตำบลมีชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 430 ตำบล
2.เชิงปริมาณ : เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป 4 ประเด็นหลัก (1000-4000) 60 ร้อยละ
3.เชิงคุณภาพ : จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน 100 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดประชุม/อบรม 2. ตรวจประเมินและรับรอง 3. เยี่ยมเสริมพลัง 4. สรุปสถานการณ์การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1.จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 1 ครั้ง 18 ธ.ค. 2561 - 18 ธ.ค. 2561 100,556.00
2 4.สรุปสถานการณ์การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท. ในเขตสุขภาพที่ 5 1 เรื่อง 1 ส.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562 3,000.00
3 2.อบรมร่วมกับจังหวัดในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของอปท.และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน 8 ครั้ง 7 ม.ค. 2562 - 25 ก.พ. 2562 160,000.00
4 3.เยี่ยมเสริมพลัง/ตรวจประเมินและรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 จังหวัด 4 มี.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 9,000.00
รวมเป็นเงิน 272,556.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
272,556.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
18 ธ.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่ 8 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 / สถานที่จังหวัดประสานไว้

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้รับผิดชอบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและผู้เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จาก 8 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
หน่วยงานสาธารณสุข/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ชุมชนประชาชน/ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวอุบล จันทร์เพชร

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวอุบล จันทร์เพชร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายธนชีพ พีระธรณิศร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
แพทย์หญิงมณฑา ไชยวัฒน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 22

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์อนามัยที่ 5 เพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรมด้วยเครื่องมือ PMQA

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (65)21.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :
ในปีงบประมาณพ.ศ.2561 ศูนย์อนามัยที่ 5 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามแนวทาง PMQA จำนวน 2 ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อตอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล โดยครั้งที่ 3 เน้นให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงแนวทางบูรณาการยกระดับคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐสู่ระดับมาตรฐานสากล ส่วนครั้งที่ 4 เน้นวิเคราะห์ระบบและฝึกปฏิบัติที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างยั่งยืน จากการประเมินผล พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจหลักเกณฑ์การพัฒนาและการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน Application Report รวมถึงได้เข้าร่วมกระบวนการวิเคราะห์ระบบงานและฝึกปฏิบัติที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กรแต่ ทั้งนี้ บุคลากรของศูนย์ฯ ยังไม่มีการนำแนวทาง และนำผลการประเมินขององค์กรมาจัดทำเป็นข้อมูลสำคัญ ใช้เป็นเหตุผลในการปรับปรุงกระบวนงานอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับ ปี 2561 กรมอนามัยมีการเร่งรัดภารกิจขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรมด้วยเครื่อง PMQA มีเป้าหมายให้หน่วยงานในสังกัดปรับเปลี่ยนกลไกการขับเคลื่อนการเติบโตความก้าวหน้าขององค์กรด้วยกลยุทธ์ "ทีมนำหลักมีการขับเคลื่อนองค์กรตามองค์กร ADLI มีการกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอและพัฒนากระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ศูนย์อนามัยที่ 5 เห็นสมควรร่วมกันพัฒนาองค์กรต่อเนื่องจากกรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้บรรลุผลการปฏิรูปองค์กรคุณภาพต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อทบทวนหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและนำผลการวิเคราะห์ลักษณะสำคัญองค์กรและระบบงานของหน่วยงานเพื่อร่วมกันหาโอกาสปรับปรุงและดำเนินการพัฒนา 2.ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ลักษณะสำคัญการมองภาพรวมหน่วยงานให้มุ่งไปในแนวทางเดียวกันโดยอาศัยความเชื่อมโยงระหว่างข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเกณฑ์ PMQA ปัจจุบัน อีกทั้งแลกเปลี่ยนให้เกิดการพัฒนาศูนย์อนามัยที่ 5 3.ฝึกปฏิบัติปรัปปรุงกระบวนการทำงานและยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน 4.ฝึกการวิเคราะห์ กำหนดขอบเขตการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.รายงานผลการจัดประชุม PMQA 2 ฉบับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 200 คน
2.เชิงคุณภาพ : รายงานผลการวิเคราะห์ระบบงานของหน่วยงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ถูกต้องครบถ้วน 1 ฉบับ
3.เชิงเวลา : จัดประชุม 2 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์อนามัยที่ 5 เพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรมด้วยเครื่องมือ PMQA

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนภารกิจศูนย์อนามัยที่ 5 เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรมครั้งที่ 5 1 ครั้ง 13 ธ.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561 127,300.00
2 2.ส่งบุคลากรไปประชุม อบรม สัมมนา 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 72,700.00
รวมเป็นเงิน 200,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
200,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 5

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน/บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 /วิทยากร/คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้สังเกตุการณ์

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหารและบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 5 และผู้รับบริการ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวน้ำผึ้ง กลิ่นด้วง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางพัชรี วารีนิล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางมณฑา ไชยะวัฒน รักษาการ ผอ.

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 23

1. ชื่อโครงการ :
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมและ Product ของศูนย์อนามัยที่ 5 สู่การปฏิบัติ

2. ยุทธศาสตร์ :
3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
18) ร้อยละความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (68)21.4 ขับเคลื่อนการปฏิรูป นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการกรมอนามัย
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 14) ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

7. หลักการและเหตุผล :
สถานการณ์ของปัญหาสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่ผ่านมา หลายกรณีมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้คน บริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ระบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เช่น มีการกระจายงานด้านนโยบายสุขภาพไปยังหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สปสช. ยังมีบทบาทสำคัญต่อการบริหารงบประมาณ ชุมชนและท้องถิ่นมีบทบาทในการดูแลสุขภาพมากขึ้น ด้วยเหตุนี้การดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพให้ได้ผลดีจำเป็นต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนผลักดันให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งในระดับเขต จังหวัด และพื้นที่ภายใต้ทิศทางและนโยบายที่ชัดเจน กรมอนามัยในสถานะเจ้าภาพงานส่งเสริมสุขภาพและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม มีการทบทวน ปรับปรุง และกลไกการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแผนพัมนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ต้องการให้สื่อสารถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปในทิศทางเดียวกับระดับพื้นที่ให้สามารถจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาและเป้าประสงค์ที่กำหนด ส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ ศูนย์อนามัยที่ 5 จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของกรมอนามัยตลอดจนผลักดันให้ภาคีเครือข่ายได้ร่วมดำเนินการ สามารถนำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปดำเนินการและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

8. วัตถุประสงค์ :
1. พื้นที่ระดับจังหวัดและอำเภอรับทราบทิศทางและนโยบายตลอดจนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการของหน่วยงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย 2. หารือร่วมกันจนได้ข้อสรุปของกิจกรรมการดำเนินงานที่เหมาะสมสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในพื้นที่ 3. สื่อสารข้อมูลสถานการณ์ของทีมงานรวมถึงบทบาทในการสนับสนุนการทำงานในหน้างาน 4. บูรณาการแนวทางการแก้ไขปัญหาและกิจกรรมต่าง ๆ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.รายงานผลการจัดประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 5 1 ฉบับ
2.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ 5 ที่มีความเชื่อมโยงจากกรมอนามัยได้รับการถ่ายทอดลงสู่พื้นที่อย่างครบถ้วน 6 กลุ่ม
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 5 เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแผนปฏิบัติการกรมอนามัยปี 2562 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประสานงานกับพื้นที่ 2. ดำเนินงาน - จัดประชุม 3. สรุปผล– จัดทำเอกสาร

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมและ Product ของศูนย์อนามัยที่ 5 สู่การปฏิบัติ 1 ครั้ง/คน 19 ต.ค. 2561 - 19 ต.ค. 2561 70,000.00
2 2.ติดตามผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน 4 ครั้ง 17 ต.ค. 2561 - 27 ก.ย. 2562 10,000.00
รวมเป็นเงิน 80,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
80,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
17 ต.ค. 2561 - 27 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- นักวิชาการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และอำเภอ จำนวน 78 คน - ผู้บริหาร นักวิชาการ คณะผู้จัดของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 15 คน - วิทยากร 7 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามารถนำไปขับเคลื่อนงานตามเป้าหมายที่กำหนด

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวน้ำผึ้ง กลิ่นด้วง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางพัชรี วารีนิล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
ผู้อำนวยการศูนย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 24

1. ชื่อโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 5 : องค์กรที่มีศักดิ์ศรีและจริยธรรม

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
21) คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (68)21.4 ขับเคลื่อนการปฏิรูป นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการกรมอนามัย
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 10) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค

7. หลักการและเหตุผล :
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จคือ องค์การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption and Civil Rights Commission: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี และบูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยได้กำหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญและจำเป็นในการประเมิน โดยจำแนกองค์ประกอบหลักเป็นองค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่คำถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน จากคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงนของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกรมอนามัย ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2560 ตามดัชนี ภาพรวมคะแนน อยู่ที่ 77.90 และ 83.71 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 ซึ่งจะเห็นได้ว่าคะแนนเพิ่มขึ้น 5.81 คะแนน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ปรับใช้เป็นห่วงเวลาเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ฉบับสมบูรณ์ ที่กําหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้าง วัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท้าสากล ผ้านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคม ที่ไม่ทนต่อการทุจริตยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนา ระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้ การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค๋าดัชนีการรับรู้ การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งมีการ กําหนดแนวทางและกลไกในการดําเนินงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองต่อการแก้ไข ปัญหาการทุจริตได้อย่างทันท่วงที สําหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคส่วนอื่น ๆ ในประเทศไทย สามารถนําไปปรับใช้ในงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยของเรา สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างามท่ามกลางกระแสโลกในปัจจุบัน เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งการประพฤติ มิชอบ อันจะช่วยสร้างระบบราชการให้ใสสะอาด และพัฒนาศักยภาพองค์กร ศูนย์อนามัยที่ 5 เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการ ศูนย์อนามัยที่ 5 : องค์กรที่มีศักดิ์ศรีและจริยธรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความรู้และแนวทางการป้องกันการประพฤติปฏิบัติมิชอบของศูนย์อนามัยที่ 5 สู่การปฏิบัติ ให้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และพนักงานจ้าง ของศูนย์ฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง สามารถป้องกันความเสี่ยงในการที่จะประพฤติมิชอบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ของศูนย์อนามัยที่ 5 ทุกระดับ ให้มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม ปฎิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ร่วมงาน ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.รายงานแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 5 1 ฉบับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : บุคลากรรับรู้ความมุ่งมั่นในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 80 ร้อยละ
2.เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ Hpc5 Anti corruption 1 ครั้ง
3.เชิงปริมาณ : บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 เข้าร่วมประชุม 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 2. มอบหมายผู้รับผิดชอบ/แกนนำหน่วยงานเพื่อสร้างกระบวนการในการขับเคลื่อน ผลักดัน สื่อสาร สร้างกระแสการสร้างคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน 3. จัดทำแผนการดำเนินงานและกำหนดมาตรการสำคัญสำหรับประเด็นปัญหาที่เสี่ยงต่อกระบวนการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสได้แก่ 3.1 แผนป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน 3.2 แผนสร้างความสุขและผูกพัน 3.3 แผนขับเคลื่อนค่านิยมและองค์กร MOPH 4. ดำเนินการตามแผนและรายงานผลการดำเนินงาน 5. สรุปผลการดำเนินโครงการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1.ประชุม เรืื่อง แนวทางการปฏิบัติงานและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 1 ครั้ง/คน 24 ม.ค. 2562 - 25 ม.ค. 2562 68,000.00
2 3.จัดกิจกรรมประชุมประกาศเจตนารมณ์ 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 9,000.00
3 2.บุคลากรไปราชการประชุม/อบรม/สัมมนา 2 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2562 22,000.00
รวมเป็นเงิน 99,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
99,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 5

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางนงนาฎ ทองจุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางพัชรี วารีนิล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
ผู้อำนวยการศูนย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 25

1. ชื่อโครงการ :
การตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
17) ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้
18) ร้อยละความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (68)21.4 ขับเคลื่อนการปฏิรูป นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการกรมอนามัย
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 4) พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

7. หลักการและเหตุผล :
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีเป็นหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยที่ดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนบรรลุสุขภาวะที่ดีโดยมีภารกิจการผลิตพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี แผนงานโครงการต่างๆ สู่ระดับพื้นที่ในเขตสุขภาพที่ 5 ทั้ง 8 จังหวัด เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขระดับจังหวัด อำเภอและตำบลสามารถนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปใช้เป็นเครื่องมือดูแลสุขภาพประชาชนดังนั้นการที่บุคลากรของศูนย์ฯได้ร่วมการนิเทศและตรวจราชการกับสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทำให้สามารถรู้สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและเป็นโอกาสชี้แจงทำความเข้าใจงานของกรมอนามัยได้เป็นอย่างดีการนิเทศและตรวจราชการจึงเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันการตรวจราชการของกรมอนามัยก็ทำให้ศูนย์อนามัยสามารถสะท้อนปัญหาต่างๆในพื้นที่ให้ส่วนกลางได้รับทราบถึงผลการใช้นโยบายและนวตกรรมต่างๆของกรมได้ดีด้วยเช่นกัน

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อติดตามประเมินผลงานบริการส่งเสริมสุขภาพฯเพื่อใช้เป็นข้อมูลให้นักวิชาการปรับปรุงการดำเนินงาน 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้า รับทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน ชี้แจงให้คำแนะนำงานที่มีปัญหา 3 นำเสนอผลการดำเนินงานและการตรวจราชการให้ผู้บริหารศูนย์และกรมอนามัย ทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการปรับกลยุทธ์ การดำเนินงานที่เหมาะสมต่อไป

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.รายงานผลการตรวจราชการประจำปี 2562 (ตก.) 1 ฉบับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ตรวจราชการและนิเทศงานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ทั้ง 8 จังหวัด 8 จังหวัด
2.เชิงปริมาณ : รับตรวจราชการและนิเทศงานจากกรมอนามัย 2 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติร่วมกับผู้ตรวจราชการฯ 1.1 แจ้งรายชื่อที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้นิเทศงานแต่ละงาน(แต่งตั้งโดยผู้อำนวยการศูนย์และกรมฯ) 1.2 ประสานงานกับสำนักตรวจราชการเขตและกองแผนงาน 1.3 เตรียมเอกสาร คู่มือตัวชี้วัดของกรมอนามัย สำนักตรวจราชการ 1.4 ประชุมชี้แจงคณะผู้นิเทศ 1.5 ประสานงาน สนต.เขตสุขภาพที่5 บริหารจัดการ และลงพื้นที่ออกนิเทศงานตามกำหนดการของสำนักตรวจฯ 1.6 รวบรวมข้อมูลสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ตก.1-ตก.2 นำเสนอใน Website ของศอ.5 2 การตรวจราชการและนิเทศงานของกรมอนามัย 2.1 ประสานงานกับสำนักตรวจราชการกองแผนงานและบุคลากรของศูนย์ 2.2 เตรียมข้อมูลผลการดำเนินงานฯและพื้นที่ๆศึกษาดูงาน(ถ้ามี) 2.3 จัดทำเอกสารฯ และเตรียมการประชุมนำเสนอฯ 2.4 สรุปผลการตรวจราชการและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารฯและคณะตรวจราชการกรมอนามัย

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 2.รับตรวจราชการและนิเทศงานจากกรมอนามัย 3 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 87,000.00
2 1.ตรวจราชการและนิเทศงานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 8 จังหวัด 1 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 206,400.00
3 3.บุคลากรไปประชุม/อบรม/สัมมนา 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 25 ก.ย. 2562 6,600.00
รวมเป็นเงิน 300,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
300,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 25 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
เขตสุขภาพที่ 5 (8 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม)

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ใน 8 จังหวัด และสำนักงานตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรของศูนย์อนามัยจังหวัดในเขต 5, กรมอนามัย และสำนักงานตรวจราชการฯเขตสุขภาพที่ 5

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางระจิตร ชาครียวณิชย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางพัชรี วารีนิล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
ผู้อำนวยการศูนย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 26

1. ชื่อโครงการ :
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ 5 ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
17) ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้

4. cluster :
กลุ่มข้อมูลและจัดการความรู้ และการเฝ้าระวัง (KISS )

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (61)19.2 บริหารจัดการข้อมูลและระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
5.2 โครงการสำคัญ 19. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 7) เสริมสร้างทักษะในชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

7. หลักการและเหตุผล :
กรมอนามัยเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน และได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่าจะเป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพประชาชน โดยทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ใช้ความรู้และดูภาพรวมเพื่อกำหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมซึ่งการผลิตและพัฒนานวตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่สำคัญอย่างยิ่งในการตอบ สนองความต้องการของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัย ตลอดจนจัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชนอย่างยั่งยืน ซึ่งในการวิเคราะห์เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และแก้ปัญหาสุขภาพต้องใช้องค์ความรู้ร่วมกับข้อมูลสถานการณ์สุขภาพของประชาชนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ และที่ผ่านมางานด้านการสาธารณสุขมีการรวบรวมข้อมูลสถานสุขภาพของประชาชนจากระบบรายงานต่างๆ ตามความต้องการของหน่วยงานนั้นๆ ไม่มีการการข้อมูลร่วมกันทำให้มีข้อมูลที่หลากหลายแต่การใช้ประโยชน์จำกัดอยู่เฉพาะกรมที่ดำเนินงาน ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้มีระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ หรือ HDC โดยให้ยกเลิระบบข้อมูลอื่นๆทั้งหมด ซึ่ง HDC รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพทุกด้าน เช่น ข้อมูลการบริการ อัตราป่วยจากโรคต่างๆ ข้อมูลตัวชี้วัด้านส่งเสริมสุขภาพที่สำคัญ ๆ และกรมอนามัยซึ่งดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพได้ใช้ข้อมูลจากตัวช้วัดในการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการดำเนินต่างๆได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีปัญหาบางปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้เป็นระยะเวลานานหรือบางปัญหาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่น ปัญหาทารกเกิดน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ฯลฯ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังมีความจำเป็นที่ต้องศึกษาหาข้อมูลหรือปัจจัยทีมีผลต่อภาวะสุขภาพเพื่อการเฝ้าระวังสถานการณ์สุขภาพที่ยังเป็นปัญหาต่อไป ดังนั้น ศูนย์อนามัยที่ 5 จึงจัดทำโครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภาวะสุขภาพด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ 5 ปี 2562 เพื่อให้บุคลากรที่ดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพทุกระดับมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่และสามารถเฝ้าระวังสถานสุขภาพของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานะสุขภาพและเป็นปัจจัยที่ควรเฝ้าระวังในประชาชนทั้ง 5 กลุ่มวัยและงานอนามันสิ่งแวดล้อม 3.เพื่อให้บุคลากรที่ดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพทุกระดับมีความรู้ และมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของในพื้นที่

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี นวตกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 6 เรื่อง
2.ระบบเฝ้าระวังสถานการณ์งานส่งเสริมสุขภาพ 1 ระบบ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนเข้าร่วมประชุมชี้แจงทีมสำรวจทำความเข้าใจแบบสอบถาม 80 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : โปรแกรมจัดเข็มข้อมูลระบบเฝ้าระวัง 1 ชุด

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.รับนโยบายจากกรมฯ ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมพิจารณาแบบสอบถาม 2 เขียนโครงการสำรวจและประเมินผล 3.จัดทำแบบสอบถามและประชุมทีมสำรวจเพื่อทำความเข้าใจแบบสอบถามให้ตรงกัน จำนวนตัวอย่างและพื้นที่ๆสุ่มได้ 4.ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล 5. ตรวจสอบความถูกต้องแบบสอบถาม และกรอกข้อมูลเข้าระบบ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ปัญหา สร้างตัวแปรเพื่อจัดทำแบบสอบถาม 1 ครั้ง 18 ต.ค. 2561 - 19 ต.ค. 2561 21,600.00
2 2.จัดทำโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับกรอกข้อมูล 1 รายการ 1 พ.ย. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 29,000.00
3 3.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงทีมสำรวจทำความเข้าใจแบบสอบถาม จำนวนตัวอย่างและพื้นที่ๆสุ่มได้และวิธีการลงข้อมูล 1 ครั้ง 7 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561 15,000.00
4 สำรวจข้อมูลในพื้นที่ 1200 ชุด 1 ม.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562 434,400.00
รวมเป็นเงิน 500,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
500,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
18 ต.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่5 ราชบุรี,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด,โรงพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และ 8 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมายและประชาชนในพื้นที่

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหารกรมอนามัย เจ้าหน้าที่กรมอนามัยและศูนย์อนามัยและ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายวุฒินันต์ กลิ่นสุคนธ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางพัชรี วารีนิล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
ผู้อำนวยการศูนย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 27

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนพัฒนาวิชาการ การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
17) ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้
19) จำนวนงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชนย์

4. cluster :
กลุ่มข้อมูลและจัดการความรู้ และการเฝ้าระวัง (KISS )
กลุ่มยุทธศาสตร์กำลังคน (HR)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (62)19.3 การขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม (55)17.3 ยกระดับองค์กรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO)
5.2 โครงการสำคัญ 17. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 7) เสริมสร้างทักษะในชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

7. หลักการและเหตุผล :
ศูนย์อนามัยที่ 5 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรหลักในการสนับสนุนวิชาการและอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล โดยมีส่วนหนึ่งของพันธกิจ แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับผู้สูงอายุ โครงการที่24 พัฒนาและขับเคลื่อนการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม Key Activities ที่71 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินงานในเรื่อง สนับสนุนในเรื่อง R2R วิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาการ ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขและบริบทของเขตสุขภาพ ซึ่งมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเองครอบครัวและชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพัฒนาวิชาการ การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562 เนื่องจากทีมคณะกรรมการการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และคณะกรรมการพัฒนาวิชาการศูนย์อนามัยที่ 5 รับผิดชอบด้านการพัฒนาวิชาการ เรื่อง R2R, วิจัย และ นวัตกรรม เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงานวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายในหน่วยงานและเขตพื้นที่สุขภาพที่ 5 ต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนาวิชาการ ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัย นวัตกรรม และ R2R ของศูนย์อนามัยที่ 5 3. เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานวิชาการ 4. เพื่อสนับสนุนการใช้กระบวนการจริยธรรมการวิจัย ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.นวัตกรรม/วิจัย/R2R 6 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : หารือคณะกรรมการพัฒนาวิชาการของศูนย์ 4 ครั้ง
2.เชิงปริมาณ : บุคลากรไปประชุม/อบรม/สัมมนา 8 ครั้ง
3.เชิงปริมาณ : ผลงานวิชาการผ่านการตรวจสอบ 100 ร้อยละ
4.เชิงปริมาณ : ประชุมการดำเนินงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 4 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการพัฒนางานวิชาการ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการฯ จำนวนประชุม 4 ครั้ง1.2 ตรวจผลงานวิชาการ เพื่อรับรองผล1.3 ประชุมการดำเนินงานวิจัย/R2R จำนวน 4 ครั้ง 2. กิจกรรมขับเคลื่อนงานวิจัย นวัตกรรม และ R2R เพื่อดำเนิน การพัฒนา Intervention ของศูนย์อนามัยที่ 5 3. กิจกรรมการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 4. กิจกรรมสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัย

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 2.ขับเคลื่อนงานวิจัย นวัตกรรม และ R2R เพื่อดำเนิน การพัฒนา Intervention ของศูนย์อนามัยที่ 5 1 หน่วยงาน 1 พ.ย. 2561 - 27 ก.ย. 2562 60,000.00
2 3.ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 1 รายการ 1 ต.ค. 2561 - 27 ก.ย. 2562 100,000.00
3 4.สนับสนุนกระบวนการดำเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัย 2 รายการ 1 พ.ย. 2561 - 26 ก.ค. 2562 190,000.00
4 1.พัฒนากระบวนการพัฒนางานวิชาการ 4 รายการ 1 พ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2562 150,000.00
รวมเป็นเงิน 500,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
500,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 27 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 5

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ภาครัฐ/เอกชนที่สนใจนำไปใช้

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
คณะกรรมการ กพว. ศูนย์อนามัยที่ 5

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวเกษณี โคกตาทอง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาววรวรรณ อัศวกุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
ผู้อำนวยการศูนย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 28

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013/ว 27 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2553 กำหนดให้ข้าราชการต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และ มีคุณภาพชีวิต มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน รวมทั้งขวัญและกำลังใจที่ดี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให้มีผลสัมฤทธิ์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และขีดสมรรถนะของข้าราชการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง อย่างน้อย 10 วันต่อคนต่อปี ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้กรมอนามัยสู่องค์กรผู้มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) ตามแนวทาง PMQA หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะใหม่ และด้วยจุดแข็งที่เป็นแหล่งวิชาการ เป็นศูนย์ฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะ ให้บุคลากรการแพทย์ เครือข่ายและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งผู้บริหารด้านวิชาการสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร โดยการกำหนดหลักสูตรในการอบรมที่จำเป็นสำหรับบุคลากรของศูนย์อนามัยที่ 5 เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง โดยประหยัดงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร งานบริหารบุคคล กลุ่มอำนวยการ จึงกำหนดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ประจำปี 2562

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะหลักที่จำเป็นสำหรับ ตำแหน่งที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสมรรถนะของบุคลากรศูนย์ฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง อย่างน้อย 10 วัน ต่อคนต่อปี โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของศูนย์ฯ เกิดความตื่นตัว ตระหนักถึง ความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.รายงานผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 รายบุคคล 1 ฉบับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 300 คน

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการส่งบุคลากรเข้ารับการประชุม อบรมสัมมนา กับหน่วยงานภายนอก 2. การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) จัดอบรมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ภายในหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมของ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. (e – Learning) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแผนงาน/โครงการและงบประมาณ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย 5 อ ชะลอวัย" 4 ครั้ง 6 พ.ย. 2561 - 23 พ.ย. 2561 1,000,000.00
2 1.ส่งบุคลากรไปอบรม/ประชุม/สัมมนาภายนอกหน่วยงาน 300 คน 1 ต.ค. 2561 - 27 ก.ย. 2562 410,000.00
3 2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 (ภายใน) 300 คน 1 ต.ค. 2561 - 27 ก.ย. 2562 17,298.00
รวมเป็นเงิน 1,427,298.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,427,298.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 27 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มอำนวยการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางปราณี ภาคสวรรค์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
ผู้อำนวยการศูนย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 29

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
21) คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 7) เสริมสร้างทักษะในชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

7. หลักการและเหตุผล :
นโยบายและมาตรการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย นอกจากให้ความสำคัญสูงสุดกับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติแล้ว ยังเร่งรัดการดำเนินงานสนองนโยบายที่เป็นปัญหาเร่งด่วน โดยเน้นการทำงานแบบบูรณาการทั้งด้านคน เงิน ของ กลุ่มเป้าหมาย นอกจากนั้น ทุกหน่วยต้องเพิ่มประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เพื่ออภิบาลระบบการทำงานให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ ศูนย์อนามัยที่ 5 จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการรายจ่ายพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมุ่งเน้นทำให้เร็ว ทำจริง ทำได้ผล และมีผลต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้การบริการ สนับสนุน ส่งเสริมประสานงานและอำนวยการให้ปฏิบัติงานของศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานบริหารจัดการการดำเนินงานของศูนย์ให้บรรลุตามเป้าหมาย 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงคุณภาพ : สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ 12 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 2.ดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน และตามระเบียบ 3.รายงานผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าวัสดุสนับสนุนการดำเนินงาน 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 50,000.00
2 ค่าสาธารณูปโภค 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 300,000.00
3 ค่าใช้สอยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 83,562.00
4 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 99,000.00
5 ค่าจ้างเหมา รปภ. 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 400,000.00
รวมเป็นเงิน 932,562.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
932,562.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 5

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มอำนวยการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางอุษณีย์ ทะจักร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางปราณี ภาคสวรรค์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
ผู้อำนวยการศูนย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 30

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 8) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7. หลักการและเหตุผล :
นโยบายและมาตรการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย นอกจากให้ความสำคัญสูงสุดกับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติแล้ว ยังเร่งรัดการดำเนินงานสนองนโยบายที่เป็นปัญหาเร่งด่วน โดยเน้นการทำงานแบบบูรณาการทั้งด้านคน เงิน ของ กลุ่มเป้าหมาย นอกจากนั้น ทุกหน่วยต้องเพิ่มประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เพื่ออภิบาลระบบการทำงานให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ ศูนย์อนามัยที่ 5 จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการรายจ่ายพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมุ่งเน้นทำให้เร็ว ทำจริง ทำได้ผล และมีผลต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้การบริการ สนับสนุน ส่งเสริมประสานงานและอำนวยการ ให้ปฏิบัติงานศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ศูนย์อนามัยที่ 5 มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงคุณภาพ : สนับสนุนการดำเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมาย 12 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์ 2 เบิกจ่ายตามกฎระเบียบ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าวัสดุสนับสนุนการดำเนินงาน 2 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 28 ม.ค. 2562 200,000.00
2 ค่าสาธารณูปโภค 10 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 29 ก.ค. 2562 180,000.00
3 ค่าใช้สอยสนับสนุนการดำเนินงาน 10 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 29 ก.ค. 2562 40,000.00
4 ค่าเดินทางไปราชการสนับสนุนการดำเนินงาน 10 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2562 7,298.00
รวมเป็นเงิน 427,298.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
427,298.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 5

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 และผู้รับบริการ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มอำนวยการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางอุษณีย์ ทะจักร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางปราณี ภาคสวรรค์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางมณฑา ไชยะวัฒน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 31

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับแผนบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศฯ

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 14) ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

7. หลักการและเหตุผล :
นโยบายและมาตรการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย นอกจากให้ความสำคัญสูงสุดกับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติแล้ว ยังเร่งรัดการดำเนินงานสนองนโยบายที่เป็นปัญหาเร่งด่วน โดยเน้นการทำงานแบบบูรณาการทั้งด้านคน เงิน ของ กลุ่มเป้าหมาย นอกจากนั้น ทุกหน่วยต้องเพิ่มประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เพื่ออภิบาลระบบการทำงานให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ ศูนย์อนามัยที่ 5 จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการรายจ่ายพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมุ่งเน้นทำให้เร็ว ทำจริง ทำได้ผล และมีผลต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้การบริการ สนับสนุน ส่งเสริมประสานงานและอำนวยการ ให้ปฏิบัติงานศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานบริหารจัดการการดำเนินงานของศูนย์ให้บรรลุตามเป้าหมาย 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : สนับสนุนการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ 10 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
เพื่อให้การบริการ สนับสนุน ส่งเสริมประสานงานและอำนวยการ ให้ปฏิบัติงานศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าวัสดุสนับสนุนการดำเนินงาน 2 ครั้ง 27 พ.ย. 2561 - 14 ม.ค. 2562 400,000.00
2 ค่าสาธารณูปโภค 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 200,000.00
3 ค่าใช้สอยสนับสนุนการดำเนินงาน 10 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 45,179.00
รวมเป็นเงิน 645,179.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
645,179.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 5

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรศูนย์

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มอำนวยการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางอุษณีย์ ทะจักร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางปราณี ภาคสวรรค์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางมณฑา ไชยะวัฒน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 32

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ศูนย์อนามัยที่ 5 ปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (70)21.6 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบุคลากรภาครัฐ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต : 1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

7. หลักการและเหตุผล :
ทุกหน่วยต้องเพิ่มประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เพื่ออภิบาลระบบการทำงานให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ ศูนย์อนามัยที่ 5 จึงได้จัดทำโครงการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำขั้นต่ำและรายจ่ายพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมุ่งเน้นทำให้เร็ว ทำจริง ทำได้ผล และมีผลต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐในการพัฒนางานด้านส่งสเริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ อย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ 300 คน
2.เชิงคุณภาพ : หน่วยงานบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ ทันเวลา 12 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 รวบรวมข้อมูลบุคลากรของศูนย์อนามัยที่ 5 2 เบิกจ่ายตามกฎระเบียบ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าตอบแทนแพทย์ไม่เวชปฏิบัติ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 27 ก.ย. 2562 600,000.00
2 ค่าตอบแทน พตส. 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 27 ก.ย. 2562 2,550,000.00
3 สมทบประกันสังคมพนักงานราชการ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 27 ก.ย. 2562 144,000.00
รวมเป็นเงิน 3,294,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
3,294,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 27 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวน้ำผึ้ง กลิ่นด้วง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางพัชรี วารีนิล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
ผู้อำนวยการศูนย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 33

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบคุณภาพ HA ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (65)21.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 14) ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

7. หลักการและเหตุผล :
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี พัฒนาคุณภาพ HA ผ่านการประเมินคุณภาพจาก สพร.ขั้นที่ 2 ระยะเวลารับรอง 1 ปี โดยมีผลการรับรองตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2561และได้ขอรับการ Accreditation สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ในวันที่ 13-14 กันยายน 2561 ซึ่งคณะผู้เยี่ยมสำรวจแจ้งว่าจะเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาให้ผ่านการ Accreditation ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการรอฟังผลการประเมินจาก สรพ. โรงพ