หน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

2. ยุทธศาสตร์ :
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
7) อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น (ขับเคลื่อน พรบ.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (21)7.3 เฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
5.2 โครงการสำคัญ 7.โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
การเฝ้าระวังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการติดตาม สังเกต พินิจพิจารณาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของการเกิด การกระจายของโรคหรือปัญหาสาธารณสุข รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการที่เป็นระบบ ประกอบด้วย การรวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์แปลผล และกระจายข้อมูลข่าวสารสู่ผู้ใช้ประโยชน์ เพื่อการวางแผน กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน การประเมินมาตรการควบคุมป้องกันโรค อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานที่ผ่านมา สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ได้ดำเนินงาน โครงการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 และโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ปีงบประมาณ 2558–2559 ซึ่งได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย ที่เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลในจังหวัดนำร่อง จำนวน 13 จังหวัด จังหวัดเริ่มดำเนินการใหม่ จำนวน 11 จังหวัด และดำเนินการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น โดยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังฯ ในโรงพยาบาล ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 จังหวัด และในปี 2561 ได้ขยายพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น เป็น 42 จังหวัด พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลที่ได้จากการพัฒนาระบบเฝ้าระวังฯ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของประเทศไทยต่อไป สำหรับในปีงบประมาณ 2562 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังการแท้ง และฐานข้อมูลเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น ที่จะสะท้อนให้เห็นสถานการณ์และแนวโน้มของการแท้ง การตั้งครรภ์แม่วัยรุ่นในประเทศไทยที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ วางแผนงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของประเทศไทย ต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การแท้ง และการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่นประเทศไทย 2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ประกอบด้วย การเฝ้าระวังการแท้ง และการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่นประเทศไทย 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกรมอนามัยและภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 4. เพื่ออธิบายแบบแผนของการแท้งและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการแท้ง ลักษณะพื้นฐานของ ผู้แท้งและผู้เกี่ยวข้อง สาเหตุ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลกระทบจากการแท้ง 5. เพื่ออธิบายลักษณะพื้นฐานของแม่วัยรุ่นทางด้านสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลกระทบของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีรายงานการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย และรายงานเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย พ.ศ. 2562 2 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : มีข้อมูลการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น และรายงานเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น พ.ศ. 2562 2 เรื่อง
2.เชิงปริมาณ : นักวิชาการสาธารณสุข/ผู้ที่เกี่ียวข้อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลเฝ้าระวังจากโรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่เฝ้าระวังการแท้งและการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่นได้รับการอบรมการเก็บรวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังฯ 180 คน
3.เชิงปริมาณ : นักวิชาการสาธารณสุข/ผู้ที่เกี่ียวข้องจากหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ และนักวิชาการจากศูนย์อนามัย 12 แห่ง สถาบันสุขภาวะเขตเมือง ได้รับการอบรมการเก็บรวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังฯ 20 คน

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการเก็บรวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ในแม่วัยรุ่น พ.ศ. 2562 (รุ่น 1-2) 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการการเก็บรวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังการแท้ง ประเทศไทย พ.ศ. 2562 (รุ่น 1-2) 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 4. จัดจ้างนักสถิติ 5. ค่าตอบแทนการเก็บข้อมูลแม่วัยรุ่นและการเฝ้าระวังการแท้ง

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จ้างนักสถิติ 1 คน 1 ม.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 162,000.00
2 จ่ายค่าตอบแทนการเก็บข้อมุลแม่วัยรุ่นและการเฝ้าระวังการแท้ง 1 ครั้ง 1 เม.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2562 247,500.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเก็บรวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังการแท้ง ประเทศไทย 2 ครั้ง/คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 996,760.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 30 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 230,000.00
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเก็บรวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น 100 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 314,250.00
รวมเป็นเงิน 1,950,510.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,950,510.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
โรงพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ทั้งโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและนอกสังกัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. แพทย์และพยาบาลที่ทำหน้าที่ดูแลสตรีที่มีปัญหาทางด้านนรีเวช 2.นักวิชาการสาธารณสุข จากศูนย์อนามัย 12 แห่ง และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 3.นักวิชาการและพยาบาลที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัย 12 แห่ง และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 4. นักวิชาการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลเฝ้าระวังจากโรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่เฝ้าระวังการแท้งและการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. เสนอคณะกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับชาติ 2. กรมอนามัย โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 3. นักวิชาการและประชาชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 2. นางสาวกมลชนก คชฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 3. นางสาวพิมลพร ธิชากรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายสมสุข โสภาวนิตย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายกิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น

2. ยุทธศาสตร์ :
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
7) อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น (ขับเคลื่อน พรบ.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (19)7.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
5.2 โครงการสำคัญ 7.โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นและเยาวชนเป็นประเด็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้การลดอัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กำหนดให้การลดอัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ ๑๐ – ๑๔ ปี และอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดในการบรรลุเป้าหมายที่ ๓ ว่าด้วยการสร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัยที่นานาชาติต้องการให้บรรลุได้ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ สำหรับประเทศไทย พบว่า การคลอดในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๒.๙ ใน พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นร้อยละ ๑๖.๙ ใน พ.ศ.๒๕๕๔ และมีแนวโน้มลดลงเป็นร้อยละ ๑๒.๙ ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ การคลอดซ้ำในวัยรุ่นต่ำกว่า ๒๐ ปี เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๐.๗ ใน พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นร้อยละ ๑๒.๔ ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ และมีแนวโน้มลดลงเป็นร้อยละ ๑๐.๘ ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบในหลายมิติทั้งผลกระทบทางสุขภาพ เช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความเสี่ยงต่อสุขภาพเด็กแรกเกิด การทำแท้งและการทอดทิ้งทารก ผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ผลกระทบต่อการศึกษา ผลกระทบต่อครอบครัวและอาชีพ และผลกระทบด้านเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและผลกระทบที่เกิดขึ้น ผนวกกับความซับซ้อนของปัญหาที่ ไม่อาจแก้ไขได้ด้วยอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดการบูรณาการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นรูปธรรม มีความเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ ภายใต้พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ ได้ให้ความสำคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับสถานการณ์ปัญหา สามารถประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เกิดการทำงานร่วมกันได้ และเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ตามมาตรา ๑๐ ที่กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้วัยรุ่นในเขตราชการส่วนท้องถิ่นได้รับสิทธิ ตามมาตร ๕ ของพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่นร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการเสริมสร้างความเข้มแข้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีการถอดบทเรียนการดำเนินงานเพื่อวิเคราะห์วางแผนกระบวนการขับเคลื่อนงาน การเสริมสร้างความเข้มแข้งให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑,๔๘๐ แห่ง ได้รับการคัดเลือกเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น จำนวน ๕๐ แห่ง การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่พื้นที่อื่นในอนาคตต่อไป ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อน การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายให้มีการดำเนินงานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนอำเภอทั้งหมด มีแหล่งเรียนรู้การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นทุกจังหวัด และมีแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่นผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (District Health Board : DHB) ที่มุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีพื้นที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความเป็นเจ้าของและภาวะการนำร่วมกัน โดยบูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เพื่อให้มีรูปแบบการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

8. วัตถุประสงค์ :
๑. พัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่นผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ๒. เพื่อค้นหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นแหล่งเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ๓. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระหว่างภาคีเครือข่าย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.รูปแบบการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่นผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 1 เรื่อง
2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นแหล่งเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 76 แห่ง
3.ภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 180 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : รูปแบบการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่นผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 1 เรื่อง
2.เชิงปริมาณ : อำเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ (เป้าหมายสะสม ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๒) 80 ร้อยละ
3.เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 76 แห่ง
4.เชิงคุณภาพ : รูปแบบการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่นผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 1 เรื่อง
5.เชิงเวลา : ร้อยละ 80 ของกิจกรรมหลักสามารถดำเนินการได้ตามแผน 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษารูปแบบการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่นผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ๑.๑ สำรวจสถานการณ์การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประกอบด้วย อำเภอที่ผ่านการประเมินรับอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ จำนวน ๖๘๖ อำเภอ และอำเภอที่ยังไม่ผ่านการประเมินรับอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ จำนวน ๑๙๒ อำเภอ ๑.๒ สำรวจสถานการณ์การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ๑.๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่นผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จำนวน ๒ แห่ง ๑.๔ จัดจ้างรวบรวมและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่นผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ๑.๕ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่นผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จำนวน ๒ ครั้ง ๑.๖ จัดจ้างทำสื่อเผยแพร่การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น ผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) กิจกรรมที่ ๒ ค้นหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นแหล่งเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น - จัดประชุมชี้แจงแนวทางการค้นหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นแหล่งเรียนรู้การขับเคลื่อน การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ร่วมกับโครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรฯ) กิจกรรมที่ ๓ การเยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ ติดตาม ประเมิน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับพื้นที่ - เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ ติดตาม และประเมินอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ กิจกรรมที่ ๔ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น ๔.๑ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น ๔.๒ จัดจ้างทำโล่และเกียรติบัตรมอบให้กับ ๔.๒.๑ จังหวัดและอำเภอที่ผ่านการประเมินรับรอง ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ๔.๒.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ปี ๒๕๖๒ ๔.๒.๓ ภาคีเครือข่ายที่ส่งผลงานประกวดจัดแสดงนิทรรศการ ๔.๓ จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับการประชุม กิจกรรมที่ ๕ ติดตามและประเมินผล ๕.๑ ติดตามผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด รายงานการเยี่ยมประเมินอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ๕.๒ จัดทำหนังสือแจ้งพื้นที่ที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ๕.๓ จัดจ้างถ่ายเอกสาร ๕.๔ สรุปและรายงานการดำเนินโครงการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดจ้างรวบรวมและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่นผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 1 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2562 60,000.00
2 จัดจ้างทำสื่อเผยแพร่การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่นผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 1 เรื่อง 1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 100,000.00
3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่นผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 2 แห่ง 2 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 230,880.00
4 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 2 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 28 มิ.ย. 2562 20,000.00
5 เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ ติดตาม และประเมินอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 12 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 276,800.00
6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่นผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ครั้งที่ ๑ 25 คน 1 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562 84,700.00
7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่นผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ครั้งที่ ๒ 25 คน 1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 22,550.00
8 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 180 คน 3 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 587,000.00
รวมเป็นเงิน 1,381,930.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,381,930.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
๑. พื้นที่ที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จำนวน ๒ แห่ง ๒. พื้นที่ที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ๓. ราชการส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีความสนใจร่วมโครงการ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
๑. ภาคีเครือข่ายในระดับเขต ได้แก่ เขตสุขภาพ ศูนย์วิชาการระดับเขต ๒. ภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัด ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำเภอทุกแห่ง และภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชน ๓ .ภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
๑. ประชากรกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน อายุ ๑๐ – ๒๔ ปี ๒. ราชการส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาคีเครือข่าย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
๑. นางอรอุมา ทางดี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ๒. นางสาวนฎาประไพ สาระ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ๓. ว่าที่ร้อยตรีภัทรพงศ์ ชูเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ๔. นางสาวภาพิมล บุญอิ้ง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ๕. นางสาวจุฬาภรณ์ เกษมสานต์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางประกายดาว พรหมประพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว

2. ยุทธศาสตร์ :
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
7) อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น (ขับเคลื่อน พรบ.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (19)7.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
5.2 โครงการสำคัญ 7.โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
นับตั้งแต่ประเทศไทยได้ประกาศนโยบายประชากร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2513 พบว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งในงานวางแผนครอบครัว โดยได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ที่ทำงานทางด้านวางแผนครอบครัว จากความสำเร็จในงานวางแผนครอบครัว ประกอบกับวิถีชีวิตของประชากรเปลี่ยนไป คนรุ่นใหม่ทั้งหญิงและชาย มีค่านิยมที่จะอยู่เป็นโสดมากขึ้น จึงทำให้อัตราเพิ่มประชากรลดลง จากร้อยละ 2.7 ในปี 2513 เหลือเพียง ร้อยละ 0.2 ในปี 2561 ส่งผลให้อัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่ในระดับต่ำ โดยผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ 15 – 49 ปี มีบุตรเฉลี่ยเพียง 1.58 คน ซึ่งต่ำกว่าระดับทดแทน และอัตราการเกิด มีเพียง 10.7 ต่อประชากรพันคน (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561) การวางแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรจึงมีความสำคัญ โดยกรมอนามัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เพื่อสงเสริมให้การเกิดทุกรายมีการวางแผน มีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ และได้รับความช่วยเหลือในการมีบุตร ส่งเสริมให้ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ได้รับการดูแลหลังคลอดที่ดี เด็กได้รับการเลี้ยงดูในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย พร้อมที่จะเรียนรู้ในช่วงวัยต่อไปอย่างมั่นคง นอกจากนี้สถานการณ์ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ที่สำคัญในปัจจุบัน พบว่าวัยรุ่นไทยมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น และอายุน้อยลง เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ตามมา ทั้งนี้ข้อมูลในปี พ.ศ. 2559 พบว่าวัยรุ่นอายุ 10 – 19 ปี คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 252 คน โดยมีวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 8 คน เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2543 ในช่วงวัยเดียวกัน พบว่าวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 240 คน และในอายุต่ำกว่า 15 ปี คลอดบุตรวันละ 4 คน และในปีเดียวกันพบว่าจำนวนหญิงคลอดอายุต่ำกว่า 20 ปี มีอยู่ 94,584 ราย โดยแยกหญิงคลอดอายุระหว่าง 15 – 19 ปี มีจำนวน 91,838 ราย หญิงคลอดอายุต่ำกว่า 15 ปี มีจำนวน 2,746 ราย และยังพบว่าหญิงตั้งครรภ์ซ้ำและคลอดอายุต่ำกว่า 20 ปี มีถึง 11,225 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.9 และจากรายงานเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 พบว่าผู้ป่วยทำแท้งไม่ได้ใช้การคุมกำเนิดด้วยวิธีใด ๆ ถึงร้อยละ 41.3 รวมทั้งยังพบว่าวัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่สำคัญ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันมากขึ้น การใช้ถุงยางอนามัยและการคุมกำเนิดด้วยวิธีที่เชื่อถือได้ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดมีแนวโน้มลดลงในเพศหญิง รวมทั้งจากรายงานของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่าอัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นและเยาวชนอายุ 15 – 24 ปี มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จาก 80.8 ต่อแสนประชากร ในปี พ.ศ. 2553 เป็น 143.44 ต่อแสนประชากร ในปี พ.ศ. 2559 ในการนี้ กลุ่มพัฒนาประชากร สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุ์และวางแผนครอบครัวขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการให้มีความรู้ในการให้บริการวางแผนครอบครัว พัฒนาระบบบริการวางแผนครอบครัวและการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย และส่งเสริมให้ประชากรวัยเจริญพันธุ์สามารถเข้าถึงบริการวางแผนครอบครัวและการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง อันจะนำไปสู่การเพิ่มและการเกิดของประชากรที่มีคุณภาพ และส่งผลให้ประชากรทุกช่วงวัยมีอนามัยการเจริญพันธุ์และคุณภาพชีวิตที่ดีตามมา

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน/ผู้รับผิดชอบงานวางแผนครอบครัว ณ โรงพยาบาลศูนย์/จังหวัด โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ให้มีความรู้ ในการฝังยาคุมกำเนิด และสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการฝังยาคุมกำเนิดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 2. เพื่อติดตามการดำเนินงานวางแผนครอบครัว 3. เพื่อพัฒนาโครงร่างการประเมินผลการเข้าถึงบริการและสิทธิประโยชน์ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.จำนวนผู้ผ่านการอบรมความรู้การให้บริการฝังยาคุมกำเนิด 26 คน
2.มีโครงร่างการประเมินผลการเข้าถึงบริการและสิทธิประโยชน์ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 1 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการอบรมยาฝังคุมกำเนิดสำหรับพยาบาลมีความพึงพอใจ 80 ร้อยละ
2.เชิงปริมาณ : จำนวนเวชภัณฑ์ยาฝังคุมกำเนิดชนิด 1 หลอดและชนิด 2 หลอด 254 ชุด
3.เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมสามารถฝังยาคุมกำเนิดชนิด 1 หลอด และชนิด 2 หลอด ระหว่างฝึกอบรมได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 100 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 1.1 อบรมให้บริการยาฝังคุมกำเนิด สำหรับพยาบาล จำนวน 1 รุ่น 1.2 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาฝังคุมกำเนิดเพื่อการอบรม (ชนิด 1 หลอด 127 ชุด และชนิด 2 หลอด 127 ชุด) 1.3 จัดทำคู่มือการอบรมให้บริการยาฝังคุมกำเนิด 2.การนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวางแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์ 2.1 ติดตามการดำเนินงานวางแผนครอบครัว (6 ครั้ง) 2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงร่างการประเมินผลการเข้าถึงบริการและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ 2.3 จ้างประเมินผลการเข้าถึงบริการและสิทธิประโยชน์ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 อบรมให้บริการยาฝังคุมกำเนิด สำหรับพยาบาล 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562 73,406.00
2 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาฝังคุมกำเนิดเพื่อการอบรม (ชนิด 1 หลอด และชนิด 2 หลอด) 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 489,204.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการจัดบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ในประเทศไทย พ.ศ.2562 ระดับพื้นที่ 1 เรื่อง 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562 858,600.00
4 ผลิตสื่อสนับสนุนงานวางแผนครอบครัวและนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติฯ 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2562 400,000.00
5 ประชุมการเข้าถึงบริการและสิทธิประโยชน์ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 4,200.00
6 ติดตามการดำเนินงานวางแผนครอบครัว 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 388,220.00
รวมเป็นเงิน 2,213,630.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
2,213,630.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
- กิจกรรมการอบรมให้บริการยาฝังคุมกำเนิด สำหรับพยาบาล : ดำเนินการอบรม ณ โรงพยาบาลศิริราช - กิจกรรมการติดตามการดำเนินงานวางแผนครอบครัว : ดำเนินการในจังหวัดเป้าหมาย 6 จังหวัด - กิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงร่างการประเมินผลการเข้าถึงบริการและสิทธิอนามัย การเจริญพันธุ์ : ดำเนินการจัดประชุมในเขพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
พยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน/ผู้รับผิดชอบงานวางแผนครอบครัวและงานอนามัยการเจริญพันธุ์

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้ใช้บริการวางแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวพัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นางสาวธัญญาพรรณ เรือนทิพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสาวนภัทชา สมพงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข นางสาวอมรรัตน์ จู้สวัสดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวพัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น (ขับเคลื่อน พรบ.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (22)8.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ
5.2 โครงการสำคัญ 8. โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
สถานการณ์ด้านประชากรของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป อัตราเพิ่มประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 2.7 ในปี พ.ศ.2513 เหลือร้อยละ 1.1 ในปี พ.ศ.2543 และเหลือเพียง ร้อยละ 0.7 ในปี พ.ศ.2553 ในขณะที่อัตราเจริญพันธุ์รวมของประเทศไทยลดลง จากที่เคยสูงกว่า 5 ในปี พ.ศ.2513 เหลือเพียง 1.6 ในปี พ.ศ.2557 ซึ่งต่ำกว่าระดับทดแทน สาเหตุที่ทำให้การเกิดมีจำนวนน้อยลง ส่วนหนึ่งเกิดจากรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มใช้ชีวิตอยู่เป็นโสดมากขึ้น แต่งงานช้าลง ชะลอการมีบุตร มีบุตรจำนวนน้อยเพียงหนึ่ง หรือสองคนหรือไม่มีบุตรเลย ซึ่งนอกจากปัญหาจำนวนการเกิดแล้ว ไทยยังประสบกับปัญหาคุณภาพการเกิด และการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพ กรมอนามัย โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน จึงได้จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 และได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นที่การสร้างกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานการทบทวนสถานการณ์ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การกำหนดแนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาตัวชี้วัดและการเก็บรวบรวมข้อมูล การกำกับ ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ สำหรับการดำเนินงานในปี 2562 จะเป็นการต่อยอดจากผลการถอดบทเรียนในปีงบประมาณ 2561 ที่พบว่า โครงการ กิจกรรมส่วนใหญ่ที่ดำเนินการอยู่จะเน้นในเรื่องการส่งเสริมคุณภาพและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ แต่ยังขาดในเรื่องการส่งเสริมให้มีจำนวนการเกิดให้เพิ่มขึ้น รวมถึงการติดตาม ประเมินผลมาตรการต่างๆที่รัฐให้กับประชาชนว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ เพื่อนำผลจากการประเมินมาพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลไกขับเคลื่อนทุกระดับ 2. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ ฯ ระยะ 3 ปี 3. เพื่อพัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผล

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ฯ สู่การปฏิบัติ 1 เรื่อง
2.มีแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ ฯ ระยะ 3 ปี 1 ฉบับ
3.มีรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ 1 เล่ม
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ 2. ประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ 3. ประชุมคณะทำงานวิชาการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัย การเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 ฯ ระยะ 3 ปี 5. จัดเวทีถอดบทเรียนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ฯ 6. พัฒนาแนวทางการจัดบริการเตรียมความพร้อมก่อนสมรสและมีบุตร

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ 1 ครั้ง 24 ก.พ. 2563 - 15 มี.ค. 2562 98,550.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 ฯ ระยะ 3 ปี 1 ฉบับ 1 ต.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561 217,100.00
3 จัดเวทีถอดบทเรียนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ฯ 1 ครั้ง 3 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 500,000.00
4 การพัฒนาแนวทางการจัดบริการเตรียมความพร้อมก่อนสมรส และมีบุตร 1 ฉบับ 1 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 20,000.00
5 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ 2 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562 143,200.00
6 ประชุมคณะทำงานวิชาการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ 2 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 25 มี.ค. 2562 76,900.00
รวมเป็นเงิน 1,055,750.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,055,750.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 28 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สถานที่ราชการ / สถานที่เอกชน

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ/คณะทำงาน/ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวพัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นางปภาวี ไชยรักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสาวณิชามัญช์ เอี่ยมแสงจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวพัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน

2. ยุทธศาสตร์ :
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
7) อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น (ขับเคลื่อน พรบ.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (19)7.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
5.2 โครงการสำคัญ 7.โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ในปัจจุบัน สถานการณ์และแนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นยังเป็นที่น่าสนใจ เนื่องจาก แนวโน้มของอายุการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในกลุ่มเด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๕ และนักเรียนชั้น ป ว ช ชั้นปีที่ ๒ ระหว่างปี .๒๕๕๔ ถึง ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างอายุ ๑๔ ถึง ๑๕ ปี และ ๑ใน ๔ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และเกือบร้อยละ ๕๐ ของนักเรียนชั้น ป.ว.ช ปีที่ ๒ เคยมีเพศสัมพันธ์ (สำนักระบาดวิทยา) ถึงแม้ว่า แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับแฟนหรือตนรัก จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๕๑.๒ และ ๔๖.๕ ในปี ๒๕๕๔ เป็นร้อยละ ๗๖.๕ และ ร้อยละ ๗๑.๐ ของนักเรียนชายและหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ในปี ๒๕๖๐ ตามลำดับ และในกลุ่มเด็กนักเรียนชั้น ปวช. ปีที่๒ มีแนวโน้มเพิ่มจากร้อยละ ๕๑.๒ และ ๓๘.๖ เป็นร้อยละ ๖๙.๕ และ ร้อยละ ๖๕..๗ของนักเรียนชายและหญิงตามลำดับ อย่างไร อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น คือ จากอัตรา ๘๐.๘ ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑๖๑.๒ ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ในขณะที่สถานการณ์อัตราคลอดของหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี ต่อประชากรหญิงอายุเดียวกัน ๑,๐๐๐ คน ในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๕๕ –๒๕๖๐ มีแนวโน้มลดลงจากอัตรา ๕๓.๔ เป็น ๓๙.๖ เช่นเดียวกันกับอัตราคลอดของหญิงอายุ ๑๐-๑๔ ปี ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากอัตรา ๑.๘ เป็น ๑.๓ ในภาพรวม เมื่อจำแนกตามอายุแม่คลอดบุตรทั้งหมด พบว่า แนวโน้มของแม่คลอดอายุ ๑๕-๑๙ ปี ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ –๒๕๖๐ ลดลงจากร้อยละ ๑๖.๕ เป็นร้อยละ ๑๒.๕ และร้อยละของแม่คลอดอายุ ๑๐-๑๔ ปีอยู่ระหว่างร้อยละ ๐.๔-๐.๕ จากสถานการณ์ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ส่งผลกระทบตามมาหลายด้าน เช่น เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ การทำแท้ง ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ร้อยละของเด็กแรกเกิดมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ (<๒,๕๐๐ กรัม) ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ในกลุ่มมารดาวัยรุ่นอายุ ๑๐-๑๔ ปี และ ๑๕-๑๙ ปี เท่ากับร้อยละ ๒๐.๓ และ ๑๕.๑ ตามลำดับ ผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว พบว่า ผู้ป่วยทำแท้งเป็นกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี มากถึงร้อยละ ๒๖.๓ ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ และร้อยละ ๒๘.๖ มีสถานภาพเป็นนักเรียน/นักศึกษา ถึงแม้ว่าแนวโน้มสถานการณ์อัตราคลอดของแม่วัยรุ่น จะมีแนวโน้มลดลงในภาพรวม แต่มีข้อน่าสังเกตว่า อายุและประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์กลับพบในวัยรุ่นที่มีอายุน้อยและการทำแท้งที่พบมากในช่วงอายุดังกล่าวถึง ๑ใน ๔ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงอายุอื่น ดังนั้นการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายและต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพวัยรุ่นอย่างเป็นองค์รวม มีการบูรณาการแผนงาน โครงการ กำหนดมาตรการ แนวทางดำเนินงานระหว่างกรมวิชาการเพื่อส่งเสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของวัยรุ่น ภายใต้แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในปี ๒๕๖๑ กรมอนามัยได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ที่สำคัญในกลุ่มวัยรุ่น คือ ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัย การเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๙ ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ว่าด้วย พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรโดยการพัฒนารูปแบบและคุณภาพของระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ที่ครอบคลุมบริการที่จำเป็นทุกด้าน โดยมุ่งให้บริการที่มีความเป็นมิตร และสอดคล้องกับความต้องการและสิทธิของวัยรุ่นตามมาตรา ๕ ของพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ สามารถสร้างความไว้วางใจ ความตระหนัก ในการป้องกัน มีความเข้าใจต่อความละเอียดอ่อนเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีของวัยรุ่น และจูงใจให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมแสวงหาบริการส่งเสริมและดูแลรักษาสุขภาพทางเพศ และอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมและเข้าถึงวัยรุ่นทุกกลุ่ม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้สนับสนุนโรงพยาบาล/สถานบริการทุกระดับ จัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรตามแนวทางมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Services : YFHS) ร่วมกับการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชนในพื้นที่ มีความก้าวหน้าการดำเนินงาน คือ โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน YFHS จำนวน ๗๔๐ โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๗ ในจำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว และเป็นโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน YFHS ในปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ มีทั้งหมด ๕๘๓ แห่ง (ร้อยละ ๗๘.๗๘ ของโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานฯ ทั้งหมด) (ข้อมูล ณ กันยายน ๒๕๖๑) การดำเนินงานดังกล่าวสร้างความชัดเจนในด้านมาตรฐานคุณภาพและงบประมาณที่สนับสนุนการดำเนินงาน รวมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่าย ระดับศูนย์วิชาการในระดับเขต ระดับจังหวัด โรงพยาบาล และพื้นที่ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงาน สะท้อนให้เห็นผลความสำเร็จที่เห็นได้จากอัตราคลอดของแม่วัยรุ่นที่มีแนวโน้มที่ลดลง และเพื่อให้คงไว้เพื่อคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน YFHS อย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตร และพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน โดยมีเป้าหมายพัฒนาระบบกำกับติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐาน YFHS สำหรับโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ร้อยละ ๙๐ โดยมีกิจกรรมสำคัญ คือ การพัฒนาแนวทางการกำกับติดตามโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ที่เกิดจาการระดมสมองและการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานจากโรงพยาบาล และสนับสนุนให้ศูนย์อนามัยเสริมพลังในการดำเนินงานจัดบริการตามมาตรฐาน YFHS เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็นมิตรที่มีคุณภาพ อันจะส่งผลดีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ปัญหาสุขภาพ และปัญหาพฤติกรรมของวัยรุ่นและเยาวชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

8. วัตถุประสงค์ :
๑. พัฒนาโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน YFHS ร้อยละ ๙๐ ๒. พัฒนาแนวทางการกำกับติดตามโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS สำหรับศูนย์อนามัยและจังหวัด

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.จำนวนโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน YFHS (เป้าหมายสะสมปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๒) 90 ร้อยละ
2.(ร่าง) คู่มือแนวทางการกำกับติดตามโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS 1 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน YFHS 48 แห่ง
2.เชิงคุณภาพ : (ร่าง) รูปแบบแนวทางกำกับติดตามโครงการโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS 1 เรื่อง

10. วิธีการดำเนินงาน :
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาแนวทางกำกับติดตามการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรตามเกณฑ์มาตรฐาน YFHS ๑.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณารูปแบบและกรอบการดำเนินงานของแนวทางกำกับติดตามโรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน YFHS ๑.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ๑.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำร่างแนวทางกำกับติดตามโรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน YFHS ก่อนทดลองใช้ในพื้นที่ ๑.๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรูปแบบแนวทางกำกับติดตามโรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน YFHS ๑.๕ประชุมเชิงปฏิบัติการนำร่องการใช้แนวทางกำกับติดตามโรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน YFHS ในพื้นที่ ๑.๖ ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง (ร่าง)แนวทางกำกับติดตามโรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน YFHS กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรตามมาตรฐาน YFHS (ฉบับบูรณาการ) ๒.๑ เยี่ยมพัฒนาในการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนของโรงพยาบาล ตามการร้องขอการรับการประเมินของโรงพยาบาลร่วมกับศูนย์อนามัยในการประเมินรับรองตามมาตรฐานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (ฉบับบูรณาการ) และเยี่ยมเสริมพลังรวมทั้งนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานฯ ๒.๒ รายงานการเยี่ยมประเมิน YFHS และจัดทำหนังสือแจ้งพื้นที่ที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (ฉบับบูรณาการ)

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมพิจารณารูปแบบและกรอบการดำเนินงานของแนวทางกำกับติดตามโรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน YFHS 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 4,100.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 393,540.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแนวทางกำกับติดตามโรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน YFHS และปรับปรุงมาตรฐาน 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 604,000.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการนำร่องการใช้แนวทางกำกับติดตามการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรตามเกณฑ์มาตรฐาน YFHS ในพื้นที่ ๑ แห่ง 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 218,080.00
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง (ร่าง)แนวทางกำกับติดตาม การจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรตามเกณฑ์มาตรฐาน YFHS 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 30,840.00
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรูปแบบการใช้แนวทางกำกับติดตามโรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน YFHS ๒ ครั้ง 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 246,040.00
7 จัดจ้างถ่ายอกสาร 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 20,000.00
8 เยี่ยมพัฒนาในการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนของโรงพยาบาล ตามการร้องขอการรับการประเมินของโรงพยาบาลร่วมกับศูนย์อนามัยในการประเมินรับรองตามมาตรฐานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (ฉบับบูรณาการ) และเยี่ยมเสริมพลังรวมทั้งนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานฯ 48 แห่ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 328,640.00
รวมเป็นเงิน 1,845,240.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,845,240.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
โรงพยาบาลทุกระดับในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. รพ.สต.)

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- นักวิชาการ/ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาสุขภาพวัยรุ่น ระดับเขต จังหวัด โรงพยาบาล - ทีมประเมิน YFHS และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ จากศูนย์อนามัย สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ศูนย์สุขภาพจิตและนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากกรมอนามัย กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต - โรงพยาบาลทุกระดับในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. รพ.สต.)

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
- ประชากรกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน อายุ ๑๐ – ๒๔ ปี

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
๑. นางสาวบุษกร แสงแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ๒. นางสาวภาพิมล บุญอิ้ง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ๓. นางสาวจุฬาภรณ์ เกษมสานต์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางประกายดาว พรหมประพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
ลำดับที่ : 6

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

2. ยุทธศาสตร์ :
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
7) อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น (ขับเคลื่อน พรบ.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (19)7.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
5.2 โครงการสำคัญ 7.โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
โดยที่กฎหมายได้กำหนดให้อธิบดีกรมอนามัยเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามมาตรา 11 และให้กรมอนามัยรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ ตามมาตรา 22 อันเป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ การเสนอร่างกฎหมาย กฎกระทรวง การกำหนดแนวทางปฏิบัติต่างๆ การให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ไขข้อขัดข้องในการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตลอดจนปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดังนั้น สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์จึงต้องมีการดำเนินการในภารกิจของอธิบดีกรมอนามัยในฐานะเลขานุการและภารกิจของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ตลอดจนภารกิจที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างต่อเนื่องต่อไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อดำเนินการด้านธุรการของคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.คณะอนุกรรมการรป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดมีแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด 60 ร้อยละ
2.คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 77 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 3. จัดพิมพ์หนังสือยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ 4. จัดจ้างประเมินผลการดำเนินงาน 5. ร่วมประชุม นิเทศติดตามการดำเนินงาน 6. จ้างผู้ประสานโครงการด้านกฎหมาย 7. เช่ารถ 8. สำเนาเอกสารและจัดจ้างส่งเอกสาร วัสดุและอุปกรณ์โดยบริษัทเอกชนและบริษัทไปรษณีย์ไทย 9. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายฯ 1 ครั้ง/คน 1 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 54,750.00
2 จัดจ้างประเมินผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฯ 1 เรื่อง 1 ก.ค. 2562 - 27 ก.ย. 2562 500,000.00
3 ค่าจ้างผู้ประสานโครงการด้านกฎหมาย 1 คน 1 ต.ค. 2561 - 27 ก.ย. 2562 216,000.00
4 จัดจ้างผลิตสื่่อเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภถ์ในวัยรุ่นฯ 1 เรื่อง 5 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 600,000.00
5 จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 2 ครั้ง/คน 1 ต.ค. 2561 - 27 ก.ย. 2562 92,500.00
6 จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 3 ครั้ง/คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 543,600.00
7 จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบจัดการเรื่องร้องเรียน ฯ 3 ครั้ง/คน 1 ต.ค. 2561 - 27 ก.ย. 2562 60,000.00
8 ติดตามผลการจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการฯ ระดับชาติ 3 ครั้ง 2 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 26,490.00
9 จัดประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระฯ 4 ครั้ง/คน 1 ต.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 101,800.00
10 จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการผู้ช่วยเลขานุการ 6 ครั้ง/คน 1 ต.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 19,100.00
11 ประชุมพัฒนาแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง 1 ครั้ง สถานที่ราชการ 50 คน 1 ม.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562 17,500.00
12 จัดประชุมคณะทำงานตามยุทธศาสตร์ฯ 50 คน 1 ต.ค. 2561 - 27 ก.ย. 2562 38,400.00
13 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนติดตามประเมินผลปี 2562 60 คน 1 ต.ค. 2561 - 27 ก.ย. 2562 224,500.00
14 จัดประชุมปฏิบัติการติดตามและทบทวนแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ฯ 200 คน 1 ก.ค. 2562 - 27 ก.ย. 2562 253,000.00
รวมเป็นเงิน 2,747,640.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
2,747,640.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จังหวัด 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการตามกฎมาย 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย 3. บุคลากรสาธารณสุขสังกัดกรมอนามัย ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
วัยรุ่น อายุมากกว่า 10 ปี ถึงไม่เกิน 20 ปี

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์ 1. นางปติมา หิริสัจจะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2. นางพัชรินทร์ กสิบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 3. ร้อยโทหญิงณิชารัศม์ ปัญจจิตราพัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4. นายวัชรากร เรียบร้อย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 5. นางสาวเจนจิรา อุ่นแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข 6. นางสาวจีระนันท์ สมบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มพัฒนาประชากร 1. นางสาวพัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2. นางปภาวี ไชยรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ 1. นางประกายดาว พรหมประพัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวบุษกร แสงแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 3. นางอรอุมา ทางดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4. นางสาวนฎาประไพ สาระ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 1. นายสมสุข โสภาวนิตย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2. นางปิยะรัตน์เอี่ยมคง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3. นางสาวลดาวัลย์ จิตขาว นักวิชาการคอมพิวเตอร์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางปติมา หิริสัจจะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ (นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง)

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
ลำดับที่ : 7

1. ชื่อโครงการ :
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
21) คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (70)21.6 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบุคลากรภาครัฐ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต : 1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

7. หลักการและเหตุผล :
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามสิทธ์

8. วัตถุประสงค์ :
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามสิทธ์

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานมีการเบิกจ่ายตามสิทธิ์อย่างมีประสิืทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การบริหารจัดการขั้นต่ำตามสิทธิ์ 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1,032,000.00
รวมเป็นเงิน 1,032,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,032,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
แพทย์

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
แพทย์

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางณิชมน ผลวิจิตร

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางณิชมน ผลวิจิตร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
รองอธิบดี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
ลำดับที่ : 8

1. ชื่อโครงการ :
การขับเคลื่อนองค์กร

2. ยุทธศาสตร์ :
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
7) อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
สนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อให้ดำเนินงานได้สำเร็จตามเป้าหมายโครงการ

8. วัตถุประสงค์ :
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักฯ 2. ขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนัก

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีการบริหารจัดการสำนักฯ 1 หน่วยงาน
2.การขับเคลื่อนองค์กรเพื่อความรอบรู้ 2 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การบริหารจัดการสำนัก 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1,315,000.00
2 พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยใจ และสร้างความปรองดองคนในองค์กรอย่างมีความสุข “ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข” ปี ๒๕๖๒ 120 คน 2 ม.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 685,000.00
รวมเป็นเงิน 2,000,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
2,000,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางณิชมน ผลวิจิตร

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางณิชมน ผลวิจิตร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายกิตติพงศ์ แซ่เจ็ง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
ลำดับที่ : 9

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของสตรีกลุ่มวัยทำงาน

2. ยุทธศาสตร์ :
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
12) ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
กลุ่มวัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (23)9.1 ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานระดับเขต เน้นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง
5.2 โครงการสำคัญ 9. โครงการวัยทำงานศตวรรษที่ 21 หุ่นดี สุขภาพดี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 7) เสริมสร้างทักษะในชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

7. หลักการและเหตุผล :
กรมอนามัยได้วางกรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564 โดยมีกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 2 ประเด็นได้แก่ 1. พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของกลุ่มวัยทำงาน 2.การเตรียมความพร้อมวัยทำงานเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ตั้งเป้าประสงค์ประชากรวัยทำงาน“วัยทำงานหุ่นดี สุขภาพดี ” คือมีดัชนีมวลกายปกติ (BMI 18.5 -22.9 ตารางเมตร) เมื่อพิจารณาสถานะสุขภาพวัยทำงาน สถานการณ์ระดับประเทศ จาก HDC (ณ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑) พบว่า ประชาชนวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกาย ร้อยละ 52.61 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายคือ ร้อยละ ๕๕ จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นว่าประชากรวัยทำงาน อายุ 30-44 ปี ยังมีปัญหาดัชนีมวลกายเกิน รวมทั้งพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ยังไม่บรรลุในด้านการบริโภคอาหาร ออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพช่องปาก นอกจากนั้น มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก เป็นสาเหตุการป่วยและการตายอันดับหนึ่งและอันดับสองของสตรีไทย สถิติสาธารณสุขจากทะเบียนมะเร็งประเทศไทยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในปี ๒๕๕๔ พบว่ามีสตรีไทยป่วยเป็นมะเร็งเต้านมรายใหม่ จำนวน ๑๒,๖๑๓ ราย หรือ ๓๔.๕ รายต่อวัน คิดเป็นอัตราป่วย ๒๘.๕ ราย โดยสตรี ที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ทุกช่วงอายุ มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมได้ทุกคน แต่ในกลุ่มที่อายุมากกว่า ๔๐ ปีขึ้นไปจะมีความเสี่ยงมากขึ้น รายงานสถิติสาธารณสุขของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่ามะเร็งปากมดลูก เป็นสาเหตุการตายของสตรีไทยปีละกว่าสองพันรายและแนวโน้มยังไม่ลดลง (สตรีที่เสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๙ จำนวน ๑๗๔๖, ๑๗๔๙, ๑๙๑๕, ๒๐๓๑, ๒๐๖๒, ๒๑๙๕, ๒๑๙๓ ราย และมะเร็งปากมดลูก เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ ถ้าตรวจพบและได้รับการรักษาตั้งแต่ เยื่อบุปากมดลูกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง หลักการสำคัญของการป้องกันและควบคุมมะเร็งปากมดลูกในระยะก่อนเป็นมะเร็ง คือ (1) ต้องตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมายให้มีความครอบคลุมมากพอ (2) ผู้ที่มีผลผิดปกติต้องได้รับการรักษา (3) การรักษานั้นต้องมีประสิทธิผลสูง แต่จะต้องคัดกรองให้ครอบคลุมสตรีกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ จึงจะส่งผลในการลดอัตราสะสมของโรคลงได้ จากรายงานความครอบคลุมของการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของกระทรวงสาธารณสุขในระบบ HDC พบว่าความครอบคลุมของการคัดกรองรอบห้าปีในกลุ่มสตรีอายุ ๓๐ – ๖๐ ปีมีความครอบคลุมร้อยละ ๔๘.๒ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายมาก (เป้าหมายรอบห้าปี ร้อยละ ๘๐) จากข้อจำกัดหลายประการของกระบวนการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ดำเนินการ ทำให้ความครอบคลุมของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีไทยค่อนข้างต่ำ จากที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นว่า สตรีกลุ่มวัยทำงาน ยังมีปัญหาดัชนีมวลกายเกิน พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ยังไม่บรรลุในด้านการบริโภคอาหาร ออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพช่องปาก อัตราการป่วยและเสียชีวิตสูงจากมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ดังนั้น กรมอนามัย สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยทำงาน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของสตรีกลุ่มวัยทำงานในชุมชน เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านอาหาร ออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพช่องปาก การตรวจเต้านมและตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในสตรีกลุ่มวัยทำงานในชุมชน ด้วยกระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของสตรีกลุ่มวัยทำงาน เพื่อศึกษาประเด็นสื่อสารหลัก (Key Message) ในกลุ่มสตรีวัยทำงานในชุมชน เพื่อนำมาจัดทำชุดข้อมูลความรู้สำคัญ (Critical Knowledge) สำหรับใช้เป็นแนวทางพัฒนาให้สตรีกลุ่มวัยทำงานเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อใช้ในการตัดสินใจเข้าถึงบริการและข้อมูลสุขภาพ ส่งผลให้สตรีกลุ่มวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ตลอดจนมีความรู้ในการดูแลตนเองอย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของสตรีกลุ่มวัยทำงานในชุมชนด้วยกระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ๒. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของสตรีกลุ่มวัยทำงาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของสตรีกลุ่มวัยทำงานในชุมชนด้วยกระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 1 รูปแบบ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : แลกเปลี่ยนเรียนรุ้การดำเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของสตรีกลุ่มวัยทำงาน 30 คน
2.เชิงคุณภาพ : กลุ่มสตรีวัยทำงานสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและเข้าถึงบริการเพื่อการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น(นำร่อง) 1 แห่ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลภาวะสุขภาพของสตรีกลุ่มวัยทำงาน 1. คืนข้อมูลและร่วมวางแผนกรอบการดำเนินงานภาวะสุขภาพสตรีกลุ่มวัยทำงานแบบบูรณาการร่วมกับเขตสุขภาพ/จังหวัดในพื้นที่นำร่องกรณีศึกษา 2. ประชุมเพื่อจัดทำกรอบแนวทางประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของสตรีกลุ่มวัยทำงาน 3. ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของ สตรีกลุ่มวัยทำงานในชุมชนด้วยกระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 4. สำรวจข้อมูลประเด็นความรอบรู้ด้านสุขภาพของสตรีกลุ่มวัยทำงานในพื้นที่นำร่อง 5. วิเคราะห์ข้อมูลประเด็นความรอบรู้ด้านสุขภาพของสตรีกลุ่มวัยทำงานในพื้นที่นำร่อง 6. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของสตรีกลุ่มวัยทำงาน 7. เยี่ยมเสริมพลังและติดตามประเมินผล 8. สรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 เยี่ยมเสริมพลังและติดตามประเมินผล 1 ครั้ง 5 ต.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2562 3,780.00
2 ประชุมเพื่อจัดทำกรอบแนวทางประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของสตรี กลุ่มวัยทำงาน 15 คน 8 ต.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562 4,500.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของกลุ่มสตรีวัยทำงาน 30 คน 5 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 47,000.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีวัยทำงานด้วยกระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 45 คน 5 ต.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562 94,720.00
รวมเป็นเงิน 150,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
150,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
5 ต.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. สถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งระดับจังหวัด อำเภอและตำบลในพื้นที่กรณีศึกษานำร่อง 2. สถานที่ภาครัฐและภาคเอกชน

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. บุคลากรสาธารณสุขสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 2. บุคลากรสาธารณสุขสังกัดกรมอนามัย ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. กลุ่มสตรีวัยทำงานตอนกลาง อายุ ๓๐-๔๔ ปี 2. กรมอนามัย 3. เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
๑. นางพัชรินทร์ กสิบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ๒. นางสาวเจนจิรา อุ่นแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางปติมา สิริสัจจะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายกิตติพงศ์ แซ่เจ็ง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
ลำดับที่ : 10

1. ชื่อโครงการ :
เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว

2. ยุทธศาสตร์ :
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
7) อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น (ขับเคลื่อน พรบ.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (20)7.2 ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและสร้างเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน
5.2 โครงการสำคัญ 7.โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว

8. วัตถุประสงค์ :
สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนที่ได้รับค่าตอบแทนปีงบประมาณ 2562 1 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
จ่ายสมทบองค์กรระหว่างประเทศ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 สนับสนุนค่าสมาชิก 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562 724,500.00
รวมเป็นเงิน 724,500.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
724,500.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
Partners in Population and Develop ment (PPD)

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
หน่วยงานระหว่างประเทศ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางปติมา หิริสัจจะ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางปติมา สิริสัจจะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายกิตติพงศ์ แซ่เจ็ง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................