หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเด็กปฐมวัย (เล่นสร้างชาติ) ประจำปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

4. cluster :
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (10)3.1 Health literate สร้าง “Smart Parents To Smart kids”
5.2 โครงการสำคัญ 3.โครงการเตรียมความพร้อมเด็กอายุ 2-5 ปี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 7) เสริมสร้างทักษะในชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

7. หลักการและเหตุผล :
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่กำหนดทิศทางของประเทศในระยะยาว เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ สำหรับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับซึ่งการส่งเสริมสุขภาพโดยเฉพาะวัยเด็กปฐมวัย ได้แก่ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์” ซึ่งมุ่งเน้นในการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับการบริการทางสังคมที่มีคุณภาพด้วย นโยบายประเทศไทย 4.0 รวมถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เน้นการพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ การสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การกระจายรายได้ บริการทางสังคมมีคุณภาพ และมีการกระจายอย่างทั่วถึง และขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจะบรรลุแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นั้น จำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ของประเทศตั้งแต่ต้นน้ำ คือ เด็กปฐมวัย ผ่านกระบวนการเล่นเพื่อพัฒนาสมองและยกระดับศักยภาพในการทำงาน ของประชากรไทยในการสร้างผลิตภาพ (Productive Growth Engine) ให้ประเทศอย่างเต็มศักยภาพ แต่สถานการณ์การพัฒนาศักยภาพมนุษย์เพื่อให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะช่วงปฐมวัย ของประเทศไทย นั้นกลับพบว่ามีทิศทางตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง เช่น การเร่งเรียนเขียนอ่านตั้งแต่แบเบาะ การสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนวิชาการชั้นนำตั้งแต่วัยอนุบาล และการฝึกฝนให้เด็กมีความชำนาญเฉพาะ การท่องจำ ไม่เปิดโอกาสให้ความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากค่านิยมของพ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าใจคลาดเคลื่อน ด้วยพฤติกรรมการใช้มือถือเลี้ยงลูกโดยผู้ปกครอง เพราะเข้าใจว่าจะส่งเสริมสติปัญญาให้กับเด็ก หรือทำให้เด็กอยู่นิ่ง เรียบร้อย ไม่ซุกซน กลับทำให้เกิดความบกพร่องด้านภาษา สังคม กล้ามเนื้อ และสมาธิ ทำให้มีพัฒนาการล่าช้าตามมา การกระตุ้นสมองของเด็ก ต้องเกิดจาก “ความสุขและความสนุก” จากการได้เล่น ทั้งการเคลื่อนไหว ศิลปะ ดนตรี จากการสัมผัสของจริงและประสบการณ์ตรง ทำให้เกิดพัฒนาการด้านภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และทำให้เกิดความเชี่ยวชาญในทักษะต่างๆ ที่ได้จากการเล่น โดยมีรูปแบบการเล่น คือ การเล่นกับพ่อแม่ พี่น้อง ธรรมชาติ ต้นไม้ สัตว์ ดิน ทราย น้ำ ซึ่งเป็นกระบวนการเล่นของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในสมัยปฐมวัย อันนำไปสู่พัฒนาการที่รอบด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม ภาษา และสติปัญญา สะท้อนได้จากพหุปัญญา ในทุกด้านทำให้เด็กเกิด ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ “Executive Function (EF)” คือ ความสามารถในการควบคุมความคิด การกระทำ และอารมณ์ โดยพัฒนาได้ตั้งแต่เป็นเด็กปฐมวัย ผ่านการทดลองทำซ้ำและเรียนรู้ในกิจกรรมการเล่นที่สนุกสนาน ทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ในที่สุด ด้วยเหตุนี้ในปี 2561 กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ได้ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและพื้นที่ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายของเด็กปฐมวัย โดยทำการศึกษารูปแบบการเล่น และจัดทำคู่มือข้อแนะนำ การส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีกิจกรรมทางกายในแต่ละบริบท รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายของเด็กปฐมวัยในชุมชนในเขตชนบทและเขตเมืองทั่วประเทศ ซึ่งในปี 2562 จะเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในการสื่อสาร สร้างความรอบรู้ ด้านการส่งเสริมการเล่นของเด็กแก่ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เข้าใจ และมีทักษะนำไปใช้ กับเด็ก โดยหวังให้เด็กไทยได้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ และนำพาประเทศไปสู่ ประเทศไทย 4.0 ผ่านการเล่น เพื่อเรียนรู้ ต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1.3.1 เพื่อพัฒนาสื่อความรู้ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเด็กปฐมวัย (เล่นสร้างชาติ) 1.3.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเด็กปฐมวัย (เล่นสร้างชาติ) 1.3.3 เพื่อเผยแพร่สื่อความรู้ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเด็กปฐมวัยแก่เครือข่ายและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.สื่อความรู้ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย 2 เรื่อง
2.หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้รับการอบรมด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย 91 แห่ง
3.เผยแพร่สื่อความรู้ ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัยแก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 2 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อความรู้ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย 2 เรื่อง
2.เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้รับการอบรมด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย 91 แห่ง
3.เชิงปริมาณ : จำนวนช่องทางการเผยแพร่สื่อความรู้ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย แก่เครือข่ายที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 2 แห่ง
4.เชิงคุณภาพ : หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ cluster แม่และเด็ก กรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 1-12 สสม. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้รับการพัฒนาความรู้การส่งเสริมกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย 91 แห่ง
5.เชิงเวลา : การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย (เล่นสร้างชาติ) แล้วเสร็จก่อนกำหนด 100 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.5.1 เตรียมเนื้อหาวิชาการด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเด็กปฐมวัย 1.5.2 ประสานผู้รับเหมาจัดทำสื่อความรู้ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเด็กปฐมวัย (เล่นสร้างชาติ) 1.5.3 จัดจ้างทำสื่อความรู้คลิป VDO ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเด็กปฐมวัย (เล่นสร้างชาติ) 1.5.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อความรู้การส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเด็กปฐมวัย (เล่นสร้างชาติ)” ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเด็กปฐมวัย 1.5.5 ปรับปรุงแก้ไขสื่อความรู้คลิป VDO ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเด็กปฐมวัย (เล่นสร้างชาติ) ให้มีความถูกต้องและเหมาะสม 1.5.6 เผยแพร่สื่อความรู้ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเด็กปฐมวัย (เล่นสร้างชาติ) แก่เครือข่ายที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 1.5.7 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเด็กปฐมวัย (เล่นสร้างชาติ) ” แก่หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 1.5.8 ประชุม นิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัยในพื้นที่ 1.5.9 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเด็กปฐมวัย (เล่นสร้างชาติ) ประจำปี 2562

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่อความรู้การส่งเสริมกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย (เล่นสร้างชาติ)" 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 8,800.00
2 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเด็กปฐมวัย (เล่นสร้างชาติ)" 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 120,000.00
3 จัดจ้างทำสื่อความรู้ คลิป VDO ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเด็กปฐมวัย (เล่นสร้างชาติ) 2 เรื่อง 1 ต.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561 200,000.00
4 เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย 5 ครั้ง 1 พ.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 31,200.00
รวมเป็นเงิน 360,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
360,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1.6.1 โรงแรมในกรุงเทพ ปริมณฑลและต่างจังหวัด 1.6.2 กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.7.1 ผู้เลี้ยงดูเด็ก ครู ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล 1.7.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล 1.7.3 ศูนย์อนามัย 1 – 12 , สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (สสม.) และ สสจ. 77 จังหวัด 1.7.4 หน่วยงานกรมอนามัยส่วนกลาง ได้แก่ สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักทันตสาธารณสุข สำนักโภชนาการและสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 1.7.5 หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยูนิเซฟ ประเทศไทย สสส. และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1.8.1 ผู้เลี้ยงดูเด็ก สถานบริการสาธารณสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล 1.8.2 ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 , สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (สสม.) และ สสจ. 77 จังหวัด 1.8.3 หน่วยงานกรมอนามัยส่วนกลาง ได้แก่ สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักทันตสาธารณสุข สำนักโภชนาการและสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 1.8.4 หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยูนิเซฟ ประเทศไทย สสส. และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายฐิติกร โตโพธิ์ไทย นายแพทย์ชำนาญการ นายวัชรินทร์ แสงสัมฤทธิ์ผล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสาวปทุมรัตน์ สามารถ นักวิชาการสาธารณสุข นายเศวต เซี่ยงลี่ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นายมังกร พวงครามพันธุ์ นักจัดการงานทั่วไป

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายฐิติกร โตโพธิ์ไทย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายอุดม อัศวุตมางกุร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการการส่งเสริมกิจกรรมบริหารกายของพระสงฆ์ ปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (32)11.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะและพระคิลานุปัฎฐาก
5.2 โครงการสำคัญ 11.โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
วัดกับชุมชนและผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กันใกล้ชิดลึกซึ้ง จนยากจะแยกจากกันได้ ชีวิตคนในชุมชนเกี่ยวพันกับวัดตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย วัดเป็นทุนทางสังคมส่วนหนึ่งของชุมชน เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ พลังศรัทธาของชาวบ้าน วัดเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ทั้งพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ศูนย์การศึกษาท้องถิ่น ตลอดถึงแหล่งเรียนรู้สืบทอดศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของท้องถิ่น ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงทำให้การดำเนินชีวิตหรือการทำกิจวัตรประจำวันของพระสงฆ์มีความแตกต่างไปจากอดีต เช่น การเดินบิณฑบาตของพระสงฆ์ในเมืองก็จะเป็นระยะสั้นหรือมีรถรับส่ง การรับกิจนิมนต์ใช้การเดินทางด้วยรถยนต์ทำให้สะดวกมากขึ้น ข้อมูลการเจ็บป่วยของพระสงฆ์-สามเณรอาพาธที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2559 พบว่า พระสงฆ์เจ็บป่วยด้วยโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ร้อยละ 45 และพบมากที่สุด 5 อันดับแรกและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เปรียบเทียบปี 2556 และปี 2559 คือ 1. ไขมันในเลือดสูง 7,315 และ 9,609 ราย 2. โรคความดันโลหิตสูง 5,472 และ 8,520 ราย 3. โรคเบาหวาน 5,090 และ 6,320 ราย 4. โรคไตวายเรื้อรัง4,320 ราย (ปี2559) และ 5. โรคข้อเข่าเสื่อม 2,600 ราย (ปี2559) และข้อมูลการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร ทั้งประเทศ 122,680 ราย ในปี 2559 พบป่วยมากที่สุดคือโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน และข้อมูลการตรวจคัดกรองในเขตกรุงเทพมหานคร ของโรงพยาบาลสงฆ์ ในปี 2559 เปรียบเทียบปี 2549 พบว่าพระสงฆ์-สามเณร มีสุขภาพดีลดลงจาก ร้อยละ60.3 เป็นร้อยละ 52.3 และมีภาวะเจ็บป่วยเพิ่มสูงขึ้น จากร้อยละ 17.5 เป็นร้อยละ 28.5 พบพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ได้แก่ สูบบุหรี่ โรคอ้วนจากมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอและบริโภคอาหารไม่เหมาะสม และป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ยังพบว่าพระสงฆ์มีการออกกำลังกายมากกว่า 3 ครั้ง 2 สัปดาห์เพียงร้อยละ 7.35 ซึ่งในอีก 5 ปีข้างหน้าคาดว่าโรคเรื้อรังในพระสงฆ์จะยังเป็นปัญหาอยู่และมีแนวโน้มที่รุนแรงเพิ่มขึ้นเนื่องจากการฉันอาหารที่ไม่สามารถเลือกได้และการขาดการออกกำลังกาย/กิจกรรมบริหารกาย ที่เพียงพอต่อการเผาผลาญพลังงานในแต่ละวันจนสะสมเป็นโรคอ้วนลงพุงจากระบบการเผาผลาญพลังงาน ไม่สมดุลจากการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและการปฏิบัติศาสนกิจที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไป จากพุทธบัญญัติ/พระธรรมวินัยที่พระสงฆ์ควรอยู่ในอาการสำรวม ส่งผลให้พระสงฆ์มีข้อจำกัดไม่สามารถออกกำลังกาย เช่นบุคคลทั่วไปได้ จึงส่งผลให้พระสงฆ์มีปัญหาด้านสุขภาพป่วยจากโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น จากปัญหาดังกล่าวนี้กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัยจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมบริหารกายที่เหมาะสมและสามารถทำได้ในวิถีชีวิตของพระสงฆ์ ซึ่งจะกระตุ้นความตระหนักรอบรู้สุขภาพและเห็นความสำคัญของกิจกรรมบริหารกายที่เหมาะสมและสามารถทำได้ในวิถีชีวิตของพระสงฆ์ และขยายผลต่อให้วัดต่างๆ ได้นำไปใช้จนเกิดกระแส ซึ่งจะส่งผลให้พระสงฆ์มีปัญหาเจ็บป่วยจากโรคที่พบบ่อย 5 อันดับแรก คือโรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไตวายเรื้อรัง และโรคข้อเข่าเสื่อมลดลง

8. วัตถุประสงค์ :
1.3.1 พัฒนาแนวทางส่งเสริมกิจกรรมบริหารกายสำหรับโรคที่พบบ่อยของพระสงฆ์ที่สอดคล้องกับพระธรรมวินัย 1.3.2 พัฒนาสื่อส่งเสริมกิจกรรมบริหารกายสำหรับโรคที่พบบ่อยของพระสงฆ์ 1.3.3 เผยแพร่สื่อส่งเสริมกิจกรรมบริหารกายสำหรับโรคที่พบบ่อยของพระสงฆ์ 1.3.4 ส่งเสริมให้พระสงฆ์มีกิจกรรมบริหารกายสำหรับโรคที่พบบ่อยของพระสงฆ์อย่างต่อเนื่อง

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ได้แนวทางส่งเสริมกิจกรรมบริหารกายสำหรับโรคที่พบบ่อยของพระสงฆ์ 1 เรื่อง
2.ได้สื่อวีดีทัศน์ส่งเสริมกิจกรรมบริหารกายสำหรับโรคที่พบบ่อยของพระสงฆ์ 1 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ได้แนวทางการจัดทำสื่อส่งเสริมกิจกรรมบริหารกายสำหรับโรคที่พบบ่อยของพระสงฆ์ 1 เรื่อง
2.เชิงปริมาณ : ได้สื่อวีดีทัศน์ส่งเสริมกิจกรรมบริหารกายสำหรับโรคที่พบบ่อยของพระสงฆ์ 1 เรื่อง
3.เชิงคุณภาพ : พระสงฆ์ได้รับการส่งเสริมให้มีกิจกรรมบริหารกายสำหรับโรคที่พบบ่อย 1 เรื่อง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.5.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติกรม 1.5.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำสื่อส่งเสริมกิจกรรมบริหารกายและสามารถปฎิบัติได้ในวิถีชีวิตของ พระสงฆ์ 1.5.3จัดประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำรูปแบบแนวทางสื่อส่งเสริมกิจกรรมบริหารกายและสามารถปฎิบัติได้ในวิถีชีวิตของพระสงฆ์ 1.5.4 จัดทำรายละเอียดการจัดจ้างทำเนื้อหาสาระสื่อวีดีทัศน์ อัดสำเนาสื่อวีดีทัศน์ส่งเสริมกิจกรรมบริหารกาย ที่เหมาะสมของพระสงฆ์ 1.5.5 จัดจ้างผลิต เนื้อหาสาระการส่งเสริมกิจกรรมบริหารกายที่เหมาะสมของพระสงฆ์ 1.5.6 จัดจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ส่งเสริมกิจกรรมบริหารกายที่เหมาะสมและสามารถปฎิบัติได้ในวิถีชีวิตของพระสงฆ์ 1.5.7 จัดจ้างอัดสำเนาสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมกิจกรรมบริหารกายที่เหมาะสมและสามารถปฎิบัติได้ในวิถีชีวิตของพระสงฆ์ 1.5.8ตรวจสอบความถูกต้องของสื่อวิดีทัศน์ส่งเสริมกิจกรรมบริหารกายที่เหมาะสมและสามารถปฎิบัติได้ในวิถีชีวิตของพระสงฆ์ 1.5.9ลงพื้นที่เก็บข้อมูลติดตามกำกับประเมินงานโครงการ 1.5.10สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางสื่อส่งเสริมกิจกรรมบริหารกายสำหรับโรคที่พบบ่อยของพระสงฆ์ 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 13,000.00
2 จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์และเนื้อหาสาระส่งเสริมกิจกรรมบริหารกายสำหรับโรคที่พบบ่อยของพระสงฆ์พร้อมอัดสำเนาวีดิทัศน์ 1 เรื่อง 1 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562 450,000.00
3 ลงพื้นที่ประสานงาน เก็บข้อมูล และติดตาม กำกับ ประเมินงานโครงการ 2 แห่ง 1 ธ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 47,000.00
รวมเป็นเงิน 510,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
510,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยทั้ง 12 แห่งและกทม.

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.7.1 บุคลากรผู้ดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมบริหารกายของพระสงฆ์ 1.7.2 ศูนย์อนามัยและวัดในพื้นที่เป้าหมาย 1.7.3 อาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางศรีสุดา สุรเกียรติ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายวัฒนา อัมพรพันธ์สกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางศรีสุดา สุรเกียรติ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายอุดม อัศวุตมางกุร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพื่อวัยทำงานหุ่นดี สุขภาพดี

2. ยุทธศาสตร์ :
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
12) ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
กลุ่มวัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (26)9.4 พัฒนาชุดความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
5.2 โครงการสำคัญ 9. โครงการวัยทำงานศตวรรษที่ 21 หุ่นดี สุขภาพดี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันมนุษย์มีพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านั้นล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเจ็บป่วยและเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ Non- Communicable Diseases (NCDs) มีประชากรจำนวน 40 ล้านคนเสียชีวิตต่อปีจากโรค NCDs และมีถึง 15 ล้านคนที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร สำหรับประเทศไทยโรคกลุ่มดังกล่าวก่อให้เกิดภาระโรคจากการสูญเสียปีสุขภาวะมากถึงร้อยละ 71 ของการสูญเสียปีสุขภาวะทั้งหมด (Burden of Diseases,2014) ซึ่งกลุ่มโรค NCDs ที่พบบ่อยและมีความสำคัญทั้งเรื่องการสูญเสียสุขภาวะและความเสียหายด้านเศรษฐกิจ คือ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและโรคมะเร็ง มีงานวิจัยจำนวนมากจากนานาชาติได้ยืนยันความสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมว่าสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเหล่านี้ลงได้ กรมอนามัยในฐานะที่เป็นผู้นำหลักของประเทศในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ ได้มีการดำเนินนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพ โดยเน้นให้ประชาชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตามหลัก 3 อ 2 ส โดยในปี 2553 ได้จัดตั้งคลินิก DPAC ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สังกัดกรมอนามัย ทั้ง 12 แห่ง และในปี 2557 ได้ดำเนินขยายไปยังสถานบริการสาธารณสุข ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แต่ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา ยังพบว่า อัตราการตาย ความชุกของการป่วย และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อมูลจากการสำรวจสุขภาพของคนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 ระหว่างปี 2557-2558 พบว่า คนไทย เพศหญิง มีภาวะอ้วนเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย โดยดัชนีมวลกายเฉลี่ยของหญิงไทยเท่ากับ 24.5 kg/m2 และ เพศชาย อ้วนเป็นอันดับ 8 ของเอเชีย และผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริโภคอาหารที่เหมาะสม การออกกำลังกาย การนอน และการดูแลสุขภาพช่องปาก ของกรมอนามัย ในปี ๒๕๖๑ พบว่า ประชากรวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 4 ด้าน ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดมาก คือ ประชากรวัยทำงานคนไทยพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 4 ด้าน เพียงร้อยละ 0.58 ซึ่งเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 30 ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนได้ว่ามาตรการและการดำเนินการต่างๆ ทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน คัดกรอง และรักษา ที่ดำเนินการเพื่อควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นยังไม่เพียงพอและมีประสิทธิผลระดับประชากรต่ำ ทำให้ไม่อาจตอบสนองต่อปัญหาวิกฤตสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์สถานการณ์และข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบจุดอ่อนในการดำเนินการ คือ การดำเนินงานคลินิก DPAC ในปัจจุบันเน้นการดำเนินงานในเชิงตั้งรับในสถานพยาบาล และเน้นเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ซึ่งการบริการนี้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชากรกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญที่ต้องสกัดกั้นไม่ให้ป่วย อีกทั้งความไม่ชัดเจนในเรื่องของรูปแบบของการดำเนินงานในระดับปฏิบัติการ ทำให้การดำเนินงานที่ผ่านมายังไม่ประสบผลสำเร็จ อีกปัจจัยที่มีส่วนสำคัญ คือ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในปัจจุบันมีหลากหลาย ไม่มีกระบวนการคัดกรองถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลสุขภาพ ที่ควรจะสื่อสารให้ถึงกลุ่มเป้าหมายในวัยทำงาน รวมทั้งขาดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ส่งผลให้บุคลากรขาดทักษะและองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ล้วนส่งผลให้การดำเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้น เพื่อเป็นพัฒนาการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพื่อวัยทำงานหุ่นดี สุขภาพดีขึ้น เพื่อให้คนไทยวัยทำงานสุขภาพดี มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ทั้งด้านอาหาร ออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพช่องปากเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1.3.1 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน 1.3.2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลายให้เข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 1.3.3 เพื่อจัดทำหลักสูตร สำหรับผู้ปฏิบัติงานในคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 1.3.4 เพื่อพัฒนาต้นแบบการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน 1.3.5 เพื่อขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.องค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน (15-44 ปี) 1 เรื่อง
2.องค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลาย (45-59 ปี) 1 เรื่อง
3.หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานในคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 1 เรื่อง
4.Model Development การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 1 รูปแบบ
5.การรณรงค์ขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 1 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน (15-44 ปี) 1 เรื่อง
2.เชิงปริมาณ : การรณรงค์ขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 1 ครั้ง
3.เชิงปริมาณ : จำนวน Model Development การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 1 รูปแบบ
4.เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลาย (46-59 ปี) 1 เรื่อง
5.เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานในคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 1 เรื่อง
6.เชิงคุณภาพ : หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานในคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้รับการยอมรับจากภาคีเครือข่าย และสามารถนำไปใช้ในการฝึกอบรมบุคลากรได้ 1 เรื่อง
7.เชิงคุณภาพ : รูปแบบการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Model Development) ของกรมอนามัยได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคีเครือข่ายและสถานการณ์สุขภาพในปัจจุบัน 1 รูปแบบ
8.เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ได้รับการยอมรับและนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานได้จริง 2 เรื่อง
9.เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.5.1 การพัฒนาชุดองค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน และ วัยทำงานตอนปลาย (pre-aging) 1.5.1.1 แต่งตั้งคณะทำงาน ทบทวนองค์ความรู้การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน และวัยทำงานตอนปลาย (pre-aging) ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 4 พฤติกรรมที่พึงประสงค์วัยทำงาน แและ หลักสูตร สำหรับผู้ปฏิบัติงานในคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 1.5.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณา องค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานและ วัยทำงานตอนปลาย (pre-aging) 1.5.1.3 ประชุมคณะทำงาน จัดทำหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และองค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน วัยทำงานตอนปลาย (pre-aging) 1.5.1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และองค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน วัยทำงานตอนปลาย (pre-aging) 1.5.1.5 จัดจ้างจัดทำต้นฉบับองค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานและวัยทำงานตอนปลาย (pre-aging) และหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 1.5.2 Model Development การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน 1.5.2.1 ประชุมเพื่อประสานความร่วมมือกับ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองและหน่วยงานผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 1.5.2.2 ประชุมคณะทำงาน “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน" เพื่อร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อม พฤติกรรมสุขภาพและสุขภาวะของประชาชน จัดลำดับความสำคัญของปัญหา ร่วมวางแผนกิจกรรม 1.5.2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานเพื่อจัดทำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน 1.5.2.4 ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน เพื่อรับรู้ถึงความสำเร็จ ปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน 1.5.2.5 สรุปรูปแบบ Model Development การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน 1.5.3 การรณรงค์ขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 1.5.3.1 ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดกรอบการรณรงค์ขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 1.5.3.2 จัดจ้างรณรงค์ขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 1.5.3.3 จัดจ้างทำสื่อองค์ความรู้วัยทำงานและวัยทำงานตอนปลาย (pre-aging)

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและองค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน วัยทำงานตอนปลาย (pre-aging)" 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 300,900.00
2 จัดจ้างทำต้นฉบับองค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานและวัยทำงานตอนปลาย (per-aging) และหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานในคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 1 เรื่อง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562 240,000.00
3 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน 1 ครั้ง 1 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 6,700.00
4 จัดจ้างรณรงค์ขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 1 เรื่อง 1 พ.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 200,000.00
5 จัดจ้างทำสื่อองค์ความรู้วัยทำงานและวัยทำงานตอนปลาย (per-aging) 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562 870,000.00
6 ประชุมคณะทำงาน "การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน" 2 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562 13,400.00
7 ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและองค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน วัยทำงานตอนปลาย (pre-aging) 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562 11,400.00
8 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน" 4 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2562 232,600.00
รวมเป็นเงิน 1,875,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,875,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1.6.1 หน่วยงานส่วนกลางกรมอนามัย กรมอนามัย 1.6.2 ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 1.6.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , กระทรวงแรงงาน 1.6.4 ชุมชนที่เป็นพื้นที่ต้นแบบ สถานประกอบการ ภาคีเครือข่าย 1.6.5 สถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.7.1 บุคลากรกรมอนามัยส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 1.7.2 บุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1.7.3 ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ต้นแบบ 1.7.4 องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น 1.7.5 ผู้บริหารและบุคลากรสถานประกอบการ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรสาธารณสุข และบุคลากรจากภาคีเครือข่าย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางฐาปะณี คงรุ่งเรือง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสาวชิดชนก ปลื้มปรีดี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายวสันต์ อุนานันท์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นายทัพพ์นริศร์ ซ่อนกลิ่น ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นางสาวบุษยา ภูฆัง ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นายชวพล หัชลีฬหา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นางสาวขวัญจิรา นัดประสิทธิ์ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด นางสาวนฤมล กิ่งแล ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางฐาปะณี คงรุ่งเรือง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายอุดม อัศวุตมางกุร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อมุ่งเน้นให้การบริหารจัดการองค์กรกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพดำเนินงานบรรลุภารกิจหลัก อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยี การส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ พัฒนาและจัดทำเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับกามีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมสนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการให้คำปรึกษา แนะนำทางวิชาการด้านการมีกิจกรรมทางกายเพื่อให้เกิดผลลัพธ์สู่ประชาชน ได้แก่ ประชาชนมีทางเลือกในการมีกิจกรรมทางกาย และมีกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอนั้น บุคลากรในหน่วยงานต้องมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและองค์กรจะต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ จึงจะได้ผลสำเร็จของงานที่มุ่งไว้

8. วัตถุประสงค์ :
1.3.1 เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 1.3.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้สามารถปฏิบัติตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นผลให้เกิดความสำเร็จของงานตามที่มุ่งหวัง

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.การบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถดำเนินงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ 1 หน่วยงาน
2.พัฒนาบุคลากรขององค์กรให้เกิดทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน นักวิชาการ/บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการมีกิจกรรมทางกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ นักวิชาการ/บุคลากรมีความรู้ และสามารถใช้งานระบบ IT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 53 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงคุณภาพ : บุคลากรในองค์กรให้สามารถปฏิบัติตามภารกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 53 คน

10. วิธีการดำเนินงาน :
บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 60,000.00
2 ค่าผ่านทางด่วน 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 20,000.00
3 ค่าล่วงเวลา 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 100,000.00
4 ค่าจ้างเหมาธุรการ 1 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 138,000.00
5 ค่าจ้างเหมานักจัดการงานทั่วไป 1 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 186,000.00
6 ค่าวัสดุต่างๆ 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 103,000.00
7 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 40,000.00
8 ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 40,000.00
9 ค่าน้ำดื่ม 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 23,000.00
10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 50,000.00
11 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 237,000.00
12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 160,000.00
13 ค่าจ้างเหมานักวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 360,000.00
14 จ้างเหมานักวิชาการสาธารณสุข 2 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 372,000.00
15 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 3 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 378,000.00
รวมเป็นเงิน 2,267,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
2,267,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวพรรณี พันธ์เสือ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวพรรณี พันธ์เสือ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายอุดม อัศวุตมางกุร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (31)10.3 สร้าง/พัฒนา นวัตกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน
5.2 โครงการสำคัญ 10.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
1.2.1 แผน : การจัดสรรงบประมาณ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 1.2.2 ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

8. วัตถุประสงค์ :
1.3.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยเขต 1-12 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีความรอบรู้ด้านโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อผู้สูงวัยแข็งแรงและกระฉับกระเฉง(โปรแกรมออกกำลังกาย E75)ที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้สูงวัย 1.3.2 เพื่อพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบนวัตกรรมโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อผู้สูงวัยแข็งแรงและกระฉับกระเฉง( E75)ที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ 1.3.3 เพื่อเผยแพร่โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อผู้สูงวัยแข็งแรงและกระฉับกระเฉง(โปรแกรมออกกำลังกาย E75)ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ เช่น ชุมชน ชมรม และ บ้าน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ผลิตคู่มือโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อผู้สูงวัยแข็งแรงและกระฉับกระเฉง (โปรแกรมออกกำลังกาย E75) 1 เรื่อง
2.ผลิตโปสเตอร์ท่าการออกกำลังกายเพื่อผู้สูงวัยแข็งแรงและกระฉับกระเฉง (โปรแกรมออกกำลังกาย E75) 1 เรื่อง
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยเขต 1-12 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดให้มีความรอบรู้ด้านโปรแกรมการออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้สูงวัย 100 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : คู่มือโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อผู้สูงวัยแข็งแรงและกระฉับกระเฉง ( โปรแกรมออกกำลังกาย E75) 3000 เล่ม
2.เชิงปริมาณ : โปสเตอร์ท่าการออกกำลังกายเพื่อผู้สูงวัยแข็งแรงและกระฉับกระเฉง ( โปรแกรมออกกำลังกาย E75) 3500 เล่ม
3.เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยเขต 1-12 สสม. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดให้มีความรอบรู้ด้านโปรแกรมการออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้สูงวัย 80 คน
4.เชิงคุณภาพ : เครือข่ายเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีความรอบรู้และศักยภาพการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกายและประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุได้รูปแบบนวัตกรรมการ ออกกำลังกายที่สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 80 ร้อยละ
5.เชิงเวลา : แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.5.1 การผลิตคู่มือและโปสเตอร์โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อผู้สูงวัยแข็งแรงและกระฉับกระเฉง (โปรแกรมการออกกำลังกายE75) - ประชุมพิจารณาการจัดทำรูปแบบคู่มือและโปสเตอร์โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อผู้สูงวัยแข็งแรงและกระฉับกระเฉง(E75) - คัดเลือกท่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมของโปรแกรมการออกกำลังกาย E75 ทั้งที่เป็นท่าหลักและท่าทางเลือกที่ง่ายต่อการปฏิบัติสำหรับผู้สูงอายุ จากสื่อวีดีทัศน์ที่ผลิตในปีงบประมาณ 2561 - ออกแบบและจัดทำบทบรรยายภาพเพื่อผลิตเป็นสื่อคู่มือและสื่อโปสเตอร์ - ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล - จัดจ้างถ่ายภาพและทำอาร์ตเวิร์คต้นฉบับ - ผลิตเป็นสื่อเผยแพร่ตามจำนวนที่กำหนด 1.5.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและนวัตกรรมโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อผู้สูงวัยแข็งแรงและกระฉับกระเฉง (E75) - แต่งตั้งคณะทำงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อผู้สูงวัยแข็งแรง และกระฉับกระเฉง ( โปรแกรมการออกกำลังกาย E75) - ประชุมคณะทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยกำหนดเนื้อหาและรูปแบบการประชุมเชิง ปฏิบัติการฯ - กำหนดเวลาการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประสานงานด้านสถานที่จัดการประชุมและคณะวิทยากร - จัดทำหนังสือเชิญผู้เข้าประชุมและคณะวิทยากร - ประมาณการค่าใช้จ่ายและยืมเงินงบประมาณ - จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามวันเวลาและสถานที่กำหนด - ติดตามประเมินผลการนำนวัตกรรมและการเรียนรู้ไปใช้ดำเนินงานในกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมพิจารณาการจัดทำรูปแบบคู่มือและโปสเตอร์โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อผู้สูงวัยแข็งแรงและกระฉับกระเฉง (E75) 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561 920.00
2 จ้างผลิตคู่มือและโปสเตอร์โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อผู้สูงวัยแข็งแรงและกระฉับกระเฉง (E75) 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 297,355.00
3 ประชุมคณะทำงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและนวัตกรรมโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อผู้สูงวัยแข็งแรงและกระฉับกระเฉง (E75) 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561 1,725.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและนวัตกรรมโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อผู้สูงวัยแข็งแรงและกระฉับกระเฉง (E75) 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 450,000.00
รวมเป็นเงิน 750,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
750,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1.6.1 จัดประชุมปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญ ในกรมอนามัย 1.6.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่โรงแรมในจังหวัดเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดในเขตปริมณฑล 1.6.3 จังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัย 5 ภูมิภาค

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.7.1 นักวิชาการสาธารณสุขหรือนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จากศูนย์อนามัยเขต 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง สังกัดกรมอนามัยและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ 1.7.2 คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายจากมหาวิทยาลัย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกาย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวอำนวย ภูภัทรพงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายชัยรัชต์ จันทร์ตรี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวอำนวย ภูภัทรพงศ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายอุดม อัศวุตมางกุร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ลำดับที่ : 6

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
21) คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (70)21.6 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบุคลากรภาครัฐ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต : 1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ของบุคลากรในหน่วยงา

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรในหน่วยงานได้รับค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าแพทย์ไม่ทำเวชฯ 2 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 240,000.00
2 ค่าเช่าบ้าน 2 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 84,000.00
3 พตส. 3 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 420,000.00
รวมเป็นเงิน 744,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
744,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรในหน่วยงาน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวพรรณี พันธ์เสือ

19. ผู้เสนอโครงการ :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ลำดับที่ : 7

1. ชื่อโครงการ :
โครงการ “ChOPA & ChiPA Game ลดเรียนเพิ่มรู้ สู่เด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี” ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (17)5.3 เสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่าย
5.2 โครงการสำคัญ 5.โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน แข็งแรง และฉลาด

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
จากการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะเด็กวัยเรียน ภายใต้โครงการ “โชป้า แอนด์ ชายด์ป้าเกมส์ ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่อาเซียน” ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 2560 และ 2561 มีเป้าประสงค์สำคัญ คือ พัฒนาโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาวะเด็กวัยเรียน วัยรุ่น และเด็กอ้วน สู่การแก้ปัญหาโรคอ้วน ในวัยเด็ก ปัญหาเด็กติดไลน์ ติดเกมส์ ติดโทรทัศน์ ติดโทรศัพท์ จดจ่ออยู่กับพฤติกรรมเนือยนิ่ง โดยได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามของภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ในการดำเนินโครงการโชป้าฯ ภายใต้กระบวนการดำเนินงาน ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม อันเกิดจากความร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมพลัง ของทุกภาคส่วน โดยมีรูปแบบการทำกิจกรรมทางกายสำคัญประกอบด้วย นวัตกรรมออกกำลังกาย “จิงโจ้ยืดตัว”, “จิงโจ้ FUN for FIT” และ “เก้าอี้...ขยี้พุง” ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่เด็ก ๆ สามารถทำได้ง่าย ด้วยความสนุกสนานและมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิด กับเพื่อนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกายทั้งการเข้าร่วมและการคงอยู่ (Adherence) กับการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ผลจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มส่งผลต่อการเจริญเติบโตด้านบวกของเด็กนอกจากจะส่งผลดีต่อการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนแล้ว ยังมีแนวโน้มว่าจะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโต ด้านความสูง ด้านความแข็งแรง และสุขภาวะองค์รวมของเด็ก ย่อมบ่งบอกถึงแนวโน้มแห่งความสำเร็จของประเทศไทยในการจัดการปัญหาโรคอ้วนในเด็กในไม่ช้า ในปีงบประมาณ 2562 กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย จึงขยายผลการจัดการปัญหาเด็กอ้วน เด็กเตี้ย และเด็กไม่แข็งแรง ภายใต้โครงการ “ChOPA & ChiPA Game ลดเรียนเพิ่มรู้ สู่เด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี” ปี 2562 ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเตรียมการขับเคลื่อนชมรม จัดตั้งชมรมระดับประเทศ ประสานความร่วมมือภาคส่วนขับเคลื่อนงาน PA วัยเรียน ติดตามและประเมินผลการจัดตั้งชมรมระดับภาค ติดตามประเมินผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร ChOPA & ChiPA Coach ติดตามประเมินผลการรณรงค์วันเด็ก และติดตามประเมินผลการจัดรณรงค์วันดื่มนมโลก เพื่อให้เด็กวัยเรียนเข้าถึงบริการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเหมาะสมเพียงพอ นอนหลับพักผ่อนเพียงพอ กินอาหาร ที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตและสุขภาวะ ครอบคลุมโรงเรียนทั่วประเทศ นำไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ข้อที่ 4) เด็กวัยเรียนเจริญเติบโต เต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ ภายใต้ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ข้อที่ 1) ร้อยละ 66 ของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงสมส่วน และเด็กอายุ 14 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ (ชาย166 ซม. หญิง159 ซม. ภายในปี 2564)

8. วัตถุประสงค์ :
1.3.1 เพื่อเสริมสร้างภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายวัยเรียนให้เข้มแข็ง 1.3.2 เพื่อให้ขยายโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาวะ 1.3.3 เพื่อได้ชมรมต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาวะ 1.3.4 เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้เด็กวัยเรียน (เด็กทั่วไป เด็กอ้วน เด็กเตี้ย เด็กผอม เด็กไม่แข็งแรง) ได้มีกิจกรรมทางกาย สนุกสนานกับกระโดดโลดเต้นเล่นสนุก นำไปสู่การมีความพร้อมในการเรียนรู้ทางวิชาการ และพัฒนาคุณภาพทางการเรียนที่ดีขึ้น 1.3.5 เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนสูงสมส่วนแข็งแรง และฉลาด มีสุขภาวะ พร้อมที่จะเฝ้าระวังสุขภาพของตน ให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง เพื่อนและครอบครัว 1.3.6 เพื่อผลักดันให้เกิดการขยายผลนวัตกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายวัยเรียนและเด็กอ้วน ภายใต้โครงการ“กระโดดโลดเต้นเล่นสนุก เพื่อเด็กไทยสูงดีสมส่วน แข็งแรง และฉลาด” ปี 2562 ครอบคลุมโรงเรียนทั่วประเทศ 1.3.7 เพื่อเป็นทางเลือกให้กับโรงเรียนนำไปใช้ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สำหรับเด็กวัยเรียน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ได้เครือข่ายชมรม ChOPA & ChiPA Game ระดับประเทศ 1 ชมรม
2.ได้ภาคีเครือข่ายชมรม ChOPA & ChiPA Game ระดับภาค 4 หน่วยนับ
3.ได้เครือข่ายชมรม ChOPA & ChiPA Game ประเทศเพื่อนบ้าน 1 หน่วยนับ
4.ได้เครือข่ายโรงเรียน/หน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์กระโดดโลดเต้นเล่นสนุกฯ 13 หน่วยงาน
5.ได้แหล่งงบประมาณ 2 แห่ง
6.ได้คู่มือการบริหารจัดการชมรม ChOPA & ChiPA Game 1 รูปแบบ
7.ได้คลิปวีดีโอสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายสู่การแก้ปัญหาเด็กอ้วน ผอม เตี้ย ไม่แข็งแรงภายใต้โครงการ ChOPA & ChiPA Game ( ไทย,อังกฤษ) 2 เรื่อง
8.ได้ Mobile Application สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ (สมัครเข้าร่วมประชุม ประเมินความพึงพอใจ สมัครสมาชิกชมรม) 3 รูปแบบ
9.เผยแพร่คลิปวีดีโอสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายสู่การแก้ปัญหาเด็ก อ้วน ผอม เตี้ย ไม่แข็งแรงภายใต้โครงการ ChOPA & ChiPA Game (ไทย,อังกฤษ) 2 เรื่อง
10.ได้ ChOPA & ChiPA Coach (จังหวัดละ 2 โรงเรียนๆละ 10 คน) 1540 คน
11.เด็กวัยเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านกิจกรรมทางกาย (โรงเรียนละ 100 คน x 154 ร.ร.) 154000 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละ 80 ของเป้าหมายเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเตรียมการขับเคลื่อนชมรม 64 คน
2.เชิงปริมาณ : ร้อยละ100 ของศูนย์อนามัยและสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองเข้าร่วมโครงการตามแผน 13 หน่วยงาน
3.เชิงปริมาณ : ร้อยละ 80 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขับเคลื่อนโครงการตามแผน 62 จังหวัด
4.เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขับเคลื่อนโครงการตามแผน 62 จังหวัด
5.เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาศักยภาพและเตรียมการขับเคลื่อนชมรม ระดับปานกลางขึ้นไป 64 คน
6.เชิงคุณภาพ : ร้อยละ100 ของศูนย์อนามัยและสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองเข้าร่วมโครงการตามแผน 13 หน่วยงาน
7.เชิงเวลา : ร้อยละ 80 ของการจัดกิจกรรมในโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 7 รายการ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.5.1 ประชุมคณะทำงานเตรียมการดำเนินการ และประสานความร่วมมือการดำเนินโครงการ 1.5.2 ประสานการดำเนินงานและจัดคู่มือการบริหารจัดการชมรม ChOPA & ChiPA Game 1.5.3 ประสานการดำเนินงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเตรียมการขับเคลื่อนชมรม 1.5.4 ประสานการดำเนินงาน ติดตามและประเมินผลการจัดตั้งชมรมระดับภาค 1.5.5 ประสานการดำเนินงาน จัดตั้งชมรมระดับประเทศ 1.5.6 ประสานการดำเนินงาน และประสานความร่วมมือภาคส่วนขับเคลื่อนงาน PA วัยเรียน 1.5.7 ประสานการดำเนินงาน และจัดทำคลิปวีดีโอสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายสู่การแก้ปัญหาเด็กอ้วน ผอม เตี้ย ไม่แข็งแรงภายใต้โครงการ ChOPA & ChiPA Game(ไทย,อังกฤษ) 1.5.8 ประสานการดำเนินงาน ติดตามประเมินผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร ChOPA & ChiPA Coach 1.5.9 ประสานการดำเนินงาน ติดตามประเมินผล การรณรงค์กิจกรรมกระโดดโลดเต้นเล่นสนุกสู่เด็กไทยสูงสมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ในวันเด็ก 1.5.10 ประสานการดำเนินงาน ติดตามประเมินผลการจัดรณรงค์กิจกรรมกระโดดโลดเต้นเล่นสนุกสู่เด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ในวันดื่มนมโลก 1.5.11 ประเมินผลโครงการและจัดทำบทสรุปสำหรับผู้บริหารและรายงานผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเตรียมการขับเคลื่อนชมรม 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 270,000.00
รวมเป็นเงิน 270,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
270,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
โรงแรม/โรงเรียน/หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในพื้นที่กรุงเทพ/ปริมณฑล และต่างจังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
กลุ่มที่ 1 บุคลากรผู้รับผิดชอบงานเด็กอ้วน งานเด็กวัยเรียน และงานออกกำลังกายในพื้นที่เป้าหมาย รวมไปถึงผู้บริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา ครูสุขศึกษา และครูหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ในโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส กลุ่มที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานและบุคลากรอื่นๆ ที่สนใจ กลุ่มที่ 3 เด็กวัยเรียน ที่มีปัญหาอ้วน เตี้ย ผอม ไม่แข็งแรง และผู้ปกครอง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
กลุ่มที่ 1 บุคลากรผู้รับผิดชอบงานเด็กอ้วน งานเด็กวัยเรียน และงานออกกำลังกายในพื้นที่เป้าหมาย รวมไปถึงผู้บริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา ครูสุขศึกษา และครูหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ในโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส กลุ่มที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานและบุคลากรอื่นๆ ที่สนใจ กลุ่มที่ 3 เด็กวัยเรียน ที่มีปัญหาอ้วน เตี้ย ผอม ไม่แข็งแรง และผู้ปกครอง

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น นางสาวขนิษฐา ระโหฐาน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นายธวัชชัย แคใหญ่ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา น.ส.รักษ์ณัทฤดี ศรีประภาธนาเลิศ นักวิชาการสาธารณสุข นายสมภพ จันทะดวง นักวิชาการสาธารณสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายอุดม อัศวุตมางกุร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ลำดับที่ : 8

1. ชื่อโครงการ :
โครงการสื่อสารเด็กไทย ปลอดภัยในยุคดิจิตอล รู้ทันสื่อ เท่าทันเกมส์ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
10) ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วน และอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (13)4.2 เสริมสร้างและสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพ
5.2 โครงการสำคัญ 4.โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School : HLS)

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ข้อมูลผลสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปประมาณ 63.3 ล้านคนพบว่ามีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 17.9 ล้านคน (ร้อยละ 28.3) ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 36.0 ล้านคน (ร้อยละ 26.8) และผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 56.7 ล้านคน (ร้อยละ 89.6) แนวโน้มของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจากจำนวน 21.8 ล้านคน (ร้อยละ 34.9) เป็นจำนวน 36.0 ล้านคน (ร้อยละ 56.8) และผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นจากจำนวน 48.1 ล้านคน (ร้อยละ 77.2) เป็นจำนวน 56.7 ล้านคน (ร้อยละ 89.6) ทำให้ทราบว่าเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเรียนรู้เทคโนโลยีได้รวดเร็วทำให้ต้องมีการป้องกันและแก้ไขข้อมูลที่จะส่งไปยังเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น และการจะนำองค์ความรู้การส่งเสริมกิจกรรมทางกายไปเผยแพร่จำเป็นที่จะต้องเป็นองค์ความรู้ที่มีหลายรูปแบบเพื่อจะตอบสนองและเข้าถึงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นที่ยังขาด องค์ความรู้ และเทคโนโลยี เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร รับข้อมูลป้อนกลับ และนำไปพัฒนาต่อไป ในปีงบประมาณ 2562 กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ได้เล็งเห็นถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจและ การเข้าถึงของข้อมูลที่ถูกต้องแก่เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น รวมทั้งจัดประชุมเตรียมการขับเคลื่อนการสื่อสารเด็กไทย ปลอดภัยในยุคดิจิตอล รู้ทันสื่อ เท่าทันเกมส์ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1.3.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร 1.3.2 เพื่อสื่อสารให้เด็กไทยมีปลอดภัยในยุคดิจิตอลและรู้ทันสื่อ เท่าทันเกมส์ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง 1.3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น สนุกสนานกับการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อนำไปสู่การมีความพร้อมในการเรียนรู้ทางวิชาการ และพัฒนาคุณภาพทางการเรียนที่ดี

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.จัดทำชุดสื่อ infographic 24 เรื่อง
2.จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ 24 เรื่อง
3.จัดทำคลิป วีดีโอ/ภาพยนต์สั้น 12 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละ 80 ของเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อชุดสื่อ infographic 80 คน
2.เชิงปริมาณ : ร้อยละ 80 ของเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อข่าวประชาสัมพันธ์ 80 คน
3.เชิงปริมาณ : ร้อยละ 80 ของเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อคลิป วีดีโอ/ภาพยนต์สั้น 80 คน
4.เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 100 ของศูนย์อนามัยขับเคลื่อนโครงการตามแผนฯ 12 หน่วยงาน
5.เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขับเคลื่อนโครงการตามแผน 62 จังหวัด
6.เชิงเวลา : ร้อยละ 80 ของเป้าหมายเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 62 แห่ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.5.1 ประชุมเตรียมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และประสานความร่วมมือการดำเนินโครงการ 1.5.2 ประสานการดำเนินงาน ติดตามและและประเมินผลการสื่อสารเด็กไทย ปลอดภัยในยุคดิจิตอล รู้ทันสื่อ เท่าทันเกมส์ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง 1.5.3 จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์และสื่อเพื่อเผยแพร่ 1.5.4 ประเมินผลโครงการ 1.5.5 จัดทำบทสรุปสำหรับผู้บริหารและรายงานผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประกวดคลิปวีดีโอออกกำลังกาย ChOPA & ChiPA Game 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 60,000.00
2 ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการสื่อสารเด็กไทย ปลอดภัยในยุคดิจิตอล รู้ทันสื่อ เท่าทันเกมส์ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง 3 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 8,550.00
3 ติดตามและประเมินผลการสื่อสารเด็กไทยปลอดภัยในยุคดิจิตอล รู้ทันสื่อ เท่าทันเกมส์ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง 8 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 61,450.00
รวมเป็นเงิน 130,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
130,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
โรงเรียน/หน่วยงาน/ภาครัฐ และเอกชน /โรงแรมในพื้นที่กรุงเทพ/ปริมณฑล และต่างจังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
กลุ่มที่ 1 โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 2 บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร นักวิชาการฯ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กลุ่มที่ 4 ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
กลุ่มที่ 1 โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 2 บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร นักวิชาการฯ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กลุ่มที่ 4 ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นางสาวกัญญามาศ จิรดี ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ นายณัฐธี ทองแย้ม ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

19. ผู้เสนอโครงการ :
ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายอุดม อัศวุตมางกุร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ลำดับที่ : 9

1. ชื่อโครงการ :
โครงการจัดการความรู้และเผยแพร่นวัตกรรมกิจกรรมทางกายสู่เด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (18)6.1 พัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับวัยรุ่น
5.2 โครงการสำคัญ 6.โครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและความสามารถทางกายสำหรับวัยรุ่น

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าเทคโนโลยีเอื้ออำนวยให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ ก่อให้เกิดการมีวิถีชีวิตแบบนั่งอยู่กับที่ ส่งผลต่อการเจริญเติบโต มีสุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอต่อการมีสุขภาพดี จึงก่อให้เกิดปัญหาโรคอ้วน นำไปสู่ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ หลอดเลือด ความดันโลหิต องค์การอนามัยโลกและข้อมูลจากการศึกษาหลากหลายประเทศแนะนำว่า ประชากรในวัยเด็กควรทำกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงหนักมากสะสมวันละอย่างน้อย 60 นาที ทุกวัน วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการรูปแบบการออกกำลังกายที่หลากหลาย จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพให้เหมาะสมกับวัย จากข้อมูลสถานการณ์ด้านสุขภาพ พบว่า วัยเด็กและวัยรุ่น มีเพียงร้อยละ 60 ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ ส่วนระยะเวลาการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งในแต่ละวันของคนไทย ที่ไม่รวมเวลานอนหลับ นั้นสูงถึงเกือบ 14 ชั่วโมงต่อวันและมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีรูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมเนือยนิ่งอย่างเป็นระบบ และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่นให้มีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ในรูปแบบการออกกำลังกายที่ถูกต้อง สามารถส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ลดปัญหาวัยรุ่นมีภาวะอ้วน ผอม เตี้ย ไม่แข็งแรง ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง มุ่งให้วัยรุ่นมีภาวะสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง สูงดี สมส่วน และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างยั่งยืน

8. วัตถุประสงค์ :
1.3.1 เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้และเผยแพร่งานวิจัยด้านกิจกรรมทางกายในเด็กไทย 1.3.2 เพื่อให้เด็กไทย มีร่างกายแข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย สูงสมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี มีสุขภาวะ พร้อมที่จะเฝ้าระวังสุขภาพ ของตนให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง เพื่อนและครอบครัว 1.3.3 เพื่อพัฒนาและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนวัตกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านกิจกรรมทางกาย และมีการขยายผลไปยังโรงเรียนมัธยมเครือข่าย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ได้องค์ความรู้ งานวิจัย R2R เกี่ยวกับ PA วัยเรียนวัยรุ่น 4 เรื่อง
2.เผยแพร่ R2R ในงานประชุมวิชาการ 1 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละ 75 ขององค์ความรู้กิจกรรมทางกายวัยเรียนวัยรุ่นได้รับการเผยแพร่ 3 เรื่อง
2.เชิงคุณภาพ : มีการนำความรู้ไปเผยแพร่ 4 เรื่อง
3.เชิงเวลา : มีการดำเนินงานตามแผน 4 เรื่อง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.5.1 แต่งตั้งคณะทำงานการดำเนินโครงการจัดการความรู้และเผยแพร่งานวิจัยกิจกรรมทางกาย สู่เด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี 1.5.2 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานโครงการจัดการความรู้และเผยแพร่งานวิจัยกิจกรรมทางกาย สู่เด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการให้กับศูนย์อนามัยผ่านช่องทางต่างๆ 1.5.3 ศึกษาและเก็บข้อมูลการจัดการความรู้และเผยแพร่งานวิจัยกิจกรรมทางกายสู่เด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี จำนวน 4 เรื่อง 1.5.4 ติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้และเผยแพร่งานวิจัยกิจกรรมทางกายสู่เด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกาศเกียรติคุณหน่วยงานและโรงเรียนที่ได้รับรางวัลองค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health Literate Organization : HLO) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูงสมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดีและองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูงสมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 300,000.00
รวมเป็นเงิน 300,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
300,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย โรงแรมในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และภูมิภาค ศูนย์อนามัยที่ 1-12 เขตตรวจราชการที่ 1- 13 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลทุกระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนมัธยมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่น

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
กลุ่มที่ 1 โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 2 บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร นักวิชาการฯ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักวิชาการเผยแพร่และผู้สนใจ กลุ่มที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กลุ่มที่ 4 ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1.8.1 กลุ่มเดียวกันกับกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการในข้อ 13 1.8.2 ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล 1.8.3 ผู้บริหารระดับนโยบายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในหารขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับประเทศต่อไป

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นางสาวศตพร เทยาณรงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายอุดม อัศวุตมางกุร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ลำดับที่ : 10

1. ชื่อโครงการ :
โครงการจัดการความรู้และเผยแพร่งานวิจัยกิจกรรมทางกายสู่เด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (16)5.2 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพ
5.2 โครงการสำคัญ 5.โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน แข็งแรง และฉลาด

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าเทคโนโลยีเอื้ออำนวยให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ ก่อให้เกิดการมีวิถีชีวิตแบบนั่งอยู่กับที่ ส่งผลต่อการเจริญเติบโต มีสุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอต่อการมีสุขภาพดี จึงก่อให้เกิดปัญหาโรคอ้วน นำไปสู่ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ หลอดเลือด ความดันโลหิต องค์การอนามัยโลกและข้อมูลจากการศึกษาหลากหลายประเทศแนะนำว่า ประชากรในวัยเด็กควรทำกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงหนักมากสะสมวันละอย่างน้อย 60 นาที ทุกวัน วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการรูปแบบการออกกำลังกายที่หลากหลาย จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพให้เหมาะสมกับวัย จากข้อมูลสถานการณ์ด้านสุขภาพ พบว่า วัยเด็กและวัยรุ่น มีเพียงร้อยละ 60 ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ ส่วนระยะเวลาการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งในแต่ละวันของคนไทย ที่ไม่รวมเวลานอนหลับ นั้นสูงถึงเกือบ 14 ชั่วโมงต่อวันและมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีรูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมเนือยนิ่งอย่างเป็นระบบ และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่นให้มีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ในรูปแบบการออกกำลังกายที่ถูกต้อง สามารถส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ลดปัญหาวัยรุ่นมีภาวะอ้วน ผอม เตี้ย ไม่แข็งแรง ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง มุ่งให้วัยรุ่นมีภาวะสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง สูงดี สมส่วน และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างยั่งยืน

8. วัตถุประสงค์ :
1.3.1 เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้และเผยแพร่งานวิจัยด้านกิจกรรมทางกายในเด็กไทย 1.3.2 เพื่อให้เด็กไทย มีร่างกายแข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย สูงสมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี มีสุขภาวะ พร้อมที่จะเฝ้าระวังสุขภาพ ของตนให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง เพื่อนและครอบครัว 1.3.3 เพื่อพัฒนาและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนวัตกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านกิจกรรมทางกาย และมีการขยายผลไปยังโรงเรียนมัธยมเครือข่าย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีการจัดการความรู้และเผยแพร่งานวิจัยกิจกรรมทางกายเด็กไทย 4 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละ 80 ของศูนย์อนามัยเข้าร่วมโครงการ 12 หน่วยงาน
2.เชิงปริมาณ : ร้อยละ 80 ของศูนย์อนามัยมีรูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับวัยรุ่น 12 รูปแบบ
3.เชิงคุณภาพ : มีการนำความรู้ไปเผยแพร่ 4 เรื่อง
4.เชิงเวลา : มีการดำเนินงานตามแผน 4 เรื่อง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.5.1 แต่งตั้งคณะทำงานการดำเนินโครงการจัดการความรู้และเผยแพร่งานวิจัยกิจกรรมทางกาย สู่เด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี 1.5.2 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานโครงการจัดการความรู้และเผยแพร่งานวิจัยกิจกรรมทางกาย สู่เด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการให้กับศูนย์อนามัยผ่านช่องทางต่างๆ 1.5.3 ศึกษาและเก็บข้อมูลการจัดการความรู้และเผยแพร่งานวิจัยกิจกรรมทางกายสู่เด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี จำนวน 4 เรื่อง 1.5.4 ติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้และเผยแพร่งานวิจัยกิจกรรมทางกายสู่เด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยในการดำเนินในโครงการ ดังนี้ ทบทวนวรรณกรรม จัดทำเครื่องมือ รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและจัดทำรายงาน 1 เรื่อง 1 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 300,000.00
2 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน 9 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2562 28,000.00
รวมเป็นเงิน 328,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
328,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย โรงแรมในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และภูมิภาค ศูนย์อนามัยที่ 1-12 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เขตตรวจราชการที่ 1- 13 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลทุกระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนมัธยมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่น

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
กลุ่มที่ 1 กลุ่มเป้าหมายหลัก (โรงเรียนที่มีปัญหาเด็กอ้วนเกินร้อยละ 10 ) กลุ่มที่ 2 บุคลากรขับเคลื่อนงาน (บุคลากรผู้รับผิดชอบงานวันเรียนวัยรุ่น งานอนามัยโรงเรียน ครูพลศึกษา ในพื้นที่เป้าหมาย รวมไปถึงผู้บริหารสถานศึกษา ครูสุขศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆในโรงเรียน กลุ่มที่ 3 เด็กนักเรียนเป้าหมาย (เด็กวัยรุ่นที่มีปัญหา อ้วน เตี้ย ผอม ไม่แข็งแรง และผู้ปกครอง) กลุ่มที่ 4 ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1.8.1 กลุ่มเดียวกันกับกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการในข้อ 1.7 1.8.2 ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล 1.8.3 ผู้บริหารระดับนโยบายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในหารขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับประเทศต่อไป

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสาวศตพร เทยาณรงค์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นางสาวขนิษฐา ระโหฐาน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นางสาวภิมณณัฎฐ์ พงษ์เกษตรการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายอุดม อัศวุตมางกุร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ลำดับที่ : 11

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายวัยรุ่นไทยห่างไกลยาเสพติด พิชิตโรค บริโภคถูกต้อง ท้องเมื่อพร้อม

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (18)6.1 พัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับวัยรุ่น
5.2 โครงการสำคัญ 6.โครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและความสามารถทางกายสำหรับวัยรุ่น

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าเทคโนโลยีเอื้ออำนวยให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปในทางลบก่อให้เกิดการมีวิถีชีวิตแบบนั่งอยู่กับที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตมีสุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอต่อการมีสุขภาพดีจึงก่อให้เกิดปัญหาโรคอ้วนนำไปสู่ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่นโรคหัวใจ หลอดเลือด ความดันโลหิต องค์การอนามัยโลกและข้อมูลจากการศึกษาหลากหลายประเทศแนะนำว่าประชากรในวัยเด็กควรทำกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงหนักมากสะสมวันละอย่างน้อย 60 นาทีทุกวันวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการรูปแบบการออกกำลังกายที่หลากหลาย จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพให้เหมาะสมกับวัย จากข้อมูลสถานการณ์ด้านสุขภาพพบว่า วัยรุ่นเพียงร้อยละ 60 ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ ส่วนระยะเวลาการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งในแต่ละวันที่ไม่รวมเวลานอนหลับนั้นสูงถึงเกือบ 14 ชั่วโมงต่อวันและมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีรูปแบบการส่งเสริมกิจกรรม ทางกายและลดพฤติกรรมเนือยนิ่งอย่างเป็นระบบ และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่นให้มีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นในรูปแบบการออกกำลังกายที่ถูกต้อง สามารถส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงลดปัญหาวัยรุ่น มีภาวะอ้วน ผอม เตี้ย ไม่แข็งแรง ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง มุ่งให้วัยรุ่นมีภาวะสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง สูงดี สมส่วน และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์อย่างยั่งยืน

8. วัตถุประสงค์ :
1.3.1 เพื่อให้วัยรุ่นไทยมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมและเพียงพอ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งผลให้ห่างไกลยาเสพติด พิชิตโรค บริโภคถูกต้อง ท้องเมื่อพร้อม 1.3.2 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความรอบรู้ด้านทักษะสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ครู แกนนำชุมชนและวัยรุ่น ให้มีความรู้ ทักษะในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายอย่างรอบด้าน 1.3.3 เพื่อสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว และชุมชน มีกิจกรรมทางกายเพื่อให้วัยรุ่นไทยห่างไกล ยาเสพติดพิชิตโรค บริโภคถูกต้อง ท้องเมื่อพร้อม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ติดตามประเมินผลการพัฒนารูปแบบ PA วัยรุ่น 12 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละ 80 ขององค์กรเป้าหมายได้รับการติดตามติดตามประเมินผลการพัฒนารูปแบบ PA วัยรุ่น 10 แห่ง
2.เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของโรงเรียนเป้าหมายที่มีการขับเคลื่อนงานได้รับติดตามประเมินผลการพัฒนารูปแบบ PA วัยรุ่น 10 แห่ง
3.เชิงเวลา : มีการดำเนินการตามแผน 9 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.5.1 ประชุมคณะทำงานเตรียมการดำเนินการ และประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายการดำเนินโครงการ 1.5.2 ติดตามติดตามประเมินผลการพัฒนารูปแบบ PA วัยรุ่น 1.5.3 จัดประชุมประสานความร่วมมือภาคส่วนขับเคลื่อนภารกิจสร้างเสริมทักษะสุขภาพเด็กวัยรุ่น 1.5.4 ประเมินผลโครงการ 1.5.5 จัดทำบทสรุปสำหรับผู้บริหารและรายงานผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมประสานความร่วมมือภาคส่วนขับเคลื่อนภารกิจสร้างเสริมทักษะสุขภาพเด็กวัยรุ่น 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 8,550.00
2 ติดตามประเมินผลการพัฒนารูปแบบ PA 8 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 61,450.00
รวมเป็นเงิน 70,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
70,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
โรงเรียน/หน่วยงาน/ภาครัฐ และเอกชน /โรงแรมในพื้นที่กรุงเทพ/ปริมณฑล และต่างจังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
กลุ่มที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 2 บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานครนักวิชาการฯ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักวิชาการเผยแพร่และผู้สนใจ กลุ่มที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กลุ่มที่ 4 ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
กลุ่มที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 2 บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานครนักวิชาการฯ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักวิชาการเผยแพร่และผู้สนใจ กลุ่มที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กลุ่มที่ 4 ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นายธวัชชัย แคใหญ่ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นางสาวศตพร เทยาณรงค์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายอุดม อัศวุตมางกุร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ลำดับที่ : 12

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนารูปแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (1)1.1 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5.2 โครงการสำคัญ 1.โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าเทคโนโลยี เอื้ออำนวยให้สามเณรมีพฤติกรรมสุขภาพเปลี่ยนแปลงไป ในด้านลบ ก่อให้เกิดการมีวิถีชีวิตแบบนั่งอยู่กับที่ ส่งผลต่อการเจริญเติบโต มีสุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอต่อการมีสุขภาพดี กอปรกับสามเณรมีข้อจำกัดในด้านการออกกำลังกาย จึงก่อให้เกิดปัญหาโรคอ้วน นำไปสู่ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ หลอดเลือด ความดันโลหิต จากข้อมูลสถานการณ์ด้านสุขภาพ พบว่า สามเณรมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน สูงกว่าร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ปีการศึกษา 2558 และ 2559 สามเณรมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.19 เป็น ร้อยละ 18.02 สุขภาวะของสามเณรเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มอ้วนเพิ่มขึ้น ประกอบกับสามเณรเป็นกลุ่มบุคคลที่มีข้อจำกัด ในการออกกำลังกาย เนื่องจากอาจผิดวินัย หรือการตำหนิจากสังคมถึงความไม่เหมาะสม จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้เหมาะสมกับบริบทของสามเณร กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพของสามเณร ให้มีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ในรูปแบบการออกกำลังกายที่ถูกต้อง บริหารกายตามวิถีสมณะโดยไม่ขัดกับพระวินัย สามารถส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ลดปัญหาสามเณรมีภาวะอ้วน ผอม เตี้ย ไม่แข็งแรง และเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพ ให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ มุ่งให้สามเณรมีภาวะสุขภาพดี และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อย่างยั่งยืน

8. วัตถุประสงค์ :
1.3.1 เพื่อพัฒนานวัตกรรมส่งเสริม PA ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 1.3.2 เพื่อให้สามเณรที่มีภาวะอ้วน เตี้ย ผอม ไม่แข็งแรง รวมทั้งสามเณรที่แข็งแรง มี PA ที่เหมาะสม เพียงพอต่อการมีสุขภาพที่ดี เจริญเติบโตและสุขภาวะ ผ่อนคลาย ในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย นำไปสู่การมีความพร้อมในการเรียนรู้ทางวิชาการ และพัฒนาคุณภาพทางการเรียนที่ดีขึ้น

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.รูปแบบนวัตกรรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับสามเณร 1 รูปแบบ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนของศูนย์อนามัยเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 2 หน่วยงาน
2.เชิงปริมาณ : ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนพระปริยัติธรรมได้เข้าร่วมพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับสามเณร 32 คน
3.เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมประชุมฯ 32 คน
4.เชิงเวลา : จำนวนครั้งของการจัดประชุม แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 1 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.5.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับสามเณร 1.5.1.1 ประสานความร่วมมือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนโครงการ 1.5.1.2 ศึกษาแนวคิด ทัศนคติ มุมมอง องค์ความรู้ รูปแบบในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับสามเณร ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 1.5.1.3 พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้เหมาะสมต่อสามเณร 1.5.2 จัดทำ(ต้นฉบับ)สื่อสิ่งพิมพ์/วีดีทัศน์รูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับสามเณร

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับสามเณร 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2562 230,000.00
2 ผลิต(ต้นฉบับ) สื่อสิ่งพิมพ์ วีดิทัศน์ การส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับสามเณร 1 รูปแบบ 1 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562 70,000.00
รวมเป็นเงิน 300,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
300,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
โรงเรียนพระปริยัติธรรม กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ และโรงแรมในกรุงเทพฯ/ปริมณฑล และภูมิภาค

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
กลุ่มที่ 1 บุคลากรขับเคลื่อนงาน (งานเด็กวัยเรียน/สามเณร งานออกกำลังกาย ในพื้นที่เป้าหมาย รวมไปถึงสถานศึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆในโรงเรียนพระปริยัติธรรม) กลุ่มที่ 3 สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ 4 ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
กลุ่มที่ 1 บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย สังกัดกรุงเทพมหานคร นักวิชาการฯ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักวิชาการเผยแพร่ ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆและผู้สนใจทั่วไป กลุ่มที่ 2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ 3 สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ 4 ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนพระปริยัติธรรมและผู้สนใจ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นายณัฐธี ทองแย้ม ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นางสาวภิมณณัฏฐ์ พงษ์เกษตรการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายอุดม อัศวุตมางกุร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ลำดับที่ : 13

1. ชื่อโครงการ :
โครงการผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย ปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
การเคลื่อนไหวร่างกายและการมีกิจกรรมทางกายเป็นความต้องการของร่างกายที่มีความจำเป็น และสำคัญยิ่งในการที่จะช่วยรักษาสุขภาพและสมรรถภาพของร่างกายให้พร้อมที่จะมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขและมีประสิทธิภาพ ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการประชุมสัมมนาเรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๓ ความว่า “ร่างกายของเรานั้นธรรมชาติสร้างมาสำหรับให้ออกแรงใช้งาน มิใช่ให้อยู่เฉยๆ ถ้าใช้แรงให้พอเหมาะพอดี โดยสม่ำเสมอ ร่างกายก็เจริญแข็งแรง คล่องแคล่วและคงทนยั่งยืน ถ้าไม่ใช้แรงเลย หรือใช้ไม่เพียงพอ ร่างกายก็จะเจริญแข็งแรงอยู่ไม่ได้ และจะค่อย ๆ เสื่อมไปเป็นลำดับ และหมดสมรรถภาพไปก่อนเวลาอันสมควร ดังนั้น ผู้ที่ปกติทำการงานโดยไม่ได้ใช้กำลัง หรือใช้กำลังแต่น้อย จึงจำเป็นต้องหาเวลาออกกำลังกายให้พอเพียงกับความต้องการตามธรรมชาติเสมอทุกวัน มิฉะนั้น จะเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง ที่เขาจะใช้สติปัญญาความสามารถของเขาทำประโยชน์ให้แก่ตนเอง และแก่ส่วนรวมได้น้อยเกินไป เพราะร่างกายอันกลับกลายอ่อนแอลงนั้น จะไม่อำนวยโอกาสให้ทำการงานโดยมีประสิทธิภาพได้” การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายและออกกำลังกายเพิ่มขึ้น จึงเป็นกลยุทธ์จำเป็นขั้นพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพประชาชน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพเป็นองค์กรมีภารกิจหลักด้านการผลิตและขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่ประชาชนให้เหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่มวัย รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับเครือข่าย รวมไปถึงการผลักดันและสนับสนุนเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีบนพื้นฐานวิชาการ ซึ่งเป็นการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดีด้วยการออกแรง/มีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ และดูแลสุขภาพตนเองด้วยการเคลื่อนไหวออกแรง/มีกิจกรรมทางกาย และให้ข้อแนะนำหรือให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนท่าทางการออกกำลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อลดการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเพื่อให้การจัดกิจกรรมทางกายในรูปแบบต่าง ๆ ดำเนินไปบนพื้นฐานของความปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพของประชาชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย จึงได้จัดทำโครงการเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย โดยใช้ฐานความรู้จากศูนย์อนามัยทั้ง 13 ศูนย์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์แก่ประชาชน รวมทั้งเครือข่าย ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพได้

8. วัตถุประสงค์ :
1. ผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการมีกิจกรรมทางกาย อันจะเป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติ กิจกรรมการเคลื่อนไหวออกแรง/การมีกิจกรรมทางกายสู่ประชาชน 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และการส่งเสริมการเคลื่อนไหวออกแรง/การมีกิจกรรมทางกาย 3. เผยแพร่ข้อมูลการมีกิจกรรมทางกาย เพื่อการดูแลสุขภาพประชาชนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1. เอกสารวิชาการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สำหรับกลุ่มอาชีพ กลุ่มภูมิปัญญา กลุ่มโรค และกลุ่มกิจกรรมทางกายที่ได้มีการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ได้ 4000 เล่ม
2.2. พัฒนาบุคลากรขององค์กรให้เกิดทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน นักวิชาการ/บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการมีกิจกรรมทางกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ นักวิชาการ/บุคลากรมีความรู้และสามารถใช้งานระบบ IT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 89 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อ สิ่งพิมพ์ ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ที่จัดทำ 4000 เล่ม
2.เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ด้านการมีกิจกรรมทางกายเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวออกแรง/การมีกิจกรรมทางกายสู่ประชาชน 4000 เล่ม
3.เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินการ เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 2 หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการมีกิจกรรมทางกาย

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ผลิตและเผยแพร่สื่อ ประชาสัมพันธ์ 4000 เล่ม 1 พ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 500,000.00
รวมเป็นเงิน 500,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
500,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ประชาชนทั่วไป

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวพรรณี พันธ์เสือ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวพรรณี พันธ์เสือ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายอุดม อัศวุตมางกุร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางพรรพิมล วิปุลากร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................