หน่วยงาน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ลุ่มน้ำ ประจำปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (48)16.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยง
5.2 โครงการสำคัญ 16. โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพาะ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต : 2) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย

7. หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันแหล่งน้ำสำคัญๆของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการเกษตรกรรมที่ใช้ยาฆ่าแมลงในปริมาณที่สูงและเป็นอันตราย การอุตสาหกรรมที่ปล่อยมลพิษทางน้ำออกมา เช่น น้ำเสีย หรือแม้แต่น้ำทิ้ง น้ำโสโครกจากบ้านเรือนที่เกิดจากชีวิตประจำวัน เช่น น้ำทิ้งจากส้วม ขยะ มูลฝอยในชุมชนที่ได้รับการกำจัดไม่ถูกต้อง สิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ จากรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2559 โดยกรมควบคุมมลพิษ พบว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2550 - 2559 คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และไม่พบแหล่งน้ำ ที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมากในประเทศไทย แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำค่อนข้างดีขึ้น โดยตั้งแต่ปี 2555 ไม่มีแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมากและมีแหล่งน้ำที่เริ่มมาอยู่ในเกณฑ์ดี เพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี 2557 เช่น ท่าจีนตอนบน พังราดตอนล่าง สายบุรี แหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำดีมาโดยตลอด ได้แก่ แม่น้ำตาปีตอนบน ตรัง เวฬุ และแหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง 12 แหล่ง ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ระยองตอนล่าง ระยองตอนบน พังราดตอนบน เวฬุ ปิง บึงบอระเพ็ด พอง ชี หลังสวนตอนล่าง หลังสวนตอนบน และกุยบุรี แหล่งน้ำที่มีแนวโน้มคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและยังคงต้องเฝ้าระวังและดำเนินการแก้ไขปัญหา ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ท่าจีนตอนล่าง ลพบุรี ระยองตอนล่าง และลำตะคองตอนล่าง เนื่องจากเป็นช่วงที่แม่น้ำไหลผ่านพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่น แหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม พื้นที่ทำการเกษตร และ การเพาะเลี้ยงสัตว์ซึ่งไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือไม่มี การดูแลจัดการน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าแหล่งน้ำหลายแหล่งที่เป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ทำน้ำประปาทั้งในส่วนของการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีคุณภาพที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้คุณภาพน้ำบริโภคของประเทศไทยมีการปนเปื้อน ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย จากการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคครัวเรือนของประเทศไทย ในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2551-2560) โดยสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย พบว่า น้ำบริโภคในครัวเรือนจากแหล่งต่างๆ ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภค ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553 เฉลี่ยร้อยละ 32.1 ส่วนมากปนเปื้อนทางด้านแบคทีเรีย เฉลี่ยร้อยละ 76.6 และเมื่อนำมา แยกระดับความเสี่ยงในการบริโภค พบว่า สามารถนำมาบริโภคได้เฉลี่ยร้อยละ 32.1 ควรนำมาปรับปรุง ด้วยวิธีง่ายๆ ได้แก่ กรอง ต้ม เติมคลอรีน ก่อนนำมาบริโภค เฉลี่ยร้อยละ 48.6 และไม่ควรนำมาบริโภค เพราะปนเปื้อนทางด้านเคมีเกินมาตรฐาน เช่น ความกระด้าง เหล็ก คลอไรด์ แมงกานีส ฟูออไรด์ ซัลเฟต เป็นต้น จากสถานการณ์ดังกล่าวจะเห็นว่าคุณภาพน้ำบริโภคไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้นั้น ส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุของคุณภาพน้ำดิบจากแหล่งน้ำต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป ในกระบวนการผลิตน้ำประปาจึงต้องอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำประปาหรือชุมชนต้องมีมาตรการในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคของตนเอง รวมทั้งครัวเรือนในชนบทควรจะมีวิธีการหรือนวัตกรรมหรือมีความรอบรู้ ในการจัดการกับคุณภาพน้ำบริโภคของตนเองที่มีปัญหา ดังนั้นโครงการนี้จึงมุ่งเน้น ในการค้นหารูปแบบ กลวิธี นวัตกรรม กระบวนการ รวมไปถึงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้คุณภาพน้ำบริโภคในชุมชนมีความปลอดภัยมากขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนารูปแบบ กลวิธี กระบวนการในการปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคของชุมชนต้นแบบ 2. เพื่อผลิตนวัตกรรมในการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชนต้นแบบ 3. เพื่อพัฒนาและขยาย รูปแบบ กลวิธี กระบวนการในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคโดยชุมชน 4. เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ของประชาชนในการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.รูปแบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ลุ่มน้ำ 5 รูปแบบ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนารูปแบบฯ 1 แห่ง
2.เชิงปริมาณ : มีทีมงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในระดับตำบลที่มีศักยภาพ (เก็บตัวอย่างถูก วิเคราะห์ข้อมูลเป็น สังเคราะห์ข้อเสนอแนะได้) 3 ตำบล
3.เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการขยายผล 1 ตำบล
4.เชิงปริมาณ : เครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก 3 แห่ง
5.เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ได้รับการพัฒนารูปแบบฯ 1 แห่ง
6.เชิงคุณภาพ : ระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 1 ระบบ
7.เชิงคุณภาพ : นักเรียนแกนนำได้รับการพัฒนาศักยภาพและเป็นแกนนำเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียน 100 คน
8.เชิงคุณภาพ : แบบจำลองระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ 1 ระบบ
9.เชิงคุณภาพ : มีระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่อ่อนไหวที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 1 ระบบ
10.เชิงคุณภาพ : ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชนชาวไทยภูเขา 1 ระบบ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. กิจกรรมพัฒนารูปแบบ/ แนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภคในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ - ประสานศูนย์อนามัยและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อวางแผนการพัฒนารูปแบบ - จัดจ้างแบบจำลองระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ(วัสดุอุปกรณ์) - ร่วมจัดประชุมและสนับสนุนองค์ความรู้การปรับปรุงคุณภาพน้ำร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา - ติดตามประสิทธิภาพรูปแบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำ - ถอดบทเรียนเรื่องการจัดการและปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภค ของชุมชนต้นแบบร่วมกับศูนย์อนามัย - รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปสถานการณ์การจัดการน้ำบริโภคในพื้นที่ 2. กิจกรรมพัฒนารูปแบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพที่เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม - ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทาง/คู่มือการจัดบริการน้ำบริโภคของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จำนวน ๑ ครั้ง ร่วมกับศูนย์อนามัย - ติดตามการดำเนินงานพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคฯ - ถอดบทเรียนการดำเนินงานการจัดบริการน้ำบริโภคของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ร่วมกับศูนย์อนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ - รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปสถานการณ์การจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ 3. กิจกรรมพัฒนารูปแบบระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคโดยแกนนำชุมชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ - หารือกรอบการดำเนินงานและออกแบบการพัฒนารูปแบบระบบเฝ้าระวังน้ำบริโภคฯ พร้อมลงพื้นที่สำรวจสถานที่ดำเนินการร่วมกับศูนย์อนามัยและพื้นที่ - เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนารูปแบบฯและติดตามประเมินผล - ถอดบทเรียนการดำเนินงานฯและสรุปผลการดำเนินงาน 4. กิจกรรมพัฒนาและขยายผลรูปแบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชนชาวไทยภูเขา ภาคเหนือ - เยี่ยมเสริมพลังเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และวางแนวทางการพัฒนาต่อยอดสู่ชุมชนข้างเคียง - ให้การสนับสนุนองค์ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประชุมคัดเลือกชุมชนขยายผลร่วมกับศูนย์อนามัย - ติดตามผลการดำเนินงาน ถอดบทเรียนความสำเร็จ และจัดทำสรุปผลการดำเนินงานเผยแพร่ในประเทศและต่างประเทศ 5. กิจกรรมการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคโดยแกนนำชุมชนในพื้นที่อ่อนไหว (รอบบ่อขยะ จังหวัดร้อยเอ็ด) - สนับสนุน ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานของทีมงานเฝ้าระวังในระดับตำบล - ประชุมทีมเฝ้าระวังฯ เพื่อรับทราบข้อมูล วิเคราะห์ แปรผลข้อมูล และจัดทำข้อเสนอแนะ ทางวิชาการ - ถอดบทเรียนการดำเนินงาน และวางแผนการดำเนินงานต่อเนื่อง - สรุปผล และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขยายผลต่อไป

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดทำกรอบการดำเนินงานและออกแบบการพัฒนารูปแบบระบบเฝ้าระวังน้ำบริโภคฯ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 20,640.00
2 ร่วมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนารูปแบบฯและติดตามประเมินผล 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 14,600.00
3 ถอดบทเรียนการดำเนินงานฯและสรุปผลการดำเนินงาน 1 ครั้ง 1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 8,360.00
4 จ้างทำแบบจำลองระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (วัสดุอุปกรณ์) 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 19,780.00
5 ร่วมจัดประชุมและสนับสนุนองค์ความรู้การปรับปรุงคุณภาพน้ำร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 1 ครั้ง 1 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 15,160.00
6 ติดตามประสิทธิภาพรูปแบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำ 1 ครั้ง 1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 8,660.00
7 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทาง/คู่มือการจัดบริการน้ำบริโภคของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ร่วมกับศูนย์อนามัย 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 15,160.00
8 ติดตามการดำเนินงานพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคฯ 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 15,160.00
9 ถอดบทเรียนการดำเนินงานการจัดบริการน้ำบริโภคของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ร่วมกับศูนย์อนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 1 ครั้ง 1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562 8,160.00
10 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปสถานการณ์การจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ 1 ครั้ง 1 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 5,120.00
11 เยี่ยมเสริมพลังเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และวางแนวทางการพัฒนาต่อยอดสู่ชุมชนข้างเคียง 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 15,160.00
12 สนับสนุนองค์ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประชุมคัดเลือกชุมชนขยายผลร่วมกับศูนย์อนามัย 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 8,100.00
13 สนับสนุน การติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานของทีมงานเฝ้าระวังในระดับตำบล 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 19,000.00
14 ประชุมทีมเฝ้าระวังฯ เพื่อรับทราบข้อมูล วิเคราะห์ แปรผลข้อมูล และจัดทำข้อเสนอแนะทางวิชาการ 1 ครั้ง 1 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 24,600.00
15 ติดตามผลการดำเนินงาน ถอดบทเรียนความสำเร็จ และจัดทำสรุปผลการดำเนินงานเผยแพร่ในประเทศและต่างประเทศ 2 ครั้ง 1 มี.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 20,340.00
รวมเป็นเงิน 218,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
218,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
- พื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 - พื้นที่ลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำ - พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่อ่อนไหวหรือพื้นที่เสี่ยงเฉพาะ - พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. กิจกรรมพัฒนารูปแบบ/ แนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภคในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ - ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช /ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ - เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่พัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง - แกนนำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 2. กิจกรรมพัฒนารูปแบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพที่เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม - ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ - เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่พัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง - ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม - แกนนำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 3. พัฒนารูปแบบระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคโดยแกนนำชุมชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ - ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ - เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่พัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง - ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม - แกนนำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 4. กิจกรรมพัฒนาและขยายผลรูปแบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชนชาวไทยภูเขา ภาคเหนือ - ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ - เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล - แกนนำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 5. กิจกรรมการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคโดยแกนนำชุมชนในพื้นที่อ่อนไหว (รอบบ่อขยะ จังหวัดร้อยเอ็ด) - ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ - เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล - แกนนำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
- ประชาชนทั่วประเทศ - ศูนย์อนามัยที่ 1-12, สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สาธารณสุขอำเภอ อปท. ชุมชน/หมู่บ้าน - ประชาชนในพื้นที่ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำประปา

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางอัมพร จันทวิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (41)14.1 กำกับ ติดตามและประเมินผล นโยบาย แผนงาน โครงการและการบังคับใช้กฎหมาย
5.2 โครงการสำคัญ 14.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospitals

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 10) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค

7. หลักการและเหตุผล :
การมีน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยถือเป็นความจำเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิต ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี แต่ยังเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเจริญของประเทศอีกด้วย รัฐบาลไทยจึงได้ดำเนินการจัดหาน้ำสะอาด เพื่อบริการประชาชนมาโดยตลอดตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2457 และได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2505-2509) จนถึงในปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้จัดให้มีบริการน้ำสะอาด แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่เขตเมืองและเขตชนบท นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำ ในชุมชนของตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดด้วยตนเอง เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและใช้อย่างทั่วถึงและพอเพียง กรมอนามัย ได้ดำเนินการสำรวจ ส่งเสริม พัฒนา ติดตาม และประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคในประเทศไทยเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคให้สะอาดปลอดภัยจากการปนเปื้อนของแบคทีเรีย สารเคมีและโลหะหนัก จากแหล่งน้ำบริโภคทุกประเภท ร่วมกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในระดับ การผลิต การควบคุมคุณภาพและผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำสะอาดทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน โดยสำรวจข้อมูลการจัดการน้ำบริโภคในครัวเรือน แหล่งน้ำที่ประชาชนนิยมใช้บริโภค ได้แก่ น้ำประปา น้ำดื่มบรรจุขวด น้ำบ่อตื้น น้ำบ่อบาดาล น้ำฝน น้ำตู้หยอดเหรียญ สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการกรมอนามัยตั้งแต่ ปี พ.ศ.2551-2560 เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ จำนวน 20 พารามิเตอร์ พบว่า คุณภาพน้ำบริโภคจากทุกแหล่งผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรียเหมาะสมสำหรับนำมาบริโภค เฉลี่ยร้อยละ 32.2 และที่เหลือร้อยละ67.8 ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ โดยมีการปนเปื้อนทางด้านแบคทีเรียมากที่สุด สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ประจำปีงบประมาณ 25๖๒ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ประกอบด้วยการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค การสนับสนุน ส่งเสริมมาตรการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาชนในการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำที่มีความสะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการบริโภค อันจะเป็นการป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อและส่งผลให้ประชาชนในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดี

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาระบบประปาให้มีน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัยเหมาะสมสำหรับ การบริโภคตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ 2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาระบบประปาให้มีระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานตามระบบการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ การจัดการน้ำบริโภค 3. เพื่อรวบรวม วิเคราะห์สถานการณ์การคุณภาพน้ำบริโภค ประจำปี 2562 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดูแลระบบประปาและประชาชนในการจัดการและการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.รายงานการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 1 เล่ม
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ประปาของ กปภ. ที่ได้รับการรับรองประปาดื่มได้ และ Water is Life ได้รับการสุ่มประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 78 แห่ง
2.เชิงปริมาณ : ประปาหมู่บ้านได้รับการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพน้ำ 200 แห่ง
3.เชิงปริมาณ : มี อปท. WSP ต้นแบบ 1 แห่ง
4.เชิงปริมาณ : มีรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค ประจำปี 2562 1 ฉบับ
5.เชิงปริมาณ : (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคได้ตามมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA 2001-2003) 200 แห่ง
6.เชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาน้ำบริโภค ได้ใช้ข้อมูลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค เพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ในการดำเนินงาน (กปน. กปภ. อปท. ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรน้ำบาดาล และ สนทช.) 6 แห่ง
7.เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับการคุ้มครองและมีน้ำประปาที่เหมาะสม สำหรับการบริโภค 80000 ครัวเรือน
8.เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับการคุ้มครองและมีน้ำประปาที่เหมาะสม สำหรับการบริโภค 100000 ครัวเรือน
9.เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับการคุ้มครองและมีน้ำประปาที่เหมาะสม สำหรับการบริโภคอย่างยั่งยืน 1000 ครัวเรือน

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 กิจกรรมพัฒนาระบบประปาให้มีน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย 1) สนับสนุนการพัฒนารับรองคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ และ Water is Life 2) สุ่มประเมินระบบประปาที่ผ่านการรับรองคุณภาพน้ำประปาดื่มได้และ Water is Life 3) เยี่ยมเสริมพลังเพื่อพัฒนาประปาดื่มได้ 4) จัดทำระบบรวบรวมข้อมูลและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน Water is Life 5) จัดทำประกาศรับรองและสนับสนุนพิธีเปิดประปาดื่มได้ 6) รวบรวมวิเคราะห์ และจัดทำสถานการณ์การสุ่มประเมินคุณภาพน้ำประปา 2. กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคตามมาตรฐาน 1) จัดทำแบบสำรวจ เกณฑ์มาตรฐานและแนวทางการดำเนินงาน 2) ชี้แจงเกณฑ์/แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการน้ำบริโภค (EHA 2001-2003) และการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน 3) สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) แก่ศูนย์ฯ 4) สุ่มตรวจและเยี่ยมเสริมพลัง อปท. ที่ได้รับการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA 2001-2003) และระบบประปาหมู่บ้าน 5) สนับสนุนการประกาศรับรองประปาดื่มได้และพิธีเปิดประปาดื่มได้ หรือพิธีมอบเกียรติบัตร EHA 6) เก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้านตรวจสอบคุณภาพน้ำ 7) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของคุณภาพน้ำประปา 8) จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 9) สรุปรวบรวมวิเคราะห์ และจัดทำสถานการณ์การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคตามมาตรฐาน 3. กิจกรรมการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 1) วางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 2) จัดทำแบบสอบถาม แบบสำรวจ และสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์และทดสอบในห้องปฏิบัติการกรมอนามัย และภาคสนาม 3) ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงาน/จัดซื้อค่าน้ำแข็งแช่ตัวอย่างและค่าขนส่งตัวอย่าง 4) ประมวลผล / วิเคราะห์ผล / ประเมินผลและจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 5) สนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการข้อมูลในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค(DOH Dash Board) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเอาผลการเฝ้าระวังฯ ไปใช้ประโยชน์ 6) สรุปสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภค จัดทำข้อเสนอ และสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อพัฒนา HL แก่ประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 1) วางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 2) สำรวจข้อมูลสภาพแวดล้อมโดยการใช้แบบสอบถามครัวเรือนและสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์และทดสอบในห้องปฏิบัติการกรมอนามัย และภาคสนาม 3) ประมวลผล / ประเมินผล และบันทึกลงระบบข้อมูลสารสนเทศ(ออนไลน์) ด้านการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคที่เกี่ยวข้อง 4) สรุปสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคในครัวเรือนระดับพื้นที่และจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 5) บริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคในครัวเรือนให้สะอาดปลอดภัย 6) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ 4. กิจกรรมการพัฒนาระบบการจัดการน้ำสะอาด (Water safety Plan) ใน อปท.ต้นแบบ 1) ประชุมคณะทำงานส่วนกลางและศูนย์อนามัยของพื้นที่เป้าหมาย 2) ชี้แจงการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาแก่ทีมงาน WSP ของ อปท. ต้นแบบ 3) ร่วมวางแผนการพัฒนาระบบประปาตามแนวทาง WSP 4) เยี่ยมเสริมพลัง ,ติดตามการดำเนินงาน และให้คำแนะนำในการดำเนินงาน 5) Audit WSP และสรุปผลการดำเนินงานและผลการ Audit WSP ให้แก่ผู้บริหาร อปท.

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 - จัดทำระบบรวบรวมข้อมูลและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน Water is Life 1 ระบบ 1 มี.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 30,000.00
2 - สุ่มประเมินระบบประปา 4 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562 114,200.00
3 - สุ่มประเมิน อปท. และเยี่ยมเสริมพลังประปาหมู่บ้าน 4 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562 97,760.00
4 - พัฒนาระบบการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) ใน อปท.ต้นแบบ 7 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562 178,040.00
5 - จัดทำเอกสารชี้แจง/แนวทางการดำเนินงาน (รวมกับพอ.เพื่อใช้อบรม Auditor) 100 ชุด 1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 4,360.00
6 - สนับสนุนการจัดชุดทดสอบภาคสนาม อ.11 อ.31 แก่ศูนย์ห้องปฏิบัติการ 360 ชุด 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 65,000.00
7 - สนับสนุนการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค 1600 ตัวอย่าง 1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 125,640.00
รวมเป็นเงิน 615,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
615,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. พื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 2. พื้นที่ อปท. และการประปาภูมิภาคทั่วประเทศ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- เขตสุขภาพ - ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล - การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ประชาชนทั่วไป

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางอัมพร จันทวิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่พิเศษ(เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก)

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน
3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน
16) จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
17) ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (48)16.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยง
5.2 โครงการสำคัญ 16. โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพาะ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 4) พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

7. หลักการและเหตุผล :
ตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง และเชื่อมต่อด่านเศรษฐกิจที่สำคัญ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เช่น การใช้ทรัพยากรเป็นจำนวนมาก การอพยพแรงงานและการเติบโตของเมือง การสาธารณสุขล้วนส่ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น ดังนั้นเป็นความจำเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพัฒนาและดำเนินการเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจดังกล่าวจึงมีความจำเป็นอย่างมาก การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ไม่ได้มุ่งเน้นสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวยังต้องคำนึงถึงผลกระทบทางอ้อมที่อาจเกิดจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยพื้นฐานจำเป็น และส่งผลต่อการดำรงชีวิต อาทิ การจัดการขยะ การจัดการสิ่งปฏิกูล การตรวจสอบคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำบริโภค และคุณภาพอาหาร จึงยิ่งต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามามีบทบาททางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในพื้นที่ 10 จังหวัดที่รัฐบาลประกาศให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงราย จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้รวมถึงพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 3 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรีด้วย อย่างไรก็ตามการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในด้านการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคและสุขาภิบาลอาหารนั้น นอกจากการสร้างมาตรฐานเพื่อกำกับดูแลด้านสุขาภิบาลและคุณภาพแล้ว ยังต้องสืบค้นข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง การสำรวจแหล่งน้ำ ระบบประปา ตลาด ร้านอาหาร และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อื่นๆเพื่อให้ เห็นภาพรวมเฉพาะ 2 พื้นที่สำคัญนี้ นำสู่การวางแผนจัดทำระบบรวบรวมข้อมูลให้รู้สถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคและการสุขาภิบาลอาหาร และสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับอุบัติการณ์โรคจากอาหารและน้ำเป็นสื่อเพื่อเปรียบเทียบแนวโน้มการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของโรค รวมถึงการสร้างระบบ กลไกในการเฝ้าระวังโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนเพื่อช่วยตรวจสอบ แจ้งเตือน แก้ไข ปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและกระตุ้นความเชื่อมั่นโดยประชาชนเอง

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสำรวจ รวบรวม สถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคและการจัดการสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 2. เพื่อออกแบบและจัดทำระบบรวบรวมข้อมูลสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภค การจัดการสุขาภิบาลอาหารและสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 3. เพื่อสร้างแกนนำเครือข่ายภาครัฐและประชาชนในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคและตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในชุมชน 4. เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 5. เพื่อส่งเสริมหน่วยผลิตประปาขนาดใหญ่พัฒนาคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานรองรับการแข่งขันการค้าในระดับประเทศ และต่างประเทศ โดยสามารถเป็นหน่วยฝึกอบรมให้แก่หน่วยผลิตประปาขนาดเล็กได้

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.สรุปสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 1 เล่ม
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : หน่วยผลิตประปา ตลาด ร้านอาหาร และกิจการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้รับการสำรวจและเฝ้าระวัง 13 จังหวัด
2.เชิงปริมาณ : มีสื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคและการจัดการสุขาภิบาลอาหารบนเรือขนส่งสินค้าตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 2 รูปแบบ
3.เชิงปริมาณ : มีรูปแบบการพัฒนาการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (GREEN and CLEAN City) 1 แห่ง
4.เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมการบริโภคน้ำฝนที่ปลอดภัย 1 แห่ง
5.เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายแกนนำในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคและตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ 100 คน
6.เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบผลิตประปาเข้าประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบผลิตประปาให้ได้มาตรฐาน 50 คน
7.เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่ได้บริโภคน้ำฝนที่สะอาด ปลอดภัย 50 คน
8.เชิงคุณภาพ : เครือข่ายแกนนำสามารถการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคและตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในชุมชนได้ 50 คน
9.เชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 1 แห่ง
10.เชิงคุณภาพ : มีระบบรวบรวมข้อมูลสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคและ การจัดการสุขาภิบาลอาหาร 1 ระบบ
11.เชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำสื่อการเรียนรู้ไปใช้อย่างเกิดประโยชน์และเป็นข้อมูลอ้างอิงในเชิงวิชาการ 2 แห่ง
12.เชิงคุณภาพ : พื้นที่ต้นแบบฯมีระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 2 รูปแบบ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. กิจกรรมสำรวจ รวบรวม สถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคและการจัดการสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 1) วางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 2) จัดทำแบบสำรวจและแบบสอบถามสำหรับใช้สำรวจข้อมูล 3) สำรวจและสุ่มเฝ้าระวังหน่วยผลิตประปา ตลาด ร้านอาหาร และกิจการที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบสำรวจตามข้อ 2) และสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ อาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ ผู้สัมผัสอาหาร ส่งตรวจวิเคราะห์และทดสอบในห้องปฏิบัติการกรมอนามัย และภาคสนาม 4) ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงาน/จัดซื้อค่าน้ำแข็งแช่ตัวอย่างและค่าขนส่งตัวอย่าง 5) ประมวลผล / วิเคราะห์ผล / ประเมินผล 6) จ้างผลิต/จัดทำ ระบบรวมรวมข้อมูลสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคและการจัดการสุขาภิบาลอาหาร และสื่อประชาสัมพันธ์ 7) สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำสถานการณ์สถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคและการจัดการสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ SEZ และ EEC 2. กิจกรรมสร้างแกนนำเครือข่ายภาครัฐและประชาชนในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคและตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในชุมชน 1) จัดทำหลักสูตรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคและตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในชุมชนสนับสนุนการการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) แก่ศูนย์อนามัยที่เกี่ยวข้อง 2) จัดประชุมชี้แจงแผนกิจกรรมและถ่ายทอดรูปแบบระบบเฝ้าระวังด้านการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคและการจัดการสุขาภิบาลอาหารสู่ศูนย์อนามัยและทีมดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง 3) จัดซื้อชุดทดสอบด้านน้ำบริโภคและสุขาภิบาลอาหารในการเฝ้าระวังอย่างง่าย จังหวัดละ 2 ชุด 4) จัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุสิ่งพิมพ์ วัสดุงานบ้าน วัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการประชุมและสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ ประกอบด้วย ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ (อ. 31) ชุดทดสอบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียทางด้านน้ำบริโภค( อ.11) และอาหาร (อ.13) พร้อมอุปกรณ์ 3. กิจกรรมส่งเสริมการบริโภคน้ำฝนที่ปลอดภัย 1) วางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 2) คัดเลือกพื้นที่ในการส่งเสริมการบริโภคน้ำฝนที่ปลอดภัย 3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ 4) ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงาน/จัดซื้อค่าน้ำแข็งแช่ตัวอย่างและค่าขนส่งตัวอย่าง 5) สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำข้อเสนอแนะการบริโภคน้ำฝนที่ปลอดภัย 4. กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (GREEN and CLEAN City) 1) ประสานงาน สำรวจพื้นที่ในการพัฒนารูปแบบ/คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ 2) ออกแบบรูปแบบการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ดังกล่าว 3) ลงพื้นที่ดำเนินการและจัดประชุมการจัดทำรูปแบบระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ดังกล่าว 4) ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังและให้คำแนะนำในการดูแล บำรุงรักษาระบบการจัดการคุณภาพน้ำ 5) ประเมินผล สรุปผลการดำเนินการ 5. กิจกรรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคและการจัดการสุขาภิบาลอาหารบนเรือขนส่งสินค้าตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 1) ออกแบบสื่อการเรียนรู้ทั้งแบบคู่มือและวีดีทัศน์ 2) จัดทำ/จัดซื้อ/จัดจ้าง ผลิตคู่มือแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคและการจัดการสุขาภิบาลอาหารตามมาตรา 77 และ 74 พ.ร.บ.แรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 3) ประสานสถานที่ถ่ายทำ และจัดทำ/จัดจ้าง ผลิตวีดีทัศน์การการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคและการจัดการสุขาภิบาลอาหารตามมาตรา 77 และ 74 พ.ร.บ.แรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานของเครือข่าย 4) จัดส่งคู่มือแนวทางให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ทางเว็บไซต์สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำและช่องทางอื่นๆ 6. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 1) วางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 2) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคและการจัดการสุขาภิบาลอาหาร 3) ประชุมคณะทำงานเพื่อออกแบบกิจกรรมในการประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบหมายอื่นๆ 4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการผลิตประปาให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 5) ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานของเครือข่ายน้ำบริโภค 6) จ้างผลิต/จัดทำสื่อวิชาการ/คู่มือ/ชุดความรู้การปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภค 7) เผยแพร่สื่อวิชาการ 8) ประเมิน สรุปผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดซื้อ/จ้าง ค่าน้ำแข็งแช่ตัวอย่างและค่าขนส่งตัวอย่าง 1 รายการ 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 10,000.00
2 จ้างผลิต/จัดทำ ระบบรวมรวมข้อมูลสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคและการจัดการสุขาภิบาลอาหาร และสื่อประชาสัมพันธ์ 1 ระบบ 1 ม.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2562 50,000.00
3 จัดประชุมชี้แจงแผนกิจกรรมและถ่ายทอดรูปแบบระบบเฝ้าระวังด้านการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคและการจัดการสุขาภิบาลอาหารสู่ศูนย์อนามัยและทีมดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 31,880.00
4 จัดซื้อชุดทดสอบด้านน้ำบริโภคและสุขาภิบาลอาหารในการเฝ้าระวังอย่างง่าย จังหวัดละ 2 ชุด 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 51,440.00
5 จัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุสิ่งพิมพ์ วัสดุงานบ้าน วัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการประชุมและสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 20,000.00
6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 31,880.00
7 ติดตามประเมินผล 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 11,880.00
8 จัดทำ/จัดซื้อ/จัดจ้าง ผลิตคู่มือแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคและการจัดการสุขาภิบาลอาหารตามมาตรา 77 และ 74 พ.ร.บ.แรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 20,000.00
9 จัดทำ/จัดจ้าง ผลิตวีดีทัศน์การการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคและการจัดการสุขาภิบาลอาหารตามมาตรา 77 และ 74 พ.ร.บ.แรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 1 ครั้ง 1 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 20,000.00
10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการผลิตประปาให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 1 ครั้ง 1 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 31,880.00
11 จัดทำ/จัดจ้าง ผลิตคู่มือแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการตลาดและร้านอาหารในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 1 เรื่อง 1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 10,000.00
12 สำรวจและ สุ่มเฝ้าระวังหน่วยผลิตประปา ตลาด ร้านอาหาร และกิจการที่เกี่ยวข้อง 3 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 47,520.00
13 ลงสำรวจสถานการรณ์ในพื้นที่ ประชุม จัดทำ ติดตามผล 3 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 31 พ.ค. 2562 47,520.00
รวมเป็นเงิน 384,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
384,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. พื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงราย จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดกาญจนบุรี 2. พื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 1 , 2 , 5 ,6 , 8 , 10 , 12 - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่เป้าหมาย - เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาค - แกนนำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ประชาชน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
หน่วยงานราชการ ท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางอัมพร จันทวิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (46)15.3 ประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการและมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม
5.2 โครงการสำคัญ 15.โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 14) ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

7. หลักการและเหตุผล :
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมทำให้เกิดสภาพความเป็นเมืองที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของอุตสาหกรรม และครัวเรือน สิ่งต่างๆ เหล่านี้สามารถเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งประเด็นของความปลอดภัยอาหาร คุณภาพน้ำบริโภค การจัดการมูลฝอย และ สิ่งปฏิกูล เป็นต้น ตามแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564 มุ่งเน้นที่จะป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต พร้อมกับเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับบุคลากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ ภายใต้วิสัยทัศของกรมอนามัยในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนด้านวิชาการ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย โดยดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใช้แนวทางของการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA) มาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับ cluster กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม และศูนย์อนามัยที่ ๑-๑๒ และขับเคลื่อนผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และ องค์การบริหารส่วนตำบล ตามประเด็นงานหลัก ๙ ระบบ ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖1 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ขึ้น ภายใต้กิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ทั้งการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) การพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารเพื่อรองรับกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อสนับสนุนให้พื้นที่เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง รวมถึงเหมาะสมกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้มแข็งในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนงานสุขาภิบาลอาหาร

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีระบบและกลไกการจัดการสุขาภิบาลอาาหารเพื่อพัฒนาสู่ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(EHA) 1 ระบบ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ระบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อการขับเคลื่อน EHA 1 ระบบ
2.เชิงปริมาณ : คู่มือปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. (9 ประเด็นงานหลัก 20 ประเด็นงานย่อย) 1 ฉบับ
3.เชิงปริมาณ : สถานการณ์การพัฒนาโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และ GREEN&CLEAN Hospital 1 ฉบับ
4.เชิงปริมาณ : พัฒนาพื้นที่ต้นแบบระบบข้อมูลสารสนเทศสุขาภิบาลอาหาร 1 แห่ง
5.เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงาน EHA ของประเทศไทย 1 ระบบ
6.เชิงปริมาณ : (ร่าง) กฎกระทรวงการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 1 ฉบับ
7.เชิงปริมาณ : สรุปผลการดำเนินงาน EHA 1 ฉบับ
8.เชิงปริมาณ : โรงอาหารต้นแบบตามเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 1 แห่ง
9.เชิงปริมาณ : รูปแบบและแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงาน EHA ระหว่างกรมอนามัย กับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ 1 ระบบ
10.เชิงปริมาณ : ผลการประเมินประสิทธิภาพฯ และต้นแบบ (Model) จากกระบวนการพัฒนา EHA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 รายการ
11.เชิงปริมาณ : (ร่าง) คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข หลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 4 ฉบับ
12.เชิงปริมาณ : รูปแบบและแนวทางการสนับสนุนเชิงวิชาการในการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ฉบับ
13.เชิงปริมาณ : ระบบและกลไกการขับเคลื่อนกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 1 ระบบ
14.เชิงปริมาณ : แนวทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และ ภาคีเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหาร 1 ระบบ
15.เชิงคุณภาพ : กฎหมายด้านสุขาภิบาลอาหารเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันตามกฎกระทรวงฯ ภายใต้ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 1 ฉบับ
16.เชิงคุณภาพ : บุคลากรและภาคีเครือข่ายมีแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร 10 คน
17.เชิงคุณภาพ : สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านระดับดีมาก และร้านอาหารในโรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (CFGT) 2 แห่ง
18.เชิงคุณภาพ : สถานการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร 1 ฉบับ
19.เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการยกระดับการดำเนินงาน EHA 1 ฉบับ
20.เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 1 ฉบับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการฯ 2. ประสานงาน/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการฯ แก่กลุ่มเป้าหมาย 3.จัดเตรียมเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ ประกอบการดำเนินงาน 4. ดำเนินงานโครงการฯ ตามแผนที่กำหนดไว้ 5. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ 6. สรุปและประเมินผลโครงการฯ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินรับรอง (Auditor) คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 1 ครั้ง 26 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 250,000.00
2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. (EHA) ของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 4 ครั้ง 17 ก.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562 454,500.00
3 เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และ GREEN&CLEAN Hospital 4 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 80,000.00
4 พัฒนากฎหมาย และระบบการขับเคลื่อนกฎหมายด้านสุขาภิบาลอาหาร ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562 195,000.00
5 เยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. 4 ครั้ง 1 มี.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 200,000.00
6 พัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. (EHA) 6 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 28,500.00
7 พิจารณากฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยคณะอนุกรรมการวิชาการ 2.1 (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ รองรับกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 2.2 (ร่าง) กฎกระทรวงสุขลักษณะของการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 6 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562 111,000.00
8 จัดทำ (ร่าง) คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การควบคุม การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ด้านสุขาภิบาลอาหาร 6 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 81,000.00
รวมเป็นเงิน 1,400,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,400,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 3.โรงพยาบาล/ รพ.สต. 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. เจ้าหน้าที่ Cluster กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 2. ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 3. เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ/ โรงพยาบาล/ รพ.สต. 4. จ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5. ภาคีเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหารที่เกี่ยวข้อง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ/ โรงพยาบาล/ รพ.สต. 3. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. ภาคีเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหารที่เกี่ยวข้อง 5. ประชาชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางอัมพร จันทวิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (6)1.6 พัฒนาการจัดการน้าบริโภคและสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
5.2 โครงการสำคัญ 1.โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
ประเทศไทย ก้าวเข้าสู่การปฏิรูปเพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และส่งเสริมเกิดการแข่งขันและพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างความเป็นอัตลักษณ์ สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในสังคมในการเข้ามาปฏิรูป สร้างมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ทั้งในเชิงสิ่งแวดล้อม ระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) ที่เน้นการพัฒนาในเชิงคุณภาพ การวางรากฐานและจัดการกับปัญหาที่เกิดจากการท่องเที่ยว ซึ่งการส่งเสริมและป้องกันโรคถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทสำคัญที่ทำให้แหล่งท่องเที่ยวมีคุณภาพ เป็นไปตามแผนการส่งเสริมและป้องกันโรค ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข 20 ปี และสอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ด้านการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค การสุขาภิบาล และสุขวิทยาส่วนบุคคล รวมทั้งด้านการสร้างความยั่งยืนของความเป็นเมือง และชุมชน น้ำบริโภคเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในการบริโภค อุปโภค และกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะน้ำบริโภคจะต้องสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อนต่างๆ การที่จะบรรลุการมีน้ำบริโภคที่สะอาดปลอดภัยสำหรับประชาชน จึงต้องมีการดูแลตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนไปถึงปลายน้ำที่ควบคุมคุณภาพก่อนถึงประชาชน ซึ่งในปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยได้เสื่อมโทรมลง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า การทำไร่เลื่อนลอย การเกษตรเชิงเดี่ยว เป็นต้น ส่งผลให้แหล่งต้นน้ำที่เป็นแหล่งที่มาของน้ำบริโภคเสื่อมโทรมลง เช่น พื้นที่ต้นน้ำในโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินทางภาคเหนือ ประสบปัญหาการสูญเสียหน้าดิน การพังทลายของดินสูง ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง การใช้สารเคมีทางการเกษตรจำนวนมาก ในขณะที่พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังเกิดปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน ขาดแคลนน้ำจืดเพื่อการอุปโภคและบริโภคในช่วงฤดูแล้ง การปนเปื้อนของเหล็กสูง รวมไปถึงการส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายด้าน จึงได้มีการจัดทำโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ ให้มีน้ำบริโภคที่สะอาด ปลอดภัยมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ โดยมีการดำเนินการภายใต้แผนบูรณาการทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมความเข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวและชุมชน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ เพื่อความสมดุลและยั่งยืนซึ่งพระราชกรณียกิจในพื้นที่เยี่ยมติดตามงานโครงการฯ ทรงมีพระราชกระแสสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาด้านน้ำ โภชนาการ สุขาภิบาล และสุขภาพอนามัย กรมอนามัย โดยสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ จึงจัดทำโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ กำหนดให้มีการส่งเสริมความรู้เชิงปฏิบัติการ/เสวนาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค และสุขอนามัย ส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพน้ำดื่มอย่างปลอดภัยและสุขอนามัยที่ถูกต้อง การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค เพื่อสนับสนุนและสนองพระราชดำริครอบคลุม เด็ก เยาวชน แม่บ้าน อาสาสมัคร และในระดับครัวเรือนและชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านน้ำบริโภคที่สะอาด ปลอดภัย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของสุขภาพที่ดีในที่สุด

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการน้ำบริโภคที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีน้ำบริโภค ที่สะอาด ปลอดภัย และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคอย่างต่อเนื่อง

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีรูปแบบการพัฒนาการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคตามบริบทของพื้นที่ 4 รูปแบบ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายการจัดการน้ำบริโภคในพื้นที่ 150 คน
2.เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภค 1 แห่ง
3.เชิงปริมาณ : สำรวจแหล่งน้ำทางเลือกเพื่อการบริโภค ติดตาม ประเมิน และแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ทุรกันดารหรือพื้นที่ขาดแคลนน้ำ 10 แห่ง
4.เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงจากสารเคมีเกษตร 1 แห่ง
5.เชิงคุณภาพ : รูปแบบการปรับปรุงและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ 2 รูปแบบ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1) พัฒนาและสาธิตรูปแบบ/แนวทางการปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำทางเลือกเพื่อการบริโภคในพื้นที่ 2) ติดตามการดำเนินงานพัฒนาการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ 3) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปสถานการณ์การจัดการน้ำบริโภคในพื้นที่ 2 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 1) สำรวจ ตรวจวิเคราะห์สารเคมีเกษตรในน้ำบริโภคในพื้นที่ลุ่มน้ำหมัน เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ 2) สำรวจและเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา 3) จัดประชุม/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดองค์ความรู้/สรุปบทเรียน เรื่องการจัดการและปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภค 4) ติดตามการดำเนินงานพัฒนาการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ 5) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปสถานการณ์การจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ 3 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคภายใต้โครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) 1) สำรวจและเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำทางเลือกเพื่อการบริโภคในพื้นที่ 2) พัฒนาและสาธิตรูปแบบ/แนวทางการปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำทางเลือกเพื่อการบริโภคในพื้นที่ 3) ติดตาม ประเมิน และแก้ปัญหาการดำเนินงานพัฒนาการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ 4) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปสถานการณ์การจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 สำรวจรูปแบบการจัดการน้ำบริโภค และเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 1 ลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำน่าน โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา) 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 30,260.00
2 สำรวจและเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำทางเลือกเพื่อการบริโภคในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ (กพด.) 1 จังหวัด 1 ธ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562 80,460.00
3 พัฒนาและสาธิตรูปแบบ/แนวทางการปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำทางเลือกเพื่อการบริโภคในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ (กพด.) 1 รูปแบบ 1 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 46,290.00
4 ติดตาม ประเมิน และแก้ปัญหาการดำเนินงานพัฒนาการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ (กพด.) 1 ครั้ง 1 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 26,500.00
5 จัดประชุมคืนข้อมูล และวางแผนการดำเนินงานในพื้นที่รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 2 ครั้ง 1 เม.ย. 2562 - 31 ส.ค. 2562 65,960.00
6 ติดตามการดำเนินงานพัฒนาการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 2 ครั้ง 1 มิ.ย. 2562 - 31 ส.ค. 2562 43,480.00
7 สำรวจสถานการณ์ ตรวจวิเคราะห์สารเคมีเกษตรในน้ำบริโภคในพื้นที่ 1 ลุ่มน้ำ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำบริโภคในพื้นที่รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ลุ่มน้ำหมัน) 3 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 166,800.00
8 ประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 153,250.00
รวมเป็นเงิน 613,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
613,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา 2 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน - พื้นลุ่มน้ำจำนวน 2 ลุ่มน้ำ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน และ จังหวัดเลย 3 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคภายใต้โครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) - โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ประกอบด้วย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ศูนย์พัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) ฯลฯ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - ประชาชน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - สาธารณสุขในพื้นที่ - ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช และศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 2 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน - ประชาชน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - สาธารณสุขในพื้นที่ - ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 3 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) - โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ประกอบด้วย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ศูนย์พัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) ฯลฯ - ครู ตชด. ครูอนามัย พระพี่เลี้ยง ครูพี่เลี้ยง นักเรียน อสม. ประชาชนในพื้นที่ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - สาธารณสุขในพื้นที่ - ศูนย์อนามัยที่ 1-13 และศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ประชาชนพื้นที่โครงการพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน และชุมชนใกล้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางอัมพร จันทวิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ลำดับที่ : 6

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาการจัดการน้ำบริโภคในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
6) ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (1)1.1 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5.2 โครงการสำคัญ 1.โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
เด็กวัยเรียนถือเป็นทรัพยากรและสมบัติอันล้ำค่าของประเทศชาติ จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้เด็กวัยเรียน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เจริญเติบโตเต็มศักยภาพ มีทักษะสุขภาพ ซึ่งจะต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และสามารถจัดการตนเองได้ ทั้งด้านการบริโภคอาหาร สุขอนามัยส่วนบุคคล และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ จากรายงานของสำนักระบาดวิทยา ในปี 2557 พบว่าเด็กอายุ 5-14 ปี มีอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง 170.2 คนต่อประชากรแสนคน และอัตราป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ 289.3 คนต่อประชากรแสนคน ดังนั้นหากบริโภคอาหารและน้ำที่ไม่สะอาด ไม่ปลอดภัย อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ การจัดบริการอาหารและน้ำจึงต้องถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร เพื่อให้เด็กได้รับประทานอาหารและน้ำที่สะอาด ปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี และเจริญเติบโตเต็มศักยภาพต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่โครงการมีน้ำบริโภคที่สะอาด ปลอดภัย และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคอย่างต่อเนื่อง

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ได้รูปแบบแนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้ำฝนเพื่อการบริโภคในรร.ถิ่นทุรกันดาร 1 รูปแบบ
2.ได้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคในรร.ถิ่นทุรกันดาร 1 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : โรงเรียนพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 1 และ 12 ที่ได้รับการ สำรวจ และเฝ้าระวังการจัดการน้ำฝนเพื่อการบริโภคในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร 30 แห่ง
2.เชิงปริมาณ : โรงเรียนในเป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนาและสาธิตรูปแบบ/แนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้ำฝนเพื่อการบริโภคในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร 1 รูปแบบ
3.เชิงคุณภาพ : สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพน้ำฝนเพื่อการบริโภคในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร 1 เล่ม

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดทำแบบสำรวจสถานการณ์คุณภาพน้ำฝนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 2. สำรวจ และเฝ้าระวังการจัดการน้ำฝนเพื่อการบริโภคในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร 3.จัดประชุม/ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพน้ำฝนให้แก่ครูใหญ่ ครูอนามัย พี่เลี้ยงเด็ก พระพี่เลี้ยง ครูตชด. และภาคีเครือข่าย 4. พัฒนาและสาธิตรูปแบบ/แนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้ำฝนเพื่อการบริโภคในโรงเรียน ถิ่นทุรกันดาร 5. ติดตาม ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพน้ำฝนเพื่อการบริโภคในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร 6. จัดทำ และสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์/วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพน้ำฝนในโรงเรียน ถิ่นทุรกันดาร 7. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานการจัดการคุณภาพน้ำฝนและถวายรายงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประชุม/ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพน้ำฝนให้แก่ครูใหญ่ ครูอนามัย พี่เลี้ยงเด็ก พระพี่เลี้ยง ครูตชด. และภาคีเครือข่าย 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 27,380.00
2 จัดทำ และสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์/วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพน้ำฝนในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร 1 ระบบ 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 100,000.00
3 พัฒนาและสาธิตรูปแบบ/แนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้ำฝนเพื่อการบริโภคในโรงเรียน ถิ่นทุรกันดาร 2 ครั้ง 1 ก.พ. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 117,445.00
4 ติดตาม ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพน้ำฝนเพื่อการบริโภคในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร 2 ครั้ง 1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562 61,320.00
5 สำรวจ และเฝ้าระวังการจัดการน้ำฝนเพื่อการบริโภคในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร 3 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 93,855.00
รวมเป็นเงิน 400,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
400,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ประกอบด้วย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 2. หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 3. ศูนย์อนามัยที่ ๑-๑๒ และศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ครูและนักเรียนในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางอัมพร จันทวิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ลำดับที่ : 7

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค(แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) ปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
17) ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต : 2) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย

7. หลักการและเหตุผล :
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ศึกษา วิจัย พัฒนาหลักเกณฑ์มาตรฐานวิชาการด้านสุขาภิบาลอาหารและด้านพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานของสถานประกอบการด้านอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 การควบคุมคุณภาพน้ำบริโภคของหน่วยผลิตน้ำบริโภค ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมอนามัยของประชาชน ดำเนินการผลิตสินค้าและบริการ (Product) ด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานใน Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อมในการผลิตสินค้าและบริการ (Product) พร้อมทั้งส่งต่อ Product ให้ศูนย์อนามัยนำไปถ่ายทอดให้ภาคีเครือข่ายนำไปใช้ในพื้นที่ ทั้งในพื้นที่ทั่วไป พื้นที่เสี่ยง พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่ตามโครงการพระราชดำริ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม แผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และได้เข้าร่วมดำเนินงานพัฒนาสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคในกลุ่มวัยต่างๆ ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยกำหนดเป้าหมายที่จะส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำบริโภคในระดับประเทศเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุขและด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง และ สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และสนองนโยบายในการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กร HPO และองค์กร HLO ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำบรรลุผลตามบทบาทหน้าที่และพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค ปี 2562 ขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และภาคีเครือข่ายทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 2.เพื่อนิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ศูนย์อนามัย และภาคีเครือข่ายทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 3.เพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค 4.เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำบริโภคในระดับประเทศ 5.เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กร HPO และองค์กร HLO

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานมีการบริหารจัดการและการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ภาคีเครือข่ายได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ 100 คน

10. วิธีการดำเนินงาน :
ด้านบริหารจัดการ 1.จัดทำโครงการและจัดทำแผนการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2.จัดซื้อจัดจ้างผลิตวัสดุสาธิตที่ถูกสุขลักษณะด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค 3.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุสำหรับตกแต่งชุดของที่ระลึกในการออกติดตามงาน วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุยานพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิง และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 4.การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ สำนักงาน และยานพาหนะ 5.การจัดจ้างเหมาบริการต่างๆ 6.การจัดซื้อจัดจ้างผลิตวัสดุอุปกรณ์ สื่อ เอกสารสิ่งพิมพ์ ชุดนิทรรศการเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค 7.เบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 8.เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา ด้านส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อน 9.จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 10.จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ ๖ กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการและคณะทำงานชุดต่างๆที่กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย และสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำมีคำสั่งแต่งตั้ง 11.สนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ สร้างกระแส แถลงข่าว จัดนิทรรศการ สาธิตการปรุง ประกอบอาหาร การพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 12.จัดจ้างผลิตวารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปี 2562 จำนวน 3 ฉบับ 13.พัฒนาศักยภาพทีมนำ และพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ ด้านพัฒนานวัตกรรม และ Health Literacy 14.จัดประชุม อบรม สัมมนา ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน สุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค 15.เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนา คุณภาพน้ำบริโภคของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาค 16.การประเมินผลการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค 17.การพัฒนาศูนย์ข้อมูลสุขาภิบาลอาหารและน้ำเพื่อการสื่อสารสาธารณะ 18.การดำเนินการพัฒนาองค์กรสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำให้เป็นองค์กร HPO และ HLO เพื่อ สนับสนุนการขับเคลื่อนกรมอนามัยสู่ DOH 4.0 19.การจัดทำแผนจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำบริโภคในระดับประเทศ 20.การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมที่จัดโดยกรมอนามัยและหน่วยงานอื่นๆ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 53,190.00
2 จัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 32,810.00
3 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 36,000.00
รวมเป็นเงิน 122,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
122,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัย พื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ และประชาชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.กลุ่มอำนวยการ 2.กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

19. ผู้เสนอโครงการ :
1.นางสาวฐิติพร วีรเธียรภิญโญ 2.นายผาไท จุลสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางอัมพร จันทวิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ลำดับที่ : 8

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร และพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค(แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี) ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน
3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน
18) ร้อยละความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ศึกษา วิจัย พัฒนาหลักเกณฑ์มาตรฐานวิชาการด้านสุขาภิบาลอาหารและด้านพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานของสถานประกอบการด้านอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 การควบคุมคุณภาพน้ำบริโภคของหน่วยผลิตน้ำบริโภค ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมอนามัยของประชาชน ดำเนินการผลิตสินค้าและบริการ (Product) ด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานใน Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อมในการผลิตสินค้าและบริการ (Product) พร้อมทั้งส่งต่อ Product ให้ศูนย์อนามัยนำไปถ่ายทอดให้ภาคีเครือข่ายนำไปใช้ในพื้นที่ ทั้งในพื้นที่ทั่วไป พื้นที่เสี่ยง พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่ตามโครงการพระราชดำริ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม แผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และได้เข้าร่วมดำเนินงานพัฒนาสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคในกลุ่มวัยต่างๆ ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยกำหนดเป้าหมายที่จะส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำบริโภคในระดับประเทศเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุขและด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง และ สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และสนองนโยบายในการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กร HPO และองค์กร HLO ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำบรรลุผลตามบทบาทหน้าที่และพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค ปี 2562 ขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และภาคีเครือข่ายทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 2 เพื่อนิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ศูนย์อนามัย และภาคีเครือข่ายทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 3 เพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค 4 เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำบริโภคในระดับประเทศ 5 เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กร HPO และองค์กร HLO

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานมีการบริหารจัดการและการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ภาคีเครือข่ายได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ 100 คน

10. วิธีการดำเนินงาน :
ด้านบริหารจัดการ 1. จัดทำโครงการและจัดทำแผนการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2.จัดซื้อจัดจ้างผลิตวัสดุสาธิตที่ถูกสุขลักษณะด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค 3. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุสำหรับตกแต่งชุดของที่ระลึกในการออกติดตามงาน วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุยานพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิง และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 4. การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ สำนักงาน และยานพาหนะ 5. การจัดจ้างเหมาบริการต่างๆ 6. การจัดซื้อจัดจ้างผลิตวัสดุอุปกรณ์ สื่อ เอกสารสิ่งพิมพ์ ชุดนิทรรศการเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค 7. เบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 8. เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา ด้านส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อน 9. จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 10. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ ๖ กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการและคณะทำงานชุดต่างๆที่กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย และสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำมีคำสั่งแต่งตั้ง 11. สนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ สร้างกระแส แถลงข่าว จัดนิทรรศการ สาธิตการปรุง ประกอบอาหาร การพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 12. จัดจ้างผลิตวารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปี 2562 จำนวน 3 ฉบับ 13. พัฒนาศักยภาพทีมนำ และพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ ด้านพัฒนานวัตกรรม และ Health Literacy 14. จัดประชุม อบรม สัมมนา ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน สุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค 15. เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนา คุณภาพน้ำบริโภคของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาค 16. การประเมินผลการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค 17. การพัฒนาศูนย์ข้อมูลสุขาภิบาลอาหารและน้ำเพื่อการสื่อสารสาธารณะ 18. การดำเนินการพัฒนาองค์กรสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำให้เป็นองค์กร HPO และ HLO เพื่อ สนับสนุนการขับเคลื่อนกรมอนามัยสู่ DOH 4.0 19. การจัดทำแผนจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำบริโภคในระดับประเทศ 20. การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมที่จัดโดยกรมอนามัยและหน่วยงานอื่นๆ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมพัฒนาองค์กรสู่ องค์กร HPO 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 79,800.00
2 ค่าจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 12 ครั้ง/คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 264,000.00
รวมเป็นเงิน 343,800.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
343,800.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัย พื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ และประชาชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.กลุ่มอำนวยการ 2.กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

19. ผู้เสนอโครงการ :
1.นางสาวฐิติพร วีรเธียรภิญโญ 2. นายผาไท จุลสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางอัมพร จันทวิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ลำดับที่ : 9

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค(แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ) ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน
3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน
17) ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 10) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค

7. หลักการและเหตุผล :
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ศึกษา วิจัย พัฒนาหลักเกณฑ์มาตรฐานวิชาการด้านสุขาภิบาลอาหารและด้านพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานของสถานประกอบการด้านอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 การควบคุมคุณภาพน้ำบริโภคของหน่วยผลิตน้ำบริโภค ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมอนามัยของประชาชน ดำเนินการผลิตสินค้าและบริการ (Product) ด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานใน Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อมในการผลิตสินค้าและบริการ (Product) พร้อมทั้งส่งต่อ Product ให้ศูนย์อนามัยนำไปถ่ายทอดให้ภาคีเครือข่ายนำไปใช้ในพื้นที่ ทั้งในพื้นที่ทั่วไป พื้นที่เสี่ยง พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่ตามโครงการพระราชดำริ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม แผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และได้เข้าร่วมดำเนินงานพัฒนาสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคในกลุ่มวัยต่างๆ ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยกำหนดเป้าหมายที่จะส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำบริโภคในระดับประเทศเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุขและด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง และ สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และสนองนโยบายในการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กร HPO และองค์กร HLO ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำบรรลุผลตามบทบาทหน้าที่และพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค ปี 2562 ขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และภาคีเครือข่ายทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 2 เพื่อนิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ศูนย์อนามัย และภาคีเครือข่ายทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 3 เพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค 4 เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำบริโภคในระดับประเทศ 5 เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กร HPO และองค์กร HLO

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานมีการบริหารจัดการและการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ภาคีเครือข่ายได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ 100 คน

10. วิธีการดำเนินงาน :
ด้านบริหารจัดการ 1. จัดทำโครงการและจัดทำแผนการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดซื้อจัดจ้างผลิตวัสดุสาธิตที่ถูกสุขลักษณะด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค 3. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุสำหรับตกแต่งชุดของที่ระลึกในการออกติดตามงาน วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุยานพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิง และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 4. การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ สำนักงาน และยานพาหนะ 5. การจัดจ้างเหมาบริการต่างๆ 6. การจัดซื้อจัดจ้างผลิตวัสดุอุปกรณ์ สื่อ เอกสารสิ่งพิมพ์ ชุดนิทรรศการเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค 7. เบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 8. เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาด้านส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อน 9. จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 10. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ ๖ กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการและคณะทำงานชุดต่างๆที่กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย และสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำมีคำสั่งแต่งตั้ง 11. สนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ สร้างกระแส แถลงข่าว จัดนิทรรศการ สาธิตการปรุง ประกอบอาหาร การพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 12. จัดจ้างผลิตวารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปี 2562 จำนวน 3 ฉบับ 13. พัฒนาศักยภาพทีมนำ และพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ ด้านพัฒนานวัตกรรม และ Health Literacy 14. จัดประชุม อบรม สัมมนา ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค 15. เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาค 16. การประเมินผลการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค 17. การพัฒนาศูนย์ข้อมูลสุขาภิบาลอาหารและน้ำเพื่อการสื่อสารสาธารณะ 18. การดำเนินการพัฒนาองค์กรสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำให้เป็นองค์กร HPO และ HLO เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกรมอนามัยสู่ DOH 4.0 19. การจัดทำแผนจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำบริโภคในระดับประเทศ 20. การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมที่จัดโดยกรมอนามัยและหน่วยงานอื่นๆ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ถอดบทเรียนเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานศูนย์อนามัยที่1-12 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 10 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 240,000.00
2 เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาที่จัดโดยกรมอนามัยและหน่วยงานอื่นๆ,การปฏิบัติงานล่วงเวลา 24 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 105,000.00
รวมเป็นเงิน 345,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
345,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัย พื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ และประชาชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.กลุ่มอำนวยการ 2.กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

19. ผู้เสนอโครงการ :
1.นางสาวฐิติพร วีรเธียรภิญโญ 2. นายผาไท จุลสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางอัมพร จันทวิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ลำดับที่ : 10

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค(แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม) ปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน
3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน
17) ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (66)21.2 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาระบบการสื่อสาร
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 14) ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

7. หลักการและเหตุผล :
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ศึกษา วิจัย พัฒนาหลักเกณฑ์มาตรฐานวิชาการด้านสุขาภิบาลอาหารและด้านพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานของสถานประกอบการด้านอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 การควบคุมคุณภาพน้ำบริโภคของหน่วยผลิตน้ำบริโภค ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมอนามัยของประชาชน ดำเนินการผลิตสินค้าและบริการ (Product) ด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานใน Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อมในการผลิตสินค้าและบริการ (Product) พร้อมทั้งส่งต่อ Product ให้ศูนย์อนามัยนำไปถ่ายทอดให้ภาคีเครือข่ายนำไปใช้ในพื้นที่ ทั้งในพื้นที่ทั่วไป พื้นที่เสี่ยง พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่ตามโครงการพระราชดำริ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม แผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และได้เข้าร่วมดำเนินงานพัฒนาสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคในกลุ่มวัยต่างๆ ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยกำหนดเป้าหมายที่จะส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำบริโภคในระดับประเทศเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุขและด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง และ สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และสนองนโยบายในการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กร HPO และองค์กร HLO ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำบรรลุผลตามบทบาทหน้าที่และพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค ปี 2562 ขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และภาคีเครือข่ายทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 2 เพื่อนิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ศูนย์อนามัย และภาคีเครือข่ายทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 3 เพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค 4 เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำบริโภคในระดับประเทศ 5 เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กร HPO และองค์กร HLO

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานมีการบริหารจัดการและการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ภาคีเครือข่ายได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ 100 คน

10. วิธีการดำเนินงาน :
ด้านบริหารจัดการ 1 จัดทำโครงการและจัดทำแผนการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 จัดซื้อจัดจ้างผลิตวัสดุสาธิตที่ถูกสุขลักษณะด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค 3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุสำหรับตกแต่งชุดของที่ระลึกในการออกติดตามงาน วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุยานพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิง และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 4 การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ สำนักงาน และยานพาหนะ 5 การจัดจ้างเหมาบริการต่างๆ 6 การจัดซื้อจัดจ้างผลิตวัสดุอุปกรณ์ สื่อ เอกสารสิ่งพิมพ์ ชุดนิทรรศการเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค 7 เบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 8 เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาด้านส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อน 9 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 10 จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ ๖ กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการและคณะทำงานชุดต่างๆที่กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย และสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำมีคำสั่งแต่งตั้ง 11 สนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ สร้างกระแส แถลงข่าว จัดนิทรรศการ สาธิตการปรุง ประกอบอาหาร การพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 12 จัดจ้างผลิตวารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปี 2562 จำนวน 3 ฉบับ 13 พัฒนาศักยภาพทีมนำ และพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ ด้านพัฒนานวัตกรรม และ Health Literacy 14 จัดประชุม อบรม สัมมนา ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค 15 เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาค 16 การประเมินผลการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค 17 การพัฒนาศูนย์ข้อมูลสุขาภิบาลอาหารและน้ำเพื่อการสื่อสารสาธารณะ 18 การดำเนินการพัฒนาองค์กรสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำให้เป็นองค์กร HPO และ HLO เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกรมอนามัยสู่ DOH 4.0 19 การจัดทำแผนจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำบริโภคในระดับประเทศ 20 การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมที่จัดโดยกรมอนามัยและหน่วยงานอื่นๆ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์ ผลิตสื่อสร้างความรอบรู้ 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 184,800.00
2 จัดจ้างผลิตวารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปี 2562 3 ฉบับ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 399,600.00
3 ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำบริโภคในระดับประเทศ 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 192,400.00
4 จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงานกลุ่มที่ ๖ กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่างๆ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 37,200.00
รวมเป็นเงิน 814,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
814,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัย พื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ และประชาชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1 กลุ่มอำนวยการ 2 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

19. ผู้เสนอโครงการ :
1.นางสาวฐิติพร วีรเธียรภิญโญ 2. นายผาไท จุลสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางอัมพร จันทวิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ลำดับที่ : 11

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค(แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ) ปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (45)15.2 กำกับ ติดตามและประเมินผล นโยบาย แผนงาน โครงการและการบังคับใช้กฎหมาย
5.2 โครงการสำคัญ 15.โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 4) พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

7. หลักการและเหตุผล :
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ศึกษา วิจัย พัฒนาหลักเกณฑ์มาตรฐานวิชาการด้านสุขาภิบาลอาหารและด้านพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานของสถานประกอบการด้านอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 การควบคุมคุณภาพน้ำบริโภคของหน่วยผลิตน้ำบริโภค ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมอนามัยของประชาชน ดำเนินการผลิตสินค้าและบริการ (Product) ด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานใน Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อมในการผลิตสินค้าและบริการ (Product) พร้อมทั้งส่งต่อ Product ให้ศูนย์อนามัยนำไปถ่ายทอดให้ภาคีเครือข่ายนำไปใช้ในพื้นที่ ทั้งในพื้นที่ทั่วไป พื้นที่เสี่ยง พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่ตามโครงการพระราชดำริ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม แผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และได้เข้าร่วมดำเนินงานพัฒนาสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคในกลุ่มวัยต่างๆ ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยกำหนดเป้าหมายที่จะส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำบริโภคในระดับประเทศเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุขและด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง และ สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และสนองนโยบายในการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กร HPO และองค์กร HLO ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำบรรลุผลตามบทบาทหน้าที่และพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค ปี 2562 ขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และภาคีเครือข่ายทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 2 เพื่อนิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ศูนย์อนามัย และภาคีเครือข่ายทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 3 เพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค 4 เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำบริโภคในระดับประเทศ 5 เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กร HPO และองค์กร HLO

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานมีการบริหารจัดการและการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ภาคีเครือข่ายได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ 100 คน

10. วิธีการดำเนินงาน :
ด้านบริหารจัดการ 1 จัดทำโครงการและจัดทำแผนการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 จัดซื้อจัดจ้างผลิตวัสดุสาธิตที่ถูกสุขลักษณะด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค 3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุสำหรับตกแต่งชุดของที่ระลึกในการออกติดตามงาน วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุยานพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิง และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 4 การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ สำนักงาน และยานพาหนะ 5 การจัดจ้างเหมาบริการต่างๆ 6 การจัดซื้อจัดจ้างผลิตวัสดุอุปกรณ์ สื่อ เอกสารสิ่งพิมพ์ ชุดนิทรรศการเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค 7 เบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 8 เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาด้านส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อน 9 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 10 จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ ๖ กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการและคณะทำงานชุดต่างๆที่กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย และสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำมีคำสั่งแต่งตั้ง 11 สนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ สร้างกระแส แถลงข่าว จัดนิทรรศการ สาธิตการปรุง ประกอบอาหาร การพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 12 จัดจ้างผลิตวารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปี 2562 จำนวน 3 ฉบับ 13 พัฒนาศักยภาพทีมนำ และพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ ด้านพัฒนานวัตกรรม และ Health Literacy 14 จัดประชุม อบรม สัมมนา ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค 15 เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาค 16 การประเมินผลการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค 17 การพัฒนาศูนย์ข้อมูลสุขาภิบาลอาหารและน้ำเพื่อการสื่อสารสาธารณะ 18 การดำเนินการพัฒนาองค์กรสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำให้เป็นองค์กร HPO และ HLO เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกรมอนามัยสู่ DOH 4.0 19 การจัดทำแผนจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำบริโภคในระดับประเทศ 20 การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมที่จัดโดยกรมอนามัยและหน่วยงานอื่นๆ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าจ้างขนส่งสิ่งสนับสนุน 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 5,000.00
2 จัดจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ คอมพิวเตอร์ และอาคารสำนักงาน 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 10,000.00
3 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุสำหรับตกแต่งฯ วัสดุสนับสนุนงานสาธารณภัย และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 81,260.00
4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าจอดรถ 10 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 10,000.00
5 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 18,600.00
6 ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 91,140.00
รวมเป็นเงิน 216,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
216,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัย พื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ และประชาชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1 กลุ่มอำนวยการ 2 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

19. ผู้เสนอโครงการ :
1.นางสาวฐิติพร วีรเธียรภิญโญ 2. นายผาไท จุลสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางอัมพร จันทวิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ลำดับที่ : 12

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาโรงอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย (GREEN Canteen) เพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับประชาชนกลุ่มวัยทำงาน

2. ยุทธศาสตร์ :
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
12) ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
กลุ่มวัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (26)9.4 พัฒนาชุดความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
5.2 โครงการสำคัญ 9. โครงการวัยทำงานศตวรรษที่ 21 หุ่นดี สุขภาพดี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
การทำงานนับว่ามีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง อาจกล่าวได้ว่า การทำงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ปฏิบัติมากกว่ากิจกรรมใดๆ จึงควรมีสภาวะการทำงานที่เหมาะสม อันจะทำให้เกิดความสุขทั้งร่างกาย และจิตใจ มีความรู้สึกมั่นคงทั้งสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และสุขภาวะทางสังคม ถ้าหากว่าเวลาส่วนมากของชีวิตในการทำงานนี้ ได้อยู่กับสิ่งที่ตนเองพอใจก็จะช่วยให้มีสภาพจิตใจ และอารมณ์ที่จะส่งเสริมให้เกิดสภาพการทำงานที่ดี ส่งผลต่อชีวิตโดยส่วนรวมของบุคคลผู้นั้นให้เป็นสุขอันเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาองค์กร ให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพสูง สามารถรับมือและแข่งขันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ เพราะคน คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กรที่นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ โดยองค์กรใดๆ ที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลต่อความสำเร็จในภาพรวม การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงมีคุณประโยชน์และเป็นตัวแปรชี้วัดความสำเร็จขององค์กรในอนาคตได้อย่างดี ซึ่งแนวคิดการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่นอกจากการให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการบริหารความแตกต่างของบุคลากรภายในองค์กรแล้วยังมุ่งส่งเสริมและจัดการให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุขด้วย อาหารเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงาน การบริโภคอาหารที่ไม่สะอาดเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งจากสถานการณ์การเจ็บป่วยของประชาชนที่เกิดจากโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อในปัจจุบัน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ซึ่งเกิดจากการปนเปื้อนของเชื้อโรคในอาหาร โดยการปนเปื้อนส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกสุขลักษณะของผู้เตรียม ปรุงประกอบอาหาร โรงอาหารในสถานที่ทำงาน เป็นสถานที่ที่มีประชาชนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทั้งผู้ที่ทำงานในหน่วยงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้มาติดต่อ เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องปรุงประกอบอาหารเอง ซึ่งถ้าหากผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร ประชาชนก็จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับการบริโภคที่ไม่สะอาด ปลอดภัย สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำ โครงการพัฒนาโรงอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย (GREEN Canteen) เพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับประชาชนกลุ่มวัยทำงาน เพื่อพัฒนารูปแบบและระบบการจัดการโรงอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยสำหรับสุขภาพร่างกายที่ดีของประชานกลุ่มวัยทำงาน เพื่อพัฒนารูปแบบและต้นแบบการจัดการโรงอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย (GREEN Canteen) ในหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะภาคการสาธารณสุข เพื่อให้คนวัยทำงานมีสุขภาพดี ได้รับบริการด้านอาหาร และน้ำบริโภคที่สะอาด ปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการทำงานของบุคลากรในองค์กร เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีความยั่งยืน เป็นองค์กรแห่งความสุขที่แท้จริง

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อพัฒนารูปแบบและระบบการจัดการโรงอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยสำหรับสุขภาพร่างกายที่ดีของประชานกลุ่มวัยทำงาน (GREEN Canteen) 2 เพื่อพัฒนาโรงอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย (GREEN Canteen) สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ต้นแบบและรูปแบบการจัดการโรงอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย (GREEN Canteen) ของหน่วยงานส่วนกลางในกระทรวงสาธารณสุข 1 รูปแบบ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อพัฒนารูปแบบ/แนวทางโรงอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย (GREEN Canteen) 25 คน
2.เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหารในโรงอาหารหน่วยราชการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการน้ำบริโภค 300 คน
3.เชิงคุณภาพ : มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงาน และการพัฒนาต้นแบบโรงอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย (GREEN Canteen) ในโรงอาหารสำหรับหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง 2 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 จัดทำโครงการ แผนงาน และกรอบการดำเนินงาน 2 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาโรงอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย (GREEN Canteen) 3 ประชุมคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนารูปแบบ แนวทาง โรงอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย (GREEN Canteen) สำหรับโรงอาหารในสถานที่ราชการ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโรงอาหารในกระทรวงสาธารณสุข 5 พัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหารในโรงอาหารในกระทรวงสาธารณสุข 6 พัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการน้ำบริโภค และผลักดันให้เกิดต้นแบบโรงอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย (GREEN Canteen)

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโรงอาหาร ของหน่วยงานส่วนกลางในกระทรวงสาธารณสุข 1 ครั้ง/คน 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 19,000.00
2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์/สื่อสิ่งพิมพ์ โรงอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย (GREEN Canteen) 1 เรื่อง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 209,000.00
3 สำรวจสถานการณ์สุขาภิบาลอาหารและน้ำในโรงอาหารกระทรวงสาธารณสุข 1 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 75,000.00
4 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายเครือข่าย GREEN Canteen ของหน่วยงานส่วนกลางในกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์อนามัย 2 ครั้ง/คน 1 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 125,000.00
5 ประชุมคณะทำงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 รูปแบบ แนวทาง และเกณฑ์โรงอาหารคุณภาพสะอาด ปลอดภัย (GREEN Canteen) 3 ครั้ง/คน 1 พ.ย. 2561 - 31 พ.ค. 2562 18,000.00
6 พัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหารในโรงอาหาร ของหน่วยงานส่วนกลางในกระทรวงสาธารณสุข 360 ครั้ง/คน 1 ก.พ. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 54,000.00
รวมเป็นเงิน 500,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
500,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการโรงอาหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1 หน่วยงานภาครัฐ 2 สถานประกอบการ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1 หน่วยงานภาครัฐ 2 ภาคีเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหารที่เกี่ยวข้อง 3 ประชาชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางอัมพร จันทวิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ลำดับที่ : 13

1. ชื่อโครงการ :
โครงการจัดการสุขาภิบาลอาหาร และน้ำ ในครัวเรือนผู้สูงอายุ และวัด

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (29)10.1 พัฒนาระบบ Pre – Ageing เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ
5.2 โครงการสำคัญ 10.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยพบว่าร้อยละ 95 ของผู้สูงอายุมีความเจ็บป่วยด้วยโรคและ ปัญหาสุขภาพ มีเพียงร้อยละ 5 ที่มีสุขภาพแข็งแรง จากสถิติสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๙ พบว่า ในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ พบจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคท้องร่วง ทั้งสิ้น ๑,๗๐๖ คน ๑,๘๑๘ คน และ ๒,๑๖๙ คน ตามลำดับ โดยกลุ่มอายุที่เสียชีวิตจากท้องร่วงมากที่สุด คือ กลุ่มวัยผู้สูงอายุ (อายุเกิน ๖๐ ปี ขึ้นไป) จำนวน ๑,๔๕๗ คน (ร้อยละ ๖๗.๒) ซึ่งโรคท้องร่วงมีสาเหตุเกิดจากการปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหารและน้ำดื่ม และเกิดจากปัญหาด้านการสุขาภิบาลอาหาร และสุขลักษณะในการประกอบปรุง ผลิตอาหารที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีคุณภาพ จึงทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีอันตราย หรือเชื้อก่อโรคแก่ผู้บริโภคได้ นอกจากนี้ จากข้อมูลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคของกรมอนามัย ประจำปี ๒๕๖๑ พบว่าร้อยละ ๗๘ ของน้ำบริโภคประเภทต่าง ๆ ของประเทศมีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน ดังนั้นการดูแลด้านสุขลักษณะของครัวที่ดีเป็นการป้องกันโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อได้ และนอกจากนี้การจัดวางที่เหมาะสมช่วยป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้สูงอายุ เช่น การหกล้ม ซึ่งผู้สูงอายุและคนในครอบครัวสามารถปฏิบัติได้ง่าย และนอกจากจากนี้ยังพบว่าพระสงฆ์มากกว่า ร้อยละ ๕๐ ของพระสงฆ์เป็นผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มเป็นผู้สูงอายุมากขึ้น ดังนั้นการจัดการสุขาภิบาลอาหารในครัววัดก็มีความจำเป็นด้วยเช่นกัน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนทางสังคมด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารและน้ำ ของประชาชนที่ถูกต้อง และสามารถป้องกันตนเองได้อย่างเหมาะสม จึงจัดทำโครงการจัดการสุขาภิบาลอาหาร และน้ำ ในครัวเรือนผู้สูงอายุ และวัด เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในครัวเรือน และจัดทำสื่อด้านสุขาภิบาลอาหารในครัววัด โดยร่วมกับศูนย์อนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสำรวจข้อมูล และจัดทำหลักเกณฑ์ด้านเพื่อส่งเสริมและครัวผู้สูงอายุและครัววัดให้สะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในครัวเรือน 2. เพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำในวัด

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.รูปแบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในครัวเรือนและวัด 1 รูปแบบ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : รูปแบบ/นวัตกรรมการจัดสภาพครัวที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในครัวเรือน 1 รูปแบบ
2.เชิงปริมาณ : สื่อประชาสัมพันธ์การจัดการด้านสุขาภิบาลอาหรและน้ำในวัด 1 เรื่อง
3.เชิงคุณภาพ : เกิดต้นแบบครัวที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในครัวเรือน 1 แห่ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ศึกษาสถานการณ์การและข้อมูลการจัดการอาหารและน้ำสำหรับผู้สูงอายุในครัวเรือนและในวัด 2. จัดทำหลักเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำที่เหมาะสมกับครัวผู้สูงอายุและครัววัด 3. พัฒนาต้นแบบการจัดสภาพครัวที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในครัวเรือน 4. สร้างนวัตกรรมการเสริม สร้างความรอบรู้การจัดสภาพครัวที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในครัวเรือน 5. จัดทำสื่อด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำในวัด(GREEN & CLEAN Temple) ด้านสุขาภิบาลอาหาร

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 พัฒนาแนวทางการจัดสภาพครัวที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุและการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมในการจัดสุขาภิบาลอาหารและน้ำสำหรับผู้สูงอายุ 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 5,700.00
2 พัฒนานวัตกรรมการเสริมสร้างความรอบรู้ในด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำสำหรับผู้สูงอายุ 1 ครั้ง 1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562 61,820.00
3 ศึกษาสถานการณ์การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำครัววัด 1 เรื่อง 1 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 2,000.00
4 ประชุมวิชาการจัดทำร่างหลักเกณฑ์แนวทางการจัดการสุขาภิบาลอาหารในครัววัด 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 5,700.00
5 พัฒนาสื่อเพื่อสนับสนุนด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำในครัววัด 1 ครั้ง 1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 190,300.00
6 ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ ในกรุงเทพและเขตปริมณฑล 2 ครั้ง 1 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 2,000.00
7 วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำสำหรับผู้สูงอายุในครัวเรือน 4 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 100,000.00
8 พัฒนา Model ต้นแบบครัวเรือนจัดครัวที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ 8 ครั้ง 1 ก.พ. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 132,480.00
รวมเป็นเงิน 500,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
500,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. ครัวเรือน/ชุมชนที่เป็นชุมชน Active community 2. วัดเป้าหมาย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. เจ้าหน้าที่ Cluster กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 2. ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 3. เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ/ โรงพยาบาล/ รพ.สต. 4. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5. ภาคีเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหารที่เกี่ยวข้อง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ/ โรงพยาบาล/ รพ.สต. 3. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. ภาคีเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหารที่เกี่ยวข้อง 5. ประชาชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางอัมพร จันทวิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................