หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (48)16.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยง
5.2 โครงการสำคัญ 16. โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพาะ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 4) พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

7. หลักการและเหตุผล :
จากที่รัฐบาลมีนโยบายกำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุนในพื้นที่ชายแดนด้านต่างๆ เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและในพื้นที่มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2562 สำหรับการจัดการปัญหาในพื้นที่ กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขได้ให้อำนาจแก่ อปท. ในการทำหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลการประกอบกิจการไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและจำเป็นต้องมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพได้วางแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ อปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรรองรับการพัฒนาพื้นที่ใน ศก.พ. อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของประเทศที่มุ่งเน้นเสริมสร้างให้เกิดความสมดุลของการพัฒนา ขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองน่าอยู่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเกิดการคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย 2. เพื่อพัฒนาข้อมูลด้านด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3. เพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 4.พัฒนาความร่วมมือไทย-ลาว ด้านการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด
2.หลักสูตรการเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำหรับพื้นที่ เศรษฐกิจพิเศษที่ได้มาตรฐาน 1 ชุด
3.ระบบข้อมูลสารสนเทศอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ระบบ
4.พื้นที่ต้นแบบ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (GREEN & CLEAN Cities) ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด
5.เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 5 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : รายงานการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 จังหวัด
2.เชิงคุณภาพ : ข้อมูลสิ่งคุกคามและผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 1 ชุด
3.เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดทำกรอบการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยเน้นความเสี่ยงที่เกิดจาการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 2. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำหลักสูตรการเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำหรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 3. จ้างจัดทำข้อมูลสิ่งคุกคามและผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 4. จ้างพัฒนาต่อยอดระบบข้อมูลสารสนเทศอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (NEHIS) 5. พัฒนาพื้นที่นำร่องเพื่อขับเคลื่องการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (NEHIS) 6.จัดทำต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Green &CLEAN Cityes) 7.จ้างจัดทำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 8. การติดตามประเมินผล

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จ้างจัดทำข้อมูลสิ่งคุกคามและผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 1 ฉบับ 2 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562 150,000.00
2 จ้างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (NEHIS) 1 ระบบ 1 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562 100,000.00
3 ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการพัฒนาและประเมินความพึงพอใจต่อระบบข้อมูลสารสนเทศอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (NEHIS) 1 ครั้ง 19 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561 25,000.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการ แผนการดำเนินงานเฝ้าระวังฯ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 1 ครั้ง/คน 20 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561 82,000.00
5 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 1 ครั้ง/คน 18 ก.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562 108,000.00
6 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำหลักสูตรอบรม HIA ในการสนับสนุนการพัฒนาอปท.ให้เป็นเมืองน่าอยู่ และวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน 1 ครั้ง/คน 22 พ.ย. 2561 - 22 พ.ย. 2561 70,000.00
7 ประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือไทย-ลาว เรื่องการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพเบื้องต้น และร่วมกันจัดลำดับความเสี่ยงต่อสุขภาพ 1 ครั้ง/คน 27 ธ.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 260,000.00
8 ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นเมืองน่าอยู่โดยใช้ HIA 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 50,000.00
9 ประชุมเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิศษ 3 ครั้ง/คน 1 พ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562 18,000.00
10 ลงพื้นที่พัฒนาพื้นที่นำร่องเพื่อขับเคลื่องการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (NEHIS) แบบเต็มรูปแบบ (4 ภาคๆ ละ 1 จังหวัด) 4 จังหวัด 3 ธ.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2562 50,000.00
11 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำหลักสูตรการเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำหรับพื้นที่ เศรษฐกิจพิเศษ 5 ครั้ง/คน 1 พ.ย. 2561 - 29 มี.ค. 2562 50,000.00
12 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 5 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 29 มี.ค. 2562 108,000.00
13 จ้างจัดทำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 5 เรื่อง 1 พ.ย. 2561 - 29 ส.ค. 2562 400,000.00
14 ลงพื้นที่เพื่อศึกษากระบวนการผลิตรวมทั้งสถานการณ์ปัญหากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 5 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2562 50,000.00
15 จัดทำชุดข้อมูการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (NEHIS) 10000 เล่ม 1 พ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562 166,080.00
รวมเป็นเงิน 1,687,080.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,687,080.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
10 พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ศูนย์อนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายสุพจน์ อาลีอุสมาน ตำแหน่ง รักษาการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นางสาวมธุรส ครองชื่น ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นางสาวพาสนา ชมกลิ่น ตำแหน่ง รักษาการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวอำพร บุศรังษี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทยดนัย ธีวันดา ตำแหน่งรองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (48)16.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยง
5.2 โครงการสำคัญ 16. โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพาะ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 13) เฝ้าระวังความเสี่ยงสุขภาพจากปัญหาหมอกควันและมลพิษอากาศในพื้นที่วิกฤติ

7. หลักการและเหตุผล :
สถานการณ์ปัญหาจากมลพิษสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ในปัจจุบัน มีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศเป็นปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้รายงานว่า แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตด้วยสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับปัญหา มลพิษทางอากาศถึงปีละ 7 ล้านคนทั่วโลก (WHO,2557) โดยมลพิษทางอากาศที่เป็นปัญหาสำคัญ ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ก๊าซโอโซน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน สารอินทรีย์ระเหยง่าย เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่มีแหล่งกำเนิดจากกิจกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะการปลดปล่อย มลพิษทางอากาศจากภาคพลังงาน เช่น โรงไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง และการเผาในที่โล่ง (เผาเศษวัสดุทางการเกษตร ไฟป่า เป็นต้น ) สถานการณ์มลพิษทางอากาศของประเทศไทย พบว่า ปี 2560 คุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้งหมด 63 สถานีใน 33 จังหวัด มีแนวโน้มคุณภาพอากาศดีขึ้น แต่ยังคงพบปัญหาฝุ่นละออง ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) พบเกินค่ามาตรฐาน 14 จังหวัด จาก 18 จังหวัดที่มีการตรวจวัด และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) พบเกินค่ามาตรฐาน 19 จังหวัด จาก 33 จังหวัดที่มีการตรวจวัด รวมทั้งก๊าซโอโซนเกินค่ามาตรฐาน 24 จังหวัด จาก 31 จังหวัด โดยเฉพาะในเมืองขนาดใหญ่ที่มีการจราจรหรือบรรทุกขนส่งหนาแน่น เขตอุตสาหกรรม และพื้นที่มีการเผาในที่โล่ง เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 9 จังหวัดภาคเหนือ และพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนั้น เป็นพื้นที่เป้าหมายของแผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการและให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังและดูแล ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะองค์กรหลักด้านการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและ ระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงให้เฝ้าระวัง รู้เท่าทันความเสี่ยง ดูแลและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ เสริมสร้างความข้มแข็งให้ระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่หมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี สนับสนุนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงได้ รวมทั้งการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและสุขภาพในพื้นที่วิกฤติได้อย่าง มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการเฝ้าระวัง สื่อสาร และเตือนภัยผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศในพื้นที่เสี่ยงสำคัญ ได้แก่ พื้นที่หมอกควันภาคเหนือ พื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2. เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศพื้นที่จังหวัดหมอกควันภาค 3 เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการความเสี่ยงในพื้นที่วิกฤติมลพิษทางอากาศในพื้นที่ หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1. มีชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศพื้นที่จังหวัดหมอกควันภาคเหนือ จำนวน 9 ชุมชน 9 แห่ง
2. ข้อมูลการคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากจากมลพิษทางอากาศ ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ 1 ชุด
3.มีระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี และพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เหมาะสมกับพื้นที่ 1 ระบบ
4.มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการความเสี่ยงในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี และพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1 ชุด
5. มีการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงมลพิษอากาศ 10 จังหวัด
6. ผลดำเนินงาน บทเรียนด้านสาธารณสุขรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน ภัยแล้ง และหมอกควัน 1 ชุด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีการเฝ้าระวังและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 10 จังหวัด
2.เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 9 แห่ง
3.เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการความเสี่ยงในพื้นที่หน้าสพระลาน จังหวัดสระบุรี และ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 1 ชุด
4.เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จ้างเหมาหาความเชื่อโยงระหว่างคุณภาพอากาศและสุขภาพและการคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM 2.5 2 พัฒนาเครื่องมือเฝ้าระวังสำหรับประชาชน Google form ในการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในพื้นที่หน้าพระลาน 3 เฝ้าระวัง สื่อสาร เตือนภัยความเสี่ยงต่อสุขภาพตามระดับความเสี่ยงจากหมอกควัน 4.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการทำ protection strip 5. จ้างจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศในพื้นที่เสี่ยง 6. จ้างการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศในเขตเมือง โดยเก็บข้อมุลมลพิษอากาศในอาคาร ในโรงเรียน และเปรียบเทียบกปรอิมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ 7.สรุปบทเรียน/ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและกำหนดแนวทางป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน ภัยแล้ง และหมอกควัน "

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จ้างศึกษาหาความสัมพันธ์และคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่หมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ 1 ชุด 1 ต.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562 300,000.00
2 ประชุมคณะทำงานพัฒนาเครื่องมือเฝ้าระวังสำหรับประชาชน Google form ในการประเมินและเฝ้าระวังคามเสี่ยงต่อสุขภาพในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี 1 ครั้ง/คน 22 พ.ย. 2561 - 22 พ.ย. 2561 20,000.00
3 จ้างจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศในพื้นที่เสี่ยง (พื้นที่หน้าพระลาน) 1 ชุด 1 ต.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562 150,000.00
4 จ้างการเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศภายในอาคารและปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศในกรุงเทพและปริมณฑล 1 ชุด 1 มี.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 20,000.00
5 ประชุมนำเสนอผลการประเมินความเสี่ยงและร่วมจัดทำข้อเสนอแนะ 1 ครั้ง/คน 4 เม.ย. 2562 - 5 เม.ย. 2562 10,000.00
6 ประชุมเตรียมการและสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานเรื่องการลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ 2 ครั้ง/คน 15 พ.ย. 2561 - 30 พ.ค. 2562 12,000.00
7 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ ในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี 2 ครั้ง/คน 13 ธ.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561 10,000.00
8 ลงพื้นที่เพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการทำแนวทางป้องกันฝุ่นละออง (protection strip) ของพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี 2 ครั้ง 17 ต.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562 41,000.00
9 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและกำหนดแนวทางป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน ภัยแล้ง และหมอกควัน 3 ครั้ง/คน 1 พ.ย. 2561 - 29 มี.ค. 2562 90,000.00
10 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาชุมชนต้นแบบ เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศในพื้นที่หมอกควันภาคเหนือ 3 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 29 มี.ค. 2562 60,000.00
รวมเป็นเงิน 713,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
713,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก 2. พื้นที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 3. พื้นที่กรุงเทพมหานคร

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. หน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการศึกษา 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ 4. ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก และศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 5. สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 6. ผู้บริหารและนักวิชาการจากส่วนกลาง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวอำพร บุศรังษี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นางสาวกรวิภา ปุนณศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสาวณัฎฐกานต์ ฉัตรวิไล นักวิชาการสาธารณสุข นางสาวทิพย์กมล ภูมิพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวอำพร บุศรังษี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทยดนัย ธีวันดา ตำแหน่งรองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (48)16.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยง
5.2 โครงการสำคัญ 16. โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพาะ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 14) ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

7. หลักการและเหตุผล :
การเจริญเติบโตและขยายตัวของเมืองต่าง ๆ ในประเทศไทยมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นทุกปีส่งผลให้การจัดระบบบริการสังคมของเมืองเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและ ภาคบริการ รวมถึงสถานประกอบกิจการในครัวเรือน อุตสาหกรรมขนาดเล็กที่แทรกตัวอยู่ในชุมชน บ่อยครั้งที่พบว่าไม่มีระบบการจัดการที่ดี ก่อให้เกิดมลพิษ และส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง พื้นที่ที่มีการร้องเรียน มากที่สุด คือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล เรื่องที่ร้องเรียนมากที่สุด คือ กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง/เขม่าควัน และเสียง คิด เป็น ร้อยละ 85 รองลงมา คือ กากของเสียและสารอันตราย ร้อยละ 10 และปัญหาน้ำเสีย ร้อยละ 5 นอกจากนี้ นอกจากนี้ปัญหาพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเขตอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า เหมืองแร่ ซึ่งเป็นผลพวงจากการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การขยายตัวของเมืองที่ขาดการวางแผนที่ดีส่งผลให้เกิดมลพิษ สิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามมา จังหวัดที่มีการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับมลพิษสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเหมืองแร่ โรงไฟฟ้าชีวมวล เช่น พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก นครราชสีมา ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด อุดรธานี ขอนแก่น นอกจากนี้ยังมีจังหวัดที่รัฐบาลได้มีนโยบายผลักดันการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างระบบการจัดการเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่น และเตรียมความพร้อมพื้นที่ที่จะมีการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคมในอนาคต ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กำหนดพื้นที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย จํานวน 18 แห่ง 15 จังหวัด ประกอบด้วย จ.สมุทรปราการ จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ระยอง จ.ชลบุรี จ.สมุทรสาคร จ.นครปฐม จ.ปทุมธานี จ.ราชบุรี จ.นครราชสีมา จ.พระนครศรีอยุธยา จ.สระบุรี จ.ขอนแก่น จ.สงขลา และ จ.สุราษฎร์ธานี ให้มีการยกระดับพื้นที่ไปสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเดิมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับเขตอุตสาหกรรมด้วยนั้น กรมอนามัย โดยกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมทางวิชาการทั้งในส่วนของการพัฒนากฎหมายสาธารณสุขให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการประกอบกิจการประเภทต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อเหตุรำคาญหรือสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน รวมถึงสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ในการการพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนองค์ความรู้ เครื่องมือให้ประชาชนสามารถเฝ้าระวังป้องกันตนเองจากมลพิษสิ่งแวดล้อม "

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาข้อมูลพืนฐานในการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม 2.จัดทำคู่มือในการดำเนินงานตามมาตรา 54 ของพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบการ 3. พัฒนาชุมชนต้นแบบในการเฝ้าระวังผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่อุตสาหกรรมนิเวศ "

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ชุดความรู้ คู่มือ แนวทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสนับสนุนสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาล 1 ชุด
2.คู่มือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำหรับผู้ประกอบการ ในการดำเนินงานตาม มาตรา 54 วรรค 2 ทีไ่ด้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 1 ชุด
3.มีชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบผละกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยภาคประชาชน 15 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบผละกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยภาคประชาชน 15 แห่ง
2.เชิงคุณภาพ : ชุดความรู้ คู่มือ แนวทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสนับสนุนสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาล 1 ชุด
3.เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดทำแนวทางการเก็บข้อมูลพื้นฐาน (baseline data) ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เหมืองแร่ 2. จัดทำชุดความรู้ คู่มือ แนวทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสนับสนุนสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาล 3. พัฒนาต้นแบบชุมชนเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบผละกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยภาคประชาชน 4. ขับเคลื่อนการใช้กฎหมาย ตาม มาตรา 54 พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535"

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประชุมปรึกษาหารือแนวทางการเก็บข้อมูลพื้นฐาน (baseline data) ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เหมืองแร่ 1 ครั้ง/คน 19 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561 30,000.00
2 จัดประชุมกำหนดกรอบการทำแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในโรงพยาบาล 1 ครั้ง/คน 20 มิ.ย. 2562 - 20 มิ.ย. 2562 5,000.00
3 ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสนับสนุนสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาล 1 ครั้ง/คน 20 มิ.ย. 2562 - 20 มิ.ย. 2562 40,000.00
4 ลงพื้นที่พื้นที่ในโรงพยาบาลเพื่อศึกษาข้อมูลปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง 29 เม.ย. 2562 - 29 เม.ย. 2562 5,000.00
5 การลงพื้นที่เพื่อ ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่เรื่องเฝ้าระวังอนามัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง 2 ครั้ง 6 ก.พ. 2562 - 30 พ.ค. 2562 20,000.00
6 ประชุมรับฟังความคิดเห็น คู่มือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำหรับผู้ประกอบการ ในการดำเนินงานตาม มาตรา 54 วรรค 2 2 ครั้ง/คน 1 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562 212,000.00
7 ประชุมชี้แจงเครื่องมือ (mobile application: สนับสนุนอปท./จัดทำแผนที่ความเสี่ยงโดยประชาชนเพื่อ พัฒนาต้นแบบชุมชนเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบผละกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 3 ครั้ง/คน 3 ธ.ค. 2561 - 30 พ.ค. 2562 90,000.00
8 ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ 3 ครั้ง 4 ก.พ. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 30,000.00
9 ประชุมยกร่างคู่มือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำหรับผู้ประกอบการ ในการดำเนินงานตาม มาตรา 54 วรรค 2 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำหรับผู้ประกอบการ 3 ครั้ง/คน 5 พ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562 53,000.00
10 ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาตและหลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง 8 ครั้ง/คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2562 105,200.00
รวมเป็นเงิน 590,200.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
590,200.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม / สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาล /15 จังหวัด อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัย) สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ 2 กรมวิทยาศาสตร์ /การแพทย์ /สสจ. รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข/ อปท/รพ.สต./สสอ./อสม/ผู้ประกอบการ/ ประชาชนในชุมชน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้ประกอบการเหมืองแร่/ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ /สสจ./อสม./ศูนย์อนามัย/ รพ.ในสังกัดประทรวงสาธารณสุข สป. / เจ้าหน้าที่ อปท. /ปรชาชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวพนิตา เจริญสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุชชำนาญการพิเศษ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสุกานดา พัดพาดี ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุชชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทยดนัย ธีวันดา ตำแหน่งรองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนและพัฒนากรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
21) คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 14) ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับทั้งระดับประเทศ กระทรวงและระดับกรม(นโยบายไทยแลนด์ 4.0 MOPH 4.0 DOH 4.0 และ กองป 4.0) ในการเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม 2. เพื่อบริหารจัดการภายในหน่วยงานและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.พัฒนาองค์กรเป็นองค์กรคุรภาพ คู่คุณธรรมตามนโยบายกรมอนามัย 1 หน่วยงาน
2. พัฒนาองค์กรให้ได้ตามเกณณฑ์การประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 70 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาศักยภาพ 50 คน
2.เชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 1 หน่วยงาน

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม 2. บริหารจัดการองค์กรเพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานและกรมอนามัย 3. ดำเนินการตามแผน IDP

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุผลตามภารกิจหน่วยงาน 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 790,000.00
2 การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองประเมินผลกระทบต่อสุขาภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารกำลังคน กรมอนามัย และแผนพัฒนารายบุคคล (Individaul Development Plan : IDP) 1 หน่วยงาน 1 พ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562 100,000.00
3 การพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงาน 1 ระบบ 2 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 229,520.00
รวมเป็นเงิน 1,119,520.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,119,520.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสุวรรณา เนียมประเสริฐ ตำแหน่งเจ้าพยักงานธุการชำนาญการ นางจิตติมา รอดสวาสดิ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุชชำนาญการพิเศษ นางสาวพาสนา ชมกลิ่น ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวพาสนา ชมกลิ่น ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทยดนัย ธีวันดา ตำแหน่งรองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เกิดเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยื่น

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (48)16.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยง
5.2 โครงการสำคัญ 16. โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพาะ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต : 2) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย

7. หลักการและเหตุผล :
จากนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย “ประเทศไทย 4.0” ในการปฎิรูปประเทศให้สามารถรับมือกับโอกาส ภัยคุกคามใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งในการสนับสนุนนโยบายดังกล่าวรัฐบาลได้มีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยจะพัฒนาเป็นพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกกับอนุภูมิภาค นำไปสู่การขยายตัวด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาท่าเทียบเรือ สนามบิน ช่องทางคมนาคมต่าง ๆ การท่องเที่ยว รวมถึงอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ซึ่งหากไม่มีการเตรียมการรองรับที่ดี อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพภาพประชาชน หน่วยงานทั้งด้านสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำต้องมีความพร้อมเพื่อรองรับกับนโยบายการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความสมดุลของการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข กรมอนามัยในฐานะองค์กรหลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ของประเทศ จึงได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนาในพื้นระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยมุ่งเน้นให้จังหวัดในพื้นที่มีข้อมูลและระบบการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน อันจะนำไปสู่การคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชน และส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและการเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1. มีข้อมูลด้านการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 1 ชุด
2.มีหลักสูตรพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เหมาะสมกับพื้นที่ 1 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 3 จังหวัด
2.เชิงคุณภาพ : มีหลักสูตรพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เหมาะสมกับพื้นที่ 1 เรื่อง
3.เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดทำข้อมูลสถานการณ์เพื่อการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนถิ่น 3. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การประชุมวางแผนการดำเนินงานในการการจัดทำข้อมูลสถานการณ์เพื่อการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 1 ครั้ง/คน 19 มิ.ย. 2562 - 20 มิ.ย. 2562 50,000.00
2 ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและนำเสนอข้อมูลสถานการณ์การเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 2 ครั้ง/คน 5 พ.ย. 2561 - 28 มิ.ย. 2562 120,000.00
3 ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 4 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 80,000.00
4 ประชุมจัดทำหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาอปท.ในการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ EEC 8 ครั้ง/คน 3 ต.ค. 2561 - 28 มิ.ย. 2562 50,000.00
รวมเป็นเงิน 300,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
300,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
3 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
3 จังหวัด ในพื้นที่ EEC

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แกนนำชุมชนและ ปชช เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ศอ / สสจ / ปชช

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ศอ / สสจ / ปชช

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวพนิตา เจริญสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสุกานดา พัดพาดี ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุชชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทยดนัย ธีวันดา ตำแหน่งรองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ลำดับที่ : 6

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (49)16.2 พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5.2 โครงการสำคัญ 16. โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพาะ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต : 2) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย

7. หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2561 – 2573 โดยมีเป้าประสงค์เพื่อ “ลดการเจ็บป่วย ลดผลกระทบ และเป็นศูนย์กลางในระดับเอเชีย” โดยมี 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและทักษะของประชาชนในการปรับตัวและจัดการตนเองต่อภัยสุขภาพจาก CC 2) การบูรณาการศักยภาพทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการสาธารณสุขจาก CC อย่างเข้มแข็ง 3) การเสริมสร้างความพร้อมของประเทศ ด้านการสาธารณสุขจาก CC รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ และ 4) การพัฒนาระบบการสาธารณสุขของประเทศเพื่อรับมือ CC อย่างมีมาตรฐานสากล จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนแผนการปรับตัวต่อต่อเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านสาธารณสุข เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าประสงค์1. เพื่อพัฒนาชุมชนมีความเข้มแข็งในการรับมือต่อความเสี่ยงด้านสุขภาพจากสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวด้านสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกระดับและ เพื่อขับเคลื่อนแผนการปรับตัวต่อต่อเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุขเพื่อตอบเป้าประสงค์ระยะเร่งด่วน (พ.ศ.2561-2563) คือ มีฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงด้านสุขภาพ และ ประชาชนมีความรู้ เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสุขภาพ

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อขับเคลื่อนกผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2561-2573 2. เพื่อพัฒนาต้นแบบชุมชนเข้มแข็งเพื่อรับมือกับผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3. เพือการประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังผลกระทบตอสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีการถ่ายทอดแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2561-2573 สู่การปฏิบัติ 1 ครั้ง
2.มีแผนที่เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับประเทศไทย 1 ชุด
3.มีชุมชนต้นแบบด้านการปรับตัวต่อจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : บุคลากรด้านสาธารณสุขได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 80 คน
2.เชิงปริมาณ : มีการถ่ายทอดแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2561-2573 สู่การปฏิบัติ 1 ครั้ง
3.เชิงคุณภาพ : แผนที่เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับประเทศไทย 1 ชุด
4.เชิงคุณภาพ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านการปรับตัวต่อจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1 แห่ง
5.เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ชี้แจงแแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2561-2573 และถ่ายทอดให้เกิดการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ทั้งระดับนโยบายและระดับผู้ปฏิบัติงาน 2. พัฒนาต้นแบบชุมชนด้านการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ชุมชน จ.ขอนแก่น) 3. พัฒนาศักยภาพชุมชน ให้มีความรู้และทักษะในการป้องกันและดูแลสุขภาพตนเองในประเด็นที่ชุมชนคัดเลือก และ พัฒนาแผนชุมชนต้นแบบ 4. จ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงและแผนที่เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 5. จัดทำกรอบการประเมินและคาดการณ์ความเสี่ยงฯจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 6. เฝ้าระวัง สื่อสารและเตือนภัยสุขภาพจากความร้อน "

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2561-2573 และถ่ายทอดให้เกิดการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ทั้งระดับนโยบายและระดับผู้ปฏิบัติงาน 1 ครั้ง/คน 13 ธ.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561 100,000.00
2 จ้างเหมาจัดทำผนที่เสี่ยงด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1 ชุด 1 ต.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562 90,000.00
3 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2561-2573 2 ครั้ง/คน 1 ม.ค. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 50,000.00
4 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2 ครั้ง/คน 3 ธ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562 245,000.00
5 ลงพื้นที่สนับสนุนให้เกิดแผนชุมชนต้นแบบด้านการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ชุมชน จ.ขอนแก่น) 3 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 28 มิ.ย. 2562 40,000.00
6 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำกรอบการประเมินและคาดการณ์ความเสี่ยงฯจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3 ครั้ง/คน 1 พ.ย. 2561 - 28 มิ.ย. 2562 15,000.00
7 ลงพื้นที่เพื่อ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และประเมินและคาดการณ์ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 45,000.00
8 จัดทำเอกสาร/ชุดความรู้เพื่อการถ่ายทอดแผนแการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2561-2573 1000 เล่ม 30 ต.ค. 2561 - 30 ต.ค. 2561 100,000.00
รวมเป็นเงิน 685,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
685,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัย /จังหวัดขอนแก่น

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ประชาชน อสม อปท รพสต.

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
หน่วยงานภายในก.สธ./ศอ./สสจ./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวเบญจวรรณ ธวัชสุภา ตำแหน่่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสาวพาสนา ชมกลิ่น ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวอำพร บุศรังษี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทยดนัย ธีวันดา ตำแหน่งรองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ลำดับที่ : 7

1. ชื่อโครงการ :
โครงการกำกับติดตามการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต : 2) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย

7. หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2561 – 2573 โดยมีเป้าประสงค์เพื่อ “ลดการเจ็บป่วย ลดผลกระทบ และเป็นศูนย์กลางในระดับเอเชีย” โดยมี 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและทักษะของประชาชนในการปรับตัวและจัดการตนเองต่อภัยสุขภาพจาก CC 2) การบูรณาการศักยภาพทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการสาธารณสุขจาก CC อย่างเข้มแข็ง 3) การเสริมสร้างความพร้อมของประเทศ ด้านการสาธารณสุขจาก CC รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ และ 4) การพัฒนาระบบการสาธารณสุขของประเทศเพื่อรับมือ CC อย่างมีมาตรฐานสากล จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนแผนการปรับตัวต่อต่อเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านสาธารณสุข เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าประสงค์1. เพื่อพัฒนาชุมชนมีความเข้มแข็งในการรับมือต่อความเสี่ยงด้านสุขภาพจากสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวด้านสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกระดับและ เพื่อขับเคลื่อนแผนการปรับตัวต่อต่อเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุขเพื่อตอบเป้าประสงค์ระยะเร่งด่วน (พ.ศ.2561-2563) คือ มีฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงด้านสุขภาพ และ ประชาชนมีความรู้ เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสุขภาพ การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลจำเป็นต้องมีการติดตามประเมินผลเพื่อให้ทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุง ร่วมกับแก้ไขปัญหาให้งานสามารถดำเนินการต่อไปได้ และส่งผลถึงการบรรลุตามเป้าหมายทั้งระดับประเทศ กระทรวง กรม รวมถึงการเยี่ยมเสริมพลังให้กำลังผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การดำเนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม 2.เพื่อนิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.พัฒนาองค์กรเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรมคุ๋คุณธรรมตามนโยบายกรมอนามัย 1 หน่วยงาน
2.สรุปผลการดำเนินงานคัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ฉบับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : นิเทศติดตามงานศูนย์อนามัย และการเยี่ยมเสริมพลัง 12 แห่ง
2.เชิงปริมาณ : รายงานการประชุมทางไกล / คณะกรรมการคัสแตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 6 ฉบับ
3.เชิงคุณภาพ : แผนการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2563 1 ชุด

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. การจัดอบรมการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม 2. การสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมอบรมของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน 3. การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 12 เดือน คัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 4. การนิเทศ ติดตาม การเยี่ยมเสริมพลัง 5. การประชุมทางไกล 6 การประชุมคณะกรรมการคัวเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การประชุมพัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม 1 ครั้ง/คน 28 พ.ย. 2561 - 29 พ.ย. 2562 240,000.00
2 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 12 เดือน คัสเตอร์ 1 ครั้ง/คน 17 ก.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562 700,000.00
3 ประชุม VDO Conferrece กับศูนย์อนามัย ของCluster อนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง/คน 15 พ.ย. 2561 - 15 พ.ย. 2561 1,000.00
4 การจัดประชุมคณะกรรมการ Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม 5 ครั้ง/คน 1 พ.ย. 2561 - 27 ก.ย. 2562 2,500.00
5 การนิเทศติดตามงาน กรมอนามัย และ เยี่ยมเสริมพลัง 12 ครั้ง 4 มี.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 20,000.00
6 การสนับสนุนการเข้าร่วมประชุม/ สัมมนาของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 30 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2562 91,500.00
รวมเป็นเงิน 1,055,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,055,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 29 พ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ส่วนกลาง / ศูนย์อนามัย 12 ศูนย์

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัย/เจ้าหน้าที่จากส่วนกล่าง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ส่วนกลางและศูนย์อนามัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวพาสนา ชมกลิ่น ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นางจิตติมา รอดสวาสดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวพาสนา ชมกลิ่น ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทยดนัย ธีวันดา ตำแหน่งรองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ลำดับที่ : 8

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาแนวทางการดูแลและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (35)12.1 พัฒนาระบบ Preventive Long Term Care
5.2 โครงการสำคัญ 12.โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ปี 2562

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 8) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7. หลักการและเหตุผล :
"สถานการณ์ปัญหาหมอกควันในประเทศไทย ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศ เนื่องจากในพื้นที่ทางภาคเหนือจะประสบปัญหาไฟป่าและการลักลอบเผาในที่โล่ง เช่น การเผาเศษวัชพืชและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรซึ่งประกอบกับภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะและมีภูเขาล้อมรอบ ในช่วงหน้าแล้งอากาศแห้ง ความกดอากาศสูง ทำให้เกิดสภาวะอากาศปิด จึงทำให้ความรุนแรงของปัญหาเพิ่มขึ้น สำหรับในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหาคร ปริมณฑล และเมืองหลักในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย มีแหล่งกำเนิดหลักของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์มาจากการระบายจากรถยนต์ต่างๆ ที่วิ่ง อยู่บนท้องถนน และเครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ การติดเครื่องยนต์ขณะรถยนต์จอดอยู่กับที่ ทำให้มีการระบายของก๊าซชนิดนี้มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะการจราจรหนาแน่นและติดขัด ทำให้เกิดการสะสมตัวของมลพิษทางอากาศหลายชนิดในปริมาณมาก อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้หลายระบบ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบตา ระบบผิวหนัง นอกจากนี้ ฝุ่นละอองขนาดเล็กยังเพิ่มความเสี่ยงของอัตราตายจากภาวะเส้นเลือดอุดตันในสมอง ซึ่งผู้สูงอายุคือกลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ รวมถึงสภาพอากาศที่ร้อนจัด เป็นปัญหาสำคัญระดับโลก สาเหตุหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยการเจ็บป่วยที่สัมพันธ์กับความร้อน เช่น ตะคริวจากความร้อน เป็นลมจากแดด เพลียแดด และโรคลมแดด หรือ ฮีทสโตรก ซึ่งจากข้อมูลระดับโลกพบว่า สถานการณ์ความร้อนมีความรุนแรงขึ้น และพบว่าผู้สูงอายุจะเสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดเพิ่มขึ้นถึง 6,000 ราย ในปี พ.ศ. 2593 และ 14,000 รายในปี พ.ศ. 2623 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2504 ดังนั้นกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จึงได้จัดทำ แนวทางการดูแลและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ในภาวะมลพิษอากาศ กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก และจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีความร้อน เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลหรือญาติของผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา ผลกระทบต่อสุขภาพรวมถึงวิธีการดูแลป้องกันผู้สูงอายุ เพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากภาวะมลพิษอากาศ กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก และจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีความร้อน "

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาชุดความรู้แนวทางการดูแลและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ในภาวะมลพิษอากาศ กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก และจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีความร้อน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ได้แนวทางการดูแลและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ในภาวะมลพิษอากาศกรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก และจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีความร้อน 1 ฉบับ
2.ชุดข้อมูลการรับรู้ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1 ชุด
3.หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ CM/CG เรื่อง การดูแลป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ในภาวะมลพิษอากาศ กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก และจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีความร้อน 1 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ชุดข้อมูลการรับรู้ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1 ชุด
2.เชิงคุณภาพ : หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ CM/CG เรื่อง การดูแลป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ในภาวะมลพิษอากาศ กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก และจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีความร้อน 1 เรื่อง
3.เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดทำแนวทางการดูแลและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ในภาวะมลพิษอากาศกรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก และจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีความร้อน 2. จ้างเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้เรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3.ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณา (ร่าง)หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ CM/CG เรื่อง การดูแลป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ 4. จ้างจัดทำสื่อให้ค้วามรู้เกี่ยวกับการดูแลและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ในภาวะมลพิษอากาศ กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก และจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีความร้อน " 77 จังหวัด

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จ้างเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้เรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1 ชุด 1 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 50,000.00
2 จ้างจัดทำสื่อให้ค้วามรู้เกี่ยวกับการดูแลและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ในภาวะมลพิษอากาศ กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก และจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีความร้อน 1 ชุด 1 ต.ค. 2561 - 28 ก.ย. 2561 227,200.00
3 จัดทำแนวทางการดูแลและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ในภาวะมลพิษอากาศกรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก และจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีความร้อน 3 ครั้ง 4 ก.พ. 2562 - 31 พ.ค. 2562 11,400.00
4 ประชุมผู้เชี่ยวชาญพิจารณา (ร่าง)หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ เรื่อง การดูแลป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ในภาวะมลพิษอากาศ กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก 3 ครั้ง/คน 2 พ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562 11,400.00
รวมเป็นเงิน 300,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
300,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ผู้สูงอายุ/รพสต./ญาติผู้สูงอายุ/ผู้ดูแล

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้สูงอายุ/รพสต./ญาติผู้สูงอายุ/ผู้ดูแล

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้สูงอายุ/รพสต./ญาติผู้สูงอายุ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวกชพรรณ นราวีรวุฒิ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางจิตติมา รอดสวาสดิ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทยดนัย ธีวันดา ตำแหน่งรองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ลำดับที่ : 9

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิ

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
21) คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (70)21.6 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบุคลากรภาครัฐ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต : 1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับทั้งระดับประเทศ กระทรวงและระดับกรม(นโยบายไทยแลนด์ 4.0 MOPH 4.0 DOH 4.0 และ กองป 4.0) ในการเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ 3 คน
2.เชิงคุณภาพ : หน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์เป็นไปตามความถูกต้อง 12 ครั้ง/คน

10. วิธีการดำเนินงาน :
การบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ 3 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 126,000.00
รวมเป็นเงิน 126,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
126,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
บุคลากรในหน่วยงาน 3 คน

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุตลากรในหน่วยงานกองประเมินผลกระทบต่อสุขภ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุตลากรในหน่วยงานกองประเมินผลกระทบต่อสุขภ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มอำนวยการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสุวรรณา เนียมประเสริฐ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์ดนัย ธีวันดา ตำแหน่งรองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................