หน่วยงาน ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและชุดทดสอบภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมฯ

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (48)16.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยง
5.2 โครงการสำคัญ 16. โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพาะ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 14) ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

7. หลักการและเหตุผล :
ศูนย์เป็นหน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆและผลิตชุดทดสอบทางภาคสนามอย่างง่าย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์สำหรับสนับสนุนและอ้างอิงในการจัดทำฐานข้อมูล การเฝ้าระวังและการบ่งชี้สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

8. วัตถุประสงค์ :
1.สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำในโครงการGreen&Clean Hospital 2.สนับสนุนชุดทดสอบภาคสนามเพื่อดำเนินการในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพาะและภาวะฉุกเฉิน 3.สนับสนุนข้อมูลทางห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวัง

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ 2,400 ตัวอย่าง 2400 ตัวอย่าง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำบริโภคและน้ำเสีย/น้ำทิ้ง 2.ผลิตชุดทดสอบอย่างง่ายทางภาคสนาม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 สนับสนุนข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ(พัฒนาบุคลากร) 2 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 8,000.00
2 สนับสนุนข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ(ค่าซ่อมครุภัณฑ์วิทย์,คอม) 5 เครื่อง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 36,200.00
3 สนับสนุนข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ(ค่าวารสารตำรา) 10 รายการ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 4,000.00
4 สนับสนุนข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ(บำรุงรักษาอาคาร) 11 รายการ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 203,800.00
5 สนับสนุนข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ(วัสดุสำนักงาน,คอม,งานช่างฯลฯ) 30 รายการ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 238,000.00
6 สนับสนุนข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ(ค่าOT) 2400 ตัวอย่าง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 420,000.00
รวมเป็นเงิน 910,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
910,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
หน่วยงานในกรมอนามัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ 1.Green&Clean Hospital 2.เฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสวล.

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวนพเก้า พรหมมี ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาชุดทดสอบทางภาคสนาม ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (52)16.5 พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย มาตรฐานวิชาการ รูปแบบ ต้นแบบ นวัตกรรม วิจัยและเทคโนโลยี
5.2 โครงการสำคัญ 16. โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพาะ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 14) ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

7. หลักการและเหตุผล :
ศูนย์เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆและผลิตชุดทดสอบทางภาคสนามอย่างง่าย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์สำหรับสนับสนุนและอ้างอิงในการจัดทำฐานข้อมูล การเฝ้าระวังและการบ่งชี้สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

8. วัตถุประสงค์ :
1.พัฒนาชุดทดสอบทางสนามอย่างง่ายเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ปัจจุบัน 2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.พัฒนาชุดทดสอบทางภาคสนาม 2 ชุด 2 ชุด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ศึกษา ค้นคว้า พัฒนา ชุดทดสอบ pH และ Fe ทางห้องปฏิบัติการ 2.ทดสอบความใช้ได้ของชุดทดสอบ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ศึกษา ค้นคว้า พัฒนา ชุดทดสอบ pH และ Fe ทางห้องปฏิบัติการ 2 ชุด 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 40,000.00
รวมเป็นเงิน 40,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
40,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
หน่วยงานในกรมอนามัยทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไป

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาววาสนา คงสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวนพเก้า พรหมมี ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการสนับสนุนการผลิตชุดทดสอบภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (48)16.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยง
5.2 โครงการสำคัญ 16. โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพาะ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 4) พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

7. หลักการและเหตุผล :
ศูนย์เป็นหน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆและผลิตชุดทดสอบทางภาคสนามอย่างง่าย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์สำหรับสนับสนุนและอ้างอิงในการจัดทำฐานข้อมูล การเฝ้าระวังและการบ่งชี้สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

8. วัตถุประสงค์ :
สนับสนุนชุดทดสอบภาคสนามเพื่อดำเนินการในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพาะและภาวะฉุกเฉิน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.สนับสนุนชุดทดสอบอย่างง่าย 480 ชุด 480 ชุด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
2.ผลิตชุดทดสอบอย่างง่ายทางภาคสนาม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 สนับสนุนการผลิตชุดทดสอบภาคสนาม(ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน) 5 เครื่อง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 10,000.00
2 สนับสนุนการผลิตชุดทดสอบ(พัฒนาบุคลากรPT) 9 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 12,000.00
3 ผลิตชุดทดสอบอย่างง่ายทางภาคสนาม(วัสดุวิทย์) 480 ชุด 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 328,000.00
รวมเป็นเงิน 350,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
350,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
หน่วยงานในกรมอนามัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ/อาหารในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวนพเก้า พรหมมี ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนฯ

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
6) ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (12)4.1 ยกระดับการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ(HPS) ด้วยกระบวนการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
5.2 โครงการสำคัญ 4.โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School : HLS)

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ศูนย์เป็นหน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆและผลิตชุดทดสอบทางภาคสนามอย่างง่าย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์สำหรับสนับสนุนและอ้างอิงในการจัดทำฐานข้อมูล การเฝ้าระวังและการบ่งชี้สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

8. วัตถุประสงค์ :
สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำในโครงการต่างๆของกรมอนามัย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ 1200 ตัวอย่าง 1200 ตัวอย่าง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ(ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ) 240 ตัวอย่าง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 57,200.00
2 สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ(ค่าจ้างเหมาบริการ) 960 ตัวอย่าง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 942,800.00
รวมเป็นเงิน 1,000,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,000,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
หน่วยงานในกรมอนามัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
หน่วยงานในกรมอนามัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งภาคีเครือข่าย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวนพเก้า พรหมมี ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ฯ(พระราชดำริ)

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (6)1.6 พัฒนาการจัดการน้าบริโภคและสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
5.2 โครงการสำคัญ 1.โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
ศูนย์ฯเป็นหน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆและผลิตชุดทดสอบทางภาคสนามอย่างง่าย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์สำหรับสนับสนุนและอ้างอิงในการจัดทำฐานข้อมูล การเฝ้าระวังและการบ่งชี้สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

8. วัตถุประสงค์ :
ตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำในโครงการพระราชดำริ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ 720 ตัวอย่าง 720 ตัวอย่าง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำ(ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) 1 เครื่อง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 24,000.00
2 สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำ(ค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมฯ) 5 เครื่อง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 26,000.00
3 ตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ(ค่าจ้างเหมาฯ) 720 ตัวอย่าง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 471,400.00
รวมเป็นเงิน 521,400.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
521,400.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
หน่วยงานในกรมอนามัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
หน่วยงานที่ดำเนินงานโครงการพระราชดำริ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวนพเก้า พรหมมี ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
ลำดับที่ : 6

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานทางห้องปฏิบัติการภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาฯ

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (65)21.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต : 2) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย

7. หลักการและเหตุผล :
ศูนย์เป็นหน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆและผลิตชุดทดสอบทางภาคสนามอย่างง่าย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์สำหรับสนับสนุนและอ้างอิงในการจัดทำฐานข้อมูล การเฝ้าระวังและการบ่งชี้สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระบบบริหารจัดการเป็นอีกงานหนึ่งที่ต้องสร้างคุณภาพให้กับองค์กร เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานโดยสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการกระบวนการการดำเนินงานสู่ผลลัพธ์องค์กรคุณภาพ 2.เพื่อบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้องคบถ้วนทันสมัยและนำไปประยุกต์ใช้ได้ 3.เพื่ออำนวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของศูนย์ห้องฯดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.80 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 80 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.สื่อสารข้อมูลผ่านกลุ่ม LINE เพื่อกระตุ้นผลักดันให้เกิดความเชื่อมโยงในการดำเนินงานของหมวดต่างๆสู่ผลลัพธ์องค์กรคุณภาพ 2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนามาตรฐานกระบวนงาน 3.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบ่งชี้สถานการณ์ 4.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุนการปฏิบัติงานของทั้ง 2 กลุ่มงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ(ค่าใช้จ่ายเดินทาง) 23 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 120,000.00
2 สนับสนุนการดำเนินงานการให้บริการ(ค่าน้ำมัน,ค่าทางด่วน) 80 ร้อยละ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 90,000.00
รวมเป็นเงิน 210,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
210,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรของศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 35 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรของศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 35 คน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวนพเก้า พรหมมี ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
ลำดับที่ : 7

1. ชื่อโครงการ :
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางห้องปฏิบัติการของศูนย์อนามัยภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (48)16.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยง
5.2 โครงการสำคัญ 16. โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพาะ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต : 2) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย

7. หลักการและเหตุผล :
ด้วยศูนย์ได้ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ "ชุดพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ "ให้แก่ศูนย์อนามัยที่ 2-7 ,9-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง เพื่อให้สามารถเตรียมและผลิตชุดทดสอบภาคสนาม อ11 และ อ13 ดังนั้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางห้องปฏิบัติการของศูนย์อนามัยและสสม.ให้มีองค์ความรู้ในการเตรียมชุดทดสอบดังกล่าว

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อขยายขีดความสามารถและศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของศูนย์อนามัยที่ 2-7 ,9-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ให้ครอบคลุมงานเฝ้าระวังทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.20 คน 20 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ประชุมและฝึกปฏิบัติการเตรียมและผลิตชุดทดสอบ อ11 และ อ 13

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมและฝึกปฏิบัติการเตรียมและผลิตชุดทดสอบ อ11 และ อ 13 20 คน 26 พ.ย. 2561 - 27 พ.ย. 2561 10,000.00
รวมเป็นเงิน 10,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
10,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
26 พ.ย. 2561 - 27 พ.ย. 2561

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรทางห้องปฏิบัติการของศอ.และสสม.

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
นักวิชาการของศอ.และ สสม. และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ของศอ.และสสม.

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวนพเก้า พรหมมี ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................