หน่วยงาน ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
1.ค.สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและโครงการสำคัญ

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) ร้อยละของจังหวัด มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
17) ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดี

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 45 ) 14.1 พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เฉพาะ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ศูนย์ฯเป็นหน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆและผลิตชุดทดสอบทางภาคสนามอย่างง่าย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์สำหรับสนับสนุนและอ้างอิงในการจัดทำฐานข้อมูล การเฝ้าระวังและการบ่งชี้สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงต้องมีการดำเนินงานเพื่อให้การสนับสนุนงานตามโครงการสำคัญต่างๆ ของกรมอนามัย

8. วัตถุประสงค์ :
1.สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำในโครงการ 2.สนับสนุนชุดทดสอบภาคสนามเพื่อดำเนินการในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพาะและภาวะฉุกเฉิน 3.สนับสนุนข้อมูลทางห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวัง

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคในโครงการต่างๆของกรมฯไม่น้อยกว่า 3,000 ตัวอย่าง 3000 ตัวอย่าง
2.ได้รายงานสถานการณ์การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแยกรายเขตสุขภาพ 1 ฉบับ 1 ฉบับ
3.ร้อยละ80ของจำนวนตัวอย่างรับตรวจรายเดือนรายงานผลได้ทันตามเวลาที่กำหนด 2400 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำบริโภคและน้ำเสีย/น้ำทิ้ง 2.ผลิตชุดทดสอบอย่างง่ายทางภาคสนาม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 ฉบับ 1 พ.ย. 2564 - 28 ก.พ. 2565 200,000.00
2 ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ 1 ฉบับ 1 ม.ค. 2565 - 28 ก.พ. 2565 30,000.00
3 ค่าวัสดุสำนักงาน/ว้สดุคอมพิวเตอร์ 2 ฉบับ 1 พ.ย. 2564 - 31 มี.ค. 2565 250,000.00
4 ค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมฯ 2 ฉบับ 1 ก.พ. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 50,000.00
5 ค่าจ้างขนส่งภาชนะ 2 ฉบับ 1 ต.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564 90,000.00
6 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 60,000.00
7 ค่าน้ำมัน/ทางด่วน/ส่งของทางรถไฟ 12 ฉบับ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 90,000.00
8 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 12 ฉบับ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 600,000.00
รวมเป็นเงิน 1,370,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,370,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
หน่วยงานในกรมอนามัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ดำเนินโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและอาหาร

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายธนชีพ พีระธรณิศร์ ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์ดนัย ธีวันดา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
2.โครงการบริหาร กำกับและติดตามการพัฒนาองค์กร

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
26) ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
27) ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 87 ) 23.4 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ศูนย์เป็นหน่วยงานที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆและผลิตชุดทดสอบทางภาคสนามอย่างง่าย ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกรมอนามัย แต่ละวันมีผู้ติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงควรมีการกำกับ ติดตาม การพัฒนาระบบบริการทางห้องปฏิบัติการของศูนย์ฯให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการให้บริการทางห้องปฏิบัติการของศูนย์ฯให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละการให้บริการของศูนย์มีความทันสมัย 80 ร้อยละ
2.ร้อยละของผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 80 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ปรับปรุงและลดขั้นตอนการให้บริการที่ซ้ำซ้อน 2.ออกแบบและพัฒนาการให้บริการของศูนย์ฯ ให้มีความทันสมัย

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าซ่อมอาคาร 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 489,600.00
2 พัฒนาองค์กรและติดตามผลการดำเนินงาน 1 ครั้ง 1 พ.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 200,000.00
3 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการ 1 ครั้ง 1 มี.ค. 2565 - 30 เม.ย. 2565 220,000.00
4 คชจ.เดินทาง /ประชุม / นิเทศ/ตรวจราชการ/ติดตาม ประเมินผล 12 เดือน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 200,000.00
5 ถ่ายทอดองค์ความรู้ /เยี่ยมเสริมพลัง/ประชุมราชการ 12 เดือน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 150,000.00
6 ค่าน้ำดื่ม 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 24,000.00
รวมเป็นเงิน 1,283,600.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,283,600.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
หน่วยงานต่างๆภายในและภายนอกกรมอนามัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายธนชีพ พีระธรณิศร์ ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์ดนัย ธีวันดา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
3.โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
17) ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดี

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 58 ) 16.3 รับรองมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน (ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563)
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับท้องถิ่น ชุมชน จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองสุขภาพดี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ศูนย์เป็นหน่วยงานวิชาการที่มีภารกิจหลักในการตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆและผลิตชุดทดสอบทางภาคสนามอย่างง่าย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์สำหรับสนับสนุนและอ้างอิงในการจัดทำฐานข้อมูล การเฝ้าระวังและการบ่งชี้สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงต้องมีการวิจัย พัฒนา เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ทันสมัย

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการและบุคลากร ให้สามารถสร้างผลงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ขยายขอบข่ายการขอรับการรับรองระบบ ISO 17025 1 ระบบ
2.งานวิจัยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการEC 1 เรื่อง
3.ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาภาษาต่างประเทศ 80 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ศึกษาวิจัยทางห้องปฏิบัติการ 2.ขยายขอบข่ายการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ขยายขอบข่ายการขอรับการรับรองISO 1 ระบบ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 30,000.00
2 ค่าวัสดุวิทย์ เฝ้าระวังTHM 1 ฉบับ 1 เม.ย. 2565 - 31 พ.ค. 2565 100,000.00
3 ออกแบบและวางระบบLIMs 1 ระบบ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 300,000.00
4 ทดสอบความชำนาญ (PT) 2 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 28 ก.พ. 2565 20,000.00
5 ประชุมพิจารณาต้นทุนการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 80,000.00
6 พัฒนาภาษาอังกฤษให้บุคลากร 30 คน 1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 50,000.00
รวมเป็นเงิน 580,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
580,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกกรมอนามัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายธนชีพ พีระธรณิศร์ ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์ดนัย ธีวันดา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................