หน่วยงาน ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการหน่วยงานค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (70)21.6 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบุคลากรภาครัฐ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต : 1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

7. หลักการและเหตุผล :
ศูนย์ทันตสาธารณสุขมีบทบาทหน้าที่ตามภารกิจหลักขององค์กรโดยเป็นหน่วยงานที่เน้นด้านการพัฒนากลไกสนับสนุน และมาตรฐานทางวิชาการ และระบบสารสนเทศทันตสาธารณสุขในชุมชนที่เชื่อมโยงทั้งในระดับ Global-Local โดยมีขอบเขตการดำเนินงานคือวิจัย สัมมนา ฝึกอบรม สาธิต การดำเนินงานตามโครงสร้างหน่วยงานศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศจึงมีบุคลากรที่สนับสนุนบทบาทภารกิจดังกล่าวที่เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ หน่วยงานมีบุคลากรผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) จำนวนทั้งสิ้น 5 คน และผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 9 คน ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการหน่วยงาน ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ ให้กับทันตแพทย์จำนวน 5 คน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 2.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ ให้กับพนักงานราชการจำนวน 9 คนโดยจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำอย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. สำรวจจำนวนผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.) และจำนวนผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสมทบประกันสังคม 2. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยสอดคล้องกับมติกรมอนามัย และตัวชี้วัดร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของกรมอนามัย 3. ขออนุมัติแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีต่อผู้อำนวยการ (ผ่านหัวหน้าฝ่าย) 4. จัดทำโครงการบริหารจัดการหน่วยงานค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ รวมถึงแผนงานแผนเงินและแผนบริหารความเสี่ยง และเสนอผู้อำนวยการเพื่ออนุมัติ 7. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการบริหารจัดการหน่วยงานค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ 8. ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเกณฑ์ มติคณะรัฐมนตรี มติกรมอนามัยและตามเกณฑ์ตัวชี้วัดร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 8. สรุปผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายเงิน โดยรายงานผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในระบบ DOC รายงานผลการเบิกจ่ายในเว็บไซต์หน่วยงานตามเกณฑ์ ตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีต่อผู้อำนวยการทราบผ่านหัวหน้าฝ่าย

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 สนับสนุน ค่าตอบแทนแพทย์ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว 3 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 360,000.00
2 สนับสนุน ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 4 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 270,000.00
3 สนับสนุน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 9 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 79,560.00
รวมเป็นเงิน 709,560.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
709,560.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ทันตแพทย์/พนักงานราชการ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ทันตแพทย์/พนักงานราชการ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางราตรี เหนือกลาง

19. ผู้เสนอโครงการ :
: นางสาวแววดาว ขันหลวง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางราตรี เหนือกลาง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแมนสรวง วงศ์อภัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
19) จำนวนงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชนย์
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กลุ่มข้อมูลและจัดการความรู้ และการเฝ้าระวัง (KISS )
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (62)19.3 การขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ตามที่ศูนย์ทันตสาธารณสุขมีบทบาทหน้าที่ตามภารกิจหลักขององค์กรโดยเป็นหน่วยงานที่เน้นด้านการพัฒนากลไกสนับสนุน และมาตรฐานทางวิชาการ และระบบสารสนเทศทันตสาธารณสุขในชุมชนที่เชื่อมโยงทั้งในระดับ Global-Local โดยบทบาทของศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านพัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยี สื่อ นวัตกรรม และเครื่องมือด้านการส่งเสริมป้องกันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปากที่มีความเหมาะสมกับชุมชนและบริบทของประเทศ ตามความจำเป็นและความต้องการของเขตบริการสุขภาพ และดำเนินงานสนับสนุนสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนพื้นที่ศึกษาดูงานและเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปากให้กับกรมอนามัย โดยทำงานร่วมกับศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศและสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พร้อมทั้งสาธิตรูปแบบวิธีการ เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาโดยกรมอนามัยไปประยุกต์และปรับใช้ในภูมิภาคด้วยกระบวนการความร่วมมือกับต่างประเทศให้มีความเหมาะสมและเพื่อให้เกิดต้นแบบการส่งเสริมป้องกันทางสุขภาพช่องปากที่มีความเหมาะสมในแต่ละประเทศ โดยเน้นในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน วัยรุ่น และกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับการบริหารจัดการงบประมาณ ภายใต้การบริหารจัดการงบประมาณแบบบูรณาการตามกลุ่มวัย และการบริหารจัดแบบตามเขตสุขภาพ ซึ่งเป็นภาพรวมในระดับประเทศ รวมทั้งเป็นการเตรียมพร้อมการเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนงานในระบบที่มุ่งตรงสู่เป้าหมายคือ ประชาชนมีสุขภาพช่องปากดี โดยการทำงานกับเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทุกระดับ การดำเนินการตามบทบาทภารกิจดังกล่าวมีโครงสร้างทางการบริหาร 3 กลุ่มงาน ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานตามแผนงาน คือกลุ่มงานพัฒนาวิชาการ กลุ่มงานคลินิกสาธิตทันตกรรม และกลุ่มงานอำนวยการ ซึ่งจะต้องทำงานสอดประสานและสนับสนุนภารกิจขององค์กรให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้การดำเนินการตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จึงจัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของกรมอนามัย ดังกล่าว

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนการดำเนินงานของกรมอนามัยสู่องค์กร DOH 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม 2.เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ มีความคล่องตัวและช่วยสนับสนุนบทบาทภารกิจของกรมอนามัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.พัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศให้สอดรับกับสมรรถนะหลักของกรมอนามัย เพื่อมุ่งสู่กรมอนามัย 4.0

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.การบริหารจัดการหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 30 คน
2.เชิงปริมาณ : ผลงานเข้าร่วมประกวด 3 เรื่อง
3.เชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 98 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. วิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมารวมถึงทบทวนเอกสาร ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกองแผนงานกรมอนามัย 2. นำเสนองบประมาณตามแผนงานที่ได้รับจัดสรร ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 3. วางแผนการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานโดยให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการประจำปี 4. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยสอดคล้องกับมติกรมอนามัย และตัวชี้วัดร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของกรมอนามัย 5. ขออนุมัติแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีต่อผู้อำนวยการ (ผ่านหัวหน้าฝ่าย) 6. จัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงแผนงานแผนเงินและแผนบริหารความเสี่ยง และเสนอผู้อำนวยการเพื่ออนุมัติ 7. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 8. ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเกณฑ์ มติคณะรัฐมนตรี มติกรมอนามัยและตามเกณฑ์ตัวชี้วัดร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 8. สรุปผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายเงิน โดยรายงานผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในระบบ DOC รายงานผลการเบิกจ่ายในเว็บไซต์หน่วยงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีต่อผู้อำนวยการทราบ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าสาธารณูปโภค 1 แห่ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 241,000.00
2 ค่าใช้สอยและวัสดุ (ค่าจ้างเหมา,ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง,ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก,ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 แห่ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 65,300.00
3 เข้าร่วมการประกวด like talk ภาคเหนือ 3 ครั้ง 1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562 30,000.00
4 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักของการปฏิบัติงาน 27 คน 31 ต.ค. 2561 - 1 พ.ย. 2561 188,000.00
5 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 30 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 505,700.00
รวมเป็นเงิน 1,030,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,030,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางราตรี เหนือกลาง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวแววดาว ขันหลวง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางราตรี เหนือกลาง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแมนสรวง วงศ์อภัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการการพัฒนาและใช้แอพพลิเคชั่นในการตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปากในผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงประเทศไทย

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
14) ร้อยละของผู้สูงอายุ (60-74 ปี) มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ และ 4 คู่สบ

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (39)13.2 พัฒนานวัตกรรม บริการเพื่อการดูแลช่องปากแบบครบวงจรในจังหวัดต้นแบบในประเด็นปัญหาสำคัญ
5.2 โครงการสำคัญ 13.โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี 2562

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 8) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7. หลักการและเหตุผล :
จากข้อมูลการสำรวจสภาวะช่องปากในประเทศไทยของสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2555 พบว่าในกลุ่มผู้สูงอายุ 60-74 ปี พบปัญหาการสูญเสียฟันทั้งปากร้อยละ 7.2 และเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในอายุ 80-89 ปี พบสูงถึงร้อยละ 32.2 1 ซึ่งนับเป็นสถานการณ์ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันและส่งผลต่อคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และผู้สูงอายุที่มีความต้องการช่วยเหลือพิเศษ โดยที่เป้าหมายของการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมายไว้ว่า ร้อยละของผู้สูงอายุ (60 – 74 ปี) ควรมีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ และ 4 คู่สบ และจากข้อมูลในปี 2542 ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งช่องปาก ในเพศชาย 5.2 และเพศหญิง 4.6 ต่อประชากรแสนคน และพบว่าอัตราการมีชีวิตรอดระยะ 5 ปี มีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับระยะการเกิดโรค การตรวจพบโรคระยะแรกเริ่มและได้รับการรักษาโดยเร็วจะทำให้อัตราการรอดสูงขึ้น โดยภาพรวมมะเร็งช่องปากที่มีระยะการเกิดโรค (stage) ที่ 1 หรือ 2 จะมีอัตราการมีชีวิตรอดร้อยละ 70 หากเป็นระยะที่ 3 และ 4 จะลดลงเหลือร้อยละ 50 และ 35 ตามลำดับ นอกจากนี้สภาพบริบทการทำงานของทันตบุคลากรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ต้องทำการตรวจ คัดกรอง เก็บข้อมูลสภาวะทางทันตสุขภาพ และวางแผนงานเฝ้าระวัง มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการในการให้บริการด้านทันตกรรมและทันตสาธารณสุข สภาพปัญหาที่ทางภาครัฐยังขาดการวางระบบการบันทึกข้อมูลทันตสุขภาพ ระบบการฝึกแบบจำลองเสมือนจริง (Simulation System) และการใช้ข้อมูลทางวิชาการ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการให้บริการทางทันตกรรมและทันตสาธารณสุข ส่งผลทำให้เกิดปัญหาด้านการจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบในคลินิกและสถานบริการในชุมชนในด้านการรับผู้ป่วย การตรวจ คัดกรองและจัดการมะเร็งช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ ดังนั้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรองสภาพช่องปาก และรอยโรคมะเร็งในช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ รวมทั้งได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีจากตนเอง อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และทันตบุคลากร ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ กรมอนามัย จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแบบฟอร์มเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพ โดยการออกแบบและพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่นในการตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปาก ซึ่งพัฒนามาจากแบบการตรวจและประเมินสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุของสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ซึ่งได้ดำเนินการวิจัยร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทันตแพทย์และทันตบุคลากรในจังหวัดร้อยเอ็ด ในการออกแบบและพัฒนาแบบตรวจรอยโรคในช่องปาก เพื่อใช้ในการตรวจ คัดกรองรอยโรคช่องปากในคลินิกทันตกรรมและชุมชน โดยได้งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นอกจากการใช้แอพพลิเคชั่นในการตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปากแล้ว ทางศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศได้ออกแบบและพัฒนาแบบจำลองช่องปากและรอยโรคมะเร็งในช่องปากแบบเสมือนจริง เพื่อใช้เป็นสื่อ นวัตกรรมในการเรียนรู้ และเป็นอุปกรณ์ เครื่องมือในการช่วยฝึกการตรวจสภาพช่องปากและรอยโรคมะเร็งในช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทันตบุคลากรและทันตแพทย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาทางศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศได้ใช้แอพพลิเคชั่น “OralScreen” ร่วมกับแบบจำลองสภาพช่องปากแบบเสมือนจริงในการตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปากในอำเภอภูกามยาว (จังหวัดพะเยา) และจังหวัดเชียงราย เป็นต้นแบบในการดำเนินงาน โดยสามารถทำการตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปากในผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงในอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาได้จำนวน 1,183 ราย โดยพบรอยโรคในช่องปาก 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.69 และทำการตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปากในผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดเชียงรายได้จำนวน 10,053 ราย โดยพบรอยโรคในช่องปาก 325 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.23 นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งในช่องปากสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการการส่งต่อ การตรวจยืนยันผลการวินิจฉัย การรักษาโรคมะเร็งช่องปาก การดูแลและระบบติดตามหลังการรักษา และเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังทางทันตสาธารณสุขในชุมชนได้ ทางศูนย์ ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศจึงคิดพัฒนา ปรับปรุง เผยแพร่ ขยายผล และต่อยอดภาคีเครือข่ายทางด้านระบบการตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปาก โดยการใช้แอพพลิเคชั่น ร่วมกับสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ให้เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ต่างๆ เพื่อจะขยายและพัฒนาเป็นวงกว้างในเขตสุขภาพทั่วประเทศต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อออกแบบ พัฒนา Application และแบบจำลองสภาพช่องปากแบบเสมือนจริง เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองมะเร็งในช่องปาก ประเมินสุขภาพช่องปาก และงานเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพ 2. เพื่อพัฒนา ปรับปรุง เผยแพร่ ขยายผล และต่อยอดภาคีเครือข่ายทางด้านระบบการตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปาก โดยการใช้แอพพลิเคชั่นร่วมกับสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ให้เหมาะสมกับบริบทในแต่ละพื้นที่ 3. เพื่อพัฒนาต้นแบบในการฝึกอบรมด้านการบันทึกและส่งต่อข้อมูลด้านการตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งในช่องปาก โดยใช้ Application ร่วมกับระบบการฝึกแบบจำลองเสมือนจริงให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทันตบุคลากร และทันตแพทย์ 4. เพื่อเป็นเวทีระดมความคิดและต่อยอดการเรียนรู้ในการพัฒนาโมเดลต้นแบบด้านการตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปาก และระบบการฝึกแบบจำลองเสมือนจริงให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนำผลการประชุมที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและภาคีเครือข่าย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.นวัตกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นในการตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปาก 1 รายการ/ชิ้น
2.ต้นแบบระบบการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากที่เหมาะสมในแต่ละบริบทพื้นที่ 2 แห่ง
3.อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนักวิชาการคอมพิวเตอร์หรือผู้รับผิดชอบระบบข้อมูล ทันตบุคลากรและทันตแพทย์ ได้รับการฝึกอบรมด้านการตรวจคัดกรอง การบันทึกและส่งต่อข้อมูลรอยโรคมะเร็งในช่องปากโดยใช้ Application 430 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงในอำเภอและจังหวัดต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งในช่องปาก 5000 คน
2.เชิงคุณภาพ : รายงานข้อมูลที่ได้จากการตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปากในพื้นที่ต้นแบบ 1 ชุด

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ศึกษาความต้องการจากภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ประชุมคณะทำงานและประสานงานกับมูลนิธิทันตนวัตกรรม สำนักทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัย เขตสุขภาพ และพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน 2. ติดตาม ขยายผล และต่อยอดภาคีเครือข่ายในอำเภอและจังหวัดต้นแบบที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 3. อบรมและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อชี้แจงและสรุปรายละเอียดโครงการให้ภาคีเครือข่ายระดับอำเภอและจังหวัดที่จะเป็นต้นแบบในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 4. ประชุมอำเภอและจังหวัดต้นแบบพร้อมภาคีเครือข่ายที่ได้ดำเนินการและจะเข้าร่วมดำเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อที่จะวางระบบการตรวจคัดกรองและการส่งต่อในระดับเขตและจังหวัด 5. จัดประชุมอบรมให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์หรือผู้รับผิดชอบระบบข้อมูล ทันตบุคลากรและทันตแพทย์ในหน่วยงาน อำเภอและ จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบในการตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปาก 6. เก็บข้อมูลและสรุปผลการตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปากในพื้นที่ต้นแบบที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ 2562 7. ประเมินผลและปรับปรุงระบบการตรวจคัดกรอง การบันทึกและส่งต่อข้อมูล การตรวจยืนยันผล วินิจฉัย การรักษาและการติดตามดูแลหลังการรักษา พร้อมดำเนินการวางแผนเพื่อขยายผลและต่อยอด โครงการต้นแบบให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ และสถานบริการภาครัฐและเอกชนในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 เก็บข้อมูลและสรุปผลการตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปากในพื้นที่ต้นแบบที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ 2562 4 แห่ง 3 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562 120,000.00
2 ศึกษาความต้องการจากภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ประชุมคณะทำงานและประสานงานกับมูลนิธิทันตนวัตกรรม สำนักทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัย เขตสุขภาพ และพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 5 แห่ง 16 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 66,900.00
3 ประเมินผลและปรับปรุงระบบการตรวจคัดกรอง การบันทึกและส่งต่อข้อมูล การตรวจยืนยันผลวินิจฉัย การรักษาและการติดตามดูแลหลังการรักษา พร้อมดำเนินการวางแผนเพื่อขยายผลและต่อยอดโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไป 5 แห่ง 1 ส.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562 51,400.00
4 อบรมและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อชี้แจงและสรุปรายละเอียดโครงการ 10 คน 1 พ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 79,000.00
5 ประชุมอำเภอและจังหวัดต้นแบบพร้อมภาคีเครือข่ายที่ได้ดำเนินการและจะเข้าร่วมดำเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 55 แห่ง 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 390,000.00
6 ติดตาม ขยายผล และต่อยอดภาคีเครือข่ายในอำเภอและจังหวัดต้นแบบที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 90 คน 16 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 57,800.00
7 จัดประชุมอบรมให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักวิชาการ คอมพิวเตอร์หรือผู้รับผิดชอบระบบข้อมูล ทันตบุคลากรและทันตแพทย์ในหน่วยงาน อำเภอและจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ 430 คน 1 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562 234,900.00
รวมเป็นเงิน 1,000,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,000,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
16 ต.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
- ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จ.เชียงใหม่ - คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา - คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - คณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่เป็นภาคีเครือข่ายร่วมกับมูลนิธิทันตนวัตกรรม - มูลนิธิทันตนวัตกรรม, สำนักทันตสาธารณสุข, ศูนย์อนามัยเขต เขตสุขภาพ อำเภอและจังหวัดต้นแบบ ที่เข้าร่วมโครงการ - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ และสถานบริการภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. อาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 2 ราย 2. อาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 1 ราย 3. อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอื่นๆ จำนวน 10 ราย 4. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทันตสาธารณสุข จำนวน 3 ราย 5. ทันตแพทย์ และทันตบุคลากรสำนักทันตสาธารณสุข จำนวน 10 ราย 6. ทันตแพทย์ ทันตบุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์หรือผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลในอำเภอและจังหวัดต้นแบบ จำนวน 100 ราย 7. ทันตแพทย์ ทันตบุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์หรือผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลในศูนย์อนามัยเขตและเขตสุขภาพ จำนวน 24 ราย 8. อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์หรือผู้รับผิดชอบระบบข้อมูล ทันตบุคลากร และทันตแพทย์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ และสถานบริการภาครัฐและเอกชน จำนวน 400 ราย 9. ทันตแพทย์ ทันตบุคลากร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จำนวน 20 ราย 10.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จำนวน 1 ราย 11. คณะทำงาน ภาคีเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขและระบบข้อมูลในเขตสุขภาพและสถานบริการของรัฐและเอกชน จำนวน 40 ราย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
- อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์หรือผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลในพื้นที่ที่ทำโครงการ ทันตบุคลากร และทันตแพทย์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ และสถานบริการภาครัฐและเอกชน - ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ, สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข - มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ - ศูนย์อนามัยเขต เขตสุขภาพ - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ทพ.ดร.แมนสรวง วงศ์อภัย ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

19. ผู้เสนอโครงการ :
ทพ.ดร.แมนสรวง วงศ์อภัย ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ทพ.ดร.แมนสรวง วงศ์อภัย ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
ทพ.ดร.แมนสรวง วงศ์อภัย ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................