หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนากรมอนามัยสู่องค์การคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (65)21.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :
นโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนระบบราชการ และวิธีการทำงานใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 โดยเฉพาะการสานพลังประชารัฐ การสร้างนวัตกรรม การพัฒนา สู่ความเป็นดิจิทัล รวมถึงนโยบายสาธารณะด้านการให้บริการ ด้านกระบวนการ และด้านการบริหารจัดการองค์การ สืบเนื่องจากที่กรมอนามัยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งเป้าประสงค์ที่ 11 เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (HPO) กำหนดตัวชี้วัดที่ 20 การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ ผ่านเกณฑ์ 5 หมวด (สะสม) ซึ่งขณะนี้กรมอนามัยผ่านเกณฑ์แล้ว 2 หมวด คือ หมวด 1 การนำองค์การ และหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดความรู้ นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐเพื่อส่งเสริมในการเป็นระบบราชการ 4.0 คือมีการทำงานอย่างเปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน (Open & Connected Government) มีการทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) โดยอาศัยปัจจัยหลักสำคัญ คือการสานพลังทุกภาคส่วน (Collaboration) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) และการปรับเข้าสู่การเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization) โดยเฉพาะในระบบบริการภาครัฐ ที่ต้องมุ่งเน้นหลักยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังกลุ่มผู้รับบริการได้อย่างแท้จริง กรมอนามัยจึงได้สนับสนุนหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ให้มีการพัฒนางานประจำสู่การพัฒนาระบบและกระบวนงานตามมาตรฐานในระดับสากล เพี่อการขับเคลื่อนงาน สู่ Core Function พร้อมทั้งการคิดสิ่งใหม่ที่มีคุณค่าและกว้างขวาง เรียนรู้จากความต้องการและปัญหา ของประชาชน เพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานเชิงคุณภาพ สู่การสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงต้องมีการวางแผนขับเคลื่อนกรมอนามัยและหน่วยงานในสังกัด สู่องค์การคุณภาพด้วยเครื่องมือ PMQA

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนากรมอนามัยและหน่วยงานในสังกัดสู่องค์กรคุณภาพ 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรกรมอนามัยในการพัฒนาองค์กรด้วยเครื่องมือ PMQA 3. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่ 20 ตามแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.กรมอนามัยเป็นองค์การคุณภาพสามารถยกระดับคุณภาพองค์การ สู่มาตรฐานสากล และได้รับรางวัลคุณภาพ (รางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหรือสาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 1 หน่วยนับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ที่ผ่านการประเมินในรอบที่ 1 (การคัดกรองเอกสารเบื้องต้น) และรอบที่ 2 (การพิจารณารายงานการพัฒนาองค์การ Application Report) 2 ฉบับ
2.เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้ส่งสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA : Thailand Public Service Award) 15 เรื่อง
3.เชิงคุณภาพ : บุคลากรกรมอนามัยที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมประชุมในระดับมาก 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ทบทวนคณะกรรมการ PMQA/คณะกรรมการพิจารณาผลงานรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง 2. วิเคราะห์ GAP ตามเกณฑ์ PMQA (เล่มปี พ.ศ.2558) และ PMQA 4.0 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ พัฒนากรมอนามัย (ในภาพรวม) และหน่วยงานในสังกัด 3. ดำเนินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ PMQA ร่วมกับคณะกรรมการ PMQA 4. บริหารจัดการถ่ายทอดเกณฑ์ PMQA สู่หน่วยงานในสังกัด ตามระบบ Performance Management System (PMS) 5. จัดทำเอกสาร และรายงานในระบบให้สำนักงาน ก.พ.ร. ตามเกณฑ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด 6. จัดทำสื่อสนับสนุนผลงานที่ได้รับรางวัล เพื่อประกอบในกิจกรรมการรับรางวัลและสื่อสารประชาสัมพันธ์ กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการส่งผลงานด้านการพัฒนาระบบราชการในปีต่อไป 7. รับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน Site Visit รางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาบริการภาครัฐแห่งชาติกรณีผ่านการประเมิน 8. สรุปบทเรียนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมทบทวนคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย มุ่งสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูง (HPO) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 1 ฉบับ 5 ต.ค. 2561 - 5 ต.ค. 2561 3,800.00
2 ประชุมจัดทำ Template ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 1 ฉบับ 18 ต.ค. 2561 - 18 ต.ค. 2561 7,400.00
3 ประชุมพิจารณารายงานการพัฒนาองค์การ (Application Report) ครั้งที่ 1 1 ฉบับ 1 ม.ค. 2562 - 15 ม.ค. 2562 11,400.00
4 ประชุมพิจารณารายงานการพัฒนาองค์การ (Application Report) ครั้งที่ 2 1 ฉบับ 1 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562 11,400.00
5 จัดพิมพ์เอกสารรวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลของกรมอนามัย ด้านการพัฒนาระบบราชการ 1 ฉบับ 15 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 20,000.00
6 จัดกิจกรรมเชิดชูผลงานของกรมอนามัยที่ได้รับรางวัลด้านการพัฒนาระบบราชการ กรมอนามัย 1 ครั้ง 1 ก.ย. 2562 - 25 ก.ย. 2561 5,000.00
7 ประชุมจัดลักษณะสำคัญขององค์การ และคัดเลือกตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2 ฉบับ 1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 11,400.00
8 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการเขียนรายงานการพัฒนาองค์การ (Application Report) ครั้งที่ 1 3 ฉบับ 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 147,000.00
9 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการเขียนรายงานการพัฒนาองค์การ (Application Report) ครั้งที่ 2 3 ฉบับ 15 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 134,000.00
10 สนับสนุนหน่วยงานในการเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ 3 ครั้ง 1 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 33,700.00
11 ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการส่งผลงาน United Nations Public Service Awards 10 คน 1 ต.ค. 2561 - 15 ต.ค. 2561 1,050.00
12 ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานเพื่อสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 50 คน 7 ก.พ. 2562 - 8 ก.พ. 2562 146,450.00
13 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และชี้แจงเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐ 80 คน 12 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 25,200.00
14 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบราชการ สู่การเป็นส่วนราชการ 4.0 100 คน 13 ธ.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561 173,800.00
15 ประชุมรับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 100 คน 1 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 19,000.00
รวมเป็นเงิน 750,600.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
750,600.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สถานที่ราชการ และเอกชน

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- ผู้บริหารระดับสูง - ผู้ทรงคุณวุฒิ - คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัยมุ่งสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูล (HPO) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) - คณะกรรมการพิจารณา และผู้ส่งผลงานรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหารและบุคลากรกรมอนามัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางนัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2. นางจารุมน บุญสิงห์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 3. นางสาวจุฬาลักษณ์ เก่งการช่าง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 4. นางสาวกนกกาญจน์ เกษรินทร์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5. นางสาวมนัญญา เรือจิตร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางนัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบัญชา ค้าของ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (65)21.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :
กรมอนามัยเป็นกรมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่ดูแลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง) ภายใต้วิสัยทัศน์ คือ “กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี” และเป้าประสงค์หลักคือ “ประชาชนสุขภาพดี ภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบอนามัยยั่งยืน” ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 12 เป้าประสงค์ 21 ตัวชี้วัด และเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย จึงมีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ผ่านการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์จากระดับกรม สู่ระดับคลัสเตอร์ (Cluster)/ กลุ่ม ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล ดังนั้น กรมอนามัย จึงกำหนดให้มีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อความสำเร็จในภาพรวมของกรมอนามัย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จึงได้จัดทำโครงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างมีคุณภาพ รวมถึงมีการบริหารจัดการภายในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และมีการประเมินผล ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดในข้อตกลง 2. เพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตัวชี้วัด และผลักดันการดำเนินงานพัฒนาระบบ ราชการในระดับหน่วยงาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยมีการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 37 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 100 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยที่สามารถเข้ารายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ DOC 4.0 ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด 100 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. วิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และศึกษารายละเอียดกรอบการประเมินผลจากสำนักงาน ก.พ.ร. คำรับรองฯ กระทรวงสาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์ นโยบายอธิบดีกรมอนามัย 2. กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3. เตรียมความพร้อมในการจัดทำตัวชี้วัด/ รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผล 4. จัดประชุม/ ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ ปรึกษาหารือ/ ชี้แจง/ สื่อสาร สร้างความเข้าใจ 5. จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน 6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 7. สรุปบทเรียนการจัดทำคำรับรองฯ เพื่อการปรับปรุง/ พัฒนาการดำเนินงานในปีต่อไป

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 นิเทศและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินการตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (องค์กรคุณภาพ) ตามแนวทาง PMQA 3 ครั้ง 1 ก.พ. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 81,050.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 13 คน 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 65,000.00
3 ประชุมพิจารณา KPI Template ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 คน 9 ต.ค. 2561 - 9 ต.ค. 2561 3,100.00
4 ประชุมชี้แจงเจ้าภาพตัวชี้วัด และพิจารณาเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน 40 คน 30 ต.ค. 2561 - 30 ต.ค. 2561 7,600.00
5 สรุปการถอดบทเรียนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 40 คน 1 ส.ค. 2562 - 15 ส.ค. 2562 6,200.00
6 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองฯการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 90 คน 11 ต.ค. 2561 - 11 ต.ค. 2561 13,950.00
7 ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด/ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 2) 160 คน 24 มี.ค. 2562 - 26 มี.ค. 2562 160,000.00
รวมเป็นเงิน 336,900.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
336,900.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
9 ต.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ณ ห้องประชุมภายในกรมอนามัย (กิจกรรมลำดับที่ 1-5, 7 และ 9) ณ โรงแรมในจังหวัดกรุงเทพมหานคร/ นนทบุรี ตามความเหมาะสม (กิจกรรมลำดับที่ 6 และ 8)

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- ผู้บริหาร - กรรมการ/เจ้าภาพตัวชี้วัด - นักวิชาการ และบุคลากรที่รับผิดชอบตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวรุ่งนภา เยี่ยมสาคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2. นางจารุมน บุญสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 3. นางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวรุ่งนภา เยี่ยมสาคร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบัญชา ค้าของ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบราชการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันที่เร่งรัดให้เกิดการปฏิรูประบบราชการ และมีความเชื่อมโยง กับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ และยกระดับการดำเนินงานของกรมอนามัย ตลอดจนมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ และตอบสนองต่อการเป็นส่วนราชการ 4.0 ที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นการสานพลังกับทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และปรับสู่ความเป็นดิจิทัล ดังนั้น เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารในด้านการบริหารงานยุทธศาสตร์ การเงินและงบประมาณ การบริหาร งานพัสดุ ด้านการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน และการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถดำเนินงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวเพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสนับสนุนงานการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบราชการ การนิเทศงาน และการเดินทางไปราชการของผู้อำนวยการ และบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การเข้าร่วมประชุม อบรม และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 2. เพื่อบริหารจัดการงานทั่วไปให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.การบริหารจัดการหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมการนิเทศงาน/ประชุม/อบรม/พัฒนาศักยภาพของบุคลากร กพร. 12 คน
2.เชิงคุณภาพ : ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 96 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. วิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2. วางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (ไตรมาสที่ 1-4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของกรมอนามัยและเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี 4. เสนอแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ผู้อำนวยการทราบ 5. จัดทำแผนงาน/โครงการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อขออนุมัติดำเนินการ 6. ดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติการ 7. รายงานผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามโครงการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 8. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ และสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการบริหารงานทั่วไป 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 20,000.00
2 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 10,000.00
3 จ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ และจ้างบริการธุรการ 2 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 288,000.00
4 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 26,000.00
5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และห้องทำงาน 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 20,000.00
6 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการของหน่วยงาน 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 10,000.00
7 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 3,000.00
8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 30,000.00
9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เข้าร่วมการนิเทศงาน/ประชุม/อบรม/พัฒนาศักยภาพของบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 13 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 60,000.00
รวมเป็นเงิน 467,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
467,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัย และสถานที่เอกชน (ตามความเหมาะสม)

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้อำนวยการ และบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวทิวาวรรณ หวังสุข ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 2. นางสาวปิยรัตน์ ศรีม่วงกลาง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 3. นางสาวกนกกาญจน์ เกษรินทร์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางนัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบัญชา ค้าของ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (70)21.6 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบุคลากรภาครัฐ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต : 1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

7. หลักการและเหตุผล :
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบราชการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันที่เร่งรัดให้เกิดการปฏิรูประบบราชการ และมีความเชื่อมโยง กับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ และยกระดับการดำเนินงานของกรมอนามัย ตลอดจนมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ และตอบสนองต่อการเป็นส่วนราชการ 4.0 ที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นการสานพลังกับทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และปรับสู่ความเป็นดิจิทัล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนบุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารสามารถดำเนินงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวเพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้รับค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ (ตุลาคม 2561- กันยายน 2562)

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ของบุคลากร กพร. 1 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 48,000.00
รวมเป็นเงิน 48,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
48,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จำนวน 1 ราย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวทิวาวรรณ หวังสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวทิวาวรรณ หวังสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบัญชา ค้าของ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................