หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 92 ) 26.1 พัฒนาและขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการภาครัฐ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัยองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
หน่วยงานมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิอย่างมีประสิทธิภาพ

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิอย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : หน่วยงานบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ 12 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิ 2. ดำเนินเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดตามโครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าเช่าบ้าน 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 72,000.00
รวมเป็นเงิน 72,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
72,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรกรมอนามัย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรกรมอนามัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวทิวาวรรณ หวังสุข นักจัดการทั่วไป

19. ผู้เสนอโครงการ :
จารุมน บุญสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายธวัชชัย บุญเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 92 ) 26.1 พัฒนาและขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการภาครัฐ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัยองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบราชการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เร่งรัดให้เกิดการปฏิรูประบบราชการ เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2563 – 2565 ฉบับปรับปรุง) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและยกระดับการดำเนินงานของกรมอนามัย ตลอดจนมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพและตอบสนองต่อการเป็นส่วนราชการ 4.0 ที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสานพลังกับทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และปรับสู่ ความเป็นดิจิทัล ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารด้านการบริหารยุทธศาสตร์ การเงินและงบประมาณ การบริหารงานพัสดุ ด้านบริหารจัดการภายในหน่วยงาน และการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวเพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการทรัพยากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหารขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
8.1 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบราชการ การเดินทางไปราชการของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 8.2 เพื่อบริหารจัดการงานทั่วไปของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : หน่วยงานมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิอย่างมีประสิทธิภาพ 100 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 98 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
. วิเคราะห์ Gap และทบทวนผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 3. เสนอแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ผู้อำนวยการทราบ 4. จัดทำแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อขออนุมัติดำเนินการ 5. ดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติการ 6. รายงานผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามโครงการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 7. สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าจ้างเหมาบริการ 2 คน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 309,600.00
2 ค่าดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมยานพาหนะ 2 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 5,000.00
3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 3 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2565 3,000.00
4 ค่าน้ำดื่ม 3 ครั้ง 1 ก.พ. 2565 - 30 ก.ย. 2564 1,800.00
5 ค่าผ่านทางพิเศษ 3 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2565 450.00
6 ค่าดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน คอมพิวเตอร์ 3 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 10,000.00
7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าจ้างอื่น ค่าลงทะเบียน 3 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2565 46,000.00
8 ค่าวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2565 15,000.00
9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม/อบรม/สัมมนา/พัฒนาศักยภาพบุคลากร กพร. 5 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 30,000.00
10 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 12,000.00
11 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 24,180.00
รวมเป็นเงิน 457,030.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
457,030.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรกพร.

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรกพร.

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวทิวาวรรณ หวังสุข ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 2. นางสาวปิยรัตน์ ศรีม่วงกลาง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

19. ผู้เสนอโครงการ :
จารุมน บุญสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายธวัชชัย บุญเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 92 ) 26.1 พัฒนาและขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการภาครัฐ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัยองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ไปใช้ในการพัฒนาองค์การสู่องค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization) มาตั้งแต่ปี 2549 รวมทั้งพัฒนาเป็นระบบราชการ 4.0 ซึ่งกรมอนามัยได้นำเกณฑ์ PMQA มาใช้ในการพัฒนาองค์การทั้งระดับกรมและหน่วยงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และได้กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้กรมผ่านเกณฑ์การประเมินได้รับรางวัล PMQA รายหมวดจำนวน 4 หมวด ได้แก่ หมวด 1, 2, 4 และ 5 ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การบรรลุเป้าหมายสู่องค์การ HPO และระบบราชการ 4.0 ปรับเข้าสู่การเป็นดิจิทัล กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจึงได้จัดทำโครงการนี้

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.กรมอนามัยพัฒนาองค์การสู่องค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization) และเป็นระบบราชการ 4.0 บรรลุตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์กรม (ตัวชี้วัด : การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวดสะสม) 6 รายการ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละของการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 80 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามกิจกรรมในโครงการ 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ทบทวนการดำเนินงาน ปี 2564 2. ประชุมเตรียมการส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัล 3. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำเอกสารส่งสมัครขอรับรางวัล 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาองค์กร 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาองค์กร 6. จัดพิมพ์เอกสารผลการดำเนินการพัฒนาองค์การของกรมอนามัย 7. จัดกิจกรรมเชิดชูผลงานของกรมอนามัยด้านการพัฒนาระบบราชการ 8. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาองค์กร 1 ครั้ง 1 พ.ค. 2565 - 31 พ.ค. 2565 23,000.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาองค์กร 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565 21,000.00
3 จัดทำเอกสาร application report 1 เรื่อง 1 เม.ย. 2565 - 30 เม.ย. 2565 20,000.00
4 จัดทำใบประกาศเกียรติคุณ 1 ครั้ง 1 ส.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565 5,000.00
5 เตรียมการส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัล PMQA 5 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565 29,000.00
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับหน่วยงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 10 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 38,000.00
รวมเป็นเงิน 136,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
136,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ณ กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.บุคลากรกรมอนามัย 2. เครือข่ายกพร.กรมอนามัย 3. คณะกรรมการ PMQA ระดับกรม

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1.บุคลากรกรมอนามัย 2. เครือข่ายกพร.กรมอนามัย 3. คณะกรรมการ PMQA ระดับกรม

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางนัฐ์หทัย ไตรฐิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวอริยาพัชร มหาศิริชวรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางนัฐ์หทัย ไตรฐิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายธวัชชัย บุญเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 92 ) 26.1 พัฒนาและขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการภาครัฐ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัยองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
กรมอนามัยขับเคลื่อนการดำเนินงานในฐานะองค์กรที่ทำหน้าที่ดูแล ปกป้อง คุ้มครองระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2563 – 2565 ฉบับปรับปรุง) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ผ่านการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์จากระดับกรม สู่ระดับ Cluster ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล โดยกำหนดให้มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ เป็นการดำเนินงานตามกรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ที่กำหนดให้จัดทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร สร้างความรับผิดชอบร่วมต่อการดำเนินงานให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างมีคุณภาพ รวมถึงมีการบริหารจัดการภายในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การที่หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยจะสามารถปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ บุคลากรกรมอนามัยจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจสามารถดำเนินการได้ถูกต้องตรงประเด็นการวัดและประเมินผลตามคำรับรองฯ อย่างทั่วถึงทั้งองค์การ และเพื่อให้การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตลอดจนการรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานกรมอนามัยผ่าน platform ระบบLศูนย์ปฏิบัติการ กรมอนามัย (DOC4.0) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จึงได้จัดทำโครงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดทำคำรับรองการปฏิบ้ติราชการ และมีการประเมินผลตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดในข้อตกลง 2. เพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตัวชี้วัด และผลักดันการดำเนินงานพัฒนาระบบราชการในระดับหน่วยงาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 36 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานเข้าประชุมได้ตามที่กำหนด 100 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าประชุมสามารถถ่ายทอดตัวชี้วัดและจัดทำแบบมอบหมายงานระดับบุคคล 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
วิธีการดำเนินงาน 1.เตรียมการจัดประชุมฯ - ศึกษาและวิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นในการจัดประชุมฯ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ - วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย/ ประสานหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด - จัดทำเอกสารประกอบการประชุม 2. จัดทำโครงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำตลอดการดำเนินงาน 4. สรุปผลการประชุมฯ พร้อมข้อเสนอเพื่อพัฒนาการดำเนินงานครั้งต่อไป

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 8 ต.ค. 2564 9,300.00
2 ประชุมชี้แจงเจ้าภาพตัวชี้วัดและพิจารณาเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน 1 ครั้ง 18 ต.ค. 2564 - 18 ต.ค. 2564 9,300.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 19 พ.ย. 2564 11,400.00
4 ประชุมพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานวิชาการสายส่งเสริมสุขภาพ 1 ครั้ง 18 พ.ย. 2564 - 26 พ.ย. 2564 4,650.00
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 1 ครั้ง 18 เม.ย. 2565 - 22 เม.ย. 2565 11,400.00
6 ประชุมพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานวิชาการสายอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง 24 พ.ย. 2564 - 24 พ.ย. 2564 4,650.00
7 ประชุมพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานสายบริหาร 1 ครั้ง 25 พ.ย. 2564 - 25 พ.ย. 2564 4,650.00
8 พัฒนาระบบรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2565 44,000.00
รวมเป็นเงิน 99,350.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
99,350.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 36หน่วยงาน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 36 หน่วยงาน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นางสาวรุ่งนภา เยี่ยมสาคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2.นางสาวจุฬาลักษณ์ เก่งการช่าง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 3. นางสาวบุศรินทร์ ทนันชัยบุตร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวรุ่งนภา เยี่ยมสาคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายธวัชชัย บุญเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมและยกระดับผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 92 ) 26.1 พัฒนาและขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการภาครัฐ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัยองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาบุคลากรของกรมอนามัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการเขียนผลงานเพื่อส่งสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยผ่าน platform ออนไลน์ ระบบสมัครรางวัลเลิศรัฐของสำนักงาน กพร. รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการเขียนผลงานให้สอดคล้องตามเกณฑ์รางวัลฯ เพื่อให้ผลงานที่ส่งสมัครขอรับรางวัลฯ ผ่านเกณฑ์การพิจารณารางวัลและได้รับรางวัล

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาบุคลากรของกรมอนามัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำผลงาน เทคนิคและวิธีการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 2. เพื่อส่งเสริมให้กรมอนามัยพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนและภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ อันนำมาสู่ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.กรมอนามัยมีผลงานส่งสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐหรือรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2565 20 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายเสนอผลงานขอรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2565 80 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานของกรมอนามัยที่สมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและได้รับรางวัลฯ 3 รายการ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.วางแผนการดำเนินงานการสนับสนุนการส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลฯ - ทบทวน วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำแผนการดำเนินงาน - กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา สถานที่ รูปแบบการดำเนินกิจกรรม 2. ทบทวนและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ กรมอนามัย ประจำปี พ.ศ. 2565 3. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานโครงการ 4. จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเตรียมความพร้อมยกระดับผลงานกรมอนามัยพิชิตรางวัลเลิศรัฐ 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 7,600.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 6,600.00
3 การสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ 1 ครั้ง 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ค. 2565 22,000.00
4 เชิดชูเกียรติและเสริมพลังในการพัฒนาบริการภาครัฐและการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 1 เรื่อง 1 ส.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565 5,000.00
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ 2 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 28 ก.พ. 2565 82,000.00
6 ประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ 3 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 28 ก.พ. 2565 15,000.00
7 ประชุมเตรียมความพร้อมและรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ 4 ครั้ง 1 เม.ย. 2565 - 31 ก.ค. 2565 22,800.00
รวมเป็นเงิน 161,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
161,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2564 - 31 ส.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรของกรมอนามัย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรของกรมอนามัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวรุ่งนภา เยี่ยมสาคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวจุฬาลักษณ์ เก่งการช่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 3.นางสาวบุศรินทร์ ทนันชัยบุตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวจุฬาลักษณ์ เก่งการช่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายธวัชชัย บุญเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ลำดับที่ : 6

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการองค์กรอย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 92 ) 26.1 พัฒนาและขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการภาครัฐ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัยองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ด้วยสถานการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการพัฒนาระบบราชการ ตามทิศทางการพัฒนาประเทศที่สำคัญ ที่มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและฐานข้อมูล นำนวัตกรรมมาเป็นกลไกสำคัญการขับเคลื่อนการบริหารงาน ประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ในฐานะทำหน้าที่พัฒนาระบบบริหารของกรมฯ แบบองค์รวมเชิงระบบให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นต้องทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาทั้งในเรื่องของการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ โครงสร้างในการขอจัดตั้งหน่วยงานเป็นกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ โดยผ่าน platform ระบบวิเคราะห์การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ (Public Sector Structure Analysis System : PAS) ของสำนักงาน ก.พ.ร. การขับเคลื่อนดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ตลอดจนการขับเคลื่อนการบริหารงานของกรมฯ ได้อย่างต่อเนื่องในสภาวะฉุกเฉินวิกฤต ซึ่งเป็นการยกระดับองค์กรเพื่อรองรับสถานการณ์และภารกิจนี้ กพร.จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการองค์กรยกระดับสู่องค์กรสมรรถนะสูง ขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้กรมอนามัยมีโครงสร้างภารกิจที่เหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง 2. เพื่อให้การดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรของกรมอนามัยมีประสิทธิภาพ คล่องตัว

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.กรมอนามัยมีการบริหารจัดการองค์กรยกระดับสู่องค์กรสมรรถนะสูง 1 รายการ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานเข้าประชุมได้ตามที่กำหนด 100 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. รวมรวบ วิเคราะห์ข้อมูลนำเข้าประกอบการประชุม 2. จัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและอัตรากำลังของกรมอนามัย คณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรมอนามัย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3. จัดประชุมทีมทำงาน 4. สรุปข้อมูลภาพรวม รายงานผลการดำเนินงานต่อกรมอนามัย

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมทบทวนร่างวิสัยทัศน์กรมอนามัย 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 12,000.00
2 การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและอัตรากำลังของกรมอนามัย 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565 12,000.00
3 การประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรมอนามัย 1 ครั้ง 1 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 1,550.00
4 การประชุมทบทวนแผน BCP กรมอนามัย 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2565 3,100.00
5 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 1 ครั้ง 1 ส.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565 72,320.00
6 ประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมอนามัย 2 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2565 9,300.00
7 ประชุมทีมทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงกรมอนามัย 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2565 4,650.00
8 ประชุมปรับปรุงโครงสร้างภารกิจของหน่วยงานกรมอนามัยที่ขอจัดตั้งเป็นกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 6,200.00
รวมเป็นเงิน 121,120.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
121,120.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและอัตรากำลังของกรมอนามัย คณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรมอนามัย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและอัตรากำลังของกรมอนามัย คณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรมอนามัย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางจารุมน บุญสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางจารุมน บุญสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายธวัชชัย บุญเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................