หน่วยงาน ศูนย์สื่อสารสาธารณะ
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารและสื่อสารภารกิจสำคัญของกรมอนามัย

2. ยุทธศาสตร์ :
3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
17) ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้
18) ร้อยละความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (66)21.2 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาระบบการสื่อสาร
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 8) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7. หลักการและเหตุผล :
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ เป็นหน่วยงานหลักด้านการสื่อสารด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ กิจกรรมด้านสุขภาพที่ถูกต้อง มีความรอบรู้ด้านสุขภาพช่วยส่งเสริมให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี สอดคล้องกับการปฏิรูประบบสาธารณสุข รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรมอนามัยเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ และเป็นหน่วยงานหลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม การสื่อสารสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ จะประกอบด้วยบุคลากรด้านการสื่อสาร เครื่องมือการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสาร การเฝ้าระวังและตอบโต้ข้อมูลข่าวสาร ประกอบกันเป็นกระบวนงานหลัก (Core Business Process) ของศูนย์สื่อสารสาธารณะ ซึ่งทุกด้านต้องมีการพัฒนาไปพร้อมกัน จากสถานการณ์การสื่อสารที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และส่งต่อโดยขาดความรบอรุ้ด้านสุขภาพ ส่งผลให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง ศูนย์สื่อสารสาธารณะ จึงมีความจำเป็นในการเฝ้าระวังข้อมุลข่าวสารจากสื่อทุกประเภท เพื่อแก้ไขและตอบดต้ได้ทันเวลา รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ภารกิจสำคัญของกรมอนามัยให้ประชาชนรับทราบ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามคำรับรองปฏิบัติราชการเพื่อให้การดำเนินงานสื่อสารสาธารณะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ร

8. วัตถุประสงค์ :
1. เฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรมอนามัย และแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม 2. เผยแพร่ภารกิจสำคัญของกรมอนามัย ในรูปแบบการจัดกิจกรรมรณรงค์ จัดนิทรรศการ และเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน สื่อออนไลน์ 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรมอนามัย ด้านการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนององค์กรที่มีสมรรถนะสูง

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ข้อมูลข่าวสารของกรมอนามัยได้รับการเฝ้าระวังและสื่อสารตอบโต้อย่างมีประสิทธืภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาองค์กร 22 คน
2.เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับความรู้และมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารข้อมูลข่าวสารตามภารกิจของกรมอนามัย 80 ร้อยละ
3.เชิงคุณภาพ : ภารกิจสำคัญของกรมอนามัยได้รับการเผยแพร่อย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. วิเคราะห์สถานการณืการด้านการสเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยง 2. พิจารณารูปแบบและแนวทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 3. วางแผนและดำเนินการเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารและสื่อสารภารกิจสำคัญของกรมอนามัย 4. กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ 5. สรุปและประเมินผลการดำเนินงานหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จ้างจัดนิทรรศการ 100 ปีกระทรวงสาธารณสุข 1 ครั้ง 13 พ.ย. 2561 - 14 พ.ย. 2561 100,000.00
2 จ้างผลิตและเผยแพร่ภารกิจของกรมอนามัย 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 50,000.00
3 จัดจ้างตัดข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์ (Clipping Online) 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 240,000.00
4 จัดจ้างผลิตป้ายรณรงค์ภารกิจของกรมอนามัย 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 100,000.00
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรศูนย์สื่อสารสาธารณะตามแนวทางการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย 80 ร้อยละ 1 พ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 150,000.00
รวมเป็นเงิน 640,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
640,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2. ปริมณฑลและต่างจังหวัดทั่วประเทศ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. เจ้าหน้าที่ศูนย์สื่อสารสาธารณะ 2. เครื่อข่ายด้านการสื่อสารสาธารณะที่เกี่ยวข้อง 3. สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายพรประเสริฐ อุ่นคำ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 2. นางศุภรัตน์ อสุวพงษ์พัฒนา นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ 3. นายคัมภีร์ งานดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายคัมภีร์ งานดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายวินัย รอดไทร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารสาธารณะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์สื่อสารสาธารณะ
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในหน่วยงาน

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 8) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7. หลักการและเหตุผล :
ตามที่กรมอนามัย ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี” และพันธกิจ “ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้และดูภาพรวม โดยการประสานงานสร้างความร่วมมือและกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน” เป้าหมาย คือ ประชาชนสุขภาพดี ระบบสุขภาพยั่งยืน เครือข่ายและเจ้าหน้าที่มีความสุข และ “กรมอนามัย องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม” โดยได้กำหนดตัวชี้วัดที่ 20 ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อให้กรมอนามัยสามารถส่งมอบผลผลิต พัฒนางานวิชาการ และการบริการไปสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง การดำเนินงานของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ กรมอนามัยให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส มีการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ควบคุมให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจของหน่วยงาน และภารกิจของกรมอนามัย ด้วยภารกิจของศูนย์สื่อสารสาธารณะ ที่นอกจากจะต้องตอบสนองแนวทางการดำเนินงานของกรมอนามัยแล้ว ยังต้องขับเคลื่อนองค์กรตาม Core business ของหน่วยงานอีกด้วย คือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม นโยบายและผลการดำเนินงานของกรมอนามัยเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีความรู้ ความเข้าใจ นำไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพดี ศูนย์สื่อสารสาธารณะ จึงจัดทำ “โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในหน่วยงาน” เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการสื่อสารสาธารณะของหน่วยงานและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของกรมอนามัยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย 2. เพื่อบริหารจัดการงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บริหารจัดการหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมการประชุม/อบรม/พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 22 คน
2.เชิงคุณภาพ : ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 96 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ทบทวนคำสั่งและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่ควบคุมภายใน เพื่อให้การดำเนินงานบริหารจัดการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 2. จัดทำแผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปี 2562 3. เสนอแผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ่างของหน่วยงาน ประจำปี 2562 ให้ผู้บังคับบัญชาเห็นชอบ 4. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปี 2562 5. เร่งรัดและควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ให้เป็นไปตามนโยบายของกรมอนามัย 6. กำกับ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนทุก 6 เดือน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในหน่วยงาน 7. รายงานผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายรายไตรมาสให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 20,400.00
2 ค่าใช้จ่ายสำหรับไปราชการ 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 30,000.00
3 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 30,000.00
4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง / ทางด่วน 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 25,000.00
5 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน / หมึกพิมพ์เครื่อง printer 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 50,000.00
6 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 5,000.00
7 จ้างเหมาบริการพนักงาน 12 ครั้ง/คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 606,000.00
8 จ้างถ่ายเอกสาร 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 20,000.00
9 จัดประชุมภายในหน่วยงาน / ประชุมคณะกรรมการฯ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 5,000.00
รวมเป็นเงิน 791,400.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
791,400.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์สื่อสารสาธารณะ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรศูนย์สื่อสารสาธารณะ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวประวีณ์นุช กาญจนขจรศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 2. นายคัมภีร์ งานดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 3. นางอรพิน ท้ายวัด พนักงานพิมพ์ ส4 4. นางสาวจิรประภา เกิดชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5. นางสาวกุลวดี ปันฟ้า นักจัดการงานทั่วไป 6. นายอภิชาติ เกิดทองเล็ก นักจัดการงานทั่วไป

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวประวีณ์นุช กาญจนขจรศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายวินัย รอดไทร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารสาธารณะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์สื่อสารสาธารณะ
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ของบุคลากรศูนย์สื่อสารสาธารณะ

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (70)21.6 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบุคลากรภาครัฐ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต : 1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

7. หลักการและเหตุผล :
เป็นค่าเช่าบ้านตามสิทธิข้าราชการ

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ 1 คน
2.เชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ขั้นต่ำตามสิทธิ 80 ร้อยละ
3.เชิงเวลา : ความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการฯ 12 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ ประจำปี 2562 2. เสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ ประจำปี 2562 3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแผนการใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ ประจำปี 2562

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ 12 ครั้ง/คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 42,000.00
รวมเป็นเงิน 42,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
42,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์สื่อสารสาธารณะ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรศูนย์สื่อสารสาธารณะ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวประวีณ์นุช กาญจนขจรศักดิ์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวประวีณ์นุช กาญจนขจรศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายวินัย รอดไทร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารสาธารณะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................