หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (67)21.3 พัฒนาและขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศ
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 8) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7. หลักการและเหตุผล :
ที่ผ่านมา กรมอนามัยได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทยและรับมือกับสถานการณ์และนโยบายที่เปลี่ยนไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ศรป.) ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล (DoH International Brand) เพื่อเตรียมความพร้อม เพิ่มขีดความสามารถ และส่งเสริมการมีบทบาทของบุคลากรกรมอนามัยในเวทีต่างประเทศ ทั้งด้านการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ (Presentation Skills) การทำหน้าที่เป็นผู้จดบันทึกการประชุมนานาชาติ (Rapporteur) ตลอดจนทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการก้าวสู่เวทีการประชุมนานาชาติ ซึ่งโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนหนึ่งได้รับมอบหมายจากกรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมในเวทีระหว่างประเทศรายการสำคัญๆ อาทิ การประชุมคณะทำงานความร่วมมือกลุ่มประเด็นสาธารณสุขอาเซียน (ASEAN Health Clusters) และการประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly) สมัยที่ 71 เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเกิดเครือข่ายผู้ทำงานด้านต่างประเทศของกรมอนามัย ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนางานด้านต่างประเทศของกรมต่อไป การนี้ ด้วยเล็งเห็นว่าการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนกรมอนามัยไปสู่เป้าหมายของการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ศรป.จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อต่อยอดความสำเร็จและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเครือข่าย ผู้ทำงานด้านต่างประเทศของกรมอนามัย ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนและขับเคลื่อนบทบาทนําของกรมอนามัยในเวทีสุขภาพโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทเชิงรุกให้ยิ่งเด่นชัดขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัย มุ่งสู่กรมอนามัย 4.0 2.สร้างและเตรียมความพร้อมบุคลากรสายวิชาการในสาขาต่างๆ ของงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ก้าวสู่เวทีการประชุมระดับนานาชาติและระดับโลกได้อย่างมืออาชีพ 3. เสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานสาธารณสุขระหว่างประเทศของประเทศไทย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรและผู้บริหารกรมอนามัยได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการต่างประเทศ 120 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม ไม่ต่ำกว่า 80 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า 70 ร้อยละ
3.เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวม ไม่ต่ำกว่า 70 ร้อยละ
4.เชิงเวลา : ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่า 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 จัดทำรายละเอียด และเสนอโครงการกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 2 ดำเนินโครงการ 2.1 ประสานงานสถานที่จัด 2.2 ประสานวิทยากร 2.3 แจ้งเวียนรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม 2.4 ประชุมเตรียมการฯ 2.5 จัดโครงการฯ 2.6 จัดทำรายงาน ประเมินผล และสรุปการจัดโครงการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 โครงการอบรม Journal club ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 คน 1 พ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562 19,000.00
2 โครงการฝึกอบรมผู้บริหารสู่ DoH 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 50 คน 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 156,000.00
3 โครงการอบรมเพื่อพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DoH 4.0 70 คน 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 400,000.00
รวมเป็นเงิน 575,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
575,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้บริหารกรมอนามัย. ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ OSOF, NEGSOF และนบอส. ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค /วิทยากรและคณะทำงาน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรกรมอนามัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1 นายพศิน พิริยหะพันธุ์ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2 นางสาวปุณณาสา คชศิลา ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 3 นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 4 นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางวิกุล วิสาลเสสถ์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (67)21.3 พัฒนาและขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศ
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 8) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7. หลักการและเหตุผล :
ด้วยบทบาทและภารกิจของกรมอนามัยในการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากพันธะสัญญาในฐานะประเทศสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศ เช่น การเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly) การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก (WHO Executive Board) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อตกลงหรือกรอบความร่วมมือในภูมิภาค และอนุภูมิภาคต่างๆ อาทิ ASEAN ทำให้การจัดเตรียมข้อมูล เนื้อหาวิชาการ ข้อคิดเห็น ตลอดจนท่าทีต่างๆ อีกทั้งการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการทำงานและบทบาทของกรมในภารกิจเหล่านั้น เป็นขั้นตอนสำคัญซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ศรป.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย จึงจัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ขึ้น โดยมีกิจกรรมหลักคือ การจัดประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศของกรมอนามัย เพื่อหารือและขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือด้านต่างประเทศของกรม และการจัดประชุมคณะทำงาน/นักวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อขับเคลื่อนและเตรียมการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือระดับต่างๆ 2. เพื่อกำหนดท่าทีและประเด็นสำคัญของของกรมอนามัยที่ขับเคลื่อนในระดับโลก

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1. ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ 3 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ข้อเสนอเพื่อเตรียมการและขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือระดับต่างๆ 3 เรื่อง
2.เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอการดำเนินงานที่ได้รับสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆได้ 3 เรื่อง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 ระบุผู้รับผิดชอบประเด็น 2 เชิญผู้รับผิดชอบประเด็นเข้าร่วมประชุมเตรียมการ เพื่อหารือ/มอบหมายงานและบทบาทหน้าที่ 3 ประสานและติดตามงานจากผู้รับผิดชอบประเด็น 4 รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอต่อประเด็นวิชาการ 5 จัดส่งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 12 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 24,000.00
2 ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมนานาชาติด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 15 คน 1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562 2,325.00
3 ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก สมัยที่ 144 (WHO Executive Board) 15 คน 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 2,325.00
4 ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 72 (World Health Assembly) 15 คน 1 เม.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2562 4,650.00
5 ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลกระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Regional Committee) 15 คน 1 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 2,325.00
6 ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศ 20 คน 1 พ.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2562 12,400.00
7 ประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทย-เมียนมา 20 คน 1 พ.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2562 13,960.00
8 ประชุมคณะทำงานความร่วมมือกลุ่มประเด็นสาธารณสุขอาเซียน (ระดับ Cluster) Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle 35 คน 1 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562 11,975.00
รวมเป็นเงิน 73,960.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
73,960.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัยส่วนกลาง /

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้บริหารกรมอนามัย หน่วยงานที่มีประเด็นหารือเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-ผู้บริหารกรมอนามัย -หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1 นายพศิน พิริยหะพันธุ์ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2 นางสาวปุณณาสา คชศิลา ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 3 นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางวิกุล วิสาลเสสถ์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 8) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7. หลักการและเหตุผล :
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย เป็นหน่วยประสานและอำนวยการด้านต่างประเทศ ของกรมอนามัยกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ การดำเนินงานของศูนย์ฯ จึงต้องมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับนโยบายสำคัญของรัฐบาล ตลอดจนกระทรวงฯ และกรมฯ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย จึงจัดทำโครงการบริหารจัดการหน่วยงานขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดความคล่องตัว ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.การบริหารจัดการหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 98 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน 96 ร้อยละ
3.เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด 98 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 ประชุมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน 2 วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 3 เสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้ผู้อำนวยการพิจารณา/หัวหน้ากลุ่มงานทราบ 4 จัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ 5 ดำเนินการตามโครงการ ตามระยะเวลาที่กำหนด 6 ติดตาม รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 7 สรุปแบบประเมินร้อยละความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการ 1 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 138,000.00
2 จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ดำเนินงานภายในหน่วยงานและโครงการอบรม/ประชุมของหน่วยงาน ( ค่าจ้างถ่ายเอกสาร,ค่าหนังสือพิมพ์, วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์, ค่าน้ำบริโภค, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) 5 ระบบงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 103,000.00
3 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซ่อมยานพาหนะ ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าล่วงเวลา 7 ระบบงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 123,000.00
4 การพัฒนาบุคลากร การประชุม อบรม สัมมนา (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ของผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ,ค่าลงทะเบียน) 12 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 178,040.00
รวมเป็นเงิน 542,040.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
542,040.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1 นางสาวอัมพร กิตติสยาม ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 2 นางสาวธิดารัตน์ เจริญกุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 3 นางสาวสมประสงค์ ภาผล ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 4 นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวอัมพร กิตติสยาม นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางวิกุล วิสาลเสสถ์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาองค์กรและสนับสนุนการดำเนินงาน

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (67)21.3 พัฒนาและขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศ
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 8) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7. หลักการและเหตุผล :
ตามที่ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย (ศรป) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานด้านต่างประเทศของกรมอนามัย และเล็งเห็นความสำคัญในการวางแผนกำหนดทิศทางในการดำเนินงานด้านต่างประเทศ และสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างประเทศของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของกรมอนามัยที่ว่า " กรมอนามัย เป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพของประชาชน"ควบคู่่ กับเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรมเพื่อให้หน่วยงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน ศรป. จึงเห็นควรให้จัดโครงการพัฒนาองค์กรและสนับสนุนการดำเนินงานขึ้น ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1. การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม กิจกรรมที่ 2. การจัดทำแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ประจำปี 2563-2564

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างความโปร่งใส สร้างความสามัคคีและปฏิบัติงานในองค์กรอย่างมีความสุข 2 เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายกรมอนามัย 3 เพื่อให้บุคลากรกรมอนามัยมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1. บุคลากรในหน่วยงานได้รับการอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมและนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 12 คน
2.แผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศประจำปี 2563 และแผนค่าใช้จ่ายการไปราชการต่างประเทศชั่วคราวประจำปี 2564 1 ฉบับ
3.ผู้บริหาร บุคลากรกรมอนามัย วิทยากร และคณะทำงาน 45 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม ไม่ต่ำกว่า 80 ร้อยละ
2.เชิงปริมาณ : แผนค่าใช้จ่ายการไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปี 2564 1 ฉบับ
3.เชิงปริมาณ : ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงาน ได้รับรู้และมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 80 ร้อยละ
4.เชิงปริมาณ : แผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปี 2563 1 ฉบับ
5.เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงาน ไม่ต่ำกว่า 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาองค์กรและสนับสนุนการดำเนินงาน 2 จัดทำโครงการพัฒนาองค์กรและสนับสนุนการดำเนินงานเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ 3 ดำเนินงานโครงการและติดตามแผนการดำเนินงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด 4 จัดทำสรุปรายงานประเมินผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 โครงการอบรมการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 15 คน 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 40,000.00
2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฎิบัติการ การดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือ-ระหว่างประเทศ กรมอนามัย ประจำปี 2563-2564 30 คน 1 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 76,200.00
รวมเป็นเงิน 116,200.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
116,200.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กิจกรรมที่ 1: จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรมที่ 2: จังหวัดชลบุรี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้บริหารกรมอนามัย วิทยากร คณะทำงาน ผู้เข้าร่วมประชุม จากหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ผู้สังเกตการณ์

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรกรมอนามัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1 นางสาวอัมพร กิตติสยาม ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 2 นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 3 นางสาวสมประสงค์ ภาผล ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 4 นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 5 นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวอัมพร กิตติสยาม นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางวิกุล วิสาลเสสถ์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
1) อัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)
16) จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (67)21.3 พัฒนาและขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศ
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :
กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักและเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ประกอบกับมีการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนไทย จึงกำหนดนโยบายดำเนินงานสาธารณสุขชายแดน ปี 2558 ไว้ อาทิ 1)ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในเรื่องอาหารปลอดภัย สุขภาพชายแดน โดยมีทิศทางการดำเนินงานให้เกิดความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดนของทั้งสองประเทศ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนที่เห็นพ้องต้องกันทั้งสองฝ่าย และมีความเป็นไปได้ของการดำเนินงานร่วมกัน 2)แผนแม่บทการแก้ปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555 - 2559) ในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยยึดหลักความเสมอภาคเท่าเทียม เน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วมารักษา และ 3)การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น เหล่านี้เพื่อสนับสนุนนโยบาย ของรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารสุขและสุขภาพของประชาชน อีกทั้งการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้เริ่มดำเนินการแผนความร่วมมือระหว่างประเทศกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมจึงเป็นประเด็นสำคัญและเป็นหลักประกันสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยของประชาชนแต่ละประเทศ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายแดนที่ประชาชนต้องไปมาหาสู่กันอย่างไร้พรมแดน การดำเนินการนำร่องในปี 2556-2558 พบว่าภาคีเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้านให้ความสำคัญและตระหนัก ถึงปัญหา Border Health เช่นเดียวกัน และต้องร่วมมือกันในหลายประเด็นหลัก จึงทำให้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนขึ้น กรมอนามัย ในฐานะที่มีบทบาทหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และมุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพของประชาชน จึงเห็นควรจัดทำโครงการขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรที่ทำงาน Border Health โดยเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และประสบความสำเร็จในการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประเมินผลติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานดังกล่าว

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมพื้นที่ชายแดน 2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ข้อมูล/รูปแบบการดำเนินการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายแดน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.แผนปฏิบัติการร่วมกันบนพื้นฐานต่างตอบแทน (Joint Action Plan) 1 ฉบับ
2.บันทึกความเข้าใจ Minute of Meeting (MOM) 1 ฉบับ
3.รายงานผลสรุป/รายงานการถอดบทเรียนรูปแบบการดำเนินงาน/รายงานสรุปสถานการณ์ประเด็นส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ชายแดน 2 ฉบับ
4.ผู้บริหารและบุคลากรกรมอนามัยส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ดำเนินงานBorder Health 80 คน
5.ผู้บริหารและบุคลากรด้านสาธารณสุขของประเทศมาเลเซียและ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 40 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าร่วมประชุมได้ไม่ต่ำกว่า 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 ประสานหน่วยงานเป้าหมายเตรียมข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชายแดน 2 ร่างโครงการฯและขออนุมัติดำเนินโครงการฯ 3 ส่งหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุมฯ 4 ประชุมแลกเปลี่ยน สรุปผลการดำเนินงานฯ 5 สรุปผลโครงการฯ และถอดบทเรียน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 โอนเงินให้ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เพื่อดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานความร่วมมือไทย-มาเลเซีย ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง 1 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 274,600.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือไทย-ลาว ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 60 คน 1 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 225,000.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานความร่วมมือไทย-มาเลเซีย ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ดำเนินการ) 60 คน 1 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.00
รวมเป็นเงิน 499,600.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
499,600.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ก.พ. 2562 - 30 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสงขลา

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. ผู้บริหารและบุคลากรกรมอนามัยส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ดำเนินงานBorder Health 2. ผู้บริหารและบุคลากรด้านสาธารณสุขของประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1 นายพศิน พิริยะหพันธุ์ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2 นางสาวปุณณาสา คชศิลา ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 3 นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางวิกุล วิสาลเสสถ์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................