หน่วยงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กต้นแบบอายุต่ำกว่า 3 ปี (วัยเตาะแตะ) ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

4. cluster :
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (10)3.1 Health literate สร้าง “Smart Parents To Smart kids”
5.2 โครงการสำคัญ 3.โครงการเตรียมความพร้อมเด็กอายุ 2-5 ปี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 7) เสริมสร้างทักษะในชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

7. หลักการและเหตุผล :
เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นอนาคตที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เด็กมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการดูแลจากครอบครัวและสังคม การวางรากฐานที่ดีให้กับเด็กปฐมวัย จึงเป็นการเตรียมความพร้อม และสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ เด็กช่วงปฐมวัย (0-5 ปี ) เป็นระยะที่สำคัญของชีวิต เนื่องจากเป็นวัยที่มีพัฒนาการเจริญเติบโตทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีการเรียนรู้โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ด้าน จากบิดามารดาและผู้คนรอบข้าง รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กด้วย ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ จะส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจและความคิดของเด็ก หล่อหลอมให้เกิดเป็นบุคลิกภาพและอุปนิสัยของเด็กเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ครอบครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงผู้เลี้ยงดู จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อเด็กในช่วงวัยนี้ แต่จากสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโครงสร้างครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ความจำเป็นในการประกอบอาชีพ การออกไปทำงานนอกบ้านของบิดามารดาเนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทำให้เด็กขาดการอบรมเลี้ยงดู จากผู้ดูแล โดยเฉพาะช่วง 5 ปีแรก จากข้อมูลประชากรจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2555 และข้อมูลสถิติการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2555 พบว่ากลุ่มเด็กอายุ 0-1 ปี จำนวน 1,509,017 คน หรือ ร้อยละ 32.91 ได้รับเลี้ยงดูจากคนในครอบครัว ส่วนเด็กอายุ 2-5 ปี จำนวน 3,076,742 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 67.09 เริ่มเข้าสู่สถานรับเลี้ยงเด็กหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งแต่อายุ 2 ปี มีเพียงร้อยละ 11.88 เท่านั้นที่ได้รับ เลี้ยงดูอยู่ที่บ้าน แสดงให้เห็นว่าศูนย์เด็กเล็กเป็นทางเลือกหนึ่งในการทำหน้าที่แทนบิดามารดา จากสถานการณ์ดังกล่าว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงต้องยกระดับมาตรฐานและคุณภาพในการเลี้ยงดูส่งเสริมและเฝ้าระวังให้เด็กในช่วงวัยนี้มีการเจริญเติบโตอย่างสมวัย รวมถึงการเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ โดยกลุ่มพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของ เด็กปฐมวัยรวมถึงจัดประสบการณ์สำคัญให้กับเด็กในวัยนี้ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กต้นแบบอายุต่ำกว่า 3 ปี (วัยเตาะแตะ) ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนาการเสริมทักษะการเรียนรู้เด็กปฐมวัย สำหรับเด็กที่มารับบริการที่สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ และเพื่อเป็นต้นแบบในการดูแลเด็กปฐมวัยในสถานประกอบภาครัฐ เอกชน และในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศที่ให้ความสนใจต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการที่สมวัย 2. เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3. เพื่อส่งเสริมและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย 4. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยในเด็กปฐมวัย 5. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแลเด็กในการส่งเสริมสุขภาพพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 6. เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ก. และผู้ปกครองสร้างความคุ้นเคยกับน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ต้นแบบ ศูนย์เด็กเล็ก 2 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. เขียนและขออนุมัติโครงการ 2. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงาน 3. ติดต่อประสานงานวิทยากร และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. จัดเตรียมสถานที่ และกำหนดเวลา ในการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ / ทำตารางมอบหมายงาน 5. ดำเนินการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด 6. สรุปผลการดำเนินการโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กต้นแบบอายุต่ำกว่า 3 ปี ( วัยเตาะแตะ )

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการที่สมวัย 1 ครั้ง/คน 11 ม.ค. 2562 - 11 ม.ค. 2562 65,000.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 1 ครั้ง/คน 15 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562 60,000.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย 1 ครั้ง/คน 13 มิ.ย. 2562 - 13 มิ.ย. 2562 20,000.00
4 อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย ในเด็กปฐมวัย 1 ครั้ง/คน 12 พ.ย. 2561 - 16 พ.ย. 2561 68,000.00
5 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ดูแลเด็กในการส่งเสริมสุขภาพพัฒนาการและการเรียนรู้เด็กปฐมวัย 1 ครั้ง/คน 13 ธ.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561 80,000.00
6 - อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะสร้างความคุ้นเคยกับน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย 1 ครั้ง/คน 5 มิ.ย. 2562 - 5 มิ.ย. 2562 37,800.00
7 อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 1 ครั้ง/คน 13 มิ.ย. 2562 - 13 มิ.ย. 2562 22,200.00
รวมเป็นเงิน 353,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
353,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
12 พ.ย. 2561 - 13 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สถานอนามัยเด็กกลางและศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัยสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
- ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัยสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ - ศูนย์เด็กเล็กที่มีการบริการอายุต่ำกว่า 3 ปี ที่สนใจ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ( ที่ปรึกษา ) 2.นางสาวไพลิน วิญญกูล ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ (ที่ปรึกษา ) 3.นางสาวรัศมีแสง นาคอ่อน ตำแหน่งนักโภชนาการ 4.นางสาวมานิ เนกขัมม์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 5.นางสาวชาณิภา เจริญรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 18.6 นางพรทิพย์ วรวิชญ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 18.7 นางสาวอนัญญา รักปัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 18.8 นางเบญจวรรณ วงศ์ใหญ่ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 18.9 ว่าที่ร้อยตรีรุ่งทิวา จำปาทอง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 18.10 นางสาวปัทมา แสงสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางนนธนวนัณท์ สุนทรา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการศึกษาสถานการณ์ความรอบรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย สู่ Smart Parents to Smart kids ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

4. cluster :
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (10)3.1 Health literate สร้าง “Smart Parents To Smart kids”
5.2 โครงการสำคัญ 3.โครงการเตรียมความพร้อมเด็กอายุ 2-5 ปี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 7) เสริมสร้างทักษะในชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

7. หลักการและเหตุผล :
จากนโยบายการพัฒนาคนตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2559-2560) ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญร่วมกัน คือการพัฒนาศักยภาพคนไทยในทุกช่วงวัย และการปฏิรูประบบเสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพ (health literacy) เพื่อให้ประชาชนสามารถจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง และส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสารด้านสุขภาพที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเฝ้าระวังและจัดการความรู้ทางสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ความรอบรู้ทางสุขภาพถือเป็นปัจจัยที่กำหนดผลลัพธ์ทางสุขภาพที่สำคัญที่สุดในการทำงานส่งเสริมป้องกันสุขภาพเพื่อทำให้คนมีสุขภาพที่ดี ซึ่งการลงทุนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน โดยเริ่มต้นจากการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กให้มีสุขภาพดีเป็นการลงทุนของภาครัฐที่มีความคุ้มค่า และสามารถลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม จากผลลัพธ์ทางสุขภาพเด็กที่สำคัญ คือการมีพัฒนาการสมวัย จากการสำรวจปี 2557 พบว่าเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยเพียงร้อยละ 72.8 ซึ่งต่ำเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกที่ต้องมีเด็กพัฒนาการสมวัยมากกว่าร้อยละ 80-85 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์และผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถเฝ้าระวัง ดูแลสุขภาพตนเอง และเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยได้ถูกต้องและเหมาะสม จึงได้จัดทำ “โครงการศึกษาสถานการณ์ความรอบรู้การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย สู่ Smart Parents to Smart kids ปีงบประมาณ พ.ศ.2562” เพื่อศึกษาสถานการณ์ความรอบรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างชุดความรอบรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงดูให้กับพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อศึกษาสถานการณ์ความรอบรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.รายงานการศึกษาสถานการณ์ความรอบรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 1 ฉบับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.เขียนและขออนุมัติโครงการ 2.แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพและการดูแลเด็กปฐมวัย 3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสถานการณ์ความรอบรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 4.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานสำรวจความรอบรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 5.ติดตามการดำเนินงานสำรวจความรอบรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในพื้นที่ 6.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยกร่างรายงานสถานการณ์ความรอบรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 7.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมแสดงข้อคิดเห็น และสรุปผลการศึกษา

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสถานการณ์ความรอบรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 1 ครั้ง/คน 1 ต.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561 18,500.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมแสดงข้อคิดเห็น และสรุปผลการศึกษา 1 ครั้ง/คน 29 ก.ค. 2562 - 30 ก.ค. 2562 210,800.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานสำรวจการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ และการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 2 ครั้ง/คน 24 ธ.ค. 2561 - 25 ธ.ค. 2561 79,000.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ยกร่างรายงานสถานการณ์ความรอบรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 2 ครั้ง/คน 20 พ.ค. 2562 - 21 พ.ค. 2562 53,000.00
5 ติดตามการดำเนินงานสำรวจสถานการณ์ความรอบรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในพื้นที่ 3 ครั้ง 1 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 53,700.00
6 จ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลเรื่องสถานการณ์ความรอบรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยใน 4 พื้นที่ 4 แห่ง 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 84,000.00
รวมเป็นเงิน 499,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
499,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
หญิงตั้งครรภ์ พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก ครูพี่เลี้ยง/ครูอนุบาล อสม. คณะทำงาน และ ผู้เชี่ยวชาญ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
หญิงตั้งครรภ์ พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก ครูพี่เลี้ยง/ครูอนุบาล อสม. และประชาชนทั่วไป

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นางกิติมา พัวพัฒนกุล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ที่ปรึกษาโครงการ 2.นางเปรมฤทัย เกตุเรน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3.นางภัทรพร ศรีสูงเนิน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4.นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางกิติมา พัวพัฒนกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยเด็กปฐมวัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางนนธนวนัณท์ สุนทรา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กในพื้นที่ ปี2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

4. cluster :
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (10)3.1 Health literate สร้าง “Smart Parents To Smart kids”
5.2 โครงการสำคัญ 3.โครงการเตรียมความพร้อมเด็กอายุ 2-5 ปี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 7) เสริมสร้างทักษะในชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

7. หลักการและเหตุผล :
เด็ก เป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ การลงทุนเพื่อการสร้างเด็กไทยให้มีคุณภาพ การป้องกันแก้ไขสาเหตุและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลดีต่อการสร้างคนที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคต เด็กช่วงปฐมวัย(0-5ปี) เป็นระยะที่สำคัญของชีวิต เนื่องจากเป็นวัยรากฐานของพัฒนาการเจริญเติบโตทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (พ.ศ.2550-2559) ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ และสติปัญญา นโยบายของรัฐบาลได้กำหนดให้เด็กทุกคนต้องได้รับการพัฒนารอบด้านตามวัยอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง โดยได้กำหนดเป้าหมายเฉพาะภายในปี พ.ศ. 2559 เด็กร้อยละ 90 ได้รับการประเมินพัฒนาการ ร้อยละ 95 ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับบริการและสนับสนุนโดยการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลจังหวัดและอำเภอให้สามารถดูแลเบื้องต้นและมีระบบส่งต่อที่ดี แต่สถานการณ์ปัญหาพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย ในเวลา 18 ปีที่ผ่านมา พบว่า เด็กปฐมวัยร้อยละ 30 หรือ 1 ใน 3 มีพัฒนาการล่าช้า (กรมอนามัย, 2557) และกำหนดให้ระดับเฉลี่ยเชาวน์ปัญญาของเด็กไม่ต่ำกว่าค่ากลางมาตรฐานสากลที่ระดับ 100 แต่ผลการสำรวจระดับสติปัญญาของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พ.ศ. 2559 =98.23 (กรมสุขภาพจิต, 2559) จากรายงานการเยี่ยมเสริมพลังระดับพื้นที่เรื่องพัฒนาการเด็กทั่วประเทศ พ.ศ. 2558-2560 พบว่า บุคลากรหน่วยบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ยังขาดทักษะ ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้คู่มือDSPM ทำให้การประเมินพัฒนาการเด็กไม่เป็นทิศทางเดียวกัน ตลอดจนขาดทักษะการสื่อสารและให้คำแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการแก่ผู้ปกครอง กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำหลักสูตรการอบรม”การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับบุคลากรหน่วยบริการสุขภาพ[Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM) Program]” และขยายคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)เป็น 0-6 ปีขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าเรียน(school readiness) ให้บุคลากรหน่วยบริการสุขภาพสามารถเฝ้าระวัง ประเมิน ส่งเสริมพัฒนาการ และให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการได้อย่างครอบคลุม และมีศักยภาพการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กในพื้นที่ ปี 2562 เพื่อให้สามารถถ่ายทอดการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้แก่บุคลากรหน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่(ครู ก) รวมถึงมีทักษะการสื่อสารและให้คำปรึกษาในการส่งเสริมพัฒนาการแก่ผู้ปกครอง เกิดเป็นเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กในพื้นที่ ทำให้เด็กไทยมีพัฒนาการสมวัย สามารถเรียนรู้ได้ตามวัยอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) และการใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการ ตลอดจนการใช้ทักษะการสื่อสารในการพัฒนางานพัฒนาการเด็กในพื้นที่ 2 เพื่อสร้างเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กในพื้นที่

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ 1 ฉบับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.เขียนและขออนุมัติโครงการ 2.จัดประชุมราชการชี้แจงและเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กในพื้นที่ 3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กในพื้นที่ ให้สามารถใช้ ถ่ายทอดการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) และมีเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ร่วมกัน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมราชการชี้แจงและเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กในพื้นที่ 1 ครั้ง/คน 20 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561 5,700.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กในพื้นที่ 1 ครั้ง/คน 14 ม.ค. 2562 - 16 ม.ค. 2562 450,800.00
รวมเป็นเงิน 456,500.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
456,500.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
20 ธ.ค. 2561 - 16 ม.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
เขตสุขภาพที่ 1-13 และศูนย์อนามัยที่ 1-12 และ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรหน่วยบริการสุขภาพ CPMและผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพ 1-13 ศูนย์อนามัยที่ 1-12และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรหน่วยบริการสุขภาพ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
พรชเนตต์ บุญคง สุภิญญา เกียรติพานิชกิจ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางกิติมา พัวพัฒนกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยเด็กปฐมวัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางนนธนวนัณท์ สุนทรา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการ พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ตามหลักการพัฒนาสมองสำหรับเด็กแรกเกิด-3 ปี ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

4. cluster :
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (10)3.1 Health literate สร้าง “Smart Parents To Smart kids”
5.2 โครงการสำคัญ 3.โครงการเตรียมความพร้อมเด็กอายุ 2-5 ปี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 7) เสริมสร้างทักษะในชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

7. หลักการและเหตุผล :
ยังไม่ได้กำหนด

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อทบทวนองค์ความรู้และรูปแบบที่ใช้ในการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่และกิจกรรมพัฒนาเด็กตามหลักการพัฒนาสมองในเด็กแรกเกิด-3 ปี ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมนักวิชาการ/บุคคลากรที่เกี่ยวให้มีความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ตามหลักการพัฒนาสมองสำหรับเด็กแรกเกิด-3 ปี 3.เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ตามหลักการพัฒนาสมองในเด็กแรกเกิด-3 ปี ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4.เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ตามหลักการพัฒนาสมองในเด็กแรกเกิด-3 ปี ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1. รูปแบบการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ ตามหลักการพัฒนาสมองสำหรับเด็กแรกเกิด-3 ปี 1 ชุด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
- ทบทวนสถานการณ์ ยกร่างชุดความรู้ ทดลองใช้ชุดความรู้ และ สรุปผลการจัดกิจกรรมและถอดบทเรียน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเพื่อจัดทำร่างรูปแบบการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ตามหลักการพัฒนาสมองสำหรับเด็กแรกเกิด-3 ปี ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 1 ครั้ง/คน 17 ธ.ค. 2561 - 18 ธ.ค. 2561 22,000.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และทักษะบุคคลากรของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ตามหลักการพัฒนาสมองสำหรับเด็กแรกเกิด-3 ปี 1 ครั้ง/คน 24 ธ.ค. 2561 - 25 ธ.ค. 2561 64,000.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการจัดกิจกรรมและถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ตามหลักการพัฒนาสมอง สำหรับเด็กแรกเกิด-3 ปี ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 1 ครั้ง/คน 16 ส.ค. 2562 - 16 ส.ค. 2562 36,400.00
4 ทดลองใช้ร่างรูปแบบการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ตามหลักการพัฒนาสมอง สำหรับเด็กแรกเกิด-3 ปี ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 6 ครั้ง 1 ก.พ. 2562 - 31 ก.ค. 2562 16,500.00
รวมเป็นเงิน 138,900.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
138,900.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
17 ธ.ค. 2561 - 16 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.นักวิชาการ/นักวิชาการศึกษา 2.ครูพี่เลี้ยง/ผู้ดูแลเด็ก 3.ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ 4.ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมศักยภาพเด็กตามหลักการพัฒนาสมอง 5.บุคลากรจากศูนย์อนามัย 6.บุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7.ผู้แทนจากเครือข่ายผู้ปกครองจากศูนย์เด็กเล็กของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1.นักวิชาการ/นักวิชาการศึกษา 2.ครูพี่เลี้ยง/ผู้ดูแลเด็ก

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวไพลิน วิญญกูล

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางนนธนวนัณท์ สุนทรา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาการเฝ้าระวัง คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

4. cluster :
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (10)3.1 Health literate สร้าง “Smart Parents To Smart kids”
5.2 โครงการสำคัญ 3.โครงการเตรียมความพร้อมเด็กอายุ 2-5 ปี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 7) เสริมสร้างทักษะในชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

7. หลักการและเหตุผล :
รัฐบาลไทยได้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ สำหรับพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยตามช่วงวัย โดยให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม รวมถึงองค์กรหลักอื่น ๆ ร่วมรับผิดชอบช่วยกันขับเคลื่อนนโยบาย เด็กปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2564) ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)ได้กำหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมอง ทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะสังคมที่เหมาะสม ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ พร้อมทั้งผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชน โดยการจัดให้มีระบบบริการสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ มีการจัดระบบบริการสุขภาพออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ บริการระดับปฐมภูมิ (Primary Care) บริการระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) และบริการระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) โดยมุ่งหวังให้บริการแต่ละระดับ มีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน และเชื่อมโยงกันด้วยระบบส่งต่อ (Referral System) เพื่อให้สามารถจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มีศักยภาพรองรับปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความซับซ้อนในระดับพื้นที่ได้ สำหรับการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเด็ก 0–5 ปี เน้นการส่งเสริมสุขภาพใน 4 ด้าน ดังนี้ คือ ด้านโภชนาการและการเจริญเติบโต พัฒนาการ ทันตสุขภาพ และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ดังเป็นที่ประจักษ์ว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีคุณูปการอย่างหาที่สุดมิได้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและผู้ยากไร้ในชนบท โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ มาตั้งแต่ปี 2523 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินงานโครงการต่างๆเพื่อสนองพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาภาวะโภชนาการของเด็กไทย เป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กเองและสังคม สิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหา และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไปพร้อมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการพัฒนาประเทศชาติ กรมอนามัยเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุน ถ่ายทอด พัฒนาศักยภาพ พัฒนา ขีดความสามารถให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยคู่มือDSPM เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริม สนับสนุนการคัดกรองพัฒนาเด็กอายุ 0-5 ปี ส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครองใช้คู่มือการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญผู้ประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย พร้อมทั้งเยี่ยมเสริมพลังและเป็นทีมพี่เลี้ยงพัฒนาศักยภาพทักษะความเชี่ยวชาญผู้ประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้แก่เครือข่ายทุกระดับ ทุกเขตสุขภาพและศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 เพื่อประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี ตามเกณฑ์อายุ 9, 18, 30,42 และ 60 เดือน รวมถึงพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ให้สามารถค้นหาเด็กที่สงสัยหรือมีพัฒนาการล่าช้าและดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ จากผลการดำเนินงานคัดกรองพัฒนาการในปี 2561 พบความครอบคลุมร้อยละ 79.7 พัฒนาการสงสัยล่าช้าร้อยละ 21.3 และติดตามร้อยละ 83.5 (ข้อมูลจากHDC ณ วันที่ 26 กันยายน 2561) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมาย (เป้าหมายความครอบคลุมร้อยละ 90 สงสัยล่าช้าร้อยละ 20 และติดตามร้อยละ 100) ดังนั้น เพื่อให้การค้นหาเด็ก 0 – 5 ปีที่สงสัยพัฒนาการล่าช้ามีความแม่นยำ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น การผลักดันการบูรณาการความร่วมมือของ 4 กระทรวงหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาระบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการเฝ้าระวัง คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2562 เพื่อพัฒนาคุณภาพการคัดกรองและค้นหาเด็ก 0 – 5 ปีที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าได้แม่นยำและทั่วถึง หาแนวทางแก้ไขปัญหาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพัฒนาการล่าช้า รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ต้นแบบการดำเนินงานคัดกรองและเฝ้าระวังพัฒนาการที่เป็นแบบอย่างอันโดดเด่นในระดับประเทศ สู่การส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่เหมาะสมในระยะยาว ส่งผลให้เด็กไทยมีพัฒนาการสมวัยในทุกๆด้าน พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเฝ้าระวังและติดตามส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และอาสาสมัครสาธารณสุข รวมถึงบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ 2.สร้างความตระหนักรู้ในการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 3. ส่งเสริมให้เกิดวางแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีส่วนร่วมและเกิดการบูรณาการทุกภาคส่วน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.รายงานการเยี่ยมเสริมพลังฯ 1 ฉบับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. เขียนและขออนุมัติโครงการ 2. ทบทวนสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย 3.จัดทำแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 4.จัดประชุมราชการพัฒนาการเฝ้าระวัง คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก นักวิชาการจากกรมวิชาการ(กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) กองตรวจราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ และสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 3 ครั้ง/30 คน (ณ กรมอนามัย) 5.เยี่ยมเสริมพลังผู้ปฏิบัติงานประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็ก กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก นักวิชาการจากกรมวิชาการ(กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) กองตรวจราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ศูนย์อนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในพื้นที่เขตสุขภาพ จำนวน 4 ครั้ง/4 ภาค 6.สรุปรายงานการเยี่ยมเสริมพลังฯ /รายงานผลการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็ก

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมราชการพัฒนาแนวทางเฝ้าระวัง คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3 ครั้ง/คน 3 ธ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562 25,500.00
2 เยี่ยมเสริมพลังผู้ปฏิบัติงานประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็ก 4 ครั้ง 4 มี.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 98,880.00
รวมเป็นเงิน 124,380.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
124,380.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
3 ธ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่ในความรับผิดชอบของเขตสุขภาพที่ 1-12 ศูนย์อนามัยที่ 1-12 สสม. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง - เขตสุขภาพที่ 1 – 13 - กรมสุขภาพจิต - กรมการแพทย์ - กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - สถานบริการสาธารณสุข (โรงพยาบาลจังหวัด/ โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล)

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เด็กไทยอายุ 0 – 5 ปีและพ่อแม่ ผู้ปกครอง

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ภัทราพร ศรีสูงเนิน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางกิติมา พัวพัฒนกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยเด็กปฐมวัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางนนธนวนัณท์ สุนทรา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ลำดับที่ : 6

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
19) จำนวนงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชนย์

4. cluster :
กลุ่มข้อมูลและจัดการความรู้ และการเฝ้าระวัง (KISS )

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (62)19.3 การขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม
5.2 โครงการสำคัญ 19. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 7) เสริมสร้างทักษะในชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

7. หลักการและเหตุผล :
ยังไม่ได้กำหนด

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อนำการวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานประจำ 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการพัฒนางาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ผลงานวิจัย R to R 12 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
อบรม แบบ Learning by doing

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 อบรบการทำวิจัย R 2 R โดยใช้กระบวนการ Learning by doing 7 ครั้ง/คน 3 ธ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562 147,350.00
รวมเป็นเงิน 147,350.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
147,350.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
3 ธ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากร ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
พ่อ แม่ ผู้ปกครอง

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสุภิญญา เกียรติพานิชกิจ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางกิติมา พัวพัฒนกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยเด็กปฐมวัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางนนธนวนัณท์ สุนทรา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ลำดับที่ : 7

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ เพื่อมุ่งสู่องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ปี พ.ศ. 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (66)21.2 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาระบบการสื่อสาร
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 7) เสริมสร้างทักษะในชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

7. หลักการและเหตุผล :
ยังไม่ระบุ

8. วัตถุประสงค์ :
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนองค์กรให้เป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ 2. สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ 3. สร้างความรอบรู้การดูแลเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครอง"

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1. องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ 1 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ประชุม อบรม สัมมนา

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ 1 ครั้ง/คน 12 พ.ย. 2561 - 13 พ.ย. 2561 22,400.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับ Mind set บุคลากร สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ เพื่อการมุ่งสู่องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ 1 ครั้ง/คน 21 ก.พ. 2562 - 23 ก.พ. 2562 450,000.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนการดำเนินงาน 1 ครั้ง/คน 16 ส.ค. 2562 - 16 ส.ค. 2562 13,700.00
รวมเป็นเงิน 486,100.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
486,100.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
12 พ.ย. 2561 - 16 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรของ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรของ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ / พ่อ แม่ ผู้ปกครอง

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์ , นางพิชชานันท์ ทองหล่อ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางนนธนวนัณท์ สุนทรา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ลำดับที่ : 8

1. ชื่อโครงการ :
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศเสริมสร้างภาพลักษณ์งานพัฒนาการเด็กปฐมวัย สําหรับบุคลากรสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 7) เสริมสร้างทักษะในชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

7. หลักการและเหตุผล :
ยังไม่ระบุ

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ 2. เพื่อกระตุ้นบุคลากรในการออกแบบเว็บเพจของตนเองให้มีข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน 3. เพื่อให้บุคลากรสามารถควบคุมรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) ได้ 4. เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ "

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ข้อสรุปการจัดวางเนื้อหาบนเว็บไซส์ 1 รายการ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ประชุมเชิงปฏิบัติการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศเสริมสร้างภาพลักษณ์งานพัฒนาการเด็กปฐมวัย สําหรับบุคลากรสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 1 ครั้ง/คน 13 พ.ย. 2561 - 14 พ.ย. 2561 30,000.00
รวมเป็นเงิน 30,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
30,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
13 พ.ย. 2561 - 14 พ.ย. 2561

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรของ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรของ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางพิชชานันท์ ทองหล่อ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางนนธนวนัณท์ สุนทรา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ลำดับที่ : 9

1. ชื่อโครงการ :
โครงการ จัดทำรายงานประจำปี สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

4. cluster :
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (10)3.1 Health literate สร้าง “Smart Parents To Smart kids”
5.2 โครงการสำคัญ 3.โครงการเตรียมความพร้อมเด็กอายุ 2-5 ปี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 7) เสริมสร้างทักษะในชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

7. หลักการและเหตุผล :
ยังไม่ระบุ

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อสรุปและรวบรวมผลการดำเนินงาน ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเอกสารหลักฐานสำหรับการสื่อสาร เผยแพร่ให้ภาคีเครือข่ายและ สาธารณชน ได้รับทราบและนำไปใช้ประโยชน์

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.รายงานประจำปี 200 เล่ม
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ประชุม ระดมสมอง

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จ้างเหมาจัดพิมพ์รายงานประจำปีสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561 200 เล่ม 3 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 60,000.00
รวมเป็นเงิน 60,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
60,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
3 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ภาคีเครือข่าย ที่ทำงานด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์ , นางพิชชานันท์ ทองหล่อ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางนนธนวนัณท์ สุนทรา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ลำดับที่ : 10

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

4. cluster :
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (11)3.2 ขับเคลื่อนการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
5.2 โครงการสำคัญ 3.โครงการเตรียมความพร้อมเด็กอายุ 2-5 ปี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 7) เสริมสร้างทักษะในชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

7. หลักการและเหตุผล :
ยังไม่ระบุ

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุงานด้านวิชาการซึ่งเป็นภารกิจหลักของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.สนับสนุนการดำเนินงาน สถาบันฯ 4 กลุ่ม
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา กำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 12,000.00
2 ค่าคลอลีนและกรดเกลือสระว่ายน้ำ 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 17,882.00
3 ค่าซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ 3 คัน+ ค่าพรบ. 1 ครั้ง 1 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 36,000.00
4 ค่าวัสดุสำนักงาน 1 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 35,000.00
5 ค่าวัสดุในการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ 1 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 3,500.00
6 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้น) 2 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562 70,000.00
7 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาแอร์ 3 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2562 24,000.00
8 ค่าน้ำมันรถตัดหญ้า 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 3,200.00
9 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 ส.ค. 2562 15,500.00
10 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด 11 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562 242,000.00
11 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1,008,048.00
12 ค่าจ้างเหมาบริการเลขานุการผู้อำนวยการ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 185,400.00
13 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานคอมพิวเตอร์และธุรการ (บรย.) 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 148,320.00
14 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานธุรการ(อำนวยการ) 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 148,320.00
15 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 50,000.00
16 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ 3 คัน 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 96,000.00
17 ค่าทางด่วน 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 7,200.00
18 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการประชุม/อบรมกับหน่วยงานภายนอก 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 98,000.00
19 ค่าจัดประชุมราชการภายใน 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 24,000.00
รวมเป็นเงิน 2,224,370.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
2,224,370.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
กลุ่มงานต่างๆ ของ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
กลุ่มงานต่างๆ ของ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มอำนวยการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางนิภา แย้มพันธ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางนนธนวนัณท์ สุนทรา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ลำดับที่ : 11

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (70)21.6 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 7) เสริมสร้างทักษะในชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

7. หลักการและเหตุผล :
ยังไม่ระบุ

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานราชการให้แก่หน่วยงาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.สนับสนุนค่าตอบแทนเสริมแรงจูงใจในการทำงาน 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
สำรวจสิทธิ วางแผนการใช้จ่าย

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติ 1 คน 31 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 120,000.00
2 ค่าเช่าบ้าน 1 คน 31 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 36,000.00
3 ค่า พตส. 6 คน 31 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 360,000.00
รวมเป็นเงิน 516,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
516,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
31 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากร สายแพทย์ และพยาบาล ของ สถาบันพัฒนาอนามัยเด้กแห่งชาติ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากร สายแพทย์ และพยาบาล ของ สถาบันพัฒนาอนามัยเด้กแห่งชาติ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มอำนวยการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางนิภา แย้มพันธ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางนนธนวนัณท์ สุนทรา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ลำดับที่ : 12

1. ชื่อโครงการ :
โครงการ สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจเร่งด่วนนอกแผนปฎิบัติการของกรมอนามัยและ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 7) เสริมสร้างทักษะในชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

7. หลักการและเหตุผล :
ยังไม่ระบุ

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุงานภารกิจเร่งด่วนที่ไม่สามารถทจะทราบได้ล่วงหน้าทั้งของกรมอนามัยและของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.สนับสนุนการดำเนินงาน ภารกิจเร่งด่วน 30 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ทบทวนสถานการณ์ที่ผ่านมา กำหนดแผนการใช้จ่ายเงิน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ร่วมนิเทศติดตาม กับผู้บริหารกรมอนามัย และ นิเทศติดตามกับทีม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (ศูนย์อนามัย ที่ 1 -12 และ สสม.) 13 ครั้ง 1 ก.พ. 2562 - 29 มี.ค. 2562 53,000.00
2 ประชุม/สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก กระทรวงสาธารณสุข 17 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 ส.ค. 2562 72,000.00
รวมเป็นเงิน 125,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
125,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 30 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้บริหารสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหารสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางนนธนวนัณท์ สุนทรา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................