หน่วยงาน สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (35)12.1 พัฒนาระบบ Preventive Long Term Care
5.2 โครงการสำคัญ 12.โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ปี 2562

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :
ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว จากการลดลงของอัตราเกิดและอายุขัยเฉลี่ยของประชากรที่ยืนยาวขึ้น ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มจากร้อยละ 10.7 ในปี 2550 หรือ 7.0 ล้านคน เป็นร้อยละ 11.7 หรือ 7.5 ล้านคน ในปี 2553 และร้อยละ 20.0 หรือ 14.5 ล้านคนในปี 2568 (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2551) นับว่าเป็นอัตราการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุที่เร็วมาก ซึ่งหมายความว่าประเทศไทยต้องเตรียมการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ที่เป็นภาพเชิงผลกระทบทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม โดยรวมปัญหาสำคัญที่ผู้สูงอายุไทยกำลังประสบ คือผู้สูงอายุมีรายได้ไม่พอต่อการเลี้ยงชีพ และ 2 ใน 3 มีสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง จากการรายงานสถานการณ์โรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับการปวดหลัง ปวดเอว ไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะ และโรคหัวใจ นอกจากนี้ยังพบว่า ภาวะการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุยังเป็นเหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงชีพได้ ผู้สูงอายุยังคงเป็นปูชนียบุคคล คลังสมอง ภูมิปัญญาของแผ่นดิน แม้ว่าผู้สูงอายุจะมีปัญหาด้านสุขภาพอนามัยและมีความต้องการการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว และชุมชน แต่ถ้าประเทศมีนโยบายในการส่งเสริมและดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรง และมีสุขภาพจิตดีก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างมีคุณค่า การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพดี ให้มีสุขภาพแข็งแรง เป็นการยืดเวลาที่จะเกิดการเจ็บป่วยเรื้อรัง และการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย ให้หายหรือทุเลาจากการเกิดภาวะการเจ็บป่วย พิการหรือทุพพลภาพ ซึ่งเป็นการยืดเวลาของการเข้าสู่ผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงออกไป รวมถึงการเตรียมการเพื่อรองรับสภาพปัญหาดังกล่าว ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย (ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม) (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย, 2557 ) กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดวิสัยทัศน์ในยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 2559 ไว้ว่าภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายระยะ 10 ปี คือ 1) อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 80 ปี 2) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 72 ปี โดยมีการจัดทำยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนงาน 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการ (กระทรวงสาธารณสุข, 2559) กรมอนามัยได้รับและดำเนินการตามนโยบายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ตั้งแต่ปี 2551 และมีการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวจนถึงปัจจุบัน โดยมีระบบการดูแลผู้สูงอายุทั้งในสถานบริการสาธารณสุขและในชุมชนเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ จึงใช้หลักการแนวทางการดูแลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามการแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุตามหลักสากลในการดูแลออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่ม 1 กลุ่มติดสังคม เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ดี โดยให้มีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุ เพื่อให้รวมกันดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครวมทั้งการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและอาจช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุด้วยกันเอง กลุ่ม 2 กลุ่มติดบ้าน เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองและช่วยเหลือตนเองได้บ้างหรือต้องมีคนให้ความช่วยเหลือบ้างในบางเรื่อง กลุ่ม 3 กลุ่มติดเตียง เป็นผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พิการหรือทุพพลภาพ และต้องมีผู้ดูแลตลอดเวลา โดยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ในปี พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 มาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่สามารถให้บริการดูแลได้ครอบคลุมทั้งหมด ปัจจุบันมีผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพในผู้สูงอายุกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 เป็นจำนวน 208,566 คน ซึ่งยังไม่ครอบคลุมผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลระยะยาวอีกจำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุขและกรมอนามัย มีพันธกิจในการพัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนโดยมีเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี ภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบอนามัยยั่งยืน” เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพลงอย่างยั่งยืน ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพในชุมชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เสริมสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุไทยมีสุขภาวะที่ดีต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1.3.1 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระยะยาวที่เชื่อมต่อระหว่างหน่วยบริการ บ้านและชุมชนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจากทีมสหวิชาชีพและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 1.3.2 สามารถลดงบประมาณรายจ่ายภาครัฐและลดความแออัดในหน่วยบริการควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุโดยชุมชนและพัฒนาทีมหมอครอบครัว 1.3.3 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุผ่านการดำเนินงานภายใต้การขับเคลื่อนในรูปแบบของชมรมผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ 1.3.4 สนับสนุนให้เกิดการคิดค้นการสร้างนวัตกรรมการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนและการจัดทำบัญชีนวัตกรรมชุมชนในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด 1.3.5 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุสุขภาพดี ตำบล LTC ที่มีผลงานดีเด่น

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.จัดทำแนวทางการอบรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในการเป็นทีมนำด้านยุทธศาสตร์การดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ 13 แห่ง
2.จัดทำแนวทางการอบรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) 13 แห่ง
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบระบบโปรแกรมและระบบรายงานข้อมูล Long Term Care ระดับเขตสุขภาพ 13 แห่ง
4.ประชุมวิชาการผู้สูงอายุนานาชาติ...การพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว การนำเสนอผลงาน และการเผยแพร่นวัตกรรม ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมุ่งสู่แนวทางหลักสากล 400 คน
5.มีคู่มือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมเชิงป้องกัน Preventive Long Term Care 700 เล่ม
6.มีคู่มือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมในระบบ Intermediate Care In Community 700 เล่ม
7.มีแนวทางการประเมินตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน 13 แห่ง
8.มีทะเบียนผลงานนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ Preventive Long Term Care , Intermediate Care In Community และ Long Term Care 700 เล่ม
9.มีคู่มือการใช้งานโปรแกรม Care Manager, Caregiver และการจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan) 2000 เล่ม
10.มี Video สื่อการสอน E-learning การใช้งานโปรแกรม Care Manager, Caregiver และการจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan) 2 ชุด
11.มี Infographic ประชาสัมพันธ์โปรแกรมฯ 4 ชุด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบโปรแกรมการขึ้นทะเบียน Care Manager และCaregiver และการจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan) ในรูปแบบแอปพลิเคชัน ผ่านการใช้งานบนสมาร์ทโฟน 1 ระบบ
2.เชิงปริมาณ : สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุในรูปแบบแอปพลิเคชัน ผ่านการใช้งานบนสมาร์ทโฟน 1 ระบบ
3.เชิงปริมาณ : งานวิจัยสมุดบันทึกสุขภาพบน Blockchain (ขอสนับสนุนงบฯ กสทช.) 1 เรื่อง
4.เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจ 80 ร้อยละ
5.เชิงเวลา : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการฯตามระยะเวลาที่กำหนด 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.5.1 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว Long Term Care ในระดับส่วนกลาง ระดับเขต จังหวัดและในระดับตำบล 1.5.2 สนับสนุนการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้สูงอายุระยะยาว Long Term Care ในระดับเขต และพื้นที่ 1.5.3 ประชุมผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ ติดต่อประสานงานการดำเนินงาน ด้านการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันแบบไร้รอยต่อใน Preventive Long Term Care / Intermediate Care in community ในระดับพื้นที่ 1.5.4 สนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ และมาตรฐานการใช้หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) 70 ชั่วโมงและ 420 ชั่วโมงแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 1.5.5 ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานและพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ Long Term Care 1.5.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ด้านการดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพเชิงป้องกันแบบไร้รอยต่อใน Preventive Long Term Care / Intermediate Care in community ในระดับพื้นที่ 1.5.7 สนับสนุนการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในตำบล Long Term Care ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 1.5.8 ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง และประเมินผลการดำเนินงาน Long Term Care 1.5.9 ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานนวัตกรรม ถอดบทเรียน และสรุปผลโครงการ 1.5.10 จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม / Video สื่อการสอน E-learning / Infographic ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการขึ้นทะเบียน Care Manager, Caregiver และการจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan) 1.5.11 จัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ 2562

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมสรุปบทเรียนและนำเสนอคู่มือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมเชิงป้องกัน Preventive Long Term Care และคู่มือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมในระบบ Intermediate Care In community 1 ครั้ง/คน 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 438,400.00
2 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบโปรแกรมการขึ้นทะเบียน Care Manager, Caregiver การจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล(Care Plan) และการพัฒนารหัสการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(Care Plan Code) 1 ครั้ง/คน 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 323,300.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในระดับ Cluster กลุ่มวัยผู้สูงอายุส่วนกลาง,ส่วนภูมิภาคและระดับจังหวัด 1 ครั้ง/คน 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 1,376,000.00
4 ประชุมวิชาการผู้สูงอายุนานาชาติ...การพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว การนำเสนอผลงานและการเผยแพร่นวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมุ่งสู่แนวทางหลักสากล 1 ครั้ง/คน 1 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 2,731,090.00
5 จัดจ้างพัฒนาระบบโปรแกรมการขึ้นทะเบียน Care Manager, Caregiver และการจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan) ในรูปแบบแอปพลิเคชัน ผ่านการใช้งานบนสมาร์ทโฟน (งบประมาณจาก Cs KISS) 1 ระบบ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 0.00
6 สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุในรูปแบบแอปพลิเคชัน ผ่านการใช้งานบนสมาร์ทโฟน (งบประมาณจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 1 ระบบ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 0.00
7 งานวิจัยสมุดบันทึกสุขภาพบน Blockchain (งบประมาณสนับสนุนจาก กสทช.) 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 0.00
8 การพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสู่ไทยแลนด์ 4.0 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 2,571,650.00
9 โครงการติดตามและประเมินผล "โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน" 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 3,000,000.00
10 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันแบบไร้รอยต่อใน Preventive Long Term Care และ Intermediate Care in community ในระดับพื้นที่ 3 ครั้ง/คน 1 พ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 750,200.00
11 ประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมฟื้นฟูความรู้ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) และผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) 3 ครั้ง/คน 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 113,400.00
12 จัดจ้างผลิตสื่อสอนการใช้งานโปรแกรมการขึ้นทะเบียน Care Manager, Caregiver และการจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan) 3 รูปแบบ 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 270,000.00
13 จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานโครงการ 3 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 552,600.00
14 ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการร่วม Long Term Care กระทรวงสาธารณสุข กับภาคีเครือข่ายประจำเดือน 12 ครั้ง/คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 197,800.00
15 โอนงบประมาณสนับสนุนจัดจ้างทำโล่ 6 ประเภท ให้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 12 แห่ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 460,800.00
16 จัดจ้างพิมพ์หนังสือผลงานนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ Preventive Long Term Care/Intermediate Care In community และ Long Term Care 700 เล่ม 1 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 120,000.00
17 จัดจ้างพิมพ์คู่มือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมเชิงป้องกัน Preventive Long Term Care และคู่มือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมในระบบ Intermediate Care In community 1400 เล่ม 1 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 190,000.00
รวมเป็นเงิน 13,095,240.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
13,095,240.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
76 จังหวัดทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานครฯ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศรวมกรุงเทพมหานครฯ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ภาคีเครือข่ายและผู้สูงอายุในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ รวมกรุงเทพมหานครฯ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางรัชนี บุญเรืองศรี ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางวิมล บ้านพวน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายกิตติ ลาภสมบัติศิริ ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (29)10.1 พัฒนาระบบ Pre – Ageing เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ
5.2 โครงการสำคัญ 10.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ จากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ปี 2553-2583 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยใช้ข้อมูลสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นฐานในการประมาณ พบว่า ในปี 2583 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงถึง 20.5 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของจำนวนประชากรไทยทั้งหมด แต่จะมีประชากรวัยแรงงานเพียง 35.18 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ที่มีประชากรวัยแรงงานจำนวน 42.74 ล้านคน หรือลดลง 7.6 ล้านคน โครงสร้างประชากรไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากการลดลงของจำนวนและสัดส่วนของประชากรวัยแรงงานที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าต่างๆ นอกจากนี้ การเพิ่มของจำนวนประชากรสูงอายุยังสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของภาระทางด้านการคลังจากจำนวนประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิงทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพ นอกเหนือจากปัญหาด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุยังเผชิญปัญหาสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และระบบการดูแลที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงความมั่นคงทางด้านรายได้ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่มาจากพื้นฐานครอบครัวที่ยากจน นอกจากนี้ผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ยังขาดการพัฒนาทักษะทั้งในการทำงาน และการดำรงชีวิตในสังคมให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก รายงานการสำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทย ปี 2556 (กรมอนามัย ร่วมกับ HITAPและ สปสช.) พบว่า ผู้สูงอายุไทย ร้อยละ 95 มีความเจ็บป่วยด้วยโรคหรือปัญหาสุขภาพดังต่อไปนี้ โรคความดันโลหิตสูง(ร้อยละ 41) โรคเบาหวาน (ร้อยละ 18) ข้อเข่าเสื่อม(ร้อยละ 9) เป็นผู้พิการ(ร้อยละ 6) โรคซึมเศร้า(ร้อยละ 1) และผู้ป่วยติดเตียง(ร้อยละ1) ขณะที่มีเพียงร้อยละ 5 ที่ไม่มีโรคหรือปัญหาสุขภาพดังกล่าว จะเห็นได้ว่าโรคหรือปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรัง โรคที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อ และโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง และจากรายงานองค์การ Alzheimer’s Disease International ในปี พ.ศ. 2553 ได้ประเมินว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมทั่วโลกมากกว่า 35 ล้านคน อยู่ในเอเชียอาคเนย์ 2.4 ล้านคน สำหรับประเทศไทยนั้นจากรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 โดยสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ซึ่งทำการสำรวจประชาชนทั้งสิ้น 23,760 คน พบว่ามีผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีภาวะสมองเสื่อมร้อยละ 8.1 โดยพบในผู้สูงอายุชาย ร้อยละ 6.8 ขณะที่ผู้สูงอายุหญิงพบที่ร้อยละ 9.2 และเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นความชุกของภาวะสมองเสื่อมก็เพิ่มมากขึ้นด้วย กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ปี 2562 ขึ้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาทักษะ กาย ใจ ของผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1.3.1 เพื่อสนับสนุนการประเมิน คัดกรองสุขภาพ และภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ 1.3.2 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนาทักษะกาย ใจ ในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง 1.3.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและสนับสนุนนวัตกรรมแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมโดยครอบครัว ชุมชน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) 9230154 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : มีนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ 4 เรื่อง
2.เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) ได้รับการประเมินคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น 80 ร้อยละ
3.เชิงปริมาณ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 50 ร้อยละ
4.เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงได้รับการพัฒนาทักษะ กาย ใจ 80 ร้อยละ
5.เชิงปริมาณ : มีผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี 26 คน
6.เชิงปริมาณ : มีโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนาทักษะ กาย ใจ 1 ระบบ
7.เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 0 คน

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.5.1 ขออนุมัติโครงการ/ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 1.5.2 แต่งตั้งและจัดประชุมคณะทำงาน/คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ 1.5.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในส่วนกลาง/เขตสุขภาพ/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและภาคีเครือข่าย 1.5.4 สนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ 1.5.5 จัดทำ/พัฒนาหลักสูตรหรือโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ/การคัดกรองภาวะสมองเสื่อม 1.5.6 สร้าง/พัฒนา นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ 1.5.7 สร้างและพัฒนาเครือข่ายชุมชนแห่งความรอบรู้ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 1.5.8 จัดทำ/พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 1.5.9 จัดจ้างพัฒนา/ประเมิน Application “สูงวัย สมองดี” 1.5.10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ /เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 1.5.11 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2562

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ (บูรณาการ Cluster KISS) 1 ระบบ 1 ต.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562 0.00
2 ประชุมแลกเรียนรู้การดำเนินงานด้านนวัตกรรมในพื้นที่ต้นแบบ 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 16,150.00
3 เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน/นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 1 ครั้ง 1 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 34,960.00
4 สนับสนุนมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่ 3 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 500,000.00
5 สนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตในภารกิจเร่งด่วน 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 210,000.00
6 ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันภาวะสมองเสื่อม (บูรณาการกับกลุ่มคุ้มครองสุขภาพผู้สูงอายุและความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ) 1 ครั้ง/คน 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 0.00
7 จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 2 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 367,200.00
8 สนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำชุดความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุการขับเคลื่อน Health Literacy และพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ (ผู้สูงอายุ) (บูรณาการกับสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน (สขรส.) 3 ครั้ง/คน 1 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.00
9 ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 3 ครั้ง/คน 1 พ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562 295,700.00
10 สร้างและพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 4 เรื่อง 1 ก.พ. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 2,475,990.00
11 สนับสนุนส่งเสริมให้มีการประเมินและคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น พร้อมมีการบันทึกข้อมูลวางแผน เฝ้าระวัง ผู้สูงอายุในชุมชน (ดำเนินการคัดกรองโดยศูนย์อนามัย) 13 แห่ง 1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 0.00
12 สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนาทักษะกาย ใจในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง (ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยศูนย์อนามัย) 13 แห่ง 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.00
13 จัดพิมพ์/คู่มือชุดความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุการขับเคลื่อน Health Literacy และพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ (ผู้สูงอายุ) 1000 เล่ม 1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562 200,000.00
14 จัดจ้างพิมพ์(หนังสือ) เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและการประเมินความเป็นมิตรต่อผู้สูงอายุของเมือง ข้อแนะนำในการใช้ตัวชี้วัดหลัก 1355 เล่ม 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 400,000.00
รวมเป็นเงิน 4,500,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
4,500,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ทุกจังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานคร

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.7.1 ผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป) ทุกคน 1.7.2 บุคลากรสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1.8.1 ผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมได้รับการประเมินคัดกรองและให้การส่งเสริมสุขภาพที่มีแนวทางที่ถูกต้อง 1.8.2 มีพื้นที่ต้นแบบ/Best practice ในการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังในผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการมีภาวะ สมองเสื่อมในการเป็นแนวทางในการขยายพื้นที่ดำเนินให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศตามบริบทของพื้นที่ 1.8.3 ผู้สูงอายุได้รับความรู้ เป็นต้นแบบและถ่ายทอดการดูแลสุขภาพตนเอง 1.8.4 ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.10.1 นางภูมิใจ แย้มนวล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 1.10.2 ร้อยเอกหญิง วัลภินันท์ สืบศักดิ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 1.10.3 นายรัฐเดช ภูทองปิด ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวจุฑาภัค เจนจิตร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายกิตติ ลาภสมบัติศิริ ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (32)11.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะและพระคิลานุปัฎฐาก
5.2 โครงการสำคัญ 11.โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
จากกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุ่งหวังพัฒนาให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข สถาบันพระพุทธศาสนาอยู่คู่สังคมไทย มาอย่างช้านาน ปัจจุบันวัดในประเทศไทยมีจำนวน 39,481 วัด และมีพระสงฆ์ จำนวน 290,015 รูป สามเณร จำนวน 58,418 รูป รวมเป็น 348,433 รูป ซึงมากกว่าร้อยละ 50 ของพระสงฆ์เป็นผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มเป็นผู้สูงอายุมากขึ้น คนไทยร้อยละ ๙๕ นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งใช้หลักการทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต จนกลายเป็นรากฐานทางประเพณี และวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์มรดกของชาติไทย พระสงฆ์เป็นผู้มีความสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนา พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาสังคม ท้องถิ่น ชุมชน อันเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชน ในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองสิ่งแวดล้อมภายในวัด และขยายผลสู่การพัฒนาสุขภาวะของชุมชน พระสงฆ์มีปัญหาทางสุขภาพ โดยเฉพาะป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือดและภาวะไขมันในเลือดสูง ซึ่งสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากอาหารที่ใส่บาตรทำบุญของประชาชน ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลเสียต่อการเจ็บป่วยของพระสงฆ์ นอกจากนี้พระสงฆ์ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสิ่งที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มกาแฟ ดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง และขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม หากไม่ได้รับการแก้ไขจะกลายเป็นผู้ป่วยรายใหม่ ปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์ ได้มีหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการแก้ไขปัญหาอยู่แล้ว แต่เป็นเพียงโครงการเฉพาะกิจ ที่ขาดระบบกลไกการดำเนินงาน ขาดการบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ อย่างจริงจังและมีการดำเนินงานเฉพาะ ในบางพื้นที่เท่านั้น และแม้ว่าพระสงฆ์จะมีหลักประกันสุขภาพ แต่เมื่ออาพาธยังมีปัญหาในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข รวมทั้งขาดการดูแลสุขภาพพระสงฆ์อย่างต่อเนื่องและครบวงจร หากไม่มีการพัฒนากระบวนการส่งเสริมและการดูแลพระสงฆ์ในด้านสุขภาพ จะทำให้กลไกในการสืบทอดพระพุทธศาสนา และการพัฒนาความดีงามด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยก็จะอ่อนแอลง จากสถานการณ์สุขภาพพระสงฆ์ดังกล่าว รัฐบาลจึงเล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพพระสงฆ์ ซึ่งสอดคล้องมติมหาเถรสมาคม ที่ 191/2560 และมติสมัชชาแห่งชาติครั้งที่ 5 ให้มีการขับเคลื่อนงาน “พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ” กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัยและพระสงฆ์ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ต้องได้รับการดูแลเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต การเรียนรู้และการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต เพื่อเป็นคนไทยที่มีศักยภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมอยู่ดีมีสุข สำนักอนามัยผู้สูงอายุ จึงได้จัดทำโครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1.3.1 เพื่อประเมิน คัดกรองสุขภาพ พระสงฆ์และสามเณร 1.3.2 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนาทักษะกาย ใจ ในพระสงฆ์และสามเณรกลุ่มเสี่ยง 1.3.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์และสามเณร และสนับสนุนนวัตกรรมการดูแลพระสงฆ์และสามเณรโดยชุมชน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.กลุ่มเป้าหมาย : พระสงฆ์และสามเณร ทุกรูป 278746 คน
2.มีคู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด – อสว.) 1000 เล่ม
3.มีสื่อการเรียนการสอนแบบ E-learning 1 เรื่อง
4.มีโล่และใบประกาศเกียรติคุณ“วัดส่งเสริมสุขภาพ” ประจำปี 2562 13 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : พระสงฆ์และสามเณรได้รับการประเมินคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น 80 ร้อยละ
2.เชิงปริมาณ : ร้อยละของวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ 50 ร้อยละ
3.เชิงปริมาณ : ร้อยละของพระสงฆ์มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 50 ร้อยละ
4.เชิงปริมาณ : มีโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพพัฒนาทักษะ กาย ใจ 1 ระบบ
5.เชิงปริมาณ : ร้อยละของพระสงฆ์และสามเณรกลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนาทักษะ กาย ใจ 80 ร้อยละ
6.เชิงคุณภาพ : พระสงฆ์ทุกรูปได้รับการประเมินคัดกรองสุขภาพ 0 หน่วยนับ
7.เชิงคุณภาพ : พระสงฆ์แกนนํามีความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ (Health Literacy) 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.5.1 ขออนุมัติโครงการ/ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 1.5.2 แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ 1.5.3 จัดพิมพ์คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด – อสว.) 1.5.4 พัฒนาการเรียนการสอนแบบ E-learning 1.5.5 พัฒนาโปรแกรม Prevention Promotion/เฝ้าระวังสุขภาพพระสงฆ์ พระสงฆ์และสามเณร (ส่วนกลาง) 1.5.6 จัดทำเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานวัดรอบรู้ด้านสุขภาพHealth Literate Temple ร่วมกับ สขรส. 1.5.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1.5.8 คัดเลือกและประเมินผลงาน “วัดส่งเสริมสุขภาพ” ประจำปี 2562 1.5.9 เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ สู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ และพระคิลานุปัฏฐาก 1.5.10 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2562

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 พัฒนาการเรียนการสอนแบบ E-learning 1 เรื่อง 1 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562 20,000.00
2 พัฒนาโปรแกรม Prevention Promotionพระสงฆ์/สามเณร (บูรณาการร่วมกับ Cluster KISS) 1 ระบบ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 0.00
3 การเฝ้าระวังสุขภาพพระสงฆ์ (พระสงฆ์มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์) (บูรณาการร่วมกับ Cluster KISS) 1 ระบบ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 0.00
4 จัดทำเกณฑ์มาตรฐาน Health Literate Temple (บูรณาการกับสขรส.) 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ค. 2562 0.00
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 ครั้ง/คน 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 200,000.00
6 คัดเลือกและประเมินผลงาน “วัดส่งเสริมสุขภาพ” ประจำปี 2562 1 ครั้ง 1 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 50,000.00
7 เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ และพระคิลานุปัฏฐาก 4 แห่ง 1 ม.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 50,000.00
8 จัดพิมพ์คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด –อสว.) 1000 เล่ม 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 300,000.00
รวมเป็นเงิน 620,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
620,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ทุกจังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานคร

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.7.1 พระสงฆ์แกนนำ 1.7.2. พระสงฆ์และสามเณรทุกรูปทั่วประเทศ 1.7.3 บุคลากรสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่าย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1.8.1 พระสงฆ์และสามเณรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ 1.8.2 วัดต้นแบบ/Best practice ในการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังพระสงฆ์และสามเณรที่เสี่ยงด้านสุขภาพ สมองเสื่อมในการเป็นแนวทางในการขยายพื้นที่ดำเนินให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศตามบริบทของพื้นที่ 1.8.3 พระสงฆ์และสามเณรได้รับความรู้ เป็นต้นแบบและถ่ายทอดการดูแลสุขภาพตนเอง

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.10.1 นางภูมิใจ แย้มนวล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 1.10.2 นายรัฐเดช ภูทองปิด ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 1.10.3 ร้อยเอกหญิง วัลภินันท์ สืบศักดิ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวจุฑาภัค เจนจิตร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายกิตติ ลาภสมบัติศิริ ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (35)12.1 พัฒนาระบบ Preventive Long Term Care
5.2 โครงการสำคัญ 12.โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ปี 2562

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการดำเนินงานด้านการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ และการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปราศจากมลพิษ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ โดยที่ผ่านมากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับการรองรับสถานการณ์ของประเทศไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในภาพรวมของประเทศ การเชื่อมโยงระหว่างประเทศและทัดเทียมมาตรฐานสากล และได้มีคำสั่งกรมอนามัยที่ 906/2559 เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานภายในสังกัดกรมอนามัย โดยให้สำนักอนามัยผู้สูงอายุ เป็นหน่วยงานภายใน มีฐานะเทียบเท่ากับกอง รับผิดชอบงานตามบทบาทหน้าที่ของกลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ทำหน้าที่พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ การวิจัย ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ การพัฒนาระบบกลไกการดำเนินงานเครือข่ายการเฝ้าระวังและระบบข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนสร้างกระแสการขับเคลื่อนทางสังคมด้านพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ สนองตอบต่อการปรับบทบาทใหม่ของกรมอนามัยและสอดคล้องกับบทบาทใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข (National Health Authority : NHA) ด้วยเหตุนี้ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของกรมอนามัย จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมุ่งหวังให้การบริหารจัดการองค์กรของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ สามารถสนองตอบนโยบายของกรมอนามัย และมีการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

8. วัตถุประสงค์ :
1.3.1 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักอนามัยผู้สูงอายุให้สามารถสนองนโยบายการดำเนินงานของกรมอนามัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.3.2 เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 1.3.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรให้เกิดทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.สรุปรายงานการดำเนินงานสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ (งานการเงิน งานพัสดุ งานยานพาหนะ งานสารบรรณและงานการเจ้าหน้าที่) 1 เล่ม
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ถูกต้อง เป็นไปตามแผนงานโครงการ 96 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : การควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ได้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตรงตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของพัสดุกรมอนามัย 100 ร้อยละ
3.เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงาน ที่ได้รับบริการด้านงานการเงิน งานพัสดุ งานยานพาหนะ งานสารบรรณและงานการเจ้าหน้าที่ 80 ร้อยละ
4.เชิงเวลา : ร้อยละของการให้บริการเบิกจ่ายพัสดุ รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา 100 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.5.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดทำและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย การบริหารจัดการทั่วไป การจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ที่จำเป็นของหน่วยงาน การสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ เป็นต้น 1.5.2 การสร้างระบบการจัดการภายในองค์กร ให้รองรับปริมาณงานด้านยานพาหนะ การเงินและบัญชี งานพัสดุ งานการเจ้าหน้าที่ งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.5.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารจัดการ โดยอำนวยความสะดวกให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม/ อบรม / สัมมนา / เดินทางไปราชการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาการ และบริหารจัดการในการจัดประชุม / อบรม / สัมมนาให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งจัดหาสถานที่ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง 1.5.4 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานการเงิน งานพัสดุ งานยานพาหนะ งานสารบรรณและงานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ชัดเจน และกำหนดให้มีการกำกับ ติดตามการดำเนินงานทุกเดือน 1.5.5 จัดทำสรุปรายงานการดำเนินงานสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ (งานการเงิน งานพัสดุ งานยานพาหนะ งานสารบรรณและงานการเจ้าหน้าที่)

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจเร่งด่วน 1 แห่ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 790,000.00
2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (วัสดุสำนักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร์) 2 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 250,000.00
3 ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 2 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 60,000.00
4 ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 30,000.00
5 จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 7 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1,294,800.00
6 ค่าอบรม/สัมนา/เพื่อเพิ่มพูนทักษะ 11 คน 1 มี.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 55,000.00
7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 230,000.00
8 ค่าผ่านทาง 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 18,000.00
9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 426,000.00
10 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 90,000.00
11 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 50,000.00
12 ค่าล้างเครื่องปรับอากาศ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 7,800.00
รวมเป็นเงิน 3,301,600.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
3,301,600.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
กลุ่มอำนวยการ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.10.1 นางนิภา แย้มพันธ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 1.10.2 นางมะลิวัลย์ ใจตรง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางนิภา แย้มพันธ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายกิตติ ลาภสมบัติศิริ ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (70)21.6 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบุคลากรภาครัฐ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต : 1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

7. หลักการและเหตุผล :
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ มีบทบาทเพื่อมุ่งสู่การเป็น “องค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพประชาชน" จึงได้จัดทำค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธินี้ขึ้น เพื่อบริหารจัดการภายในหน่วยงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ของบุคลากร

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ตามความเหมาะสม 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละของการเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการภาครัฐ พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 96 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ของข้าราชการในสำนักอนามัยผู้สูงอายุ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 282,000.00
รวมเป็นเงิน 282,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
282,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
กลุ่มอำนวยการ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรสำนักอนามัยผู้สูงอายุ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางมะลิวัลย์ ใจตรง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางนิภา แย้มพันธ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายกิตติ ลาภสมบัติศิริ ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................