หน่วยงาน สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
19) จำนวนงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชนย์

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (70)21.6 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบุคลากรภาครัฐ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต : 1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

7. หลักการและเหตุผล :
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานวิชาการกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และบทบาทหน้าที่ของภารกิจหน่วยงานด้านการขับเคลื่อนงาวิชาการ งานวิจัย การจัดการความรู้และนวัตกรรม มุ่งสู่กรมอนามัย 4.0 โดยสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ และเป็นที่ปรึกษางานวิชาการ แก่อธิบดี รองอธิบดี และผู้อำนวยการสังกัดกรมอนามัย จึงมีค่าตอบแทนพิเศษ (พตส.) ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติและค่าเช่าบ้าน เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นที่ปรึกษา และขับเคลื่อนงานวิชาการกรมอนามัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิอย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ 6 คน
2.เชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย ขั้นต่ำตามสิทธิ 80 ร้อยละ
3.เชิงเวลา : ความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการฯ 12 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. วิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2 .ประชุมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงาน 3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามที่ได้รับการจัดสรรให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดกรมอนามัย และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 4. เสนอแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีต่อหัวหน้ากลุ่มงาน และเสนอประธาน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5. จัดทำแผนงาน/โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิเพื่อขออนุมัติดำเนินการ 6. ดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ ตามระยะเวลาที่กำหนด 7. รายงานผลการดำเนินโครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ 8. ติดตาม และประเมินผลโครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ 9. สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯและสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าตอบแทนพิเศษ (พตส.) 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 240,000.00
2 ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 240,000.00
3 ค่าเช่าบ้าน 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 96,000.00
รวมเป็นเงิน 576,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
576,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากร สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นายสรรค์ชัย ว่องไวคุณอนันต์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 2.นางสาวบัวจันทร์ กระจ่างจิตร ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 3.นางกาญจน์วลี ใจมั่น ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายสรรค์ชัย ว่องไวคุณอนันต์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายชัยพร พรหมสิงห์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน 4.0

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
19) จำนวนงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชนย์

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ด้วย กรมอนามัยมีนโยบายยุทธศาสตร์กรมอนามัย ให้เกิดการบูรณาการการทำงานมีความ เชื่อมโยงสอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของ ประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชนสุขภาพดี”ภายใต้บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมอนามัยในอนาคต(Value Proposition Statement) ตามกรอบยุทธศาสตร์กรม อนามัยและการขับเคลื่อนการดำเนินงานสอดรับกับกระบวนงานหลัก(Core Business Process) นำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบบูรณาการและเกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจ เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กำหนดและสอดคล้องกับการพัฒนาบทบาท ภารกิจ และกลไกการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานที่พึงประสงค์ของกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรหลัก(National Health Authority) ด้านส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ และเพื่อพัฒนาขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย อันสอดคล้องกับ กลไกในการพัฒนาที่มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับการ ปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อรองรับการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู้ วิจัย และ นวัตกรรมของกรมอนามัยในภาพรวมให้เป็นมาตรฐานสากล สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานของกรมอนามัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว รวดเร็ว เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงการคุ้มครองด้านสุขภาพในภาพรวมระดับประเทศทัดเทียมมาตรฐานสากล และให้การประสานการดำเนินงาน ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารของกรมอนามัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้งสนับสนุนการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ วิชาการและวิจัยในภาพรวมของกรมอนามัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมี ประสิทธิผล สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จึงจัดทำโครงการบริหารจัดการหน่วยงาน4.0 เพื่อให้การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคล่องตัว รวดเร็ว เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม ตามภารกิจของกรมอนามัย

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสนับสนุนงานยุทธศาสตร์ นิเทศงาน การตรวจราชการและการเดินทางไปราชการของผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2. เพื่อบริหารจัดการงานทั่วไปให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บริหารจัดการงานทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมในการนิเทศงาน/ตรวจราชการ/ประชุม/อบรม/สัมนาเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง
2.เชิงคุณภาพ : ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 96 ร้อยละ
3.เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. วิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2. ประชุมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงาน 3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามที่ได้รับการจัดสรรให้สอดคล้องกับ ตัวชี้วัดกรมอนามัย และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 4. เสนอแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีต่อหัวหน้ากลุ่มงาน และเสนอประธาน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5. จัดทำแผนงาน/โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน 4.0 เพื่อขออนุมัติดำเนินการ 6. ดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการหน่วยงาน 4.0 ตามระยะเวลาที่กำหนด 7. รายงานผลการดำเนินโครงการบริหารจัดการหน่วยงาน 4.0 8. ติดตาม และประเมินผลโครงการบริหารจัดการหน่วยงาน 4.0 9. สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯและสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าน้ำดื่มบริโภค 1 ครั้ง 1 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 3,000.00
2 ค่าซ่อมแซมรถ 2 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 31 พ.ค. 2562 45,000.00
3 จัดซื้อ และซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 120,000.00
4 การพัฒนาบุคลากร นิเทศงาน/ตรวจราชการ/ประชุม/อบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 243,800.00
5 จ้างพนักงานขับรถยนต์ และเจ้าพนักงานธุรการ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2562 540,000.00
6 ค่าถ่ายเอกสาร 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 36,000.00
7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 56,550.00
รวมเป็นเงิน 1,044,350.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,044,350.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัย และสถานที่เอกชน (ตามความเหมาะสม)

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายสรรค์ชัย ว่องไวคุณอนันต์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 2. นางสาวพรรณธิภา ศรีชนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 3. นางสาวมลฤดี พุฒพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 4. นางสาวบัวจันทร์ กระจ่างจิตร ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 5. นางกาญจน์วลี ใจมั่น ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายสรรค์ชัย ว่องไวคุณอนันต์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายชัยพร พรหมสิงห์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ(ด้านส่งเสริมสุขภาพ) ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรเรียนรู้ รอบรู้ คู่คุณธรรม สู่กรมอนามัย 4.0

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
19) จำนวนงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชนย์

4. cluster :
กลุ่มข้อมูลและจัดการความรู้ และการเฝ้าระวัง (KISS )

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (62)19.3 การขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม
5.2 โครงการสำคัญ 19. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ด้วย กรมอนามัยได้มีนโยบายการดำเนินงานตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580) แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายรัฐบาล การขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ นโยบายกระทรวง ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข และยุทธศาสตร์กรมอนามัย ให้เกิดการบูรณกการการทำงานมีความเชื่อมโยง สอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชนสุขภาพดี”ภายใต้บทบาทหน้าที่และ ภารกิจของกรมอนามัยในอนาคต (Value Proposition Statement) ตามกรอบยุทธศาสตร์กรมอนามัยและ การขับเคลื่อนการดำเนินงานสอดรับกับกระบวนงานหลัก(Core Business Process) นำไปสู่การขับเคลื่อนการ ดำเนินงานแบบบูรณาการและเกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กำหนดและสอดคล้องกับการพัฒนาบทบาท ภารกิจ และกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่พึงประสงค์ของกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรหลัก(National Health Authority) ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ และเพื่อพัฒนาขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย อันสอดคล้องกับกลไกในการพัฒนาที่มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อรองรับการบริหารจัดการระบบ การจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรมของกรมอนามัยในภาพรวมให้เป็นมาตรฐานสากล สำนักคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ จึงจัดประชุมโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรเรียนรู้ รอบรู้ คู่คุณธรรม สู่กรมอนามัย 4.0 เพื่อให้การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเอื้อต่อการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตาม ภารกิจของกรมอนามัย

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานสังกัดกรมอนามัยพัฒนาและขับเคลื่อนงาน พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องอันประกอบด้วย คณะอนุกรรมการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม คณะอนุกรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม และคณะอนุกรรมการระบบเฝ้าระวังด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อให้สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รอบรู้ สร้างความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัย สู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีหลักธรรมาภิบาล

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1.มีการติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของอนุกรรมการฯเพื่อเสริมพลังการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการของกรมอนามัย 4.0 อย่างต่อเนื่อง 80 ร้อยละ
2.บุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมประชุมฯเพื่อติดตามผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 20 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการกรมอนามัย(กพว.)เข้าร่วมประชุม 40 คน
2.เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน 20 คน
3.เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ 80 ร้อยละ
4.เชิงเวลา : ดำเนินการประชุมได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. วิเคราะห์ และทบทวนคำสั่งและผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2. จัดทำและแต่งตั้งคณะกรรมการฯและคณะอนุกรรมการฯพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 3. ประชุม/วางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงาน 4. จัดทำแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรเรียนรู้ รอบรู้ คู่คุณธรรม สู่กรมอนามัย 4.0 5. ดำเนินการ กำกับ ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ตามแผนที่กำหนด 6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน และความสำเร็จของโครงการฯ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 20 คน 1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562 23,250.00
2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการกรมอนามัย (กพว.) 80 ร้อยละ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 120,900.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติงานสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 80 ร้อยละ 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 133,000.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนแรก และแนวทางรอบ 5 เดือนหลังให้บรรลุผลสำเร็จ 80 ร้อยละ 1 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 133,000.00
รวมเป็นเงิน 410,150.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
410,150.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัย และสถานที่เอกชน (ตามความเหมาะสม)

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้บริหารระดับสูง/ผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.)/คณะอนุกรรมการฯ/ผู้อำนวยการ ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร นักวิชาการ ผู้สังเกตการณ์ และบุคลากรจากสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวพรรณธิภา ศรีชนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 2. นางสาวมลฤดี พุฒพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 3. นางสาวชนกพร แสนสุด ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 4. นางสาวเบญจมาพร เมืองหนองหว้า ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 5. นางสาวธันญาภรณ์ พิบูลย์พล ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวพรรณธิภา ศรีชนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายชัยพร พรหมสิงห์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ และนวัตกรรมกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
19) จำนวนงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชนย์

4. cluster :
กลุ่มข้อมูลและจัดการความรู้ และการเฝ้าระวัง (KISS )

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (62)19.3 การขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม
5.2 โครงการสำคัญ 19. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
สืบเนื่องจากการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของกรมอนามัย มีภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี โดยการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ทั้งนี้การจัดการความรู้เป็นปัจจัยสำคัญในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ( KM for Performance Excellence) เพื่อรองรับการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรมของกรมอนามัยในภาพรวมให้เป็นมาตรฐานสากล และสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์เชิงระบบ (Impact) ที่มีพลังเพียงพอต่อการสร้างข้อเสนอและผลักดันนโยบายระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศบนฐานความรู้ (Knowledge Based Policy) นำพากรมอนามัยก้าวสู่การเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพระดับประเทศ (National Health Authority) ในด้านระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กำหนดและสอดคล้องกับการพัฒนาบทบาท ภารกิจ และกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่พึงประสงค์ของกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรหลัก(National Health Authority) ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ และเพื่อพัฒนาขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย อันสอดคล้องกับกลไกในการพัฒนาที่มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบการจัดการความรู้ วิจัย และ นวัตกรรม สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม / กำหนดกลไกให้เกิดการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของกรมอนามัยนำการจัดการความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานตามประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจขององค์กร และการสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นปัจจัยหลักประการหนึ่งที่จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร และนำไปสู่การพัฒนาองค์กร สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยภารกิจสำคัญดังกล่าวจึงพิจารณาเห็นควรจัดทำโครงการขับเคลื่อนการจัดการความรู้และนวัตกรรมกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2562

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อบุคลากรกรมอนามัย ได้การประยุกต์การจัดการความรู้เข้ากับงาน/ภารกิจ และการปรับปรุงกระบวนการ/กลไกการดำเนินงาน และสร้างสรรค์นวัตกรรม 2. เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานสังกัดกรมอนามัยพัฒนาและขับเคลื่อนงานจัดการความรู้และนวัตกรรม สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและต่อยอดผลงานในเชิงพาณิชย์ 3. เพื่อให้หน่วยงานสังกัดกรมอนามัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รอบรู้ สร้างความสำเร็จในการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนกรมอนามัย สู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีหลักธรรมาภิบาล

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ผลงานจัดการความรู้ วิจัยและนวัตกรรมที่สามารถยื่นตีพิมพ์ระดับชาติ/นานาชาติ/จดสิทธิบัตร 50 ร้อยละ
2.ผลงานจัดการความรู้และนวัตกรรมที่สามารถกำหนดแนวทางนำไปต่อยอดเชิงลึกหรือนำไปใช้แก้ไขปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน 50 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : บุคลากรเข้าร่วมโครงการ 60 คน
2.เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ 80 ร้อยละ
3.เชิงเวลา : ดำเนินการประชุมได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดทำแผนงาน/โครงการฯ 2. เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและเรียนปรึกษาข้อแนะนำเพื่อการเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมโครงการและการเตรียมการจัดประชุมฯ 3. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนและเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 4. ดำเนินการ กำกับ ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ตามแผนที่กำหนด 5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน และความสำเร็จของโครงการฯ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม กรมอนามัย 80 ร้อยละ 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 921,500.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา กรมอนามัย” 80 ร้อยละ 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 125,500.00
3 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้และนวัตกรรม 80 ร้อยละ 1 พ.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2562 38,000.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม กรมอนามัย 80 ร้อยละ 1 ธ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2562 296,000.00
5 LIKE Talk Award ปี 3 และ เปิดบ้านนวัตกรรม 80 ร้อยละ 1 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 346,800.00
รวมเป็นเงิน 1,727,800.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,727,800.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัย และสถานที่เอกชน (ตามความเหมาะสม)

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการฯ ผู้อำนวยการผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร นักวิชาการ ผู้สังเกตการณ์ บุคคลากรกรมอนามัย และบุคลากรจากสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวชนกพร แสนสุด ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 2. นางสาวธันญาภรณ์ พิบูลย์พล ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 3. นางสาวเบญจมาพร เมืองหนองหว้า ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 4. นางสาวพรรณธิภา ศรีชนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 5. นางสาวมลฤดี พุฒพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวชนกพร แสนสุด ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายชัยพร พรหมสิงห์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพการวิจัยวิชาการ กรมอนามัย

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
19) จำนวนงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชนย์

4. cluster :
กลุ่มข้อมูลและจัดการความรู้ และการเฝ้าระวัง (KISS )

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (62)19.3 การขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม
5.2 โครงการสำคัญ 19. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ด้วย กรมอนามัย มีภารกิจหลักในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมถึงการสนับสนุนภาคีเครือข่ายต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ ดังนั้นงานวิจัยเป็นรากฐานที่สำคัญของกรมอนามัยที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อนำผลการวิจัยและองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนต่อไป เพื่อให้การขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพการวิจัยวิชาการกรมอนามัย สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและบรรลุตามภารกิจและกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่พึงประสงค์ของกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรหลัก (National Health Authority) ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ และเพื่อพัฒนางานวิจัย การจัดทำแผนบูรณาการวิจัยของกรมอนามัย สู่ความเป็นเลิศด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมนักวิจัยที่มีประสบการณ์สูง ได้สร้างงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ผู้สนใจงานวิจัย ในส่วนกลางและภูมิภาคคิดค้นงานวิจัยใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและสามารถเขียนบทความวิชาการได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการพัฒนาการวิจัยและกำหนดมาตรฐานคุณภาพการวิจัย กรมอนามัย นำผลงานวิจัยไปสร้างคุณค่า (Value Creation) ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหน้าใหม่ให้ก้าวไปสู่นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ และกระตุ้นให้เกิดงานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางตามนโยบายด้านการวิจัยของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 3. เพื่อพัฒนานักวิชาการกรมอนามัยให้มีศักยภาพในการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และบทความวิชาการได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 4. เพื่อพัฒนานักวิชาการกรมอนามัย มีศักยภาพในการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 5. เพื่อกำกับติดตาม ประเมินผล และพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยกรมอนามัยในการนำไปใช้แก้ไขปัญหาการดำเนินงาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.นักวิชาการกรมอนามัยพัฒนาการวิจัยและกำหนดมาตรฐานคุณภาพการวิจัยนำผลงานวิจัยไปสร้างคุณค่า (Value Creation) ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 80 ร้อยละ
2.นักวิชาการกรมอนามัยพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ 80 ร้อยละ
3.นักวิจัย/บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยเข้าร่วมประชุมฯ 50 คน
4.ผลงานวิจัยได้รับการกำกับติดตาม ประเมินผล และพัฒนาต่อยอดในการนำไปใช้แก้ไขปัญหาการดำเนินงาน 60 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนโครงร่างวิจัยในการขอทุน/งบประมาณในระบบ NRMS 10 โครงการ
2.เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการฯ 80 ร้อยละ
3.เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 10 โครงการ
4.เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยในการกำกับ ติดตาม และประเมินผล 15 เรื่อง
5.เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการฯ 80 ร้อยละ
6.เชิงเวลา : ดำเนินการประชุมได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพการวิจัยวิชาการ กรมอนามัย 2. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนแนวทางการบริหารงานวิจัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 3. เตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ติดต่อประสานงาน/ทำหนังสือเชิญวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพการวิจัยวิชาการ กรมอนามัยตามกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ ครั้ง กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์” จำนวน 2 ครั้ง กิจกรรมที่ 3 การนิเทศเสริมพลัง กำกับ ติดตาม และประเมินผล จำนวน 4 ครั้ง 5. ดำเนินการ กำกับติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด 6. สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และจัดทำข้อเสนอแนะ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์” และเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ 50 คน 1 ธ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562 218,000.00
2 การนิเทศเสริมพลัง กำกับ ติดตาม และประเมินผล 60 ร้อยละ 1 เม.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2562 104,000.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม 80 ร้อยละ 1 ธ.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2563 606,000.00
รวมเป็นเงิน 928,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
928,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2563

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัย และสถานที่เอกชน (ตามความเหมาะสม)

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้บริหารระดับสูง/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้อำนวยการ ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร นักวิชาการ/นักวิจัยกรมอนามัย และบุคลากรจากสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวกิ่งพิกุล ชำนาญคง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวเบญจมาพร เมืองหนองหว้า ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 3. นางสาวเกศินี นามแดง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 4. นางสาวสุดารัตน์ แขวงซ้าย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 5. นางสาวชนกพร แสนสุด ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 6. นางสาวธันญาภรณ์ พิบูลย์พล ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวกิ่งพิกุล ชำนาญคง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายชัยพร พรหมสิงห์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ลำดับที่ : 6

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนามาตรฐานจริยธรรมการวิจัย กรมอนามัย

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
19) จำนวนงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชนย์

4. cluster :
กลุ่มข้อมูลและจัดการความรู้ และการเฝ้าระวัง (KISS )

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (62)19.3 การขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม
5.2 โครงการสำคัญ 19. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ด้วยกรมอนามัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย เพื่อทำหน้าที่พัฒนาหลักเกณฑ์จริยธรรมการวิจัยด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นบทบาทหลักของกรมอนามัยในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนักวิจัยของกรมอนามัย ให้ได้รับการพิจารณาโครงการวิจัยจากแหล่งสนับสนุนงบประมาณ กลั่นกรองงานวิจัย ปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของผู้ถูกวิจัย เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่ได้สามารถเป็นต้นแบบ และแนวทางในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและขยายผลไปสู่ระดับมหภาค การปรับปรุงงานวิจัยให้มีคุณภาพตามหลักจริยธรรมการวิจัยเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งของคุณภาพการศึกษาวิจัย ตลอดจนสร้างบุคลากรด้านการวิจัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถนำความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเชื่อมโยงความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปสู่นโยบายสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัย และการพัฒนานักวิจัยของกรมอนามัยในการบริหารจัดการโครงการวิจัย และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยการดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงการวิจัยที่ส่งเข้ามาขอรับการพิจารณาและพัฒนาเครือข่ายในการประสานงานระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ และนักวิจัยให้มีคุณภาพและมีจริยธรรมตามหลักมาตรฐานสากล นำไปสู่การรับรองมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัยในระดับประเทศ รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการงานจริยธรรมวิจัย สู่การดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการวิจัยเพื่อเตรียมรับการประเมินติดตามในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานจริยธรรมการวิจัย เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและส่งผลให้ประชาชนมีองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมอนามัย ประชุม พิจารณา เสนอแนะ ปรับปรุงงานวิจัยของกรมอนามัยและเครือข่าย ให้มีคุณภาพตามหลักจริยธรรมการวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมอนามัย ให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในคนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมและอย่างมีมาตรฐาน นำไปสู่การการรับรองมาตรฐานในระดับประเทศ 3. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการงานจริยธรรมวิจัยเป็นมาตรฐานของกรมอนามัย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัยพิจารณา เสนอแนะ ปรับปรุงงานวิจัยของกรมอนามัย ให้มีคุณภาพตามหลักจริยธรรมการวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 960 ร้อยละ
2.คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพในการประยุกต์ใช้มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 80 ร้อยละ
3.นักวิชาการ/นักวิจัยส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกรมอนามัย เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพด้านจริยธรรมการวิจัย 80 ร้อยละ
4.ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการงานจริยธรรมวิจัยของกรมอนามัย 60 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัย กรมอนามัย 50 เรื่อง
2.เชิงปริมาณ : คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพในการประยุกต์ใช้มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 80 ร้อยละ
3.เชิงปริมาณ : นักวิจัย/กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพด้านจริยธรรมการวิจัย 80 ร้อยละ
4.เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการฯ 80 ร้อยละ
5.เชิงเวลา : ดำเนินการประชุมได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประสานงาน จัดทำและขออนุมัติโครงการพัฒนามาตรฐานจริยธรรมการวิจัย กรมอนามัย 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพการวิจัยวิชาการ กรมอนามัยตามกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงแผนพัฒนาคุณภาพและระบบบริหารจัดการฯ รวมทั้ง SOP ต้นแบบให้คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยฯ กรมอนามัย กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมอนามัย เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยประจำเดือนทุกเดือน ในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ในกรณีที่มีโครงการเร่งด่วนและมีโครงการวิจัยจำนวนมาก กำหนดให้จัดประชุมเพิ่มเติมรอบที่ 2 ในเดือนนั้น กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการงานจริยธรรมวิจัย กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยฯ ระดับเขตในการประยุกต์ใช้มาตรฐานการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยฯ (SOP) กรมอนามัย กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยฯ และนักวิจัยระดับเขตเกี่ยวกับความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัย เช่น Human Subject Protection, GCP กิจกรรมที่ 6 ขอรับการประเมินติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานจริยธรรมวิจัยฯ 3. จัดทำฐานข้อมูลคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 4. ประเมินผลโครงการ จัดทำรายงานความก้าวหน้าและสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ขอรับการประเมินติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน EC 50 คน 1 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 6,000.00
2 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมอนามัย 60 ร้อยละ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 115,000.00
3 ประชุมชี้แจงแผนพัฒนาคุณภาพและระบบบริหารจัดการฯ รวมทั้ง SOP ต้นแบบให้คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยฯ กรมอนามัย 60 ร้อยละ 1 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 20,000.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการงานจริยธรรมวิจัย 60 ร้อยละ 1 พ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562 20,000.00
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยฯ ระดับเขตในการประยุกต์ใช้มาตรฐานการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยฯ (SOP) กรมอนามัย 60 ร้อยละ 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 70,000.00
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยฯ และนักวิจัยระดับเขตเกี่ยวกับความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัย เช่น Human Subject Protection, GCP 80 ร้อยละ 1 ธ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562 70,000.00
รวมเป็นเงิน 301,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
301,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัย และสถานที่เอกชน (ตามความเหมาะสม)

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมอนามัย นักวิจัย/นักวิชาการ กรมอนามัย และบุคลากรจากสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวกิ่งพิกุล ชำนาญคง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวสุดารัตน์ แขวงซ้าย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 3. นางสาวเกศินี นามแดง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 4. นางสาวเบญจมาพร เมืองหนองหว้า ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 5. นางสาวชนกพร แสนสุด ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 6. นางสาวธันญาภรณ์ พิบูลย์พล ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวกิ่งพิกุล ชำนาญคง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายชัยพร พรหมสิงห์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ลำดับที่ : 7

1. ชื่อโครงการ :
โครงการจัดทำวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
19) จำนวนงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชนย์

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต : 2) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย

7. หลักการและเหตุผล :
การพัฒนาวิชาการเพื่อให้สามารถนำผลมาใช้แก้ปัญหาและปรับรูปแบบการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นหัวใจของงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่กรมอนามัยในฐานะองค์กรหลักรับผิดชอบ จะต้องดำเนินการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของโลกและแบบแผนการดำรงชีวิต รวมตลอดถึงพฤติกรรมอนามัยของคนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อให้บังเกิดผลอย่างจริงจังต่อการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน การดำเนินการเพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการนับเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุข และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนเองเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการดำเนินงานดังกล่าวตามบทบาทของตนได้อย่างเหมาะสม ช่วงระยะเวลา 40 กว่าปีที่ผ่านมา กรมอนามัยได้จัดทำวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเป็นเวลาติดต่อกันมาโดยตลอด โดยได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ละยุคสมัยเป็นลำดับมา ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการในวงกว้าง และสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายวิชาการให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และเพื่อให้การดำเนินการจัดทำวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของกรมอนามัยในยุคปัจจุบัน จึงได้จัดทำโครงการจัดทำวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ และวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และพัฒนาปรับปรุงรูปแบบและระบบวิธีการบริหารจัดการ วิธีการบริหารจัดการข้อมูลและระบบลงทะเบียนผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการบริหารจัดการที่สามารถส่งผลเอื้อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับข่าวสาร ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อจำกัดต่างๆ เพื่อให้การจัดทำวารสารเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรในหน่วยงานกรมอนามัย 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ และวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อเผยแพร่ผลงานค้นคว้าและวิจัยของนักวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 4. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ข้อคิดเห็น ข่าวสาร เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทาง อิเลคทรอนิกส์ และเป็นสื่อสัมพันธ์ในวงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีการตีพิมพ์วารสารวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย(วารสาร HEALTH) 4 ฉบับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : มีการตีพิมพ์วารสารวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย(วารสาร HEALTH) 4 ฉบับ
2.เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ 80 ร้อยละ
3.เชิงเวลา : ดำเนินการประชุมได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2. กำหนดผู้รับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆ ได้แก่ บรรณาธิการ บรรณาธิการวิชาการ กองบรรณาธิการ 3. ประชุมปรึกษาหารือในการกำหนดรูปแบบ ขอบเขต เนื้อหา และแหล่งที่มาของบทความในวารสาร รายละเอียดเพื่อการพัฒนา 4. ดำเนินการทั้งในเชิงบริหารจัดการและวิชาการ รวมทั้งดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อให้ การจัดทำวารสารเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ 5. เผยแพร่วารสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซด์ 6. สรุป และรายงานผลการดำเนินงานจัดทำวารสารประจำปี

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าจัดประชุมคณะบรรณาธิการวารสาร 2 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 3,000.00
2 จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานบริหารทั่วไป 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 45,000.00
3 ค่าจัดทำต้นฉบับวารสาร 4 ฉบับ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 12,000.00
4 ค่าดำเนินการจัดทำวารสารฯ 5 ฉบับ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 590,000.00
5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าพิมพ์ซอง ค่าสติ๊กเกอร์ และค่าปฏิบัติงานนอกเวลาประชาสัมพันธ์เว็บไซต์อื่นๆ 5 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 100,000.00
รวมเป็นเงิน 750,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
750,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัย และสถานที่เอกชน (ตามความเหมาะสม)

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. นักวิชาการที่รับผิดชอบงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสังกัดกรม กองต่างๆ ใน หน่วยงานส่วนกลางและองค์กรปกครองท้องถิ่น 2. บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับสถานีอนามัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานบริการสาธารณสุขอื่นๆ 3. ผู้บริหารงานระดับสูง ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวง -สาธารณสุข ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป 4. ห้องสมุดสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน 5. เจ้าของบทความวิชาการ สมาชิก และผู้ให้การสนับสนุน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. บุคลากรกรมอนามัย/บุคลากรสาธารณสุข 2. สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน 3. สมาชิกวารสาร /ผู้สนับสนุน/ประชาชนทั่วไป

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายชัยพร พรหมสิงห์ ตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) 2. นายธรรมรัฐ มณสวัสดิ์ ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส.3

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายธรรมรัฐ มณสวัสดิ์ ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส.3

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายชัยพร พรหมสิงห์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ลำดับที่ : 8

1. ชื่อโครงการ :
โครงการสร้างความรอบรู้และเฝ้าระวังเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคอาหารป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกครอบครัว ในจังหวัดนนทบุรี

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
19) จำนวนงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชนย์

4. cluster :
กลุ่มข้อมูลและจัดการความรู้ และการเฝ้าระวัง (KISS )

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (62)19.3 การขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม
5.2 โครงการสำคัญ 19. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก เนื่องจากการบริโภคอาหารเป็นปัจจัยสำคัญของการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด ทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรหรือคุณภาพชีวิตต่ำลง เพราะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเหล่านี้ ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา เช่น โรคไตเรื้อรังในระยะแรกมักไม่พบอาการผิดปกติ ทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ทราบ จะตรวจพบเมื่อโรคดำเนินไปมากแล้ว หรือเมื่อการดำเนินโรคเข้าสู่โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย (end-stage renal disease, ESRD) ที่ต้องได้รับการรักษาด้วยการบำบัดทดแทนไตและการปลูกถ่ายไต (renal replacement therapy) จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นจำนวนมาก ในปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้มป่วยด้วยโรคไตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ติดอันดับ 3 ของอาเซียน รองจากมาเลเซียและสิงคโปร์ ข้อมูลจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (2560) พบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังประมาณ 8 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17.6 ของประชากร เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย 2 แสนคน ในจำนวนนี้ประมาณ 100,000 คนป่วยระยะสุดท้ายและต้องรับการบำบัดทดแทนไตด้วยการฟอกเลือด หรือล้างไตทางช่องท้อง ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการดูแลรักษากว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประมาณ 15-20% ต่อปี หากไม่มีการแก้ไขคาดว่าใน 5 ปีข้างหน้าจะมีผู้ป่วยเพิ่มเป็นกว่า 2 แสนราย และต้องใช้งบประมาณกว่า 4 หมื่นล้านบาทต่อปีในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ นอกจากนี้ โรคไตเรื้อรังเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น มีความผิดปกติของไตและระบบทางเดินปัสสาวะตั้งแต่กำเนิด โรคทางพันธุกรรม ผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางประเภท เนื้องอกในไต นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และที่พบอีกมากในปัจจุบันคือ พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีปริมาณของโซเดียมสูง ในชีวิตประจำวันคนวัยทำงานในปัจจุบันเป็นการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ ส่วนใหญ่มักซื้ออาหารปรุงสำเร็จหรืออาหารกล่องสำเร็จรูปจากร้านสะดวกซื้อซึ่งมีปริมาณของโซเดียมสูง นอกจากนี้โดยธรรมชาติของอาหารไทยส่วนใหญ่มีการปรุงโดยการเติมเกลือหรือน้ำปลาในการปรุงรสชาติอาหารให้มีรสเค็ม ผลเสียที่ติดตามมากับอาหารรสเค็มก็คือ โซเดียมสูง เมื่อเรารับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูงหรือเค็มจัดติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจะนำไปสู่การเป็นโรคความดันโลหิตสูง ไตเริ่มมีความเสื่อมในการทำหน้าที่อย่างช้าๆ เกิดการรั่วของโปรตีนในปัสสาวะ การคั่งของของเสียจนนำไปสู่ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย และส่งผลกระทบต่อการเสียสมดุลของระบบต่างๆ ของร่างกายในที่สุด จากการศึกษาพบว่าคนที่รับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูงเป็นประจำมีโอกาสเป็นโรคหัวใจ โรคไตวาย และเสียชีวิตสูงกว่าคนที่รับประทานอาหารที่มีโซเดียมในปริมาณที่เหมาะสม จากปัญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการรับประทานอาหารมีผลอย่างยิ่งต่อความรุนแรงของโรค การป้องกันก่อนการเกิดโรคไตวายเรื้อรังจึงเป็นสิ่งสำคัญ การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย มีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับโรค รวมถึงการดูแลตนเองที่ถูกต้องถูกต้องโดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และชะลอความเสื่อมของไตและคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย จึงจัดทำโครงการสร้างความรอบรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคอาหารป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกครอบครัว ในจังหวัดนนทบุรี

8. วัตถุประสงค์ :
1. การสร้างความรอบรู้และรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามหลักโภชนาการที่เหมาะสม 2. เพื่อประเมินความรอบรู้ รับรู้ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับความรู้และเปลี่ยนแปลงทัศนคติพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ (outcome) คือการมีผลลัพธ์ทางสุขภาพดีขึ้น 100 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : มีคะแนนเฉลี่ยความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้เข้าร่วมโครงการดีขึ้น 80 คน
2.เชิงคุณภาพ : มีทัศนคติที่ดี มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 80 ร้อยละ
3.เชิงเวลา : การดำเนินงานเป็นไปตามกิจกรรมและระยะเวลาที่กำหนด 90 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ แพทย์ เจ้าหน้าที่ กลุ่มป่วย/เสี่ยงและญาติในครอบครัว 2. จัดทำแผนดำเนินโครงการฯ 3. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้และกระตุ้นเสริมพลังให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 4. ติดตามเยี่ยมเสริมพลังที่บ้าน/ครอบครัวของกลุ่มเป้าหมาย 5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน และความสำเร็จของโครงการฯ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การสร้างความรอบรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารสำหรับครอบครัว 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 83,500.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่อง เมนูสูขภาพสำหรับป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการวางแผนติดตามเยี่ยมเสริมพลัง โดยเจ้าหน้าที่สาํารณสุข อสม.และผู้ป่วย 80 ร้อยละ 1 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 42,800.00
3 ประชุมบทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับการเยี่ยมเสริมพลังผู้ป่วยโรคไตเรื้องรัง 80 ร้อยละ 1 ต.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562 12,500.00
4 ติดตามเยี่ยมเสริมพลังที่บ้านกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการบริโภคอาหารตามเมนูสุขภาพ 80 ร้อยละ 1 ต.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562 11,200.00
รวมเป็นเงิน 150,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
150,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยงและครอบครัวที่มารับบริการที่โรงพยาบาลบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ครอบครัวของผู้ป่วย/ผู้ที่มีความเสี่ยงและผู้ที่ปกติในครอบครัว

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายสมพงษ์ ชัยโอภานนท์ ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านโภชนาการ) 2. นางสาวกิ่งพิกุล ชำนาญคง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 3. นายสรรค์ชัย ว่องไวคุณอนันต์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 4. นางผการัตน์ ศรีเษม ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส.3

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายสมพงษ์ ชัยโอภานนท์ ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านโภชนาการ)

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายชัยพร พรหมสิงห์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................