หน่วยงาน สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการของสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 8) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7. หลักการและเหตุผล :
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการดำเนินงานด้านการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ และการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปราศจากมลพิษ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ โดยที่ผ่านมากรมอนามัย ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ หรือ Health Literate Organization (HPO) เพื่อเพิ่มระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน และได้มีคำสั่งกรมอนามัยจัดตั้งหน่วยงาน “สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน” เพื่อรองรับนโยบายขับเคลื่อนงาน MOPH 4.0 : Value-base Healthcare มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 และนโยบายขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 : Value-base Health Promotion and Environmental Health ด้วยเหตุนี้ สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการของสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมุ่งหวังให้การบริหารจัดการองค์กรของสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน สามารถสนองตอบนโยบายของกรมอนามัย และมีการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ให้สามารถสนองนโยบายการดำเนินงานของกรมอนามัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรให้เกิดทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ถูกต้อง เป็นไปตามแผนงานโครงการ 96 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ได้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตรงตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของพัสดุกรมอนามัย 100 ร้อยละ
3.เชิงคุณภาพ : 2) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงาน ที่ได้รับบริการด้านงานการเงิน งานพัสดุ งานยานพาหนะ งานสารบรรณและงานการเจ้าหน้าที่ ในระดับดี-ดีมาก 80 ร้อยละ
4.เชิงเวลา : ร้อยละของการให้บริการเบิกจ่ายพัสดุ รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา 100 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ คู่คุณธรรมด้วยเครื่องมือ PMQA (Public Sector Management Quality Award) เพื่อขับเคลื่อน พัฒนา และบูรณาการให้เกิดความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ทั่วทั้งองค์กรในทุกระดับ รวมทั้งกำกับดูแล และส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพให้ทันการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย การบริหารจัดการทั่วไป การจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ที่จำเป็นของหน่วยงาน การสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ เป็นต้น 2. การสร้างระบบการจัดการภายในองค์กรที่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารจัดการ โดยอำนวยความสะดวกให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม/ อบรม / สัมมนา / เดินทางไปราชการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาการ และบริหารจัดการในการจัดประชุม / อบรม / สัมมนาให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งจัดหาสถานที่ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 กิจกรรมที่ 3 ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 2,500.00
2 กิจกรรมที่ 4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/สำนักงาน 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 18,000.00
3 กิจกรรมที่ 10 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 10,000.00
4 กิจกรรมที่ 2 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 60,000.00
5 กิจกรรมที่ 5 ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 2,400.00
6 กิจกรรมที่ 8 ค่าตอบแทนล่วงเวลา 9 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 89,500.00
7 กิจกรรมที่ 1 ค่าจ้างพนักงานธุรการ 1 คน 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 112,800.00
8 กิจกรรมที่ 6 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 25,000.00
9 กิจกรรมที่ 7 จัดประชุมเพื่อพิจารณา กำกับ ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพ 23 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 34,800.00
10 กิจกรรมที่ 9 ค่าเดินทางไปราชการของบุคลากร 36 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 113,000.00
รวมเป็นเงิน 468,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
468,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรของสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายสายชล คล้อยเอี่ยม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติ 2. นางสาวกมลวรรณ สุขประเสริฐ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 3. นางสาวมัชฌิดา คงสกูล ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายสายชล คล้อยเอี่ยม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางวิมล โรมา ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (70)21.6 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบุคลากรภาครัฐ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต : 1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

7. หลักการและเหตุผล :
ทุกหน่วยต้องเพิ่มประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เพื่ออภิบาลระบบการทำงานให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น โดยมุ่งเน้นทำให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐในการพัฒนางานด้านส่งสเริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เป็นค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ 1 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : บุคลากรสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0ฯ 1 คน

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. รวบรวมข้อมูลบุคลากรของสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน 2. เบิกจ่ายตามกฎระเบียบ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 36,000.00
รวมเป็นเงิน 36,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
36,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายสายชล คล้อยเอี่ยม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 2. นางสาวมัชฌิดา คงสกูล นักจัดการงานทั่วไป

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายสายชล คล้อยเอี่ยม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางวิมล โรมา ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพของหน่วยงานในกรมอนามัย

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
กลุ่มวัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (8)2.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต(13)4.2 เสริมสร้างและสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพ(28)9.6 พัฒนาศักยภาพบุคลากร Capacity Building
5.2 โครงการสำคัญ 9. โครงการวัยทำงานศตวรรษที่ 21 หุ่นดี สุขภาพดี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 8) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7. หลักการและเหตุผล :
กรมอนามัยได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานความรอบรู้ด้านสุขภาพมุ่งสู่สังคมไทยรอบรู้ด้านสุขภาพในปี 2597 ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ประเด็นที่ 8 ประเด็นความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 เมษายน 2561 ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนางานที่ประสิทธิภาพเเละประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องสร้างองค์กรต้นแบบที่สามารถร่วมขับเคลื่อนงานความรอบรู้ด้านสุขภาพ จึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพของหน่วยงานในกรมอนามัย ขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาเครื่องมือสำหรับการคัดกรอง กำกับ ติดตาม เเละประเมินผลการดำเนินงานความรอบรู้ด้านสุขภาพ 2. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับประชาชน 3. เพื่อเสริมสร้างพลัง เเละศักยภาพ ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานในกรมอนามัย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานสังกัดกรมอนามัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 แสดงความพร้อมและสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่มีความต้องการและข้อจำกัดที่หลากหลาย และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่จำกัด 50 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : หน่วยงานร้อยละ 50 ได้รับคะเเนนการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของคะเเนนทั้งหมด 50 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือสำหรับการคัดกรอง กำกับ ติดตาม เเละประเมินผลการดำเนินงานความรอบรู้ด้านสุขภาพ 2. ปรึกษาหารือ เเละขอคำเเนะนำ จากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 3. จัดทำเครื่องมือเเละสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ 4. เยี่ยมเสริมพลังเเละจัดการฝึกอบรมให้กับบุคลากรของหน่วยงานในกรมอนามัย

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาชุดข้อมูลพื้นฐานเรื่อง 1000 วันเเรกของชีวิต สำหรับหญิงเจริญพันธุ์ แม่เเละเด็ก 1 ฉบับ 1 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 192,400.00
2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาคู่มือการใช้เทคนิค ask me 3 เเละ teach me back 1 ฉบับ 1 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 70,000.00
3 กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดกรมอนามัยเรื่องการสื่อสารสุขภาพเเละประเมินสื่อเบื้องต้น 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 427,000.00
4 กิจกรรมที่ 4 ประเมินสื่อสุขภาพของกรมอนามัย 37 รายการ 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562 42,600.00
รวมเป็นเงิน 732,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
732,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
37 หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรในสังกัดกรมอนามัย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรในสังกัดกรมอนามัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นายสายชล คล้อยเอี่ยม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 2.นางสาวกมลวรรณ สุขประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุข 3. นางมัชฌิดา คงสกูล นักจัดการงานทั่วไป

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายสายชล คล้อยเอี่ยม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางวิมล โรมา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................