หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (37)12.3 พัฒนาระบบ Long Term Care
5.2 โครงการสำคัญ 12.โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ปี 2562

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากการคาดประมาณประชากร พบว่าในปี 2583 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปถึง 20.5 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของจำนวนประชากรไทยทั้งหมด (สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2553) โดยในปี 2561 เขตสุขภาพที่ 6 มีประชากรผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 15.7 และจังหวัดที่มีผู้สูงอายุสูง 3 อันดับแรกในเขตฯ คือจังหวัดตราด จันทบุรี ฉะเชิงเทรา คิดเป็นร้อยละ 19.4,18.6 และ 16.9 ตามลำดับ (HDC 15 ก.ค.2561) ซึ่งโครงสร้างประชากรไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะส่งผลต่อการพัฒนาของประเทศ เนื่องจากการลดลงของจำนวนและสัดส่วนของประชากร วัยแรงงานจะกระทบศักยภาพการผลิต นอกจากนี้การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุ มีแนวโน้มที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และมีโรคที่เกี่ยวเนื่องกับความ เสื่อมถอยของร่างกาย จึงจำเป็นต้องมีระบบบริการฟื้นฟูสภาพและการดูแลระยะยาว ส่งผลให้รายจ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยร่วมที่สำคัญ 2 ปัจจัย คือ ค่าใช้จ่ายทางสุขภาพที่สูงขึ้นตามอายุ และค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ“ก่อนการเสียชีวิต” นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุไทยร้อยละ 95 มีความเจ็บป่วยด้วยโรค หรือมีปัญหาสุขภาพ อาทิ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ข้อเข่าเสื่อม โรคซึมเศร้า พิการและติดบ้านติดเตียง จากข้อมูลสาเหตุการตายจากการบาดเจ็บที่สำคัญของประเทศไทย พบว่าสาเหตุการตายจากการพลัดตกหกล้มสูงเป็นอันดับ 2 โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุไม่ถึงครึ่งมีพฤติกรรมการออกกำลังกายเป็นประจำ รวมทั้งยังมีพฤติกรรมสุขภาพด้านสุขภาพ โดยมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เพียงร้อยละ 26 (โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 2556) จากปัญหาและสถานการณ์ดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2560 - 2579) จึงกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ (1) การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เป็นเลิศ (Prevention &Promotion Excellence) (2) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) (3) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) (4) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ที่สำคัญคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 “การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค”ในแผนที่ 1 ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) โดยเฉพาะการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ รวมทั้งการขับเคลื่อนพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวในชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุไทยเป็นหลักชัยของสังคม ศูนย์อนามัยที่ 6 ในฐานะศูนย์วิชาการเขต ซึ่งมีบทบาทหน้าที่การอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2562 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว รองรับสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันและอนาคต

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อกำหนดแนวทางและข้อเสนอการดำเนินงานผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 6 2. เพื่อประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 6 3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เขตสุขภาพที่ 6 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) เขตสุขภาพที่ 6 5. เพื่อติดตาม/เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานผู้สูงอายุ 6. เพื่อขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีแนวทางและข้อเสนอการดำเนินงานผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 6 2 ครั้ง
2.รายงานภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ผู้สูงอายุ เขต 6 1 เรื่อง
3.เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ดีเด่นด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว 6 เรื่อง
4.ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (อบรมฟื้นฟู) 250 คน
5.มีการติดตามงาน/เยี่ยมเสริมพลังงานผู้สูงอายุ 8 ครั้ง
6.มีการประสานงาน/ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : มีการประสานงาน/ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 80 ร้อยละ
2.เชิงปริมาณ : คณะกรรมการผู้สูงอายุ/เครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 80 ร้อยละ
3.เชิงปริมาณ : ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 80 ร้อยละ
4.เชิงปริมาณ : มีรายงานภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ผู้สูงอายุ เขต 6 1 เรื่อง
5.เชิงปริมาณ : มีการติดตามงาน/เยี่ยมเสริมพลังงานผู้สูงอายุ 80 ร้อยละ
6.เชิงปริมาณ : มีนวตกรรม/พื้นที่ดีเด่นฯ ที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีด้านผู้สูงอายุ 6 เรื่อง
7.เชิงคุณภาพ : ภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุทุกภาคส่วน เป็นกลไกที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวที่เข้มแข็ง 1 ระบบ
8.เชิงเวลา : การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 100 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมคณะกรรมการ/เครือข่ายด้านผู้สูงอายุ เขต 6 2. ติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ 3. ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว เขตสุขภาพที่ 6 4. อบรมฟื้นฟูการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว สำหรับ Care Manager เขตสุขภาพที่ 6 5. ติดตาม/ เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานผู้สูงอายุ 6. ประสานงาน/ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมคณะกรรมการ/ เครือข่ายด้านผู้สูงอายุเขต 6 2 ครั้ง/คน 1 พ.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2562 40,000.00
2 ติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ 8 จังหวัด 1 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 100,000.00
3 ติดตาม/ เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานผู้สูงอายุ 8 จังหวัด 1 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 35,000.00
4 ประสานงาน/ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 20,000.00
5 ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว เขตสุขภาพที่ 6 110 คน 1 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 275,000.00
6 อบรมฟื้นฟูการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว สำหรับ "Care Manager” เขตสุขภาพที่ 6 250 คน 1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 730,000.00
รวมเป็นเงิน 1,200,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,200,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 มี.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. จังหวัดชลบุรี 2. จังหวัดจันทบุรี/ ชลบุรี/ ฉะเชิงเทรา 3. จังหวัดระยอง 4. จังหวัดระยอง 5. 8 จังหวัด 6. 77 จังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. คกก.ผสอ./ กรมวิชาการ/ เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง/ ผู้บริหาร/บุคลากรศูนยอนามัยที่ 6/ ผู้สังเกตการณ์ / วิทยากร 2. ผู้สูงอายุ/ ผู้ดูแล หน่วยงาน สธ./ อปท./ ชมรมฯ 3. จนท.สธ./ CM/ CG/ อปท./ แกนนำชมรมฯ/ 8 จังหวัด/ ผู้สังเกตการณ์/ บุคลากรกรมอนามัย/ ผู้บริหาร/ บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 6/ วิทยากร 4. จนท.สธ./ อปท.(CM)/ ผู้สังเกตการณ์/ บุคลากรกรมอนามัย/ ผู้บริหาร/บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 6/ วิทยากร 5. จนท.สธ./ อปท./ ชมรมผู้สูงอายุ 6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 6

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 6

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1) นางสาวพัชรา ชุ่มชูจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2) นางสาวทิพย์วรรณ จูมแพง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3) นางสาวอมรประภา ชวนนอก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 4) นางสาววนิดา ราชมี นักวิชาการสาธารณสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวพัชรา ชุ่มชูจันทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวพัชรา ชุ่มชูจันทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาคุณภาพบริการและการสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กลุ่มยุทธศาสตร์กำลังคน (HR)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (53)17.1 ยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอนามัย
5.2 โครงการสำคัญ 17. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 7) เสริมสร้างทักษะในชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

7. หลักการและเหตุผล :
จากนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ในการปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) โดยมีเป้าหมายและให้ความสำคัญต่อการพัฒนางานสาธารณสุข เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการทำงาน ศูนย์อนามัยที่6 ในสังกัดของกรมอนามัย ได้พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสำหรับประชาชนเพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายจึงมีการบริหาร การเปลี่ยนแปลง (Change Management) ของการทำงาน เพื่อสามารถขับเคลื่อนการทำงานได้ตอบสนอง ทิศทางการทำงาน เพื่อการเป็นผู้นำในด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดและแนวทางการบริหารจัดการของกรมอนามัยในปัจจุบัน ตามวิสัยทัศน์ “กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชนสุขภาพดี” ภายใต้บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมอนามัยในอนาคต (Value Proposition Statement)” การพัฒนาองค์กรเป็นกระบวนการใดก็ตามที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เพื่อให้องค์กรนั้น เข้าใกล้เป้าหมายที่วางเอาไว้ได้ และดีขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของ หน่วยงาน ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีที่พึงประสงค์ และมีทัศนคติที่ดี และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้สามารถรองรับและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วย ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้จัดทำ โครงการพัฒนาคุณภาพบริการและการสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี เพื่อพัฒนาให้บุคลากรได้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี และ เกิดวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์อนามัยที่6 ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ และมีความก้าวหน้าในอาชีพ (Capacity building) ภายใต้แนวคิดซึ่งมีความหมายโดยรวมว่า “เราชาวกรมอนามัย จะเป็นต้นแบบสุขภาพ มีจริยธรรม ปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ เรียนรู้ร่วมกัน เคารพและเชื่อมั่นกันและกัน พร้อมเป็นหนึ่งเดียว”

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อพัฒนาทักษะ ความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ผู้รับบริการ และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านองค์ความรู้ สมรรถนะ การทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงาน 100 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 6 ได้รับการความรู้ในการป้องกันอัคคีภัย 70 คน
2.เชิงปริมาณ : บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 6 ได้รับการพัฒนา สถานที่ทำงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์อนามัยที่ 6 และได้รับการพัฒนาตนเอง ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และ เกิดวัฒนธรรมการส่งเสริมสุขภาพ ในองค์กร 200 ครั้ง/คน

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพบุคลากร ( เก่ง ดี มี สุข )

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพบุคลากร ( เก่ง ดี มี สุข ) 2 ครั้ง/คน 1 ม.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2562 54,000.00
2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย 70 คน 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 26,000.00
รวมเป็นเงิน 80,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
80,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากร ศอ.6

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายบุญนาม งามศิริ นางสาวสุฑามาศ ตานะเศรษฐ นางอนรรฆวี ศรีเมือง นางสาวมนสิชา เปลี่ยนเพ็ง นางสาวนุชจรินทร์ พูลสวัสดิ์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาววรรณภาพร งามศิริ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวพลอย กองกูต

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (44)15.1 สร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายทุกระดับ
5.2 โครงการสำคัญ 15.โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 12) เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ

7. หลักการและเหตุผล :
สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 เน้นประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของกรมอนามัย ที่เน้นสร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ใน 5 ปี ข้างหน้า มุ่งเน้นคุ้มครองสุขภาพของประชาชน จากปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ทั้งในเชิงพื้นที่ เชิงประเด็น และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพอากาศ 2) น้ำ การสุขาภิบาลและสุขอนามัย 3) ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 4) สารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย 5) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 6)การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน และสาธารณภัย 7)การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่และทันต่อสถานการณ์ ด้วยการสนับสนุนจากทุก ภาคส่วน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน พัฒนากลไกการจัดการ กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการต่างๆ ให้สามารถรองรับการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ง่าย พัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เหมาะสม และดำเนินการป้องกัน ลดความเสี่ยงจากปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 กรมอนามัย ในฐานะองค์กรที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในประเด็นของการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การจัดการสิ่งปฏิกูล การสุขาภิบาลอาหาร และการจัดการน้ำบริโภค การบังคับใช้กฎหมาย และระบบการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีความสำคัญและยังเป็นปัญหาด้านการจัดการอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น ศูนย์อนามัยที่ 6 จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนาและผลักดันงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสภาพปัญหาของพื้นที่ อีกทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายระดับต่างๆ ให้การบรรลุเป้าหมายอันจะส่งผลให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกลไกการจัดการระดับชุมชน เพื่อสร้างให้เกิดชุมชนเข้มแข็งด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้จังหวัดมีฐานข้อมูลและมีการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสามารถจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมตามบริบทของพื้นที่ได้ 3. เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนมลท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน 4. เพื่อเยี่ยมพัฒนา ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ตำบลในเขตสุขภาพที่ 6 มีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการ อวล. 60 ร้อยละ
2.ศูนย์อนามัย มีต้นแบบชุมชนเข้มแข็งด้าน อวล. 2 แห่ง
3.จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน 100 ร้อยละ
4.อปท.มีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป ประเด็นใดประเด็นหนึ่งใน 4 ประเด็นหลัก (EHA 1000-4000) 60 ร้อยละ
5.ร้อยละของเทศบาลมีการจัดการมูลฝอยตามเกณฑ์คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 25 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : เยี่ยมเสริมพลังและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนผ่านกลไก คสจ. 2 ครั้ง
2.เชิงปริมาณ : ประเมินพัฒนา อปท.ให้ได้มาตรฐาน EHA 24 แห่ง
3.เชิงปริมาณ : เผยแพร่ความรู้และสิ่งสนับสนุนวิชาการให้แก่พื้นที่ 3 เรื่อง
4.เชิงปริมาณ : มี อปท.ต้นแบบ ในเรื่อง EHA และชุมชนต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 แห่ง
5.เชิงปริมาณ : ประเมินและพัฒนา ชุมชนให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 24 แห่ง
6.เชิงปริมาณ : นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 20 ครั้ง
7.เชิงคุณภาพ : มีต้นแบบชุมชนเข้มแข็งด้าน อวล. และ อปท.ต้นแบบ EHA 1 รูปแบบ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. เยี่ยมเสริมพลังและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนผ่านกลไก คสจ. 2. พัฒนาต้นแบบและถอดบทเรียน EHA และชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)และชุมชนเข้มแข็งฯ ในระดับพื้นที่และสนับสนุนการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) 4. ตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ของ อปท.ในพื้นที่รับผิดชอบในระดับเกียรติบัตร 5. สุ่มประเมินผลการ ดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 6. เผยแพร่ชุดความรู้สื่อประชาสัมพันธ์และสิ่งสนับสนุนวิชาการให้กับจังหวัดเพื่อเผยแพร่ในพื้นที่

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 พัฒนาต้นแบบและถอดบทเรียน EHA และชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 แห่ง 1 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 40,000.00
2 เยี่ยมเสริมพลังและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนผ่านกลไก คสจ. 8 ครั้ง 1 ก.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562 60,000.00
3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)และชุมชนเข้มแข็งฯ ในระดับพื้นที่และสนับสนุนการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) 20 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 56,493.00
4 ตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ของ อปท.ในพื้นที่รับผิดชอบในระดับเกียรติบัตร 24 แห่ง 1 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 40,000.00
5 สุ่มประเมินผลการ ดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 24 แห่ง 1 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 40,000.00
รวมเป็นเงิน 236,493.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
236,493.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ก.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 และพื้นที่ 77 จังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
สสจ./สสอ./อปท./รพ./รพ.สต./ชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 6 / สสจ / สสอ / รพ.สต / อปท / อสม./แกนนำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่/นักวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสุภาพร อานมณี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายสุธีร์ สุนิตย์สกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายวิษณุ คุณากรธำรง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสาววิภารัตน์ ชาฎา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสุภาพร อานมณี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายชาญศักดิ์ เทพมาลี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 6 (Health Literacy School)

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
6) ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (12)4.1 ยกระดับการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ(HPS) ด้วยกระบวนการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
5.2 โครงการสำคัญ 4.โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School : HLS)

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นการพัฒนาศักยภาพคนเป็นฐานในการเพิ่มขีดความสารถในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย ประกอบกับกรอบยุทะศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 มุ่งให้ประเทศไทย มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ด้วยการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี และสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัว ทั้งนี้ทิศทางแผนพัฒนาสุภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 มีเป้าหมายด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค และคุณภาพชีวิตของประชากรตลอดช่วงชีวิตโดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยเรียน มุ่งสร้างเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นที่ลดพฤติกรรมเสี่ยง มีความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และภูมิคุ้มกันที่ดี ส่งเสริมกีฬาและโภชนาการเพื่อสุขภาพ ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน เพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยเรียน บุหรี่ แอลกอฮอล์ และสารเสพติด เกมส์และการพนัน เด็กจมน้ำ ความรุนแรง ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมและป้องกันโรคให้เป็นเลิศ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย ด้วยการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย โดยส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด เนื่องจากประชากรเด็กวัยเรียนเป็นช่วงชีวิตที่มีความสำคัญอย่างมาก ต่อเนื่องจากเด็กประถมวัย มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสถานการณ์ที่แตกต่างและเปลี่ยนแปลงไป ต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมากยิ่งขึ้น หากเด็กวัยเรียนไม่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีทักษะชีวิตและทักษะด้านสุขภาพ เพื่อให้รู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และรับรู้วิธีการปรับพฤติกรรมด้านต่างๆให้เหมาะสม จำนำไปสู่ปัญหาทางสุขภาพและโรคต่างๆมากขึ้น การพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาอย่างมีคุณภาพนั้น ต้องอาศัยข้อมูลที่มีคุณภาพที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ถูกต้อง มีรูปแบบและระบบจัดบริการข้อมูลด้านสุขภาพ องค์ความรู้ด้านสุขภาพ ที่ถูกต้อง ทันสมัย เหมาะสมกับบริบท ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งการสร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate) ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน ซึ่งคือกระบวนการทางปัญญา ทักษะทางสังคมที่ก่อเกิดแรงจูงใจและความสามารถของปัจเจกบุคคลที่จะเข้าถึง เข้าใจ และใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสมนำไปสู่สุขภาวะ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบและช่องทางการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล การเรียนรู้ และการนำไปใช้ ปัจจุบันเด็กวัยเรียนในเขตสุขภาพที่ 6 มีจำนวน 672,528 คน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,2018) ปัญหาสุขภาพสำคัญของเด็กวัยเรียนส่วนใหญ่เกิดจากภาวะโภชนาการ พบว่ามีแนวโน้มภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วน เป็นสาเหตุการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของผู้ใหญ่ในอนาคต จากการศึกษาข้อมูลจาก HDC ปีงบประมาณ 2559-2561 ในพื้นที่รับผิดชอบของเขตสุขภาพที่ 6 พบเด็กวัยเรียนเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 12.56, 12.74, 11.41 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดคือ เด็กวัยเรียนเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร เด็กวัยเรียนรับประทานอาหารเช้าทุกวัน ร้อยละ 64.3 รับประทานอาหารกลางวันทุกวันร้อยละ 78.5 รับประทานอาหารเย็นทุกวันร้อยละ 74.1 นักเรียนรับประทานอาหารว่างทุกวันร้อยละ 23.6 และรับประทานอาหารก่อนนอนทุกวันร้อยละ 13.2 รับประทานขนมกรุบกรอบ ลูกอม ทอฟฟี่ทุกวันร้อยละ 20.7 รับประทานนมจืด ทุกวัน ร้อยละ 44.1 และดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวาน เช่น น้ำอัดลม น้ำหวาน รับประทานทุกวัน ร้อยละทุกวัน 26.0 นอกจากนั้นยังพบปัญหาด้านสุขภาพอนามัยที่ต้องให้ความสำคัญใส่ใจดูแลและรับการช่วยเหลืออย่างถูกต้อง อันจะส่งผลต่อการศึกษาเล่าเรียน สติปัญญา การดำรงชีวิตความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของเด็กวัย จากการสำรวจภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียนของศูนย์อนามัยที่ 6 พ.ศ. 2555 พบว่า นักเรียนประถมศึกษาเป็นเหาร้อยละ 5.8 โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นโรคเหาร้อยละ 11.2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเป็นโรคเหาร้อยละ 0.7 เด็กวัยเรียนเล่นใกล้ชิดหรือใช้ของร่วมกับคนอื่นร้อยละ 29.5 อาบน้ำวันละ 2 ครั้ง ร้อยละ 94.4 สระผมทุกวันร้อยละ 35.4 ล้างมือหลังใช้ส้วมเป็นประจำร้อยละ 74.8 ใช้ช้อนกลางตักอาหารทุกครั้งร้อยละ 51.1 เด็กวัยเรียนออกกำลังกายตั้งแต่ 3 วันขึ้นไปต่อสัปดาห์ร้อยละ 58.7 วิธีการที่เด็กวัยเรียนใช้ในการออกกำลังกายคือ วิ่งร้อยละ51.9 รองลงมาเป็นเล่นกีฬาร้อยละ 39.9 และทำกิจกรรมเคลื่อนไหวออกแรง เช่นงานบ้าน ล้างรถ ร้อยละ 21.3 ระยะเวลาในการออกกำลังกายใกล้เคียงกันระหว่าง 30 นาที และมากกว่า 30 นาที ร้อยละ 26.9 และ 29.8 และน้อยกว่า 30 นาทีร้อยละ 34.8 พฤติกรรมด้านสุขภาพจิตและการพักผ่อน วิธีการจัดการเมื่อไม่สบายใจจะใช้วิธีการคุยกับเพื่อนร้อยละ 45.2 รองลงมาอยู่คนเดียว ร้อยละ 29.0 และเล่นกีฬาร้อยละ 27.5 และพบว่ากิจกรรมที่ทำร่วมกับครอบครัวส่วนใหญ่เป็นการรับประทานอาหารร่วมกัน ร้อยละ 78.6 รองลงมาเป็นดูทีวีร้อยละ 73.2 พฤติกรรมเสี่ยงด้านการใช้สารเสพติดและการใช้ยานพาหนะ เด็กวัยเรียนเคยสูบบุหรี่ร้อยละ 7.2 เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 25.2 เคยใช้สารเสพติด เช่น ดมกาว ทินเนอร์ ยาบ้า ร้อยละ 1.0 พฤติกรรมการใช้ยานพาหนะ พบว่า จะขับขี่หรือซ้อนรถมอเตอร์ไซด์ร้อยละ 77.0 สวมหมวกกันน็อคทุกครั้งร้อยละ 15.0 สวมหมวกกันน็อคบางครั้งร้อยละ 52.4 และไม่สวมหมวกกันน็อคร้อยละ 32.6 การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกและการจมน้ำ พบว่าอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรคน จากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในปี 2561 เท่ากับ 1.36 (กรมควบคุมโรค, 256) ผลการสำรวจความสามารถในการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดของเด็กไทยปี 2556 พบว่าเด็กไทยอายุ 6-14 ปี สามารถว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดได้เพียงร้อยละ 4.4 (สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2556) จะเห็นได้ว่าในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพดังกล่าว จำเป็นต้องเร่งแก้ไขที่สาเหตุข้องปัญหา โดยการจัดการปัจจัยต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และมีความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ศูนย์อนามัยที่ ๖ ได้จัดทำโครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 6 (Health Literate School) เพื่อพัฒนาการสื่อสารด้านสุขภาพทั้งในด้านการให้ข้อมูลด้านสุขภาพ การสร้าง การพัฒนาและเผยแพร่เนื้อหาของข่าวสาร ทั้งในด้านโภชนาการ กิจกรรมทางกาย สุขภาพช่องปากและฟัน สุขอนามัยเพศ การนอนหลับ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เด็กวัยเรียนมีทักษะด้านสุขภาพที่ดี มีความสามารถในการตัดสินใจในการดูแลสุขภาพ และการเข้าถึงบริการสุขภาพเมื่อจำเป็น จนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนเอง ครอบครัว และสังคม รวมทั้งการพัฒนาโรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่เสริมสร้างและบ่มเพาะความรู้แก่เด็กนักเรียน ให้เกิดการจัดการและพัฒนาเป็นองค์กรแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่เด็กวัยเรียน เพื่อให้รู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงๆ และรู้วิธีการปรับพฤติกรรมสุขภาพด้านต่างๆให้เหมาะสม และนำไปสู่การวางรากฐานการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเพื่อให้เด็กวัยเรียนเข้าสู่วัยรุ่นได้อย่างมีคุณภาพ

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ในเด็กวัยเรียนในระบบโรงเรียน 2. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy School) 3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพครู นักเรียน ให้เป็นแกนนำด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.พัฒนาโรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy School) 30 แห่ง
2.บุคลากรสาธารณสุข และบุคลากรทางการศึกษาสามารถเป็นแกนนำด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพ 80 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายมีศักยภาพในการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy School) เพื่อเด็กวัยเรียนแข็งแรง และฉลาด 80 ร้อยละ
2.เชิงปริมาณ : รณรงค์สื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียน 2 ครั้ง
3.เชิงปริมาณ : ประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 8 แห่ง
4.เชิงคุณภาพ : รายงานแนวทางการดำเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในเด็กวัยเรียน 1 เรื่อง
5.เชิงคุณภาพ : คู่มือแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy School) 1 เรื่อง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนเพื่อยกระดับเป็นโรงเรียนต้นแบบความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School) 2. รณรงค์สื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียน: วันเด็กแห่งชาติ วันดื่มนมโลก 3. นิเทศ ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 รณรงค์สื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียน: วันเด็กแห่งชาติ วันดื่มนมโลก 2 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 20,000.00
2 นิเทศ ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง 8 แห่ง 1 ก.พ. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 20,000.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนเพื่อยกระดับเป็นโรงเรียนต้นแบบความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School) 70 คน 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 150,000.00
รวมเป็นเงิน 190,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
190,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
- โรงเรียนนำร่องที่พัฒนาเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 6

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- สสจ, ผอ.กลุ่มจัดการศึกษาจากสพป./อปท/สพฐ, ผอ.โรงเรียน,ครูที่รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน, ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา 8 จังหวัดผู้นำชุมชน - เด็กนักเรียน , ครู ,ผู้ปกครอง - โรงเรียนนำร่องโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ/เครือข่ายเด็กไทยฟันดี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
- บุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรการศึกษา - เด็กวัยเรียนในโรงเรียน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางศรัชฌา กาญจนสิงห์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2. นางวริสา คุณากรธำรง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3. นางสาวขนิษฐา ดีสม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 4. นายจิรายุ สำเนียงดี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางศรัชฌา กาญจนสิงห์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางยุพา ชัยเพ็ชร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม การควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน การควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก เขตสุขภาพที่ 6

2. ยุทธศาสตร์ :
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
12) ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
กลุ่มวัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (5)1.5 สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
5.2 โครงการสำคัญ 1.โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
สตรีเสียชีวิตจากโรคมะเร็งประมาณ 3-4 หมื่นคนต่อปี โดยมะเร็งปากมดลูกเป็นสาเหตุการตายอันดับแรก แต่ในปัจจุบันโรคมะเร็งเต้านมมีอัตราป่วยและตายที่สูงขึ้นทั่วโลก ในประเทศไทยอัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมต่อประชากร 100,000 ในสตรีอายุ 30-70 ปี พ.ศ.2556-2558 พบอัตราการเกิดมะเร็งเต้านมร้อยละ 33.1 28.9 และ27.8 โอกาสที่สตรีจะป้องกันตนเองจากมะเร็งเต้านมด้วยการตรวจเต้านมอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอจะได้พบก้อนที่สงสัยตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เพื่อที่จะรักษาให้หายขาดได้ (Early detection Early Protection) การให้ความรู้แก่สตรีไทยเพื่อการตรวจเต้านมด้วยตนเอง(Breast Self Exam : BSE) ได้มีการดำเนินงานมานานแล้ว แต่การประเมินผลว่ามีประสิทธิภาพมาก-น้อยแค่ไหนยังเป็นคำถามที่สำคัญและอาจเป็นประโยชน์ต่อประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่สามารถพึ่งพาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีราคาแพงได้ (มูลนิธิถันยรักษ์ กระทรวงสาธารณสุข, 2559) มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดทำโครงการ สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม เพื่อสืบสานพระราชประสงค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิถันยรักษ์ฯให้ผู้หญิงไทยพ้นภัยมะเร็งเต้านม ซึ่งมีพื้นที่เข้าร่วมดำเนินงานโครงการ จำนวน 21 จังหวัดของประเทศไทย และเขตสุขภาพที่ 6 ก็ได้มีการขยายพื้นพี่ดำเนินการออกเป็น 3 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี และระยอง ดังนั้นการนิเทศ ติดตามเพื่อวอเคราะห์สถานการณ์พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทยอายุ 30-70 ปี จึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการวางแผนและพัฒนาการทำงานต่อไป นอกจากนี้ภาวะขาดสารไอโอดีนยังเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญที่อยู่ในโครงการตามพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีนของประชาชนไทย เนื่องจากมีผลกระทบต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของประชากรทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่ร้ายแรงต่อการพัฒนาสมองของทารกในครรภ์ ทารกแรกเกิด และเด็กปฐมวัย อย่างไรก็ตามภาวะขาดสารไอโอดีนเป็นปัญหาที่ป้องกันได้ หากประชากรทุกกลุ่มวัยเข้าถึงแหล่งอาหารที่มีไอโอดีน และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เครื่องปรุงรส หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีไอโอดีนอย่างเพียงพอต่อความต้องการของแต่ละวัย แต่ยังมีภาวะขาดสารไอโอดีนเป็นภาวะทุพโภชนาการที่เกิดขึ้นกับประชากรทั่วโลกและเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของภาวะปัญญาอ่อนและความเสียหายต่อสมอง การได้รับสารไอโอดีนไม่เพียงพอในหญิงตั้งครรภ์จะส่งผลให้เกิดความด้อยของสมองในทารกและเด็ก และมีความเสี่ยงต่อการแท้งบุตรสูง ส่วนเด็กที่ได้รับสารไอโอดีนไม่เพียงพอ จะมีสมองและร่างกายเติบโตช้ากว่าปกติและมีส่วนทําให้ไอคิวของเด็กตํ่าลง อาการผิดปกติเหล่านี้สามารถป้องกันได้ ประเทศไทยจึงให้ความสําคัญกับการส่งเสริมให้เด็กและประชาชนทุกคนได้รับสารไอโอดีนอย่างเพียงพอ โดยการผลักดันนโยบายให้ผู้ผลิตเกลือเติมสารไอโอดีนในเกลือทุกประเภท อีกทั้งสนับสนุนให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนตลอดการตั้งครรภ์ ตลอดจนผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถรับประกันได้ว่า ประชาชนจะได้รับสารไอโอดีนถ้วนหน้า การลดภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์ เพื่อสร้างความพร้อมในการมีบุตร โดยเฉพาะการส่งเสริมให้มีโภชนาการที่ดีด้วยการเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ในอนาคต ความเสี่ยงต่อการแท้งบุตร คลอดก่อนกำหนด และทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย ถ้ามีภาวะโลหิตจางอย่างรุนแรง จะเพิ่มความเสียงต่อการเสียชีวิตของมารดาและทารกได้ ผลสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2556-2557 (NHE5) พบความชุกภาวะโลหิตจางหญิงในวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15-45 ปี ร้อยละ 22.7 ในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15-29 ปี ร้อยละ 19.9 กลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 30-44 ปี ร้อยละ 24.3 จากปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย พ.ศ.2546 ได้กำหนดปริมาณธาตุเหล็กสำหรับหญิงอายุ 19-50 ปี ควรบริโภคธาตุเหล็กวันละ 24.7 มิลลิกรัม แต่ผลการสำรวจการบริโภคอาหารของประชาชนไทย ปี 2551-2552 พบว่าหญิงอายุ 19-50 ปี ได้รับธาตุเหล็กจากอาหาร 8 มิลลิกรัมต่อวัน หรือเพียง 1 ใน 3 ของความต้องการของร่างกาย ซึ่งแหล่งอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง ได้แก่ เลือด ตับ และเนื้อแดง คำแนะนำควรรับประทานเนื้อสัตว์วันละ 6-12 ช้อนกินข้าว จากปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย พ.ศ.2540 ได้กำหนดปริมาณโฟเลท สำหรับผู้หญิงอายุ 19-50 ปี ควรบริโภควันละ 400 ไมโครกรัมต่อวัน ผักผลไม้เป็นแหล่งอาหารที่ดีของโฟเลท จากผลสำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินผักผลไม้ (NHE5) ของหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15-45 ปี กินผักและผลไม้เฉลี่ย 4 ส่วนต่อวัน หญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15-29 ปี กินผักผลไม้เฉลี่ย 3.5 ส่วนต่อวัน หญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 30-44 ปี กินผักผลไม้เฉลี่ย 4.2 ส่วนต่อวัน (กินผักและผลไม้เพียงพอตามปริมาณที่แนะนำบริโภค ≥ 5 ส่วนมาตรฐานต่อวัน) หญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15-29 ปี กินผักและผลไม้เพียงพอตามข้อแนะนำ ร้อยละ 22.5 หญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 30-44 ปี ร้อยละ 33.8 โดยภาพรวมหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15-29 ปี มีความชุกโลหิตจาง ร้อยละ 19.9 กินผักและผลไม้ค่อนข้างน้อย เฉลี่ย 3.5 ส่วน กินผักผลไม้เพียงพอตามข้อแนะนำ เพียงร้อยละ 22.5 โดยที่หญิงวัยเจริญพันธุ์ ช่วงอายุ 20-34 ปี เป็นหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีโอกาสตั้งครรภ์คุณภาพสูงสุด ดังนั้น การส่งเสริมหญิงวัยเจริญพันธุ์ให้บริโภคผักผลไม้และอาหารที่ครบโภชนาการ พร้อมเสริมด้วยธาตุเหล็กและโฟเลทช่วงอายุหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม คือ อายุ 20-34 ปี ปีงบประมาณ 2562 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี จึงได้จัดทำโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม การควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน การควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก เขตสุขภาพที่ 6 ตามนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับพื้นที่ในการดำเนินงานโครงการสืบสานฯ ส่งเสริมให้สตรีไทยมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้อง และพัฒนาระบบการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง การพัฒนาชมรมผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีน พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนให้ยั่งยืน รวมทั้งการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงวัยเจริญพันธ์ ต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อประเมินสถานการณ์พฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองของสตรีไทยอายุ 30-70 ปี 2. เพื่อส่งเสริมให้สตรีไทยมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้องและสม่ำเสมอ 3. เพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านไอโอดีน 4. ส่งเสริมให้หญิงวัยเจริญพันธุ์กินวิตามินธาตุเหล็กและโฟเลท

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีการพัฒนาระบบการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 3 จังหวัด
2.มีการขับเคลื่อนนโยบาย/ทิศทางและยุทธศาสตร์การดำเนินงานควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน/ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนผ่านการรับรอง 8 จังหวัด
3.ประชาชน/ภาคีเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านการส่งเสริมให้หญิงวัยเจริญพันธุ์และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ กินวิตามินธาตุเหล็กและโฟเลท 1000 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : การตรวจเต้านมตนเอง (BSE) ได้อย่างถูกต้อง 3 จังหวัด
2.เชิงปริมาณ : กลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ได้รับการส่งเสริมการกินวิตามินธาตุเหล็กและโฟเลท 1000 คน
3.เชิงปริมาณ : การตรวจเต้านมตนเอง (BSE) ได้อย่างถูกต้อง 80 ร้อยละ
4.เชิงปริมาณ : ขับเคลื่อนชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน ผ่านการรับรองเพิ่มขึ้น 10 ร้อยละ
5.เชิงคุณภาพ : กระบวนการขับเคลื่อนชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน 1 เรื่อง
6.เชิงคุณภาพ : การส่งเสริมให้หญิงวัยเจริญพันธ์กินวิตามินธาตุเหล็กและโฟลิก 1 เรื่อง
7.เชิงคุณภาพ : ประเมินพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทยอายุ 30-70 ปี 1 เรื่อง
8.เชิงเวลา : ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 100 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. นิเทศ ติดตาม ประเมินพฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองของสตรีไทยอายุ 30-70 ปี 2. เยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ในการดำเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 3. ขับเคลื่อนชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน 4. จัดรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ 5. จัดซื้อวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก 6. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคภาวะโลหิตจาง 7. ประสานการดำเนินงาน/ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนวัยทำงาน(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ 1 ครั้ง 1 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 10,000.00
2 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคภาวะโลหิตจาง 1 ครั้ง 1 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 10,000.00
3 นิเทศ ติดตามสถานการณ์พฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองของสตรีไทยอายุ 30-70 ปี 8 จังหวัด 1 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 50,000.00
4 ประสานการดำเนินงาน/ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนวัยทำงาน (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) 8 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 10,000.00
5 เยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ในการดำเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 12 แห่ง 1 เม.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2562 40,000.00
6 ขับเคลื่อนชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน 40 แห่ง 1 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 107,000.00
7 จัดซื้อวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก 1000 ชุด 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 15,000.00
รวมเป็นเงิน 242,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
242,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
- ภาคีเครือข่าย 8 จังหวัด - จังหวัดจันทบุรี ชลบุรีและระยอง ( 3 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการสืบสานฯ จังหวัดละ 4 อำเภอ) - ภาคีเครือข่าย 8 จังหวัด - จังหวัดสระแก้ว - ศูนย์อนามัยที่ 6 - จ.ฉะเชิงเทรา - 77 จังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. จนท.สาธารณสุข/ อสม./ สตรีไทยอายุ 30- 70 ปี 2. รพ.ช ขึ้นไป/ สสอ. / รพ.สต./ อสม./ สตรีอายุ 30 – 70 ปี 3. จังหวัดละ 1 อำเภอๆละ 5 ตำบลๆละ 1 หมู่บ้าน 4. ประชาชนทั่วไป 5. หญิงวัยเจริญพันธ์ 6. หญิงวัยเจริญพันธ์ ใน สสอ.เมือง สถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา 7. ผู้รับผิดชอบงาน และผู้เกี่ยวข้อง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 2. โรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป 3. ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวเพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2. นางปัณฑารีย์ หิรัณสิริกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3. นางวริสา คุณากรธำรง ตำแหน่ง นักโภชนาการชำนาญการ 4. นางสาววรารัตน์ เหล่าสูง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 5. นางสาววริยา บุญทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 6. นางสาวศศิมาภรณ์ อิ่มชม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 7. นางสาวเสาวลักษณ์ ท้วมเจริญ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 8. นางสาวเพ็ญลักษณ์ สุดลอย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวเพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางยุพา ชัยเพ็ชร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 6

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลาย เตรียมตัวก่อนสูงอายุ

2. ยุทธศาสตร์ :
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
11) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

4. cluster :
กลุ่มวัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (24)9.2 ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลาย เตรียมตัวก่อนสูงอายุ
5.2 โครงการสำคัญ 9. โครงการวัยทำงานศตวรรษที่ 21 หุ่นดี สุขภาพดี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :
พื้นที่ภาคตะวันออก ประกอบด้วย 8 จังหวัด คือชลบุรี, ระยอง จันทบุรี, ตราด ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ, ปราจีนบุรี และสระแก้ว มีประชากรวัยทำงาน (อายุ 15-59 ปี) จำนวนถึง 3,262,140 คน และส่วนใหญ่ทำงานในสถานประกอบการ อีกทั้งรัฐบาลได้มีนโยบายโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (EEC) ส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่นฐานและเกิดความเป็นเมืองเขตพื้นที่ภาคตะวันออกมากยิ่งขึ้น ทำให้การใช้ชีวิตของประชาชนจะเปลี่ยนแปลงไป มีความเร่งรีบมากยิ่งขึ้นตามการเติบโตการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะประชากรวัยทำงานที่ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ จากการวิเคราะห์การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการ พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่มีการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพพนักงานน้อยและยังไม่เป็นรูปธรรม เนื่องจากไม่มีแกนนำในสถานประกอบกอบการ การประสานงานและการสนับสนุนจากสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ยังไม่เป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนากลไกระบบการดำเนินงาน รวมทั้งพัฒนาภาคีเครือข่ายและแกนนำส่งเสริมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตคนวัยทำงานในสถานประกอบการให้ชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันกลุ่มวัยทำงานที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสาธารณสุข และโรงพยาบาลต่างก็ต้องเป็นต้นแบบที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพ มีหุ่นดีสุขภาพดี และประชาชนวัยทำงานในชุมชนต่างๆ ก็ต้องมีความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพด้วย แต่ผลการศึกษาพบว่า ประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มี BMI ปกติ ในภาพรวม ร้อยละ 52.43 ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 55 และจากผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์วัยทำงาน 4 ด้าน คือ กิน นอน ออกกำลังกาย และดูแลสุขภาพช่องปาก ผ่านระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์วัยทำงาน ปี 2561 พบว่า ในภาพรวม วัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 4 ด้าน ร้อยละ 0.58 ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 30 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นอนหลับพักผ่อนเพียงพอ และการแปรงฟันทุกวันอย่างน้อย 2 นาที พบมากกว่าร้อยละ 30 ศูนย์อนามัยที่ 6 ในฐานะศูนย์วิชาการระดับเขต มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลาย เตรียมตัวก่อนสูงอายุ ในสถานประกอบการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ชุมชนระดับอำเภอ (พชอ.) และโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนวัยทำงานต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพวัยทำงานตอนปลายให้รู้เท่าทันสุขภาพ และสามารถจัดการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และแนะนำบุคคลรอบข้างได้ 2. สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกระดับ ในการดำเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ วัยทำงานที่พึงประสงค์ในพื้นที่ พชอ. สถานประกอบการ และองค์กรภาครัฐต่างๆ 3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับวัยทำงานตอนปลาย ก่อนเข้าสู่ วัยผู้สูงอายุ ทางร่างกาย จิตใจ สังคม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเพื่อการมีหุ่นดีสุขภาพที่ดี 180 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ประชากรวัยทำงานในสถานประกอบการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสสจ. จนท.โรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป และประชาชนในชุมชนต่างๆ(พชอ.)ได้รับการส่งเสริมสุขภาพเพื่อเตรียมตัวก่อนสูงอายุ 180 คน
2.เชิงคุณภาพ : แนวทางการส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานกลุ่มปกติ และกลุ่มเสี่ยงตามบริบทของสถานประกอบการ สสจ. รพ.ช ขึ้นไป และชุมชนต่างๆ (พชอ.) 4 ด้าน
3.เชิงคุณภาพ : มีแนวทางส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลาย เตรียมความพร้อมก่อนสูงอายุตามบริบทของสถานประกอบการ สสจ. รพ.ช ขึ้นไป และชุมชนต่างๆ (พชอ.) 4 ด้าน
4.เชิงเวลา : ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 100 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน”

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน” 180 คน 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 461,500.00
รวมเป็นเงิน 461,500.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
461,500.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
8 จังหวัด - ชลบุรี - ระยอง - จันทบุรี - ตราด - สมุทรปราการ - ฉะเชิงเทรา - ปราจีนบุรี - สระแก้ว

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. นิคมอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ 2. ผู้รับผิดชอบของ สสจ. 3. ผู้รับผิดชอบของ รพ.ช ขึ้นไป 4. ชุมชน 8 อำเภอ 5. คณะทำงาน 6. วิทยากร

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. สถานประกอบการ ,สำนักงานประกันสังคม 2. สำนักงานสาธารณสุข 3. โรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป 4. ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวเพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นางปัณฑารีย์ หิรัณสิริกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสาววรารัตน์ เหล่าสูง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นางสาววริยา บุญทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นางสาวศศิมาภรณ์ อิ่มชม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นางสาวเสาวลักษณ์ ท้วมเจริญ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข นางสาวเพ็ญลักษณ์ สุดลอย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวเพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางยุพา ชัยเพ็ชร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 7

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพพระสงฆ์เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (32)11.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะและพระคิลานุปัฎฐาก
5.2 โครงการสำคัญ 11.โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
คนไทยร้อยละ 95 เป็นพุทธศาสนิกชน ซึ่งใช้หลักการทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต พระสงฆ์เป็นผู้มีความสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาสังคม ท้องถิ่น ชุมชน อันเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและสิ่งแวดล้อมภายในวัด รวมทั้งขยายผลสู่การพัฒนาสุขภาวะสู่ชุมชน แต่พระสงฆ์กลับมีปัญหาทางสุขภาพโดยเฉพาะป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากข้อมูลพบว่า พระสงฆ์-สามเณรอาพาธ มารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์ มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ไขมันในเลือดสูง 9,609 ราย โรคความดันโลหิตสูง 8,502 ราย โรคเบาหวาน 6,302 ราย ไตวายเรื้อรัง 4,320 ราย และโรคข้อเข่าเสื่อม 2,600 ราย (กรมการแพทย์ 2559) โดยสาเหตุของการเกิดโรคส่วนใหญ่ มาจากการบริโภคไม่ถูกหลักโภชนาการ อีกทั้งพระสงฆ์ไม่สามารถเลือกฉันท์อาหารเองได้ ต้องฉันอาหารตามที่ฆราวาสตักบาตร หรือนำมาถวาย ซึ่งประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงผลเสียต่อการเจ็บป่วยของพระสงฆ์ ประกอบกับสถานภาพของพระสงฆ์ไม่เอื้อต่อการออกกำลังกาย ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค (กรมอนามัย 2561) รวมทั้งพฤติกรรมเสี่ยงต่อสิ่งที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคเรื้อรัง ได้แก่ การสูบบุหรี่ ดื่มกาแฟ เครื่องดื่มชูกำลัง และขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพพระสงฆ์ ตามมติมหาเถรสมาคมและมติสมัชชาแห่งชาติ ให้มีการขับเคลื่อนงาน “พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ” โดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และพระสงฆ์นักพัฒนา ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร “พระคิลานุปัฎฐาก พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว)” เพื่อส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ และขับเคลื่อนการดำเนินงานธรรมนูญพระสงฆ์แห่งชาติ โดยพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว) ที่ผ่านการอบรมฯ ทำหน้าที่ให้การดูแลสุขภาพพระสงฆ์อาพาธ การสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการปัจจัยที่คุกคามสุขภาพพระสงฆ์และพัฒนาวัดให้เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่6 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพพระสงฆ์เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น โดยพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด – อสว.) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 เพื่อเป็นกลไกที่สำคัญในการส่งเสริมดูแลสุขภาพพระสงฆ์และพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพในชุมชนให้เข้มแข็ง

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก(พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)/ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้มีความรู้ ทักษะในการดูแลสุขภาพอนามัยพระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัยและพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ 2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และทำเนียบพระคิลานุปัฏฐากเขตสุขภาพที่ 6

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.พระคิลานุปัฏฐาก(พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้รับการพัฒนาศักยภาพ 1 ครั้ง
2.ฐานข้อมูลพระสงฆ์/ทำเนียบพระคิลานุปัฏฐากเขตสุขภาพที่ 6 1 เรื่อง
3.จังหวัดมีการขับเคลื่อนวัดส่งเสริมสุขภาพ 8 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : พระคิลานุปัฏฐาก(พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้รับการพัฒนาศักยภาพ 80 ร้อยละ
2.เชิงปริมาณ : มีฐานข้อมูลพระสงฆ์และทำเนียบพระคิลานุปัฏฐาก เขตสุขภาพที่ 6 1 เรื่อง
3.เชิงปริมาณ : วัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ 50 ร้อยละ
4.เชิงคุณภาพ : พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) มีความรู้ ทักษะการส่งเสริมดูแลสุขภาพพระสงฆ์ และการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ 1 เรื่อง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ “พระคิลานุปัฎฐาก” (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) 2. จัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์/ทำเนียบพระคิลานุปัฎฐากเขตสุขภาพที่ 6

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ “พระคิลานุปัฎฐาก” (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) 60 คน 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 150,000.00
รวมเป็นเงิน 150,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
150,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จ.ระยอง

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- พระคิลานุปัฎฐาก - เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
- พระคิลานุปัฎฐาก - เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวพัชรา ชุ่มชูจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2. นางทิพย์วรรณ จูมแพง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3. นางสาวอมรประภา ชวนนอก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 4. นางสาววนิดา ราชมี นักวิชาการสาธารณสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวพัชรา ชุ่มชูจันทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางยุพา ชัยเพ็ชร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 8

1. ชื่อโครงการ :
โครงการวัยทำงานศตวรรษที่ 21 หุ่นดีสุขภาพดี เขตสุขภาพที่ 6

2. ยุทธศาสตร์ :
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
11) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ
12) ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
กลุ่มวัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (23)9.1 ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานระดับเขต เน้นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง
5.2 โครงการสำคัญ 9. โครงการวัยทำงานศตวรรษที่ 21 หุ่นดี สุขภาพดี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
พื้นที่ภาคตะวันออก ประกอบด้วย 8 จังหวัด คือ ชลบุรี, ระยอง จันทบุรี, ตราด ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ, ปราจีนบุรี และสระแก้ว มีประชากรวัยทำงาน (อายุ 15-59 ปี) จำนวนถึง 3,262,140 คน และส่วนใหญ่ทำงานในสถานประกอบการ อีกทั้งรัฐบาลได้มีนโยบายโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (EEC) ส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่นฐานและเกิดความเป็นเมืองเขตพื้นที่ภาคตะวันออกมากยิ่งขึ้น ทำให้การใช้ชีวิตของประชาชนจะเปลี่ยนแปลงไป มีความเร่งรีบมากยิ่งขึ้นตามการเติบโตการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะประชากรวัยทำงานที่ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ จากการวิเคราะห์การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการ พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่มีการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพพนักงานน้อยและยังไม่เป็นรูปธรรม เนื่องจากไม่มีแกนนำในสถานประกอบกอบการ การประสานงานและการสนับสนุนจากสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ยังไม่เป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนากลไกระบบการดำเนินงาน รวมทั้งพัฒนาภาคีเครือข่ายและแกนนำส่งเสริมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตคนวัยทำงานในสถานประกอบการให้ชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันกลุ่มวัยทำงานที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสาธารรณสุข และโรงพยาบาลต่างก็ต้องเป็นต้นแบบที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพ มีหุ่นดีสุขภาพดี แต่ผลการศึกษาพบว่า ประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มี BMI ปกติ ในภาพรวม ร้อยละ 52.43 ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 55 และจากผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์วัยทำงาน 4 ด้าน คือ กิน นอน ออกกาลังกาย และดูแลสุขภาพช่องปาก ผ่านระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์วัยทำงาน ปี 2561 พบว่า ในภาพรวม วัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 4 ด้าน ร้อยละ 0.58 ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 30 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นอนหลับพักผ่อนเพียงพอ และการแปรงฟันทุกวันอย่างน้อย 2 นาที พบมากกว่าร้อยละ 30 ศูนย์อนามัยที่ 6 ในฐานะศูนย์วิชาการระดับเขต มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน จึงได้จัดทำโครงการวัยทำงานศตวรรษที่ 21 หุ่นดีสุขภาพดี เขตสุขภาพที่ 6 ในสถานประกอบการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ชุมชนระดับอำเภอ (พชอ.) และโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนวัยทำงานต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพวัยทำงานให้รู้เท่าทันสุขภาพและสามารถจัดการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และแนะนำบุคลรอบข้างได้ 2. สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกระดับในการดำเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ วัยทำงานที่พึงประสงค์ในพื้นที่ พชอ. สถานประกอบการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป และชุมชน(ระดับอำเภอ) 3. มีแกนนำและขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป และชุมชน(ระดับอำเภอ)

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเพื่อการมีสุขภาพที่ดี 32 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ประชากรวัยทำงานในสถานประกอบการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป และชุมชน(ระดับอำเภอ) ได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 32 แห่ง
2.เชิงคุณภาพ : ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความสำเร็จของการดำเนินงาน พื้นที่ดีเด่น หุ่นดีสุขภาพดี นวัตกรรม องค์ความรู้ ที่เป็นคลังของข้อมูลในการเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดต่อไป 4 เรื่อง
3.เชิงคุณภาพ : ได้แนวทางการส่งเสริมสุขภาพที่พึงประสงค์ของวัยทำงาน ในสถานประกอบการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป และชุมชน(ระดับอำเภอ) 4 ด้าน
4.เชิงคุณภาพ : ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและเครือข่ายของการดำเนินงาน ที่มีลักษณะของเครือข่ายใยแมงมุม ในสถานประกอบการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป และชุมชน(ระดับอำเภอ) เพื่อเรียนรู้ความสำเร็จของกันเอง แล้วไปถ่ายทอดหรือดำเนินการต่อไป) 4 แห่ง
5.เชิงเวลา : ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 100 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมคณะกรรมการวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 6 2. เยี่ยมเสริมพลัง พัฒนา ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมคณะกรรมการวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 6 30 คน 1 ธ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 18,000.00
2 เยี่ยมเสริมพลัง พัฒนา ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน 32 แห่ง 1 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 102,000.00
รวมเป็นเงิน 120,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
120,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
- ฉะเชิงเทรา และ ชลบุรี - 8 จังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- คณะกรรมการวัยทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง - สถานประกอบการ - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - รพ.ช ขึ้นไป

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. สถานประกอบการ ,สำนักงานประกันสังคม 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 3. โรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป 4. ชุมชน (พชอ.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวเพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นางปัณฑารีย์ หิรัณสิริกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสาววรารัตน์ เหล่าสูง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นางสาววริยา บุญทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นางสาวศศิมาภรณ์ อิ่มชม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นางสาวเสาวลักษณ์ ท้วมเจริญ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข นางสาวเพ็ญลักษณ์ สุดลอย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวเพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางยุพา ชัยเพ็ชร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 9

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นเขตสุขภาพที่ 6 สูงดีสมส่วน แข็งแรงและฉลาด

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
6) ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (16)5.2 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพ
5.2 โครงการสำคัญ 5.โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน แข็งแรง และฉลาด

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
การเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ หมายถึง การเจริญเติบโตสูงสุดตามที่พันธุกรรมกำหนด เป็นผลจากการได้รับพลังงานและสารอาหารครบถ้วน เพียงพอ และได้สมดุล การเจริญเติบโตของเด็กยังถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญต่อคุณภาพชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงสูงอายุ เนื่องจากมีผลกระทบต่อสติปัญญา พัฒนาการ ภูมิต้านทานโรค และการเกิดโรคเรื้อรัง การเจริญเติบโตที่ดี หมายถึง เด็กมีส่วนสูงระดับดีและมีรูปร่างสมส่วน การที่เด็กจะมีการเจริญเติบโตที่ดีได้ต้องได้รับการส่งเสริมมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา และต่อเนื่องไปจนถึงระยะหลังคลอด ตลอดจนการให้อาหารเสริมตามวัยอย่างเหมาะสมและเพียงพอ หากเด็กรับประทานอาหารไม่เพียงพอ จะส่งผลให้เด็กขาดอาหาร หากขาดอาหารระยะสั้น เด็กจะผอม ผลกระทบอาจไม่ชัดเจน แต่หากขาดอาหารเป็นเวลานานแบบเรื้อรัง จะส่งผลให้เด็กเตี้ย ซึ่งมีผลมากมายต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่ ภูมิต้านทานโรคและสติปัญญาต่ำ ความสามารถในการเรียนรู้บกพร่อง เมื่อทำงานจะมีรายได้หรือค่าจ้างต่ำ เสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง และถ่ายทอดการขาดอาหารในรุ่นถัดไป องค์การอนามัยโลกระบุว่า เด็กที่ขาดอาหารระดับปานกลางและรุนแรง จะมีความเสี่ยงต่อการตาย 5 เท่า และ 8 เท่า ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเด็กที่มีภาวะการเจริญเติบโตดี การศึกษาในประเทศฟิลิปปินส์ ชี้ให้เห็นว่า ความสูงของผู้ใหญ่ที่ลดลงทุกๆ ร้อยละ 1 ทำให้ผลผลิตจากการทำงานลดลง ร้อยละ 1.4 ภาวะเตี้ยยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในอนาคต เช่น โรคกระดูกพรุน โรคอ้วนลงพุง (Metabolic syndrome) โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ ในทางตรงกันข้ามเด็กที่กินอาหารมากเกินไป เป็นผลให้เด็กอ้วนเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังในเด็ก เช่น โรคเบาหวาน ปัญหาโภชนาการขาดและเกินดังกล่าว มีผลต่อการพัฒนาประเทศ ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาสุขภาพของคนวัยทำงานและผู้สูงอายุ รวมทั้งจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่อัตราการเกิดน้อย ซึ่งหมายความว่าเด็กต้องแบกรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งๆ ที่ตัวเองก็ด้อยคุณภาพ ประกอบกับภาวะโลกร้อน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทำให้เกิดน้ำท่วม หรือภัยแล้ง ซึ่งมีผลกระทบต่อแหล่งอาหารของชุมชน มีโอกาสเกิดโรคระบาดเพิ่มขึ้น ดังนั้นหญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิดถึง 18 ปี จึงต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมโดยการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมตามวัยเพื่อสร้างภูมิต้านทานโรคและการมีโครงสร้างร่างกายที่สมบูรณ์ ทั้งนี้การมีโครงสร้างร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง จะสามารถพัฒนา สู่ความเป็นเลิศทางกีฬาเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ด้วย จากการศึกษาข้อมูลจาก HDC ปีงบประมาณ 2559-2561 ในพื้นที่รับผิดชอบของเขตสุขภาพที่ 6 พบเด็กวัยเรียนเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 12.56, 12.74, 11.80 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดคือ เด็กวัยเรียนเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 และจากการสำรวจภาวะโภชนาการ และพฤติกรรมสุขภาพด้านอาหาร การออกกำลังกาย และการนอนหลับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในเขตสุขภาพ ที่ 6 ปี 2558 จำนวน 834 คน พบนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน จำนวน 137 คน (ร้อยละ 16.4) ภาวะค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย 62 คน (ร้อยละ 7.43) ภาวะค่อนข้างผอมและผอม 75 คน (ร้อยละ 9) นักเรียนที่ได้รับการคัดกรองทั้งหมด พบนักเรียนที่มีภาวะ AcanthosisNigricans 95 คน (ร้อยละ 11.4) ส่วนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม พบว่ามีการบริโภคอาหารทุกวัน ได้แก่ กินอาหารเช้าที่มีกลุ่มอาหารอย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มข้าว-แป้ง และเนื้อสัตว์หรือกลุ่มข้าว-แป้งและนมจำนวน 434 คน (ร้อยละ 52) กินอาหารมื้อหลักวันละ 3 มื้อ (เช้า กลางวัน เย็น) จำนวน 507 คน (ร้อยละ 60.8) กินไข่วันละ 1 ฟอง จำนวน 244 (ร้อยละ 29.3) ดื่มนมจืดวันละ 3 แก้ว/กล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 216 คน (ร้อยละ 25.9) ซึ่งจากภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่กล่าวมาไม่ถูกต้อง อาจส่งผลให้เด็กวัยเรียนเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพประชากรวัยทำงานที่ไม่มีคุณภาพ และเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ และเด็กแรกเกิดถึง 18 ปี อย่างจริงจัง ส่วนประเด็นของฟันดี ไม่มีผุ (Cavity free) ปีงบประมาณ 2560 ภาพรวมพบว่า เด็กกลุ่มอายุ 12 ปี ฟันดี ไม่มีผุ ร้อยละ 83.9 (เกณฑ์ร้อยละ 52) ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้จัดทำโครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นเขตสุขภาพที่ 6 สูงดีสมส่วน แข็งแรงและฉลาดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่อง อาหารและโภชนาการ กิจกรรมทางกาย การนอนหลับ และทันตสุขภาพ และพัฒนาระบบส่งต่อเด็กกลุ่มเสี่ยง เพื่อส่งเสริมให้เด็กเติบโตเต็มศักยภาพ สูงดี สมส่วนแข็งแรง ฉลาด มีทันตสุขภาพที่ดี รวมทั้งมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนให้เติบโตเต็มศักยภาพ สูงดี สมส่วน แข็งแรง ฉลาด และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ในเขตสุขภาพที่ 6 2. พัฒนาระบบเฝ้าระวังและระบบส่งต่อเด็กกลุ่มเสี่ยง 3. เพื่อติดตามประเมินผลโครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่น สูงดีสมส่วน แข็งแรงและฉลาด

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ภาคีเครือข่ายเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนให้เติบโตเต็มศักยภาพ สูงดี สมส่วน แข็งแรง ฉลาด และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 1 ครั้ง
2.ภาคีเครือข่ายเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพเรื่องระบบส่งต่อเด็กกลุ่มเสี่ยง (เด็กอ้วน ฟัน ซีด สายตา การได้ยิน) 1 ครั้ง
3.ผลการประเมินโครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่น สูงดีสมส่วน แข็งแรงและฉลาด 1 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน (Thai School Lunch) 35 คน
2.เชิงปริมาณ : ประชุมเตรียมความพร้อมทีมติดตามประเมินผลโครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน แข็งแรงและฉลาด 20 คน
3.เชิงปริมาณ : ประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อหาแนวทางระบบส่งต่อเด็กกลุ่มเสี่ยง (เด็กอ้วน ฟัน ซีด สายตา การได้ยิน) 40 คน
4.เชิงปริมาณ : ติดตามประเมินผลโครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน แข็งแรงและฉลาด 8 จังหวัด
5.เชิงปริมาณ : ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมติดตามประเมินผลโครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน แข็งแรงและฉลาด 20 คน
6.เชิงปริมาณ : นิเทศ ติดตามงาน ประเมินรับรอง เยี่ยมเสริมพลัง 8 จังหวัด
7.เชิงคุณภาพ : รายงานการนิเทศ ติดตามงาน ประเมินรับรอง เยี่ยมเสริมพลัง 1 เรื่อง
8.เชิงคุณภาพ : รายงานแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน (Thai School Lunch) 1 เรื่อง
9.เชิงคุณภาพ : รายงานระบบส่งต่อเด็กกลุ่มเสี่ยง (เด็กอ้วน ฟัน ซีด สายตา การได้ยิน) 1 เรื่อง
10.เชิงคุณภาพ : รายงานการประเมินผลโครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน แข็งแรงและฉลาด 1 เรื่อง
11.เชิงเวลา : ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯภายในระยะเวลาที่กำหนด 100 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรดำเนินงานการควบคุมคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน (Thai School Lunch) 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งต่อเด็กกลุ่มเสี่ยง (เด็กอ้วน ฟัน ซีด สายตา การได้ยิน) 3. นิเทศ ติดตามงาน ประเมินรับรอง เยี่ยมเสริมพลัง 4. ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมติดตามประเมินผลโครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน แข็งแรงและฉลาด 5. ประชุมเตรียมความพร้อมทีมติดตามประเมินผลโครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน แข็งแรงและฉลาด 6. ติดตามประเมินผลโครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน แข็งแรงและฉลาด

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 นิเทศ ติดตามงาน ประเมินรับรอง เยี่ยมเสริมพลัง 8 จังหวัด 1 พ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562 20,000.00
2 ติดตามประเมินผลโครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน แข็งแรงและฉลาด 8 จังหวัด 1 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 112,000.00
3 ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมติดตามประเมินผลโครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน แข็งแรงและฉลาด 20 คน 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 11,000.00
4 ประชุมเตรียมความพร้อมทีมติดตามประเมินผลโครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน แข็งแรงและฉลาด 20 คน 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 11,000.00
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรดำเนินงานการควบคุมคุณภาพอาหารกกลางวัน ในโรงเรียน (Thai School Lunch) 35 คน 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 53,000.00
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งต่อเด็กกลุ่มเสี่ยง (เด็กอ้วน ฟัน ซีด สายตา การได้ยิน) 40 คน 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 47,000.00
รวมเป็นเงิน 254,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
254,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
- เขตสุขภาพที่ 6 - ศอ.6

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- จนท.สธ. ผอ.กลุ่มจัดการศึกษา นวก.เขต พท.การศึกษาท้องถิ่น สพป.ผู้บริหารโรงเรียน - จนท.สธ.จากสสจ./ อปท./ นักโภชนาการ/ นักโภชนากร - รร.ที่ขอประเมินรับรอง รร.ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร/เครือข่ายเด็กไทยฟันดี/รร.ต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี/รร.ต้นแบบ ChoPA ChiPA /นักโภชนาการ - ผู้รับผิดชอบงานวัยเรียนวัยรุ่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 - ผู้รับผิดชอบงานวัยเรียนวัยรุ่น เด็กวัยเรียนวัยรุ่น ครู พ่อแม่ผู้ปกครอง จนท.สธ.

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานวัยเรียน - ครู/ผู้บริหาร/นักเรียนในโรงเรียน - อปท.

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางศรัชฌา กาญจนสิงห์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2. นางวริสา คุณากรธำรง ตำแหน่ง นักโภชนาการชำนาญการ 3. นางสาวขนิษฐา ดีสม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 4. นายจิรายุ สำเนียงดี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางศรัชฌา กาญจนสิงห์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางยุพา ชัยเพ็ชร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 10

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาการจัดการน้ำบริโภคปลอดภัยเพื่อสุขอนามัยของประชาชนและการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อลดการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (44)15.1 สร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายทุกระดับ
5.2 โครงการสำคัญ 15.โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 10) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค

7. หลักการและเหตุผล :
น้ำและอาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะน้ำและอาหารที่ใช้บริโภคนั้นจะต้องสะอาด ปราศจากเชื้อโรคและสิ่งเจือปนต่าง ๆ ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญและมีเป้าหมายให้ประชาชนมีน้ำและอาหารสะอาดบริโภคอย่างครอบคลุม และเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน จากสถานการณ์การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค และจากข้อมูลการศึกษาวิจัย พบว่าคุณภาพน้ำประปาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล คือประปาเทศบาล และหมู่บ้านส่วนใหญ่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย (พ.ศ.๒๕๕๓)ส่งผลให้ประชาชนเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อ โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ปีละมากกว่า ๑ ล้านราย และแนวโน้มฟันตกกระในเด็กและฟลูออไรด์เป็นพิษ เนื่องจากฟลูออไรด์ปนเปื้อนในน้ำสูงและกระจายตามพื้นที่ต่างๆเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนให้มีน้ำบริโภคที่สะอาด ปลอดภัย อันจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนอีกทางหนึ่ง กรมอนามัยจึงพิจารณาเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาโดยการยกระดับคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน และน้ำประปาเทศบาลให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสู่น้ำประปาดื่ม ตลอดจนมีการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานการประปาส่วนภูมิภาค ในการให้การรับรองเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มให้มากขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพและร่วมพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคให้ได้มาตรฐาน กับหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยกระดับศักยภาพของเทศบาลในเรื่อง การพัฒนากระบวนการคุณภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัดการน้ำบริโภคปลอดภัยเพื่อสุขอนามัยของประชาชนและการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อลดการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการน้ำบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน 2. เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน 3. เพื่อวิเคราะห์สถานภาพการบำบัดสิ่งปฏิกูลและความพร้อมในการบังคับใช้กฎกระทรวงในการจัดการสิ่งปฏิกูล 4. เพื่อสนับสนุน อปท.ให้มีแผนการบำบัดสิ่งปฏิกูลที่ได้มาตรฐาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค 16 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคได้มาตรฐาน 16 แห่ง
2.เชิงปริมาณ : การบังคับใช้กฎหมายของ อปท.ในด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล 5 แห่ง
3.เชิงปริมาณ : การเฝ้าระวังระบบประปาหมู่บ้าน 30 แห่ง
4.เชิงปริมาณ : สำรวจระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลเพื่อเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์และวิเคราะห์สถานภาพระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล 5 ระบบ
5.เชิงคุณภาพ : รายงานผลข้อเสนอแนะการดำเนินการบำบัดสิ่งปฏิกูลที่ได้มาตรฐาน 1 เรื่อง
6.เชิงคุณภาพ : แผนการบำบัดสิ่งปฏิกูลที่ได้มาตรฐาน 1 จังหวัด
7.เชิงคุณภาพ : รายงานผลการเฝ้าระวังระบบประปา 1 เรื่อง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. พัฒนาระบบการจัดการน้ำบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน 2. สุ่มเฝ้าระวังระบบประปาหมู่บ้าน 3. จ้างเหมา วิเคราะห์ ตัวอย่างน้ำ ตะกอนดินและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล 4. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้อปท. มีการออกกฎหมายเทศบัญญัติ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งปฏิกูล

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จ้างเหมา วิเคราะห์ ตัวอย่างน้ำ ตะกอนดินและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล 5 ระบบ 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 90,000.00
2 ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้อปท. มีการออกกฎหมายเทศบัญญัติ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งปฏิกูล 10 ร้อยละ 1 มี.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 26,250.00
3 พัฒนาระบบการจัดการน้ำบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน 16 แห่ง 1 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 72,000.00
4 สุ่มเฝ้าระวังระบบประปาหมู่บ้าน 30 แห่ง 1 ต.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561 48,000.00
รวมเป็นเงิน 236,250.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
236,250.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จังหวัดในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 6

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- อปท.ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 - ระบบประปาหมู่บ้าน - ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 6/ สสจ. / สสอ. /รพ. / รพสต. / อปท. / อสม. / แกนนำชุมชน/ และประชาชนในพื้นที่

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายสิทธิ์ทัศน์ ผาณิบุศย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นางสาวธัญพร อศัลยเศรษฐ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสุภาพร อานมณี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสาวชยิสรา อุ่นคำ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายชยพล วิริยะประเสริฐ ตำแหน่ง นิติกร นางสาววิภารัตน์ ชาฎา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(สิ่งแวดล้อม)

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวธัญพร อศัลยเศรษฐ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายชาญศักดิ์ เทพมาลี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 11

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาการจัดการน้ำในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ2562

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (6)1.6 พัฒนาการจัดการน้าบริโภคและสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
5.2 โครงการสำคัญ 1.โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
น้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะน้ำที่ใช้บริโภคนั้นจะต้องสะอาด ปราศจากเชื้อโรคและสิ่งเจือปนต่าง ๆ ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญและมีเป้าหมายให้ประชาชนมีน้ำสะอาดบริโภคเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน จากสถานการณ์การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค พบว่าคุณภาพน้ำประปาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย (พ.ศ.2553) ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน พบการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อ โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ปีละมากกว่า 1 ล้านราย และมีแนวโน้มเกิดปัญหาฟันตกกระในเด็กและฟลูออไรด์เป็นพิษ เนื่องจากมีปริมาณฟลูออไรด์ปนเปื้อนในน้ำสูงและกระจายตามพื้นที่ต่างๆเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนให้มีน้ำบริโภคที่สะอาด ปลอดภัย อันจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนอีกทางหนึ่ง กรมอนามัยจึงพิจารณาเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาโดยการยกระดับคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน และน้ำประปาเทศบาลให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสู่น้ำประปาดื่มได้ ตลอดจนมีการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาค ในการให้การรับรองเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ให้มากขึ้นและร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กรมอนามัยต่อไป ศูนย์อนามัยที่ 6 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัดการน้ำในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้ดูแลระบบน้ำบริโภคในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.โรงเรียนพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีการพัฒนาระบบกลไก และเครือข่ายการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 14 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : เฝ้าระวังน้ำบริโภคในโรงเรียนตชด.ที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 20 ตัวอย่าง
2.เชิงปริมาณ : เฝ้าระวังน้ำบริโภคในโรงเรียนตชด.ที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 14 แห่ง
3.เชิงคุณภาพ : สรุปรายงานการเฝ้าระวังน้ำบริโภคในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 เรื่อง

10. วิธีการดำเนินงาน :
เยี่ยมเสริมพลัง และสุ่มประเมินน้ำบริโภคในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 เยี่ยมเสริมพลัง และสุ่มประเมินน้ำบริโภคในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 14 แห่ง 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 21,000.00
รวมเป็นเงิน 21,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
21,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดจันทบุรี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
โรงเรียน/ชุมชน/วัดในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน /แกนนำชุมชน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหาร/ เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัย/ สสจ./ สสอ./ อปท. และ ตชด.

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสุภาพร อานมณี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสาวธัญพร อศัลยเศรษฐ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสาวชยิสรา อุ่นคำ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นายชยพล วิริยะประเสริฐ ตำแหน่งนิติกร นางสาวอนุธิดา ศรีนาแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(สิ่งแวดล้อม) นางสาววิภารัตน์ ชาฎา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(ส่งเสริมสุขภาพ)

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาววิภารัตน์ ชาฎา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายชาญศักดิ์ เทพมาลี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 12

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(กพด.)

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
6) ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (1)1.1 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5.2 โครงการสำคัญ 1.โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
เด็กและเยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เดินทางไปมาลำบาก มีสภาพขาดแคลน ประสบปัญหาภัยพิบัติต่างๆ หรือได้รับโอกาสไม่เท่ากับเด็กปกติ ทำให้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปัญหาทุพโภชนาการ เช่น การได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ น้ำหนักน้อย เตี้ย รูปร่างไม่สมส่วน กรมอนามัยได้ดำเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มาตั้งแต่ ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมภาวะโภชนาการของเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์และเด็กแรกเกิดซึ่งเป็นช่วงวิกฤติที่สุดของชีวิต โดยจัดบริการดูแลอนามัยแม่และเด็กขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน ให้ความรู้ ด้านสุขภาพอนามัยแม่และเด็กการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ ในส่วนการดูแลสุขภาพอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน ได้จัดอบรมให้ความรู้ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) พัฒนาศักยภาพครูอาสาสมัครศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา เพื่อให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นปัจจัยเอื้อต่อการมีสุขภาพดี เช่น สุขบัญญัติ โภชนาบัญญัติ สุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน เช่น การจัดอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน สะอาดและปลอดภัย ส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน พัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ และจัดระบบเฝ้าระวังทางโภชนาการที่มีประสิทธิภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาโดยตลอด โดยการอบรมให้ความรู้แก่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในถิ่นทุรกันดาร ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน พัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนชมรมเด็กไทยทำได้ ในพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี, ตราด, สระแก้ว และฉะเชิงเทรา เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาโรงเรียนภายใต้บริบท โดยเน้นการพัฒนา ด้านอาหารสะอาดปลอดภัย สุขาน่าใช้ การออกกำลังกาย การนอนหลับและเด็กไทยฟันดี อีกทั้งสนับสนุนงบประมาณในการทำโครงงานสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในโรงเรียนผ่านกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 และ 12 ดังนั้นเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานดังกล่าว ศูนย์อนามัยที่ 6 จึงได้จัดทำโครงการโครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมโภชนาการสุขภาพอนามัย และเฝ้าระวังคัดกรองภาวะสุขภาพ รวมถึงพัฒนาบริบทแวดล้อมโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร สู่ชุมชนขึ้นเพื่อ ให้มีการเฝ้าระวังคัดกรองภาวะสุขภาพและการจัดการฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ พัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการเรียนรู้และความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ครูและชุมชนในถิ่นทุรกันดาร และมีการส่งเสริมการจัดสภาพสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและพัฒนาร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาระบบการส่งเสริมโภชนาการ การจัดการฐานข้อมูล กระบวนการเรียนรู้ด้านสุขภาพและการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพให้เด็กวัยเรียนสูงดี สมส่วน แข็งแรง มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และพัฒนาลงสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับการดูแลและส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพอนามัย และความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS) 22 แห่ง
2.มีระบบคัดกรองและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและการส่งต่อ 22 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : บุคลากรด้านการศึกษาในโรงเรียน ตชด. / สังกัด สพฐ. ในถิ่นทุรกันดารได้รับองค์ความรู้เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังคัดกรองภาวะสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพการจัดการฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 65 คน
2.เชิงปริมาณ : โรงเรียน ตชด. / สังกัด สพฐ. ในถิ่นทุรกันดารได้รับการเยี่ยมเสริมพลัง 8 ครั้ง
3.เชิงคุณภาพ : มีการส่งเสริมการจัดสภาพสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและพัฒนาร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน 22 แห่ง
4.เชิงคุณภาพ : โรงเรียนร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขมีการเฝ้าระวังคัดกรองภาวะสุขภาพและการจัดการฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 22 แห่ง
5.เชิงเวลา : ดำเนินงานตามแผนงานในเวลาที่กำหนด 100 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการส่งเสริมโภชนาการและพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพความรอบรู้เรื่องสุขภาพ (HLS) 2. ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง 3. ประสานและร่วมประชุมในดำเนินงานและแก้ไขปัญหา

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง 8 แห่ง 1 ธ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 40,000.00
2 ประสานและร่วมประชุมในดำเนินงานและแก้ไขปัญหา 8 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 10,000.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการส่งเสริมโภชนาการและพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพความรอบรู้เรื่องสุขภาพ (HLS) 65 คน 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 150,000.00
รวมเป็นเงิน 200,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
200,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
- จังหวัดจันทบุรี/ จังหวัดสระแก้ว - จันทบุรี/ ตราด/ สระแก้ว/ ฉะเชิงเทรา - 4 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 6และพื้นที่อื่นๆ ที่มี รร. ตชด.หรือตามที่ส่วนกลางกำหนด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เฉพาะพื้นที่ที่มีโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในถิ่นทุรกันดารผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน - โรงเรียน ตชด. / สังกัด สพฐ. ในถิ่นทุรกันดาร เขตสุขภาพที่ 6 - ผู้รับผิดชอบงาน กพด.

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
นักเรียนตชด. ครูและผู้ปกครองในโรงเรียนตชด. เขตสุขภาพที่ 6

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายจิรายุ สำเนียงดี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 2. นางสาวขนิษฐา ดีสม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 3. นางวริสา คุณากรธำรง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4. นางศรัชฌา กาญจนสิงห์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายจิรายุ สำเนียงดี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางยุพา ชัยเพ็ชร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 13

1. ชื่อโครงการ :
โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
21) คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.

4. cluster :
กลุ่มการคลังและงบประมาณ (FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (63)20.1 พัฒนาระบบการบริหารการคลังและงบประมาณ
5.2 โครงการสำคัญ 20. โครงการยกระดับระบบบริหารการคลังและงบประมาณ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
เนื่องด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 มีหน้าที่ให้บริการรักษาและส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพดี ดังนั้นเพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอต่อการให้บริการ แก่ประชาชนที่มารับบริการของโรงพยาบาลฯ และเพื่อให้การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มีคุณภาพที่ดี ราคาที่เหมาะสม จึงจัดทำโครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ปี 2562

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตมหลักวิชาการ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาผู้ป่วย 2. เพื่อให้มีเวชภัณฑ์ยาสำรองเพียงพอต่อผู้ให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ยาและเวชภัณฑ์ 178 รายการ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ยาและเวชภัณฑ์

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ยาและเวชภัณฑ์ 178 รายการ 1 ธ.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562 500,000.00
รวมเป็นเงิน 500,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
500,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัย 6 ชลบุรี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้มารับบริการ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้มารับบริการ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวสุฑามาศ ตานะเศรษฐ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวสุฑามาศ ตานะเศรษฐ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวพลอย กองกูต

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 14

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธ์สำหรับวัยรุ่น ก้าวสู่วัยทำงานที่มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
7) อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน
8) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรอายุ 10-14 ปี พันคน
9) ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุ น้อยกว่า 20 ปี
10) ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วน และอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น (ขับเคลื่อน พรบ.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (19)7.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
5.2 โครงการสำคัญ 7.โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการพัฒนาประเทศ 6 ด้าน คือ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และรัฐบาลยังมีนโยบายในการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน รวมทั้งป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพมารดาวัยรุ่นและทารก โดยมีผลทำให้มารดาวัยรุ่นเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ เช่น โรคโลหิตจาง ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ เจ็บครรภ์คลอดนาน และคลอดก่อนกำหนด และอัตราการตายของมารดาอายุ 15-19 ปี สูงกว่ามารดาที่มีอายุ 20-24 ปี ถึง 3 เท่า มีปัญหาทางสุขภาพจิต ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ หงุดหงิด อารมณ์เสีย โกรธง่าย และมีโอกาสคิดฆ่าตัวตายหรือทำร้ายลูกได้ ส่วนทารกนั้น อาจทำให้มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ ไม่แข็งแรง หรืออาจเสียชีวิตได้ ซึ่งในปัจจุบันการตั้งครรภ์โดยแม่วัยรุ่นส่วนใหญ่มักเป็นการตั้งครรภ์แบบไม่ได้ตั้งใจและมักจะนำไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาการทำแท้งเถื่อน ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ เป็นต้น นอกจากนี้การคลอดบุตรในช่วงวัยรุ่นยังอาจส่งผลต่อตัวมารดาวัยรุ่นเอง เช่น โอกาสทางการศึกษา หน้าที่การงาน รายได้ในอนาคตของมารดา และส่งผลอย่างมากต่อการเลี้ยงดูบุตร เช่น เด็กอาจไม่ได้รับการเลี้ยงดูให้ดีเท่าที่ควร กระทรวงสาธารณสุข มี 4 ยุทธศาสตร์หลักในการดำเนินงาน คือส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ บริการเป็นเลิศ บุคลากรเป็นเลิศ และบริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล และกรมอนามัยมีการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชาชน 5 กลุ่มวัย คือ สตรีและเด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน และวัยผู้สูงอายุ โดยในกลุ่มวัยรุ่นมีเป้าหมาย คือวัยรุ่นมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม กลุ่มวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตนเองและปรับตัวให้เท่าทันสภาพแวดล้อมรอบตัวที่มีการสื่อสารในสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวางและมีการไหลเวียนทางวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเข้าถึงสื่อต่างๆ ได้อย่างไร้ขีดจำกัดซึ่งส่งผลให้มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม ประกอบกับประชากรวัยแรงงานต้องเข้าสู่ระบบการทำงานที่เร่งรีบและแข่งขันสูงจึงทำให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีเวลาในการเลี้ยงดูบุตรหลานน้อยลง เด็กมีโอกาสเรียนรู้เรื่องทักษะชีวิตน้อยลง และการเข้าถึงบริการปรึกษาแนะนำที่เป็นมิตรยังอยู่ในวงจำกัด และเขตสุขภาพที่ 6 มีพื้นที่ 8 จังหวัดในภาคตะวันออก เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ (EEC)เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่ทำให้มีประชากรเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังพบว่า วัยรุ่นมีแนวโน้มในการเริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเร็วขึ้น โดยเริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุเฉลี่ย 15-16 ปี พบแม่วัยรุ่นอายุน้อยที่สุด 9 ปี โดยในปี 2561พบว่าอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 44.98: พันประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น (อายุน้อยกว่า 20 ปี) น้อยกว่าร้อยละ 10 พบการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น ร้อยละ 16.94และหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีหลังคลอดหรือหลังแท้งได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ในเขตสุขภาพที่ 6 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 34.51 และหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีคุมกำเนิดกึ่งถาวรหลังคลอดหรือแท้ง มากกว่าร้อยละ 80 ในเขตสุขภาพที่ 6 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 76.00 เมื่อเทียบกับในปีที่ผ่านรวมทั้งอัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นและเยาวชนอายุ 15-24 ปีต่อ 100,000 คน มีแนวโน้มสูงขึ้น 80.8 ในปี 2553 เป็น 127.08 ในปี 2558 (สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค,2558) ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี เป็นหน่วยงานหลักระดับพื้นที่ (Regional Lead) ของกรมอนามัยทำหน้าที่ชี้เป้า เฝ้าดู รู้การเปลี่ยนแปลงของการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขต ในกลุ่มวัยรุ่นมีประเด็นยุทธศาสตร์คือส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น และเป้าประสงค์คือวัยรุ่นมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนงานคือ เร่งรัดการบริหารและขับเคลื่อนกฎหมายสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและพัฒนาต่อยอดให้กลายเป็นการทำงานในลักษณะของ Partnership มากขึ้นส่งเสริมการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) ให้มากขึ้นสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ ภายใต้ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและพฤติกรรมที่เหมาะสมกลุ่มวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2562 เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ มาตรการ การจัดการด้านสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน 2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนสุขภาพตามพ.ร.บ. นโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 3. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายภายใต้ พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 5. เพื่อติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธ์สำหรับวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และสื่อ VTR การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 1 เรื่อง
2.จำนวนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด 8 ฉบับ
3.จำนวนแหล่งเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 8 แห่ง
4.โรงพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณาการและ อำเภอได้รับการรับรองมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 12 แห่ง
5.ผลการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธ์สำหรับวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6 1 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 16 คน
2.เชิงปริมาณ : ประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณาการและ ประเมินรับรองอำเภอตามมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 12 แห่ง
3.เชิงปริมาณ : ประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 16 ครั้ง
4.เชิงปริมาณ : ประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธ์สำหรับวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6 1 เรื่อง
5.เชิงปริมาณ : แหล่งเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 8 แห่ง
6.เชิงคุณภาพ : รายงานสรุปผลการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธ์สำหรับวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6 1 ฉบับ
7.เชิงเวลา : ดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนปฏิบัติการ 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 2. ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 3. เยี่ยม ประเมิน รับรอง นิเทศ ติดตาม มาตรฐาน YFHS , อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 4. ติดตาม การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6 5. ติดตาม ประเมินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธ์สำหรับวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 เยี่ยม ประเมิน รับรอง นิเทศ ติดตาม มาตรฐาน YFHS , อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 8 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562 19,000.00
2 ติดตาม ประเมินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธ์สำหรับวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6 8 จังหวัด 1 ก.พ. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 46,200.00
3 เยี่ยม ติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6 12 แห่ง 1 มี.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2562 10,000.00
4 ประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 16 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2562 504,000.00
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 20 คน 1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 10,800.00
รวมเป็นเงิน 590,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
590,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
- ศูนย์อนามัยที่ 6 - ศูนย์อนามัยที่ 6 - ศูนย์อนามัยที่ 6 - เขตสุขภาพที่ 6

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- จนท.ศูนย์อนามัยที่ 6/ จนท.กรมอนามัย - คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 - จนท.ศูนย์อนามัยที่6 - จนท.สสจ. ในเขตสุขภาพที่ 6 - จนท.สสจ./สสอ./รพ.สต./รร./อปท./ชุมชน ในเขตสุขภาพที่ 6 - จนท.สสจ./สสอ./รพ.สต./อำเภอ./รร./อปท./ชุมชน ในเขตสุขภาพที่ 6 - แม่วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
วัยรุ่น/ครอบครัว/ชุมชน/ร.ร./สถานบริการสาธารณสุข/ อปท. ในเขตสุขภาพที่ 6

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวภูริภัคพ์ พรหมมินทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางนงลักษณ์ สุขเอี่ยม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวเลขญา วัฒน์ชัยพนา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นางสาวธนภรณ์ อินทร์โสม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นางสาวสุพัฒตรา สังข์กร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางภูริภัคพ์ พรหมมินทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางยุพา ชัยเพ็ชร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 15

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 6

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (38)13.1 พัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการปรับพฤติกรรม การดูแลช่องปากด้วยตนเอง โดยภาคประชาชน ชุมชน
5.2 โครงการสำคัญ 13.โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี 2562

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 8) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7. หลักการและเหตุผล :
สุขภาพช่องปากเป็นส่วนหนึ่งของการมีสุขภาพดีช่วยเสริมคุณภาพชีวิต เพราะปัญหาสุขภาพช่องปากจะส่งผลต่อระบบอื่นๆของร่างกาย ดังนั้นจำเป็นต้องดูแลสุขภาพในช่องปากให้สมบูรณ์ ซึ่งในปัจจุบันแนวคิดการดูแลช่องปากมิใช่การกำจัดโรคอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะต้องดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีตั้งแต่แรกเริ่มและคงสภาพที่ดีไว้นั่นคือ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ซึ่งดีกว่าการรักษาเพราะกระทำในสภาพปกติ ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด ไม่ต้องทนทุกข์ทรมาน ไม่เสียเวลาในการรักษา ไม่ต้องเสียเงินค่ารักษา และที่สำคัญคือไม่ต้องสูญเสียฟัน การส่งเสริมทันตสุขภาพและการป้องกันโรคในช่องปาก มุ่งเน้นที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัย โดยเฉพาะพฤติกรรมการทำความสะอาดช่องปาก และพฤติกรรมการบริโภคอันเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดโรคฟันผุ เหงือกอักเสบ จากการสำรวจทันตสุขภาพระดับจังหวัดปี 2556 พบว่า ในกลุ่มผู้สูงอายุมีฟันแท้ที่ใช้เคี้ยวอาหารได้ 20 ซี่ 4 คู่สบฟันหลัง มีเพียงร้อยละ 27.8 (กรมอนามัย 2556) ทั้งนี้ปัญหาทันตสุขภาพในผู้สูงอายุจะมีการเกิดโรคในช่องปากแตกต่างจากคนอายุน้อย เพราะการทํางานของอวัยวะต่างๆลดประสิทธิภาพลง เนื่องจากมีการเสื่อมสภาพตามวัย ผลจากสภาพแวดล้อมและการติดเชื้อต่างๆรวมถึงการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตั้งแต่วัยหนุ่มสาว จากสภาพปัญหาจากปัญหาและสถานการณ์ดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุขพ.ศ. 2560 - 2579) จึงกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ(1)การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention &PromotionExcellence) (2) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) (3) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) (4) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ที่สำคัญคือ ยุทธศาสตร์ “การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยและให้ความความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รวมทั้งประเด็นปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุคือ การส่งเสริมดูแลสุขภาพช่องปาก และมีการจัดทำแผนงานทันตสุขภาพผู้สูงอายุ (พ.ศ 2588 –2565) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุจากทุกภาคส่วน เพิ่มการเข้าถึงบริการทั้งการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู และรักษารองรับสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันและอนาคต (กระทรวงสาธารณสุข 2558) ศูนย์อนามัยที่6ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 6 ขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการปรับพฤติกรรมการดูแลช่องปากด้วยตนเองโดยภาคประชาชน/ชุมชน และการพัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อการดูแลช่องปากแบบครบวงจรในจังหวัดต้นแบบ

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองโดยผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 6 2. เพื่อขับเคลื่อนระบบ/กลไกการพัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อการดูแลช่องปากแบบครบวงจรในจังหวัดต้นแบบเขตสุขภาพที่ 6

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.จังหวัดมีการพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองโดยผู้สูงอายุ 8 จังหวัด
2.มีนวัตกรรมบริการเพื่อการดูแลช่องปากแบบครบวงจรในจังหวัดต้นแบบ 3 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุที่มีอายุ 80-89 ปี และ 90 ปี ขึ้นไปดูแลสุขภาพช่องปากด้วย ตนเองและสามารถเป็นตัวอย่างที่ดี 8 จังหวัด
2.เชิงปริมาณ : มีจังหวัดต้นแบบที่มีนวัตกรรมบริการเพื่อการดูแลช่องปากแบบครบวงจร 3 จังหวัด

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประเมิน/คัดเลือกผู้สูงอายุฟันดี 2. ประชุมเชิงปฎิบัติการ“พัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากแบบครบวงจรในจังหวัดต้นแบบ” 3. ติดตาม/ เยี่ยมเสริมพลังจังหวัดนำร่อง 4. ประสานงาน/ ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ติดตาม/เยี่ยมเสริมพลังจังหวัดนำร่อง 3 จังหวัด 1 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 20,000.00
2 ประสานงาน/ ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562 10,000.00
3 ประเมิน/ คัดเลือกผู้สูงอายุฟันดี 8 จังหวัด 1 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 20,000.00
4 ประชุมเชิงปฎิบัติการ “พัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากแบบครบวงจรในจังหวัดต้นแบบ” 100 คน 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 250,000.00
รวมเป็นเงิน 300,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
300,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
- 8 จังหวัด - 3 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 - 77 จังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- ผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 - 89 ปี/ 90 ปีขึ้นไป - ผู้รับผิดชอบงาน ทันตสาธารณสุข (สจจ/รพช./รพ.สต) - ผู้สังเกตการณ์ - บุคลากรกรมอนามัย - ผู้บริหาร/บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 6 - ผู้สังเกตการณ์ - บุคลากรกรมอนามัย - ผู้บริหาร/บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 6 ผู้รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุข (สจจ/รพช./รพ.สต) - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 6

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้สูงอายุ ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 6

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวพัชรา ชุ่มชูจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นางทิพย์วรรณ จูมแพง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวอมรประภา ชวนนอก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นางสาววนิดา ราชมี นักวิชาการสาธารณสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวพัชรา ชุ่มชูจันทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางยุพา ชัยเพ็ชร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 16

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospitals ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน
16) จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (41)14.1 กำกับ ติดตามและประเมินผล นโยบาย แผนงาน โครงการและการบังคับใช้กฎหมาย
5.2 โครงการสำคัญ 14.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospitals

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 12) เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ

7. หลักการและเหตุผล :
สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 เน้นประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของกรมอนามัย ที่เน้นสร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ใน ๕ ปี ข้างหน้า มุ่งเน้นคุ้มครองสุขภาพของประชาชน จากปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ทั้งในเชิงพื้นที่ เชิงประเด็น และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพอากาศ 2) น้ำ การสุขาภิบาลและสุขอนามัย 3) ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 4) สารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย 5) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 6)การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน และสาธารณภัย 7)การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่และทันต่อสถานการณ์ ด้วยการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน พัฒนากลไกการจัดการ กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการต่างๆ ให้สามารถรองรับการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ง่าย พัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เหมาะสม และดำเนินการป้องกันลดความเสี่ยง จากปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 กรมอนามัย ในฐานะองค์กรที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในประเด็นของการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การจัดการสิ่งปฏิกูล การสุขาภิบาลอาหาร และการจัดการน้ำบริโภค การบังคับใช้กฎหมาย และระบบการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีความสำคัญและยังเป็นปัญหาด้านการจัดการอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น ศูนย์อนามัยที่ 6 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospitals ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนาและผลักดันงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสภาพปัญหาของพื้นที่ อีกทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายระดับต่างๆ ให้การบรรลุเป้าหมายอันจะส่งผลให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามกฎหมายกำหนด 2. เพื่อพัฒนาต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานบริการสาธารณสุขในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 3. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 4. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้ถูกต้องตามกฎหมาย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 95 ร้อยละ
2.ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลในภาครัฐและเอกชนมีการจัดการอย่างถูกต้อง 85 ร้อยละ
3.ภาคีเครือข่ายมีการจัดการขยะอย่างถูกต้อง 85 ร้อยละ
4.โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ในระดับดีมาก 40 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีความเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 8 ครั้ง
2.เชิงปริมาณ : เผยแพร่ความรู้และสิ่งสนับสนุนวิชาการให้แก่พื้นที่ 2 เรื่อง
3.เชิงปริมาณ : ประเมินพัฒนาโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital 16 ครั้ง
4.เชิงปริมาณ : นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 8 ครั้ง
5.เชิงคุณภาพ : ได้ต้นแบบในการดำเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital และต้นแบบโรงพยาบาลที่มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกหลัก 2 แห่ง
6.เชิงคุณภาพ : มีต้นแบบโรงพยาบาลที่เข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 รูปแบบ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital 2. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital และสนับสนุนการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) 3. ประเมินกระบวนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของจังหวัดในเขตพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 4. พัฒนาต้นแบบโรงพยาบาล GREEN&CLEAN Hospitalและพัฒนาต้นแบบโรงพยาบาลให้มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกหลักวิชาการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital 8 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 40,000.00
2 ประเมินกระบวนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของจังหวัดในเขตพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 8 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 40,000.00
3 พัฒนาต้นแบบโรงพยาบาลGREEN&CLEAN Hospitalและพัฒนาต้นแบบโรงพยาบาลให้มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกหลักวิชาการ 8 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 40,000.00
4 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital และสนับสนุนการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) 16 แห่ง 1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 50,000.00
รวมเป็นเงิน 170,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
170,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 และพื้นที่ 77 จังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
สสจ./สสอ./อปท./รพ./รพ.สต./ชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 6 / สสจ / สสอ / รพ.สต / อปท / อสม./แกนนำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่/นักวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวชยิสรา อุ่นคำ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นายสิทธิ์ทัศน์ ผาณิบุศย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นายวิษณุ คุณากรธำรง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสุภาพร อานมณี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสาวธัญญพร อศัลยเศรษฐ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายชยพล วิริยะประเสริฐ ตำแหน่ง นิติกร นางสาววิภารัตน์ ชาฎา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวชยิสรา อุ่นคำ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายชาญศักดิ์ เทพมาลี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 17

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (41)14.1 กำกับ ติดตามและประเมินผล นโยบาย แผนงาน โครงการและการบังคับใช้กฎหมาย
5.2 โครงการสำคัญ 14.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospitals

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 14) ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

7. หลักการและเหตุผล :
ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมโดยส่งเสริมและพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อรองรับการลงทุนด้านอุตสาหกรรม โดยลดผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม เป็นความเชื่อมโยงของพื้นที่อุตสาหกรรมกับกลุ่มโรงงาน องค์กร หน่วยงานท้องถิ่น และชุมชนโดยรอบ ที่มีความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม ได้อย่างยั่งยืน มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ศูนย์อนามัยที่ 6 กรมอนามัย หน่วยงานหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้บริบทความเปลี่ยนแปลงของประเทศ มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการสร้างให้มีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อให้มีการขับเคลื่อนงานด้านการจัดการและเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมส่งเสริมบทบาทของภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้มแข็งสามารถจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้อย่างทันท่วงทีและเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน เพื่อให้ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพโดยมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อการดำรงชีวิต โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ปี 2562 ที่กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ได้จัดทำขึ้นนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนในพื้นที่ในเขตพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยการเพิ่มขีดความสามารถของเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแกนนำชุมชน ให้สามารถจัดการชุมชนและเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นและชุมชน สู่การพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่อย่างยั่งยืนและมีศักยภาพรองรับการพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 2. เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านสุขภาพแก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ/จัดการสุขภาพตนเองจากมลพิษสิ่งแวดล้อม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละของภาคี เครือข่ายพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามเกณฑ์ ที่กรมอนามัยกำหนด 50 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ผลิตสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธ์-ขับเคลื่อนการพัฒนาความรอบรู้ด้านวิชาการและกฎหมายสื่อสารสาธารณะและสร้างกระแสสังคม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 เรื่อง
2.เชิงปริมาณ : ประสานแผนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 113 คน
3.เชิงปริมาณ : นิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ 5 ครั้ง
4.เชิงปริมาณ : พัฒนารูปแบบการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามเกณฑ์กรมอนามัยกำหนด 100 คน
5.เชิงปริมาณ : ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 65 คน
6.เชิงปริมาณ : ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขระดับอำเภอและจังหวัด 0 ครั้ง/คน
7.เชิงปริมาณ : เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานในพื้นที่ 5 ครั้ง
8.เชิงคุณภาพ : รูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 1 รูปแบบ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมประสานแผนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเว 3. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานในพื้นที่ 4. นิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ 5. ประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศผลิตสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธ์ 6. ขับเคลื่อนการพัฒนาความรอบรู้ด้านวิชาการและกฎหมายสื่อสารสาธารณะและสร้างกระแสสังคม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 7. ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขระดับอำเภอ และ คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ขับเคลื่อนการพัฒนาความรอบรู้ด้านวิชาการและกฎหมายสื่อสารสาธารณะและสร้างกระแสสังคม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 30,000.00
2 ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขระดับอำเภอ และ คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 2 ครั้ง/คน 1 พ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 40,000.00
3 ประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศผลิตสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธ์ 65 คน 1 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 150,700.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 100 คน 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 58,700.00
5 ประชุมประสานแผนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 113 คน 1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 113,600.00
รวมเป็นเงิน 393,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
393,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
- เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (จ.สระแก้ว, จ.ตราด) และ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (จ.ชลบุรี, จ.ระยอง, จ.ฉะเชิงเทรา, จ.ปราจีนบุรี และ จ.สมุทรปราการ) - 77 จังหวัด - จ.ปราจีนบุรี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- สสจ - สสอ. -แกนนำชุมชน - อปท. - อุตสาหกรรมจังหวัด - รพช.หรือรพ.สต. - จนท.ศอ.6 - 5 เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ - ผู้รับผิดชอบงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง - คณะอนุกรรมการสาธารณสุขระดับอำเภอ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 6 / สสจ / สสอ / รพ.สต / อปท / อสม./แกนนำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่/นักวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายสิทธ์ทัศน์ ผาณิบุศย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการพิเศษ นายสุธีร์ สุนิตย์สกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ นายวิษณุ คุณากรธำรง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ นางสุภาพร อานมณี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ นางธัญพร อศัลยเศรษฐ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ นางสาวชยิสรา อุ่นคำ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารสุขปฏิบัติการ นายชยพล วิริยะประเสริฐ ตำแหน่ง นิติกร นางสาวอนุธิดา ศรีนาแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารสุข(สิ่งแวดล้อม) นายวิภารัตน์ ชาฎา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารสุข(สิ่งแวดล้อม)

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายวิษณุ คุณากรธำรง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายชาญศักดิ์ เทพมาลี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 18

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (52)16.5 พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย มาตรฐานวิชาการ รูปแบบ ต้นแบบ นวัตกรรม วิจัยและเทคโนโลยี
5.2 โครงการสำคัญ 16. โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพาะ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต : 2) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย

7. หลักการและเหตุผล :
พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกหรืออีสเทิร์นซีบอร์ดถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ การลงทุนและเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมชั้นนําของประเทศ อาทิ ปิโตรเคมีอุตสาหกรรมยานยนต์และพลังงาน ซึ่งมีผลิตภัณฑ์มวลรวมคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของประเทศ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่ต่อยอดความสำเร็จ มาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ซึ่งดำเนินมาตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา มีเป้าหมายหลักในการเติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และทำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว โดยในระยะแรกจะเป็นการยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการพัฒนาเพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีการส่งเสริมเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐรวมทั้งการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ จะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการลงทุนในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่อเนื่องหลากหลายประเภทซึ่งคาดว่าจะดึงดูดการลงทุนจากชาวไทยและต่างชาติ และการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีในชุมชนและเมืองจึงเป็นการพัฒนาที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ส่งผลให้มีการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ และการพัฒนาพื้นที่อาศัยท่องเทียว ตามโยบาย ศูนย์อนามัยที่ 6 จึงได้ดำเนินการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการจัดทำโชนนิ่ง ระยะบริการ และความรอบรู้ของผู้เก็บขนสิ่งปฏิกูลในการดำเนินการตามกฎกระทรงการจัดการสิ่งปฏิกูล

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ความพร้อมของ ครัวเรือน และรถดูดสิ่งปฏิกูลในการดำเนินงานตามกฎกระทรวงการจัดการสิ่งปฏิกูล 2. เพื่อจัดทำโชนนิ่งการบำบัดสิ่งปฏิกูล และกำหนดระยะทางการให้บริการและระยะทางการกำจัดของ รถดูดสิ่งปฏิกูล 3. เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนการบำบัดสิ่งปฏิกูลในการเตรียมความพร้อมการจัดการสิ่งปฏิกูลตามกฎกระทรวง และการสื่อสารสาธารณะกับครัวเรือน กิจการและ รถดูดสิ่งปฏิกูล

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐาน การจัดการสิ่งปฏิกูล 1 จังหวัด
2.ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีการส่งเสริมสุขภาพและ เฝ้าระวังด้านอนามัยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 60 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : โชนนิ่งระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล 1 จังหวัด
2.เชิงปริมาณ : แผนการจัดการสิ่งปฏิกูลระดับจังหวัด และการสื่อสารสารธารณะ 1 จังหวัด
3.เชิงปริมาณ : ระยะการให้บริการของรถดูดส้วมและการทิ้งสิ่งปฏิกูล 1 จังหวัด
4.เชิงปริมาณ : นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 3 จังหวัด
5.เชิงปริมาณ : ความพร้อมในการดำเนินการตามกฎกระทรวงของรถดูดส้วม 1 จังหวัด

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จ้างเหมาวิเคราะห์โชนนิ่ง ระยะบริการของรถดูดส้วม และจัดทำแผนการจัดการสิ่งปฏิกูลระดับจังหวัด 2. นิเทศ การติดตามการดำเนินงานการ และสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการสิ่งปฏิกูลระดับจังหวัด และประเมินความพร้อมของรถดูดสิ่งปฏิกูล ครัวเรือน ในการดำเนินการตามกฎกระทรวง

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จ้างเหมาวิเคราะห์โชนนิ่ง ระยะบริการของรถดูดส้วม และจัดทำแผนการจัดการสิ่งปฏิกูลระดับจังหวัด 1 จังหวัด 1 ธ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2562 150,000.00
2 นิเทศ การติดตามการดำเนินงานการ และสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการสิ่งปฏิกูลระดับจังหวัด และประเมินความพร้อมของรถดูดสิ่งปฏิกูล ครัวเรือน ในการดำเนินการตามกฎกระทรวง 3 จังหวัด 1 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 50,000.00
รวมเป็นเงิน 200,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
200,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- ข้อมูล ที่ตั้ง พิกัด ระยะบริการของรถดูดส้วมในพื้นที่ EEC - สสจ สสอ รพ.สต. และผู้เก็บขนมูล สิ่งปฏิกูลในพื้นที่ EEC

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหาร/ เจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 6 / สสจ / สสอ / รพ.สต / อปท / อสม./ แกนนำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่/นักวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายสุธีร์ สุนิตย์สกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสุภาพร อานมณี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายวิษณุ คุณากรธำรง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสาวอนุธิดา ศรีนาแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข นายวิภารัตน์ ชาฎา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารสุข (สิ่งแวดล้อม)

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายสุธีร์ สุนิตย์สกุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายชาญศักดิ์ เทพมาลี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 19

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเตรียมความพร้อมเด็กอายุ 2-5 ปี เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

4. cluster :
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (10)3.1 Health literate สร้าง “Smart Parents To Smart kids”
5.2 โครงการสำคัญ 3.โครงการเตรียมความพร้อมเด็กอายุ 2-5 ปี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 7) เสริมสร้างทักษะในชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

7. หลักการและเหตุผล :
จากการประชาคมโลกที่ตกลงร่วมกันกำหนดกรอบและเป้าหมาย “การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)” เพื่อใช้ติดตามความก้าวหน้าและผลลัพธ์ที่ต้องการบรรลุภายในปี 2573 ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม รวมถึงกระบวนการจัดการ และครอบคลุมวาระการพัฒนาในหลากหลายประเด็น และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) รวมถึงนโยบายรัฐบาลการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข เป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้เกิดกระบวนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชนสุขภาพดี” ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้ ดูภาพรวม เพื่อกำหนดนโยบาย และออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือ กำกับดูแลให้เกิดความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน ส่งผลลัพธ์เพื่อการพัฒนาที่มุ่งเป้าในระยะยาวและยั่งยืน กระจายความเท่าเทียมและความเป็นธรรมสู่ประชาชนทุกกลุ่ม จากสถานการณ์ ปัญหากลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 6 พบว่าเด็ก 0-5 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการครอบคลุมในการคัดกรองของ 4 ช่วงอายุร้อยละ 80.83 มีพัฒนาการเด็กสมวัย ร้อยละ 86.09 พบสงสัยล่าช้าร้อยละ 13.91 และเมื่อได้รับการคัดกรองครั้งแรกและพบสงสัยล่าช้าได้รับได้รับการประเมินซ้ำใน 30 วันเพียงร้อยละ 73.31 ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 6.20 ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดระหว่างคลอด 25.42 ต่อการเกิดมีชีพพันคน ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียวร้อยละ 47.02 เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 51.65 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชายที่อายุ 5 ปี (113 ซม.) เท่ากับ 111.13 ซม. และส่วนสูงเด็กหญิงที่อายุ 5 ปี (112 ซม.) เท่ากับ 110.43 ซม. ซึ่งยังต่ำกว่าเกณฑ์ทั้งเด็กชายและเด็กหญิง และพบว่าเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย ร้อยละ 6.73 ผอม ร้อยละ 4.28 และอ้วน ร้อยละ 3.03 และเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ร้อยละ 12.50 ดังนั้น เพื่อให้กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ในเขตสุขภาพที่ 6 ได้รับการส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ งานสตรีและเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 6 จึงจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมเด็กอายุ 2-5 ปี เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2562

8. วัตถุประสงค์ :
เฝ้าระวังติดตามส่งเสริมเด็กสูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ กระตุ้นพัฒนาการเด็ก โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ รวมถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ระบบการเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพ เด็ก 2-5 ปี เขตสุขภาพที่ 6 1 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : สรุปผลการรณรงค์ ติดตามการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ช่วงสัปดาห์รณรงค์เดือนกรกฎาคม 2562 เขตสุขภาพที่ 6 1 เรื่อง
2.เชิงปริมาณ : ภาพข่าว/ VTR การขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 1 เรื่อง
3.เชิงคุณภาพ : เด็กปฐมวัย 2-5 ปี ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้บริบทพื้นที่ภาคตะวันออก 1 เรื่อง
4.เชิงเวลา : มีการดำเนินงานได้ตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด 100 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ติดตามการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2. สนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 สนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 1 เรื่อง 1 ก.พ. 2562 - 31 มี.ค. 2562 26,000.00
2 ติดตามการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 8 จังหวัด 1 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 46,000.00
รวมเป็นเงิน 72,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
72,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ก.พ. 2562 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
8 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 6

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- รพช. รพท. รพศ. รพสต. สถานบริการสาธารณสุข - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาครัฐ เอกชน -โรงเรียนอนุบาลภาครัฐและเอกชน 8 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 6 - เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 6 - เครือข่ายสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ภาครัฐและเอกชน 8 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 6

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. บุคลากรสาธารณสุข สสจ. สสอ. รพ.สต. รพช. รพศ. รพท. อสม. 2. ภาคีเครือข่ายที่ข้องเกี่ยวกับการดำเนินงานสตรีและเด็กปฐมวัย 3. เครือข่ายสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ภาครัฐและเอกชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวกฤษณา วงษ์วรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสาวอัจฉราพรรณ พลเยี่ยม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นายกิติพงษ์ เรือนเพ็ชร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นายกิตติธัช สาธร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นางสาวนิภาพร ปัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวกฤษณา วงษ์วรรณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางยุพา ชัยเพ็ชร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 20

1. ชื่อโครงการ :
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
1) อัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)

4. cluster :
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (7)2.1 ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อสร้างแม่ลูกคุณภาพ
5.2 โครงการสำคัญ 2.โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กรมอนามัยกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมและอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เป็น 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1. การส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน 3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และ 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล โดยกรมอนามัยทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้ และดูภาพรวม เพื่อกำหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือและกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน ประกอบกับการประชาคมโลกที่ตกลงร่วมกันใช้กรอบ “การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” เพื่อเป็นทิศทางการพัฒนา เป้าหมายข้อ 3 สร้างหลักประกันว่าคนไทยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับคนทุกวัยและมีเป้าหมายร่วมที่สำคัญหลายประเด็น ซึ่งพบว่า การพัฒนาความร่วมมือร่วมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งทุกภาคส่วนเป็นมาตรการสำคัญในการพัฒนาสุขภาพประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จากสถานการณ์ ปัญหากลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 6 พบว่า อัตราส่วนการตายมารดาไทยมีแนวโน้มลดลงจากปี 2557-2559 แต่กลับสูงขึ้นในปีงบประมาณ 2560 โดยพบสูงถึง 22.07 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ซึ่งในปี 2561 ลดลงเท่ากับ 11.7 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน แต่ยังพบสาเหตุการตายของมารดาส่วนหนึ่งมาจากภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด ได้แก่ ภาวะ PPH และ PIH อีกส่วนหนึ่งเสียชีวิตจากโรคทางอายุรกรรมและศัลยกรรม เช่น โรคหัวใน HIV Sepsis ส่วนเด็ก 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสมวัยภาพรวมทุกช่วงวัย ร้อยละ 86.09 (รอบ9เดือน) มีแนวโน้มความครอบคลุมการคัดกรอง สงสัยพัฒนาการล่าช้า และการติดตาม เพิ่มมากขึ้น แต่ยังต่ำกว่าเกณฑ์ และยังพบว่าทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว ร้อยละ47.02 เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กเพียง ร้อยละ 12.51 ดังนั้น เพื่อให้กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ในเขตสุขภาพที่ 6 ได้รับการส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ งานสตรีและเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 6 จึงจัดทำโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2562

8. วัตถุประสงค์ :
1. พัฒนายกระดับมาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 6 2. สร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายพัฒนาระบบการจัดการสุขภาวะกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 6

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.พัฒนายกระดับมาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย โดยการขับเคลื่อนโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2562 8 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ถอดบทเรียน นวัตกรรม/best practice ในระดับพื้นที่ 8 ครั้ง
2.เชิงปริมาณ : คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างแม่ลูก คุณภาพ 2 ครั้ง
3.เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่ บุคลากรสารณสุข และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้รับความรู้ มีทักษะเรื่อง มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย การคัดกรองและจัดการความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ การให้การปรึกษากลุ่มอาการดาวน์ พรบ. Milk Code และการส่งเสริมกา 150 คน
4.เชิงปริมาณ : คกก.แม่และเด็ก/ แพทย์ พยาบาล ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ วิทยากร/ จนท. ศอ.6 มีการประชุม Dead Case/ วาระฉุกเฉินเรื่องเร่งด่วน 1 ครั้ง
5.เชิงปริมาณ : ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงาน พรบ. Milk Code ในคลินิก และร้านขายยา 2 แห่ง
6.เชิงปริมาณ : ประเมินรับรองรับรองมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก(รพ.ตราด และ รพ.พระปกเกล้า ฯ จันทบุรี) 2 แห่ง
7.เชิงคุณภาพ : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัยมีความตระหนักรู้และจัดการสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้บริบทพื้นที่ภาคตะวันออก 1 เรื่อง
8.เชิงเวลา : มีการดำเนินงานได้ตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด 100 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. สนับสนุนการดำเนินงาน(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) 2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการสตรีและเด็กปฐมวัย MCH BOARD เขตสุขภาพที่ 6 3. ประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 4. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ " Dead Case / วาระฉุกเฉินเรื่องเร่งด่วน" เขตสุขภาพที่ 6 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการงานสตรีและเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 6 6. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานและ ถอดบทเรียนงานสตรีและเด็กปฐมวัยในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 7. ตรวจสอบ ติดตามการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ ฯ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ " Dead Case / วาระฉุกเฉินเรื่องเร่งด่วน" เขตสุขภาพที่ 6 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 31,000.00
2 ตรวจสอบ ติดตามการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ ฯ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 18,000.00
3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการสตรีและเด็กปฐมวัย MCH BOARD เขตสุขภาพที่ 6 2 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562 30,000.00
4 ประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 2 แห่ง 1 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 40,000.00
5 สนับสนุนการดำเนินงาน (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 100,000.00
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานและ ถอดบทเรียนงานสตรีและเด็กปฐมวัยในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 8 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 147,000.00
7 ประชุมเชิงปฏิบัติการงานสตรีและเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 6 150 คน 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 490,000.00
รวมเป็นเงิน 856,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
856,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
8 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 6

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ภาคีเครือข่ายทุกระดับ ทุกภาคส่วนที่ข้องเกี่ยวกับงานสตรีและเด็กปฐมวัยเขตสุขภาพที่ 6

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
- บุคลากรสาธารณสุข สสจ. สสอ. รพ.สต. รพช. รพศ. รพท. อสม. - ภาคีเครือข่ายที่ข้องเกี่ยวกับการดำเนินงานสตรีและเด็กปฐมวัย - เครือข่ายสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ภาครัฐและเอกชน - ร้านขายยา คลินิก ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า และสถานที่จำหน่ายนมผง เขตสุขภาพที่ 6

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวกฤษณา วงษ์วรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางปาณิสรา สิทธินาม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสาวอัจฉราพรรณ พลเยี่ยม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นายกิติพงษ์ เรือนเพ็ชร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นายกิตติธัช สาธร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นางสาวนิภาพร ปัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวกฤษณา วงษ์วรรณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางยุพา ชัยเพ็ชร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 21

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ SEZ ภาคตะวันออก ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (48)16.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยง
5.2 โครงการสำคัญ 16. โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพาะ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 4) พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

7. หลักการและเหตุผล :
รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones: SEZs) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการนำประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคงบริเวณชายแดน โดยได้ประกาศพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกในเดือนมกราคม 2558 จำนวน 5 เขต ประกอบด้วย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สระแก้ว ตราด สงขลา และมุกดาหาร และต่อมาในเดือนเมษายนปีเดียวกันได้ประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติมอีกจำนวน 5 เขต ประกอบด้วย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย กาญจนบุรี เชียงราย นครพนม และนราธิวาส ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาลได้กำหนดขอบเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้สิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนการลงทุน จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) ด้านการลงทุนและด้านแรงงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร รวมทั้งสนับสนุนจัดตั้งศูนย์รวบรวมรับซื้อสินค้าเกษตร สำหรับในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 มีการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวจำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้วและตราด ดังนี้ สระแก้ว (4 ตำบลในอำเภออรัญญประเทศได้แก่ ท่าข้าม บ้านด่าน และป่าไร่ และวัฒนานคร ได้แก่ ผักขะ) ส่วนจังหวัดตราด (3 ตำบลของอำเภอคลองใหญ่ได้แก่ คลองใหญ่ หาดเล็ก และไม้รูด) ศูนย์อนามัยที่ 6 กรมอนามัย หน่วยงานหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้บริบทความเปลี่ยนแปลงของประเทศ มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการสร้างให้มีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนงานด้านการจัดการและเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมบทบาทของภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งสามารถจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้อย่างทันท่วงที และเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน เพื่อให้ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพโดยมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อการดำรงชีวิต ในการนี้ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการจัดการระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมของภาคีเครือข่ายทุกระดับ เพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายทุกระดับ 2. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยง 3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายมาตรฐานวิชาการ รูปแบบ ต้นแบบ นวัตกรรม วิจัยและเทคโนโลยี 4. สร้างความรอบรู้ด้านวิชาการและกฎหมายสื่อสารสาธารณะ และสร้างกระแสสังคม 5. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐาน 2 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายมีการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 60 ร้อยละ
2.เชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายมีการเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 60 ร้อยละ
3.เชิงปริมาณ : มีฐานข้อมูลและมีการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์ระดับดี 2 แห่ง
4.เชิงปริมาณ : นิเทศกำกับติดตามแผนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 4 ครั้ง
5.เชิงปริมาณ : อำเภอมีฐานข้อมูลและมีการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ 100 ร้อยละ
6.เชิงคุณภาพ : มีระบบฐานข้อมูลและเฝ้าระวังด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ระบบ
7.เชิงคุณภาพ : มีชุมชนต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN &CLEAN Cities 2 แห่ง
8.เชิงคุณภาพ : จังหวัดมีต้นแบบชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 2 แห่ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประสานแผนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 2. นิเทศกำกับติดตามแผนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและกฎหมายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและกฎหมายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 5. จัดจ้างเขียนโปรแกรมการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยง 6. จัดจ้างตรวจวิเคราะห์ Baseline Data ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 7. ประชุมพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8. ผลิตสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนการพัฒนาความรอบรู้ด้านวิชาการและกฎหมายสื่อสารสาธารณะและสร้างกระแสสังคม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดจ้างเขียนโปรแกรมการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยง 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 250,000.00
2 จัดจ้างตรวจวิเคราะห์ Baseline Data ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 200,000.00
3 ผลิตสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธ์-ขับเคลื่อนการพัฒนาความรอบรู้ด้านวิชาการและกฎหมายสื่อสารสาธารณะและสร้างกระแสสังคม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 รายการ/ชิ้น 1 พ.ย. 2561 - 31 พ.ค. 2562 30,000.00
4 ประสานแผนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561 22,000.00
5 นิเทศกำกับติดตามแผนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 4 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 70,000.00
6 ประชุมพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 40 คน 1 ธ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 50,000.00
7 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและกฎหมายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 90 คน 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 50,000.00
8 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและกฏหมายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 90 คน 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 50,000.00
รวมเป็นเงิน 722,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
722,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ในเขตพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ของ จ.สระแก้ว และ จ.ตราด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้บริหาร/ เจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 6 / สสจ / สสอ / รพ.สต / อปท / อสม./ แกนนำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่/

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหาร/ เจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 6 / สสจ / สสอ / รพ.สต / อปท / อสม./แกนนำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่/นักวิชาการ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายชาญศักดิ์ เทพมาลี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการพิเศษ นายสิทธ์ทัศน์ ผาณิบุศย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการพิเศษ นางอรอนงค์ ทวีสุข ตำแหน่ง นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ นายสุธีร์ สุนิตย์สกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ นายวิษณุ คุณากรธำรง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ นางสุภาพร อานมณี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ นางธัญพร อศัลยเศรษฐ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ นางสาวชยิสรา อุ่นคำ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารสุขปฏิบัติการ นายชยพล วิริยะประเสริฐ ตำแหน่ง นิติกร นางสาวอนุธิดา ศรีนาแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารสุข(สิ่งแวดล้อม นายวิภารัตน์ ชาฎา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารสุข(สิ่งแวดล้อม

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายสิทธิ์ทัศน์ ผาณิบุศย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายชาญศักดิ์ เทพมาลี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 22

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
17) ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้

4. cluster :
กลุ่มข้อมูลและจัดการความรู้ และการเฝ้าระวัง (KISS )

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (61)19.2 บริหารจัดการข้อมูลและระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
5.2 โครงการสำคัญ 19. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัย ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามกรอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสำคัญที่มีการตกลงร่วมกัน ภายใต้ 21 โครงการ 70 กิจกรรมสำคัญ เน้นความสอดรับของโครงการ/กิจกรรมสำคัญกรมอนามัยในแผนปฏิบัติราชการเชื่อมโยงกับโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานเพื่อให้เห็นภาพรวมในการดำเนินการที่ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน สามารถบรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการด้วยกระบวนการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสื่อสารถ่ายทอดแผนการดำเนินงานตั้งแต่ระดับกรม ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล ให้เกิดการรับรู้ เข้าใจทั่วทั้งองค์กร เชื่อมโยงการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ตนเอง หน่วยงาน และยุทธศาสตร์ของ กรมอย่างมีประสิทธิภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรกรมอนามัยจะผสานการดำเนินงานทุกฝ่ายให้เชื่อมโยงหนุนเสริมซึ่งกันและกัน นำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบบูรณาการและเกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน ในการนี้ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2562 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของการจัดการระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมของภาคีเครือข่ายทุกระดับ เพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องรับทราบผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมปัญหาและข้อเสนอแนะ 2. เพื่อให้บุคลากรศูนย์มีความรู้และทักษะ การประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องมือ HAPPEN Scoring 3. เพื่อให้ภาคีเครือข่ายรับทราบนโยบายพร้อมแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และสามารถนำไปดำเนินการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ได้เหมาะสม 4. เพื่อให้บุคลากรศูนย์มีความรู้และเข้าใจเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด กพร.ปี 2562 5. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินการ สามารถนำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้ 8 จังหวัด
2.มีระบบประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HAPPEN Scoring) ในเขตสุขภาพที่ 6 1 ระบบ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายและบุคลากรศูนย์ฯได้รับการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 110 คน
2.เชิงปริมาณ : ประชุมรับการนิเทศงานจากกรมอนามัย 1 ครั้ง
3.เชิงปริมาณ : บุคลากรศูนย์ฯได้รับการพัฒนาศักยภาพการประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HAPPEN Scoring) 45 คน
4.เชิงปริมาณ : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย 3 ครั้ง
5.เชิงปริมาณ : บุคลากรศูนย์ฯ ได้รับการถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดกพร. 80 ร้อยละ
6.เชิงคุณภาพ : คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HAPPEN Scoring) 1 เล่ม
7.เชิงคุณภาพ : รายงานสรุปผลการรับนิเทศงานจากกรมอนามัย 1 เล่ม
8.เชิงคุณภาพ : สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย 1 เล่ม

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัยที่ 6 ปี 2562 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้วย HAPPEN Scoring 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2562 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด กพร. ปี 2562 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ 5 กลุ่มวัย

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ 5 กลุ่มวัย 3 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562 32,400.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้วย HAPPEN Scoring 45 คน 1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 66,500.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด กพร. ปี 2562 100 คน 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 27,000.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัยที่ 6 ปี 2562 100 คน 1 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 27,000.00
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเขตสุขภาพที่ 6 ปี 2562 110 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561 227,100.00
รวมเป็นเงิน 380,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
380,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
เขตสุขภาพที่ 6

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 6 / สสจ / เจ้าหน้าที่กรมอนามัย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 6 / ภาคีครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 6

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางศิริพร จริยาจิรวัฒนา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นางสาวลลิตา สุกแสงปัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสาวภัทรพร บุตรดี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติ นางสาวพัชราภรณ์ แสงภู ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวปภาวดี สามพิมพ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข นางสาวศุภรัตน์ บ้านใหม่ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางศิริพร จริยาจิรวัฒนา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางศิริพร จริยาจิรวัตนา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 23

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการของหน่วยงาน เพื่อรองรับแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
21) คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการบริหารจัดการหน่วยงาน 1 หน่วยงาน
2.เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในไปราชการ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 2. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก/ รปภ./ ต้นไม้/ ทำความสะอาด/ ผงเคมีดับเพลิง/ ค่าแบบฟอร์ม/ ค่าเช้าเครื่องถ่ายเอกสาร/ ค่าจ้างซ่อมแซม/ ติดตั้งตาข่ายกันนก/ วัสดุคอมพิวเตอร์/ วัสดุสำนักงาน/ ค่าไฟฟ้า/ ค่าโทรศัพท์)

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 731,516.00
2 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก/ รปภ./ ต้นไม้/ ทำความสะอาด/ ผงเคมีดับเพลิง/ ค่าแบบฟอร์ม/ ค่าเช้าเครื่องถ่ายเอกสาร/ ค่าจ้างซ่อมแซม/ ติดตั้งตาข่ายกันนก/ วัสดุคอมพิวเตอร์/ วัสดุสำนักงาน/ ค่าไฟฟ้า/ ค่าโทรศัพท์ 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 3,764,424.00
รวมเป็นเงิน 4,495,940.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
4,495,940.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 6

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 6

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 6

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มอำนวยการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
กลุ่มอำนวยการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
กลุ่มอำนวยการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 24

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการขั้นต่ำตามสิทธิ์ ปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
21) คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (70)21.6 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบุคลากรภาครัฐ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต : 1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อบริหารจัดการขั้นต่ำตามสิทธิ์ของหน่วยงาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
เงิน พตส./ ค่าเช่าบ้าน/ เงินประกันสังคม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 เงิน พตส./ ค่าเช่าบ้าน/ เงินประกันสังคม 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 932,280.00
รวมเป็นเงิน 932,280.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
932,280.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 6

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 6

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 6

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มอำนวยการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
กลุ่มอำนวยการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
กลุ่มอำนวยการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 25

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการของหน่วยงาน เพื่อรองรับแผนงานพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
21) คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต : 2) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดำเนินงานและระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บริหารจัดการหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ค่าไฟฟ้า

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าไฟฟ้า 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 800,000.00
รวมเป็นเงิน 800,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
800,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 6

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่ศูนย์

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เจ้าหน้าที่ศูนย์

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มอำนวยการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
กลุ่มอำนวยการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
กลุ่มอำนวยการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 26

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการของหน่วยงาน เพื่อรองรับแผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศฯ

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
21) คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 12) เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดำเนินงานและระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บริหารจัดการหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก/ ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก/ ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะ 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 200,000.00
รวมเป็นเงิน 200,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
200,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 6

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่ศูนย์

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เจ้าหน้าที่ศูนย์

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มอำนวยการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
กลุ่มอำนวยการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
กลุ่มอำนวยการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................