หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิ ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 88 ) 23.5 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบุคลากรภาครัฐ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิอย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิของบุคลากรในหน่วยงาน 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 1,848,000.00
รวมเป็นเงิน 1,848,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,848,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 6

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 6

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 6

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มอำนวยการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางศิริพร พูลสมบัติ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางศิริพร พูลสมบัติ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน เพื่อรองรับแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 87 ) 23.4 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานบริหารจัดการการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 441,182.00
2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 306,950.00
3 ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวน 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 214,200.00
4 ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงาน 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 516,000.00
5 ค่าสาธารณูปโภค 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 647,168.00
รวมเป็นเงิน 2,125,500.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
2,125,500.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มอำนวยการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางศิริพร พูลสมบัติ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางศิริพร พูลสมบัติ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนและติดตาม ประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) ร้อยละของจังหวัด มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 57 ) 16.2 บูรณาการภาคีเครือข่ายจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดี( 93 ) 26.2 พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัยองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อบูรณาการแผนส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 2 เพื่อติดตาม ประเมินการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 3 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2566 4 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 8 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมติดตาม ประเมินผล แผนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2565 1 หน่วยงาน 1 ก.พ. 2566 - 28 ก.พ. 2565 0.00
2 ประชุมจัดเตรียมแผนบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2566 1 หน่วยงาน 1 ก.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2565 0.00
3 ประชุมชี้แจงแผนบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564 0.00
4 ประชุมกำกับ ติดตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ 6 เดือน เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2565 8 จังหวัด 1 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2566 150,000.00
5 ประชุมจัดเตรียมแผนบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2566 8 จังหวัด 1 ส.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2566 150,000.00
6 ขับเคลื่อนและประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 466,320.00
7 นิเทศ ติดตามงาน การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 433,440.00
8 เยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 305,091.00
9 นิเทศ ติดตาม ร่วมกับการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6 16 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 366,000.00
รวมเป็นเงิน 1,870,851.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,870,851.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2566

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวภูริภัคพ์ พรหมมินทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวภูริภัคพ์ พรหมมินทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 85 ) 23.2 พัฒนาระบบบริหารการคลังและงบประมาณ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานมีจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอย่างมีประสิทธิภาพ ไตรมาสที่ 1 19 รายการ
2.หน่วยงานมีจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอย่างมีประสิทธิภาพ ไตรมาสที่ 2 23 รายการ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 225,389.00
รวมเป็นเงิน 225,389.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
225,389.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวพลอย กองกูต

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวพลอย กองกูต

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
1) อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

4. cluster :
สตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 9 ) 2.1 ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
จาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งพัฒนาให้คนไทยทุกช่วงวัย เป็นคน ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและ พัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงมีความมั่นคงทาง เศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและ บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ สู่แผนสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่ยึดหลักการ ดังนี้ (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เพื่อให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (3) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ควบคู่กับกรอบเป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) (5) การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 (6) ประเด็นการปฏิรูป ประเทศด้านสาธารณสุข (7) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (8) กรอบแนวทางแผนระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข เพื่อวางฐานรากของระบบสุขภาพในระยะ 5 ปีให้เข้มแข็งเพื่อคนไทยมีสุขภาพแข็งแรง สามารถสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์หรือการเกิดน้อยลง ภาวการณ์ตายลดลง และเพื่อก้าวไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs) จึงต้องสร้างคนไทย 4.0 “มนุษย์ที่สมบูรณ์ ในศตวรรษท ์ 21” ในช่วง 1000 วันแรกของชีวิต กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการในช่วง 1000 วันแรกของชีวิต เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว (ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดาจนถึงอายุ 2 ปี) เป็นช่วงที่โครงสร้างสมองมีการพัฒนาสูงสุดทั้งการสร้างเซลล์สมองและการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์สมองที่มีผลต่อความสามารถในการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตเรียนรู้จดจำ นอกจากนี้ ยังเป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตด้านร่างกายอย่างรวดเร็ว และจากผลการศึกษาวิจัยทั้งในและต่างประเทศระบุว่าในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตมีความสำคัญมากถึง 80% ต่อการกำหนดภาวะสุขภาพไปตลอดชีวิต ดังนั้น การลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวของชีวิตจึงมีความคุ้มค่าที่สุด และจะให้ผลตอบแทนกลับมา 18 – 50 เท่าของเงินที่ลงทุนไป ทั้งนี้ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้นำหลักการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตและกิจกรรมมาดำเนินการบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 6 โดยมุ่งเน้นการสร้างลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน และพัฒนาการสมวัย และภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 นั้นมีผลกระทบทั้งในการให้บริการและการดำเนินชีวิตประชาชน และภาวะสุขภาพ โดยในกลุ่มแม่และเด็กนั้นพบว่า สุขภาวะด้านแม่นั้นมีอัตรามารดาตายในเขตสุขภาพที่ 6 สูงขึ้น 30.68 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน การฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 75.3 ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ร้อยละ 68.3 ตรวจหลังคลอดครบ 3 ครั้งเกณฑ์ร้อยละ 65.3 ด้านสุขภาวะเด็กพบว่า ความรอบคลุมในการคัดกรองพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85.95 ตรวจพบสงสัยล่าช้า ร้อยละ 30.59 และเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม ร้อยละ 87.04 นอกจากนี้ ยังพบว่าจากรายงานสรุปการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนาโครงการ “อนาคตไทย”พบปัญหา ดังนี้ การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม ภาวะความผิดปกติแต่กำเนิด (ได้แก่ กลุ่มอาการดาวน์ ธาลัสซีเมีย และภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน) พัฒนาการผิดปกติ ภาวะพร่องโภชนาการและภาวะโภชนาการเกิน ภาวะผิดปกติทางสายตาและการได้ยิน การขาดคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ที่มา:วิจัยโครงการพัฒนานโยบายสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กอายุ 0-5 ปี;HITAP 2012) ศูนย์อนามัยที่ 6 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2565 โดยมุ่งหวังให้ประชาชนกลุ่มแม่และเด็กได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เข้าถึงระบบบริการ มีความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานของสาธารณสุข องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างทั่วถึงต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพในเขตสุขภาพที่ 6 2 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3 เพื่อสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็ก 4 เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็กในเขตสุขภาพที่ 6 5 เพื่อติดตามพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยในเขตสุขภาพที่ 6

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.รายงานการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพในเขตสุขภาพ ที่ 6 1 เรื่อง
2.รายงานการดำเนินงานบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 6 1 เรื่อง
3.มีการสำรวจและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือ DENVER II เขตสุขภาพที่ 6 2 จังหวัด
4.อัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิดต่อแสนมีชีพ 17 หน่วยนับ
5.เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 85 ร้อยละ
6.เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 90 ร้อยละ
7.เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 64 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ดำเนินการจัดกิจกรรมได้ตามเวลาที่กำหนด 100 ร้อยละ
2.เชิงปริมาณ : การจัดประชุมในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพในเขตสุขภาพที่ 6 เป็นไปตามเป้าหมาย 100 ร้อยละ
3.เชิงปริมาณ : มีการประเมินพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DENVER II 100 ร้อยละ
4.เชิงปริมาณ : การจัดประชุมในการดำเนินงานบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 6 เป็นไปตามเป้าหมาย 100 ร้อยละ
5.เชิงคุณภาพ : พื้นที่ต้นแบบตามแนวทางตำบลมหัศจรรย์ 1,000วัน Plus 69 แห่ง
6.เชิงคุณภาพ : พื้นที่ต้นแบบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D 8 จังหวัด
7.เชิงคุณภาพ : รายงานการประเมินคุณภาพมาตรฐานด้านอนามัยแม่และเด็ก 7 แห่ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 ศึกษา รวบรวมข้อมูลปัญหาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็ก 2 ประชุมระดมความคิดเห็นและวางแผนการดำเนินงาน 3 จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2565 4 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 5 ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานตามไตรมาส 6 กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานรายกิจกรรมและรายไตรมาส 7 สรุปผลรายงานผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมคณะทำงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย การพัฒนาตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus ภายใต้กิจกรรมสำคัญ กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
2 แต่งตั้งคณะทำงาน Child Project Manager ระดับ CUP 1 ฉบับ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
3 ประชุมคณะทำงาน Child Project Manager (CPM) ระดับ CUP 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
4 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย คู่มือ DSPM และทักษะผู้อำนวยการเล่น (Play Worker) สำหรับเครือข่ายบุคลากรที่ดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
6 ประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านอาหารและโภชนาการ ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (สพด.) 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
7 ประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพการจัดโปรแกรมชวนลูกเล่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (สพด.) 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
8 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
9 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
10 สนับสนุนการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร - สถานบริการ - สถานประกอบการ 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
11 กำกับติดตามการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเกิดคุณภาพ 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
12 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบุคลากรที่ดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่ ในการพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย คู่มือ DSPM และทักษะผู้อำนวยการเล่น (Play Worker) โดยคณะทำงาน Child Project Manager (CPM) ระดับ CUP 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
13 ติดตามการดำเนินงาน 2 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
14 ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือ DENVER II เขตสุขภาพที่ 6 2 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 150,000.00
15 สนับสนุนให้เกิดมุมนมแม่ที่เกิดใหม่ในสถานประกอบการ 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
16 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานคณะกรรมการสตรีและเด็กปฐมวัย MCH BOARD เขตสุขภาพที่ 6 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
17 ประชุมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา เขตสุขภาพที่ 6 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 14,400.00
18 กำกับติดตามเฝ้าระวังและดูแลเชิงรุกเพื่อลดการตายมารดาและทารกจากการติดเชื้อ COVID -19 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
19 กำกับติดตามการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (สพด. 4D) 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
20 ติดตามเฝ้าระวังพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
21 กำกับติดตามและสนับสนุนให้เครือข่ายมีการจัดระบบบริการตามมาตรฐานด้านอนามัยแม่และเด็ก (การประเมินมาตรฐานด้านอนามัยแม่และเด็ก) 7 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
22 เยี่ยมเสริมพลังเพื่อติดตามและพัฒนาตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus และพื้นที่เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก 8 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
23 ติดตามและพัฒนาพื้นที่ Best Practice ตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus ระดับจังหวัด 8 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
24 คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบในการขับเคลื่อนงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) 8 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
25 ยกระดับการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (สพด. 4D) 8 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
26 คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบในการขับเคลื่อนงานตามแนวทางตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus 69 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
27 ประเมินตำบลต้นแบบตามแนวทางตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus 69 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
28 ประเมินพื้นที่เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก 69 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
29 พัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการเล่น (Play Worker) 531 คน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
รวมเป็นเงิน 164,400.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
164,400.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
คณะกรรมกรรมการ MCH Board เขตสุขภาพที่ 6/คณะกรรมการทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาเขตสุขภาพที่ 6/ ผู้รับผิดชอบงานสตรีและเด็กปฐมวัย ทุกระดับในเขตสุขภาพที่ 6 /ศูนย์วิชาการ โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย สำนักงานเขตสุขภาพที 6 /ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มแม่และเด็ก /ศูนย์อนามัยที่ 6/ทีมประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 6/ นิติกรของศูนย์อนามัยและจังหวัด

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
หญิงตั้งครรภ์ สามี ครอบครัวและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ชุมชน/ บุคลากรสาธารณสุข ทุกระดับในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6/ ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1 นางปาณิสรา สิทธินาม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 2 นางสาวปวีณภัสสร์ คล้ำศิริ ตำแหน่ง นักโภชนาการชำนาญการ 3 นางสาวสุปวีณา พละศักดิ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 4 นางสาวดวงนภา ปงกา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 5 นางสาวนุชนารถ อารุณ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 6 นางสาวทองม้วน ศรไชย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 7 นางสาวจุรีภรณ์ ไชยทักษิณ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางปาณิสรา สิทธินาม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางศิริพร จริยาจิรวัฒนา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 6

1. ชื่อโครงการ :
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ (New HPS Plus HL) เขตสุขภาพที่ 6

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
6) ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
7) ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (caries free)

4. cluster :
วัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 21 ) 6.1 เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็ก วัยเรียนวัยรุ่นตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New normal)
5.2 โครงการสำคัญ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ (New HPS Plus HL)

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 มุ่งให้ประเทศไทย มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี และสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัว โดยแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 มีเป้าหมายสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค และคุณภาพชีวิตของประชากรตลอดช่วงชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยเรียนวัยรุ่น มุ่งลดพฤติกรรมเสี่ยง มีความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและภูมิคุ้มกันที่ดี ส่งเสริมกีฬาและโภชนาการเพื่อสุขภาพ ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน เพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยเรียน บุหรี่ แอลกอฮอล์ และสารเสพติด เกมและการพนัน เด็กจมน้ำ ความรุนแรง ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและป้องกันโรคในเด็กวัยเรียน ให้สูงดีสมส่วน แข็งแรง ฉลาด และรอบรู้ด้านสุขภาพ เนื่องจากประชากรเด็กวัยเรียนเป็นช่วงชีวิตที่มีความสำคัญอย่างมาก และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสถานการณ์ที่แตกต่างและเปลี่ยนแปลงไป ต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมากยิ่งขึ้น หากเด็กวัยเรียนไม่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีทักษะชีวิตและทักษะด้านสุขภาพ เพื่อให้รู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และรับรู้วิธีการปรับพฤติกรรมด้านต่างๆ ให้เหมาะสมอาจนำไปสู่ปัญหาทางสุขภาพและโรคต่าง ๆ มากขึ้น จากข้อมูลปีงบประมาณ 2561 – 2564 (ภาคเรียนที่ 1) เด็กวัยเรียนเขตสุขภาพที่ 6 พบภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน มีแนวโน้มสูงขึ้น ร้อยละ 12.01, 13.61, 13.65 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดคือ ไม่เกิน ร้อยละ 10 ภาวะเตี้ย ร้อยละ 4.97, 8.69, 7.89 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดคือ ไม่เกินร้อยละ 5) การให้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในเด็กวัยเรียนเพียงร้อยละ 61.04 (ข้อมูล HDC ณ วันที่ 16 กันยายน 2564) จากข้อมูลดังกล่าว ทำให้ทราบว่าการส่งเสริมสุขภาพ และการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่เด็กวัยเรียนเขตสุขภาพที่ 6 ยังต้องเร่งแก้ไขและส่งเสริมให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด งานวัยเรียน วัยรุ่น กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 จึงจัดทำโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ (New HPS Plus HL) เขตสุขภาพที่ 6 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนและวางแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความรอบรู้ให้เด็กเติบโตเต็มศักยภาพ สูงดี สมส่วนแข็งแรง ฉลาด มีทันตสุขภาพที่ดี รวมทั้งมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1 เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New normal) 2 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในยุคดิจิตัล 3 เสริมสร้างสมรรถนะ ผู้พิทักษ์อนามัยนักเรียนการเฝ้าระวังภัยคุกคามสุขภาพอย่างปลอดภัย 4 พัฒนาระบบและกลไกการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.พัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ HPS Plus HL เขตสุขภาพที่ 6 8 จังหวัด
2.เตรียมความพร้อมภาคีเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ก่อนการเปิดภาคเรียนในสถานศึกษา 8 จังหวัด
3.พัฒนาหลักสูตรผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน 1 รูปแบบ
4.เด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน 67 ร้อยละ
5.เด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free) 71 ร้อยละ
6.นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 50 ร้อยละ
7.นักเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 50 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงเวลา : การดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนปฏิบัติงาน 100 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
จัดทำโครงการ วางแผน และกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน 2 ประสานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม, รณรงค์, จัดกิจกรรม 3 ดำเนินการตามแผน 4 สรุปผลการดำเนินงานและรายงานต่อหน่วยงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน 1 รูปแบบ 1 ต.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564 5,400.00
2 ขับเคลื่อนการออกกำลังกายรูปแบบใหม่ตามแพลตฟอร์ม ก้าวท้าใจ 4 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2565 0.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ HPS Plus HL เขตสุขภาพที่ 6 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 4,800.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ HPS Plus HL เขตสุขภาพที่ 6 8 จังหวัด 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 4,800.00
5 เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน เด็กพิเศษ 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
6 ประเมินรับรอง (HLS, รร.สส.,เครือข่าย เด็กไทยฟันดี) 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
7 รณรงค์สื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพ “ดื่มนมจืด ยืดความสูง” เนื่องในวันดื่มนมโลก,วันเด็กแห่งชาติ 8 จังหวัด 1 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 0.00
8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมภาคีเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ก่อนการเปิดภาคเรียนในสถานศึกษา 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564 5,000.00
9 สนับสนุนวิชาการ และร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการภาวะโลหิตจางวัยเรียนวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
10 ติดตามการดำเนินงาน การคัดกรองสายตาเด็ก ในโครงการเด็กไทยสายตาดี 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
11 ประสานเครือข่ายขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม สถานพินิจเด็กและเยาวชน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
12 ขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม TSC plus และ Thai save thai 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
13 ขับเคลื่อนโปรแกรม ประเมินโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ New HPS 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
14 ขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม Yellow book 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
15 จัดทำฐานข้อมูลการคัดกรองสุขภาพเด็กพิเศษ ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ 13 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
16 ประสานเครือข่ายคัดเลือกแกนนำนักเรียน และพัฒนายกระดับสมรรถนะเป็นผู้พิทักษ์อนามัยนักเรียน 200 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564 0.00
17 ติดตามการพัฒนาสมรรถนะผู้พิทักษ์อนามัยนักเรียน 200 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564 0.00
รวมเป็นเงิน 20,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
20,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
8 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 6

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้บริหาร จนท.สธ.ทุกระดับ เครือข่ายสถานศึกษา ภาครัฐและเอกชน ผู้ปกครอง นักเรียน และจนท.ศูนย์อนามัยที่ 6

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ครู และนักเรียน เขตสุขภาพที่ 6

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1 นางสาวกฤษณา วงษ์วรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2 นางวริสา คุณากรธำรง ตำแหน่ง นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ 3 นางนงลักษณ์ สุขเอี่ยม ตำแหน่ง พยาบาลชำนาญการพิเศษ 4 นางสาวขนิษฐา สมตั้ง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 5 นางสาวลำใย ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 6 นางสาววรารัตน์ เหล่าสูง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 7 นางสาวเลขญา วัฒน์ชัยพนา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 8 นางสาวธนภรณ์ อินทร์โสม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 9 นางสาวกนิษฐ ฟุ่มเฟือย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 10 นายจิรภัทร์ ชัยพิมพ์พา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 11 นางสาวเพ็ญลักษณ์ สุดลอย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางวริสา คุณากรธำรง และ นางสาวกฤษณา วงษ์วรรณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางศิริพร จริยาจิรวัฒนา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 7

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
6) ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน

4. cluster :
คทง.โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 2 ) 1.2 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
เด็กและเยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ได้รับโอกาสไม่เท่ากับเด็กปกติ ขาดโอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพ พบปัญหาทุพโภชนาการ เช่น การได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ น้ำหนักน้อย เตี้ย รูปร่างไม่สมส่วน ทำให้กรมอนามัยดำเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ โดยการส่งเสริมภาวะโภชนาการของเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนเข้าสู่เด็กวัยเรียนและเยาวชน โดยจัดอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน อาทิเช่น การจัดอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน สะอาดและปลอดภัย ส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน พัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ส่งเสริมทักษะที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง และจัดระบบเฝ้าระวังทางโภชนาการที่มีประสิทธิภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ดำเนินงานภายใต้กรมอนามัย ในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเขตสุขภาพที่ 6 มาโดยตลอด มีการอบรมให้ความรู้ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำในพื้นที่ 4 จังหวัด คือจังหวัดจันทบุรี, ตราด, สระแก้ว และฉะเชิงเทรา ให้มีความรู้ด้านสุขภาพ จึงจัดโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้ครู นักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน รวมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาบุคคลากรในชุมชนถิ่นทุรกันดาร ให้มีสุขภาพดี มีความรู้ด้านสุขภาพ (HLS) และมีการเฝ้าระวังคัดกรองภาวะสุขภาพร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ สู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 2 เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดารสูงดีสมส่วน แข็งแรง ฉลาด

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.พัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ เด็กไทยทำได้ สู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 4 จังหวัด
2.เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 4 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 จัดทำโครงการ วางแผน และกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน 2 ประสานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม, จัดกิจกรรม 3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ 4 ดำเนินการตามแผน 5 สรุปผลการดำเนินงานและรายงานต่อหน่วยงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ เด็กไทยทำได้ สู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 2 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 10,000.00
รวมเป็นเงิน 10,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
10,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2564 - 31 ธ.ค. 2564

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :

19. ผู้เสนอโครงการ :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 8

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยเจริญพันธุ์แบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
9) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน

4. cluster :
วัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 25 ) 7.1 พัฒนาระบบและส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยเจริญพันธุ์แบบบูรณาการ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(พ.ศ.2560 - 2579) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) เตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี(พ.ศ.2560-2579) เน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ โดยลดปัจจัยเสี่ยงและการเจ็บป่วย จากข้อมูลสุขภาพกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น พบว่า เป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางชีวะ สรีระ จิตวิทยา ซึ่งมีโอกาส(Timing) ที่ไวต่อการรับผลกระทบต่อสุขภาพเชิงลบ จากข้อมูลอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ในปี 2555 และปี 2562 พบว่ามีแนวโน้มลดลง ประเทศไทย 53.4 เป็น 31.3 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน และเขตสุขภาพที่ 6 จาก 69.4 เป็น 39.2 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน โดยจังหวัดที่พบอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี สูงสุดจังหวัดระยอง (45.9 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน) รองลงมาจังหวัดชลบุรี (43.6 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน) และต่ำสุดจังหวัดสมุทรปราการ (29.4 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน) จากรายงานเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น พบว่าก่อนตั้งครรภ์ แม่วัยรุ่นเป็นนักเรียน นักศึกษาถึงร้อยละ 48.5 ขณะตั้งครรภ์แม่วัยรุ่นที่เรียนในระบบการศึกษาปกติ พบว่าหยุดเรียนหรือลาออก ร้อยละ 43.7 และหลังจากที่คลอดบุตรแม่วัยรุ่นส่วนใหญ่อยู่บ้านเพื่อเลี้ยงดูบุตรถึง ร้อยละ 50.0 การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ร่วมสร้างระบบการเฝ้าระวัง ส่งเสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างเกราะป้องกันภัยทุกระดับ จากผลการขับเคลื่อนดำเนินงาน เขตสุขภาพที่ 6 พบว่า 1)การขับเคลื่อนดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ของคณะอนุกรรมการ ฯ มีข้อเสนอให้มีการบูรณาการแผนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมเครือข่าย และจัดทำแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 2)บทบาทของกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการจัดระบบบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น โดยการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น พ.ศ.2563 มีสถานบริการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 73 แห่ง ผ่านการรับรอง จำนวน 10 แห่ง (ร้อยละ 13.7) นอกจากนี้ยังดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายระดับอำเภอในการดำเนินการตามมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 69 อำเภอ ผ่านการรับรอง จำนวน 66 แห่ง (ร้อยละ 95.7) และ3)การขับเคลื่อนหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิด ได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวรเป็นปัจจัยสำคัญลดการตั้งครรภ์ซ้ำของวัยรุ่น งานวัยเรียน วัยรุ่น กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2565 เพื่อสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมเด็กวัยเรียน วัยรุ่นให้มีสุขภาพดี เสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะด้านสุขภาพ รวมถึงมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เหมาะสมตามวัย ต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1 ขับเคลื่อน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 2 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 3 พัฒนาและยกระดับการจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น 4 ขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นด้วยการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีและกลยุทธ์ดิจิทัล

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด 6 จังหวัด
2.พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ในการให้บริการยาฝังคุมกำเนิด 20 คน
3.ประเมินรับรองมาตรฐาน YFHS ฉบับ พ.ศ. 2563 และมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ (Amphoe Online) 8 จังหวัด
4.พัฒนาเครือข่ายบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย และการส่งต่อ 1 ครั้ง
5.สื่อสาร Platform Green Book ด้วย Teen Club วัยใสพลังบวก 8 จังหวัด
6.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน 25 หน่วยนับ
7.การตั้งครรภ์ซ้าในหญิง อายุน้อยกว่า 20 ปี 13 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิด ได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร 80 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : รายงานรูปแบบการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6 1 ฉบับ
3.เชิงเวลา : ดำเนินการได้ตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด 100 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ประชุมทีมวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน และกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน 2 จัดทำโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 3 ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงาน 4 ประสานผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน 5 ดำเนินการตามแผนกิจกรรม/โครงการ 6 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 7 สรุปผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การพัฒนาเครือข่ายบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย และการส่งต่อ เขตสุขภาพที่6 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 0.00
2 ติดตามการส่งเสริมความรอบรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต สำหรับวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี 2 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
3 สรุปรายงานการสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียน เขตสุขภาพที่ 6 พ.ศ.2564 3 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
4 ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนายกระดับคุณภาพบริการเครือข่ายสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
5 ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด 6 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 200,000.00
6 นิเทศ ติดตาม ประเมินรับรองมาตรฐาน YFHS ฉบับ พ.ศ. 2563 และมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ (Amphoe Online) 8 จังหวัด 1 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 0.00
7 การสื่อสาร Platform Green Book ด้วย Teen Club วัยใสพลังบวก 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
8 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ในการให้บริการยาฝังคุมกำเนิด 20 คน 1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 50,000.00
รวมเป็นเงิน 250,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
250,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
8 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 6

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น ทุกระดับ ทั้งภาครัฐและเอกชน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
วัยเรียนวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1 นางสาวกฤษณา วงษ์วรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2 นางวริสา คุณากรธำรง ตำแหน่ง นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ 3 นางนงลักษณ์ สุขเอี่ยม ตำแหน่ง พยาบาลชำนาญการพิเศษ 4 นางสาวขนิษฐา สมตั้ง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 5 นางสาวลำใย ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 6 นางสาววรารัตน์ เหล่าสูง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 7 นางสาวเลขญา วัฒน์ชัยพนา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 8 นางสาวธนภรณ์ อินทร์โสม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 9 นางสาวกนิษฐ ฟุ่มเฟือย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 10 นายจิรภัทร์ ชัยพิมพ์พา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 11 นางสาวเพ็ญลักษณ์ สุดลอย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางนงลักษณ์ สุขเอี่ยม และ นางสาวกฤษณา วงษ์วรรณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางศิริพร จริยาจิรวัฒนา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 9

1. ชื่อโครงการ :
โครงการชุมชนเป็นฐานจัดการครอบครัวรอบรู้สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 6

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
12) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
วัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 26 ) 8.1 การเตรียมความพร้อมประชากรไทยด้านอาหารและโภชนาการเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการชุมชนเป็นฐานจัดการครอบครัวรอบรู้สุขภาพ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
รายงานสถานการณ์ประชากรวัยทำงาน (อายุ 15 – 59 ปี) จำนวน 56.46 ล้านคน ของประเทศไทย ที่อยู่ในวัยแรงงาน พร้อมทำงาน 38.32 ล้านคน (ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ค.2562) สำหรับจำนวนผู้มีงานทำ 37.78 ล้านคน ประกอบด้วยผู้ทำงานในภาคเกษตรกรรม 10.58 ล้านคน นอกภาคเกษตร 27.20 ล้านคน โดยผู้ทำงานในภาคเกษตรกรรมลดลง 6.9 แสนคน และเคลื่อนไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งในด้านแรงงาน และภาคบริการ ประชากรวัยทำงานมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs)เพิ่มขึ้นจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ การบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุการทำงาน จากยานพาหนะ ความเครียดจากการทำงาน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ใช้สารเสพติดอื่นๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2562 พบว่าอัตราป่วยรายใหม่ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เพิ่มมากขึ้นผู้ป่วยNCDs อัตราป่วยรายใหม่ที่ไม่ลดลง/เพิ่มขึ้น ปี 61 โรคหัวใจและหลอดเลือด =0.05 (ต่อ100) โรคเบาหวานต่อประชากร=709.92 (ต่อ100,000) โรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร=1322.09 (ต่อ100,000) โรคหลอดเลือดสมอง=91.13 (ต่อ100,000) ประชากรวัยทำงานมีดัชนีมวลกายเกิน(BMIมากกว่า 25 ตารางเมตร) ร้อยละ48.5, 48.3, 48.28 ตามลำดับ ของเขตสุขภาพที่ 6 พบว่ามีสถานการณ์เหมือนกันคือ ประชาชนวัยทำงานได้รับการคัดกรองค่า BMI มีจำนวนมากกว่าครึ่งเล็กน้อย เมื่อพิจารณาค่า BMI ปกติในวัยทำงานตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย พบว่า ระดับประเทศและเขตสุขภาพที่ 6 เหมือนกันคือ วัยทำงานตอนต้นและตอนกลางมีค่า BMI ปกติมากกว่าค่า Base line และค่าเป้าหมายในปี พ.ศ.2564 แต่วัยทำงานตอนปลายมีค่า BMI ปกติน้อยกว่าค่า Base line และค่าเป้าหมายในปี พ.ศ.2564 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า วัยทำงานเมื่อมีอายุมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะมีค่า BMI เกินค่ามาตรฐาน สถานการณ์ประชากรวัยทำงาน อายุ 18 –59 ปี มีรอบเอว และค่าดัชนีมวลกายปกติ ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 6 พบว่า มีรอบเอวปกติ ร้อยละ 59.96 และ BMI ปกติ ร้อยละ 51.48 โดยจังหวัดสมุทรปราการ มีรอบเอวปกติมากที่สุด ร้อยละ 69.24 และ BMI ปกติมากที่สุด ร้อยละ 61.57 สำหรับการเปรียบเทียบผลสำรวจพฤติกรรมสุขภาพหลัก ที่พึงประสงค์ของประชาชนวัยทำงานในเขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2562-2564 พบว่าประชาชนวัยทำงานอายุ 15-59 ปี กินผัก5 ทัพพีต่อวัน ร้อยละ 55.00 , 72.12 และ 72.33 ตามลำดับ มีกิจกรรมทางกายมากกว่า หรือเท่ากับ 150 นาที ร้อยละ 22.07, 65.24 และ 69.52 ตามลำดับ นอนถึง 7-9 ชั่วโมงต่อวัน ร้อยละ 61.90, 49.09 และ 49.11 ตามลำดับ แปรงฟันก่อนนอนนาน 2 นาที ร้อยละ 61.15, 62.6 และ 66.34 ตามลำดับ ซึ่งการประชุมมีข้อสรุปการดำเนินการต่อไปในการพัฒนามาตรการปรับพฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ผลกระทบสำคัญอีกประการต่อสังคม คือ ความสูญเสียความสามารถของแรงงาน จากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและความพิการ จากปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมากกว่าทั้งด้านพฤติกรรม เช่น การบริโภคอาหารคุณภาพต่ำ สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยา เช่น ภาวะน้ำหนักเกิน และภาวะความดันโลหิตสูง การเลือกรับประทานอาหารที่ไม่สมดุลทางโภชนาการและการเพิ่มปริมาณอาหารที่ไม่ส่งเสริมสุขภาพในท้องตลาด เป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดภาวะโรคอ้วน และการเลือกรับประทานบริโภคอาหารที่ไม่สมดุล ประกอบกับมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ และพบว่า ร้อยละ 27 ของผู้ใหญ่ ซึ่งไปในทิศทางเดียวกันกับในประเทศไทย โดยผลสำรวจการมีกิจกรรมทางกายระดับประเทศ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา กระทั่งช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สถานการณ์ภาพรวมด้านการมีกิจกรรมทางกายของประชากรไทยเป็นไปในเชิงบวก โดยระดับการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 66.3 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 74.6 ในปี 2562 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 คิดเป็นอัตราเพิ่มเฉลี่ยที่ร้อยละ 1.04 ต่อปี ทั้งนี้ในปี 2558 เป็นปีที่มีอัตราเพิ่มสูงที่สุด (ร้อยละ 3.4) ขณะที่ในปีถัดมา (พ.ศ. 2559) เป็นปีที่มีอัตราต่ำที่สุด (ร้อยละ -0.8) และในปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของประชากรไทยโดยพบว่าการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของประชากรไทยในภาพพรวมลดลงจากปีก่อนร้อยละ 19.1 มาอยู่ที่ร้อยละ 55.5 ซึ่งนับเป็นอัตราที่อยู่ในระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่มีการสำรวจมาตั้งแต่ปี 2555 ปัญหาข้างต้น จึงได้มีการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ให้ประชาชน ได้ดำเนินกิจกรรมมา 3 season ผ่าน“ดิจิตอล แพลตฟอร์ม ก้าวท้าใจ”เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายมากขึ้น โดยศูนย์อนามัยที่ 6 นำมาประยุกต์ใช้กับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้ประชาชนซึ่งดำเนินการผ่าน “กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 1” ที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย คือบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ (Health Model) และนำร่องสู่การขยายผลสู่ประชาชนทุกกลุ่มวัย ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต และสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาและกิจกรรมก้าวท้าใจ “Season 2 ต้านภัยโควิด 19” เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมและเพียงพอในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ซึ่งในปัจจุบันกรมอนามัยได้ดำเนิน “กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3” ที่บูรณาการร่วมกับโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพระดับชาติด้านกิจกรรมทางกาย ตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561 – 2573 เพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายของคนไทย และขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกายในมิติของการออกกำลังกายลงสู่ท้องถิ่น ขยายผลกลุ่มเป้าหมายลงสู่สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาทั่วไปของประเทศ ศูนย์อนามัยที่ 6 จึงได้จัดโครงการชุมชนเป็นฐานจัดการครอบครัวรอบรู้สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 6 เพื่อบูรณาการร่วมกับกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกาย 8 จังหวัด โดยใช้กลไกของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และประชาชนมีการสร้างเสริมสุขภาพและมีความรอบรู้ด้านกิจกรรมทางกาย และให้ชุมชนเป็นฐานในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่จัดทำรูปแบบที่น่าสนใจและสื่อสารไปสู่ประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอและมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์มีสุขภาพดี

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านอาหารและโภชนาการสาหรับประชาชนวัยทำงาน 2 ประชาชนวัยทางานมีแหล่งอาหารที่เอื้อต่อการมีภาวะโภชนาการดี (ดัชนีมวลกายปกติ) 3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายเสมอเพิ่มขึ้น 4 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์วัยทำงานในเขตสุขภาพที่ 6 ในสถานบริการ สถานประกอบการเอกชน ท้องถิ่น และชุมชน 5 เพื่อสำรวจข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์วัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 6

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ชุดข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์วัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 6 1 ชุด
2.ประชาชนเข้าถึงและลงทะเบียนใช้ดิจิตัล แพลดฟอร์ม ส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและกิจกรรมทางกาย 8 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : กลุ่มวัยทำงานตอบแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์วัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 6 41023 ครอบครัว
2.เชิงปริมาณ : มีประชาชน ในเขตสุขภาพที่ 6 ผ่านการอบรมหลักสูตรอาหารและโภชนาการสาหรับประชาชนผ่าน mooc.anamai 80 คน
3.เชิงปริมาณ : เกิดกลไกการขับเคลื่อนส่งเสริมการออกกำลังกายสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 1 แห่ง
4.เชิงคุณภาพ : เขตสุขภาพมีการขับเคลื่อนมีการดำเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์วัยทำงานในเขตสุขภาพที่ 6 แบบบูรณาการ 1 ชุด
5.เชิงคุณภาพ : เขตสุขภาพมีการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพโดยบูรณาการกิจกรรมทางกาย อาหาร อารมณ์ ด้วยการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและพฤติกรรมสุขภาพด้านอื่นๆภายใต้แพลตฟอร์ม “ก้าวท้าใจ” 1 แห่ง
6.เชิงเวลา : มีการดำเนินกิจกรรมในโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 ศึกษาข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์วัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 6 1.1 ประสานความร่วมมือการดำเนินงานเรื่องการศึกษาพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์วัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 6 1.2 สำรวจข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์วัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 6 1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์วัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 6 1.4 ติดตามการดำเนินงานการศึกษาพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์วัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 6 1.5 สรุปผลการดำเนินงาน 2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์เปิดตัวมหกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายแบบชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ตามบริบทของพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 6 2.1 จัดทำข้อมูลสำหรับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 2.2 ประสานพื้นที่ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 2.3 ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดตัวมหกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย เขตสุขภาพที่ 6 (ก้าวท้าใจ Season 4) และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการออกกาลังกายตามบริบทของพื้นที่ 2.4 สรุปผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในชุมชน ในประเด็น -Food 4 health -mooc.anamai -H4U -ก้าวท้าใจ 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและก้าวท้าใจ season 4 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565 10,950.00
3 เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ ติดตามส่งเสริมให้พื้นที่มีการดำเนินงานดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงาน ในระดับพื้นที่ 1 ครั้ง 1 เม.ย. 2565 - 30 เม.ย. 2565 4,050.00
รวมเป็นเงิน 15,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
15,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1 ผู้รับผิดชอบของ สสจ. /รพ./รพสต. 2 ผู้รับผิดชอบงานสถานประกอบการ 3 ประชาชนทุกกลุ่มวัย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2 สถานศึกษา 3 สถานประกอบการ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1 นางทิพย์วรรณ จูมแพง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 2 นางอารยา เกษมสำราญกุล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3 นางสาวศศิมาภรณ์ อิ่มชม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4 นางสาวพัชรา พลเยี่ยม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 5 นางสาววริยา บุญทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 6 นางสาวเสาวลักษณ์ ท้วมเจริญ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางทิพย์วรรณ จูมแพง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางศิริพร จริยาจิรวัฒนา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 10

1. ชื่อโครงการ :
โครงการองค์กรเป็นฐานจัดการวัยทำงานรอบรู้สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 6

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
11) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

4. cluster :
วัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 31 ) 9.22 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงาน
5.2 โครงการสำคัญ โครงการองค์กรเป็นฐานจัดการกลุ่มวัยรอบรู้สุขภาพ (การเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดีในสถานประกอบการ)

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ประชากรวัยทำงานเป็นกลุ่มประชากรที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ มีบทบาทเป็นทั้งผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นผู้นําครอบครัว และต้องดูแลประชากรกลุ่มวัยต่าง ๆ ในครอบครัว จากข้อมูลสํานักงานสถิติแห่งชาติปี พ.ศ.2558 พบว่าประชากรวัยทำงาน อายุ 15-59 ปี มีจำนวน 43 ล้านคน เป็นเพศหญิง 22 ล้านคนและเพศชาย 21 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 66 ของประชากรทั้งหมด ปัญหาด้านพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพที่พบในกลุ่มนี้ ได้แก่ ภาวะอ้วน จากผลการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจฯ ครั้งที่ 4 เมื่อปี 2552 ความชุกของภาวะอ้วน (BMI ≥25 กก./ตร.เมตร) มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในผู้หญิงความชุกเพิ่มจากร้อยละ 40.7 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 41.8 ในปี 2557 ส่วนในผู้ชาย เพิ่มจากร้อยละ 28.4 เป็นร้อยละ 32.9 ในการสำรวจปัจจุบันภาวะอ้วนลงพุงมีความชุกเพิ่มขึ้นเช่นกัน ในผู้หญิงร้อยละ 45 และผู้ชายร้อยละ 18.6 ในปี 2552 เพิ่มเป็นร้อยละ 51.3 และ 26.0 ในปี 2557 ตามลำดับ จากข้อมูลภาวะอ้วนเขตสุขภาพที่ 6 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัด 8 จังหวัดคือ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรีและสระแก้ว มีจำนวนประชากรใน พ.ศ.2562-2564 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีเพศชายจำนวนน้อยกว่าเพศหญิง พบว่า พ.ศ.2564 มีประชากรทุกกลุ่มวัย รวมจำนวน 6,199,296 คน เป็นเพศชายจำนวน 3,025,334 คน คิดเป็นร้อยละ 48.80 และเพศหญิงจำนวน 3,173,962 คน คิดเป็นร้อยละ 51.20 ซึ่งสถานการณ์ค่าดัชนีมวลกาย (ค่า BMI) ปกติของประชาชนวัยทำงานอายุ 18-59 ปี ของประเทศไทย (เขตสุขภาพที่ 1-12) และของเขตสุขภาพที่ 6 พบว่ามีสถานการณ์เหมือนกันคือ ประชาชนวัยทำงาน พบว่ามีค่า BMI น้อยกว่าค่าเป้าหมายทั้งระดับ Base line และค่าเป้าหมายในปี พ.ศ.2564 เมื่อพิจารณาค่า BMI ปกติในวัยทำงานตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย พบว่า ระดับประเทศและเขตสุขภาพที่ 6 เหมือนกันคือ วัยทำงานตอนต้นและตอนกลางมีค่า BMI ปกติมากกว่าค่า Base line และค่าเป้าหมายในปี พ.ศ.2564 แต่วัยทำงานตอนปลายมีค่า BMI ปกติน้อยกว่าค่า Base line และค่าเป้าหมายในปี พ.ศ.2564 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า วัยทำงานเมื่อมีอายุมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะมีค่า BMI เกินค่ามาตรฐาน สถานการณ์ประชากรวัยทำงานอายุ 18 –59 ปี มีรอบเอวและค่าดัชนีมวลกายปกติ ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 6 พบว่า มีรอบเอวปกติ ร้อยละ 59.96 และ BMI ปกติ ร้อยละ 51.48 โดยจังหวัดสมุทรปราการ มีรอบเอวปกติมากที่สุด ร้อยละ 69.24 และ BMI ปกติมากที่สุด ร้อยละ 61.57 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆที่ พบส่วนใหญ่มีสาเหตุจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม การส่งเสริมสุขภาพ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายมิติสุขภาพ เข้าใจหลักและวิธีปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพได้อย่างถูกต้อง สถานการณ์ในปัจจุบันพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างอาหารที่รับประทานและการออกกำลังกายพบว่าคนไทยกินผักและผลไม้ต่ำกว่ามาตรฐาน ส่วนการกินน้ำตาลและไขมันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่การเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไปลดลง ปัจจุบันพบภาวะอ้วนและลงพุงมากขึ้นประมาณว่าประชากรในประเทศไทยที่มีอายุมากกว่า 35 ปีมีเส้นรอบพุงเกินเกณฑ์ที่กำหนดโดยพบว่าผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ประชาชนมีการออกกำลังกายน้อยลง ทำให้ร่างกายอ่อนแอ และปัจจุบันปัญหาโรคไม่ติดต่อได้เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ จากความสำคัญดังกล่าว ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี จึงเล็งเห็นว่า ควรส่งเสริมให้ประชาชนวัยทำงานในสถานประกอบการ เขตรับผิดชอบ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของเลือกรับประทานอาหารและการออกกำลังกายโดยเน้นชุดความรู้ 10 ชุด เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมีความตระหนักตื่นตัว เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพวัยทำงานให้ร่างกายแข็งแรง ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าวด้วย ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นแนวทางที่จะต้องปรับเปลี่ยนในช่วงไวรัสระบาดเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ไปพร้อมกันทั่วโลก

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อส่งเสริมวัยทำงานรอบรู้สุขภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีของวัยแรงงานในสถานประกอบการ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรอบรู้วัยแรงงานสุขภาพดีในสถานประกอบการ 10 package ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 8 จังหวัด
2.วัยทำงานมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 50 ร้อยละ
3.วัยทำงาน อายุ 18-59 ปี ได้รับการตรวจดัชนีมวลกาย 60 ร้อยละ
4.อัตราความรอบรู้ด้านสุข ภาวะของประชาชน 50 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : เกิดกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงาน 10 package 8 แห่ง
2.เชิงปริมาณ : มีการประเมินรับรอง Healthy canteen และเมนูชูสุขภาพ 8 แห่ง
3.เชิงปริมาณ : มีผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตสุขภาพที่ 6 ผ่านการอบรมหลักสูตรอาหารและโภชนาการสาหรับผู้ประกอบการร้านอาหารผ่าน mooc.anamai 80 คน
4.เชิงปริมาณ : มีการประเมินรับรองเมนูชูสุขภาพ 50 ตัวอย่าง
5.เชิงคุณภาพ : เขตสุขภาพมีการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมให้ประชาชนรอบรู้สุขภาพภายใต้วิถีชีวิตใหม่ห่างไกล COVID-19 8 แห่ง
6.เชิงเวลา : มีการดำเนินกิจกรรมในโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 ประชุมคณะทำงานให้ประชาชนวัยทำงานรอบรู้สุขภาพดีวัยแรงงานในสถานประกอบการ 2 ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังให้ความรู้ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนวัยทำงานรอบรู้สุขภาพภายใต้วิถีชีวิตใหม่ห่างไกล COVID-19 3 สนับสนุนสื่อเพื่อการขับเคลื่อนในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ประชาชนวัยทำงานรอบรู้สุขภาพภายใต้วิถีชีวิตใหม่ห่างไกล COVID-19 4 ชี้แจงการดำเนินงาน Healthy canteen เมนูชูสุขภาพ Food4Health Health Promoter และmooc.anamai ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 5 สรุปผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรอบรู้วัยแรงงานสุขภาพดีในสถานประกอบการด้วย 10 package (10 ล้านครอบครัว ,ก้าวท้าใจ ,H4U ,GFP) 1 ครั้ง 1 ก.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2565 0.00
2 ประชุมการพัฒนาเมนูชูสุขภาพและโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565 0.00
3 ประชุมสถานประกอบการต้นแบบดำเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้วัยแรงงานสุขภาพดีด้วย 10 package 1 ครั้ง 1 ส.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565 0.00
4 เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงาน ในระดับพื้นที่ 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565 0.00
รวมเป็นเงิน 0.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
0.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ม.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1 ผู้รับผิดชอบของ สสจ. 2 ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมในสถานประกอบการ 3 ประชาชนทุกกลุ่มวัย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2 สถานประกอบการ 3 ประชาชนทุกกลุ่มวัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1 นางทิพย์วรรณ จูมแพง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 2 นางอารยา เกษมสำราญกุล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3 นางสาวศศิมาภรณ์ อิ่มชม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4 นางสาวพัชรา พลเยี่ยม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 5 นางสาววริยา บุญทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 6 นางสาวเสาวลักษณ์ ท้วมเจริญ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางทิพย์วรรณ จูมแพง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางศิริพร จริยาจิรวัฒนา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 11

1. ชื่อโครงการ :
โครงการหน่วยบริการส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางพระราชดำริ เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
11) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

4. cluster :
คทง.โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 7 ) 1.7 ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
กรมอนามัย โดยศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ได้มีการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและมุ่งเน้นสืบสานงานโครงการพระราชดำริ ประจาปีงบประมาณ 2565 จานวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โครงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ และโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค อนามัยสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาสุขภาพ ตามที่กรมอนามัยได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ต้องขังให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ เพื่อออกมาสู่สังคมภายนอก และประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ จากข้อมูลสถิติด้านสุขภาพของผู้ต้องขังในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2560 – 2563) พบว่าจำนวนผู้ต้องขังที่เจ็บป่วย และมาขอรับการรักษาที่สถานพยาบาลในเรือนจำ รวมทั้งการส่งผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยไปยังโรงพยาบาลภายนอก มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมาก ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากนโยบายของผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยให้ผู้ต้องขังเข้าถึงการรักษาตั้งแต่เจ็บป่วยในระยะแรกให้ได้รับการดูแลรักษา ส่งผลให้ค่ารักษาพยาบาลที่รัฐบาลจะต้องสูญเสียไปในการรักษาก็จะเพิ่มสูงขึ้น จากการวิเคราะห์รายงานการเจ็บป่วยผู้ต้องขังในสถานพยาบาล พบโรคที่ผู้ต้องขังมาตรวจรักษาที่สถานพยาบาลในเรือนจำ ส่วนใหญ่จะเป็นโรคพื้นฐาน เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบกล้ามเนื้อ โรคผิวหนัง เหงือกและฟัน โรคระบบทางเดินอาหาร ส่วนโรคที่ต้องส่งตัวไปยังโรงพยาบาลภายนอก ส่วนใหญ่ เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง (เช่น วัณโรค ภูมิคุ้มกันบกพร่อง) โรคของเนื้องอก มะเร็ง ไตวาย โรคเรื้อรัง ไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด และโรคทางจิตเวช) นอกจากนี้ ยังพบโรคระบาดตามฤดูกาล เช่น ไข้หวัดใหญ่ อีสุกอีใส หัด ตาแดง ไข้เลือดออก ซึ่งเป็นโรคพื้นฐานที่ป้องกันได้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (กรมราชทัณฑ์,2564) ซึ่งพบว่าภาวะโลหิตจางอย่างรุนแรงเพิ่มความเสี่ยงทั้งมารดาและทารก ส่งผลให้การตั้งครรภ์ที่ไม่มีคุณภาพ เด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพ จากรายงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย (NHES) ครั้งที่ 3,4,5 พ.ศ.2547, 2552 และ 2557 พบความชุกโลหิตจางในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15-45 ปี ร้อยละ 17.7, 25.7 และ 22.7 ตามลำดับ และจากระบบรายงาน 43 แฟ้ม (ระบบรายงาน HDC : Health Data Center) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบความชุกโลหิตจางในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ของประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ.2560-2562 ร้อยละ 16.96, 16.03 และ 16.44 ตามลำดับ ภาวะโลหิตจางและโรคขาดสารไอโอดีนยังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย ซึ่งพบว่าภาวะโลหิตจางอย่างรุนแรงเพิ่มความเสี่ยงทั้งมารดาและทารก ส่งผลให้การตั้งครรภ์ที่ไม่มีคุณภาพ เด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพ จากรายงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย (NHES) ครั้งที่ 3,4,5 พ.ศ.2547, 2552 และ 2557 พบความชุกโลหิตจางในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15-45 ปี ร้อยละ 17.7, 25.7 และ 22.7 ตามลำดับ และจากระบบรายงาน 43 แฟ้ม (ระบบรายงาน HDC : Health Data Center) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบความชุกโลหิตจางในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ของประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ.2560-2562 ร้อยละ 16.96, 16.03 และ 16.44 ตามลำดับ และโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ในเขตสุขภาพที่ 6 ปี 2561-2563 คิดเป็นร้อยละ 17.51, 18.30 และ 16.62 ตามลำดับ นอกจากนี้ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ได้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีนในปัสสาวะในกลุ่มเสี่ยง คือกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และสำรวจความครอบคลุมของการใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพในระดับครัวเรือน พบว่า ข้อมูลค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์และความครอบคลุมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า (Universal Salt Iodization) ภาพรวมในเขตสุขภาพที่ 6 ยังอยู่ในระดับเพียงพอแต่มีแนวโน้มลดลง เมื่อพิจารณาจากข้อมูลย้อนหลังในปี 2558 2559 2562 2563 พบว่าค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ เท่ากับ 163.50, 175.60 156.20 และ 150.65 ไมโครกรัมต่อลิตร (ค่าเป้าหมาย 150 ไมโครกรัมต่อลิตร) จึงต้องใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพในระดับครัวเรือนและขยายพื้นที่ดำเนินงานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 เพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่ ข้อมูลสถิติโรคมะเร็งของประเทศไทย จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าอัตราการเกิดโรคมะเร็งเต้านมเป็นอันดับ 1 ในเพศหญิง มีอุบัติการณ์ คือ 31.4 ต่อประชากรแสนคน และพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มเป็นมะเร็งเต้านมสูงขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอัตราการเกิดโรคมะเร็งเต้านมในกลุ่มสตรีมีอายุน้อยลง การให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชน การตรวจพบมะเร็งในระยะต้นๆ และได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว พบว่าเป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมได้ ซึ่งการตรวจหาโรคมะเร็งเต้านมที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม โดยกรมอนามัยร่วมมือกับมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 มีจังหวัดที่เป็นพื้นที่ นำร่อง 21 จังหวัด กลุ่มเป้าหมายเป็นสตรีไทยอายุ 30 - 70 ปี ดำเนินการพัฒนาระบบการคัดกรองที่เหมาะสม โดยเริ่มต้นจากการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (BSE) การตรวจเต้านมโดยเจ้าหน้าที่ (CBE) และยืนยันโดย Ultrasound จากผลการดำเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมในระยะ 5 ปีเขตสุขภาพ ที่ 6 ก็ได้มีการดำเนินงาน 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรีและระยอง เพื่อส่งเสริมให้สตรีไทยมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้องและสม่ำเสมอ การพัฒนาศักยภาพแกนนำการตรวจคัดกรองเต้านมด้วยตนเอง และการขยายพื้นที่ดำเนินงานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 จึงเป็นสิ่งที่สำคัญในพัฒนาการทำงานต่อไป จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ในฐานะศูนย์วิชาการระดับเขต มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย จึงได้จัดทำโครงการหน่วยบริการส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางพระราชดำริ เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2565 เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านการดูแลสุขภาพประชาชนวัยทำงานได้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งกายและใจ

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนวัยทำงานในราชทัณฑ์ 2. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางในกลุ่มวัยทำงาน(หญิงวัยเจริญ พันธุ์) ในเขตสุขภาพที่ 6 3. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ในเขตสุขภาพที่ 6 ให้ยั่งยืน 4. เพื่อให้สตรีไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องการดูแลและเฝ้าระวังตนเองจากโรคมะเร็งเต้านมโดยมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอและมีระบบคัดกรองมะเร็งเต้านมที่มีประสิทธิภาพโดยเริ่มจากการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ผู้ต้องขังเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม 8 จังหวัด
2.ค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ไม่น้อยกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร 8 จังหวัด
3.ครัวเรือนมีการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ 20-40 ppm ร้อยละ 90 8 จังหวัด
4.จำนวนชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนที่ผ่านการประเมินเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 8 จังหวัด
5.จำนวนร้านอาหารที่ใช้เกลือและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนเขตสุขภาพ ที่ 6 8 จังหวัด
6.จังหวัดได้รับการพัฒนาระบบการคัดกรองมะเร็งเต้านม 8 จังหวัด
7.สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับนักศึกษาหญิงในสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 1 แห่ง
8.มีชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนที่ผ่านการประเมินเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 8 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : มีร้านอาหารในเขตสุขภาพที่ 6 ที่ใช้เกลือและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนเพิ่มขึ้น 160 แห่ง
2.เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขัง เขตสุขภาพที่ 6 มีความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับผู้ต้องขัง ตามความต้องการในแต่ละประเด็น 8 จังหวัด
3.เชิงปริมาณ : มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคขาดสารไอโอดีนในเขตสุขภาพที่ 6 8 จังหวัด
4.เชิงปริมาณ : มีระบบการคัดกรองมะเร็งเต้านมที่มีประสิทธิภาพ 8 จังหวัด
5.เชิงปริมาณ : การติดตามผลการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม เข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมในเขตสุขภาพที่ 6 1 แห่ง
6.เชิงปริมาณ : มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันไอโอดีนแห่งชาติ (25 มิถุนายน ของทุกปี) 8 จังหวัด
7.เชิงปริมาณ : มีการรณรงค์การควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 8 จังหวัด
8.เชิงคุณภาพ : ค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ก่อนได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนไม่น้อยกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร 8 จังหวัด
9.เชิงคุณภาพ : นักศึกษาอายุ 20 ปี ขึ้นไปในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ 1 แห่ง
10.เชิงคุณภาพ : ในเขตสุขภาพที่ 6 ใช้เกลือและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน เพิ่มขึ้นจำนวน 160 แห่ง 8 จังหวัด
11.เชิงคุณภาพ : ความครอบคลุมเกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพในระดับครัวเรือนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 8 จังหวัด
12.เชิงคุณภาพ : สตรีไทยอายุ 30 - 70 ปี ในเขตสุขภาพที่ 6 มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ 80 ร้อยละ
13.เชิงเวลา : มีการดำเนินกิจกรรมในโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ขั้นเตรียมการ - ศึกษายุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และแนวทางการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานของกระทรวง และกรมอนามัย ใช้หลัก PIRAB ในการจัดทำโครงการ - ศึกษาและทบทวนงานวิจัยการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานในชุมชน - ร่วมประชุมกับส่วนกลางเพื่อรับทราบนโยบาย และแผนการดำเนินงานของกรมอนามัย - จัดทำแผนงานโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ - ประชุมคณะทำงานภายในกลุ่มงานเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ แผนการดำเนินงาน และมอบหมายงาน ขั้นดำเนินการ - ร่วมดำเนินกับกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม ประสานงานผู้รับผิดชอบงานราชทัณฑ์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ของเขตสุขภาพที่ 6 เพื่อทราบปัญหาความต้องการนำมาวางแผนการดำเนินงาน (การสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม) - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการเป็นวิทยากรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ (อสรจ.) ตามความต้องการในแต่ละประเด็น กำกับติดตามผลการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมและบริการทันตสุขภาพ การติดตามประเมินผล (M&E) - ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน และร่วมประชุมกับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค - สรุปผลการดำเนินงาน - จัดส่งสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรอบรู้เรื่องด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมและบริการทันตสุขภาพ - สรุปผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 รณรงค์โครงการสาวไทยแก้มแดง เพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 1 จังหวัด 1 ก.พ. 2565 - 28 ก.พ. 2565 10,000.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรอบรู้สตรีไทยรุ่นใหม่ พ้นภัยมะเร็งเต้านม ในสถานศึกษา 1 จังหวัด 1 ก.พ. 2565 - 28 ก.พ. 2565 29,500.00
3 นิเทศติดตามผลการดำเนินงานการสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและบริการทันตะสุขภาพ 5 แห่ง 1 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 20,000.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน เขตสุขภาพที่ 6 (ระบบออนไลน์) 8 จังหวัด 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 12,000.00
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม เขตสุขภาพที่ 6 (ระบบออนไลน์) 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564 11,600.00
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ 150 คน 1 มิ.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 59,400.00
7 เฝ้าระวังคุณภาพเกลือบริโภคในครัวเรือน 400 ชุด 1 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565 30,000.00
รวมเป็นเงิน 172,500.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
172,500.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 ทั้ง 8 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ อาสาสมัครเรือนจำ และผู้ต้องขัง ในเขตสุขภาพที่ 6 มีความรอบรู้ ด้านส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ อาสาสมัครเรือนจำ และผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานโครงการพระราชดำริ ในเขตสุขภาพที่ 6

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1 นางทิพย์วรรณ จูมแพง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 2 นางอารยา เกษมสำราญกุล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3 นางสาวศศิมาภรณ์ อิ่มชม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4 นางสาวพัชรา พลเยี่ยม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 5 นางสาววริยา บุญทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 6 นางสาวเสาวลักษณ์ ท้วมเจริญ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางทิพย์วรรณ จูมแพง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางศิริพร จริยาจิรวัฒนา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 12

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care) เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
วัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 35 ) 10.3 ส่งเสริมการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกายเพื่อลดโอกาสการหกล้มของผู้สูงอายุ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care) ปี 2565

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากการคาดประมาณประชากร พบว่าในปี 2583 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปถึง 20.5 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ของจำนวนประชากรไทยทั้งหมด (สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2553) โดยสถานการณ์ผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 6 ในปี 2562-2564 พบว่า ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ร้อยละ14.83, 15.37 และ 15.82 ตามลำดับ ซึ่งน้อยกว่าระดับประเทศ ( ร้อยละ 16.72, 17.35 และ17.81) จังหวัดที่มีแนวโน้มประชากรผู้สูงอายุสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ จังหวัด ชลบุรี สมุทรปราการ และระยอง การคัดกรองผู้สูงอายุจำแนกตามความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันปีงบประมาณ 2562-2564 ในผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 6 พบว่า ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (Barthel Activities of Daily Living : ADL) ร้อยละ 87.03 83.03 และ 81.17 ผลจากการคัดกรองฯ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มติดสังคม ร้อยละ 97.15 97.62และ 97.31 รองลงมาเป็นผู้สูงอายุติดบ้าน ร้อยละ 2.23 1.73 และ 2.07 และกลุ่มติดเตียงพบร้อยละ 0.62 0.65 และ0.61 (ข้อมูล HDC ณ วันที่ 15 กันยายน 2564) ซึ่งโครงสร้างประชากรไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะส่งผลต่อการพัฒนาของประเทศ เนื่องจากการลดลงของจำนวนและสัดส่วนของประชากร วัยแรงงานจะกระทบศักยภาพการผลิต นอกจากนี้การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และมีโรคที่เกี่ยวเนื่องกับความเสื่อมถอยของร่างกาย ส่งผลให้รายจ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยร่วมที่สำคัญ 2 ปัจจัย คือ ค่าใช้จ่ายทางสุขภาพที่สูงขึ้นตามอายุ และ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ “ก่อนการเสียชีวิต” นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุไทยร้อยละ 95 มีความเจ็บป่วยด้วยโรคหรือมีปัญหาสุขภาพ อาทิ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ข้อเข่าเสื่อม โรคซึมเศร้า พิการและติดบ้านติดเตียง ในการเข้าสู้สังคมผู้สูงอายุจะทำให้เกิดผลกระทบในเรื่องเศรษฐกิจมากพอควร รัฐบาลจึงได้มีพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 2546 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนตามกฎหมาย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี โดยกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า “ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น และภายใน 10 ปี อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 85 ปี อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 75 ปี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์สำหรับวัยผู้สูงอายุ คือ 1.กิจกรรมทางกายระดับปานกลาง สะสม 150 นาที/สัปดาห์ 2.การรับประทานผักสด ผลไม้สด เป็นประจำ 3.การดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว 4.การไม่สูบบุหรี่ /ไม่สูบยาเส้น 5.การไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เช่นสุรา เบียร์ ยาดองเหล้า 6.มีการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย 7.นอนหลับบอย่างเพียงพอ อย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมง 8.การดูแลสุขภาพช่องปาก ซึ่งจากการ สำรวจพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุไทย ปี 2558 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 8.95 คะแนน จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน สัดส่วนของผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ มีเพียงร้อยละ 12.3 โดยพฤติกรรมการออกกำลังกาย เป็นพฤติกรรมที่มีสัดส่วนของผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติสูงสุด ร้อยละ 22 และจากการสำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทย ปี 2556 พบว่า ผู้สูงอายุไทยมีความเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 41 โรคเบาหวาน ร้อยละ 18 พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เพียงร้อยละ 26 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 30) และการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 6 พบว่า รอบเอวชายเกินเกณฑ์ร้อยละ 69.3 รอบเอวหญิงเกินเกณฑ์ร้อยละ 69.3 ค่าดัชนีมวลกายอ้วนร้อยละ 39.6 โรคประจำตัว เป็นโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 53.3 โรคไขมันในเลือดร้อยละ 39.8 และโรคเบาหวาน 25.6 ใน 1 ปีที่ผ่านมาผู้สูงอายุเคยหกล้ม ร้อยละ 26.9 หกล้มในบ้าน ร้อยละ 15.6 หกล้มนอกบ้าน ร้อยละ 11.7 สาเหตุการหกล้มส่วนใหญ่ สะดุดสิ่งกีดขวาง ร้อยละ 11.1 ลองลงมาลื่น ร้อยละ 7.1 และจากแขนขาอ่อนแรง ร้อยละ 1.3 ผู้สูงอายุได้รับบาดเจ็บจากการหกล้ม ร้อยละ 19.6 ส่วนใหญ่มีอาการฟกช้ำ ร้อยละ 10.9 ลองลงมามีอาการถลอก ร้อยละ 4.0 อาการปวด ร้อยละ 4.7 และ กระดูกหัก ร้อยละ 1.3 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความรู้ด้านสุขภาพโดยตอบคำถามในประเด็น 3 อ. 2 ส. ถูกต้อง ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ร้อยละ 14.2 (ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 6,2562) จากการทบทวนและการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ พบว่า ปัญหาการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเสียชีวิต ความพิการ และการดูแลของครอบครัว รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุ จากปัญหาและสถานการณ์ดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2560 - 2579) จึงกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ (1) การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เป็นเลิศ (Prevention &Promotion Excellence) (2) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) (3) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) (4) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ที่สำคัญคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 “การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค”ในแผนที่ 1 ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) โดยเฉพาะการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุไทยเป็นหลักชัยของสังคม ศูนย์อนามัยที่ 6 ในฐานะศูนย์วิชาการเขต ซึ่งมีบทบาทหน้าที่การอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care :PLC) เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2565 ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุและการเข้าสู่สังคมสูงอายุลดค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพผู้สูงอายุมีทักษะกาย ใจ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) มีสุขภาวะที่ดี รองรับสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันและอนาคต

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวอย่างมีระบบ และพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดูแลผู้สูงอายุ 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการ ส่งเสริมสุขภาพ และความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ในชมรมผู้สูงอายุ/โรงเรียน ผู้สูงอายุ/ชุมชน 3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการนำระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้สูงอายุและบริบทของพื้นที่

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 50 ร้อยละ
2.ชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์คุณภาพ 16 แห่ง
3.ส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุรายบุคคลในชุมชน (Individual Wellness Plan) 8 จังหวัด
4.เครือข่ายมีการนำแนวทางการส่งเสริมป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 6 ไปประยุกต์ใช้ 3 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : บุคลากรสาธารณสุขได้รับแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุ รายบุคคลในชุมชน (Individual wellness plan) 2655 คน
2.เชิงปริมาณ : มีการนำแนวทางการส่งเสริมป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 6 ไปประยุกต์ใช้ 1 จังหวัด
3.เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 50 ร้อยละ
4.เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพในชุมชนแบบบูรณาการ 1 จังหวัด
5.เชิงเวลา : การดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนปฏิบัติงาน 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
จัดทำโครงการ วางแผน และกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน 2. ประสานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมฯ 3. ดำเนินการจัดประชุมฯ 4. สรุปผลการดำเนินงานจัดประชุมฯ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 6 (Online Video Conference) 1 ครั้ง 1 เม.ย. 2565 - 30 เม.ย. 2565 10,000.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้สูงอายุ (Online Video Conference) 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565 0.00
3 เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ ติดตามสนับสนุนผู้สูงอายุจัดทำแผนสุขภาพดีในระดับพื้นที่ 2 จังหวัด 1 มิ.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 0.00
รวมเป็นเงิน 10,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
10,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
จนท.สธ./อปท. ผู้สังเกตการณ์ บุคลากรกรมอนามัย ผู้บริหาร/บุคลากรศูนย์ฯ ผู้สูงอายุ และวิทยากร

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 6

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางทิพย์วรรณ จูมแพง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวลลิตา สุกแสงปัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3. นางสาวสุวรรณา จริยา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 4. นางสาวมณีนุช เสียงพานิช ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 5. นางสาววนิดา ราชมี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 6. นางสาวสุพัฒตรา สังข์กร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 7. นางสาวนิภาพร สมประสงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางทิพย์วรรณ จูมแพง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางศิริพร จริยาจิรวัฒนา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 13

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
14) ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
15) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล ตาม Care Plan

4. cluster :
วัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 38 ) 11.2 พัฒนาระบบ Long Term Care และ Intermediate care in Community
5.2 โครงการสำคัญ โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Aging Society) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ตามคำนิยามขององค์การสหประชาชาติที่กำหนดสัดส่วนของประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนประชากร ซึ่งจะเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete - Aging Society) เมื่อมีสัดส่วนของประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเกินร้อยละ 20 และเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Super - Aging Society) เมื่อมีสัดส่วนของประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเกินร้อยละ 28 ตามลำดับ สำหรับสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ในปี พ.ศ. 2564 มีประชากรผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 17.81 ของจำนวนประชากรไทยทั้งประเทศ ตามการคาดประมาณการประชากรประเทศไทยของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2566 จะมีประชากรผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 20.66 ของจำนวนประชากรไทยทั้งประเทศ และคาดว่าในปี พ.ศ. 2578 จะมีประชากรผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 28.55 ของจำนวนประชากรไทยทั้งประเทศ โดยสถานการณ์ผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 6 ในปี 2562-2564 พบว่า ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ร้อยละ 14.83 ,15.37และ 15.82 ตามลำดับ จังหวัดที่มีแนวโน้มประชากรผู้สูงอายุสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ จังหวัด ตราด จันทบุรี และฉะเชิงเทรา (ข้อมูล HDC ณ วันที่ 15 กันยายน 2564) จากจำนวนและสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจาก 60,000 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 220,000 ล้านบาท ในปี 2565 หรือคิดเป็นร้อยละ 2.8 ของ GDP ในปี 2565 สิ่งเหล่านี้คือความจำเป็นที่ต้องสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวขึ้นมารองรับ ซึ่งในปี 2559 กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญและมุ่งเน้นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กลุ่มติดบ้านและติดเตียง ให้ได้รับการดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพ จากหน่วยบริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ระดับตำบล บริการดูแลด้านสุขภาพถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ตามปัญหาสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น เพื่อส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีเข้าถึงบริการอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม การคัดกรองผู้สูงอายุจำแนกตามความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันปีงบประมาณ 2562-2564 ในผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 6 พบว่า ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (Barthel Activities of Daily Living : ADL) ร้อยละ 87.03 , 84.17 และ 81.16 ผลจากการคัดกรองฯ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มติดสังคม ร้อยละ 97.15, 97.65 และ 97.30 รองลงมาเป็นผู้สูงอายุติดบ้าน ร้อยละ 2.23,1.71 และ 2.09 และกลุ่มติดเตียงพบร้อยละ0.61,0.63 และ 0.61 (ข้อมูล HDC ณ วันที่ 15 กันยายน 2564) ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ตามชุดสิทธิประโยชน์ซึ่งเป็นบริการที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ ในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุยังต้องอาศัยความร่วมมือ ในหน่วยงานภาครัฐ 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และปัจจุบันมีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านสังคม ด้านสุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง มีส่วนร่วมในสังคม มีสุขภาพที่แข็งแรง และมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ศูนย์อนามัยที่ 6 ในฐานะศูนย์วิชาการเขต ซึ่งมีบทบาทหน้าที่การอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม ในทุกช่วงวัย สำหรับกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่มีบทบาทและภารกิจหลักในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุในทุกระดับ บนฐานข้อมูลและองค์ความรู้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (GOAL) “ผู้สูงอายุสุขภาพดี ดูแลตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลบริการด้านสาธารณสุขถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาทักษะบุคลากรทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในลักษณะของทีมสหสาขาวิชาชีพ Care Manager Caregiver จิตอาสาในชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น และในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้บรรลุเป้าหมาย บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้มีความมุ่งมั่น เสียสละ ในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ทางคณะทำงานได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว แบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2565 เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพในชุมชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียม เสริมสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุไทยมีสุขภาวะที่ดีในปัจจุบันและอนาคต

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวอย่างมีระบบ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) เขตสุขภาพที่ 6 3 เพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันแบบไร้รอยต่อในชุมชน (Intermediate care in Community) เขตสุขภาพที่ 6 4 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เขตสุขภาพที่ 6 5 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการนำระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้สูงอายุและบริบทของพื้นที่

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) 10 คน
2.ระบบส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันแบบไร้รอยต่อในชุมชน (Intermediate care in Community) เขตสุขภาพที่ 6 8 แห่ง
3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ดีเด่นด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว เขตสุขภาพที่ 6 8 จังหวัด
4.นำระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้สูงอายุและบริบทของพื้นที่ 8 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 80 ร้อยละ
2.เชิงปริมาณ : มีการติดตามงาน/เยี่ยมเสริมพลังงานผู้สูงอายุ 1 ครั้ง
3.เชิงปริมาณ : มีพื้นที่ต้นแบบระบบส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันแบบไร้รอยต่อในชุมชน (Intermediate care in Community) เขตสุขภาพที่ 6 80 ร้อยละ
4.เชิงปริมาณ : มีนวัตกรรม/พื้นที่ดีเด่นฯ ที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีด้านผู้สูงอายุ 8 แห่ง
5.เชิงคุณภาพ : ตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ 98 ร้อยละ
6.เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมี ADL เพิ่มขึ้น 22 ร้อยละ
7.เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care plan 90 ร้อยละ
8.เชิงเวลา : การดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนปฏิบัติงาน 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
จัดทำโครงการ วางแผน และกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน 2 ประสานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมฯ 3 ดำเนินการจัดประชุมฯ 4 สรุปผลการดำเนินงานจัดประชุมฯ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมชี้แจง/ขับเคลื่อนดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว Long Term Care เขตสุขภาพ ที่ 6 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564 0.00
2 อบรมฟื้นฟูผู้จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว Care Manager เขตสุขภาพที่ 6 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 34,800.00
3 อบรมผู้จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ด้านสาธารณสุข (Care Manager)เขตสุขภาพที่ 6 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 996,000.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว เขตสุขภาพที่ 6 1 ครั้ง 1 พ.ค. 2565 - 31 พ.ค. 2565 80,000.00
5 เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ ติดตาม/ประเมินรับรองมาตรฐานตำบล Long Term Care เขตสุขภาพที่ 6 8 จังหวัด 1 มิ.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 0.00
รวมเป็นเงิน 1,110,800.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,110,800.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 6 และจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
จนท.สธ./อปท.(CM) ผู้สังเกตการณ์ บุคลากรกรมอนามัย ผู้บริหาร/บุคลากรศูนย์ฯ ผู้สูงอายุ และวิทยากร

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 6

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1 นางทิพย์วรรณ จูมแพง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 2 นางสาวลลิตา สุกแสงปัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3 นางสาวสุวรรณา จริยา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 4 นางสาวมณีนุช เสียงพานิช ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 5 นางสาววนิดา ราชมี ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิบัติการ 6 นางสาวสุพัฒตรา สังข์กร ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิบัติการ 7 นางสาวนิภาพร สมประสงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางทิพย์วรรณ จูมแพง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางศิริพร จริยาจิรวัฒนา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 14

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
วัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 39 ) 12.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะแบบบูรณาการ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ปี 2565

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
จากกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุ่งหวังพัฒนาให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข สถาบันพระพุทธศาสนาอยู่คู่สังคมไทย มาอย่าง ช้านาน ปัจจุบันวัดในประเทศไทยมีจำนวน 42,626 วัด เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพจำนวน 11,991 วัด เขตสุขภาพที่ 6 มีวัดจำนวน 2,545 วัด เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพจำนวน 503 วัด พระคิลานุปัฏฐาก จำนวน 425 รูป และมีพระสงฆ์ จำนวน 200,513 รูป สามเณร จำนวน 33,510 รูป รวมเป็น 234,023 รูป ซึ่งมากกว่าร้อยละ 50 ของพระสงฆ์เป็นผู้สูงอายุ คนไทยร้อยละ 95 เป็นพุทธศาสนิกชน ซึ่งใช้หลักการทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต พระสงฆ์เป็นผู้มีความสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาสังคม ท้องถิ่น ชุมชน อันเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและสิ่งแวดล้อมภายในวัด รวมทั้งขยายผลสู่การพัฒนาสุขภาวะสู่ชุมชน แต่พระสงฆ์กลับมีปัญหาทางสุขภาพโดยเฉพาะป่วย เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากข้อมูลพบว่า พระสงฆ์-สามเณรอาพาธมารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์ มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ไขมันในเลือดสูง 9,609 ราย โรคความดันโลหิตสูง 8,502 ราย โรคเบาหวาน 6,302 ราย ไตวายเรื้อรัง 4,320 ราย และโรคข้อเข่าเสื่อม 2,600 ราย (กรมการแพทย์ 2559) โดยสาเหตุของการเกิดโรคส่วนใหญ่มาจากการบริโภคไม่ถูกหลักโภชนาการ อีกทั้งพระสงฆ์ไม่สามารถเลือกฉันท์อาหารเองได้ ต้องฉันท์อาหารตามที่ฆราวาสตักบาตร หรือนำมาถวาย ซึ่งประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงผลเสียต่อการเจ็บป่วยของพระสงฆ์ ประกอบกับสถานภาพของพระสงฆ์ไม่เอื้อต่อการออกกำลังกาย ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค (กรมอนามัย 2561) รวมทั้งพฤติกรรมเสี่ยงต่อสิ่งที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคเรื้อรัง ได้แก่ การสูบบุหรี่ ดื่มกาแฟ เครื่องดื่มชูกำลัง และขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม ปัญหาสุขภาพพระสงฆ์ได้มีหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการแก้ไขปัญหาอยู่แล้ว แต่ขาดระบบกลไกการดำเนินงาน และการบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ และแม้ว่าพระสงฆ์จะมีหลักประกันสุขภาพแต่เมื่ออาพาธยังมีปัญหาในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข รวมทั้งขาดการดูแลสุขภาพพระสงฆ์อย่างต่อเนื่องและครบวงจร “วัด” เป็นสถานที่ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน เพราะวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากประชาชน ในท้องถิ่น ชุมชน มีสุขภาพที่ดีตามวิถีแบบไทยๆ กลไกการพัฒนาที่สำคัญคือการสร้างและพัฒนาพระ คิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) เพื่อให้อาสาสมัครพระสงฆ์แกนนำ (พระ อสว.) มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและให้คำแนะนำ ดูแลพระสงฆ์ภายในวัด และชุมชนได้ จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพพระสงฆ์ ตามมติมหาเถรสมาคมและมติสมัชชาแห่งชาติ ให้มีการขับเคลื่อนงาน “พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ” โดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และพระสงฆ์นักพัฒนา ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร “พระคิลานุปัฎฐาก พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว)” เพื่อส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ และขับเคลื่อนการดำเนินงานธรรมนูญพระสงฆ์แห่งชาติ เพื่อให้พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง และให้คำแนะนำ ดูแลพระสงฆ์ภายในวัด และชุมชน รวมถึงเพื่อเตรียมการรองรับระบบการดูแลพระสงฆ์และการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และพัฒนาวัดให้เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะเขตสุขภาพที่ 6 ปี 2565 ขึ้น เพื่อส่งเสริมดูแลสุขภาพพระสงฆ์ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ดูแลตนเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้สุขภาพ ในชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายธรรมนูญพระสงฆ์ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์แบบมีส่วนร่วม 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)ให้มีความรู้ ทักษะในการดูแลสุขภาพอนามัยพระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัย 3 เพื่อขับเคลื่อนวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้สุขภาพ 4 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เครือข่ายธรรมนูญพระสงฆ์เขตสุขภาพที่ 6 8 จังหวัด
2.พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 8 จังหวัด
3.มีการขับเคลื่อนวัดส่งเสริมสุขภาพวัดรอบรู้สุขภาพ 8 จังหวัด
4.พระคิลานุปัฏฐาก(พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 8 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : เครือข่ายธรรมนูญพระสงฆ์เขตสุขภาพที่ 6 8 จังหวัด
2.เชิงปริมาณ : วัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ 40 ร้อยละ
3.เชิงปริมาณ : วัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้สุขภาพ 8 แห่ง
4.เชิงคุณภาพ : พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)มีความรู้ ทักษะการส่งเสริมดูแลสุขภาพตนเอง, และมีการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพสู้วัดรอบรู้สุขภาพ 8 จังหวัด
5.เชิงเวลา : การดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนปฏิบัติงาน 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 จัดทำโครงการ วางแผน และกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน 2 ประสานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมฯ 3 ดำเนินการจัดประชุมฯ 4 สรุปผลการดำเนินงานจัดประชุมฯ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2565 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 4,200.00
2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก เขตสุขภาพที่ 6 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565 0.00
3 เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ ติดตามการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ/วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 8 จังหวัด 1 มิ.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 0.00
รวมเป็นเงิน 4,200.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
4,200.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 6 และจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ 8 จังหวัด/ สสจ. / สสอ./ รพสต./สนง.เขต สุขภาพที่ 6 ,สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ,สำนักพระพุทธศาสนา ,ผู้บริหาร/บุคลากรศูนย์อนามัย ที่ 6, แกนนำพระสงฆ์ (พระอาสา สมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) พระสงฆ์/ สามเณร/คณะกรรมการวัด วิทยากร และผู้สังเกตการณ์

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ และพระสงฆ์เขตสุขภาพที่ 6

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1 นางทิพย์วรรณ จูมแพง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 2 นางสาวลลิตา สุกแสงปัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3 นางสาวสุวรรณา จริยา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 4 นางสาวมณีนุช เสียงพานิช ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 5 นางสาววนิดา ราชมี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 6 นางสาวสุพัฒตรา สังข์กร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 7 นางสาวนิภาพร สมประสงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางทิพย์วรรณ จูมแพง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางศิริพร จริยาจิรวัฒนา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 15

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
วัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 44 ) 13.3 บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนากลไกการดูแล และคุณภาพต่อเนื่อง
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปี 2565

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตในช่วงวัยผู้สูงอายุ “ผู้สูงอายุเป็นหลักชัยของสังคม” โดยมีเป้าหมาย ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเอง ดำรงชีวิตประจำวันได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี การดูแลสุขภาพอนามัยช่องปาก การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมทันตสุขภาพที่ดีมีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งสำคัญ และควรมีการดูแลตั้งแต่แรกเกิด เพื่อที่จะส่งผลให้มีสุขภาพช่องปากที่ดีเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียฟัน ไม่เจ็บปวด ไม่ต้องทนทุกข์ทรมาน ไม่เสียเวลาและเสียเงินค่ารักษา สุขภาพช่องปากเป็นส่วนหนึ่งของการมีสุขภาพดีช่วยเสริมคุณภาพชีวิต เพราะปัญหาสุขภาพช่องปากจะส่งผลต่อระบบอื่น ๆ ของร่างกาย ดังนั้น จำเป็นต้องดูแลสุขภาพในช่องปากให้สมบูรณ์ ซึ่งในปัจจุบันแนวคิดการดูแลช่องปากมิใช่การกำจัดโรคอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะต้องดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีตั้งแต่แรกเริ่มและคงสภาพที่ดีไว้ นั่นคือให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ซึ่งดีกว่าการรักษา การส่งเสริมทันตสุขภาพและการป้องกันโรคในช่องปาก มุ่งเน้นที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมการทำความสะอาดช่องปาก และพฤติกรรมการบริโภค อันเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดโรคฟันผุ เหงือกอักเสบ ผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า เด็ก 18 เดือน ปราศจากฟันผุ ร้อยละ 95.90, เด็ก 3 ปี ปราศจากฟันผุ ร้อยละ 72.49, เด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุร้อยละ 71.19, เด็กวัยเรียนพฤติกรรมสุขภาพช่องปากที่พึงประสงค์ ด้านการแปรงฟันคุณภาพ ( 2 2 2 ) ร้อยละ 9.5, วัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (ด้านสุขภาพช่องปาก) ร้อยละ 36.52, ผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ หรือฟันหลัง (แท้) ใช้งานไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ ร้อยละ 67.82 สุขภาพช่องปากส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งด้านสุขภาพ อารมณ์ และสังคม โดยเฉพาะความรู้สึกเจ็บปวด จากข้อมูลการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2555 ของกองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พบว่า ปัญหาสุขภาพช่องปากที่เป็นปัญหาหลักในกลุ่มผู้สูงอายุ ได้แก่ การสูญเสียฟัน ผู้สูงอายุ 60-74 ปี ร้อยละ 88.3 มีการสูญเสียฟันบางส่วน และร้อยละ 7.2 สูญเสียฟันทั้งปาก และผู้สูงอายุ 80-89 ปี พบสูญเสียฟันทั้งปากสูงถึงร้อยละ 32.2 นำไปสู่ความจำเป็นในการใส่ฟันเทียมซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะ มีค่าใช้จ่ายสูง ทั้งนี้ ปัญหาทันตสุขภาพในผู้สูงอายุเกิดโรคในช่องปากแตกต่างจากคนอายุน้อย เพราะการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ลดประสิทธิภาพลง เนื่องจากมีการเสื่อมสภาพตามวัย ผลจากสภาพแวดล้อมและการติดเชื้อต่าง ๆ รวมถึงการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตั้งแต่วัยหนุ่มสาว จากสภาพปัญหาและสถานการณ์ดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุขพ.ศ. 2560 - 2579) จึงกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ (1) การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) (2) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) (3) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) (4) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ที่สำคัญคือ ยุทธศาสตร์ “การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รวมทั้งประเด็นปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุคือ การส่งเสริมดูแลสุขภาพช่องปาก และมีการจัดทำแผนงานทันตสุขภาพผู้สูงอายุ (พ.ศ. 2558 –2565) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุจากทุกภาคส่วน เพิ่มการเข้าถึงบริการทั้งการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู และรักษารองรับสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันและอนาคต (กระทรวงสาธารณสุข, 2558) ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ และความจำเป็นที่ผู้สูงอายุควรได้รับการดูแลด้านการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อลดการสูญเสียฟันอย่างเป็นระบบ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2564 เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการปรับพฤติกรรมการดูแลช่องปากด้วยตนเองโดยภาคประชาชน/ชุมชน และพัฒนา/ค้นหาวัตกรรมบริการ เพื่อการดูแลช่องปากแบบครบวงจรในจังหวัดต้นแบบ การดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง การรับบริการส่งเสริมป้องกัน ร่วมไปกับการรักษาทันตสุขภาพ ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพช่องปากดี สามารถดำรงตนอย่างมีคุณภาพชีวิตจนตลอดอายุขัย

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้สามารถดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง 2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึงบริการ/โดยใช้นวัตกรรมบริการเพื่อการดูแลช่องปากแบบครบวงจร 3 เพื่อขับเคลื่อนระบบ/กลไกการพัฒนานวัตกรรมในจังหวัดต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 6

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้สามารถดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 8 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรม/ บริการแบบผสมผสาน (คัดกรองความเสี่ยง ส่งเสริมป้องกัน และฟื้นฟู) เพื่อคงสภาพการใช้งาน 8 จังหวัด
2.เชิงปริมาณ : มีจังหวัดต้นแบบที่มีนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองโดยผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 6 2 จังหวัด
3.เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุต้นแบบที่มีสุขภาพฟันดี สามารถเป็นแบบอย่างได้ 1 จังหวัด
4.เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพช่องปาก มีฟันแท้ 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบฟันหลัง 68 ร้อยละ
5.เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการหรือนวัตกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากแบบผสมผสานใน 3 ประเด็นสำคัญเพื่อคงสภาพใช้งาน 8 จังหวัด
6.เชิงเวลา : การดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนปฏิบัติงาน 100 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 จัดทำโครงการ วางแผน และกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน 2 ประสานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมฯ 3 ดำเนินการจัดประชุมฯ 4 สรุปผลการดำเนินงานจัดประชุมฯ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6” 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 0.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานทันตสาธารณสุขระดับพื้นที่” เขตสุขภาพที่ 6 1 ครั้ง 1 ก.พ. 2565 - 28 ก.พ. 2565 70,000.00
3 เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ ติดตามการดำเนินงานทันตสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6” 1 ครั้ง 1 เม.ย. 2565 - 30 เม.ย. 2565 5,000.00
รวมเป็นเงิน 75,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
75,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2564 - 30 เม.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
คณะกรรมการดำเนินงานทันตสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6,ผู้รับผิดชอบ งานทันตสาธารณสุขจาก สสจ.8 จังหวัด, ผู้บริหาร/บุคลากรกรมอนามัย/ศูนย์ทันตฯ, ผู้บริหาร/บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 6, รพ/รพช/รพศ/รพสต., รพ.มะเร็ง ,ผู้สูงอายุ, ผู้สังเกตการณ์

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 6

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1 นางทิพย์วรรณ จูมแพง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 2 นางสาวลลิตา สุกแสงปัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3 นางสาวสุวรรณา จริยา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 4 นางสาวมณีนุช เสียงพานิช ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 5 นางสาววนิดา ราชมี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 6 นางสาวสุพัฒตรา สังข์กร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 7 นางสาวนิภาพร สมประสงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวลลิตา สุกแสงปัญญา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางศิริพร จริยาจิรวัฒนา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 16

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) ร้อยละของจังหวัด มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

4. cluster :
คทง.โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 8 ) 1.8 พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะน้ำที่ใช้บริโภคนั้นจะต้องสะอาด ปราศจากเชื้อโรคและสิ่งเจือปนต่าง ๆ ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญและมีเป้าหมายให้ประชาชนมีน้ำสะอาดบริโภคเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน จากสถานการณ์การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค พบว่าคุณภาพน้ำประปาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย (พ.ศ.2535) ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน พบการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อ โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ปีละมากกว่า 1 ล้านราย และมีแนวโน้มเกิดปัญหาฟันตกกระในเด็กและฟลูออไรด์เป็นพิษ เนื่องจากมีปริมาณฟลูออไรด์ปนเปื้อนในน้ำสูงและกระจายตามพื้นที่ต่างๆเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนให้มีน้ำบริโภคที่สะอาด ปลอดภัย อันจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนอีกทางหนึ่ง กรมอนามัยจึงพิจารณาเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาโดยการยกระดับคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน และน้ำประปาเทศบาลให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสู่น้ำประปาดื่มได้ ตลอดจนมีการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาค ในการให้การรับรองเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ให้มากขึ้นและร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กรมอนามัยต่อไป ศูนย์อนามัยที่ 6 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ2565 เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2 เพื่อพัฒนาโรงเรียน กพด. ต้นแบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เฝ้าระวังน้ำบริโภคในโรงเรียนตชด.ที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 19 แห่ง
2.พัฒนาโรงเรียน กพด. ต้นแบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 10 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : เฝ้าระวังน้ำบริโภคในโรงเรียนตชด.ที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 19 แห่ง
2.เชิงปริมาณ : พัฒนาโรงเรียน กพด. ต้นแบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 10 แห่ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการฯ 2 ประสาน/ประชาสัมพันธ์/ชี้แจงแนวทางและกิจกรรมโครงการฯ แก่กลุ่มเป้าหมาย 3 จัดเตรียมเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ ประกอบการดำเนินงาน 4 ดำเนินงานโครงการฯ ตามแผนที่กำหนดไว้ 5 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ 6 สรุปและประเมินโครงการฯ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 พัฒนาโรงเรียน กพด. ต้นแบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 10 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 20,000.00
2 เฝ้าระวังน้ำบริโภคในโรงเรียนตชด.ที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 40 ร้อยละ 1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 30,000.00
รวมเป็นเงิน 50,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
50,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สระแก้ว / จันทบุรี / ตราด / ฉะเชิงเทรา

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1 เจ้าหน้าที่ Cluster กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 6 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 6 3 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ/ รพ.สต. 4 เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 อสม. แกนนำชุมชน และประชาชนทั่วไป 6 ครูอนามัยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1 ศูนย์อนามัยที่ 6 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ/รพ.สต. 3 เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 อสม. แกนนำชุมชน และประชาชนทั่วไป

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1 นางสุภาพร อานมณี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 2 นางสาวอนุธิดา ศรีนาแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 3 นางสาววิภารัตน์ ชาฎา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสุภาพร อานมณี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวเพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 17

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เฉพาะ

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) ร้อยละของจังหวัด มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 45 ) 14.1 พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เฉพาะ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ศูนย์อนามัยที่ 6 กรมอนามัย หน่วยงานหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้บริบทความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน โดยขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใต้ภารกิจด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 6 ที่ประกอบด้วยพื้นที่หลายมิติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพครอบคลุมการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการในการพัฒนาทุกมิติ ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อดำรงชีพประชาชน กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ได้จัดทำโครงการในปีงบประมาณ 2564 นี้ขึ้น เพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน และสุขาภิบาลอาหาร และใช้เครื่องการประเมินคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพเชื่อมโยงกับการปนเปื้อนสิ่งปฏิกูล และมาตรการทางกฎหมายและมาตรฐานคุณภาพบริการสาธารณะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในดำเนินการการพัฒนาคุณน้ำอุปโภคบริโภค และสุขาภิบาลอาหาร อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความเข้มแข็งในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ : Special Economic Zone) แต่เนื่องจากสถานการณ์การเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ต้องมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในการรองรับและระงับการแพร่กระจายเชื้อโรค โดยจัดการอนามัยพื้นฐานในการรองรับการดำเนินงานได้อย่างดี ศูนย์อนามัยที่ 6 จึงได้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยเรียนรู้จากเมืองสุขภาพดีในพื้นที่ต่างๆ และพัฒนาและส่งเสริมให้จังหวัดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีระบบประเมินและคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อส่งเสริมมีการพัฒนาข้อมูลและการใช้ข้อมูลการคาดการณ์และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ครือข่าย การพัฒนาเมืองในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและพื้นที่ต่างในเขตสุขภาพที่ 6 ในการพัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการควบคุมเชื้อโรค

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีระบบประเมินและคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ตราด/ สระแก้ว) จังหวัดละ 1 ระบบการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 2 จังหวัด
2.เทศบาลเมืองแสนสุข ได้รับการยกระดับให้เป็นเมือง ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 1 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : เครือข่ายการพัฒนาเมือง 2 จังหวัด
2.เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและท้องถิ่นเข้าใจลดปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 30 คน
3.เชิงคุณภาพ : เมืองพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานหนึ่งระบบ 1 แห่ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
ทบทวนวิเคราะห์การพัฒนา 2 วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้ำ 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คืนข้อมูลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 4 สรุปผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 พัฒนาและยกระดับเทศบาลเมืองแสนสุขให้เป็นเมืองที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 1 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
2 ส่งเสริมสุนับสนุนจังหวัดมีระบบการคาดการณ์และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 2 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2565 80,000.00
3 การพัฒนาครือข่ายเมือง SEZ และEEC 2 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2565 0.00
4 การเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
รวมเป็นเงิน 80,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
80,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดตราด,จังหวัดสระแก้ว

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1 บุคลากรสาธารณสุขและกรมอนามัย 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 6 / สสจ / สสอ / รพ.สต / อปท / อสม./แกนนำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1 นายสุธีร์ สุนิตย์สกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 2 นายวิษณุ คุณากรธำรง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3 นางสุภาพร อานมณี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4 นางสาวธัญพร อศัลเศรษฐ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 5 นางสาวอนุธิดา ศรีนาแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 6 นางสาววิภารัตน์ ชาฎา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 7 นางสาวสุพิชชา ปาปะไพ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 8 นายชยพล วิริยะประเสริฐ ตำแหน่ง นิติกร

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวเพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวเพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 18

1. ชื่อโครงการ :
โครงการยกระดับการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับ การท่องเที่ยว ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) ร้อยละของจังหวัด มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
17) ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดี

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 51 ) 15.1 ยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำในสถานประกอบการประเภทสถานที่จำหน่ายอาหาร
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยว

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ประเทศไทย มีการขยายตัวของการประกอบกิจการด้านอาหาร ตลาด ร้านอาหารและแผงลอยริมบาทวิถี เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจ และพื้นที่กลางเมือง รูปแบบการดำรงชีวิตและพฤติกรรมผู้บริโภค ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร โดยเฉพาะการปนเปื้อนของอาหารที่จำหน่ายข้างถนน มีลักษณะการปนเปื้อนของเชื้อโรค และสารเคมีมีตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียม ประกอบ ปรุง และเสิร์ฟอาหาร อีกทั้งตัวผู้ขายเอง ยังเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคด้วย เนื่องจากผู้ขายส่วนใหญ่ ไม่ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารที่ถูกต้อง และมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ไม่ดี นอกจากนี้ระบบการควบคุมดูแลสถานประกอบการด้านสุขาภิบาลอาหาร โดยใช้มาตรการทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถูกประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ ศูนย์อนามัยที่ 6 กรมอนามัย ในฐานะองค์กรที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยว และเพื่อให้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่และทันต่อสถานการณ์ ด้วยการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน พัฒนากลไกการจัดการ กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน การสุขาภิบาลและสุขอนามัย และมาตรการต่างๆ ให้สามารถรองรับการบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการป้องกัน ลดความเสี่ยงจากปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ บทบาทสำคัญในการควบคุมการระบาด และการแพร่กระจายของโรคอย่างหนึ่งคือ การทำให้ประชาชน และสถานประกอบการ/กิจการ/กิจกรรมต่างๆปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค และมาตรการทางด้านสุขาภิบาล ด้วยการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การบังคับใช้กฎหมาย การเฝ้าระวัง ติดตามกำกับ มาตรการ ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของกรมอนามัยจึงได้ทำโครงการยกระดับการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยว ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2565 เพื่อยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ ประเภทสถานที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานด้านการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ยกระดับมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการเพื่อพักอาศัยชั่วคราว (โรงแรม รีสอร์ท) และการจัดการส้วมสาธารณะในสถานบริการน้ำมันในพื้นที่ท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงพัฒนาต้นแบบสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานตามกฎหมาย สร้างความเชื่อมั่นต่อการให้บริการด้านอาหารแก่นักท่องเที่ยว การสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ให้บรรลุเป้าหมาย ส่งผลให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีต่อไป เพื่อเตรียมความพร้อมงานด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเตรียมพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อพัฒนาต้นแบบพื้นที่ดำเนินงานอาหารริมบาทวิถีสร้างเสริมสุขภาพ (Street Food Good Health) ตลาดนัด น่าซื้อ และร้านอาหารมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร โดยการสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 2 เพื่อยกระดับมาตรฐานสถานประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท สถานที่ท่องเที่ยว สานนีขนส่งสาธารณะในพื้นที่ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานตามกฎหมาย สร้างความเชื่อมั่นต่อการให้บริการด้านอาหารแก่นักท่องเที่ยวได้ 3 เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.พื้นที่ต้นแบบในการดำเนินงานอาหารริมบาทวิถีสร้างเสริมสุขภาพ 8 แห่ง
2.มีตลาดนัด น่าซื้อ และร้านอาหารผ่านมาตรฐาน CFGT plus 40 แห่ง
3.สถานประกอบกิจการบริการ และสถานีขนส่งผ่านมาตรฐานการอนามัยสิ่งแวดล้อม 8 แห่ง
4.โรงแรมและรีสอร์ท ผ่านมาตรฐาน GREEN Health Hotel 16 แห่ง
5.สนามบินและสถานีรถไฟ มีการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐาน 2 แห่ง
6.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 8 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : มีสถานประกอบกิจการด้านอาหาร สถานีขนส่งสาธารณะและสถานประกอบกิจการด้านการท่องเที่ยวผ่านมาตรฐานด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 8 จังหวัด
2.เชิงคุณภาพ : จังหวัดในพื้นที่ท่องเที่ยวมีการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการดำเนินการตามมาตรฐานจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 8 จังหวัด
3.เชิงเวลา : ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 100 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการฯ 2 ประสานงานโครงการฯ กับกลุ่มเป้าหมาย 3 ลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานตามแผนที่กำหนด 4 ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการฯ 5 สรุปและประเมินผลโครงการฯ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การพัฒนาและยกระดับการจัดการสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยว 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 0.00
2 เฝ้าระวัง และประเมินมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการประเภทโรงแรม รีสอร์ท และสนามบินและสถานีรถไฟ 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 0.00
3 ส่งเสริมการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูล เพื่อลดความเสี่ยงอนามัยสิ่งแวดล้อม 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 0.00
รวมเป็นเงิน 0.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
0.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
8 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
สถานประกอบการด้านอาหาร, สถานประกอบการด้านโรงแรม รีสอร์ท สถานประกอบกิจการ สถานีขนส่ง บุคลากรด้านสาธารณสุข/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 6

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหาร, บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 6 , สสจ. , สสอ. , รพ.สต., อปท., อสม., แกนนำชุมชน, ประชาชนในพื้นที่

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1 นายสุธีร์ สุนิตย์สกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 2 นางสุภาพร อานมณี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3 นางสาวธัญพร อศัลเศรษฐ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4 นางสาวอนุธิดา ศรีนาแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 5 นางสาววิภารัตน์ ชาฎา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสุภาพร อานมณี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวเพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 19

1. ชื่อโครงการ :
โครงการยกระดับท้องถิ่น ชุมชน จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองสุขภาพดี ปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ
4 อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) ร้อยละของจังหวัด มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
22) ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยผ่านกลไกคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/พนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม
กฎหมาย (Law)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 56 ) 16.1 การคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อสนับสนุนการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมเมืองสุขภาพดี( 74 ) 20.6 การจัดทำข้อเสนอด้านการพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมาย และข้อเสนอด้านวิชาการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
จากสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ของกรมอนามัย ที่เน้นสร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นคุ้มครองสุขภาพของประชาชน จากปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ทั้งในเชิงพื้นที่ เชิงประเด็น และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพอากาศ 2) น้ำ การสุขาภิบาลและสุขอนามัย 3) ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 4) สารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย 5) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 6)การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน และสาธารณภัย 7)การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่และทันต่อสถานการณ์ ด้วยการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน พัฒนากลไกการจัดการ กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการต่างๆ ให้สามารถรองรับการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ง่าย พัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เหมาะสม และดำเนินการป้องกัน ลดความเสี่ยงจากปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 กรมอนามัย ในฐานะองค์กรที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในประเด็นของการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การจัดการสิ่งปฏิกูล การสุขาภิบาลอาหาร และการจัดการน้ำบริโภค การบังคับใช้กฎหมาย และระบบการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีความสำคัญและยังเป็นปัญหาด้านการจัดการอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น ศูนย์อนามัยที่ 6 จึงได้ทำโครงการเสริมสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่ ปีงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนาและผลักดันงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสภาพปัญหาของพื้นที่ อีกทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายระดับต่างๆ ให้การบรรลุเป้าหมายอันจะส่งผลให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อให้จังหวัดมีการเฝ้าระวังและมีการจัดการปัจจัยเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานและส่งเสริมให้ อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่น น่าอยู่ 4 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยผ่านเครื่องมือคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.)

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.จังหวัดมีการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ฯ ระดับดีมาก 60 ร้อยละ
2.อปท.มีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ให้ได้มาตรฐาน 75 ร้อยละ
3.อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ 15 ร้อยละ
4.ระบบประปาหมู่บ้านมีคุณภาพน้ำประปาผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ 42 แห่ง
5.ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขอำเภอ 2 ครั้งๆละ 18 คน 36 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดมีการเฝ้าระวังและมีการจัดการปัจจัยเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ 8 จังหวัด
2.เชิงปริมาณ : คณะกรรมการสาธารณสุขอำเภอมีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายสาธารณสุขในพื้นที่ 1 จังหวัด
3.เชิงปริมาณ : เยี่ยมเสริมพลังและผลักดันให้ เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)ผ่านกลไก คสจ. /ประเมินและพัฒนา อปท.ให้ได้มาตรฐาน EHA และ อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ 8 จังหวัด
4.เชิงปริมาณ : เยี่ยมเสริมพลังและส่งเสริมให้ อปท.พัฒนาระบบประปาหมู่บ้านและระบบประปาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้มาตรฐาน 8 จังหวัด
5.เชิงคุณภาพ : มีสรุปรายงานผลการดำเนินงาน EHA 1 ฉบับ
6.เชิงคุณภาพ : มีสรุปรายงานผลการดำเนินงาน อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยุ่ 1 ฉบับ
7.เชิงคุณภาพ : มีสรุปรายงานผลการดำเนินงานจังหวัดมีการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมฯ 1 ฉบับ
8.เชิงคุณภาพ : มีสรุปรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารรสุขอำเภอ 2 ฉบับ
9.เชิงเวลา : ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 100 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการฯ 2 ประสาน/ประชาสัมพันธ์/ชี้แจงแนวทางและกิจกรรมโครงการฯ แก่กลุ่มเป้าหมาย 3 จัดเตรียมเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ ประกอบการดำเนินงาน 4 ดำเนินงานโครงการฯ ตามแผนที่กำหนดไว้ 5 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ 6 สรุปและประเมินโครงการฯ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขอำเภอ 2 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 40,000.00
2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดมีการเฝ้าระวังและมีการจัดการปัจจัยเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ 8 จังหวัด 1 พ.ย. 2564 - 31 มี.ค. 2565 0.00
3 เยี่ยมเสริมพลังและผลักดันให้ เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)ผ่านกลไก คสจ. /ประเมินและพัฒนา อปท.ให้ได้มาตรฐาน EHA และ อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ 8 จังหวัด 1 พ.ย. 2564 - 31 มี.ค. 2565 0.00
4 เยี่ยมเสริมพลังและส่งเสริมให้ อปท.พัฒนาระบบประปาหมู่บ้านและระบบประปาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้มาตรฐาน 8 จังหวัด 1 พ.ย. 2564 - 31 มี.ค. 2565 0.00
รวมเป็นเงิน 40,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
40,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2564 - 31 มี.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
8 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1 เจ้าหน้าที่ Cluster กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 6 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 8 จังหวัด 3 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ/ โรงพยาบาล/ รพ.สต. 4 เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 6 / สสจ / สสอ / รพ.สต / อปท / อสม./แกนนำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่/นักวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1 นางสุภาพร อานมณี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 2 นางสาวธัญพร อศัลยเศรษฐ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3 น.ส.วิภารัตน์ ชาฎา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 4 นายชยพล วิริยะประเสริฐ ตำแหน่ง นิติกร 5 นางสาวสุพิชชา ปาปะไพ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวเพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวเพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 20

1. ชื่อโครงการ :
โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการสาธารณสุขที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
18) ร้อยละของสถานบริการการสาธารณสุขที่จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 60 ) 17.1 ส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
จากสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ของกรมอนามัย ที่เน้นสร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งการดำเนินงานด้านอนามัย มุ่งเน้นการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน จากปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ทั้งในเชิงพื้นที่ เชิงประเด็น และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพอากาศ 2) น้ำ การสุขาภิบาลและสุขอนามัย 3) ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 4) สารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย 7)การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่และทันต่อสถานการณ์ ด้วยการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน พัฒนากลไกการจัดการ กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการต่างๆ ให้สามารถรองรับการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ง่าย พัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เหมาะสม และดำเนินการป้องกัน ลดความเสี่ยงจากปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 กรมอนามัย ในฐานะองค์กรที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในประเด็นของการดำเนินงานด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล และการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งมีความสำคัญและยังเป็นปัญหาด้านการจัดการอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น ศูนย์อนามัยที่ 6 จึงได้ทำโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนาและผลักดันงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสภาพปัญหาของพื้นที่ อีกทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายระดับต่างๆ ให้มีการบรรลุเป้าหมายอันจะส่งผลให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อส่งเสริมให้สถานบริการสาธารณสุขทุกสังกัด มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้อง 2 เพื่อยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข ตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.โรงพยาบาลมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก 98 ร้อยละ
2.โรงพยาบาลมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากพลัส 60 ร้อยละ
3.มูลฝอยทุกติดเชื้อที่เกิดจากทุกแหล่งกำเนิดได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 100 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : โรงพยาบาลมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 8 จังหวัด
2.เชิงคุณภาพ : สถานบริการสาธารณสุขทุกสังกัดในเขตสุขภาพที่ 6 มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้อง 8 จังหวัด
3.เชิงเวลา : ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 100 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการฯ 2 ประสาน/ประชาสัมพันธ์/ชี้แจงแนวทางและกิจกรรมโครงการฯ แก่กลุ่มเป้าหมาย 3 จัดเตรียมเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ ประกอบการดำเนินงาน 4 ดำเนินงานโครงการฯ ตามแผนที่กำหนดไว้ 5 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ 6 สรุปและประเมินโครงการฯ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 เยี่ยมเสริมพลัง ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานบริการการสาธารณสุขให้เป็นไปตามกฎหมาย 8 จังหวัด 1 ม.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 0.00
2 ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานบริการสาธารณสุขทุกสังกัด มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้อง 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
รวมเป็นเงิน 0.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
0.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
8 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1 เจ้าหน้าที่ Cluster กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 6 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 8 จังหวัด และสถานบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 6 3 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ/ โรงพยาบาล/ รพ.สต. 4 เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 6 / สสจ / สสอ / รพ.สต / อปท / อสม./แกนนำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่/นักวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1 นางสาวเพ็ญศรี กองสำฤทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2 นายวิษณุ คุณากรธำรง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3 นางสาวธัญพร อศัลย์เศรษฐ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4 นางสาวสุพิชชา ปาปะไพ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 5 นายชยพล วิริยะประเสริฐ ตำแหน่ง นิติกร

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวธัญพร อศัลย์เศรษฐ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวเพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 21

1. ชื่อโครงการ :
โครงการยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) ร้อยละของจังหวัด มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 62 ) 18.1 ยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถูกประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ โดยองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทุกประเทศกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเข้มข้น สถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตสะสมทั่วโลกจำนวนมาก ปัจจุบันแม้จะมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ลดลง แต่ยังคงพบการติดเชื้อฯ ในบางพื้นที่ ซึ่งโอกาสในการติดเชื้อสามารถเกิดขึ้นได้ทุกกลุ่มวัย โดยในประเทศไทย มีรายงานพบกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเสียชีวิตมากที่สุดคือ กลุ่มที่มีโรคประจำตัวและผู้สูงอายุ สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ คือการสัมผัสอย่างใกล้ชิด (Closed Contact) โดยการสัมผัสละออง (Droplet) เปื้อนเชื้อไวรัสจากบุคคล และจากสิ่งแวดล้อมสู่บุคคล การจัดการสุขวิทยาส่วนบุคคลในการใช้ชีวิตเพื่อป้องกันโรคจึงเป็นสาเหตุสำคัญในการลดการระบาดของโรคฯ ศูนย์อนามัยที่ 6 กรมอนามัย มีบทบาทในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี โดยการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคฯ เน้นการปกป้องสุขภาพคนทุกช่วงวัย ผ่านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับบุคคลที่ต้องมีความรอบรู้ มีสุขอนามัยและพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี สามารถป้องกันตนเองและสมาชิกในครอบครัวจากความเสี่ยงการรับสัมผัสและการเกิดโรคฯ ชุมชนและท้องถิ่นสามารถปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถเฝ้าระวังและป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ รวมทั้งสถานประกอบกิจการมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานและแนวทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการป้องกันการระบาดของโรคฯ เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ จึงได้จัดทำโครงการยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2565 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อฯ และสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนและสถานประกอบกิจการให้มีความปลอดภัยจากการ ติดเชื้อ COVID-19 มุ่งสู่เป้าหมาย “คนไทยปลอดภัยจากโรคติดเชื้อ COVID-19”

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย 2 เพื่อพัฒนาสถานประกอบการ ให้ดำเนินกิจการตามมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.สุ่มประเมินเฝ้าระวังด้านการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และความเสี่ยงอนามัยสิ่งแวดล้อม ของสถานประกอบการ 8 โครงการ
2.สถานประกอบการกิจการดำเนินการตามมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus 80 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : สถานประกอบการกิจการดำเนินการตามมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus 80 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : รายงานสถานการณ์การดำเนินงานของสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 1 ฉบับ
3.เชิงเวลา : ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 100 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการฯ 2 ประสาน/ประชาสัมพันธ์/ชี้แจงแนวทางและกิจกรรมโครงการฯ แก่กลุ่มเป้าหมาย 3 จัดเตรียมเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ ประกอบการดำเนินงาน 4 ดำเนินงานโครงการฯ ตามแผนที่กำหนดไว้ 5 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ 6 สรุปและประเมินโครงการฯ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 สุ่มประเมินเฝ้าระวังด้านการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และความเสี่ยงอนามัยสิ่งแวดล้อม ของสถานประกอบการและ ส่งเสริม/สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีการดำเนินงานตามมาตรการและแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus 80 ร้อยละ 1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 0.00
รวมเป็นเงิน 0.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
0.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
8 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 6

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1 เจ้าหน้าที่ Cluster กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 6 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 8 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 6 3 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ/ รพ.สต. 4 เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 อสม.แกนนำชุมชน และประชาชนทั่วไป 6 สถานประกอบกิจการ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1 ศูนย์อนามัยที่ 6 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ/รพ.สต. 3 เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 อสม. แกนนำชุมชน และประชาชนทั่วไป 5 สถานประกอบกิจการ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1 นายสุธีร์ สุนิตย์สกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 2 นายวิษณุ คุณากรธำรง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3 นางสุภาพร อานมณี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4 นางสาวธัญพร อศัลยเศรษฐ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 5 นางสาวอนุธิดา ศรีนาแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 6 นางสาววิภารัตน์ ชาฎา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 7 นางสาวสุพิชชา ปาปะไพ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 8 นายชยพล วิริยะประเสริฐ ตำแหน่ง นิติกร

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสุภาพร อานมณี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวเพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่ : 22

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาองค์กร ส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร และพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
18) ร้อยละของสถานบริการการสาธารณสุขที่จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
27) ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
28) คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (กรมอนามัย) (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามระบบการประเมินของ ป.ป.ท.

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์กำลังคน (HR)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 60 ) 17.1 ส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข( 80 ) 21.4 ยกระดับการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริต กรมอนามัย
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
จากทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560 -2579) ภายใต้กรอบแนวคิด ประเทศไทย 4.0 และแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) โดยมีเป้าหมายและให้ความสำคัญต่อการพัฒนางานสาธารณสุข เพื่อประชาชนสุขภาพดี และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการทำงาน กรมอนามัยได้ปรับบทบาทขององค์กร เพื่อมุ่งสู่การพัฒนา และตอบสนองนโยบายของประเทศ มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าด้วนนวัตกรรม (Value Base SMART Innovation) อีกทั้งยังมีบทบาทภารกิจหลัก การเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาล ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างระบบของประเทศให้เอื้อต่อการจัดการสุขภาพในทุกช่วงชีวิตภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (Life Course Approach) เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดีอย่างยั่งยืน การพัฒนาองค์กรเป็นกระบวนการใดก็ตามที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เพื่อให้องค์กรนั้น เข้าใกล้เป้าหมายที่วางเอาไว้ได้และดีขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีที่พึงประสงค์ และมีทัศนคติที่ดี และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้สามารถรองรับและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้จัดทำ โครงการพัฒนาองค์กร ส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร และพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ให้บุคลากรได้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีและเกิดวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์อนามัยที่6 ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ และมีความก้าวหน้าในอาชีพ (Capacity building) และการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อการเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 เพื่อสนับสนุนการสร้างให้ศูนย์อนามัยที่ 6 เป็นองค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืน 3 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันทุจริตในบุคลากร 4 เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำดื่ม น้ำทิ้ง น้ำประปา ในศูนย์อนามัยที่ 6 ตามเกณฑ์คุณภาพ Green & Clean hospital

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านองค์ความรู้ สมรรถนะ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณธรรม และเสริมสร้างความผาสุกในองค์กร 100 คน
2.บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาการเสริมสร้างการมีสุขภาพที่ดีและมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 100 คน
3.น้ำดื่ม น้ำประปา น้ำทิ้ง ได้รับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 6 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 6 ได้รับการพัฒนา สมรรถนะด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณธรรม และเป็นต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ 100 คน
2.เชิงปริมาณ : บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาการเสริมสร้างการมีสุขภาพที่ดีและมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 100 คน
3.เชิงปริมาณ : น้ำดื่ม น้ำประปา น้ำทิ้ง ได้รับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 6 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 จัดทำโครงการ วางแผน และกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน 2 ประสานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม 3 ดำเนินการจัดกิจกรรม 4 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การส่งผลตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (ตามเกณฑ์คุณภาพ Green&Clean hospital) 2 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2565 5,200.00
2 การส่งผลตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา (ตามเกณฑ์คุณภาพ Green&Clean hospital) 2 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2565 5,200.00
3 การส่งผลตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม 2 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2565 5,200.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพบุคลากร (เก่ง ดี มีสุข) 100 คน 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 27,000.00
5 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการมีสุขภาพดีและมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 100 คน 1 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565 27,000.00
รวมเป็นเงิน 69,600.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
69,600.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 6

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 6

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1 นางวรรณภาพร งามศิริ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 2 นายบุญนาม งามศิริ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 3 นางอนรรฆวี ศรีเมือง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 4 นางสาวมนสิชา เปลี่ยนเพ็ง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 5 นางสาวนุชจรินทร์ พูลสวัสดิ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางวรรณภาพร งามศิริ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวพลอย กองกูต

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพนิต โล่เสถียรกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................