หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2562 (ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (1)1.1 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5.2 โครงการสำคัญ 1.โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
จากการสำรวจภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียนในปี ๒๕60 พบว่า เด็กวัยเรียนมีน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ ร้อยละ 72.4 น้ำหนักค่อนข้างน้อยและน้อยกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 12.2 ค่อนข้างมากและมากกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 15.4 สมส่วน ร้อยละ 77.8 ค่อนข้างผอมและผอม ร้อยละ 7.2 ท้วม ร้อยละ 3.9 เริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 11.1 ส่วนสูง ตามเกณฑ์ขึ้นไป ร้อยละ 82.8 ค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย ร้อยละ 11.1 นอกจากนี้ยังพบเด็กวัยเรียนเป็นเหา ร้อยละ 24.4 สายตาผิดปกติ ร้อยละ 5.7 การได้ยินผิดปกติ ร้อยละ 1.4 เด็กวัยเรียน มีฟันแท้ผุอุด และถอน ร้อยละ 43.7 เหงือกอักเสบ ร้อยละ 11.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านสุขภาพในการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชน พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ครูใหญ่ ครูอนามัยโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2562 (ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ครูใหญ่ ครูอนามัยโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะด้านสุขภาพในการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชน และบริบทสิ่งแวดล้อมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 2. เพื่อให้เด็กและและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับบริการดูแลสุขภาพและเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ได้เสริมสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 90 คน
2.เตรียมการรับเสด็จกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่และถวายรายงาน 11 ครั้ง
3.รณรงค์ Love Milk Day ตรวจวัดสายตาในวันเด็ก และรณรงค์ให้ความรู้สุขภาพเด็กวัยเรียนในงานวันเด็กแห่งชาติ 1 ครั้ง
4.ดำเนินงานในด้านกิจกรรมทางกาย ด้านโภชนาการ ด้านทันตสุขภาพเด็กในถิ่นทุรกันดาร 3 แห่ง
5.เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมความรอบรู้ด้านกิจกรรมทางกายด้านโภชนาการและด้านทันตสุขภาพเด็กในถิ่นทุรกันดาร 5 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ โรงแรมในจังหวัดสกลนคร ขั้นตอนการดำเนินงาน : 1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ อุดรธานี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ สกลนคร นักวิชาการ/ผู้รับผิดชอบงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อประสานกลุ่มเป้าหมาย 2) ประสานวิทยากร เตรียมเอกสารด้านวิชาการ เครื่องมือที่ใช้ในการอบรมและวัสดุอุปกรณ์ 3)ประชุมสร้างความเข้าใจและกำหนดบทบาทหน้าที่ทีมจัดประชุม 4)ดำเนินการจัดประชุม 5) สรุปผลการประชุม กิจกรรมที่ 2 :เตรียมการรับเสด็จกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่และถวายรายงานและเยี่ยมเสริมพลัง ขั้นตอนการดำเนินการ : 1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ อุดรธานี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ สกลนคร นักวิชาการ/ผู้รับผิดชอบงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อเตรียมโรงเรียนในพื้นที่การรับเสด็จ 2) เตรียมการรับเสด็จร่วมกับผู้รับผิดชอบจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจสอบข้อมูลสุขภาพนักเรียนและการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 3) สรุปผลการรับเสด็จ กิจกรรมที่ 3 :รณรงค์ Love Milk Day ตรวจวัดสายตาในวันเด็ก และรณรงค์ให้ความรู้สุขภาพเด็กวัยเรียน (กินไข่ นม ผัก กระโดดโลดเต้น นอน แปรงฟัน) ในงานวันเด็กแห่งชาติ ขั้นตอนการดำเนินงาน : ๑) ประสานผู้รับผิดชอบงานวัยเรียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 อุดรธานี เพื่อประสานโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ๒) ร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 อุดรธานี จัดรณรงค์ Love Milk Day ตรวจวัดสายตาในวันเด็ก และรณรงค์ให้ความรู้สุขภาพเด็กวัยเรียน (กินไข่ นม ผัก กระโดดโลดเต้น นอน แปรงฟัน) ๓) รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม 4 : ประเมิน/ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ ขั้นตอนการดำเนินงาน : ๑) ประสานผู้รับผิดชอบงานอนามัยเด็กวัยเรียน/ผู้รับผิดชอบงานทันตสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการประเมินและระยะเวลาในการประเมิน ๒) ประชุมสร้างความเข้าใจตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน บทบาทหน้าที่ของทีมประเมินรับรอง ๓) ทีมประเมินระดับจังหวัดออกประเมินเบื้องต้น ส่งรายชื่อโรงเรียนและรายงานผลการดำเนินงานเพื่อขอรับการประเมินจากศูนย์ฯ โรงเรียนรอบรู้สุขภาพในด้าน - ต้นแบบด้านกิจกรรมทางกายเด็กในถิ่นทุรกันดาร - ต้นแบบด้านโภชนาการเด็กในถิ่นทุรกันดาร - ต้นแบบด้านทันตสุขภาพเด็กในถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมที่ 5 : เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมความรอบรู้ด้านกิจกรรมทางกาย ด้านโภชนาการและด้านทันตสุขภาพเด็กในถิ่นทุรกันดาร ขั้นตอนการดำเนินงาน : 1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ อุดรธานี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ สกลนคร นักวิชาการ/ผู้รับผิดชอบงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อประสานกลุ่มเป้าหมาย 2) เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนและรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ - ต้นแบบด้านกิจกรรมทางกาย - ต้นแบบด้านโภชนาการ - ต้นแบบด้านทันตสุขภาพ 3) สรุปประเมินผลการเยี่ยมเสริมพลัง

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 รณรงค์ Love Milk Day ตรวจวัดสายตาในวันเด็ก และรณรงค์ให้ความรู้สุขภาพเด็กวัยเรียน (กินไข่ นม ผัก กระโดดโลดเต้น นอน แปรงฟัน) ในงานวันเด็กแห่งชาติ 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 3,970.00
2 ประเมิน/ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ 3 แห่ง 1 ก.พ. 2562 - 31 ก.ค. 2562 20,400.00
3 เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมความรอบรู้ด้านกิจกรรมทางกาย ด้านโภชนาการและด้านทันตสุขภาพเด็กในถิ่นทุรกันดาร 6 แห่ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 29,000.00
4 เตรียมการรับเสด็จกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่และถวายรายงานและเยี่ยมเสริมพลัง 11 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 62,720.00
5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 90 คน 1 พ.ย. 2561 - 1 ธ.ค. 2561 183,910.00
รวมเป็นเงิน 300,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
300,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยใน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่เป้าหมาย : บุคลากรสาธารณสุข ครูใหญ่ ครูอนามัยโรงเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 26 โรงเรียน และร.ร.สพฐ. 42 โรงเรียน ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ นครพนม และสกลนคร สถานที่ดำเนินโครงการ : โรงแรมในจังหวัดสกลนคร กิจกรรมที่ 2 เตรียมการรับเสด็จกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่และถวายรายงานและเยี่ยมเสริมพลัง พื้นที่เป้าหมาย : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และร.ร.สพฐ. จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี สถานที่ดำเนินโครงการ : ณ จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี กิจกรรมที่ 3 รณรงค์ Love Milk Day ตรวจวัดสายตาในวันเด็ก และรณรงค์ให้ความรู้สุขภาพเด็กวัยเรียน (กินไข่ นม ผัก กระโดดโลดเต้น นอน แปรงฟัน)ในงานวันเด็กแห่งชาติ พื้นที่เป้าหมาย : กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ อุดรธานี สถานที่ดำเนินโครงการ : ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ อุดรธานี กิจกรรมที่ 4 ประเมิน/ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพด้านกิจกรรมทางกาย เด็กในถิ่นทุรกันดาร ความรอบรู้ด้านโภชนาการเด็กในถิ่นทุรกันดาร ด้านทันตสุขภาพเด็กในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่เป้าหมาย : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และร.ร.สพฐ. จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่8 อุดรธานี สถานที่ดำเนินโครงการ : ณ จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี กิจกรรมที่ 5 เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมความรอบรู้ด้านกิจกรรมทางกายด้านโภชนาการและด้าน ทันตสุขภาพเด็กในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่เป้าหมาย : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และร.ร.สพฐ. จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี สถานที่ดำเนินโครงการ : ณ จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป้าหมาย : บุคลากรสาธารณสุข ครูใหญ่ ครูอนามัยโรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 90 คน ประกอบด้วย 1) ครูใหญ่/ครูอนามัยโรงเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 26 โรงเรียนๆ ละ 1 คน 2) ผอ.หรือครูอนามัยโรงเรียน ร.ร.สพฐ. 42 โรงเรียนๆ ละ 1 คน จำนวน 42 คน 3) กองกำกับ ตชด.23 สกลนคร จำนวน 1 คน 4) กองกำกับ ตชด.24 อุดรธานี จำนวน 1 คน 5) ผู้รับผิดชอบงานวัยเรียนจาก สสจ.ๆละ 1 คน จำนวน 7 คน 6) ผู้จัดและวิทยากร จำนวน 13 คน กิจกรรมที่ 2 เตรียมการรับเสด็จกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่และถวายรายงานและเยี่ยมเสริมพลัง เป้าหมาย : 7 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี กิจกรรมที่ 3 รณรงค์ Love Milk Day ตรวจวัดสายตาในวันเด็ก และรณรงค์ให้ความรู้สุขภาพเด็กวัยเรียน (กินไข่ นม ผัก กระโดดโลดเต้น นอน แปรงฟัน) ในงานวันเด็กแห่งชาติ เป้าหมาย : กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ อุดรธานี กิจกรรมที่ 4 ประเมิน/ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพด้านกิจกรรมทางกาย เด็กในถิ่นทุรกันดาร ความรอบรู้ด้านโภชนาการเด็กในถิ่นทุรกันดาร ด้านทันตสุขภาพเด็กในถิ่นทุรกันดาร เป้าหมาย : จำนวน 3 โรงเรียน ในพื้นที่ 7 จังหวัดที่ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานีรับผิดชอบ กิจกรรมที่ 5 เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมความรอบรู้ด้านกิจกรรมทางกายด้านโภชนาการและด้าน ทันตสุขภาพเด็กในถิ่นทุรกันดาร เป้าหมาย : จำนวน 5 โรงเรียน ในพื้นที่ 7 จังหวัดที่ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานีรับผิดชอบ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางชัญญานุช ปานนิล ตำแหน่ง นักโภชนาการชำนาญการ 2. นางสาวสุกัญญา คณะวาปี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 3. นางสาวพรพิมล บุตะลา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางชัญญานุช ปานนิล ตำแหน่ง นักโภชนาการชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมภพ สุทัศน์วิริยะ ตำแน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางพงศ์สุรางค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการวัยทำงานศตวรรษที่ 21 หุ่นดี สุขภาพดี

2. ยุทธศาสตร์ :
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
11) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ
12) ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
กลุ่มวัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (28)9.6 พัฒนาศักยภาพบุคลากร Capacity Building
5.2 โครงการสำคัญ 9. โครงการวัยทำงานศตวรรษที่ 21 หุ่นดี สุขภาพดี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ประชากรวัยทำงาน (อายุ 15 ปี ถึง 59 ปี) เป็นประชากรหลักที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเป็นกลุ่มที่ที่ต้องทำหน้าที่ดูแลประชากรในกลุ่มวัยอื่น ๆที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง จากการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า จำนวนผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีจำนวน 56 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน หรือภาวะพร้อมที่จะทำงานประมาณ 38 ล้านคน ประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 3 แสนคน ทั้งนี้ผู้ที่มี งานทำ 37 ล้านคน ประกอบด้วยผู้ที่ทำงานในภาคเกษตรกรรม 10 ล้านคน และนอกภาคเกษตรกรรม 27 ล้านคน ปัจจุบันประชากรวัยทำงานทั่วโลกกำลังประสบปัญหาความไม่ปลอดภัยในการทำงาน และการทำงานที่ส่งผลให้มีสุขภาพแย่ลง โดยพบว่าในทุก ๆปีจะมีประชากรวัยทำงานมากกว่า 160 ล้านคนทั่วโลก เจ็บป่วยโดยมีสาเหตุอันเนื่องมาจากการทำงาน ซึ่งในจำนวนนี้มีร้อยละ 51 เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และโรคที่มีผลมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด และโรคมะเร็ง (World Health Organization : WHO ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์และผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่กำลังประสบกับปัญหาการเพิ่มขึ้นของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประชากรวัยทำงาน จากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 (พ.ศ.2553-2557) พบว่าประชากรวัยทำงานส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเฉพาะภาวะอ้วนและน้ำหนักตัวเกิน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และมีแนวโน้มของการเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลการสำรวจครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ในเขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และสกลนคร มีประชากรวัยทำงานจำนวน 3.6 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน หรือภาวะพร้อมที่จะทำงานประมาณ 2.1 ล้านคน ผู้ว่างงาน 2 หมื่นคน (ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ) และจากการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของวัยทำงานในเขตสุขภาพที่ 8 พบว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญของประชากรวัยทำงานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 โดยสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีหลายปัจจัย แต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ ได้แก่ การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งในด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย การนอนหลับ สุขภาพจิต เป็นต้น ผลการสำรวจคุณภาพชีวิตคนทำงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2551) พบว่าคนวัยทำงานเพียง 3 ใน 5 ที่กินอาหารมื้อหลักครบ 3 มื้อและมากกว่า 1 ใน 4 งดมื้อเช้าทั้งที่เป็นมื้อสำคัญ และร้อยละ 46.5 ไม่ออกกำลังกายเลย (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม,2551) และการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 (2557) พบว่าคนไทยวัยทำงานอายุ 15 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมกินผักผลไม้ต่อวันเพียงพอตามข้อแนะนำ (รวม ≥ 5 ส่วนมาตรฐานต่อวัน) เพียงร้อยละ 25.9 มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ร้อยละ 19.2 มีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ (18.5-22.9 กิโลกรัม /ตารางเมตร) เพียงร้อยละ 36.43 ความชุกของภาวะอ้วน (BMI ≥ 25 กิโลกรัม/ตารางเมตร) ร้อยละ 37.5 (วิชัย เอกพลากร,2557) จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีของประชากรวัยทำงาน ทำให้ประชากรวัยทำงานมีสุขภาพที่ไม่ดี ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ กลายเป็นผู้สูงอายุในกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ทำให้ประเทศต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จึงจัดทำโครงการวัยทำงานศตวรรษที่ 21 หุ่นดี สุขภาพดีขึ้นเพื่อส่งเสริมให้วัยทำงานในเขตสุขภาพที่ 8 มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมให้วัยทำงานในเขตสุขภาพที่ 8 มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 2. เพื่อส่งเสริมให้วัยทำงานอายุ 30-44 ปี ในเขตสุขภาพที่ 8 มีค่าดัชนีมวลกายปกติเพิ่มขึ้น 3. เพื่อส่งเสริมให้วัยทำงานในเขตสุขภาพที่ 8 มีความชุกของภาวะอ้วนลงพุงลดลง 4. เพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ในเขตสุขภาพที่ 8

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ประชาชนวัยทำงานอายุ 30-44 ปี เขตสุขภาพที่ 8 มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 57.19 ร้อยละ
2.วัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 8 มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (แยกแต่ละด้าน) 25 ร้อยละ
3.ประชาชนวัยทำงานในเขตสุขภาพที่ 8 กลุ่มปกติ ได้รับการส่งเสริมให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 7 จังหวัด
4.ประชาชนวัยทำงานในเขตสุขภาพที่ 8 กลุ่มเสี่ยง ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ 7 จังหวัด
5.มีการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายทุกระดับให้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ 7 จังหวัด
6.มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในเขตสุขภาพที่ 8 7 จังหวัด
7.สร้างบุคลากรด้านสาธารณสุข/Health Leader/อสม. และภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงานและพัฒนาแกนนำด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน 50 คน
8.ความชุกของภาวะอ้วนลงพุงของประชาชนวัยทำงานในเขตสุขภาพที่ 8 ลดลงจากปีที่ผ่านมา 1 ร้อยละ
9.ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน 7 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ทบทวนสถานการณ์ และแนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในเขตสุขภาพที่ 8 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน (Health Leader) 3. สำรวจข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในประชาชนวัยทำงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน (Health Leader) 55 คน 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 85,501.00
2 สำรวจข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในประชาชนวัยทำงาน 600 คน 1 มี.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 42,000.00
รวมเป็นเงิน 127,501.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
127,501.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี สกลนคร นครพนม หนองบัวลำภู เลย หนองคาย และบึงกาฬ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ประชาชนวัยทำงานอายุ 15-59 ปี /ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เขตสุขภาพที่ 8 สำนักงานควบคุมโรคที่ 8 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 8 โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด สถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ประชาชนวัยทำงานอายุ 15-59 ปี ในเขตสุขภาพที่ 8

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นางสาวภัทราพร ชูศร ตำแหน่ง นักโภชนาการชำนาญการ 2.นายภูเบศร์ ประกายศรี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 3.นายยุทธนา ชนะพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวภัทราพร ชูศร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมภพ สุทัศน์วิริยะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางพงศ์สุรางค์ เสนียวงศ์ ณ อยุธยา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลาย

2. ยุทธศาสตร์ :
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
12) ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
กลุ่มวัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (24)9.2 ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลาย เตรียมตัวก่อนสูงอายุ
5.2 โครงการสำคัญ 9. โครงการวัยทำงานศตวรรษที่ 21 หุ่นดี สุขภาพดี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) โดยจากข้อมูลของ United Nations World Population Ageing พบว่า หลังจากปี 2552 ประชากรที่อยู่ใน วัยพึ่งพิงได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุ จะมีจำนวนมากกว่าประชากรในวัยแรงงาน สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากการลดภาวะเจริญพันธ์อย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากร นั่นหมายถึงประชากรไทยเกิดน้อยแต่มีอายุยืนขึ้น ทำให้จำนวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุของไทยสูงขึ้นจากการรายงานผลเบื้องต้นการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย ปี 2557 สำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ามีจำนวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งถือได้ว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีการคาดการณ์ไว้ว่าในปี 2568 ไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ หรือมีผู้สูงอายุเกินร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด จากรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552 พบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 0.6-11.9 มีข้อจำกัดในการทำกิจกรรมประจำวันพื้นฐาน (Activity of Daily Living) ร้อยละ 15 ต้องการความช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน และจากการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 8 พบว่าปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเป็นสาเหตุหลักของการเป็นผู้สูงอายุที่ต้องอยู่ใน ภาวะพึ่งพิง ซึ่งการเกิดโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ตั้งแต่วัยทำงาน และไม่มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีของประชากรวัยทำงาน ทำให้ประชากรวัยทำงานมีสุขภาพที่ไม่ดี ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ กลายเป็นผู้สูงอายุในกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ทำให้ประเทศต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จึงจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลายขึ้น เพื่อส่งเสริมให้วัยทำงานตอนปลายในเขตสุขภาพที่ 8 มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ มีสุขภาพดี และก้าวสู่วัยผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี เป็นผู้สูงอายุที่ติดสังคม ป้องกัน การหกล้ม หลงลืม ซึมเศร้า NCDs และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมให้วัยทำงานในเขตสุขภาพที่ 8 มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน 3. เพื่อเตรียมความพร้อมวัยทำงานตอนปลาย (45-59 ปี) ก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ.

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.วัยทำงานตอนปลาย (45-59 ปี) มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (3อ2ส1ฟ) เพื่อป้องกัน การหกล้ม หลงลืม ซึมเศร้า และ NCDs 7 จังหวัด
2.มีการจัดตั้งตำบลต้นแบบ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในชุมชน/สถานประกอบการ/หน่วยงาน/องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน 7 ตำบล
3.ขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายทุกระดับให้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ 7 จังหวัด
4.ตัวแทนจากชุมชน องค์กร สถานบริการสาธารณสุข สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้รับการถ่ายทอดการดำเนินงาน ในตำบลเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ/การดำเนินงานงานในองค์กร/สถานประกอบการ/ชุมชน ไร้พุง และการดำเนิน 80 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ทบทวนสถานการณ์ และแนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในเขตสุขภาพที่ 8 2. ขับเคลื่อนการดำเนินงาน องค์กร/สถานประกอบการ/ ชุมชน ไร้พุง ในกลุ่มปกติ การดำเนินงานคลีนิคปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (DPAC) ในสถานบริการสาธารณสุข ในกลุ่มเสี่ยง และการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพตอนปลาย - ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน ในตำบลเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ/การดำเนินงานงานในองค์กร/สถานประกอบการ/ชุมชน ไร้พุง และการดำเนินงานงานในคลินิก DPAC จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างกระแสด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน 3. จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างกระแสด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน 4. นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงาน 5. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในเขตสุขภาพที่ 8 มอบโล่เกี่ยรติคุณพร้อมใบประกาศนียบัตร

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ 7 จังหวัด 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 15,000.00
2 จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างกระแสด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน 7 จังหวัด 1 เม.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2562 33,939.00
3 นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงาน 7 จังหวัด 1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562 64,560.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน ในตำบลเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ/การดำเนินงานงานในองค์กร/สถานประกอบการ/ชุมชน ไร้พุง และการดำเนินงานงานในคลินิก DPAC 80 คน 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 133,800.00
5 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในเขตสุขภาพที่ 8 มอบโล่เกี่ยรติคุณพร้อมใบประกาศนียบัตร 80 คน 1 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 175,200.00
รวมเป็นเงิน 422,499.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
422,499.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี สกลนคร นครพนม หนองบัวลำภู เลย หนองคาย และบึงกาฬ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. ประชาชนวัยทำงานอายุ 15-59 ปี (เน้นกลุ่มอายุ 45-59 ปี) 2. ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เขตสุขภาพที่ 8 สำนักงานควบคุมโรคที่ 8 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 8 โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด สถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ประชาชนวัยทำงานอายุ 15-59 ปี (เน้นกลุ่มอายุ 45-59 ปี)

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นางสาวภัทราพร ชูศร ตำแหน่ง นักโภชนาการชำนาญการ 2.นายภูเบศร์ ประกายศรี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 3. นายยุทธนา ชนะพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวภัทราพร ชูศร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมภพ สุทัศน์วิริยะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางพงศ์สุรางค์ เสนียวงศ์ ณ อยุธยา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 8

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
1) อัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

4. cluster :
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (7)2.1 ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อสร้างแม่ลูกคุณภาพ
5.2 โครงการสำคัญ 2.โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
สถานการณ์ในประเด็นงานสตรีและเด็กปฐมวัยเขตสุขภาพที่ 8 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี พบว่า มีจำนวนมารดาตาย จำนวน 8 ราย อัตราตายมารดาเท่ากับ 16.38 โดยสาเหตุการตายมารดาเป็น Direct 37.5% ได้แก่ Postpartum hemorrhage, eclampsia , Indirect 62.5% ได้แก่ Congestive heart failure, Heart Failure ,SLE ,Pulmonary embolism จากการลงพื้นที่การคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ยังได้น้อยมาก และหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 85.50 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์คุณภาพ ร้อยละ 73.20 หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ ร้อยละ 59.52 (ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 13 กันยายน 2561) ซึ่งในแต่ละจังหวัดมีการสนับสนุนการใช้ชุดสิทธิประโยชน์แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งการคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงยังคัดกรองได้น้อยมาก สาเหตุ จนท.ส่วนใหญ่ไม่ได้บันทึกข้อมูลและขาดการติดตามกันอย่างจริงจัง อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 5.65 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ ร้อยละเด็กแรกเกิด- 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว ร้อยละ 40.46 แต่ยังมีการบางจังหวัดที่ยังเก็บข้อมูลยังไม่ถูกต้อง ร้อยละเด็ก 0-5 ปีมีส่วนสูงดีและรูปร่างสมส่วน ร้อยละ 46.01 ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ5 ปีเด็กชายมีส่วนสูงเฉลี่ย 110.74 เซนติเมตร เด็กหญิงมีส่วนสูงเฉลี่ย 110.23 เซนติเมตร ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด มีภาวะเตี้ย ร้อยละ 9.98 และภาวะผอมร้อยละ 6.68 ผลการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย พบว่าเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองเพียงร้อยละ 71.45 ซึ่งค่อนข้างต่ำและมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 95.38 สงสัยล่าช้า ร้อยละ 17.21 ถือว่าผลกาค้นหาไม่ดีพอ และยังติดตามได้น้อย คือ ร้อยละ 74.56 (ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 13 กันยายน 2561)

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุขให้บริการตามมาตราฐานอนามัยแม่และเด็ก 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะให้บริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 3.เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 4. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์ 1000 วัน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีการประชุมคณะกรรมการ MCH board ระดับเขต 2 ครั้ง
2.มีผู้เข้าร่วม ประชุม Dead case conference & near miss 80 คน
3.สนับสนุนหน่วยบริการและภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 45 คน
4.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 90 คน
5.ขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิตและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 3 เรื่อง
6.เสริมพลังเครือข่าย 7 แห่ง
7.มีนวัตกรรมการดูแลสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 3 เรื่อง
8.สนับสนุนภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต 126 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ MCH board ระดับเขต กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ MCH board ระดับเขต จำนวน 2 ครั้งๆละ 1 วัน วิธีดำเนินการ ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน และติดตามผลงาน กิจกรรมที่ ๒ ประชุม Dead case conference & near miss กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาลที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา จำนวน 1 ครั้งๆละ 1 วัน วิธีดำเนินการ ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน และติดตามผลงาน กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กไทย-ลาว กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 2 วัน วิธีดำเนินการ ประชุมวางแผน และ แผนปฏิบัติการในการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเฝ้าระวังพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระยะเวลา 2 วัน วิธีดำเนินการ ดำเนินการประชุมฟังบรรยายและแบ่งกลุ่มเรียนรู้ กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มิสนมแม่ ระยะเวลา 5 วัน วิธีดำเนินการ 1. ประชุม บรรยาย แนวทาง และ รายละเอียดการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 2. แบ่งกลุ่มเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ กิจกรรมที่ 6 รณรงค์สัปดาห์นมแม่โลก ระยะเวลา 1 วัน กลุ่มเป้าหมาย สสจ. 7จังหวัด วิธีดำเนินการ 1. จัดพิมพ์ ไวนิล และ อินโฟกราฟฟิก 2. จัดสรร แก่พื้นที่ กิจกรรมที่ 7 ประชุมติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มเป้าหมาย รพช. รพ.สต. ที่สุ่มได้ จำนวน 2 แห่ง ระยะเวลา แห่งละ 1 ครั้งๆละ 1 วัน วิธีดำเนินการ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค กิจกรรมที่ 8 นำเสนอผลการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 8 กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ศพด. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 2 วัน วิธีดำเนินการ แต่ละจังหวัดนำเสนอผลงานเด่น

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ conference maternal dead & near miss 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 24,200.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 224,875.00
3 ประชุมคณะกรรมการ MCH Board ระดับเขต 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 20,000.00
4 รณรงค์สัปดาห์นมแม่ลูก(ผ2โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายทีเหมาะสม) 2 เรื่อง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 13,595.00
5 รณรงค์สัปดาห์นมแม่ลูก (ผ1 เสริมสร้างทักษะให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง) 2 เรื่อง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 2,805.00
6 ประชุมติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 7 แห่ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 72,100.00
7 นำเสนอผลการดำเนินงานกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 8 21 เรื่อง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 170,380.00
8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเฝ้าระวังพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 45 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 84,460.00
9 ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ มหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต เพื่อสร้างครู ก ระดับเขต 126 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 391,392.00
รวมเป็นเงิน 1,003,807.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,003,807.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
เขตสุขภาพที่ 8 (7 จังหวัด )

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
สูติแพทย์ กุมารแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ศพด. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
หญิงตั้งครรภ์ สูติแพทย์ กุมารแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นางสาวเพ็ญภัทร เล็กพวงทอง 2.นางสุจริตพรรณ ดอนทราย 3.นางสาวดวงใจ กันธิยา 4.นายอธิวัฒน์ กุลวงษ์ 5.นางสาวนิสริน มาหะมะ 6.นางภัคชุดา บ่อคำเกิด 7.นายพีรพัฒน์ เลี้ยงประยูร

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางชัญญานุช ปานนิล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมภพ สุทัศน์วิริยะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางพงศ์สุรางค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยเขตสุขภาพที่ 8

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

4. cluster :
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (11)3.2 ขับเคลื่อนการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
5.2 โครงการสำคัญ 3.โครงการเตรียมความพร้อมเด็กอายุ 2-5 ปี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 7) เสริมสร้างทักษะในชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

7. หลักการและเหตุผล :
สถานการณ์เด็กปฐมวัยเขตสุขภาพที่ 8 ซึ่งอยุ่ในความรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี พบว่า อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ต่ำกว่าเกณฑ์ ทารกแรกเกิด-6เดือน กินนมแม่อย่างเดียวลดลงและยังมีบางจังหวัดเก็บข้อมูลไม่ถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนั้นยังพบอีกว่าเด้ก0-5ปีสูงดีสมส่วน ลดลงโดยส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ5ปี เด็กชายอยู่ที่ 110.47 ซม. เด็กหญิงอยู่ที่ 110.23 ซม. ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทั้งมีภาวะผอม เตี้ย นอกจากนั้นด้านการคัดกรองพัฒนาการ ครอบคลุมเพียงร้อยละ 71.45 และมีพัฒนาการสมวัยเพียงร้อยละ 95.38 จากสถานการณ์ดังกล่าว งานอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จึงดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่โดยการเพิ่มการเฝ้าระวัง คัดกรอง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยเน้น กิจกรรมการให้ความรู้ที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อมุ่งสู่การดูแลเด็กให้มีภาวะการเจริญเติบโต ทั้งทางด้านร่างกาย พัฒนาการ และสติปัญญา เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2.เพื่อส่งเสริมบทบาทพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก ในการส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านในการดูแลเด็กปฐมวัย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เสริมพลังเครือข่าย 6 แห่ง
2.สนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 1 ครั้ง
3.สนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 80 คน
4.จัดทำรูปแบบการเล่นตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 รูปแบบ
5.ติดตามผลการดำเนินงานภาวะโภชนาการ 4 ครั้ง
6.ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 3 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเยี่ยมเสริมพลังงานสุขภาพเด็กปฐมวัย ระยะเวลา สุ่มศูนย์เด็กเล็ก ในเขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดละ 1 แห่ง 1 วัน กลุ่มเป้าหมาย ศพด. ที่เข้าร่วมโครงการ วิธีดำเนินการ เยี่ยมเสริมพลัง และติดตามการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 2 ประชุมวางแผนการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระยะเวลา 1 วัน กลุ่มเป้าหมาย ตัวแทน 4 กระทรวงหลัก เขตสุขภาพที่ 8 วิธีดำเนินการ ประชุม ระดมความคิด และกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินศพด. กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระยะเวลา 1 วัน กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนมหาดไทย ครูผู้ดูแลเด็ก วิธีดำเนินการ ประชุม ฟังบรรยาย เข้าฐานเรียนรู้ตามมาตรฐาน กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมการเล่นตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมสำหรับเด็ก ระยะเวลา 1 วัน กลุ่มเป้าหมาย สสจ.สกลนคร, ผู้รับผิดชอบการศึกษาและวัฒธรรม, รพ.สต., อสม. วิธีดำเนินการ ประชุม ระดมความคิดเพื่อผลิตนวัตกรรมการเล่นตามภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมที่ 5 ติดตามการดำเนินงานภาวะโภชนาการกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ระยะเวลา 8 วัน กลุ่มเป้าหมาย คัดเลือก 1 จังหวัด 2 อำเภอ วิธีดำเนินการ ลงภาคสนาม กิจกรรมที่ 6 ผลิตสื่อ แผ่นพับ คู่มือ ในการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มเป้าหมาย สสจ. 7 แห่ง และประชาชน วิธีดำเนินการ ผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ กิจกรรมที่ 7 ประชุมชี้แจงทบทวนกรอบ เกณฑ์ มาตรฐานการประเมินตำบลสูงดีสมส่วนระดับเขต ระยะเวลา 1 วัน กลุ่มเป้าหมาย สสจ. 7 แห่ง วิธีดำเนินการ ประชุม บรรยาย แนวทางดำเนินงาน (conference)

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุุมวางแผนการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 42,380.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 141,160.00
3 ผลิตสื่อ แผ่นพับ คู่มือในการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก 4 เรื่อง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 87,893.00
4 ประชุมเยี่ยมเสริมพลังสุขภาพเด็กปฐมวัย 7 แห่ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 106,500.00
5 ติดตามการดำเนินงานภาวะโภชนาการกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 8 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 49,600.00
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง Health literate "Smart parents to smart kids" 65 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 97,660.00
รวมเป็นเงิน 525,193.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
525,193.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัด ภายใต้การดูแลของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี (จ.อุดรธานี, หนองคาย, เลย, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ, สกลนคร และนครพนม)

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล นักวิชาการที่รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก องค์กรส่วนท้องถิ่น ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวเพ็ญภัทร เล็กพวงทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 2. นางสุจริตพรรณ ดอนทราย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 3. นางสาวดวงใจ กันธิยา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 4. นางภัคชุดา บ่อคำเกิด พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 5. นายอธิวัฒน์ กุลวงษ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 6. นางสาวนิสริน มาหะมะ นักโภชนาการปฏิบัติการ 7. นายพีรพัฒน์ เลี้ยงประยูร นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางชัญานุช ปานนิล นักโภชนาการชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมภพ สุทัศน์วิริยะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางพงศ์สุรางค์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 6

1. ชื่อโครงการ :
โครงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก และโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
12) ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
กลุ่มวัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (4)1.4 ควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
5.2 โครงการสำคัญ 1.โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
ภาวะโลหิตจางและโรคขาดสารไอโอดีนเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่มีคุณภาพของหญิงวัยเจริญพันธ์ ส่งผลให้เสี่ยงต่อการแท้งบุตร การคลอดก่อนกำหนด ทารกที่เกิดมามีน้ำหนักน้อย เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไม่สมวัย ซึ่งพบว่าการมีภาวะโลหิตจางอย่างรุนแรงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของมารดาและทารก และโรคขาดสารไอโอดีนมีผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมองและความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กไทยที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต โรคขาดสารไอโอดีนมีผลกระทบต่อประชากรทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงอายุ 3 ปี หากขาดสารไอโอดีนจะทำให้สมองเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ลดความเฉลียวฉลาด หรือระดับสติปัญญาของเด็กได้ถึง 10-15 จุด ทำให้เด็กมีปัญหาด้านการเรียน การเจริญเติบโต ความสามารถในการรับรู้ และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของวัยหนุ่มสาวในอนาคตอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม จากรายงานสถิติสาธารณสุข ปี 2558 พบว่าหญิงวัยเจริญพันธ์ในประเทศไทยอายุ 15-45 ปี มีจำนวน 14,804,628 คน แบ่งตามช่วงอายุ 15-29 ปี จำนวน 6,905,604 คน อายุ 30-44 ปี จำนวน 7,899,024 คน สำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดนการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2556-2557 (NHE5) พบความชุกภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธ์อายุ 15-45 ปี ร้อยละ 22.7 หญิงวัยเจริญพันธ์อายุ 15-29 ปี ร้อยละ 19.9 หญิงวัยเจริญพันธ์อายุ 30-44 ปี ร้อยละ 24.3 และสถานการณ์การขาดสารไอโอดีนในปัจจุบันมีพบว่ามีแนวโน้มดีขึ้น แต่ยังต้องดำเนินการติดตามอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด เพื่อให้เกิดการบรูณาการจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้หญิงวัยเจริญพันธ์ อายุ 20-34 ปี ที่พร้อมและมีความตั้งใจวางแผนจะมีบุตรให้ได้รับการส่งเสริมการบริโภคอาหารครบ 5 หมู่ เพื่อให้มีภาวะโภชนาการที่ดี ควบคู่ไปกับการมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมให้รับประทานวิตามินธาตุเหล็กและโฟเลทเป็นประจำ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงของทารกในการพิการแต่กำเนิด การตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ คลอดอย่างปลอดภัย และลูกแข็งแรง รวมไปถึงการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม ทั่วถึง และให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อลดปัญหาการขาดสารไอโอดีนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จึงจัดทำโครงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก และโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2562 ขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเสริมสร้างสติปัญญาของเด็กไทยให้เต็มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรทุกกลุ่มวัยโดยการขจัดปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน 2. เพื่อส่งเสริมให้หญิงวัยเจริญพันธ์บริโภคอาหารครบ 5 หมู่ บริโภคผักผลไม้อย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กินวิตามินธาตุเหล็กและโฟเลทในการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หญิงวัยเจริญพันธ์บริโภคอาหารครบ 5 หมู่ บริโภคผักผลไม้อย่างเพียงพอ และกินวิตามินธาตุเหล็กและโฟเลทในการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ 7 จังหวัด
2.ประชาชนทุกกลุ่มวัยในเขตสุขภาพที่ 8 ไม่ขาดสารไอโอดีน 7 จังหวัด
3.ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน ผ่านการรับรองเพิ่มขึ้น 10 ร้อยละ
4.มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสุขภาพสาวไทยแก้มแดง 1 ครั้ง
5.จัดประชุมการดำเนินงานชุมชน,หมู่บ้านต้นแบบไอโอดีนในเขตสุขภาพที่ 8 35 คน
6.มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในเขตสุขภาพที่8 7 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพสาวไทยแก้มแดง ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในเขตสุขภาพที่ 8 - การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสุขภาพสาวไทยแก้มแดง 2.ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน - ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานชุมชน,หมู่บ้านต้นแบบไอโอดีนในเขตสุขภาพที่ 8 - การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในเขตสุขภาพที่ 8 - นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในเขตสุขภาพที่8 (วันไอโอดีนแห่งชาติ) 7 จังหวัด 1 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 22,500.00
2 นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน 7 จังหวัด 1 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 34,150.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานชุมชน,หมู่บ้านต้นแบบไอโอดีนในเขตสุขภาพที่ 8 45 คน 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 84,250.00
4 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสุขภาพสาวไทยแก้มแดง 1000 คน 1 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 25,000.00
รวมเป็นเงิน 165,900.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
165,900.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี สกลนคร นครพนม หนองบัวลำภู เลย หนองคาย และบึงกาฬ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
หญิงวัยเจริญพันธ์ หญิงตั้งครรภ์ เด็กปฐมวัย ผู้สูงอายุ ผู้ประกอบการเกลือ ประชาชนทั่วไป /ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เขตสุขภาพที่ 8 สำนักงานควบคุมโรคที่ 8 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 8 โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด สถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
หญิงวัยเจริญพันธ์ หญิงตั้งครรภ์ เด็กปฐมวัย ผู้สูงอายุ ผู้ประกอบการเกลือ ประชาชนทั่วไป

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นางสาวภัทราพร ชูศร ตำแหน่ง นักโภชนาการชำนาญการ 2.นายภูเบศร์ ประกายศรี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 3.นายยุทธนา ชนะพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวภัทราพร ชูศร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมภพ สุทัศน์วิริยะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางพงศ์สุรางค์ เสนียวงศ์ ณ อยุธยา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 7

1. ชื่อโครงการ :
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

2. ยุทธศาสตร์ :
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
12) ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
กลุ่มวัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (5)1.5 สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
5.2 โครงการสำคัญ 1.โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย ร่วมมือกับมูลนิธิถันยรักษ์ฯ ดำเนินการโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 มีจังหวัดที่เป็นพื้นที่นำร่อง 21 จังหวัด กลุ่มเป้าหมายอายุ 30-70 ปี เข้าร่วมโครงการจำนวน 1.9 ล้านคน ร่วมดำเนินการพัฒนาระบบการคัดกรองที่เหมาะสม ที่เริ่มต้นจากการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (BSE) ตรวจโดยเจ้าหน้าที่ (CBE) แล้วยืนยันว่าเป็นก้อนหรือไม่ชนิดใดโดย Ultrasound Ultrasound จากการประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ 5 ปี (พ.ศ. 255-2560) พบว่า สตรีไทยตรวจเต้านมอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ (อย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง) เฉลี่ย 5 ปี ร้อยละ 70.8 พบก้อนมะเร็งขนาดเล็ก (ไม่เกิน 2 ซม.) ร้อยละ 43.7 เป็นมะเร็งระยะแรก (ระยะไม่เกิน 0,1,2) ร้อยละ 69.9 อัตราการรอดชีพในกลุ่มผู้ป่วยที่ตรวจเต้านมตนเองสม่ำเสมอสูงถึง ร้อยละ 95.5 ภาพรวมทั้งโครงการกลุ่มผู้ป่วยที่ตรวจเต้านมตนเองสม่ำเสมอมีอัตราการรอดชีพสูงกว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ตรวจไม่สม่ำเสมอ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P= 0.002) ซึ่งจากความสำเร็จของโครงการนี้จะเป็นรูปแบบของการคัดกรองมะเร็งเต้านมที่สามารถขยายผลการดำเนินงานได้ครอบคลุมทั่วประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิถันยรักษ์ฯ และเพื่อส่งเสริมให้สตรีไทยมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดกรมอนามัย มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลส่งเสริมสุขภาพประชาชนในเขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 7 จังหวัด คือ อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม เลย และบึงกาฬ จึงจัดทำโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
7.1 เพื่อประเมินสถานการณ์พฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเอง 7.2 เพื่อส่งเสริมให้สตรีไทยมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลประเมินสถานการณ์พฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองของสตรีไทยอายุ 30 -70 ปี 400 คน
2.เยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ในการดำเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 1 จังหวัด
3.รายงานสรุปผลการสำรวจพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 1 เล่ม
4.สตรีไทยในเขตสุขภาพที่ 8 มีพฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ 7 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล ประเมินสถานการณ์พฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองของสตรีไทย อายุ 30 -70 ปี 2.เยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ในการดำเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม/นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน 3.รายงานสรุปผลการสำรวจพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงาน และเยี่ยมเสริมพลัง 1 จังหวัด 1 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 16,040.00
2 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมในเขตสุขภาพที่ 8 20 คน 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 22,360.00
3 สำรวจข้อมูลพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของของสตรีกลุ่มเสี่ยงอายุ 30-70 ปี 400 คน 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 31,600.00
รวมเป็นเงิน 70,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
70,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี สกลนคร นครพนม หนองบัวลำภู เลย หนองคาย และบึงกาฬ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
สตรีไทยอายุ 30-70 ปี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
สตรีไทยอายุ 30-70 ปี

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวภัทราพร ชูศร ตำแหน่ง นักโภชนาการชำนาญการ 2. นายภูเบศร์ ประกายศรี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 3.นายยุทธนา ชนะพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวภัทราพร ชูศร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมภพ สุทัศน์วิริยะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางพงศ์สุรางค์ เสนียวงศ์ ณ อยุธยา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 8

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี(แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต)

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ศูนย์อนามัยที่ 8 เป็นหน่วยสนับสนุนการดำเนินงานเขตสุขภาพ และขับเคลื่อน การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมอนามัย ให้เห็นภาพรวมในการดำเนินการที่ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ให้สามารถบรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ ที่ต้องการได้ ด้วยกระบวนการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ กรมอนามัยมุ่งสู่การเป็นองค์กรนำด้านระบบส่งเสริมสุขภาพได้นั้น กลุ่มอำนวยการ ก็เป็นอีกหน่วยสนับสนุนให้ภารกิจหลักของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี รวมถึงบริหารงานบุคคลให้มีสมรรถนะองค์กร ตลอดจนดูแลบำรุงรักษาสินทรัพย์ และการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงเล็งเห็นความสำคัญที่ต้องวางแผนระบบบริหารจัดการภายในศูนย์ โดยได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ปีงบประมาณ 2562 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานของกรมอนามัย ต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1 ค่าจ้างเหมาบริการ 1. ดำเนินการจัดจ้างบุคคลภายนอกตามภารกิจของงาน 2. ส่งมอบงานจ้าง / ตรวจรับงานจ้าง กิจกรรมที่ 2 ค่าสาธารณูปโภค 1. ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคตามใบแจ้งหนี้ กิจกรรมที่ 3 ค่าใช้สอย 1. ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้สอยตามใบแจ้งหนี้ กิจกรรมที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/สัมมนา 1. รวบรวมข้อมูลการประชุม อบรม สัมมนา ของบุคลากรศูนย์ฯ 2. จัดทำแผนการการประชุม อบรม สัมมนา ของบุคลากรศูนย์ฯ 3. ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 4. สรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 5 ค่าวัสดุ 1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามภารกิจของงานประจำและงานโครงการฯ 2. ส่งของ/ส่งมอบงาน ตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจ้าง

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าวัสดุ 8 เรื่อง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 169,800.00
2 ค่าจ้างเหมาบริการ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 846,000.00
3 ค่าสาธารณูปโภค 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 396,000.00
4 ค่าใช้สอย 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 796,090.00
5 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/สัมมนา 40 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 458,450.00
รวมเป็นเงิน 2,666,340.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
2,666,340.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรทุกกลุ่มงาน/ฝ่ายของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรทุกกลุ่มงาน/ฝ่ายของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวพรรณิภา ศรีบุญตา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 2. นางสาวอัมราวดี วิชัยวงษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 3. นายคุณพงษ์ ตันมิ่ง ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

19. ผู้เสนอโครงการ :
(นางสาวพรรณิภา ศรีบุญตา) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติชำนาญงาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
(นายสมภพ สุทัศน์วิริยะ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
(นางพงศ์สุรางค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 9

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ วัยรุ่นและเยาวชน

2. ยุทธศาสตร์ :
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
7) อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน
8) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรอายุ 10-14 ปี พันคน
9) ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุ น้อยกว่า 20 ปี
10) ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วน และอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น (ขับเคลื่อน พรบ.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (20)7.2 ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและสร้างเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน
5.2 โครงการสำคัญ 7.โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นส่งผลกระทบเชิงลบทางสุขภาพต่อตัวแม่วัยรุ่นและทารก เนื่องจากวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์สูงกว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุที่เหมาะสม (20-34 ปี) เช่น การเสียชีวิตของมารดา การเสียชีวิตของทารก ทารกน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ โดยสถิติพบว่าในปี 2559 เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม ในกลุ่มมารดาวัยรุ่นอายุ 15 ปี และ 15-19 ปี มีถึงร้อยละ 14.9 ยิ่งไปกว่านั้น แม่วัยรุ่นยังมีความเสี่ยงต่อการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ข้อมูลจากการศึกษาสถานการณ์การแท้งในประเทศไทย พ.ศ. 2559 พบว่าประมาณหนึ่งในสามของผู้ป่วยทำแท้ง ที่มีภาวะแทรกซ้อนและเข้ามารับบริการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นยังส่งผลต่อโอกาสทางการศึกษา หน้าที่การงาน รายได้ในอนาคต วัยรุ่นต้องออกจากการศึกษา ซึ่งการตั้งครรภ์เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้องหยุดเรียน ความไม่พร้อมในการเลี้ยงดูบุตรของแม่วัยรุ่นยังทำให้เด็กจำนวนหนึ่งถูกทอดทิ้ง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กไทยในอนาคต จากข้อมูลพบว่าในปัจจุบัน สถานสงเคราะห์เด็กในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องอุปการะเด็กแรกเกิดถึง 18 ปี ประมาณ 2,000 คนต่อปี การศึกษาจากต่างประเทศยังพบด้วยว่าเด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่น มีแนวโน้มที่จะเป็นแม่วัยรุ่นเมื่อเติบโตขึ้น ดังนั้น การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นด้วยมาตรการที่มีประสิทธิภาพจะช่วยตัดวงจรการเป็นแม่วัยรุ่น ไม่ให้เกิดขึ้นกับประชากรรุ่นต่อ ๆ ไป ทำให้วัยรุ่นมีสุขภาวะทางเพศที่ดี มีโอกาสทางการศึกษา และสามารถ ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อ ที่จะเติบโตเป็นวัยแรงงานที่มีคุณภาพ จากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบูรณาการหน่วยงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศที่มีความซับซ้อนและไม่อาจแก้ไขได้ด้วยอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ดังนั้น จึงได้ออกพระราช บัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 เป็นกลไกในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน และประชาสังคม เพื่อบูรณาการให้การป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นรูปธรรม มีความเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เขตสุขภาพที่ 8 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานขับเคลื่อนให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ภายใต้ พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ซึ่งจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ แล้วจำนวน จำนวน 7 จังหวัด ร้อยละ 100 ในภาพระดับอำเภอดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหาวัยรุ่นผ่านคณะกรรมการอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์แบบบูรณาการ และเชื่อมผสานกับสถานบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Service) รวมทั้งการจับคู่ระหว่างโรงเรียนและสถานบริการสาธารณสุข เป็นสร้างระบบส่งต่อ One Hospital One School (OHOS) โดยเป็นการดำเนินงานระหว่างโรงเรียนผสานกับสถานบริการสาธารณสุข ส่งผลให้การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเขตสุขภาพที่ 8 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2561 อัตราคลอดมีชีพต่อพันประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พบว่า มีอัตราการคลอด 42.30, 40.76, 35.68, 33.31 และ 35.32 ตามลำดับ อัตราการคลอดมีชีพในวัยรุ่นของแต่ละจังหวัด มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ในส่วนอัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อพันประชากรหญิงอายุ 10-14 ตั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2561 พบว่า เขตสุขภาพที่ 8 มีอัตราการคลอดอยู่ที่ 1.11, 1.23 1.04, 1.10 และ 1.08 ตามลำดับ อย่างไรก็ตามการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี พ.ศ. 2557-2561 ร้อยละ 14.06, 16.62, 15.13, 14.52 และ 15.07 ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำเกินค่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และในปี 2561 (ข้อมูลเดือนกันยายน 2561) พบว่าผลการดำเนินงานที่สำคัญต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี ประเด็นการให้บริการคุมกำเนิดของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ได้รับบริการคุมกำเนิด เพียงร้อยละ 13.20 และเป็นการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) เพียงร้อยละ 53.49 ซึ่งต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด และยังพบว่าวัยรุ่นขาดการสื่อสารเรื่องเพศกับคนในครอบครัว คิดว่าเรื่องเพศเป็นประเด็นที่ไม่สามารถพูดหรือสื่อสารได้ทั่วไปเช่นเรื่องอื่น ๆ นอกจากนี้ ศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารเรื่องเพศมีน้อย หรือมักคิดว่าเป็นคำที่หยาบ ทำให้ ไม่สะดวกในการสื่อสาร และอุปสรรคเกี่ยวกับความไม่สะดวกใจในการสื่อสารเรื่องเพศซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะของผู้ใหญ่เท่านั้น ซึ่งหากไม่ได้รับการดูแลแก้ไข หรือมองอย่างเข้าใจ ก็อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้เกิดการแสวงหาคำตอบด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ และสื่ออินเตอร์เน็ต เลียนแบบเพื่อน ทำให้เกิดความคลุมเครือ เข้าใจผิดพลาด การแก้ไขปัญหาวัยรุ่นไม่สามารถแก้ไขได้ทันทีทันใดเนื่องจากเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและไม่อาจแก้ไขได้ด้วยอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายร่วมทั่งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 จึงเป็นเครื่องมือ ในการบูรณาการหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศไทยและเป็นกลไกในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อบูรณาการให้การป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างเป็นรูปธรรม มีความเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้มุ่งสู่การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยรุ่ยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงการพัฒนากระบวนการการดำเนินงานควบคู่กันไป การสร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบในหน้าที่ การถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมทั้งร่วมรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของตน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะนำการพัฒนาไปสู่ความสำเร็จ งานอนามัยวัยรุ่น กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ วัยรุ่นและเยาวชน ปีงบประมาณ 2561 ขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อขับเคลื่อน และส่งเสริมให้การบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. เพื่อสร้างกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่เป็นรูปธรรม” 3. เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ และบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น โดยการบูรณาการงานอนามัยการเจริญพันธุ์และดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่นในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.โรงพยาบาลดำเนินงานสถานบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน จนผ่านมาตรฐาน YFHS และมีอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์เพิ่มขึ้น 3 แห่ง
2.ภาคีเครือข่าย อปท. ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมวัยรุ่น เพิ่มขึ้น 80 แห่ง
3.การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นจังหวัดละอย่างน้อย 1 แห่ง 7 แห่ง
4.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด และจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ 7 จังหวัด จังหวัดละ 2 ครั้ง 14 ครั้ง
5.มีระบบเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น 1 ระบบงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1 เยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองตามมาตรฐาน อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ และ YFHS มีขั้นตอนดำเนินการดังต่อไปนี้ 1.1 ชี้แจงการดำเนินงานให้กับจังหวัด และกำหนดเป้าหมาย (รพ.ที่ยังไม่ผ่านมาตรฐาน) 1.2 เยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองการดำเนินงานสถานบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนผ่านมาตรฐาน YFHS และมีอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกแหล่งเรียนรู้ การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น เขตสุขภาพที่ 8 กลุ่มเป้าหมายดังนี้ ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น สสจ. จังหวัดละ 1 คน 7 จังหวัด รวม 7 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่งๆ ละ 2 คน รวม 7 คน เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยผู้จัดการประชุม และวิทยากร รวม 9 คน รวมทั้งสิ้น 23 คน มีขั้นตอนดำเนินการดังต่อไปนี้ 2.1 ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/กำหนดแนวทางการคัดเลือก เป้าหมาย 2.2 เตรียมเอกสาร ข้อมูล และประสานและเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมคัดเลือก 2.3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 2.4 สรุปผลการคัดเลือก กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น เขตสุขภาพที่ 8 กลุ่มเป้าหมายดังนี้ ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น สสจ. จังหวัดละ 1 คน 7 จังหวัด รวม 7 คน โรงพยาบาลชุมชน 44 แห่งๆ ละ 1 คน รวม 44 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 87 แห่งๆ ละ 1 คน รวม 87 คน ครูอนามัยโรงเรียนพื้นที่ในเดี่ยวกับ รพ. 44 โรงเรียนๆ ละ 1 คน รวม 44 คน เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยผู้จัดการประชุม และวิทยากร รวม 21 คน รวมทั้งสิ้น 201 คน มีขั้นตอนดำเนินการดังต่อไปนี้ 3.1 ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/กำหนดแนวทางการคัดเลือก เป้าหมาย 3.2 เตรียมเอกสาร ข้อมูล และประสานและเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม 3.3 จัดการประชุม 3.4 สรุปผลการจัดประชุม กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวันรุ่นระดับจังหวัด มีขั้นตอนดำเนินการดังต่อไปนี้ 4.1 ประสานงานกับผู้รับผิดชอบงาน/จังหวัดทบทวน/ปรับแก้ไขคณะอนุกรรมการฯ 4.2 จังหวัดจัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด 2 ครั้ง/ปี กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เฝ้าระวังการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น” มีขั้นตอนดำเนินการดังต่อไปนี้ 5.1 ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/กำหนดแนวทางการคัดเลือก เป้าหมาย 5.2 เตรียมเอกสาร ข้อมูล และประสานและเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม 5.3 จัดการประชุม 5.4 สรุปผลการจัดประชุม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เฝ้าระวังการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น 1 ระบบงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562 79,540.00
2 เยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองตามมาตรฐาน อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ และ YFHS 3 แห่ง 1 ต.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562 6,540.00
3 คัดเลือกแหล่งเรียนรู้ การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น 7 แห่ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 51,960.00
4 จัดประชุมอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวันรุ่นระดับจังหวัด 14 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 320,590.00
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น เขตสุขภาพที่ 8 204 คน 1 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 295,580.00
รวมเป็นเงิน 754,210.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
754,210.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ในเขตพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน แกนนำวัยรุ่นต้นแบบด้านสุขภาพในชุมชน พ่อแม่ผู้ปกครอง เครือข่ายอำเภออนามัยการเจริญพันธ์ โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวรุ้งสินี เพิ่มพูล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 2. นางสาวสุธิดา เรืองเจริญธรรม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 3. นายชินโชติ ทองตัน นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) 4. นายอภิชิต ศรีอวน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางชัญญานุช ปานนิล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมภพ สุทัศน์วิริยะ หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางพงศ์สุรางค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 10

1. ชื่อโครงการ :
โครงการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (68)21.4 ขับเคลื่อนการปฏิรูป นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการกรมอนามัย
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :
การตรวจราชการและติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของทุกองค์กร เนื่องจากช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนให้มีการนำข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้น ทำให้สามารถปรับการดำเนินงานให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งยังช่วยให้ผู้รับผิดชอบใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการดำเนินงาน ค้นหาวิธีในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนางาน และบริหารจัดการการดำเนินงานให้ได้ผลดียิ่งขึ้นในลำดับต่อไป กรมอนามัย ได้มีนโยบายการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อบรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่าย มีความสุข ระบบอนามัยยั่งยืน (ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม)” โดยกำหนดเป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายตลอดจนโครงการสำคัญที่สอดคล้องรองรับนโยบายของรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การบูรณาการงานทุกกลุ่มวัยและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการนำนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย จำเป็นต้องมีกระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อสะท้อนผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น เพื่อเป็นการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำหนดแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกันระหว่างศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานีกับภาคีเครือข่าย ในเขตสุขภาพที่ ๘ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกันระหว่าง Cluster ภายในศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นำไปสู่การวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี จึงได้จัดทำโครงการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
- เพื่อตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ ๘ -เพื่อติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงาน - เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกันระหว่างศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานีกับภาคีเครือข่าย ในเขตสุขภาพที่ ๘ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกันระหว่าง Cluster ภายในศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.พื้นที่เขตสุขภาพที่ ๘ ได้รับการตรวจราชการและนิเทศงาน 14 แห่ง
2.บุคลากรศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ได้รับการสื่อสารและถ่ายทอดผลการดำเนินงานรายไตรมาส 44 คน
3.สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1 เล่ม
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
๑. ตรวจราชการและนิเทศงาน -เก็บรวบรวมข้อมูล -วิเคราะห์สถานการณ์ -นำเสนอผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ๒. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาสศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี -อภิปราย/บรรยาย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ -นำเสนอผลการดำเนินงาน และตอบข้อซักถาม 3. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมมุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 เล่ม 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 45,792.00
2 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 41,040.00
3 ตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๘ 7 แห่ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 304,641.00
รวมเป็นเงิน 391,473.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
391,473.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี, ๗ จังหวัด ในเขตสุขภาพสุขภาพที่ ๘ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดเลย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดหนองบัวลำภู

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ๗ จังหวัด, ภาคีเครือข่าย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวบุณยนุช จุ้ดศรี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมภพ สุทัศน์วิริยะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางพงศ์สุรางค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 11

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน (แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม)

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน
3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน
17) ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้
18) ร้อยละความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (44)15.1 สร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายทุกระดับ
5.2 โครงการสำคัญ 15.โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 12) เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ

7. หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมีความซับซ้อนและเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบตามวิวัฒนาการทางอุตสาหกรรมและสังคม ทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท อาทิเช่น การจัดการขยะ น้ำเสีย สิ่งปฏิกูล การสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เป็นต้น ทางกรมอนามัย เล็งเห็นความสำคัญของงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี กรมอนามัย เพื่อเป็นการจัดการปัญหาดังกล่าวและส่งเสริมให้มีระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ทั้งนี้ การที่จะพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถจัดการปัญหาและความเสี่ยง และเกิดความยั่งยืนของการมีส่วนร่วมในชุมชนได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากจะพิจารณาภารกิจและบทบาทหน้าที่ ก็พบว่ามีทั้งบริการด้านส่งเสริมสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค การตรวจสอบและพัฒนาด้านการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมก็มีแขนงงานที่หลากหลาย อาทิเช่น การออกใบอนุญาต การควบคุมและดูแลสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค การจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูล เป็นต้น สำหรับด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การบังคับใช้กฎหมายก็ถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการนึงที่จะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอก็ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และเป็นอีกนึงกลไกที่จะช่วยให้เครือข่ายในพื้นที่ได้มีการจัดการปัญหาแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นทุกภาคส่วน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ได้มีการผลักดันเครื่องมือที่สามารถพัฒนาและขับเคลื่อนมาตรฐานการดำเนินงานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) เพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นและส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ มีสุขภาวะของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและความเป็นอยู่ที่ดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีในท้องถิ่น อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนน่าอยู่ ก้าวสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพจิต สุขภาพกาย และคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและประเทศให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกลไกการจัดการระดับชุมชน และสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3. เพื่อพัฒนากลไกการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนและลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน 4. เพื่อส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกต้อง

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่ผู้ประกอบกิจการและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 68 คน
2.เทศบาลที่เข้ารับการประเมินผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป 60 ร้อยละ
3.ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 20 ร้อยละ
4.ส้วมสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ HAS 7 แห่ง
5.จังหวัดมีการขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการสนับสนุน และติดตามกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และมีการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขอำเภอ 2 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหาร หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector: BFSI) 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการฝึกอบรม 2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการฝึกอบรม และจัดทำแผนการฝึกอบรม 3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 4. ประสานวิทยากร และจัดเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม 5. จัดการฝึกอบรมตามแผนที่กำหนดไว้ 6. สรุปและประเมินผลการฝึกอบรม กิจกรรมที่ 2 สุ่มประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 1. ประสานขอข้อมูลเทศบาลที่จะเข้ารับการประเมินจากจังหวัดในเขตรับผิดชอบ 2. เทศบาลสมัครและขอคำแนะนำในการประเมิน 3. สุ่มประเมินรับรององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ 4. สรุปผลการดำเนินงานและคืนข้อมูลให้จังหวัดและส่วนกลาง 5. เข้าร่วมงาน EHA Forum กิจกรรมที่ 3 การเยี่ยมเสริมพลังไขว้ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน (Active Communities) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 1. วางแผนการเยี่ยมเสริมพลังไขว้ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชน 2. ประสานหน่วยงานที่จะลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังไขว้และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชน 3. สุ่มเยี่ยมเสริมพลังไขว้ ติดตาม และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชนภายในเขตสุขภาพที่ 8 4. สรุปการลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังไขว้ ติดตาม และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชน 5. คัดเลือกชุมชนเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อมต้นแบบตามประเภทนวัตกรรมชุมชน 6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ best practice เพื่อมอบรางวัลชุมชนเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม (Active Community Awards) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7. สรุปบทเรียนเสนอผู้บริหาร และคืนข้อมูลให้พื้นที่ กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) 1. ประสานขอข้อมูลจากจังหวัดในเขตรับผิดชอบที่สนใจเข้ารับการประกวด 2. ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกสุดยอดส้วมสาธารณะระดับเขต 3. สรุปผลการคัดเลือก 4. ส่งข้อมูลส้วมระดับเขตเข้ารับการคัดสรรส้วมสาธารณะระดับประเทศ 5. จัดเวทีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ส้วมสาธารณะที่ผ่านการคัดสรรระดับเขต กิจกรรมที่ 5 และ 6 ผลักดันสนับสนุนให้ อปท.มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง โดยร่วมกับ สสจ./อปท. จัดทำประชาพิจารณ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและหาพื้นที่ก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลและเยี่ยมติดตาม อปท. ที่มีระบบและกำลังวางแผนก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล/การแนะนำข้อมูลวิชาการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลในสภาเทศบาล 1. วางแผนการดำเนินงานโครงการฯ 2. จัดทำโครงการ ขออนุมัติดำเนินงานโครงการ 3. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 4. จัดทำประชาพิจารณ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและ หาพื้นที่ก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล 5. เยี่ยมติดตาม อปท. ที่มีระบบและกำลังวางแผนก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล/การแนะนำข้อมูลวิชาการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลในสภาเทศบาล 6. สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ กิจกรรมที่ 7 อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบประปา 1. วางแผนการดำเนินงานโครงการฯ 2. จัดทำโครงการ ขออนุมัติดำเนินงานโครงการ 3. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 4. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 5. สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ กิจกรรมที่ 8 จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและคณะอนุกรรมการสาธารณสุขอำเภอ 1. ประสานสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และคณะอนุกรรมการสาธารณสุขอำเภอ 3. ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ฯ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและคณะอนุกรรมการสาธารณสุขอำเภอ 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 42,073.00
2 สนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) 7 แห่ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 25,600.00
3 สุ่มประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 50 ร้อยละ 1 มี.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2562 59,080.00
4 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหาร หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector: BFSI) 68 คน 1 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562 13,860.00
5 การเยี่ยมเสริมพลังไขว้ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน (Active Communities) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 284 แห่ง 1 มี.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 33,060.00
รวมเป็นเงิน 173,673.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
173,673.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. โรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ 3. ชุมชนที่อยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ 4. หน่วยงานที่สนใจเข้ารับการคัดสรรส้วมสาธารณะ (HAS) 5. คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวช้อง

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. หน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 3. ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 4. คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 5. คณะอนุกรรมการสาธารณสุขอำเภอ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. ภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. ผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 4. ประชาชนในชุมชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายเรืองยศ บุญภักดี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 2. พันจ่าเอกชัชวาลย์ โชติประดับ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 3. นางสาวปรียาพร สร้างไร่ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 4. นางสาวเพียงไผท ชำนาญค้า ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) 5. นายภีมภูริ ปัทมธรรมกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) 6. นายทวีชัย ศิริพวงสะกะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายเรืองยศ บุญภักดี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมภพ สุทัศน์วิริยะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางพงศ์สุรางค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 12

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี(แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ)

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (65)21.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 8) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7. หลักการและเหตุผล :
ในการดำเนินงานต่าง ๆ ของแต่ละองค์กรนั้น ทรัพยากรมนุษย์ถือว่ามีความสำคัญมากที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรจึงนับเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ จึงจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาให้บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากร เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กร บุคลากรจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับ การพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การพัฒนาบุคลากร จึงเป็นการนำศักยภาพ ของแต่ละบุคคลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ รวมทั้ง กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต้องอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ ๒ ประการ คือ การพัฒนาระบบในการทำงาน ซึ่งระบบในการทำงาน เมื่อมีการปรับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วมีการปฏิบัติงานไปตามระบบ แต่ศักยภาพของบุคลากร จะต้องมีการพัฒนาและปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงความรู้ในด้านต่าง ๆ ของบุคคลากรเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดีแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานที่นับได้ว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคคลากรในองค์กร ซึ่งจะทำให้บุคคลากรได้รับความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางกลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่บุคลากรในศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี จะต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) จึงเห็นสมควรจัดการฝึกอบรม หลักสูตร “เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่” ในครั้งนี้ขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 2 เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรได้รับการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน 44 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดและชี้แจงการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของศูนย์อนามัยที่ 8 ปีงบประมาณ 2562 (5 เดือนแรก) และ (5 เดือนหลัง) ระยะเวลา พฤศจิกายน 2561 – พฤษภาคม 2562 เป้าหมาย บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ขั้นตอนดำเนินงาน 1. วางแผน ขออนุมัติดำเนินการตามกิจกรรม 2. รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม 3. ดำเนินการจัดประชุมตามที่แผนที่วางไว้ 4. สรุปผลการประชุม กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระยะเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 เป้าหมาย บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ขั้นตอนดำเนินงาน 1. รวบรวมข้อมูลการประชุม อบรม สัมมนา ของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 2. จัดทำแผนการประชุม อบรม สัมมนา ของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 3. ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 4. สรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ระยะเวลา มกราคม 2562 เป้าหมาย บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ขั้นตอนดำเนินงาน 1. การวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ รูปแบบของการจัดกิจกรรม 2. เตรียมเอกสาร ประสานวิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรม 3. ขออนุมัติดำเนินการจัดอบรม 4. ดำเนินการตามแผนงานโครงการที่วางไว้ 5. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม และนำเสนอโครงร่างวิจัย/R2R ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ระยะเวลา มีนาคม 2562 เป้าหมาย บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ขั้นตอนดำเนินงาน 1. การวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ รูปแบบของการจัดกิจกรรม 2. เตรียมเอกสาร ประสานวิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรม 3. ขออนุมัติดำเนินการจัดอบรม 4. ดำเนินการตามแผนงานโครงการที่วางไว้ 5. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 5 การไปประชุม/อบรม/สัมมนา ระยะเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 เป้าหมาย บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ขั้นตอนดำเนินงาน 1. รวบรวมข้อมูลการประชุม อบรม สัมมนา ของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 2. จัดทำแผนการประชุม อบรม สัมมนา ของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 3. ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 4. สรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 6 โครงการจัดประชุมสื่อสาร HL เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ HLO ระยะเวลา ตุลาคม 2561 เป้าหมาย บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ขั้นตอนดำเนินงาน 1. การวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ รูปแบบของการจัดกิจกรรม 2. เตรียมเอกสาร ประสานวิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรม 3. ขออนุมัติดำเนินการจัดอบรม 4. ดำเนินการตามแผนงานโครงการที่วางไว้ 5. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดและชี้แจงการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของศูนย์อนามัยที่ 8 ปีงบประมาณ 2562 (5 เดือนแรกและ 5 เดือนหลัง) 80 ร้อยละ 1 พ.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2562 20,900.00
2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 80 ร้อยละ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 21,950.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม และนำเสนอโครงร่างวิจัย/R2R ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 80 ร้อยละ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 15,550.00
4 จัดประชุมสื่อสารหลักความรอบรู้ด้านสุขภาพและแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ 80 ร้อยละ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 20,500.00
5 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 1 อบรมผู้บริหาร 2 อบรมพัฒนาบุคลากร 80 ร้อยละ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 128,933.00
6 การไปประชุม/อบรม/สัมมนา 100 ร้อยละ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 333,625.00
รวมเป็นเงิน 541,458.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
541,458.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายพัฒน์พงศ์ ฟองอ่อน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมภพ สุทัศน์วิริยะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางพงศ์สุรางค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 13

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (35)12.1 พัฒนาระบบ Preventive Long Term Care
5.2 โครงการสำคัญ 12.โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ปี 2562

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :
ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จากการสำรวจของสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย พบว่า ในปี 2559 มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 11 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของประชากรทั้งหมด ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมสูงวัยมาตั้งแต่ปี 2548 คือมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 10 ประชากรสูงอายุกำลังเพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่เร็วมากคือ สูงกว่าร้อยละ 4 ต่อปี ในขณะที่ประชากรรวมเพิ่มขึ้นด้วยอัตราเพียงร้อยละ 0.5 เท่านั้น ตามการคาดประมาณประชากรของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ คือมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 20 ในปี 2564 และจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดเมื่อมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึง ร้อยละ 28 ในปี 2574 การดูแลผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะผู้สูงอายุวัยปลายที่มีอัตราการมีโรคประจำตัวสูงขึ้นตามวัย การสำรวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 เมื่อปี 2557 พบว่า โรคที่มักพบในผู้สูงอายุได้แก่ ข้ออักเสบ/ข้อเสื่อม โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคอ้วน ยิ่งไปกว่านั้นผู้สูงอายุเกินกว่า ร้อยละ 10 มีปัญหาการขึ้นลงบันได ปัญหาการกลั้นอุจจาระ หรือปัสสาวะไม่ได้ เมื่อมีอายุมากขึ้น ห้องนอน ห้องน้ำห้องส้วม เป็นเรื่องสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวัน การสำรวจในปี 2557 พบว่าผู้สูงอายุประมาณ ร้อยละ 54 ยังใช้ส้วมแบบนั่งยอง ผู้สูงอายุ ร้อยละ 18 ยังมีห้องนอนอยู่บนชั้นสองของบ้าน มากกว่าร้อยละ 10 ของผู้สูงอายุเคยหกล้ม และผู้สูงอายุร้อยละ 4 ที่ต้องการความช่วยเหลือและการดูแลจากบุคลากรสาธารณสุขมาก ซึ่งบุคลากรสาธารณสุขยังมีความขาดแคลนที่จะบริหารจัดการการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ เขตสุขภาพที่ 8 มีประชากรทั้งหมด 5,548,817 คน (ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์) โดยมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 693,055 คน ร้อยละ 12.49 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งถือว่าก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (มากกว่าร้อยละ 10) จากการคัดกรองโดยใช้แบบประเมินผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพ ตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (ADL) ในปี 2561 ได้รับการคัดกรองทั้งหมด 605,638 คน ร้อยละ 87.39 แบ่งเป็นผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม จำนวน 588,517 คน ร้อยละ 97.17 กลุ่มติดบ้าน จำนวน 14,303 คน ร้อยละ 2.36 และกลุ่มติดเตียง จำนวน 2,818 คน ร้อยละ 0.47 (ข้อมูลจาก HDC เขตสุขภาพที่ 8) ในปี 2559-2561 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำนวน 5,000 บาท/คน/ปี จำนวน 552 แห่ง ร้อยละ 85.71 และตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ จำนวน 434 ตำบล ร้อยละ 67.4 มีผู้ผ่านการอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในปี 2561 จำนวน 539 คน ครอบคลุมสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง และผ่านการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) จำนวน 1,888 คน ครอบคลุมทุกตำบล/หมู่บ้าน และจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรายบุคคล (Care Plan) จำนวน 12,291 ราย ร้อยละ 64.6 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long term Care) ในชุมชน ปี 2562 โดยมีกิจกรรมพัฒนาระบบ Preventive Long Term Care พัฒนาระบบ Intermediate care in community และพัฒนาระบบ Long Term Care ให้มีมาตรฐาน ยั่งยืน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาระบบ Preventive Long Term Care, Intermediate care in community และ Long Term Care ในการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 2. เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมในชุมชน 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน 4. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุสุขภาพดี ตำบล Long Term Care มีผลงานดีเด่น

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีการพัฒนาระบบ Preventive Long Term Care ในชมรมผู้สูงอายุ/โรงเรียนผู้สูงอายุ 7 แห่ง
2.มีนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนที่สามารถพัฒนาเป็นต้นแบบในการให้บริการเขตสุขภาพที่ 8 7 เรื่อง
3.มีการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน 7 จังหวัด
4.มีตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์ 70 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : Care Manager ผ่านการอบรมฟื้นฟูศักยภาพ 250 คน
2.เชิงปริมาณ : มีนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน 7 เรื่อง
3.เชิงคุณภาพ : มีการจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (care plan) 90 ร้อยละ
4.เชิงคุณภาพ : ตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ 70 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน วิธีการดำเนินงาน : 1. จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดการจัดประชุมฯให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตัวแทนสภาผู้สูงอายุเขต 8 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน 3. สรุปผลการการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมในชุมชน วิธีการดำเนินงาน : 1. จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดการจัดอบรมฯให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ Care Manager 7 จังหวัด 2. จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมในชุมชน 3. สรุปผลการการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน วิธีการดำเนินงาน : 1. สำรวจข้อมูลความต้องการผลิตผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในพื้นที่ที่ อปท.เข้าร่วมกองทุน Long Term Care แต่ยังขาด Care Manager ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในพื้นที่ จากผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุสำนักงานสาธารณสุข 2. ประชุมทีมวิทยากร และผู้รับผิดชอบงานผุ้สูงอายุสำนักงานสาธารณสุข เพื่อวางแผนการสอนตามหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ของกรมอนามัย 3. จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร 4. จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดการจัดอบรมฯให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เพื่อเข้ารับการอบรม 5. จัดอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน 6. สรุปผลการการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 4 ติดตาม ประเมินผล และเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 วิธีการดำเนินงาน : 1. Cluster งานอนามัยวัยผู้สูงอายุประชุมวางแผนเพื่อลงพื้นที่ ติดตาม ประเมินผล และเยี่ยมเสริมพลัง 2. ลงพื้นที่ติดตาม ประเมินผล และเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน 7 จังหวัด 3. สรุปผลการการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 5 จัดประชุมถอดบทเรียนตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ปี 2562 วิธีการดำเนินงาน : 1. จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดการจัดประชุมฯให้ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด Care Manager Caregiver ตัวแทนตำบลต้นแบบ Long Term Care ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ/โรงเรียนผู้สูงอายุ วัดส่งเสริมสุขภาพ 2. จัดทำหนังสือเชิญสาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 8 มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ 3. จัดประชุมถอดบทเรียนตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ปี 2562 4. สรุปผลการการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ติดตาม ประเมินผล และเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 7 จังหวัด 1 พ.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 92,520.00
2 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 20 คน 1 ธ.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 16,520.00
3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมในชุมชน 100 คน 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 159,240.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน 140 คน 6 พ.ย. 2561 - 6 พ.ย. 2561 203,940.00
5 จัดประชุมถอดบทเรียนตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ปี 2562 160 คน 1 ส.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562 245,500.00
6 จัดอบรมหลักสูตรการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ Care Manager กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 250 คน 1 พ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 1,444,800.00
รวมเป็นเงิน 2,162,520.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
2,162,520.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 30 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขตรับผิดชอบ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนสภาผู้สูงอายุเขต 8 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 ผู้ร่วมดำเนินการ 1. ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 7. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 8. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 9. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 10. โรงพยาบาลนครพนม

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ชมรมผู้สูงอายุ/โรงเรียนผุ้สูงอายุ ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) และผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 8

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1 นายวิรุท นนสุรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 2 นางสาวรสลิน อินถา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 3 ว่าที่ร้อยตรียุทธการ ประพากรณ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 4 นายทรงพล คำนึงเกียรติวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 5 นางชนกนันท์ ทองดอนบม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 6 นางสาววรรณพร สว่างบุญ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางชัญญานุช ปานนิล นักโภชนาการชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมภพ สุทัศน์วิริยะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางพงศ์สุรางค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 14

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและพระสงฆ์ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (30)10.2 ขับเคลื่อน Health Literacy และพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์
5.2 โครงการสำคัญ 10.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ เป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากพระสงฆ์บางรูปอาพาธด้วยโรคต่างๆ ในขณะที่บางรูปไม่เคยเข้ารับการตรวจสุขภาพ ทำให้ไม่สามารถรู้ว่ามีภาวะเสี่ยงต่อโรคใดบ้าง ซึ่งจากข้อมูลกรมการแพทย์ ปี 2559 พบว่า พระสงฆ์-สามเณรอาพาธมารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์ มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ โรคไขมันในเลือดสูง 9,609 ราย โรคความดันโลหิตสูง 8,520 ราย โรคเบาหวาน 6,320 ราย โรคไตวายเรื้อรัง 4,320 ราย และโรคข้อเข่าเสื่อม 2,600 รายในขณะเดียวกันในปี 2560 พบว่า พระสงฆ์อาพาธในเขตสุขภาพที่ 8 มีจำนวน 17,859 รูป หรือ 46% ซึ่งโรคที่พบมากที่สุด ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน การตกแต่งและเย็บแผลกระเพาะอาหาร และสายตา ในจำนวนนี้พบว่ามีพระสงฆ์อาพาธเข้าถึงบริการทางสุขภาพเพียง 2,500 รูป หรือ 6.5% เท่านั้นโดยสาเหตุของการเกิดโรคส่วนใหญ่มาจากปัญหาการบริโภคไม่ถูกหลักโภชนาการ อีกทั้งพระสงฆ์ไม่สามารถเลือกฉันอาหารเองได้ ต้องฉันอาหารตามที่ฆราวาสตักบาตร หรือนำอาหารมาถวาย ประกอบกับสถานภาพของพระภิกษุ ไม่เอื้อต่อการออกกำลังกาย ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนให้พระสงฆ์และวัดมีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพเป็นศูนย์กลางสุขภาพชุมชน และจัดสภาพแวดล้อมที่ดีให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งจากรายงานสถานการณ์สุขภาพของพระสงฆ์สอดคลองกับรายงานการสำรวจสุขภาพภาวะผู้สูงอายุไทย ปี 2556 (กรมอนามัย ร่วมกับ HITAP และ สปสช.) ที่พบว่าผู้สูงอายุไทยร้อยละ 95 มีความเจ็บป่วยด้วยโรคหรือปัญหาสุขภาพดังต่อไปนี้ โรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 41) โรคเบาหวาน (ร้อยละ 18) ข้อเข่าเสื่อม (ร้อยละ 9) เป็นผู้พิการ (ร้อยละ 6) โรคซึมเศร้า (ร้อยละ 1) และผู้ป่วยนอนติดเตียง (ร้อยละ1) ขณะที่มีเพียงร้อยละ 5 ที่ไม่มีโรคหรือปัญหาสุขภาพดังกล่าว กรมอนามัย และภาคีเครือข่าย อาทิ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและพระสงฆ์นักพัฒนาได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก(พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) เพื่อส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์และวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Temple) และขับเคลื่อนการดำเนินงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ทั่วประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายที่สำคัญคือ พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักพระธรรมวินัย ชุมชนและสังคมกับการดูแลอุปัฏฐากพระสงฆ์ ที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย และบทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม โดยมี พระคิลานุปัฏฐาก(พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)เป็นผู้ปฏิบัติดูแลพระสงฆ์อาพาธ รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ และการจัดการปัจจัยที่คุกคามสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย ทั้งนี้ บทบาทของพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) มีหน้าที่สื่อสารเรื่องสุขภาพพระสงฆ์ เฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสุขภาพ ในวัดและชุมชน ประสานงานด้านสุขภาพพระสงฆ์กับคณะสงฆ์ และหน่วยงาน ด้านสาธารณสุข ให้บริการสุขภาพเบื้องต้นแก่พระสงฆ์ในพื้นที่ รวมถึงให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพแก่ชุมชน และดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพ ตามหลักพระธรรมวินัย ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ ผู้สูงอายุและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในพระสงฆ์ ผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2562 โดยมีกิจกรรมพัฒนาระบบ Pre – Ageing เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ขับเคลื่อน Health Literacy และพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ สร้าง/ พัฒนานวัตกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน ขับเคลื่อนการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะและพระคิลานุปัฏฐาก พัฒนาระบบข้อมูลพระสงฆ์/ สามเณรขับเคลื่อนการดำเนินงาน Health Literacy Temple เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และทักษะในการดูแลพระสงฆ์ ผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้พระสงฆ์ ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อสร้างและพัฒนาพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครสาธารณสุขประจําวัด - อสว.) ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ ในการดูแลสุขภาพอนามัยตามหลักพระธรรมวินัย และให้คำแนะนำ ดูแลพระสงฆ์ 2 เพื่อเตรียมการรองรับระบบการดูแลพระสงฆ์และการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวซึ่งพระสงฆ์ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 3 เพื่อพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์แกนนำเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ และผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชน และสังคม 4 เพื่อให้พระสงฆ์ และผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ 5 เพื่อขับเคลื่อน Health Literacy และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 6 สร้าง/ พัฒนานวัตกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการป้องกันภาวะสมองเสื่อม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.จำนวนหลักสูตร/กิจกรรมป้องกันภาวะสมองเสื่อมในชุมชนที่เข้ากับบริบทของคนอีสาน 1 เล่ม
2.ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 5 ด้าน
3.พระสงฆ์ ผู้สูงอายุที่สามารถดูแล ป้องกันภาวะสมองเสื่อมด้วยตนเองได้ 60 ร้อยละ
4.พระสงฆ์ แกนนำ มีความรู้ ทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองและสามารถถ่ายทอดให้กับผู้สูงอายุได้ 5 ด้าน
5.พระสงฆ์ แกนนำ มีความรู้ ทักษะในการดูแลสุขภาพและการดูแลพระสงฆ์สามารถเป็นแกนหลักสำคัญในการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ 30 ร้อยละ
6.มีข้อมูลระบบพื้นฐานพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ 1 ระบบ
7.มีวัดส่งเสริมสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 8 20 แห่ง
8.วัดในเขตสุขภาพที่ 8 ผ่านเกณฑ์วัดส่งเสริมสุขภาพ 20 แห่ง
9.มีต้นแบบด้านการขับเคลื่อน Health Literacy และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 7 จังหวัด
10.มีพระผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก 100 คน
11.มีแกนนำผู้สูงอายุและพระสงฆ์มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 7 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.สำรวจความต้องการ/จำนวนพระ ในเขตสุขภาพที่ 8 2.จัดทำโครงการขออนุมัติ 3.พัฒนาหลักสูตรป้องกันภาวะสมองเสื่อมในพระสงฆ์และผู้สูงอายุที่เข้ากับบริบทของชาวอีสาน 4.ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 5.จัดทำหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมาย พระสงฆ์ที่จำพรรษาที่วัดในเขตสุขภาพที่ 8 6.ติดต่อประสานงานกับวิทยากรทุกเนื้อหาวิชาในหลักสูตร 7.ประชุมคณะดำเนินงานเตรียมความพร้อมกระบวนการฝึกอบรมฯ ของผู้จัดและวิทยากร 8.เตรียมความพร้อมทั้งด้านเอกสาร สถานที่ สื่อ และโสตทัศนูปกรณ์ที่จำเป็นในการอบรม 9.จัดการฝึกอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก จำนวน 70 ชั่วโมง (ทฤษฏี 35 ชั่วโมง ฝึกปฏิบัติในพื้นที่ 35 ชั่วโมง) 10.ประเมินความพึงพอใจหลังการอบรม 11.ประเมินผลหลังการอบรม 3 เดือน โดยใช้แบบสอบถาม /เยี่ยมติดตามเสริมพลัง 12.สรุปผลการดำเนินงาน 13.ถอดบทเรียนการดำเนินในพื้นที่

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 พัฒนาหลักสูตรการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในชมรม/โรงเรียนผู้สูงอายุที่เข้ากับบริบทของชาวอีสาน 1 เล่ม 1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 18,090.00
2 นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพพระสงฆ์และผู้สูงอายุ ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ 7 จังหวัด 3 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 90,120.00
3 อบรมพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครสาธารณสุขประจำวัดพระ อสว. ) 100 คน 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 185,600.00
รวมเป็นเงิน 293,810.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
293,810.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 28 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขตรับผิดชอบ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรป้องกันภาวะสมองเสื่อมในชมรม/โรงเรียนผู้สูงอายุที่เข้ากับบริบทของชาวอีสาน 20 คน ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานสูงอายุศูนย์อนามัยที่ 8 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/ วพบ.อุดรธานี และโรงพยาบาลอุดรธานี - วัดที่เข้าร่วมโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพในเขตรับผิดชอบ ผู้ร่วมดำเนินการ 1. ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 7. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 8. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 9. โรงพยาบาลอุดรธานี 10. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 11. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 7 จังหวัดเขตรับผิดชอบ 12. ชมรม/โรงเรียนผู้สูงอายุ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
วัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 / พระสงฆ์และผู้สูงอายุในชุมชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นายวิรุท นนสุรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 2.น.ส.รสลิน อินถา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 3.ว่าที่ร้อยตรียุทธการ ประพากรณ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 4.นายทรงพล คำนึงเกียรติวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 5.นางชนกนันท์ ทองดอนบม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 6.น.ส.วรรณพร สว่างบุญ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางชัญญานุช ปานนิล นักโภชนาการชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมภพ สุทัศน์วิริยะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางพงศ์สุรางค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 15

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospitals ปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (42)14.2 พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย มาตรฐานวิชาการ รูปแบบ ต้นแบบ นวัตกรรม วิจัยและเทคโนโลยี
5.2 โครงการสำคัญ 14.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospitals

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 12) เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ

7. หลักการและเหตุผล :
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และรักษาพยาบาล ในแต่ละวันจึงมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเกิดขยะ น้ำเสีย สารเคมีในกิจกรรมต่างๆ มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital เป็นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลโดยใช้หลักสุขาภิบาล อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ในปี 2561 ผลการดำเนินงานมีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ในระดับพื้นฐานขึ้นไป จำนวน 92 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 และผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก จำนวน 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.70 สถานบริการสาธารณสุขของรัฐมีการจัดการขยะติดเชื้ออย่างถูกสุขลักษณะร้อยละ 100 และมีการส่งเอกสารกำกับการขนส่งขยะติดเชื้อของหน่วยงานสถานบริการสาธารณสุขของรัฐไม่ครอบคลุมทุกแห่ง การประเมินในบางเกณฑ์คลาดเคลื่อนจากเกณฑ์มาตรฐาน ในสถานบริการของเอกชนทั้งโรงพยาบาล คลินิก ห้องปฏิบัติการและสถานพยาบาลสัตว์ยังไม่มีข้อมูลในการตรวจประเมินการจัดการ การเก็บขน การกำจัดกำจัด ดังนั้น ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospitals ปีงบประมาณ 2562เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกรฑณ์มาตรฐาน องค์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและนำไปพัฒนาสถานบริการและประเมินการดำเนินงาน รวมทั้งสรรหาและสนับสนุนให้เกิดต้นแบบ นวัตกรรม ในการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลให้ประชาชนได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามที่กฎหมายกำหนด และลดความเสี่ยงต่อสุขภาพประชาชนและชุมชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.จำนวนผู้ได้รับการอบรมชี้แจงแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อการใช้โปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Menifest System) 97 คน
2.โรงพยาบาล (รพศ./รพท./รพช.) และโรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ ผ่านมาตรฐานGREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก 40 ร้อยละ
3.โรงพยาบาลที่ได้รับการสุ่มติดตามการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital และ re-accredit 30 ร้อยละ
4.จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน GREEN &CLEAN Hospital (Best practice นวัตกรรม GREEN & CLEAN) 66 คน
5.มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 95 ร้อยละ
6.โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้อง 85 ร้อยละ
7.โรงพยาบาล (รพศ./รพท./รพช.) และโรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการผ่านมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก 40 ร้อยละ
8.โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการลงข้อมูลในระบบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ Manifest System 85 ร้อยละ
9.โรงพยาบาลได้รับการติดตามข้อมูล การรายงานและสถานการณ์การดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital และการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 12 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
สร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายทุกระดับ 1. พัฒนาศักยภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อการใช้โปรแกรมกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Menifest System) 2. เยี่ยมเสริมพลัง ติดตาม การดำเนินงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ 3. การค้นหา Best practice G&C / นวัตกรรม 4. ติดตามข้อมูล วิเคราะห์และสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ กำกับ ติดตามและประเมินผล นโยบาย แผนงาน โครงการและการบังคับใช้กฎหมาย 1. สุ่มติดตามการดำเนินงานG&C Hos.และ re-accredit / การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ สร้างความรอบรู้ด้านวิชาการและกฎหมาย สื่อสารสาธารณะและสร้างกระแสสังคม 1. การพัฒนารูปแบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 สุ่มติดตามการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital และ re-accredit ของโรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 30 ร้อยละ 1 พ.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 75,160.00
2 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน GREEN &CLEAN Hospital (Best practice นวัตกรรม GREEN & CLEAN) 66 คน 1 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 88,750.00
3 จัดทำใบประกาศ และพิมพ์ พร้อมกรอบ/ซองใส่ใบประกาศ 80 ฉบับ 1 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 2,620.00
4 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อการใช้โปรแกรมกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Menifest System) 97 คน 1 ธ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562 39,602.00
รวมเป็นเงิน 206,132.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
206,132.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
๑. กิจกรรมที่ 1 : โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสังกัดกรมวิชาการ ในเขตสุขภาพที่ 8 ๒. กิจกรรมที่ 2 : สถานที่จัดประชุม จังหวัดอุดรธานี ๓. กิจกรรมที่ 3 : สถานที่จัดประชุม จังหวัดอุดรธานี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
๑. กิจกรรมที่ 1 : โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสังกัดกรมวิชาการ(รพช/รพท/รพศ) ,สสจ ๒. กิจกรรมที่ 2 : โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ,สังกัดกรมวิชาการ ,สสจ. ๓. กิจกรรมที่ 3 : สสจ. ,ภาคีเครือข่าย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
สสจ./สสอ./รพศ./รพท/รพช./รพสต./อปท./พื้นที่ Best practice อวล.

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายเรืองยศ บุญภักดี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 2. พ.จ.อ.ชัชวาลย์ โชติประดับ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 3. น.ส.เพียงไผท ชำนาญค้า ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายเรืองยศ บุญภักดี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมภพ สุทัศน์วิริยะ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางพงศ์สุรางค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 16

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
14) ร้อยละของผู้สูงอายุ (60-74 ปี) มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ และ 4 คู่สบ

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (40)13.3 พัฒนาระบบกลไก เพื่อสร้างการเข้าถึงนวัตกรรมแบบผสมผสาน
5.2 โครงการสำคัญ 13.โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี 2562

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 8) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7. หลักการและเหตุผล :
เขตสุขภาพที่ 8 มีประชากรทั้งหมด 5,534,128 คน (จากทะเบียนราษฎร์) ในปี 2561 โดยมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 753,272 คน ร้อยละ 13.61 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งถือว่าก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (มากกว่าร้อยละ 10) จากการคัดกรองโดยใช้แบบประเมินผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพ ตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (ADL) ในปี 2560 ได้รับการคัดกรองทั้งหมด 542,593 คน ร้อยละ 72.03 แบ่งเป็นผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม จำนวน 527,250 คน ร้อยละ 97.17 กลุ่มติดบ้าน จำนวน 12,739 คนร้อยละ 2.35 และกลุ่มติดเตียง จำนวน 2,604 คน ร้อยละ 0.48 ในปี 2559-2561 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำนวน 5,000 บาท/คน/ปี จำนวน 552 แห่ง ร้อยละ 85.71 และตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ จำนวน 434 ตำบล ร้อยละ 67.4 มีผู้ผ่านการอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในปี 2561 จำนวน 539 คน ครอบคลุมสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง และผ่านการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) จำนวน 1,888 คน ครอบคลุมทุกตำบล/หมู่บ้าน และจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรายบุคคล (Care Plan) จำนวน 12,291 ราย ร้อยละ 65.3 และข้อมูลทางด้านสุขภาพช่องปากจากการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติพบว่าผู้สูงอายุที่มีฟันแท้ใช้งาน 20 ซี่ และมีฟันหลัง 4 คู่สบ ร้อยละ 39.4 มีสภาวะโรคปริทันต์ ร้อยละ 36.3 และ เข้าถึงบริการทาง ทันตกรรม ร้อยละ 38.6 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2562 โดยมีกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรรม เพื่อ OHP ผู้สูงอายุ พัฒนาระบบ กลไก ศักยภาพ เพื่อเพิ่มการเข้าถึง PP OH แบบผสมผสาน และพัฒนา OH P&P ผ่านการมีส่วนร่วม เน้นชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และทักษะในการดูแลพระสงฆ์ สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากที่ดี สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพช่องปากและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 2. เพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากในประชาชน 3. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ/ชมรม ได้รับการสำรวจสุขภาพช่องปากและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 80 ร้อยละ
2.มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพและช่องปากผู้สูงอายุระยะยาวที่สามารถพัฒนาต่อยอดในการให้บริการเขตสุขภาพที่ 8 7 เรื่อง
3.ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ/โรงเรียนผู้สูงอายุ 350 ชมรม
4.อสม. CG ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 140 คน
5.ตำบลมีการดูแลช่องปากใน ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง โดย อสม./CG 87 ตำบล
6.มีสื่อ สิ่งพิมพ์ การดูแลสุขภาพช่องปาก และสุขภาพผู้สูงอายุ 3 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : อาสาสมัครภาคประชาชน อสม./ Care Giver ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 140 คน
2.เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ/โรงเรียนผู้สูงอายุ เข้าถึงนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว และนวัตกรรม เทคโนโลยี ในการดูแลสุขภาพช่องปาก 50 ร้อยละ
3.เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ 75 ร้อยละ
4.เชิงปริมาณ : มีนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว และนวัตกรรม เทคโนโลยี ในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 7 จังหวัด

10. วิธีการดำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เป้าหมาย : ผู้รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุข จากศูนย์อนามัยที่ 8 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ระยะเวลา : เดือนพฤศจิกายน 2561 กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครภาคประชาชนเพื่อดำเนินกิจกรรมการดูแลช่องปากผู้สูงอายุ เป้าหมาย : อาสาสมัครภาคประชาชน อสม./ Care Giver อำเภอละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 180 คน ระยะเวลา : เดือนพฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562 กิจกรรมที่ 3 อบรมพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพทันตบุคลากร เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมบริการคุณภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 เป้าหมาย : ทันตบุคลากรในเขตรับผิดชอบ 7 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 35 คน ระยะเวลา : เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562 กิจกรรมที่ 4 ถอดบทเรียนการพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมการดูแลช่องปากทุกกลุ่มวัย เป้าหมาย : ทันตบุคลากรและภาคีเครือข่าย จำนวน 50 คน ระยะเวลา : เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562 กิจกรรมที่ 5 รณรงค์ตรวจสุขภาพช่องปากปีละ 1 ครั้ง เป้าหมาย : กลุ่มวัยทำงานในเขตรับผิดชอบ 7 จังหวัด ระยะเวลา : มกราคม - สิงหาคม 2561 กิจกรรมที่ 6 สร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ จังหวัดเลย เป้าหมาย : ทันตบุคลากรในจังหวัดเลย จำนวน 50 คน ระยะเวลา : ตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 รณรงค์ตรวจสุขภาพช่องปากปีละ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562 22,250.00
2 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 20 คน 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 22,100.00
3 อบรมพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพทันตบุคลากร เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมบริการคุณภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 43 คน 1 ก.พ. 2562 - 31 พ.ค. 2562 141,800.00
4 สร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ จังหวัดเลย 50 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2562 87,460.00
5 ถอดบทเรียนถอดบทเรียนการพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมการดูแลช่องปากทุกกลุ่มวัย 55 คน 1 ก.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562 101,700.00
6 อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครภาคประชาชนเพื่อดำเนินกิจกรรมการดูแลช่องปากผู้สูงอายุ 160 คน 1 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562 342,440.00
รวมเป็นเงิน 717,750.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
717,750.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัดในเขตรับผิดชอบ สถานที่ดำเนินโครงการ กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการ ณ จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการ รุ่นที่ 1 ณ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 2 ณ จังหวัดนครพนม กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการ ณ จังหวัดหนองคาย กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการ ณ จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมที่ 5 ดำเนินการ ณ 7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8 กิจกรรมที่ 6 ดำเนินการ ณ จังหวัดเลย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- ผู้รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุขของศูนย์อนามัยที่ 8 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - ทันตบุคลากรในเขตรับผิดชอบ 7 จังหวัด - อาสาสมัครภาคประชาชน อสม./ Care Giver ผู้ร่วมดำเนินการ -ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี -สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี -สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย -สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย -สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู -สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ -สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร -สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 7 จังหวัดเขตรับผิดชอบ -ชมรม/โรงเรียนผู้สูงอายุ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางชนกนันท์ ทองดอนบม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน นางสาวเนตรนภา สุขปา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน นางสาววรรณพร สว่างบุญ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านการส่งเสริม)

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางชัญญานุช ปานนิล นักโภชนาการชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมภพ สุทัศน์วิริยะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางพงศ์สุรางค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 17

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภค ในโรงเรียนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (6)1.6 พัฒนาการจัดการน้าบริโภคและสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
5.2 โครงการสำคัญ 1.โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
น้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในการบริโภค อุปโภค และกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะน้ำที่ใช้เพื่อการบริโภคนั้นจะต้องสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อนการที่จะมีน้ำบริโภคที่สะอาดปลอดภัย จึงต้องมีการดูแลตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ที่ต้องมีการควบคุมคุณภาพก่อนถึงประชาชน ซึ่งมีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายด้านด้วยกัน ซึ่งการมี น้ำบริโภคที่สะอาดปลอดภัยคือความจำเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิต ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้ประชาชนมีสุขภาพดีเท่านั้นแต่ยังเป็นถึงความเจริญของประเทศอีกด้วย รัฐบาลไทยจึงได้ดำเนินการจัดหาน้ำสะอาดเพื่อบริการประชาชน มาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2475 และได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2505-2509) จนถึงปัจจุบัน และเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ กรมอนามัยได้ดำเนินการสำรวจส่งเสริม พัฒนา ติดตาม ประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคในประเทศไทยเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคให้สะอาดปลอดภัยทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดด้วยตนเอง นอกจากนี้กรมอนามัยยังได้มีการจัดทำโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ และถิ่นทุรกันดารต่างๆ ให้มีน้ำบริโภคที่สะอาดปลอดภัย เพียงพอต่อความต้องการ ในปีงบประมาณ 2559 และดำเนินการต่อเนื่องมายังปีงบประมาณ 2562 ดังนั้น ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภค ในโรงเรียนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอาหารที่สะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพ มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคที่สะอาด ปลอดภัย เพียงพอและเอื้อต่อการมีสุขภาพดี ของประชาชน

8. วัตถุประสงค์ :
1. เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่โครงการพระราชดำริ 2. สนับสนุนการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภค 3. ผลักดันให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการน้ำบริโภค

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.จำนวนตัวอย่างน้ำที่เฝ้าระวังในพื้นที่โครงการพระราชดำริ 30 ตัวอย่าง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ชี้แจงการการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค 2. สนับสนุนชุดอุปกรณ์ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค 3. สนับสนุนจังหวัดในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและสุ่มเก็บตัวอย่างส่งตรวจ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 สนับสนุนชุดทดสอบภาคสนาม 30 แห่ง 1 ก.พ. 2562 - 30 ส.ค. 2562 8,500.00
2 สุ่มประเมินคุณภาพน้ำโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 30 ตัวอย่าง 1 ก.พ. 2562 - 31 ส.ค. 2562 31,500.00
รวมเป็นเงิน 40,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
40,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ก.พ. 2562 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร(โครงการพระราชดำริ)

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. ผู้ดูแลระบบประปาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2. โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 4. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. ประชาชนในพื้นที่ปกติ และในพื้นที่โครงการพระราชดำริและชุมชนใกล้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาน 2. หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายเรืองยศ บุญภักดี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 2. นายทวีชัย ศิริพวงสะกะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายเรืองยศ บุญภักดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมภพ สุทัศน์วิริยะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางพงศ์สุรางค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 18

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ปีงบประมาณ 2562(แผนงานบุคลากรภาครัฐ)

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (65)21.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบุคลากรภาครัฐ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต : 1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

7. หลักการและเหตุผล :
ศูนย์อนามัยที่ 8 เป็นหน่วยสนับสนุนการดำเนินงานเขตสุขภาพ และขับเคลื่อน การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมอนามัย ให้เห็นภาพรวมในการดำเนินการที่ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ให้สามารถบรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ ที่ต้องการได้ ด้วยกระบวนการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ กรมอนามัยมุ่งสู่การเป็นองค์กรนำด้านระบบส่งเสริมสุขภาพได้นั้น กลุ่มอำนวยการ ก็เป็นอีกหน่วยสนับสนุนให้ภารกิจหลักของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี รวมถึงบริหารงานบุคคลให้มีสมรรถนะองค์กร ตลอดจนดูแลบำรุงรักษาสินทรัพย์ และการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงเล็งเห็นความสำคัญที่ต้องวางแผนระบบบริหารจัดการภายในศูนย์ โดยได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ปีงบประมาณ 2562 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานของกรมอนามัย ต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ค่าบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ 1. ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ของบุคลากรศูนย์

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 908,532.00
รวมเป็นเงิน 908,532.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
908,532.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรทุกกลุ่มงาน/ฝ่ายของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรทุกกลุ่มงาน/ฝ่ายของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวพรรณิภา ศรีบุญตา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 2. นางสาวอัมราวดี วิชัยวงษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 3. นายคุณพงษ์ ตันมิ่ง ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

19. ผู้เสนอโครงการ :
(นางสาวพรรณิภา ศรีบุญตา) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
(นายสมภพ สุทัศน์วิริยะ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
(นางพงศ์สุรางค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 19

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน (แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)

2. ยุทธศาสตร์ :
3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
17) ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้
18) ร้อยละความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (44)15.1 สร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายทุกระดับ
5.2 โครงการสำคัญ 15.โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 11) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและลดการปนเปื้อนแหล่งน้ำชุมชน

7. หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมีความซับซ้อนและเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบตามวิวัฒนาการทางอุตสาหกรรมและสังคม ทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท อาทิเช่น การจัดการขยะ น้ำเสีย สิ่งปฏิกูล การสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เป็นต้น ทางกรมอนามัย เล็งเห็นความสำคัญของงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี กรมอนามัย เพื่อเป็นการจัดการปัญหาดังกล่าวและส่งเสริมให้มีระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ทั้งนี้ การที่จะพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถจัดการปัญหาและความเสี่ยง และเกิดความยั่งยืนของการมีส่วนร่วมในชุมชนได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากจะพิจารณาภารกิจและบทบาทหน้าที่ ก็พบว่ามีทั้งบริการด้านส่งเสริมสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค การตรวจสอบและพัฒนาด้านการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมก็มีแขนงงานที่หลากหลาย อาทิเช่น การออกใบอนุญาต การควบคุมและดูแลสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค การจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูล เป็นต้น สำหรับด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การบังคับใช้กฎหมายก็ถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการนึงที่จะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอก็ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และเป็นอีกนึงกลไกที่จะช่วยให้เครือข่ายในพื้นที่ได้มีการจัดการปัญหาแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นทุกภาคส่วน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ได้มีการผลักดันเครื่องมือที่สามารถพัฒนาและขับเคลื่อนมาตรฐานการดำเนินงานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) เพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นและส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ มีสุขภาวะของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและความเป็นอยู่ที่ดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีในท้องถิ่น อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนน่าอยู่ ก้าวสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพจิต สุขภาพกาย และคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและประเทศให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกลไกการจัดการระดับชุมชน และสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3. เพื่อพัฒนากลไกการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนและลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน 4. เพื่อส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกต้อง

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.จังหวัดได้รับการสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูล ใน อปท. 7 จังหวัด
2.จำนวนเทศบาลมีแผนก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลเพิ่มขึ้น 10 ร้อยละ
3.ผู้เข้าอบรมมีการพัฒนาศักยภาพในการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านการจัดการคุณภาพน้ำประปา 60 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหาร หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector: BFSI) 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการฝึกอบรม 2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการฝึกอบรม และจัดทำแผนการฝึกอบรม 3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 4. ประสานวิทยากร และจัดเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม 5. จัดการฝึกอบรมตามแผนที่กำหนดไว้ 6. สรุปและประเมินผลการฝึกอบรม กิจกรรมที่ 2 สุ่มประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 1. ประสานขอข้อมูลเทศบาลที่จะเข้ารับการประเมินจากจังหวัดในเขตรับผิดชอบ 2. เทศบาลสมัครและขอคำแนะนำในการประเมิน 3. สุ่มประเมินรับรององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ 4. สรุปผลการดำเนินงานและคืนข้อมูลให้จังหวัดและส่วนกลาง 5. เข้าร่วมงาน EHA Forum กิจกรรมที่ 3 การเยี่ยมเสริมพลังไขว้ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน (Active Communities) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 1. วางแผนการเยี่ยมเสริมพลังไขว้ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชน 2. ประสานหน่วยงานที่จะลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังไขว้และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชน 3. สุ่มเยี่ยมเสริมพลังไขว้ ติดตาม และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชนภายในเขตสุขภาพที่ 8 4. สรุปการลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังไขว้ ติดตาม และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชน 5. คัดเลือกชุมชนเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อมต้นแบบตามประเภทนวัตกรรมชุมชน 6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ best practice เพื่อมอบรางวัลชุมชนเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม (Active Community Awards) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7. สรุปบทเรียนเสนอผู้บริหาร และคืนข้อมูลให้พื้นที่ กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) 1. ประสานขอข้อมูลจากจังหวัดในเขตรับผิดชอบที่สนใจเข้ารับการประกวด 2. ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกสุดยอดส้วมสาธารณะระดับเขต 3. สรุปผลการคัดเลือก 4. ส่งข้อมูลส้วมระดับเขตเข้ารับการคัดสรรส้วมสาธารณะระดับประเทศ 5. จัดเวทีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ส้วมสาธารณะที่ผ่านการคัดสรรระดับเขต กิจกรรมที่ 5 และ 6 ผลักดันสนับสนุนให้ อปท.มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง โดยร่วมกับ สสจ./อปท. จัดทำประชาพิจารณ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและหาพื้นที่ก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลและเยี่ยมติดตาม อปท. ที่มีระบบและกำลังวางแผนก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล/การแนะนำข้อมูลวิชาการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลในสภาเทศบาล 1. วางแผนการดำเนินงานโครงการฯ 2. จัดทำโครงการ ขออนุมัติดำเนินงานโครงการ 3. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 4. จัดทำประชาพิจารณ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและ หาพื้นที่ก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล 5. เยี่ยมติดตาม อปท. ที่มีระบบและกำลังวางแผนก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล/การแนะนำข้อมูลวิชาการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลในสภาเทศบาล 6. สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ กิจกรรมที่ 7 อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบประปา 1. วางแผนการดำเนินงานโครงการฯ 2. จัดทำโครงการ ขออนุมัติดำเนินงานโครงการ 3. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 4. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 5. สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ กิจกรรมที่ 8 จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและคณะอนุกรรมการสาธารณสุขอำเภอ 1. ประสานสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และคณะอนุกรรมการสาธารณสุขอำเภอ 3. ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ฯ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ผลักดันสนับสนุนให้ อปท.มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง โดยร่วมกับ สสจ./อปท. จัดทำประชาพิจารณ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและหาพื้นที่ก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล 7 จังหวัด 1 พ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562 37,800.00
2 เยี่ยมติดตาม อปท. ที่มีระบบและกำลังวางแผนก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล/การแนะนำข้อมูลวิชาการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลในสภาเทศบาล 10 ร้อยละ 1 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 17,190.00
3 อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบประปา 60 คน 1 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 20,580.00
รวมเป็นเงิน 75,570.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
75,570.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. โรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ 3. ชุมชนที่อยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ 4. หน่วยงานที่สนใจเข้ารับการคัดสรรส้วมสาธารณะ (HAS) 5. คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวช้อง

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. หน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 3. ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 4. คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 5. คณะอนุกรรมการสาธารณสุขอำเภอ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. ภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. ผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 4. ประชาชนในชุมชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายเรืองยศ บุญภักดี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 2. พันจ่าเอกชัชวาลย์ โชติประดับ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 3. นางสาวปรียาพร สร้างไร่ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 4. นางสาวเพียงไผท ชำนาญค้า ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) 5. นายภีมภูริ ปัทมธรรมกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) 6. นายทวีชัย ศิริพวงสะกะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายเรืองยศ บุญภักดี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมภพ สุทัศน์วิริยะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางพงศ์สุรางค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 20

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี(แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม)

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (65)21.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 12) เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ

7. หลักการและเหตุผล :
ในการดำเนินงานต่าง ๆ ของแต่ละองค์กรนั้น ทรัพยากรมนุษย์ถือว่ามีความสำคัญมากที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรจึงนับเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ จึงจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาให้บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากร เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กร บุคลากรจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับ การพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การพัฒนาบุคลากร จึงเป็นการนำศักยภาพ ของแต่ละบุคคลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ รวมทั้ง กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต้องอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ ๒ ประการ คือ การพัฒนาระบบในการทำงาน ซึ่งระบบในการทำงาน เมื่อมีการปรับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วมีการปฏิบัติงานไปตามระบบ แต่ศักยภาพของบุคลากร จะต้องมีการพัฒนาและปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงความรู้ในด้านต่าง ๆ ของบุคลากรเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดีแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานที่นับได้ว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งจะทำให้บุคลากรได้รับความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางกลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่บุคลากรในศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี จะต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) จึงเห็นสมควรจัดการฝึกอบรม หลักสูตร “เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่” ในครั้งนี้ขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 2 เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง ให้เห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรได้รับการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน 44 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงเวลา : จัดการประชุม/อบรมได้ตามกำหนดเวลา 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระยะเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 เป้าหมาย บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ขั้นตอนดำเนินงาน 1. รวบรวมข้อมูลการประชุม อบรม สัมมนา ของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 2. จัดทำแผนการประชุม อบรม สัมมนา ของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 3. ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 4. สรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนโครงร่างวิจัย/R2R และการใช้สถิติในงานวิจัย ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ระยะเวลา มกราคม 2562 เป้าหมาย บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ขั้นตอนดำเนินงาน 1. การวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ รูปแบบของการจัดกิจกรรม 2. เตรียมเอกสาร ประสานวิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรม 3. ขออนุมัติดำเนินการจัดอบรม 4. ดำเนินการตามแผนงานโครงการที่วางไว้ 5. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 3 รับการนิเทศตรวจเยี่ยมจากส่วนกลาง ระยะเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 เป้าหมาย บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ขั้นตอนดำเนินงาน 1. การวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ รูปแบบของการจัดกิจกรรม 2. เตรียมเอกสาร ประสานวิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรม 3. ขออนุมัติดำเนินการจัดอบรม 4. ดำเนินการตามแผนงานโครงการที่วางไว้ 5. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 4 โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบที่มีการพัฒนาจิตเป็นวิถีและวัฒนธรรมองค์กร MIO ระยะเวลา ธันวาคม 2561 เป้าหมาย บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ขั้นตอนดำเนินงาน 1. การวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ รูปแบบของการจัดกิจกรรม 2. เตรียมเอกสาร ประสานวิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรม 3. ขออนุมัติดำเนินการจัดอบรม 4. ดำเนินการตามแผนงานโครงการที่วางไว้ 5. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 80 ร้อยละ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 190,067.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนโครงร่างวิจัย/R2R และการใช้สถิติในงานวิจัย ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 80 ร้อยละ 1 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562 3,776.00
3 รับการนิเทศตรวจเยี่ยมจากส่วนกลาง 80 ร้อยละ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 18,470.00
4 โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบที่มีการพัฒนาจิตเป็นวิถีและวัฒนธรรมองค์กร MIO 100 ร้อยละ 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 72,835.00
รวมเป็นเงิน 285,148.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
285,148.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายพัฒน์พงศ์ ฟองอ่อน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมภพ สุทัศน์วิริยะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางพงศ์สุรางค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 21

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ)

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (65)21.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 4) พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

7. หลักการและเหตุผล :
ในการดำเนินงานต่าง ๆ ของแต่ละองค์กรนั้น ทรัพยากรมนุษย์ถือว่ามีความสำคัญมากที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรจึงนับเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ จึงจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาให้บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากร เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กร บุคลากรจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับ การพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การพัฒนาบุคลากร จึงเป็นการนำศักยภาพ ของแต่ละบุคคลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ รวมทั้ง กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต้องอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ ๒ ประการ คือ การพัฒนาระบบในการทำงาน ซึ่งระบบในการทำงาน เมื่อมีการปรับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วมีการปฏิบัติงานไปตามระบบ แต่ศักยภาพของบุคลากร จะต้องมีการพัฒนาและปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงความรู้ในด้านต่าง ๆ ของบุคลากรเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดีแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานที่นับได้ว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งจะทำให้บุคลากรได้รับความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางกลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่บุคลากรในศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี จะต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) จึงเห็นสมควรจัดการฝึกอบรม หลักสูตร “เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่” ในครั้งนี้ขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 2 เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง ให้เห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ได้รับการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน 44 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 7 การไปประชุม/อบรม/สัมมนา ระยะเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 เป้าหมาย บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ขั้นตอนดำเนินงาน 1. รวบรวมข้อมูลการประชุม อบรม สัมมนา ของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 2. จัดทำแผนการประชุม อบรม สัมมนา ของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 3. ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 4. สรุปผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การไปประชุม/อบรม/สัมมนา 80 ร้อยละ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 416,375.00
รวมเป็นเงิน 416,375.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
416,375.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายพัฒน์พงศ์ ฟองอ่อน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมภพ สุทัศน์วิริยะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางพงศ์สุรางค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 22

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี(แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (65)21.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 10) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค

7. หลักการและเหตุผล :
ในการดำเนินงานต่าง ๆ ของแต่ละองค์กรนั้น ทรัพยากรมนุษย์ถือว่ามีความสำคัญมากที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรจึงนับเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ จึงจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาให้บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากร เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กร บุคลากรจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับ การพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การพัฒนาบุคลากร จึงเป็นการนำศักยภาพ ของแต่ละบุคคลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ รวมทั้ง กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต้องอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ ๒ ประการ คือ การพัฒนาระบบในการทำงาน ซึ่งระบบในการทำงาน เมื่อมีการปรับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วมีการปฏิบัติงานไปตามระบบ แต่ศักยภาพของบุคลากร จะต้องมีการพัฒนาและปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงความรู้ในด้านต่าง ๆ ของบุคลากรเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดีแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานที่นับได้ว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งจะทำให้บุคลากรได้รับความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางกลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่บุคลากรในศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี จะต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) จึงเห็นสมควรจัดการฝึกอบรม หลักสูตร “เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่” ในครั้งนี้ขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 2 เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง ให้เห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรได้รับการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน 44 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1 รับการนิเทศตรวจเยี่ยมจากส่วนกลาง ระยะเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 เป้าหมาย บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ขั้นตอนดำเนินงาน 1. การวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ รูปแบบของการจัดกิจกรรม 2. เตรียมเอกสาร ประสานวิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรม 3. ขออนุมัติดำเนินการจัดอบรม 4. ดำเนินการตามแผนงานโครงการที่วางไว้ 5. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 2 ประชุมติดตาม Re To Lead ประจำปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลา ตุลาคม 2561 เป้าหมาย บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ขั้นตอนดำเนินงาน 1. การวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ รูปแบบของการจัดกิจกรรม 2. เตรียมเอกสาร ประสานวิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรม 3. ขออนุมัติดำเนินการจัดอบรม 4. ดำเนินการตามแผนงานโครงการที่วางไว้ 5. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 รับการนิเทศตรวจเยี่ยมจากส่วนกลาง 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 27,430.00
2 ประชุมติดตาม Re To Lead ประจำปีงบประมาณ 2562 80 ร้อยละ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 60,000.00
รวมเป็นเงิน 87,430.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
87,430.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายพัฒน์พงศ์ ฟองอ่อน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมภพ สุทัศน์วิริยะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางพงศ์สุรางค์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 23

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี (แผนงานบูรณากาพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย)

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (65)21.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ในการดำเนินงานต่าง ๆ ของแต่ละองค์กรนั้น ทรัพยากรมนุษย์ถือว่ามีความสำคัญมากที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรจึงนับเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ จึงจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาให้บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากร เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กร บุคลากรจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับ การพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การพัฒนาบุคลากร จึงเป็นการนำศักยภาพ ของแต่ละบุคคลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ รวมทั้ง กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต้องอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ ๒ ประการ คือ การพัฒนาระบบในการทำงาน ซึ่งระบบในการทำงาน เมื่อมีการปรับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วมีการปฏิบัติงานไปตามระบบ แต่ศักยภาพของบุคลากร จะต้องมีการพัฒนาและปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงความรู้ในด้านต่าง ๆ ของบุคลากรเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดีแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานที่นับได้ว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งจะทำให้บุคลากรได้รับความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางกลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่บุคลากรในศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี จะต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) จึงเห็นสมควรจัดการฝึกอบรม หลักสูตร “เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่” ในครั้งนี้ขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง ให้เห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ได้รับการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและ R2R 44 คน
2.มีองค์กรต้นแบบ MIO 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดและชี้แจงการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของศูนย์อนามัยที่ 8 ปีงบประมาณ 2562 (5 เดือนแรก) และ (5 เดือนหลัง) ระยะเวลา พฤศจิกายน 2561 – พฤษภาคม 2562 เป้าหมาย บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ขั้นตอนดำเนินงาน 1. วางแผน ขออนุมัติดำเนินการตามกิจกรรม 2. รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม 3. ดำเนินการจัดประชุมตามแผนที่วางไว้ 4. สรุปผลการประชุม กิจกรรมที่ 2 ประชุมเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ระยะเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 เป้าหมาย บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ขั้นตอนดำเนินงาน 1. การวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ รูปแบบของการจัดกิจกรรม 2. เตรียมเอกสาร ประสานวิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรม 3. ขออนุมัติดำเนินการจัดอบรม 4. ดำเนินการตามแผนงานโครงการที่วางไว้ 5. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระยะเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 เป้าหมาย บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ขั้นตอนดำเนินงาน 1. รวบรวมข้อมูลการประชุม อบรม สัมมนา ของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 2. จัดทำแผนการประชุม อบรม สัมมนา ของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 3. ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 4. สรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ระยะเวลา มกราคม 2562 เป้าหมาย บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ขั้นตอนดำเนินงาน 1. การวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ รูปแบบของการจัดกิจกรรม 2. เตรียมเอกสาร ประสานวิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรม 3. ขออนุมัติดำเนินการจัดอบรม 4. ดำเนินการตามแผนงานโครงการที่วางไว้ 5. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนโครงร่างวิจัย/R2R และการใช้สถิติในงานวิจัย ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ระยะเวลา มกราคม 2562 เป้าหมาย บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ขั้นตอนดำเนินงาน 1. การวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ รูปแบบของการจัดกิจกรรม 2. เตรียมเอกสาร ประสานวิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรม 3. ขออนุมัติดำเนินการจัดอบรม 4. ดำเนินการตามแผนงานโครงการที่วางไว้ 5. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม และนำเสนอโครงร่างวิจัย/R2R ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ระยะเวลา มีนาคม 2562 เป้าหมาย บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ขั้นตอนดำเนินงาน 1. การวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ รูปแบบของการจัดกิจกรรม 2. เตรียมเอกสาร ประสานวิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรม 3. ขออนุมัติดำเนินการจัดอบรม 4. ดำเนินการตามแผนงานโครงการที่วางไว้ 5. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 7 การไปประชุม/อบรม/สัมมนา ระยะเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 เป้าหมาย บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ขั้นตอนดำเนินงาน 1. รวบรวมข้อมูลการประชุม อบรม สัมมนา ของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 2. จัดทำแผนการประชุม อบรม สัมมนา ของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 3. ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 4. สรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 8 รับการนิเทศตรวจเยี่ยมจากส่วนกลาง ระยะเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 เป้าหมาย บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ขั้นตอนดำเนินงาน 1. การวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ รูปแบบของการจัดกิจกรรม 2. เตรียมเอกสาร ประสานวิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรม 3. ขออนุมัติดำเนินการจัดอบรม 4. ดำเนินการตามแผนงานโครงการที่วางไว้ 5. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 9 โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบที่มีการพัฒนาจิตเป็นวิถีและวัฒนธรรมองค์กร MIO ระยะเวลา ธันวาคม 2561 เป้าหมาย บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ขั้นตอนดำเนินงาน 1. การวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ รูปแบบของการจัดกิจกรรม 2. เตรียมเอกสาร ประสานวิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรม 3. ขออนุมัติดำเนินการจัดอบรม 4. ดำเนินการตามแผนงานโครงการที่วางไว้ 5. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 10 โครงการจัดประชุมสื่อสารหลักความรอบรู้ด้านสุขภาพและแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ระยะเวลา ตุลาคม 2561 เป้าหมาย บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ขั้นตอนดำเนินงาน 1. การวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ รูปแบบของการจัดกิจกรรม 2. เตรียมเอกสาร ประสานวิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรม 3. ขออนุมัติดำเนินการจัดอบรม 4. ดำเนินการตามแผนงานโครงการที่วางไว้ 5. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 11 ประชุมติดตาม Re To Lead ประจำปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลา ตุลาคม 2561 เป้าหมาย บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ขั้นตอนดำเนินงาน 1. การวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ รูปแบบของการจัดกิจกรรม 2. เตรียมเอกสาร ประสานวิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรม 3. ขออนุมัติดำเนินการจัดอบรม 4. ดำเนินการตามแผนงานโครงการที่วางไว้ 5. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนโครงร่างวิจัย/R2R และการใช้สถิตในงานวิจัย ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 80 ร้อยละ 1 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562 28,524.00
2 พัฒนาองค์กรต้นแบบที่มีการพัฒนาจิตเป็นวิถีและวัฒนธรรมองค์กร MIO 100 ร้อยละ 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 83,895.00
รวมเป็นเงิน 112,419.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
112,419.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายพัฒน์พงศ์ ฟองอ่อน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมภพ สุทัศน์วิริยะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางพงศ์สุรางค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 24

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (47)15.4 สร้างความรอบรู้ด้านวิชาการและกฎหมาย สื่อสารสาธารณะและสร้างกระแสสังคม
5.2 โครงการสำคัญ 15.โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 4) พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

7. หลักการและเหตุผล :
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนของประเทศไทย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชนในภูมิภาคและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทาง เศรษกิจ สังคม วัฒนธรรม การค้าและความร่วมมือต่างๆ จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญให้ประเทศไทยผลักดันการเกิดพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและภาคธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการมีรายได้และชีวิตที่ดีของประชาชน ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ 2 /2558 ได้กำหนดให้จังหวัดหนองคายและจังหวัดนครพนม เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 โดยกำหนด นโยบายให้ส่วนราชการต่างๆ เตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทางด้าน สิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มของผลกระทบที่มากขึ้นเนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายของแรงงานจากประเทศข้างเคียง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขาภิบาลพื้นฐานและเกิดการอุบัติซ้ำของโรคที่เคยหายไปจากประเทศไทยได้ ดังนั้นศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินขึ้น เพื่อเสริมสร้าง ทักษะด้านสุขภาพแก่ประชาชนในการดูแล ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ จัดการสุขภาพตนเอง จากมลพิษสิ่งแวดล้อมรวมถึงจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสังคมแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านสุขภาพแก่ประชาชนในการดูแลและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ/จัดการสุขภาพตนเองจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 2) ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นและชุมชน สู่การพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่อย่างยั่งยืนและมีศักยภาพรองรับการพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 3) เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่เสี่ยง พื้นที่เพื่อความมั่นคง ห่างไกล

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.จังหวัดในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 จังหวัด
2.อำเภอในพื้นที่ ศกพ.มีฐานข้อมูลและมีการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ระดับดี 100 ร้อยละ
3.จังหวัดมีชุมชนต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (GREEN & CLEAN Cities) 2 ตำบล
4.มีระบบฐานข้อมูลและเฝ้าระวังด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ระบบ
5.ภาคีเครือข่ายมีการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 60 ร้อยละ
6.เอกสารสรุปการดำเนินงานโครงการ 1 ชุด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน 2 จัดอบรมกฎหมายสาธารณสุข 3 จัดประชุมการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขต ศกพ 4 จัดประชุมชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2562

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 กิจกรรมรณรงค์สร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน 2 จังหวัด 1 เม.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562 18,000.00
2 ประชุมชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 36 คน 1 เม.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562 50,000.00
3 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2562 50 คน 1 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 120,825.00
4 อบรมกฎหมายสาธารณสุขเรื่องหลักการเขียนคำตรวจแนะนำและการใช้เครื่องมือในการจัดการเหตุรำคาญ 59 คน 1 ธ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562 148,800.00
5 ประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 120 คน 1 ม.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 167,000.00
รวมเป็นเงิน 504,625.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
504,625.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กิจกรรมที่ 1 2 และ 4 จัดประชุม/อบรมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมในพื้นที่จังหวัดหนองคาย และ จังหวัดนครพนม กิจกรรมที่ 5 ประชุมสรุปผลงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โรงแรมในจังหวัดในภาคตะวันออก

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/อปท. ในตำบลพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ใน 2 จังหวัด เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7 จังหวัด ภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายเรืองยศ บุญภักดี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นส.ปรียาพร สร้างไร่ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นายทวีชัย ศิริพวงสะกะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายเรืองยศ บุญภักดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมภพ สุทัศน์วิริยะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางพงศ์สุรางค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 25

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเด็กวัยเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ สูงดี สมส่วน แข็งแรง ฟันไม่ผุ และฉลาดแบบบูรณาการ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
6) ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (12)4.1 ยกระดับการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ(HPS) ด้วยกระบวนการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
5.2 โครงการสำคัญ 4.โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School : HLS)

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
การเจริญเติบโตเด็กวัยเรียนคือเริ่มตั้งแต่เข้าเรียนประถมศึกษาจนเข้าสู่วัยรุ่น เด็กวัยนี้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างกว้างขวางกว่าเด็กก่อนเรียน โดยมีอิทธิพลมาจาก 2 แหล่ง คือ อิทธิพลจากครอบครัว และอิทธิพลจากโรงเรียน การเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนเป็นการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกาย พัฒนาการทางด้านอารมณ์และสังคม เด็กจะต้องมีการปรับตัวอย่างมากในการปรับตัวเข้ากับครู เพื่อน และบรรยากาศในโรงเรียน พัฒนาการทางด้านสติปัญญา เด็กเกิดกระบวนการคิดมากขึ้น สามารถเรียนรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้ดีขึ้น มีความเข้าใจในภาษามากขึ้น ชอบกิจกรรมมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การที่จะส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนมีการเติบโตเต็มศักยภาพจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทั้งด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย การส่งเสริมการนอน การมีทันตสุขภาพที่ดีและอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม จากสถานการณ์ในปัจจุบันพบว่าเด็กวัยเรียนมีแนวโน้มอ้วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน 5 ปี ร้อยละ 15.5 ใช้เวลากับมือถือเฉลี่ย 3 ชม. ต่อวัน การมีกิจกรรทางกาย 60 นาทีต่อวันร้อยละ 21.8 มีพฤติกรรมเลียนแบบ ร้อยละ 81.27 เด็กจะเลียนแบบผู้มีชื่อเสียงในสังคม ร้อยละ 78.04 พฤติกรรมการแสดงออกของพ่อแม่จะมีผลต่อการเลียนแบบพฤติกรรมของเด็ก การส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็กให้เต็มศักยภาพ ต้องประกอบด้วยทั้งทางโรงเรียนและครอบครัว การส่งเสริมโภชนาการที่เหมาะสมในโรงเรียน การได้รับการดูแลมาตรฐานอาหารกลางวัน การส่งเสริมโภชนาการในครอบครัวของผู้ปกครอง โดยการจัดอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นเนื้อ นม ไข่ ผัก ผลไม้ ร่วมกับการออกกำลังกายวันละ 60 นาที และการนอนที่มีคุณภาพ จะส่งผลให้เด็กวัยเรียนสูงสมส่วนได้ จากสถานการณ์เด็กวัยเรียน พบว่าเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนเพียงร้อยละ 66.96 มีส่วนสูงเฉลี่ยในเด็กชาย 147 ซม. หญิง 148 ซม. โดยเป้าหมาย พ.ศ. 2564 เด็กวัยเรียนมีส่วนสูงในเด็กชาย 154 ซม.หญิง 155 ซม. ซึ่งถือเป็นเป้าหมายการท้าทาย ในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนเพื่อให้สูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ แข็งแรงและฉลาด แต่ในทางตรงกันข้ามหากเด็กได้รับอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย จะทำให้การเจริญเติบโตไม่เต็มที่ มีภาวะขาดสารอาหาร เป็นปัญหาที่สำคัญของประชากรและเป็นสาเหตุให้เด็กมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้น หากไม่ถึงกับเสียชีวิต ร่างกาย ก็จะแคระแกร็น ไม่เจริญเติบโต ทั้งทางด้านพฤติกรรมและสังคม การแก้ไขปัญหาโรคขาดสารอาหารที่เกิดกับเด็กทำได้โดยการทำให้ครอบครัวและโรงเรียนตระหนักถึงโภชนาการที่เหมาะสม ข้อมูลจากการตรวจราชการปี 2561 พบเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 68.13 เด็กนักเรียน มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนร้อยละ 8.78 เด็กวัยเรียนมีภาวะเตี้ย ร้อยละ 6.49 เด็กวัยเรียนมีภาวะผอม ร้อยละ 4.19 เด็กวัยเรียนเขตสุขภาพที่ 8 มีแนวโน้ม ผอมและเตี้ยเพิ่มมากขึ้น ส่วน IQ พบว่าเด็กวัยเรียนมี IQ ต่ำกว่า 100 เกือบทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดเลย จากสภาพปัญหาที่กล่าวมา กรมอนามัย ได้ใช้กลยุทธ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพในการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน การส่งเสริมสุขภาพโดยใช้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพเป็นการพัฒนาที่มีความครอบคลุมทุกมิติด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทุกคนทั้งในโรงเรียนและชุมชน ให้สามารถนำความรู้ และทักษะสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ต้องการดูแลใส่ใจสุขภาพของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งสามารถตัดสินใจในการควบคุมสภาวการณ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะนักเรียนจะได้รับการปลูกฝังทัศนคติ ฝึกทักษะและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม สมาชิกในชุมชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อม ที่สะอาดและปลอดภัย ทำให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จากเหตุผลดังกล่าว งานอนามัยเด็กวัยเรียน จึงได้จัดทำโครงการเด็กวัยเรียน วัยรุ่นรอบรู้ด้านสุขภาพ สูงดี สมส่วน แข็งแรง ฟันไม่ผุ และฉลาดแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียน วัยรุ่นรอบรู้ด้านสุขภาพ สูงดีสมส่วน เติบโตเต็มศักยภาพและเป็นวัยทำงานที่มีสุขภาพที่ดี มีความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น 2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ให้สูงดีสมส่วน แข็งแรงและฉลาด 3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรครู ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กวัยเรียน 4. เพื่อพัฒนาโรงเรียนยกระดับเป็นโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ 5. เพื่อพัฒนายกระดับโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เด็กวัยเรียน (6 - 14 ปี) สูงสมส่วน และเด็กอายุ 14 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ย ตามเกณฑ์ 68 ร้อยละ
2.เด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ 30 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและจนท.สส.ในการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในเด็กวัยเรียน วัยรุ่น - รอบรู้ด้านทันตะ - รอบรู้กิจกรรมทางกาย - รอบรู้โภชนาการ ระยะเวลา : ( พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒561 ) กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานอนามัยเด็กวัยเรียนและครู รวม 212 คน ประกอบด้วย 1) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนดับจังหวัด ละ 1 คน รวม 7 คน 2) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนดับอำเภอๆ ละ 1 คน รวม 87 คน 3) ครูพลศึกษา/ครูอนามัย สังกัด สพป. เขตละ 2 โรงเรียนๆ ละ 2 คน รวม 68 คน 4) โรงเรียนในสังกัด สพม. เขตละ 2 แห่งๆละ 2 คน รวม 10 คน 5) เจ้าหน้าที่ สพป. เขตละ 1 คน รวม 17 คน 6) เจ้าหน้าที่ สพม. เขตละ 1 คน รวม 5 คน 7) วิทยากรและผู้จัด รวม 18 คน เป้าหมาย : โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ สพป. ละ 2 โรงเรียนรวม 34 โรงเรียน (ขาวคาดแดง 28 โรงเรียน) ขั้นตอนการดำเนินงาน 1) ประสานหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 2) ประสานวิทยากร เตรียมเอกสารด้านวิชาการ เตรียมกระบวนการและวัสดุอุปกรณ์ 3) จัดประชุม 4) สรุปผลการประชุม กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างและสื่อสาร HL โดยผลิตสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับเด็กวัยเรียน - Infographic - คลิป VDO - โปสเตอร์ ระยะเวลา : (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) กลุ่มเป้าหมาย : บุคคล/ครอบครัว/ชุมชน/โรงเรียน เป้าหมาย : สื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ - รอบรู้ด้านทันตะ - รอบรู้กิจกรรมทางกาย - รอบรู้โภชนาการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 1) เตรียมข้อมูลการจัดทำสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพวัยเรียน 2) ประสานการจัดทำสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพวัยเรียน 3) สรุปยอดผู้สนใจสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพวัยเรียน กิจกรรมที่ 3 กำกับ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง และประเมินผลการดำเนินงาน ระยะเวลา : ธันวาคม 2561 - กรกฏาคม 2562 กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนรอบรู้สุขภาพในเขต 8 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรในเขต 8 โรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี เป้าหมาย : โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ สพป.ละ 2 โรงเรียนรวม 34 โรงเรียน (ขาวคาดแดง 28 โรงเรียน) : โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 14 โรงเรียน : โรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี 4 โรงเรียน ขั้นตอนการดำเนินงาน 1) ประสานผู้รับผิดชอบงานอนามัยเด็กวัยเรียน/ผู้รับผิดชอบงานทันตสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการประเมินและระยะเวลาในการประเมิน 2) ประชุมสร้างความเข้าใจตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน บทบาทหน้าที่ของทีมประเมินรับรอง 3) ทีมประเมินระดับจังหวัดออกประเมินเบื้องต้น ส่งรายชื่อโรงเรียนและรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อขอรับการประเมินจากศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 3.1) โรงเรียนรอบรู้สุขภาพ - ต้นแบบด้านกิจกรรมทางกาย - ต้นแบบด้านโภชนาการ - ต้นแบบด้านทันตกรรม 3.2) โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 3.3) โรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี 4) ทีมประเมินของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ดำเนินการกำกับ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง และประเมิน 5) ตรวจสอบรายงานการดำเนินงานของโรงเรียน กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนการดำเนินงานของภาคีเครือข่าย ระยะเวลา : ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 กลุ่มเป้าหมาย : พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ/ พชอ. และภาคีเครือข่าย จาก อปท. ที่ดูแลรับผิดชอบโรงเรียน เป้าหมาย : พื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 1) โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ สพป. ละ 2 โรงเรียน รวม 34 แห่ง 2) โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรเขตสุขภาพที่ 8 รวม 15 แห่ง ขั้นตอนการดำเนินงาน 1) สนับสนุนองค์ความรู้ ได้แก่ การเป็นวิทยากร การให้คำปรึกษาแก่ผู้รับผิดชอบงานเด็กวัยเรียนในระดับจังหวัดและพื้นที่ ตลอดจนครูและผู้เกี่ยวข้อง 2) สนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของภาคีเครือข่าย ได้แก่ การสนับสนุนเอกสารวิชาการ คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คู่มือการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และแบบบันทึกสุขภาพนักเรียน ฯลฯ กิจกรรมที่ 5 รณรงค์ Love Milk Day ตรวจวัดสายตาในวันเด็ก และรณรงค์ให้ความรู้สุขภาพเด็กวัยเรียน (กินไข่ นม ผัก กระโดดโลดเต้น นอน แปรงฟัน) ระยะเวลา : มกราคม 2562 และ มิถุนายน 2562 กลุ่มเป้าหมาย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/เด็กวัยเรียน เป้าหมาย : จังหวัดละ 1 ครั้ง รวม 7 ครั้ง ขั้นตอนการดำเนินงาน 1) ประสานผู้รับผิดชอบงานวัยเรียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อประสานโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 2) ร่วมกับจังหวัดจัดรณรงค์ Love Milk Day ตรวจวัดสายตาในวันเด็ก และรณรงค์ให้ความรู้สุขภาพ เด็กวัยเรียน (กินไข่ นม ผัก กระโดดโลดเต้น นอน แปรงฟัน) 3) รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 6 ประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนต้นแบบรอบรู้สุขภาพ/โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร/โรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ระยะเวลา : ธันวาคม 2561 - กรกฏาคม 2562 กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนรอบรู้สุขภาพในเขต 8 / โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร เขต 8 / โรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดีในเขต 8 เป้าหมาย : 1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จำนวน 14 โรงเรียน 2. โรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี จำนวน 4 เครือข่าย 3. โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ - ต้นแบบด้านกิจกรรมทางกาย จำนวน 3 โรงเรียน - ต้นแบบด้านโภชนาการ จำนวน 3 โรงเรียน - ต้นแบบด้านทันตกรรม จำนวน 3 โรงเรียน ขั้นตอนการดำเนินงาน 1) ประสานผู้รับผิดชอบงานอนามัยเด็กวัยเรียน/ผู้รับผิดชอบงานทันตสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการประเมินและระยะเวลาในการประเมิน 2) ประชุมสร้างความเข้าใจตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน บทบาทหน้าที่ของทีมประเมินรับรอง 3) ทีมประเมินระดับจังหวัดออกประเมินเบื้องต้น ส่งรายชื่อโรงเรียนและรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อขอรับการประเมินจากศูนย์ฯ 3.1) โรงเรียนรอบรู้สุขภาพต้นแบบ - ด้านกิจกรรมทางกาย - ด้านโภชนาการ - ด้านทันตกรรม 3.2) โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 3.3) โรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี 4) ทีมประเมินของศูนย์ฯ ดำเนินการประเมิน 5) ตรวจสอบรายงานการดำเนินงานของโรงเรียน 6) แจ้งผลการประเมินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในกรณีโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดีจัดส่งรายงานไปยังสำนักทันตสุขภาพ กรมอนามัย เพื่อรับรองผลการประเมินและแจ้งผลการประเมิน ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กิจกรรมที่ 7 จัดมหกรรมวิชาการวัยเรียนเขตสุขภาพที่ 8 ระยะเวลา : สิงหาคม 2562 กลุ่มเป้าหมาย : นักวิชาการสาธารณสุขจาก สสจ. 7 จังหวัดและตัวแทนจากระดับอำเภอ / พชอ. และภาคีเครือข่ายจาก อปท.ที่ดูแลรับผิดชอบโรงเรียน เป้าหมาย : ต้นแบบโรงเรียนรอบรู้สุขภาพจังหวัดละ 3 โรงเรียน ต้นแบบเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ขั้นตอนการดำเนินงาน 1) ประสานผู้รับผิดชอบงานอนามัยเด็กวัยเรียน/ผู้รับผิดชอบงานทันตสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อคัดเลือกต้นแบบโรงเรียนรอบรู้สุขภาพจังหวัดละ 3 โรงเรียน 2) ทีมประเมินระดับจังหวัดออกประเมินเบื้องต้น ส่งรายชื่อโรงเรียนและรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อขอรับการประเมินจากศูนย์ฯ โรงเรียนรอบรู้สุขภาพต้นแบบ - ด้านกิจกรรมทางกาย - ด้านโภชนาการ - ด้านทันตกรรม 3) เขตคัดเลือกผลงาน best of the best โรงเรียนรอบรู้สุขภาพ ระดับเขต 3 อันดับ - ต้นแบบด้านกิจกรรมทางกาย - ต้นแบบด้านโภชนาการ - ต้นแบบด้านทันตกรรม 4) เขตจัดพื้นที่นำเสนอผลงานของ best of the best และมอบรางวัล

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 เสริมสร้างและสื่อสาร HL โดยผลิตสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับเด็กวัยเรียน ได้แก่ Infographic, คลิป VDO และ โปสเตอร์ 3 รูปแบบ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 10,000.00
2 รณรงค์ Love Milk Day ตรวจวัดสายตาในวันเด็ก และรณรงค์ให้ความรู้สุขภาพเด็กวัยเรียน (กินไข่ นม ผัก กระโดดโลดเต้น นอน แปรงฟัน) 7 แห่ง 1 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2563 10,000.00
3 ประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนต้นแบบรอบรู้สุขภาพ / โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร / โรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี 27 แห่ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 92,640.00
4 กำกับ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง และประเมินผลการดำเนินงาน 52 แห่ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 47,100.00
5 จัดมหกรรมวิชาการวัยเรียนเขตสุขภาพที่ 8 150 คน 1 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 248,260.00
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและจนท.สส.ในการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในเด็กวัยเรียน วัยรุ่น รอบรู้ด้านทันตสุขภาพ ด้านกิจกรรมทางกาย ด้านโภชนาการ 212 คน 1 พ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 670,000.00
รวมเป็นเงิน 1,078,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,078,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2563

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
หน่วยงานสาธารณสุข บุคลากรทางการศึกษา และภาคีเครือข่าย 7 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางชัญญานุช ปานนิล ตำแหน่ง นักโภชนาการชำนาญการ 2. นางสาวสุกัญญา คณะวาปี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 3. นางสาวสุนิษา เขียวกาศ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 4. นางสาวพรพิมล บุตะลา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 5. นางสาวเนตรนภา สุขปา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 6. นางสางสุภาวดี ฟองฟุ้ง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางชัญญานุช ปานนิล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมภพ สุทัศน์วิริยะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางพงศ์สุรางค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................