หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
6) ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ
16) จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (1)1.1 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(6)1.6 พัฒนาการจัดการน้าบริโภคและสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
5.2 โครงการสำคัญ 1.โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีฉบับที่ 5 เป็นแผนระยะ ๑๐ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙) จัดทำ ขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศไทย ปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ไทยแลนด์๔.๐ พร้อม ๆ กับสถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ และยุคดิจิทัล แม้ว่าเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จะอยู่ใน พื้นที่ทุรกันดารห่างไกล แต่ก็ย่อมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันที่ เชื่อมต่อกันถึงด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้นแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฉบับที่ ๕ นี้จึงได้จัดทำให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ที่น้อมนำหลัก “ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๔) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยกำหนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของการพัฒนาไว้ดังนี้ 1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุล ในด้านพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติมีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีส่วนร่วม ในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได้ ๒. เพื่อขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเอง ได้ ครอบครัวและชุมชนเกิดการพัฒนา ช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนและ โรงเรียนไปพร้อม ๆ กัน ๓. เพื่อผลักดันให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้ สามารถถ่ายทอด ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาให้กับผู้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษาหรือองค์กรอื่น ๆ ทั้งจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ เพื่อนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละที่ สร้างความร่วมมือและเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศ กรมอนามัย ในฐานะหน่วยงานหนึ่งที่รับสนองงานโครงการตามพระราชดำริฯ ด้านอาหารและโภชนาการ โดยได้ดำเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ตลอดจนเยาวชน(เด็กวัยเรียน) และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มาตั้งแต่ ปี 2539 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็กและเยาวชน ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริฯ ซึ่งส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการเยี่ยมติดตามโรงเรียนพื้นที่ทุรกันดาร เขตสุขภาพที่ 9 พบว่า ครูและบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ(โภชนาการ ทันตสุขภาพ)และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ศูนย์อนามัยที่ 9 จึงได้จัดทำโครงการการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ขึ้น โดยดำเนินโครงการดังกล่าวในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 12 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำนวน 9 โรงเรียน (สุรินทร์ 7 โรงเรียน บุรีรัมย์ 2 โรงเรียน) และโรงเรียนพื้นที่ทุรกันดารที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน จำนวน 3 โรงเรียน (สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จำนวน 1 โรงเรียน สพป.บุรีรัมย์เขต 4 จำนวน 2 โรงเรียน )เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดความรอบรู้ด้านการส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพอนามัย ทันตสุขภาพ เพศวิถี และอนามัยสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ด้านการส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพอนามัย ทันตสุขภาพ เพศวิถี และอนามัยสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนพื้นที่ทุรกันดารเขตสุขภาพที่ 9 2. เพื่อติดตามเสริมพลังเพื่อพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบความรอบรู้ด้านส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพอนามัย ทันตสุขภาพ เพศวิถี และอนามัยสิ่งแวดล้อม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรที่รับผิดชอบงานอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันกันดารได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัย 60 คน
2.โรงเรียนพื้นที่ทุรกันดารด้านความรอบรู้ ด้านส่งเสริมโภชนาการสุขภาพอนามัยทันตสุขภาพเพศวิถีศึกษาและอนามัยสิ่งแวดล้อม 12 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาการดูแลและส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมในถิ่นทุรกันดาร 60 คน
2.เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างน้ำที่เฝ้าระวังในพื้นที่โครงการพระราชดำริ 12 ตัวอย่าง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดทำแผนงานโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินงาน 2. ประสานภาคีเครือข่าย ชี้แจงนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานเพื่อวางแผนการ ดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม และดำเนินกิจกรรมตามแผน 3. อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ ด้านการส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพอนามัย ทันตสุขภาพเพศวิถี และอนามัยสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนพื้นที่ทุรกันดารเขตสุขภาพที่ 9 4. ติดตามเยี่ยม และcoaching แบบเสริมพลัง ค้นหาโรงเรียนต้นแบบความรอบรู้ด้านการส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพอนามัย ทันตสุขภาพ เพศวิถี และอนามัยสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนพื้นที่ทุรกันดาร เขตสุขภาพที่ 9 5. สรุปผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง พัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนความรอบรู้ด้านส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพอนามัย ทันตสุขภาพ เพศวิถี และอนามัยสิ่งแวดล้อม 12 แห่ง 1 พ.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 40,700.00
2 สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำบริโภคในโรงเรียนพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร 12 แห่ง 1 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 24,680.00
3 อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ ด้านการส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพอนามัย ทันตสุขภาพเพศวิถี และอนามัยสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนพื้นที่ทุรกันดารเขตสุขภาพที่ 9 60 คน 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 159,300.00
รวมเป็นเงิน 224,680.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
224,680.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
โรงเรียนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 9 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ จำนวน 3 โรงเรียน

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. ครูอนามัยโรงเรียน เด็กนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และเครือข่ายการดำเนินในพื้นที่ 2. ผู้รับผิดชอบงานอนามัยเด็กวัยเรียนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 21

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ครู เด็กนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน และเครือข่ายการดำเนินในพื้นที่

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นางสาวอัมพร สมพงษ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 2.นางสาวนฤมล โอ้สวนศรี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3.นางสาวธิฏิญาศ์ภัค สุขศิรินาคสกุล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 4.นางศุภรัตน์ เลิศนิธิธรรมกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 5.นางจีรภา ผ่องแผ้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 6.นางอัญชลีพร อิษฎากร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขงาน 7.นางสาววาสนา แนมขุนทด ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางทรงคูณ ศรีดวงโชติ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวกันทิมา เหมพรมราช

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวีรพล กิตติพิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาการบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

2. ยุทธศาสตร์ :
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
12) ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
กลุ่มวัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (3)1.3 ควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2562
5.2 โครงการสำคัญ 1.โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
จากทั้งปัญหาการขาดสารไอโอดีนที่มีผลต่อความพิการทางสติปัญญา ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองและความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กไทยที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงอายุ ๓ ปี หากขาดสารไอโอดีนจะทำให้สมองเจริญเติบโตไม่เต็มที่ลดความเฉลียวฉลาด หรือระดับสติปัญญาของเด็กได้ถึง ๑๐-๑๕ จุด ทำให้เด็กมีปัญหาการเรียนและกระทบต่อการเจริญเติบโต และยังส่งผลถึงความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก คุณภาพชีวิตของคนหนุ่มสาวอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม ทั้งปัญหาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กภาวะโลหิตจาง มีผลต่อระดับสติปัญญาในเด็กไทยวัยเรียน พบความชุกโลหิตจางในเด็กอายุ 6 ปี ร้อยละ 31.1 จากรายงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551 – 2552 พบความชุกโลหิตจางในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15 – 44 ปี ร้อยละ 25.7 จากระบบรายงาน 43 แฟ้ม (ระบบรายงาน HDC : Health Data Center) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พบความชุกโลหิตจางในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 – 2558 พบร้อยละ 18.6, 32.1, 30.7, 29.9, 29.5 และ 23.5 ตามลำดับ โดยภาพรวมของสถานการณ์ปัญหาการขาดสารไอโอดีน และภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กของประเทศไทย มีผลกระทบต่อประชาชนไทยทุกกลุ่มวัย ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของประชากรไทยในระยะยาว และทั้งโรคมะเร็งเต้านมมีอัตราป่วยและอัตราตายเป็นอันดับ 1 ของมะเร็งในสตรีไทยมากกว่า 10 ปี ซึ่งอุบัติการณ์มะเร็งเต้านมในประเทศไทยมีประมาณ 30 ต่อแสนประชากร แต่ประเทศไทย ยังไม่มีโครงการใดที่รองรับอันตรายจากมะเร็งเต้านมอย่างเป็นระบบ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิถันยรักษ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 เพื่อให้สตรีไทยทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจน พ้นจากภัยมะเร็งเต้านม สำหรับประเทศไทยมีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ที่จะช่วยสอนและกระตุ้นกลุ่มสตรีไทยในชนบทให้ทำการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ โดยได้สนับสนุนให้สตรีไทยมีความรู้เรื่องการตรวจมะเร็งเต้านมด้วย ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเสี่ยงและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ในการดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ควบคุมคุณภาพเกลือจากแหล่งผลิต แหล่งจำหน่าย และความครอบคลุมของการใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพในระดับครัวเรือน รวมทั้งปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ มาตรการเสริม ได้แก่ ยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็กและกรดโฟลิกแก่หญิงตั้งครรภ์ทุกรายตลอดการตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด 6 เดือนที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมาตรการเสริมยาธาตุเหล็กป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก และการส่งเสริมการบริโภคอาหารที่อุดมด้วยธาตุเหล็กในประชากรกลุ่มเสี่ยงนั้น ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนไทยทุกกลุ่มวัยได้รับไอโอดีน และธาตุเหล็กอย่างเพียงพอ อันจะนำไปสู่สมรรถนะทางสติปัญญาและทางร่างกายอย่างเต็มศักยภาพของประชาชนไทย ทั้งหญิงวัยเจริญพันธุ์สามารถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองได้เพื่อการพัฒนาประชาชนในประเทศอย่างยั่งยืน

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อเสริมสร้างสติปัญญาของเด็กไทยให้เต็มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรทุกกลุ่มวัย 2 เพื่อควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในประชากรกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ หญิงวัยเจริญพันธุ์หญิงตั้งครรภ์ เด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน 3 เพื่อส่งเสริมให้สตรีไทยมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้องและสม่ำเสมอ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ส่งเสริมการเฝ้าระวังการขาดสารไอดีนในชุมชน 12 แห่ง
2.สร้างกระแสการส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธ์(สาวไทยแก้มแดง) 1 ครั้ง
3.ส่งเสริมการสร้างพลังพื้นที่ดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 4 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการเยี่ยมเสริมพลังชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน 12 ครั้ง
2.เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการจัดรณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ 1 ครั้ง
3.เชิงปริมาณ : จำนวนการเยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ในการดำเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 4 ครั้ง
4.เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. วิเคราะห์สถานการณ์การขาดสารไอโอดีน ธาตุเหล็กและการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 2. สนับสนุนการตรวจปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์เพื่อหาค่ายูรีนไอโอดีนและสนับสนุนชุดตรวจไอโอเดทในเกลือ เสริมไอโอดีน ในครัวเรือนและร้านค้า 3. กิจกรรมรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติและประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาวไทยแก้มแดง 4. เยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริในเขตสุขภาพที่ 9 5. สรุป วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 รณรงค์สร้างกระแสพฤติกรรมควบคุมป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 1 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 14 ก.พ. 2562 25,000.00
2 เยี่ยมติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ 4 จังหวัด 1 พ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562 20,000.00
3 เยี่ยมเสริมพลังและการประเมินสถานการณ์พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 4 จังหวัด 1 ม.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2562 60,000.00
4 ติดตามการขับเคลื่อนชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน 12 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562 129,900.00
รวมเป็นเงิน 234,900.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
234,900.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1.สถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งระดับจังหวัด อำเภอและตำบลในพื้นที่นำร่อง 2. สำนักงานจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. สถานประกอบการ/องค์กร/โรงพยาบาล และชุมชนที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 2 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพศ./รพท., รพช. และรพ.สต. ในพื้นที่เป้าหมาย 3 ชุมชนและประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1 ประชาชนทั่วไป 2 บุคลากรสาธารณสุขทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1 นางสุจิตรา สุมนนอก ตำแหน่ง นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ 2 นางสาวขวัญใจ สิทธินอก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3 นางณิชาภา แพทย์เกาะ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 4 นายวรพงษ์ สายโสภา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 5 นางนันทิชา แปะกระโทก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 6 นางสาวสันธนี ชโลปถัมภ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 7 นางสาววารุณี นาดี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวปิยมาภรณ์ โล่ห์ทวีมงคล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางกมลรัตน์ เกตุบรรลุ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวีรพล กิตติพิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัย เพื่อลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย สูงดีสมส่วน พัฒนาการสมวัย ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
1) อัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

4. cluster :
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (7)2.1 ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อสร้างแม่ลูกคุณภาพ
5.2 โครงการสำคัญ 2.โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
การขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 และจากนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขที่ 1 ในประเด็นการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยที่ได้จัดกลุ่มตามช่วงอายุเป็น 5 กลุ่มวัย การขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในส่วนงานของกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัยได้กำหนดตัวชี้วัดระดับกระทรวงมี 4 ตัวชี้วัด ซึ่งงานยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก เป็นงานที่สำคัญที่จะทำให้เด็กเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพ โดยจะต้องมีกระบวนการดูแลพ่อแม่ ตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์ และการดูแลในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งผลให้ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย และเด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยนอกจากกระบวนการเหล่านี้แล้วการที่เด็กจะมีพัฒนาการสมวัยหรือไม่นั้น อาจมีปัจจัยอื่นร่วมด้วย ได้แก่ ภาวะโภชนาการและ กระบวนการเลี้ยงดูที่ประสิทธิภาพ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รวมถึงการดูแลและป้องกันโรคต่างๆที่สามารถถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้เช่นโรคเอดส์และโรคธาลัสซีเมีย ดังนั้น สถานการณ์ของพื้นที่ในด้านลักษณะประชากร ความเชื่อและวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ การให้บริการ และสุขภาพของเด็กในพื้นที่ จึงมีความสำคัญในการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กต่อไป จากผลการดำเนินการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ข้อมูลย้อนหลังของเขตสุขภาพที่ 9 ปี พ.ศ. 2557-2561 พบอัตราส่วนการตายมารดา เท่ากับ 13.30 ,16.56 , 22.1, 3.75 และ 16.47 ต่อแสนการเกิดมีชีพตามลำดับ (9,7, 10 , 14, 2 และ 6 รายตามลำดับ) ในภาพรวมพบว่าเขตสุขภาพที่ 9 มีอัตราส่วนมารดาตายผ่านเกณฑ์ในปี 2557 - 2558 และ 2560 ส่วนปี 2559 สูงกว่าเกณฑ์แต่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับระดับประเทศปี 2559 ซึ่งมีอัตราส่วนมารดาตายเท่ากับ 26.42 (สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย) เมื่อวิเคราะห์สาเหตุมารดาตายปี พศ. 2561 มีมารดาตายจำนวน 6 ราย จาก Direct cause 33.3% และ Indirect cause 66.7 % เมื่อทบทวน RCA พบว่าเกิดจาก Human error การไม่ปฏิบัติตาม guideline อย่างเคร่งครัด การเจ็บป่วยด้วยโรคอายุรกรรม การขาดการ consult ผู้เชี่ยวชาญกว่าและระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง และจากมารดา No ANC ซึ่งทางเขตสุขภาพและจังหวัดได้ conference case และดำเนินการแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำดังนี้ ซึ่งทางเขตสุขภาพได้มีการดำเนินงานและมีมาตรการในการควบคุม กำกับติดตาม ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดมารดาตาย ส่วนข้อมูลคุณภาพ ปี 2561 ในประเด็นการฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 70.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ การฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งคุณภาพตามเกณฑ์ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์แต่สูงกว่าการตรวจราชการรอบ 1 คือ ร้อยละ 58.15 หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางร้อยละ 16.64 และการได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนร้อยละ 79. 05 ในปี 2561เขตสุขภาพที่ 9 ได้มีการดำเนินงานและมีมาตรการในการควบคุม กำกับติดตามป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดมารดาตาย โดยการ ถ่ายทอดนโยบายจากส่วนกลางถึงผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนผ่าน MCH board โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นประธานทุกจังหวัดและมีสูติแพทย์ทุกโรงพยาบาลเป็นกรรมการ ทำงานร่วมกับ Service plan ในการวิเคราะห์ วางแผนงาน โครงการ การกำกับ ติดตามงาน ปรับแผนฯตามสภาพปัญหาพื้นที่ มีแผนการประชุม 3-4 ครั้ง/ ปี ปี 2561 ทุกจังหวัดมีการปฏิบัติตามคู่มือ Zero MMR ใช้ timeline ตามแนวทางร่วมกันของเขตสุขภาพที่ 9 คือ 1-3-10-30 มีการรายงาน/สืบสวนสาเหตุการตายมารดาโดยใช้แบบฟอร์ม ก1-CEและการจัดทำ Conference caseวิเคราะห์แก้ปัญหา ตามระบบที่วางไว้ของเขตนครชัยบุรินทร์ รวมถึงการส่งกลับข้อมูลสู่หน่วยบริการและศูนย์อนามัย ภายใน 30 วัน หลังการทบทวน มีแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กโดยอบรมทีมประเมินมาตรฐานและผู้ปฏิบัติฝากครรภ์ ห้องคลอด หลังคลอด ใน รพศ รพท รพช และ รพสต. มีการจัดโซนนิ่ง (Zoning)เป็น 24 node สูติกรรม มีแผนการนิเทศติดตาม และempowerment และที่สำคัญมีการวางระบบconsult caseโดยเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านทางlineทุกจังหวัด ในกรณีฉุกเฉินสามารถโทร Consult สูติแพทย์ที่ห้องคลอด รพศ.ได้เลย การติดตามเยี่ยมโดยใช้ระ บบ coaching เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านสูติกรรมในพื้นที่ คณะกรรมการ MCH Board พัฒนามาตรฐานการดำเนินงานให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัดโดยบูรณาการร่วมกับ Service plan สูติกรรม มีแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก โดยพัฒนาทักษะแพทย์ สูติแพทย์ กุมารแพทย์และพยาบาลที่ปฏิบัติใน ANC /LR/ PP เขตสุขภาพที่ 9 มีการดำเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการ MCH board เขต (Node แม่และเด็ก) และคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัด โดยมีการดำเนินงานเรื่องพัฒนาการเด็กโดยใช้เครื่องมือ DSPM ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา จากผลการดำเนินการพัฒนาการเด็กปฐมวัย ข้อมูลย้อนหลังของเขตสุขภาพที่ 9 ปี 2559 – 2560 เขตสุขภาพที่ 9 สามารถคัดกรองพัฒนาการเด็ก 4 ช่วงอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ครอบคลุมร้อยละ 27.37 และ 81.35 ตามลำดับ (HDC ปี 2559-2560) ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปี 2559 ข้อมูลการคัดกรองได้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากเป็นการเริ่มต้นการใช้คู่มือ DSPM และ การใช้ระบบข้อมูลในการรายงานใน HDC แต่ในปี 2560 มีการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงกำหนดแนวทางการบันทึกข้อมูลสามารถคัดกรองได้ครอบคลุมเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 81.35 และปี 2559-2560 คัดกรองพบพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้า (ครั้งแรก) ร้อยละ 13.80 และ 16.37 ตามลำดับ และเด็กพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้าได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการภายใน 30 วัน ร้อยละ 49.57 และ 76.50 ตามลำดับ ซึ่งพบพัฒนาการเด็กสงสัยว่าล่าช้า และสามารถติดตามได้เพิ่มมากขึ้น และเด็กที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการภายใน 30 วัน แล้วกลับมามีพัฒนาการสมวัยเพิ่มเป็นร้อยละ 92.70 และ 95.90 ตามลำดับ จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า มีแนวโน้มเรื่องความครอบคลุมในการคัดกรองพัฒนาการเด็ก โดยเกิดจากการวางแนวทางการดำเนินงานร่วมกันใน MCH Node เขต และมีการ Coaching จาก CPM ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ รวมทั้งมีการพัฒนาเรื่องระบบข้อมูลภายในจังหวัดได้ครอบคลุมทุกอำเภอ แต่ยังพบปัญหาเรื่องศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการ โดยเฉพาะในระดับ รพ.สต. รวมถึงระบบรายงานในบางอำเภอ ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลง CPM ในระดับอำเภอ ทำให้ดำเนินการเรื่องการ Coaching ไม่ต่อเนื่อง โดยเขตสุขภาพที่ 9 ได้มีการดำเนินงานทั้งเรื่องการพัฒนากระบวนการ และระบบข้อมูล รวมถึงการดำเนินงานโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ซึ่งดำเนินงานในพื้นที่นำร่องโดยเริ่มตั้งแต่ ปี 2560 จำนวน 14 อำเภอ จาก 88 อำเภอ จากผลการดำเนินงานในปี 2559 – 2560 ส่งผลให้ปี 2561 (HDC ณ 13 ก.ค.. 61) เขตสุขภาพที่ 9 มีผลการดำเนินงานก็มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยเด็กได้รับการคัดกรองพัฒนาการเด็กคลอบคลุมร้อยละ 66.74 ซึ่งเป็นข้อมูลสะสมทั้งปี แต่เมื่อเทียบกับเด็กในช่วง 9 เดือน พบว่าสามารถคัดกรองได้ครอบคลุมถึงร้อยละ 88.99 และเด็กมีพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้า (ครั้งแรก) ร้อยละ 19.47 และเด็กที่ต้องได้รับการกระตุ้นติดตามภายใน 30 วัน พบว่า สามารถติดตามได้ ร้อยละ 77.62 ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด แต่พบว่าเมื่อเด็กมีการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก แล้วกลับมามีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 95.41 ซึ่งพบว่าจังหวัดที่ดำเนินงานได้ดี คือ จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา และชัยภูมิ ตามลำดับ และยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย เช่น เด็ก 0-5 ปีสูงดีและมีรูปร่างสมส่วน ซึ่งกำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 54 ซึ่งปี 2561 พบเด็ก 0-5 ปีได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการร้อยละ 77.41 และมีรูปร่างสูงดีสมส่วน ร้อยละ 53.56 (HDC 13 กรกฏาคม 2561) ซึ่งพบว่าเพิ่มขึ้นจากปี 2561 โดยจังหวัดมีแผนงานและโครงการที่ช่วยในการส่งเสริมภาวะโภชนาการเดผ้กปบมวัย ในเรื่องการจ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็กในเด็กปฐมวัยอายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี ซึ่งมีความครอบคลุมมากขึ้นจากการดำเนินโครงการมหัสจรรย์ 1000 วันต่อเนื่องจากปีที่แล้วขยายผลในทุกอำเภอ รวมถึง การดำเนินงานตำบลเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน การส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก ซึ่งการดำเนินงานในเรื่องเด็กปฐมวัยนั้น มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การดำเนินงานในบางอำเภอยังพบปัญหา ในรอบ 9 เดือนหลัง จังหวัดจึงควรมีการวางแผนกำกับ ติดตามการดำเนินงานในบางอำเภอที่ยังมีปัญหาในการดำเนินงานการพัฒนาส่งเสริมเด็กปฐมวัย เพื่อให้ได้รับการพัฒนาและแก้ไขตามระยะเวลาที่กำหนด จากสถานการณ์อนามัยแม่และเด็กพบว่าสุขภาพแม่และเด็กยังต้องได้รับการดูแลคัดกรองที่ถูกต้องและครอบคลุม ดังนั้น งานอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จึงจัดทำโครงการพัฒนาอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัย เพื่อแม่เกิดรอดลูกปลอดภัย ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา โดยการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขทั้งภายในและภายนอกองค์กร พัฒนาคุณภาพระบบฐานข้อมูล ระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขตามเกณฑ์มาตรฐานงานงานอนามัยแม่และเด็ก การส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือและการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและครอบครัวตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จของการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ในการช่วยเหลือ ดูแลสุขภาพอนามัยมารดา ทารก และเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาพดีต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อขับเคลื่อนงานอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัยลงสู่ผู้ปฏิบัติงาน 2. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล เฝ้าระวัง และติดตามงานอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง 3. เพื่อประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ชุมชน 4. เพื่อพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กในสถานประกอบกิจการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานพัฒนาการปฐมวัยแห่งชาติ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีฐานข้อมูลอนามัยแม่และเด็กเขตพื้นที่สุขภาพที่ 9 ทันสมัยใช้งานได้ 1 ชุด
2.รูปแบบการสร้างความรอบรู้แก่ผู้เลี้ยงดูเด็กในการใช้คู่มือ DSPM เพื่อสร้าง Smart Parents to Smart Kids 1 รูปแบบ
3.รูปแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 9 4 รูปแบบ
4.รูปแบบการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 4 จังหวัด เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเขตสุขภาพที่ 9 4 รูปแบบ
5.ระบบการเฝ้าระวังการจัดการครรภ์เสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ 1 ระบบ
6.รูปแบบการดำเนินงานโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต 1 รูปแบบ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนโรงพยาบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสูงดีสมส่วนที่ได้รับการเยี่ยมเสริมพลัง 5 แห่ง
2.เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลอนามัยแม่และเด็กในเขตพื้นที่สุขภาพที่ 9 ที่ทันสมัยใช้งานได้ 1 ชุด
3.เชิงปริมาณ : รูปแบบการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 4 จังหวัด เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเขตสุขภาพที่ 9 4 รูปแบบ
4.เชิงปริมาณ : รายงานรูปแบบการสร้างความรอบรู้แก่ผู้เลี้ยงดูเด็กในการใช้คู่มือ DSPM เพื่อสร้าง Smart Parents to Smart Kids 1 เรื่อง
5.เชิงปริมาณ : รูปแบบการดำเนินงานโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต 1 เรื่อง
6.เชิงปริมาณ : รายงานรูปแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 9 4 เรื่อง

10. วิธีการดำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อสร้างแม่ลูกคุณภาพ 1.1 ประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยแม่และเด็กในเขตพื้นที่สุขภาพที่ 9 (ร่วมกับ MCHBord) และติดตามรายงานสรุปผลเป็นรายไตรมาส 1.2 ประชุม MCH Board ระดับเขตและสืบสวนสาเหตุการตายมารดา 1.3 พัฒนาระบบการคัดกรองความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ 1.4 ประเมินรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลอนามัยแม่และเด็ก จำนวน 1 โรงพยาบาล 1.5 ขับเคลื่อนการใช้เกลือและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนในหญิงวัยเจริญพันธุ์ หญิงตั้งครรภ์ หญิง กิจกรรมที่ 2 สร้างความรอบรู้แก่ผู้เลี้ยงดูเด็กในการใช้คู่มือ DSPM เพื่อสร้าง Smart Parents to Smart Kids กิจกรรมที่ 3 ขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 9 3.1 พัฒนารูปแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 9 3.2 จัดประชุมเคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานฯ 3.3ประเมินรับรองและเยี่ยมเสริมพลังมาตรฐาน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ/ ตำบลสูงดีสมส่วน กิจกรรมที่ 4 ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กพ.ศ.2560 และ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน 4.1 พัฒนารูปแบบการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 4 จังหวัด เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเขตสุขภาพที่ 9 4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและเครือข่ายเฝ้าระวังเพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่ง เสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 4.3 ติดตามและประเมิน ผลการขับเคลื่อนพรบ.ฯ กิจกรรมที่ 5 ขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เขตสุขภาพที่ 9 5.1. พัฒนาโปรแกรมการกำกับติดตาม และระบบฐานข้อมูล ในพื้นที่ดำเนินการ(รูปแบบ ME) 5.2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานโครงการมหัศจรรย์1,000 วันแรกแห่งชีวิต (ในพื้นที่ ดำเนินการเดิมและพื้นที่ดำเนินการใหม่ 5.3 เยี่ยมเสริมพลัง กำกับติดตามการขั เคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิตและสรุป บทเรียนการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมจัดทำแนวทางระบบการคัดกรองและการจัดการความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ 1 เรื่อง 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 13,100.00
2 ประเมินรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลอนามัยแม่และเด็ก (Accreadit) 1 แห่ง 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 3,900.00
3 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในเขตสุขภาพที่9 1 ครั้ง 1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562 45,400.00
4 รณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับประชาชนทั่วไป ในงานกาชาดประจำจังหวัดนครราชสีมา นำโดยMISSนมแม่ 1 ครั้ง 1 มี.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 66,200.00
5 พัฒนาโปรแกรมการกำกับติดตาม และระบบฐานข้อมูล ในพื้นที่ดำเนินการโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต (เนื่องจากมีการขยายโครงการทั้ง 88 อำเภอ) 1 ระบบ 22 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 29,300.00
6 ประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอนามัยแม่และเด็กในเขตพื้นที่สุขภาพที่ 9 และนำไปใช้เฝ้าระวัง (MCH Board ร่วมกับ CIO ทีมITเขตสุขภาพ) 2 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 21,500.00
7 สร้างความรอบรู้ผู้เลี้ยงดูเด็กในการใช้คู่มือ DSPM เพื่อสร้าง Smart Parents to Smart Kids (ในพื้นที่ดำเนินการโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน) 4 รูปแบบ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 149,680.00
8 พัฒนารูปแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 9นครราชสีมา 4 รูปแบบ 1 พ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562 104,880.00
9 ประเมินรับรองเยี่ยมเสริมพลัง มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและตำบลสูงดีสมส่วน 4 แห่ง 1 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2561 29,600.00
10 พัฒนารูปแบบการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 4 จังหวัด 4 รูปแบบ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 87,160.00
11 เยี่ยมเสริมพลัง กำกับ ติดตามการและสรุปบทเรียนการดำเนินงานโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต 12 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562 125,280.00
12 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและเครือข่ายเฝ้าระวังเพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 100 คน 1 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2561 124,200.00
13 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานโครงการมหัศจรรย์1,000 วันแรกแห่งชีวิต เขตสุขภาพที่9 (ในพื้นที่ดำเนินการเดิมและพื้นที่ดำเนินการใหม่) 180 คน 1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 166,000.00
รวมเป็นเงิน 966,200.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
966,200.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ละชัยภูมิ 2. รพสต./รพช./รพท./รพศ.ในเขตสุขภาพที่ 9 3. ตำบล/อำเภอในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 9 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อสม.และประชาชน 5. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในเขตสุขภาพที่ 9 6. สถานประกอบกิจการเขตสุขภาพที่ 9

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 2. เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ละชัยภูมิ 3. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อสม.และประชาชน 4. เจ้าหน้าที่รพสต.รพช.รพท.รพศ.ในเขตสุขภาพที่ 9 5. เจ้าหน้าที่ระทรวงมหาดไทย ศึกษาธิการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อสม.และประชาชนตำบล/อำเภอในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 9 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ และชัยภูมิ 3. สถานประกอบกิจการ /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางชัชฎา ประจุดทะเก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 2. นางสาวประดับ ศรีหมื่นไวย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3. นางสาวอัญชลี ภูมิจันทึก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 4. นางสาวดวงใจ ทองอาจ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 5. นางสาวดวงพร วรแสน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 6. นางอำพวรรณ คำรณฤทธิ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 7. นางสาวนิตย์ติญา ดวงใจ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางชัชฎา ประจุดทะเก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางกมลรัตน์ เกตุบรรลุ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์วีรพล กิตติพิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
6) ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (15)5.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวังและฐานข้อมูลร่วม
5.2 โครงการสำคัญ 5.โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน แข็งแรง และฉลาด

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
เส้นทางหรือถนนชีวิตและสุขภาพมีช่วงที่สำคัญ และไวต่อการรับผลกระทบต่อสุขภาพ เด็กไทยวัยเรียนวัยรุ่นเป็นช่วงชีวิตหนึ่งซึ่งหากจะมีสุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ จะต้องมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง และอยู่ในสังคมรอบรู้ ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมอย่างยั่งยืนคือความรอบรู้ด้านสุขภาพ ทำอย่างไรให้เด็กสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างมีสุขภาพดี ใฝ่เรียนรู้ที่จะเข้าถึงข้อมูลความรู้สุขภาพ สามารถตัดสินใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ด้วยตนเอง ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กไทยวัยเรียนวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาความรอบรู้และการสื่อสารด้านสุขภาพให้แก่เด็กไทยวัยเรียนวัยรุ่นอันจะนำไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ พัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ และขับเคลื่อนการดำเนินงานความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กไทยวัยเรียนวัยรุ่น เพื่อให้เกิดกระแสสังคมเด็กไทยวัยเรียนและวัยรุ่นรอบรู้ด้านสุขภาพ

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาความรอบรู้และการสื่อสารด้านสุขภาพให้แก่เด็กไทยวัยเรียนวัยรุ่น 2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนในเขตสุขภาพที่ 9 สู่การเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 3. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กไทยวัยเรียนวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 9

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.รายงานผลการศึกษารูปแบบการคัดกรองสุขภาพและการส่งต่อในเด็กวัยเรียน(ต่อเนื่องจากปี 2561) 1 เรื่อง
2.โรงเรียนต้นแบบเครือข่ายโครงงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 8 แห่ง
3.ระบบการติดตามผลการดำเนินงานเฝ้าระวังภาวะสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น 4 ระบบ
4.นักเรียนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี ด้าน"ยุวอนามัย"ต้นแบบด้านการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น 125 คน
5. โครงงานด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 8 เรื่อง
6.โรงเรียนสมัครเข้าร่วมเพื่อพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 22 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในรณรงค์สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 2 ครั้ง
2.เชิงปริมาณ : บุคลากรภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีในการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น 120 คน
3.เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาเป็น"ยุวอนามัย"ต้นแบบด้านการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 125 คน
4.เชิงปริมาณ : มีการติดตามผลการดำเนินงานเฝ้าระวังภาวะสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น 4 แห่ง
5.เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมเพื่อพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 22 แห่ง
6.เชิงปริมาณ : จำนวนโครงงานด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นที่ได้รับการนำเสนอ 8 เรื่อง

10. วิธีการดำเนินงาน :
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ระยะที่ 1 สานพลังภาคีขับเคลื่อนความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพเด็กไทยวัยเรียนวัยรุ่น (1) ศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (2) ประชุมเชิงวิชาการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กไทยวัยเรียนวัยรุ่น (3) รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมเพื่อพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (4) รวบรวมสรุปรายชื่อโรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ระยะที่ 2 พัฒนาทักษะการสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพ (เฉพาะโรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วม) (1) กำหนดประเด็นความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กไทยวัยเรียนวัยรุ่น (2) ออกแบบ และสร้างแบบสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กไทยวัยเรียนวัยรุ่น (3) สำรวจข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพของเด็กไทยวัยเรียนวัยรุ่นก่อนดำเนินการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (4) วิเคราะห์ข้อมูลและส่งข้อมูลย้อนกลับให้โรงเรียนเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินงาน (5) ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพของโรงเรียนเป็นระยะ ระยะที่ 3 เสริมแรงการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (เฉพาะโรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วม) (1) เยี่ยมเสริมพลังสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (2) จัดเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ และมอบใบประกาศนียบัตร (3) สรุปและวิเคราะห์การดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาต่อยอด กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างและสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพ (1) รณรงค์สร้างกระแสสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ วันดื่มนมโลก และวันสำคัญอื่นที่เกี่ยวข้อง (2) ผลิตสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เผยแพร่ผ่านช่องต่าง ๆ และติดตามการใช้สื่อฯ (3) พัฒนาการบรรจุข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่นในแหล่งสืบค้นข้อมูลของหน่วยงาน (4) สรุปผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การศึกษารูปแบบการคัดกรองสุขภาพและการส่งต่อในเด็กวัยเรียน (ต่อเนื่องจากปี 2561) 1 เรื่อง 1 พ.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2562 45,680.00
2 จัดจ้างผลิตสื่อรณรงค์ความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 2 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 82,790.00
3 เยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานเฝ้าระวังสุขภาพและพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น ในเขตสุขภาพที่9 4 แห่ง 1 เม.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2562 19,040.00
4 ประเมินและคัดเลือกโครงงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและโรงเรียนต้นแบบด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 8 เรื่อง 1 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 38,640.00
5 พัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่การเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพต้นแบบ 22 แห่ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 285,400.00
6 ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในการเฝ้าระวังและพัฒนาฐานข้อมูลเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 60 คน 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 46,800.00
7 สร้างแกนนำความรอบรู้ด้านสุขภาพนักเรียน "ยุวอนามัย"ในโรงเรียน 125 คน 1 ต.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562 199,900.00
รวมเป็นเงิน 718,250.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
718,250.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) โรงเรียนในสังกัด สพป. /สพม. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เด็กวัยเรียน เด็กวัยรุ่น เยาวชน ผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียน หน่วยงานสาธารณสุข และเครือข่ายโรงเรียน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นางสาวนฤมล โอ้สวนศรี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 2.นางสาวธิฏิญาศ์ภัค สุขศิรินาคสกุล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3.นางสาวอัมพร สมพงษ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 4.นางศุภรัตน์ เลิศนิธิธรรมกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 5.นางจีรภา ผ่องแผ้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 6.นางอัญชลีพร อิษฎากร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน 7.นางสาววาสนา แนมขุนทด ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางทรงคูณ ศรีดวงโชติ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวกันทิมา เหมพรมราช

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์วีรพล กิตติพิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการ มหกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
6) ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (16)5.2 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพ
5.2 โครงการสำคัญ 5.โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน แข็งแรง และฉลาด

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
จากสถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน มีผลให้สภาพปัญหาสุขภาพและปัจจัย ต่างๆที่กระทบกับสุขภาพเป็นไปอย่างซับซ้อนกว่าในอดีตที่ผ่านมา การพัฒนาศักยภาพบุคคลให้สามารถจัดการกับปัญหาทั้งระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน สิ่งต่าง ๆเหล่านี้เป็นผลให้เกิดการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ (health promotion) มาเป็นกลยุทธ์หลักที่จะนำไปสู่การดูแลสุขภาพประชาชนแต่ละกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยเรียนที่เป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ ซึ่งยังพบปัญหาสุขภาพ มีทั้งภาวะโภชนาการเกิน มีปัญหาขาดสารอาหารแบบเรื้อรังส่งผลให้เกิดภาวะเตี้ย ซึ่งมีผลเสียต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากการประมวลผลข้อมูลระบบ HDC ณ วันที่ ๒๖กันยายน ๒๕๖๑ แสดงให้เห็นว่า ผลการดำเนินงานส่งเสริมภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนอายุ ๖ -๑๔ ปีภาพรวมของเขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑ พบวา เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ร้อยละ๖๔.๗๕ (เกณฑ์ไม่น้อยกวาร้อยละ ๖๖) ผอม ร้อยละ ๔.๙๙ (ไม่เกินร้อยละ๕) เตี้ย ร้อยละ ๕.๑๐ (ไม่เกินร้อยละ๑๐) เริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ ๑๑.๑๕ จากข้อมูลดังกล่าวเด็กวัยเรียนจึงต้องได้รับการดูแลจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาเด็กวัยเรียนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและปัญหาสำคัญที่พบในกลุ่ม วัยรุ่นคือการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งส่งผลให้เด็กที่เกิดมีมาพัฒนาการไม่สมวัยและมีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นเด็กด้อยโอกาสหรือถูกทอดทิ้งให้เป็นปัญหาสังคมตามมา รัฐบาลจึงกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ ที่ตั้งเป้าหมายลดอัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี เหลือไม่เกิน ๒๕ ต่อพัน ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๙ จากข้อมูลอัตราการคลอดในวัยรุ่น อายุ ๑๕ - ๑๙ ปี ของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงจาก ๕๓.๔ ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี ๑,๐๐๐คน ในพ.ศ. ๒๕๕๔ เหลือ ๓๙.๖ ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี ๑,๐๐๐ คน ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ (สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์. ๒๕๖๐) กลุ่มที่พบการตั้งครรภ์ซ้ำสูงคือกลุ่มแม่วัยรุ่นที่ไม่คุมกำเนิดหลังคลอดหรือหลังแท้ง รองลงมาคือ กลุ่มวัยรุ่นที่ใช้การคุมกำเนิดแบบชั่วคราว สะท้อนให้เห็นว่า วัยรุ่นยังขาดความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และยังเข้าไม่ถึงบริการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงควรส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health literacy) ในด้านเพศวิถีศึกษาให้แก่วัยรุ่นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การจัดการสุขภาพของตนเอง รวมทั้งสามารถบอกต่อแก่บุคคลอื่นได้ กรมอนามัย เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีเป็นหน่วยงานวิชาการมีหน้าที่ในการผลิตองค์ความรู้ นวัตกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่นจึงได้จัด มหกรรมวิชาการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เด็กไทยในอนาคตจึงจะเป็นเด็กที่พึงประสงค์ เติบโต แข็งแรงมีสุขภาพดีและมีเชาวน์ปัญญาที่พร้อมจะเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ สะสมประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นพลังขับเคลื่อนสร้างสรรค์สังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและนำเสนอนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรเครือข่ายวัยเรียนวัยรุ่นได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 80 ร้อยละ
2.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมผลงานเด่นและแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 1 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 80 ร้อยละ
2.เชิงปริมาณ : มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมผลงานเด่นและแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 1 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมเตรียมการโดยคณะทำงานศูนย์อนามัยที่ 9 เพื่อกำหนดแนวทาง 2. ประชุมคณะทำงานมหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์อนามัยที่ 7, 8, 9, 10 3. จัดมหกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอนวัตกรรม ผลงานเด่น และแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 4 จัดทำรายงานสรุปผล

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมคณะทำงานมหกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 4 เขตสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 50,200.00
2 จัดมหกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 400 คน 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 939,000.00
รวมเป็นเงิน 989,200.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
989,200.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. โรงเรียน สถานศึกษา สถานบริการบริการ และชุมชน ที่ดำเนินงานเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์อนามัยที่ 7, 8, 9, 10

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. ผู้บริหารระดับกรมอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 2. นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานอนามัยเด็กวัยเรียนในส่วนภูมิภาค 3.ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา /นักเรียนแกนนำ 4. ผู้บริหาร/ บุคลากรโรงเรียนในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 5. วิทยากร 6. ผู้จัดการประชุม/คณะทำงาน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบงาน อนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น /นักเรียน ในเขตสุขภาพที่ 7, 8, 9, 10

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นางสาวอัมพร สมพงษ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 2.นางสาวนฤมล โอ้สวนศรี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3.นางสาวธิฏิญาศ์ภัค สุขศิรินาคสกุล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 4.นางศุภรัตน์ เลิศนิธิธรรมกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 5.นางจีรภา ผ่องแผ้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 6.นางอัญชลีพร อิษฎากร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน 7.นางสาววาสนา แนมขุนทด ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางทรงคูณ ศรีดวงโชติ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวกันทิมา เหมพรมราช

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวีรพล กิตติพิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ลำดับที่ : 6

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 (พรบ.)

2. ยุทธศาสตร์ :
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
7) อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน
10) ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วน และอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น (ขับเคลื่อน พรบ.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (18)6.1 พัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับวัยรุ่น(20)7.2 ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและสร้างเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน
5.2 โครงการสำคัญ 7.โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
การตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นยังเป็นปัญหาของประเทศ ส่งผลให้เด็กที่เกิดมีมาพัฒนาการไม่สมวัยและ มีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นเด็กด้อยโอกาสหรือถูกทอดทิ้งให้เป็นปัญหาสังคมตามมา รัฐบาลจึงกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2569 ที่ตั้งเป้าหมายลดอัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 15 - 19 ปี เหลือไม่เกิน 25 ต่อพัน ภายใน พ.ศ. 2569 จากข้อมูลอัตรา การคลอดในวัยรุ่นอายุ 15 - 19 ปี ของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงจาก 53.4 ต่อประชากรหญิง อายุ 15 - 19 ปี 1,000 คน ในพ.ศ. 2554 เหลือ 39.6 ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี 1,000 คน ใน พ.ศ. 2560 (สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์. 2560) เขตสุขภาพที่ 9 พบอัตราการคลอดมีชีพของหญิง อายุ 15-19 ปี มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2553 – 2560 ในอัตรา 49.2, 54, 54.4, 52.7, 49.5, 47, 43.5, 41.5ตามลำดับ จังหวัดที่อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี สูงคือ จังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ และสุรินทร์ ตามลำดับ อัตราการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี เขตสุขภาพที่ 9 ร้อยละ 13.4 ต่ำที่สุดในประเทศแต่ยังสูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 9.5 พบการตั้งครรภ์ซ้ำสูงสุดในจังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ และสุรินทร์ ตามลำดับ กลุ่มที่พบการตั้งครรภ์ซ้ำสูงคือ กลุ่มแม่วัยรุ่นที่ไม่คุมกำเนิดหลังคลอดหรือหลังแท้ง รองลงมาคือ กลุ่มวัยรุ่นที่ใช้การคุมกำเนิดแบบชั่วคราว สะท้อนให้เห็นว่า วัยรุ่นยังขาดความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และยังเข้าไม่ถึงบริการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงควรส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพ(Health literacy) ในด้านเพศวิถีศึกษาให้แก่วัยรุ่นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การจัดการสุขภาพของตนเอง รวมทั้งสามารถบอกต่อแก่บุคคลอื่นได้ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 เพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนที่เชื่อมโยงการดูแลต่อเนื่องสู่ชุมชน ส่งเสริมความรอบรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานตาม พรบ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 อันจะส่งผลให้วัยรุ่นสามารถดูแลสุขภาพตนเอง หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน 2 เพื่อสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 3 เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของวัยรุ่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและประเมินซ้ำ 5 แห่ง
2.วัยรุ่นได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นวัยรุ่นต้นแบบด้านการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ (smart teen idol) 120 คน
3.อำเภอผ่านมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์และประเมินซ้ำ 7 แห่ง
4.อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 4 แห่ง
5.คณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดมีการประชุมขับเคลื่อนงาน 8 ครั้ง
6.พยาบาลได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมฝังายคุมกำเนิด 20 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนพยาบาลที่เข้ารับการอบรมฝังยาคุมกำเนิด 20 คน
2.เชิงปริมาณ : จำนวนโรงพยาบาลผ่านมาตรฐานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและประเมินซ้ำ 5 แห่ง
3.เชิงปริมาณ : จำนวนอปท. ต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 4 แห่ง
4.เชิงปริมาณ : ร้อยละของโรงพยาบาลและอำเภอผ่านมาตรฐานงานวัยรุ่น 85 ร้อยละ
5.เชิงปริมาณ : วัยรุ่นต้นแบบด้านการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ (smart teen idol) 100 คน
6.เชิงปริมาณ : การประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด 8 ครั้ง
7.เชิงปริมาณ : ร้อยละของวัยรุ่นที่เข้าร่วมประชุมสมัครเป็นวัยรุ่นต้นแบบด้านการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ (smart teen idol) 80 ร้อยละ
8.เชิงปริมาณ : จำนวนอำเภอผ่านมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์และประเมินซ้ำ 7 แห่ง
9.เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการวิจัยเรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นในสถานศึกษา 1 รายการ
10.เชิงเวลา : ร้อยละ ของกิจกรรมในโครงการฯ ดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติการ 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. พัฒนาโรงพยาบาลจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน และอำเภออนามัย การเจริญพันธุ์ 1.1 พัฒนาศักยภาพผู้ประเมินรับรองฯ ระดับจังหวัด และอำเภอ 1.2 เยี่ยมพัฒนางานตามมาตรฐานงานวัยรุ่น 1.3 จัดเวทีประเมินรับรองงานตามมาตรฐานวัยรุ่น 1.4 นำเสนอผลงานเด่นระดับเขตหรือระดับภาค 1.4 สรุปผลการประเมินรับรองและแจ้งผลการประเมินให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง 2. วัยรุ่นต้นแบบด้านการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและเพศวิถีศึกษา (smart teen idol) 2.1 กำหนดรูปแบบการดำเนินงาน 2.2 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2.3 จัดเวทีคัดเลือกวัยรุ่นต้นแบบด้านการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและเพศวิถีศึกษา 2.4 วัยรุ่นต้นแบบร่วมกิจกรรมในระดับภาค 2.5 สรุปผลการดำเนินงาน 3. คัดเลือก อปท. ต้นแบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 3.1 กำหนดรูปแบบการคัดเลือก อปท.ต้นแบบ 3.2 ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร อปท. เข้าร่วมโครงการ 3.3 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก อปท.ต้นแบบ 3.4 จัดเวทีคัดเลือกและถอดบทเรียน อปท.ต้นแบบ 3.5 อปท. ต้นแบบ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานในระดับเขตหรือระดับภาค 4. คณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด 4.1 สนับสนุนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด 4.2 สนับสนุนองค์ความรู้และแนวทางการดำเนินงานตาม พรบ.ฯ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 4.3 สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานเสนอส่วนที่เกี่ยวข้อง 5. วิจัยเรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นในสถานศึกษา 5.1 จัดทำโครงร่างวิจัย และขอจริยธรรมการวิจัย 5.2 สร้างและทดสอบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 5.3 สนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรรอบรู้ด้านสุขภาพ 5.4 เก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 5.5 วิเคราะห์ อภิปรายผล และเผยแพร่ผลการศึกษา

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 คัดเลือกและถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 4 แห่ง 1 พ.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 48,500.00
2 เยี่ยมประเมินโรงพยาบาลที่มีการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน 5 แห่ง 1 ม.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562 49,600.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาภาคีเครือข่ายการดำเนินงานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์เขตสุขภาพที่ 9 7 แห่ง 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 119,650.00
4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการประชุมขับเคลื่อนงานคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด 8 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562 221,720.00
5 จัดเวทีคัดเลือกวัยรุ่นต้นแบบด้านการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย ทันตสุขภาพ และเพศวิถีศึกษา 100 คน 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 157,650.00
รวมเป็นเงิน 597,120.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
597,120.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
รพศ./ รพท./ รพช./ รพสต./ อำเภอ/ สถานศึกษา/ ชุมชน/ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ/ องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นระดับจังหวัด, คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด, คณะกรรมการพัฒนาคลินิกวัยรุ่น, อำเภอ, อปท., รพ. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, วัยรุ่นและเยาวชนในและนอกสถานศึกษา, สถานประกอบการ, ชุมชน, ครู และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในเขตสุขภาพที่ ๙

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
วัยรุ่น, พ่อแม่ผู้ปกครอง, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, ชุมชน, หน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นางสาวธิฏิญาศ์ภัค สุขศิรินาคสกุล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 2.นางสาวนฤมล โอ้สวนศรี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3.นางสาวอัมพร สมพงษ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 4.นางศุภรัตน์ เลิศนิธิธรรมกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 5.นางจีรภา ผ่องแผ้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 6.นางอัญชลีพร อิษฎากร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน 7.นางสาววาสนา แนมขุนทด ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางทรงคูณ ศรีดวงโชติ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวกันทิมา เหมพรหมราช

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวีรพล กิตติพิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ลำดับที่ : 7

1. ชื่อโครงการ :
โครงการคนไทยวัยทำงานยุค 4.0 เขตสุขภาพที่ 9 หุ่นดีสุขภาพดี

2. ยุทธศาสตร์ :
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
11) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ
12) ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
กลุ่มวัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (28)9.6 พัฒนาศักยภาพบุคลากร Capacity Building
5.2 โครงการสำคัญ 9. โครงการวัยทำงานศตวรรษที่ 21 หุ่นดี สุขภาพดี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
จากการสำรวจสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังทางสุขภาพของคนไทยโดยการตรวจร่างกาย ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่างๆ ครั้งที่ 5 ระหว่างปี 2557-2558 ด้วยการสุ่มตรวจสุขภาพประชากรไทย 21 จังหวัด จำนวน 19,468 ตัวอย่าง พบว่า 1 ใน 8 ประเด็นของการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย คือมีภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดทุกกลุ่มวัย จากร้อยละ 34.7 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 37.5 โดยเพศชายเพิ่มจากร้อยละ 28.4 เป็นร้อยละ 32.9 เพศหญิงเพิ่มจากร้อยละ40.7 เป็นร้อยละ 41.8ซึ่งปัจจุบันคนไทยมีภาวะอ้วนถึง 19 ล้านคน เมื่อพิจารณาจากดัชนีมวลกาย(BMI) พบว่า หญิงไทยมีภาวะอ้วนเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย โดยดัชนีมวลกายเฉลี่ยของหญิงไทยเท่ากับ 24.5 kg/m^2 อันดับ 1 คือมาเลเซีย ดัชนีมวลกายเฉลี่ย 25.7 ขณะที่ผู้หญิงในญี่ปุ่นและฮ่องกงมีภาวะอ้วนลดลง ส่วนเพศชาย พบว่า อ้วนเป็นอันดับ 8 ของเอเชีย อันดับ 1-7 ได้แก่ มาเลเซีย ฮ่องกง ไต้หวัน จีน สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ตามลำดับ การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ เช่นเดิน ขี่จักรยาน อยู่ในระดับคงที่ร้อยละ 80 การบริโภคกินผักและผลไม้เพียงพอ (400 กรัมต่อวันขึ้นไป) มีแนวโน้มที่ดีขึ้น จากร้อยละ 17.7 เป็น ร้อยละ 25.9 หรือ 1 ใน 4 กรมอนามัย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) กลุ่มวัยทำงานอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย โดยกำหนดตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด คือ ร้อยละวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ และร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เมื่อพิจารณาสถานะสุขภาพวัยทำงานในเขตสุขภาพที่9 จากHDC พบว่า ประชาชนวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติผ่านเป้าหมายคือร้อยละ56.88(ณ 22 กรกฎาคม 2561) เป้าหมายคือร้อยละ 55 ในขณะที่สถานการณ์ระดับประเทศร้อยละ 52.61 ทั้งนี้จังหวัดบุรีรัมย์ผ่านเป้าหมายคือร้อยละ 72.96นอกนั้นไม่ผ่านเป้าหมาย นอกจากนี้จากผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ด้านได้แก่ การบริโภคอาหารที่เหมาะสม การออกกำลังกาย การนอน และการดูแลสุขภาพช่องปากที่จังหวัดชัยภูมิในปี 2561 จำนวน 600 คน พบว่า ไม่มีประชากรวัยทำงานที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ครบทั้ง 4 ด้าน แต่เมื่อแยกพฤติกรรมที่พึงประสงค์รายด้าน พบว่ามีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคผักทุกวันร้อยละ 30.7 ไม่เติมเค็มเลยร้อยละ 12.5 ไม่เต็มหวานเลยร้อยละ 11.5 ด้านการออกกำลังกายสัปดาห์ละ 5 วันๆละ 30 นาทีร้อยละ 27.2 ด้านการดูแลสุขภาพช่องปากร้อยละ 37.3 และการนอนหลับร้อยละ 75.0 จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นว่าประชากรวัยทำงานในเขตสุขภาพที่ 9 ยังมีปัญหาดัชนีมวลกายเกิน และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ยังไม่บรรลุในด้านการบริโภคอาหาร ออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพช่องปากดังนั้น กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน จึงดำเนินงานพัฒนาและขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มวัยทำงาน ให้มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติและมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านอาหาร ออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพช่องปากเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานในกลุ่มปกติ และกลุ่มเสี่ยง 2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน 3. พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนต้น กลาง และปลายแบบบูรณาการ ในบริบทสถานประกอบการ สถานที่ทำงาน สถานบริการสาธารณสุข และชุมชน 4. ค้นหานวัตกรรมการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานเพื่อหุ่นดี สุขภาพดี

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.รูปแบบการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานด้วยกระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบบูรณาการครอบคลุม 3 ช่วงวัยคือ วัยทำงานตอนต้น กลาง และปลายในบริบท สถานประกอบการและสถานที่ทำงาน 1 เรื่อง
2.รณรงค์สร้างกระแสกิจกรรมทางกายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 6 ครั้ง
3.ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของวัยทำงานโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในพื้นที่นำร่อง 1 ระบบ
4.บุคลากรและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการดำเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน 100 คน
5.จังหวัดมีนวัตกรรมการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานเพื่อหุ่นดี สุขภาพดี 4 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการประชุมชี้แจงการดำเนินงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานกับบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย 2 ครั้ง
2.เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพของประชากรวัยทำงานในเขตสุขภาพที่ 9 1 ครั้ง
3.เชิงปริมาณ : จำนวน setting ของการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานด้วยกระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบบูรณาการครอบคลุม 3 ช่วงวัย ในบริบทสถานประกอบการ สถานที่ทำงาน สถานบริการสาธารณสุข และชมชน 4 4 แห่ง
4.เชิงคุณภาพ : นวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานเพื่อหุ่นดี สุขภาพดี 4 รูปแบบ
5.เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. วิเคราะห์สถานะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของประชากรวัยทำงานในเขตสุขภาพที่ 9 2. จัดทำแผนร่วมกับเขตสุขภาพ,Node วัยทำงานและ NCD เพื่อชี้เป้าการดำเนินงานในระดับเขตแบบบูรณาการ 3. เยี่ยมเสริมพลังทั้งแบบเฉพาะกิจและบูรณาการ 4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงานในเขตสุขภาพที่ 9 5. สรุป วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 พัฒนาโปรแกรมระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของประชากรวัยทำงาน 1 ระบบ 1 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 54,180.00
2 ศึกษาการออกแบบชุดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานด้วยกระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบบูรณาการครอบคลุม 3 ช่วงวัยคือ วัยทำงานตอนต้น กลาง และปลาย ในชุมชน และโรงพยาบาล 1 เรื่อง 1 พ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2562 174,010.00
3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานกับบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย 2 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2562 43,500.00
4 ค้นหาและจัดทำทะเบียนนวัตกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานเพื่อหุ่นดี สุขภาพดี ในเขตสุขภาพที่ 9 4 จังหวัด 1 พ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2562 51,140.00
5 จ้างจัดทำสื่อรณรงค์ Digital สร้างกระแสการมีกิจกรรมทางกายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 6 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562 120,600.00
6 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพของประชากรวัยทำงานในเขตสุขภาพที่ 9 100 คน 1 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 191,800.00
รวมเป็นเงิน 635,230.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
635,230.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1.สถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งระดับจังหวัด อำเภอและตำบลในพื้นที่นำร่อง 2. สำนักงานจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. สถานประกอบการ/องค์กร/โรงพยาบาล และชุมชนที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 9 นครราชสีมาและสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา 2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพศ./รพท., รพช. และรพ.สต. ในพื้นที่เป้าหมาย 3. คณะกรรมการ Node วัยทำงานเขตสุขภาพที่ 9 4. คณะกรรมการสถานประกอบการ/องค์กร/โรงพยาบาล และชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1.ประชาชนทั่วไป 2. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. เจ้าของ/เจ้าหน้าที่สถานประกอบการ 4. เจ้าของ/เจ้าหน้าที่องค์กร บุคลากรสาธารณสุขทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นางสุจิตรา สุมนนอก ตำแหน่ง นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ 2.นางนันทิชา แปะกระโทก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3. นางสาวสันธนี ชโลปถัมภ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 4. นายวรพงษ์ สายโสภา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 5.นางสาวขวัญใจ สิทธินอก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 6.นางณิชาภา แพทย์เกาะ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 7. นางสาววารุณี นาดี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวปิยมาภรณ์ โล่ห์ทวีมงคล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางกมลรัตน์ เกตุบรรลุ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวีรพล กิตติพิบูล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ลำดับที่ : 8

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุและพระสงฆ์

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (29)10.1 พัฒนาระบบ Pre – Ageing เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ
5.2 โครงการสำคัญ 10.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยมีประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว เมื่อเทียบกับประชากรในวัยอื่น เห็นได้จากจำนวนประชากรผู้สูงอายุจาก 7.5 ล้านคน (ร้อยละ 11.7) ในปี 2553 เพิ่มเป็น 9.7 ล้านคน (ร้อยละ15.04) ในปี 2557 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี พ.ศ. 2583 ทั้งนี้พบว่าร้อยละ 95 ของผู้สูงอายุมีความเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 41) โรคเบาหวาน (ร้อยละ 10) โรคข้อเข่าเสื่อม (ร้อยละ 9) โรคซึมเศร้า (ร้อยละ 1) และผู้ป่วยนอนติดเตียง (ร้อยละ 1) ขณะที่ มีผู้สูงอายุที่ไม่เป็นโรค หรือไม่มีปัญหาสุขภาพดังกล่าว มีเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ ร้อยละ 56.7 (การสำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุ กรมอนามัย ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) เขตสุขภาพที่ 9 พบสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามประชากรผู้สูงอายุของประเทศ เห็นได้ว่า จากปี พ.ศ. 2558 – 2560 มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 14.62 ร้อยละ 15.23 ร้อยละ 15.74 ตามลำดับ ซึ่งในปี 2561 ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรองความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน(ADL) โดยแยกเป็นระดับการพึ่งพิง พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียง คิดเป็นร้อยละ 98.30 ร้อยละ 1.35 และร้อยละ 0.35 ตามลำดับ การตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์-สามเณรทั่วประเทศจำนวน 122,680 ราย ในปี 2559 พบว่าพระสงฆ์มีการเจ็บป่วยมากที่สุดด้วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ข้อมูลการตรวจคัดกรองในเขต กทม. สามเณร จำนวน 6,375 ราย ของโรงพยาบาลสงฆ์ ในปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2549 พบว่า พระสงฆ์- สามเณร มีสุขภาพดีลดลงจาก ร้อยละ 60.3 เป็นร้อยละ 52.3 และมีภาวะความเจ็บป่วยเพิ่มสูงขึ้น จากร้อยละ 17.5 เป็นร้อยละ 28.5 โดยพบพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพได้แก่ การสูบบุหรี่ เป็นโรคอ้วน และป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ซึ่งเป็นผู้นำขับเคลื่อนการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์และผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 9 อันประกอบไปด้วยจังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุและพระสงฆ์ขึ้น เพื่อให้เกิดระบบการบูรณการทุกหน่วยงาน สู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและพระสงฆ์ที่มีประสิทธิภาพ

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพผู้สูงอายุจากข้อมูลการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพสำหรับกลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุและกลุ่มสูงอายุ 3 เพื่อประเมินและพัฒนาองค์ความรู้ สำหรับการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 9 4 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และเผยแพร่นวัตกรรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพทั้งในกลุ่มก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ และกลุ่มสูงอายุ 5 เพื่อทบทวนสถานการณ์ภาวะสุขภาพ (Health status) จากการคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ เขตสุขภาพที่ 9 6 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการอบรมแกนนำพระคิลานุปัฏฐาก (พระอสว.) เขตสุขภาพที่ 9 7 เพื่อพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อการดำเนินงานวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.แผนการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและพระสงฆ์เขตนครชัยบุรินทร์ 1 ฉบับ
2.นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 4 ฉบับ
3.เผยแพร่นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มสูงอายุ 2 แห่ง
4.รายงานการศึกษาด้านภาวะสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 9 3 เรื่อง
5.ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 9 1 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : การเผยแพร่นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มสูงอายุ 2 แห่ง
2.เชิงปริมาณ : รายงานศึกษาภาวะสุขภาพผู้สูงอายุจากข้อมูลการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 1 ฉบับ
3.เชิงปริมาณ : ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 9 1 ฉบับ
4.เชิงปริมาณ : แผนการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและพระสงฆ์เขตนครชัยบุรินทร์ 1 ฉบับ
5.เชิงปริมาณ : รายงานองค์ความรู้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพสำหรับกลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุและกลุ่มสูงอายุ 1 ฉบับ
6.เชิงปริมาณ : นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 4 ฉบับ
7.เชิงปริมาณ : รายงานศึกษาภาวะสุขภาพผู้สูงอายุจากข้อมูลการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 1 ฉบับ
8.เชิงปริมาณ : รายงานการประเมินระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 9 1 ฉบับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 ศึกษาภาวะสุขภาพผู้สูงอายุจากข้อมูลการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 2 พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพสำหรับกลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุและกลุ่มสูงอายุ 3 จัดทำรายงานการประเมินระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 9 4 จัดทำข้อเสนอเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 9 5 พัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 6 เผยแพร่นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มสูงอายุ 7 จัดตั้งคณะกรรมการระบบส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ/พระสงฆ์ และการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ 8 จัดทำแผนการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและพระสงฆ์เขตนครชัยบุรินทร์

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การวิเคราะห์ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 9 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพสำหรับกลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ และกลุ่มสูงอายุ 1 ฉบับ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 50,000.00
2 ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ สำหรับพัฒนาองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 9 1 ฉบับ 1 ก.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562 120,000.00
3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 9 1 ฉบับ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 75,000.00
4 ขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะพระสงฆ์ เขตสุขภาพที่ 9 1 ฉบับ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 84,500.00
5 พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อการดำเนินงานวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 4 แห่ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 60,000.00
รวมเป็นเงิน 389,500.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
389,500.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ก.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
วัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1 ผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 9 2 พระสงฆ์ในเขตสุขภาพที่ 9 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลทุกระดับในเขตสุขภาพที่ 9 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคมในเขตสุขภาพที่ 9

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้สูงอายุและพระสงฆ์ในเขตสุขภาพที่ 9

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1 ชื่อ-สกุล นางสาวขนิษฐา ดีเริ่ม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 2 ชื่อ-สกุล นางสาวกัญญา เมินกระโทก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3 ชื่อ-สกุล นางสาวเด่นนภา ปัดทุม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 4 ชื่อ-สกุล นางสาวบุษรินทร์ พูนนอก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 5 ชื่อ-สกุล นางสาวศินาท แขนอก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 6 ชื่อ-สกุล นางสุกัญญา วัชรประทีป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 7 ชื่อ-สกุล นางสาวสุพรรณี วงศ์แก้ว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายสินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายแพทย์นิธิรัตน์ บุญตานนท์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์วีรพล กิตติพิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ลำดับที่ : 9

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเตรียมความพร้อมวัยทำงานก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (Pre-Ageing)

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (35)12.1 พัฒนาระบบ Preventive Long Term Care
5.2 โครงการสำคัญ 12.โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ปี 2562

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีการคาดการณ์ว่าในปี 2568 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนที่จะเกิดจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ต้องเผชิญคือความเจ็บป่วยและความบกพร่องในการทำงานของร่างกายในทุกๆด้าน รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับสภาพจิตใจ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายจ่ายมหาศาลของประเทศ ดังนั้นเพื่อป้องกันและรับมือแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนในการป้องกันการเจ็บป่วย การสร้างเสริมสุขภาพและการเตรียมความพร้อมของวัยทำงานตอนปลาย(Pre-Ageing) เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีศักยภาพและมีสุขภาวะที่ดี จากการสำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 9 (กรมอนามัย ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) พบสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะเพิ่มเป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี พ.ศ. 2583 ทั้งนี้พบว่าร้อยละ 95 ของผู้สูงอายุมีความเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 41) โรคเบาหวาน (ร้อยละ 10) โรคข้อเข่าเสื่อม (ร้อยละ 9) โรคซึมเศร้า (ร้อยละ 1) และผู้ป่วยนอนติดเตียง (ร้อยละ 1) ในขณะที่มีผู้สูงอายุที่ไม่เป็นโรค หรือไม่มีปัญหาสุขภาพดังกล่าว มีเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น โดยพบว่ามีผู้สูงอายุเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ เพียงร้อยละ 56.7 จากการประเมินคัดกรองความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ(ADL) โดยแยกเป็นระดับการพึ่งพิง พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียง คิดเป็นร้อยละ 98.30 ร้อยละ 1.35 และร้อยละ 0.35 ตามลำดับ ซึ่งการดูแลและการรองรับสังคมผู้สูงอายุจึงต้องเหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 โดยมีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพและสุขภาวะที่ดี ทั้งทางกาย จิต สังคม และ ปัญญา สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี ฉะนั้นการส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนวัยทำงานตอนปลายมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองและเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจะช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุได้อย่างยั่งยืน จากสถานการณ์ปัญหาข้างต้น การดูแลสุขภาพประชาชนวัยทำงานตอนปลาย (Pre-ageing) จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรเริ่มต้นดูแลสุขภาพตั้งแต่วัยก่อนเข้าผู้สูงอายุ เนื่องจากเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ภาวะร่างกายมีความเสื่อมถอยตามอายุ มีภูมิต้านทานโรคต่ำลง มีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่าย การที่จะดูแลสุขภาพเมื่อเสื่อมแล้วเป็นการยากต่อการฟื้นฟูสุขภาพให้ดีดังเดิม กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ ๙ จึงเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินงานขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลาย(Pre-ageing) ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และสามารถดูแลเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพของตนเองเพื่อชะลอความเสื่อมของร่างกาย พร้อมก้าวเข้าสู่ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ มีสุขภาวะที่ดี และสามารถจัดการสุขภาพของตนเองได้

8. วัตถุประสงค์ :
พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานปลายในเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สูงวัยในบริบท สถานบริการสาธารณสุข และชุมชน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.รูปแบบการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานด้วยกระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบบูรณาการ ในสถานบริการสาธารณสุข 1 เรื่อง
2.รูปแบบการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานด้วยกระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบบูรณาการ ในชุมชน 1 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวน setting ของการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานด้วยกระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบบูรณาการ 2 แห่ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 วิเคราะห์ชุมชน สถานบริการสาธารณสุข สภาพแวดล้อม สถานะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของประชากรวัยทำงานตอนปลาย ในสถานบริการสาธารณสุข และชุมชน 2 กระตุ้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกำหนดแผนการดำเนินงาน 3 ปฏิบัติตามแผนงาน 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงานตอนปลาย 5 สรุป วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ออกแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลายด้วยกระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในชุมชน 1 เรื่อง 1 ม.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 74,215.00
2 ออกแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลายด้วยกระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในโรงพยาบาล 1 เรื่อง 1 ม.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 60,620.00
รวมเป็นเงิน 134,835.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
134,835.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ม.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1 สถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งระดับจังหวัด อำเภอและตำบลในพื้นที่นำร่อง 2 ชุมชนในเขตสุขภาพที่ ๙ ที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพศ./รพท., รพช. และรพ.สต. ในพื้นที่เป้าหมาย 2 ประชาชนในชุมชนพื้นที่เป้าหมาย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1 ประชาชนวัยทำงานตอนปลาย 2 เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ผู้นำ/แกนนำชุมชน 4 บุคลากรสาธารณสุขทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1 นางสุจิตรา สุมนนอก ตำแหน่ง นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ 2 นางสาววารุณี นาดี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3 นายวรพงษ์ สายโสภา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 4 นางสาวขวัญใจ สิทธินอก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 5 นางนันทิชา แปะกระโทก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 6 นางณิชาภา แพทย์เกาะ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 7 นางสาวสันธนี ชโลปถัมภ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวปิยมาภรณ์ โล่ห์ทวีมงคล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางกมลรัตน์ เกตุบรรลุ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวีรพล กิตติพิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ลำดับที่ : 10

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (35)12.1 พัฒนาระบบ Preventive Long Term Care
5.2 โครงการสำคัญ 12.โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ปี 2562

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :
ในปี 2559 ประเทศไทยมีจำนวนประชากร 65.9 ล้านคน เป็นประชากรผู้สูงอำยุ 11 ล้านคน หรือร้อยละ 16.5 จากรายงานมิเตอร์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วันที่ 19 มกราคม 2561 ประเทศไทยมีประชากรทั้งสิ้นจำนวน 66.15 ล้านคน เป็นประชากรผู้สูงอายุ 11.5 ล้านคน หรือร้อยละ 17.48 ตั้งแต่ต้นปี 2561 มีประชากรที่อายุครบ 60 ปีจำนวน 42,465 คน คาดว่าในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์”(Complete – aged society หมายถึงสังคมที่มีประชำกรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด หรือประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 14) และใน ปี 2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด”เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด ในขณะที่ผู้สูงอายุไทยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy) สูงขึ้น จาก 73.46 ปี ในปี 2552 เป็น 74.60 ใน ปี 2558 และเพิ่มเป็น 75.4 ในปี 2560 ข้อมูลขององค์การอนามัยโลก พบว่าอายุคาดเฉลี่ยภาวะสุขภาพดี ของคนไทยในปี 2552 มีค่าเท่ากับ 62 ปีและในปี 2558 มีค่าเท่ากับ 66.8 ปี สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก แต่ก็ยังสะท้อนให้เห็นว่า คนไทยไม่ได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ตลอดช่วงชีวิตซึ่งจะมีช่วงเวลาที่ต้องเจ็บป่วยหรือพิการ โดยจากข้อมูลพบว่าในปี 2558 คนไทยต้องเจ็บป่วยหรือพิการก่อนเสียชีวิตกว่า 8 ปี และยังพบว่าคนไทยมีแนวโน้มเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง รวมไปถึงโรคไตวาย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินงานโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ตำบล Long Term Care มาตั้งแต่ปี 2559 โดยใช้กลไกการดำเนินงานที่สำคัญของกรมอนามัย ได้แก่ การบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องใน โดยครอบคลุมการดูแลผู้สูงอายุทุกกลุ่ม โดยกลุ่มติดสังคม : สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ โดยได้สนับสนุนสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ(เล่มสีฟ้า) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ ครอบครัว และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข การสนับสมุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ซมรม คลังสมอง เพื่อนช่วยเพื่อน การดูแลพัฒนาทักษะกาย ใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง และการส่งเสริมให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ กลุ่มติดบ้าน / ติดเตียง : เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้มีการพัฒนา Care manager และ Care giver ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน ให้เป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและยั่งยืน เขตสุขภาพที่ 9 มีประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ในปี 2560 จำนวน 1,046,834 คน (สำนักทะเบียนราษฎร์ ณ15 ก.ย. 2561) ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง ADL ร้อยละ 96.88 ในจำนวนผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง ADLทั้งหมด พบผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองผู้อื่นและสังคมได้(ติดสังคม) ร้อยละ 95.88 ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง(ติดบ้าน) ร้อยละ 3.36 และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้(ติดเตียง) ร้อยละ 0.76 (ข้อมูล จาก HDC ต.ค. 2561) ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้บ้างและผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว และความพิการ มีแนวโน้มการมีภาวะพึ่งพาสูง ต้องการความดูแลต่อเนื่องระยะยาวจากระบบสุขภาพและจากญาติ หรือ ผู้ดูแลใกล้ชิด ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มีความตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2562 ขึ้น เพื่อให้เกิดระบบการดูแลผู้สูงอายุทั้งกลุ่มติดสังคม ติดบ้าน และติดเตียง อย่างเสมอภาคเท่าเทียม และยั่งยืน อันจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีอายุเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการคัดกรองความเสี่ยงต่อการหกล้มและการหกล้มซ้ำในผู้สูงอายุในชุมชน 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมและถอดบทเรียนการดูแลผู้สูงอายุระยะ Intermediate care ในชุมชน เขตสุขภาพที่ 9 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ให้มีสมรรถนะในการดำเนินงาน Long Term Care ในเขตสุขภาพที่ 9 5. เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ปัจจัยสนับสนุน และปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน Long Term Care ในเขตสุขภาพที่ 9

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.รายงานวิจัยการคัดกรองความเสี่ยงต่อการหกล้มในการทำนายโอกาส เสี่ยงต่อการหกล้ม และการหกล้มซ้ำของผู้สูงอายุในชุมชน 1 ฉบับ
2.รายงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้สูงอายุในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 1 ฉบับ
3.รายงานสรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะ Intermediate care ในชุมชน เขตสุขภาพที่ 9 1 ฉบับ
4. รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ปัจจัยสนับสนุน และปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน Long Term Care ในเขตสุขภาพที่ 9 1 ฉบับ
5.ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในเขตสุขภาพที่ 9 ผ่านการอบรมฟื้นฟูศักยภาพในการดำเนินงาน Long Term Care 200 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : รายงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 4 เรื่อง
2.เชิงปริมาณ : ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในเขตสุขภาพที่ 9 ผ่าน การอบรมฟื้นฟูศักยภาพในการดำเนินงาน Long Term Care 200 คน

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. วิจัยพัฒนาการคัดกรองความเสี่ยงต่อการหกล้มในการทำนายโอกาสเสี่ยงต่อการหกล้ม และการหกล้มซ้ำของผู้สูงอายุในชุมชน 2. พัฒนารูปแบบการให้บริการผู้สูงอายุในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ Intermediate care ในชุมชน เขตสุขภาพที่ 9 4. จัดอบรมฟื้นฟูเพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข (Care Manager) ในเขตสุขภาพที่ 9 5. การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ปัจจัยสนับสนุน และปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน Long Term Care ในเขตสุขภาพที่ 9

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 วิจัยการคัดกรองความเสี่ยงต่อการหกล้ม ในการทำนายโอกาสเสี่ยงต่อการหกล้ม และการหกล้มซ้ำของผู้สูงอายุในชุมชน 1.1 จัดประชุมพัฒนาและทดสอบเครื่องมือคัดกรองความเสี่ยงต่อการหกล้ม 1.2 ดำเนินการเก็บข้อมูลวิจัย 1.3 จัดจ้างบันทึกข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล 1.4 ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย 1 ฉบับ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 150,000.00
2 วิจัยการพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้สูงอายุในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 2.1 จัดประชุมพัฒนาและทดสอบเครื่องมือคัดกรองสมรรถนะของผู้สูงอายุ 1.2 ดำเนินการเก็บข้อมูลวิจัย 1.3 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในรพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 1.4 จัดจ้างบันทึกข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล 1.5 ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย 1 ฉบับ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 65,000.00
3 การศึกษารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ Intermediate care ในชุมชน เขตสุขภาพที่ 9 1 ฉบับ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 115,000.00
4 การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ปัจจัยสนับสนุน และปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน Long Term Care ในเขตสุขภาพที่ 9 1 ฉบับ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 300,000.00
5 จัดอบรมฟื้นฟูเพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข (Care Manager) เขตสุขภาพที่ 9 200 คน 1 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563 300,000.00
รวมเป็นเงิน 930,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
930,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2563

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. ตำบลที่สมัครเข้าร่วมโครงการ LTC 2. พื้นที่ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เขตสุขภาพที่ 9 3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. ผู้สูงอายุ 2. อาสาสมัครสาธารณสุข 3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 4. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตสุขภาพที่ 9

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. ผู้สูงอายุและเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชน เขตสุขภาพที่ 9, 2. เจ้าหน้าที่สสจ.ที่รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 9 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตสุขภาพที่ 9

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1 ชื่อ-สกุล นางสาวบุษรินทร์ พูนนอก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 2 ชื่อ-สกุล นางสาวศินาท แขนอก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3 ชื่อ-สกุล นางสุกัญญา วัชรประทีป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 4 ชื่อ-สกุล นางสาวสุพรรณี วงศ์แก้ว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 5 ชื่อ-สกุล นางสาวขนิษฐา ดีเริ่ม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 6 ชื่อ-สกุล นางสาวกัญญา เมินกระโทก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 7 ชื่อ-สกุล นางสาวเด่นนภา ปัดทุม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายสินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายแพทย์นิธิรัตน์ บุญตานนท์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์วีรพล กิตติพิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ลำดับที่ : 11

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบูรณาการ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ภายใต้แผนงานทันตสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2558-2565 เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
14) ร้อยละของผู้สูงอายุ (60-74 ปี) มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ และ 4 คู่สบ

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (38)13.1 พัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการปรับพฤติกรรม การดูแลช่องปากด้วยตนเอง โดยภาคประชาชน ชุมชน
5.2 โครงการสำคัญ 13.โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี 2562

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 8) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7. หลักการและเหตุผล :
ปัญหาสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุไทยมีความชุกและรุนแรงสูงกว่าวัยอื่น การรักษาฟื้นฟู มีความซับซ้อน ค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก และใช้บุคลากรเฉพาะ แม้ว่าปัญหาเหล่านี้สามารถป้องกันได้ แต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังขาดพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกต้องเหมาะสม และมีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการ โดยเฉพาะบริการส่งเสริม ป้องกัน และรักษาเพื่อเก็บฟันแท้ไว้ใช้งาน รวมทั้งยังพบปัญหาโรคที่รุนแรง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต เช่น แผล/มะเร็งช่องปาก น้ำลายแห้ง โรคปริทันต์อักเสบที่สัมพันธ์กับโรคเรื้อรังทางร่างกาย เป็นต้น จากข้อมูล HDC ปีงบประมาณ 2561 พบว่า ผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 9 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 32.51 มีฟันแท้ใช้งาน 20 ซี่ และ 4 คู่สบฟัน ร้อยละ 25.02 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 2.58 แต่ก็ยังต่ำกว่าเป้าของประเทศที่ตั้งไว้ ร้อยละ 45 ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากได้รับบริการทันตกรรม ร้อยละ 43.13 ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียง ได้รับบริการทันตกรรม ร้อยละ 30.30 แม้จำนวนฟันแท้ใช้งานในกลุ่มผู้สูงอายุตอนต้นจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ฟันแท้ที่เหลืออยู่นี้ยังมีปัญหารอยโรคและความผิดปกติในช่องปากที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลที่เหมาะสม ศูนย์อนามัยที่9 นครราชสีมาได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงเห็นควรมีการเชื่อมโยงภารกิจต่างๆอย่างเป็นระบบ โดยการพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการพัฒนานวัตกรรมบริการ เพื่อการดูแลสุขภาพครบวงจร การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงร่วม การพัฒนากลไกบริการในหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ ให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลอนามัยช่องปากตนเอง และเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายผู้สูงอายุสุขภาพช่องปากดี และมีฟันใช้งานได้อย่างเหมาะสม (อย่างน้อย 20 ซี่ และ 4คู่สบฟันหลัง) จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ภายใต้แผนงานทันตสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2558-2565 เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาขยายเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ มีการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และปรับพฤติกรรมทันตสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงกันแบบบูรณาการ 2. ส่งเสริม พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนพัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาทันตสุขภาพ ทุกกลุ่มวัยในเขตพื้นที่นครชัยบุรินทร์ 3. ส่งเสริมทันตสุขภาพและสนับสนุนการสร้างความรอบรู้ด้านทันตสุขภาพทุกกลุ่มวัย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ชมรมผู้สูงอายุ ที่ดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ระดับยอดเยี่ยม ดีมาก ดี และขยายสู่พื้นที่อื่นในเขตสุขภาพที่ 9 4 แห่ง
2.อสม. ในเขตสุขภาพที่ 9 ได้พัฒนาศักยภาพด้านทันตสาธารณสุข 400 คน
3.เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขได้รับการพัฒนาศักยภาพบริการสุขภาพช่องปากทุกกลุ่มวัย 80 คน
4.มีระบบการบันทึกติดตามงานเฝ้าระวังทางด้านทันตสาธารณสุข 4 แห่ง
5.มีรูบแบบ นวัตกรรม ผลงานเด่นด้านทันตสาธารณสุข และแนวทาง ปฏิบัติที่ดี (Best practice) เพื่อนำไปใช้กับพื้นที่อื่นได้ 2 ฉบับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : มี อสม. เชี่ยวชาญสาขาทันตสุขภาพ เพื่อเป็นตัวแทนระดับเขตส่งแข่งขัน ระดับประเทศ 1 คน
2.เชิงปริมาณ : ขยายเครื่อข่ายชมรมผู้สูงอายุด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ครอบคลุม ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9 4 แห่ง
3.เชิงปริมาณ : มีสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ รูปแบบ และแผนการดำเนินงาน สาธารณสุขทุกกลุ่มวัย ของเขตสุขภาพที่ 9 1 ฉบับ
4.เชิงคุณภาพ : มีงานวิจัย ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ หรือตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ 1 ฉบับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. มหกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เขตนครชัยบุรินทร์ - จัดทำหลักสูตรมหกรรมฯลฯ ประสานวิทยากร ประสานพื้นที่ในการส่งเครือข่ายเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดนำผลงานเข้าร่วมมหกรรมฯลฯ - ประชาสัมพันธ์ และรวบรวมรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมมหกรรมฯลฯ - ขออนุมัติจัดมหกรรมฯลฯ และประเมินผล - สรุป และรายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติกาจัดมหกรรมฯลฯ - ส่งตัวแทนผู้สูงอายุฟันดี เข้าแข่งขันระดับประเทศ 2. ประเมินศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญ สาขาทันตสุขภาพ ปี 2562 - ชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดเลือก อสม.เชี่ยวชาญ สาขาทันตสุขภาพ ปี 2562 แก่ 4 จังหวัด - ลงพื้นที่ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 เพื่อคัดเลือก อสม.เชี่ยวชาญ สาขาทันตสุขภาพ 1 คน เป็นตัวแทนระดับเขต เพื่อแข่งขันระดับประเทศ - รายงานผลการคัดเลือกไปยังส่วนกลาง 3. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพ อสม. สาขาทันตสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร ในงานเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพ - จัดทำหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม. สาขาทันตสุขภาพและทันตบุคลากร ประสานวิทยากร ประสานพื้นที่ในการส่งกลุ่มเป้าหมายเข้าอบรม - ประชาสัมพันธ์ และรวบรวมรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ - ขออนุมัติอบรมเชิงปฏิบัติการ และประเมินผล - สรุป และรายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 4. เยี่ยมเสริมพลัง ถอดบทเรียน ติดตามผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุขในชมรมผู้สูงอายุ และสร้างความรอบรู้ด้านทันตสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุ - แจ้งกำหนดการและรายละเอียดการออกเยี่ยมเสริมพลัง - ออกเยี่ยมในพื้นที่ชมรมผู้สูงอายุและโรงเรียน 4 จังหวัด - สรุป รายงานผลการเยี่ยมเสริมพลัง และ Best practice 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากทุกกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ - จัดทำกำหนดการและหัวข้อการประชุม ประสานวิทยากร ประสานพื้นที่ - ประชาสัมพันธ์ และรวบรวมรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่เข้าประชุม - ขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดประชุม และประเมินผล - สรุป และรายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 6. พัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปาก - เลือกหัวข้อ และศึกษาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ออกแบบโครงร่าง และแนวทางดำเนินงาน - สร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมล และเลือกกลุ่มตัวอย่าง - รวมรวมข้อมูล วิเคราะห์ และแปรผลข้อมูล - เขียนรายงาน จัดพิมพ์ จัดทำรูปเล่ม และเผยแพร่ข้อมูลในวารสารวิชาการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประเมินศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญ สาขาทันตสุขภาพ ปี 2562 1 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 6,460.00
2 วิจัยศึกษาพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปาก 1 ฉบับ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2563 15,000.00
3 เยี่ยมเสริมพลัง ถอดบทเรียนติดตามผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ในชมรมผู้สูงอายุ และสร้างความรอบรู้ด้านทันตสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุ 4 แห่ง 1 พ.ค. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 39,520.00
4 ประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากทุกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ 80 คน 1 ส.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562 173,910.00
5 มหกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เขตนครชัยบุรินทร์ 180 คน 3 ธ.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 318,020.00
6 อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพ อสม. สาขาทันตสุขภาพและพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรในงานเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพ 400 คน 1 ก.พ. 2562 - 29 มี.ค. 2562 340,440.00
รวมเป็นเงิน 893,350.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
893,350.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2563

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
เขตสุขภาพที่ 9

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ทันตบุคลากร บุคลากรสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายทันตสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 9

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. ทันตบุคลากร บุคลากรสาธารณสุข 2. สถานศึกษา สถานบริการ สถานประกอบการ หมู่บ้านและชุมชน ที่ดำเนินงานทันตสาธารณสุข

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายวิภัทรพงษ์ บำรุงศิริ ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ 2 นางสาวณมน เพ็ชรนิล ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ 3. นางสาวธนัชญา วีรวุฒิไกร ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 4. นางอัญชลีพร อิษฎากร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน 5. นางพัชรี ถ่ายสูงเนิน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายวิภัทรพงษ์ บำรุงศิริ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวกันทิมา เหมพรหมราช

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวีรพล กิตติพิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ลำดับที่ : 12

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital และพัฒนาศัยภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (43)14.3 สร้างความรอบรู้ด้านวิชาการและกฎหมาย สื่อสารสาธารณะและสร้างกระแสสังคม
5.2 โครงการสำคัญ 14.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospitals

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 12) เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ

7. หลักการและเหตุผล :
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติภายใต้ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ ด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค (PP&P Excellent) กำหนดให้มีการดำเนินงานเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ภายใต้โครงการ GREEN and CLEAN Hospital และกำหนดตัวชี้วัดให้ทางโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital และกรมอนามัยก็ได้จัดทำยุทธศาสตร์ฯ 5 ปี (2560-2564) กำหนดให้ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมจากท้องถิ่นและชุมชน ในการจัดการภัยคุกคามทางสุขภาพ และการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยการพัฒนาชุมชน เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน ประเมินความเสี่ยง การใช้เทคโนโลยี และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวย ต่อการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ในการจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมจะต้องมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อนโยบายทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เน้นการป้องกัน เฝ้าระวัง มากกว่าการแก้ไขปัญหา สามารถเปลี่ยนแปลงและยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และในการดำเนินงานจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมจึงต้องมีการบูรณาการความร่วมมือในทุกระดับให้เกิดความยั่งยืนในด้านต่างๆ ได้แก่ 1)การพึ่งตนเอง ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มและดำเนินการโดยคนในชุมชนเอง การมีส่วนร่วมในการทำงานที่มีความเชื่อมโยงกันในชุมชน 2)การพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะของบุคลากรและแกนนำ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 3)การเฝ้าระวังสถานการณ์ การรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อการเฝ้าระวังและคาดการณ์ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น 4)การสื่อสาร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน 5)การสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชุมชน ต้องมีการสร้างองค์กรชุมชนขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 6)การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามประเมินผล เพื่อให้มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2.เพื่อสร้างความรอบรู้ของประชาชนด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.คณะอนุกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Node สิ่งแวดล้อม)มีการประชุม 4 ครั้ง
2.บุคลากรเครือข่ายงานอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการชี้แจงการขับเคลื่อนและติดตามผลการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน 220 คน
3.โรงพยาบาลมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital ระดับดีมาก ร้อยละ40 40 ร้อยละ
4.ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 20 20 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ชุมชนที่เข้าร่วมค้นหาปัญหาชุมชน และการสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพ 2 แห่ง
2.เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและ GREEN and CLEAN Hospital สู่ชุมชนเข้มแข็ง GREEN Community/City 1 ครั้ง
3.เชิงปริมาณ : ร้อยละการสุ่มประเมินตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และติดตามชุมชน HLC GCC 10 ร้อยละ
4.เชิงปริมาณ : จำนวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายแกนนำเพื่อขับเคลื่อนชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ 1 ครั้ง
5.เชิงปริมาณ : ระบบเก็บข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ทันสมัยใช้งานได้ 1 ระบบ
6.เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องถอดบทเรียนโรงพยาบาลต้นแบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ(การจัดการเชิงคุณภาพ) 1 เรื่อง
7.เชิงปริมาณ : จำนวนการประชุมชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ครั้ง
8.เชิงปริมาณ : ร้อยละการสุ่มประเมิน โรงพยาบาล GREEN and CLEAN Hospital สู่ โรงพยาบาล GCH plus 35 ร้อยละ
9.เชิงปริมาณ : จำนวนการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล/สถานประกอบการ อาหารปลอดภัย 20 แห่ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 5. สุ่มประเมิน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 6. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด/ร่วมประชุมกับภาคีเครือข่ายการดำเนินงาน 7. รายงานผลการดำเนินงาน 8. สรุปผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและ GREEN and CLEAN Hospital สู่ชุมชนเข้มแข็ง GREEN Community/City 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 262,600.00
2 ลงพื้นที่ถอดบทเรียนโรงพยาบาลต้นแบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ(การจัดการเชิงคุณภาพ) 1 เรื่อง 1 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 46,560.00
3 จัดจ้างทำชุดโปรแกรมระบบเก็บข้อมูล ตำบลมีชุมชนที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ระบบ 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 9,000.00
4 ประชุมเครือข่ายแกนนำเพื่อขับเคลื่อนชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 12,500.00
5 ประชุมชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ครั้ง 1 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 61,500.00
6 ประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน 1 ครั้ง 1 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 19,100.00
7 ประชุมค้นหาปัญหาของชุมชน และสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 2 แห่ง 1 ม.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 44,960.00
8 สำรวจสถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนต้นแบบ 2 แห่ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 20,000.00
9 ประชุมอนุกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ /แกนนำเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Node อนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่9) 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 42,000.00
10 สุ่มประเมินตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และติดตามชุมชน HLC GCC 10 ร้อยละ 1 ม.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 34,500.00
11 ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล/สถานประกอบการ อาหารปลอดภัย 20 แห่ง 1 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 36,000.00
12 สุ่มประเมิน โรงพยาบาล GREEN and CLEAN Hospital สู่ โรงพยาบาล GCH plus 30 ร้อยละ 1 พ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562 52,720.00
รวมเป็นเงิน 641,440.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
641,440.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.เจ้าหน้าที่สสจ. 2.จ้าหน้าที่รพ.รัฐและเอกชน 3. จ้าหน้าที่สสอ. 4.จ้าหน้าที่รพ.สต. 5.ผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหาร/ตลาดนัด/ตลาดสด 6.ชุมชน/อปท. 7.สมาชิกชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคอีสาน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. โรงพยาบาล 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. แกนนำชุมชน/อสม./ประชาชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายศมกานต์ ทองเกลี้ยง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2. นางอารยา อินต๊ะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3. นายสมรัฐ นัยรัมย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4. นายฐาปะนะ วิชัย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายศมกานต์ ทองเกลี้ยง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมชาย แช่มชูกลิ่น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวีรพล กิตติพิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ลำดับที่ : 13

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (44)15.1 สร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายทุกระดับ
5.2 โครงการสำคัญ 15.โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 12) เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ

7. หลักการและเหตุผล :
การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นงานที่สำคัญ มุ่งเน้นควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะและการอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมครอบคลุมกิจกรรม กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน ตั้งแต่ระดับครัวเรือนสู่ชุมชน เช่น การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการสิ่งปฏิกูล หาบเร่ แผงลอย สถานที่จำหน่ายอาหาร และการควบคุมเลี้ยงสัตว์ กฎหมายฉบับนี้มีลักษณะการกระจายอำนาจไปสู่ราชการส่วนท้องถิ่น ให้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการควบคุมสุขลักษณะทางด้านสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานยังพบปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาเหตุรำคาญ เช่น เสียงดัง กลิ่นเหม็น ปัญหาการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ไม่เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล นอกจากนี้ผลการดำเนินงานสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณะอื่นๆที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จ เช่น ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation: EHA) การจัดการขยะ การจัดการสิ่งปฏิกูล ฯลฯ กลไกอย่างหนึ่งที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีขึ้นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 คือ การจัดตั้งคณะกรรมสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) และคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ซึ่งจะช่วยดำเนินการควบคุม กำกับดูแล และให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด สร้างขีดความสามารถบุคคลากรในการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการ ควบคุมกำกับการดำเนินงานตามกฎหมายและมาตรฐานวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ได้ตระหนักถึงประเด็นการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสร้างความรอบรู้ของประชาชนด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ การที่ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน 2. เพื่อขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านกลไกอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด และตามกฎหมายการสาธารณสุข พ.ศ.2535 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการจัดการสิ่งปฏิกูล 4. เพื่อประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.รายงานสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ฉบับ
2.ร้อยละของ อปท. ผ่านการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 50 ร้อยละ
3.ร้อยละของข้อร้องเรียน, เหตุรำคาญได้รับการตรวจสอบและแก้ไข 100 ร้อยละ
4.ร้อยละของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 100 ร้อยละ
5.ร้อยละของการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 100 ร้อยละ
6.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล 2 แห่ง
7.ชุมชน/อปท.ในเขตสุขภาพที่ 9 มีศักยภาพในการจัดการสิ่งปฏิกูลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 4 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลไกการดำเนินงานตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 80 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมพัฒนาเครือข่ายพื้นที่เฉพาะด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล 80 ร้อยละ
3.เชิงคุณภาพ : มีการวิเคราะห์และเผยแพร่สถานการณ์การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 3 เรื่อง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 จังหวัด 2. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลไกการดำเนินงานตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 4. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายแกนนำชุมชนเฝ้าระวังการจัดการสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ลุ่มน้ำ 5. นิเทศ สุ่มประเมิน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 6. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด/ร่วมประชุมกับภาคีเครือข่ายการดำเนินงาน 7. รายงานผลการดำเนินงาน 8. สรุปผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯทั้ง 4 คณะและ/หรือติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่9 3 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 6,880.00
2 สำรวจสถานการณ์การจัดการสิ่งปฏิกูลพื้นที่เสี่ยงOVในชุมชนที่อยู่บริเวณลุ่มน้ำ (ครัวเรือน/อปท.) 4 แห่ง 1 มี.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 24,960.00
3 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอุทธรณ์ 5 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 9,800.00
4 ร่วมประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีอุทธรณ์ 5 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 7,200.00
5 ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ที่มีการพัฒนาระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล/พื้นที่เสี่ยงพยาธิฯ(อปท.) 8 แห่ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2562 24,960.00
6 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ 10 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 22,000.00
7 ร่วมประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 10 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 22,000.00
8 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 23 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 23,280.00
9 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขอำเภอ 23 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 69,840.00
10 นิเทศ สุ่มประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท.ที่เข้าร่วมดำเนินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) 50 ร้อยละ 1 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 45,000.00
11 ประชุมพัฒนาเครือข่ายพื้นที่เฉพาะด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล (อปท./สสอ./รพ.สต.) 120 คน 1 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 61,200.00
12 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลไกการดำเนินงานตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 216 แห่ง 1 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 183,120.00
13 สำรวจสถานการณ์การจัดการสิ่งปฏิกูลเทศบาลตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล 216 แห่ง 1 พ.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2562 5,000.00
14 สำรวจสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 855 แห่ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 3,000.00
รวมเป็นเงิน 508,240.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
508,240.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 3. โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. รพ.สต.) 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 2. เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอ รพ.สต. 3. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. ประชาชนทั่วไป

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายศมกานต์ ทองเกลี้ยง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2. นางอารยา อินต๊ะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3. นายสมรัฐ นัยรัมย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4. นายฐาปะนะ วิชัย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายศมกานต์ ทองเกลี้ยง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมชาย แช่มชูกลิ่น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวีรพล กิตติพิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ลำดับที่ : 14

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่เฉพาะ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (52)16.5 พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย มาตรฐานวิชาการ รูปแบบ ต้นแบบ นวัตกรรม วิจัยและเทคโนโลยี
5.2 โครงการสำคัญ 16. โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพาะ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 14) ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

7. หลักการและเหตุผล :
จากการที่รัฐบาลรัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติได้ประกาศวิสัยทัศน์ของประเทศไทยว่า ในปี 2515 – 2520 ประเทศไทยจะต้องเป็นประเทศที่ “มั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง และยั่งยืน” เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศในทุกมิติ และกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีนโยบายที่สอดคล้องวิสัยทัศน์ และนโยบายรัฐบาลดังกล่าว โดยกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข) ปี 2560 – 2579 และมีแผนเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone) เพื่อให้พื้นที่เสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้รับการจัดการและรวมถึงลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และกรมอนามัยก็ได้จัดทำยุทธศาสตร์ฯ 5 ปี (2560 – 2564) กำหนดให้ตำบลที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมจากท้องถิ่นและชุมชน ในการจัดการภัยคุกคามทางสุขภาพ และการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยการพัฒนาชุมชน เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน ประเมินความเสี่ยง การใช้เทคโนโลยี และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอย่างมีสุข ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมจะต้องมีระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อนโยบายทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เน้นการป้องกัน เฝ้าระวัง มากกว่าการแก้ปัญหา สามารถเปลี่ยนแปลงและยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา และในการดำเนินงานจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมจึงต้องมีการบูรณาการความร่วมมือในทุกระดับให้เกิดความยั่งยืนในด้านต่างๆ ได้แก่ 1)การพึ่งตนเอง ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มและดำเนินการโดยคนในชุมชนเอง การมีส่วนร่วมในการทำงานที่มีความเชื่อมโยงกันในชุมชน 2)การพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะของบุคลากรและแกนนำ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 3)การเฝ้าระวังสถานการณ์ การรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อการเฝ้าระวังและคาดการณ์ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น 4)การสื่อสาร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน 5)การสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชุมชน ต้องมีการสร้างองค์กรชุมชนขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 6)การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามประเมินผล เพื่อให้มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สำหรับปัญหาพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในเขตบริการสุขภาพที่ 9 ได้แก่ ปัญหามลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และตรวจวัดคุณภาพฝุ่นจากกิจการแกะสลักหินทราย จ.นครราชสีมา

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปกติและพื้นที่เสี่ยง - คุณภาพน้ำประปาและน้ำบริโภค - คุณภาพอากาศในพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม (Hot Zone) 2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 3. เพื่อเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรสาธารณสุขและแกนนำในพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้รับการพัฒนาศักยภาพการประเมินความเสี่ยงและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 100 คน
2.พื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้รับการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 5 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละของเจ้าหน้าที่และแกนนำชุมชนในพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้รับการพัฒนาศกยภาพการประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 90 ร้อยละ
2.เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่ได้รับการสุ่มเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศและน้ำในพื้นที่เสี่ยง 4 จังหวัด
3.เชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการอบรมประชุมของเจ้าหน้าที่และแกนนำชุมชนในพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 80 ร้อยละ
4.เชิงเวลา : ร้อยละกิจกรรมที่มีในโครงการได้ดำเนินงานเป็นไปตามแผน 100 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. สุ่มเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปกติ/พื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ทั้งด้านสุขาภิบาลอาหาร คุณภาพน้ำประปาและน้ำบริโภคและ คุณภาพอากาศ 3. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 4. ร่วมตรวจประเมิน ติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคีเครือข่าย 5. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 6. สอบเทียบและซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 7. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 สอบเทียบและซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 30,000.00
2 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 ครั้ง 7 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 60,740.00
3 ประชุมเจ้าหน้าที่และแกนนำชุมชนพื้นที่เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 28 มิ.ย. 2562 23,040.00
4 ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศและน้ำในพื้นที่เสี่ยง 4 จังหวัด 1 ม.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562 202,160.00
5 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 แห่ง 1 ก.พ. 2562 - 31 พ.ค. 2562 53,550.00
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินความเสี่ยงและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้าหน้าที่และแกนนำชุมชนในพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 100 คน 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 48,000.00
รวมเป็นเงิน 417,490.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
417,490.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 28 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. พื้นที่ทั่วไป ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 2. พื้นที่เสี่ยง ได้แก่ 2.1) ปัญหามลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ 2.2) ตรวจวัดคุณภาพฝุ่นจากกิจการแกะสลักหินทราย จ.นครราชสีมา 3. เฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จ.นครราชสีมา

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. แกนนำชุมชน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. แกนนำชุมชน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายศมกานต์ ทองเกลี้ยง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2. นางอารยา อินต๊ะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3. นายสมรัฐ นัยรัมย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4. นายฐาปะนะ วิชัย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายศมกานต์ ทองเกลี้ยง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมชาย แช่มชูกลิ่น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวีรพล กิตติพิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ลำดับที่ : 15

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (44)15.1 สร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายทุกระดับ
5.2 โครงการสำคัญ 15.โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 10) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค

7. หลักการและเหตุผล :
น้ำบริโภคที่สะอาดปลอดภัยและเพียงพอเป็นความจ้าเป็นพื้นฐานและเป็นสิทธิที่ทุกคนจะได้รับอย่าง เท่าเทียมกัน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดหาน้ำสะอาดให้ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ น้ำประปา น้ำบ่อบาดาล หรือแม้กระทั่งการส่งเสริมให้มีการเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ในครัวเรือน ในขณะที่สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงใน ปัจจุบัน ปัญหาการลอบทิ้งขยะ กากของเสียอุตสาหกรรม การใช้สารเคมีเป็นจ้านวนมากเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง การเกษตร เหล่านี้ บางส่วนอาจตกค้างในสิ่งแวดล้อมและเข้าสู่วัฏจักรของน้ำได้ การตรวจสอบและเฝ้าระวัง และการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายน้ำบริโภคอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจึงมีความจำเป็นเพื่อให้ประชาชนมีน้ำบริโภคที่สะอาดปลอดภัย ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคทั้งในพื้นที่ปกติ พื้นที่เสี่ยง โดยการสำรวจข้อมูลและสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำบริโภคครัวเรือน ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่แล้วน้ำประปาทั้งประปาจากเทศบาล หรือประปาหมู่บ้านยังไม่ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของกรมอนามัย โดยเฉพาะโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซึ่งการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนผู้ใช้น้ำบริโภค ศูนย์ฯ จึงได้จัดทำโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำบริโภค และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค 2. เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาและน้ำบริโภค

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค 20 แห่ง
2.ระบบการประปาส่วนภูมิภาคในเขตสุขภาพที่ 9 ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังน้ำบริโภค 160 คน
2.เชิงปริมาณ : จำนวนระบบประปาส่วนภูมิภาคที่เข้าร่วมประเมินคุณภาพน้ำประปา 12 แห่ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย 2. จัดประชุมการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายน้ำบริโภค 3. ติดตามประเมินผลการอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายน้ำบริโภค 4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ร่วมตรวจประเมินคุณภาพน้ำประปากับการประปาส่วนภูมิภาค 12 แห่ง 1 ม.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 18,640.00
2 ประชุมพัฒนาภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค 160 คน 1 ม.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 87,000.00
รวมเป็นเงิน 105,640.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
105,640.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ม.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน20แห่งในเขตสุขภาพที่9

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานระบบประปาและน้ำบริโภค

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรม

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายสมรัฐ นัยรัมย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางศิริภาพร ภูโยฤทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นายศราวุฒิ เสนารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายศมกานต์ ทองเกลี้ยง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสุวรรณ แช่มชูกลิ่น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวีรพล กิตติพิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ลำดับที่ : 16

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและมีความสุขในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับภารกิจด้าน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 9

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กลุ่มยุทธศาสตร์กำลังคน (HR)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (53)17.1 ยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอนามัย
5.2 โครงการสำคัญ 17. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ทรัพยากรบุคคล เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กร การพัฒนาบุคลากรเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจหลักขององค์กรให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคุณภาพของบุคลากรส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเพียงพอในการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และบุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน ให้สามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป สามารถผลิตนวัตกรรมองค์ความรู้ ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเหมาะสม โดยบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 9 ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรเจนเนอร์เรชันวายซึ่งเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ที่จะส่งผลให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จึงจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและมีความสุขในการปฏิบัติงานโดยเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์บริหารกำลังคนกรมอนามัย เพื่อรองรับภารกิจด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะที่เพียงพอ

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเพียงพอในการปฏิบัติงาน 2.เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความสุขและความผูกพันแก่บุคลากร 3.เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละของบุคลากรศูนย์อนามัยที่9นครราชสีมาได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร 80 ร้อยละ
2.ร้อยละการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงาน 80 ร้อยละ
3.คะแนนเฉลี่ยการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุขและความผูกพันในองค์กรเพิ่มขึ้น 50 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : มีแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับสมรรถนะตามตำแหน่ง 1 ฉบับ
2.เชิงปริมาณ : มีแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส ขององค์ดร 1 ฉบับ
3.เชิงปริมาณ : รายงานผลการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุขและความผูกพันในองค์กร 1 ฉบับ
4.เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมเป็นไปตามเวลาที่กำหนด 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรกรมอนามัย 1.1 โครงการพัฒนา HR Team 1.2 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ กรมอนามัย (Onboarding) 1.3 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมอนามัยรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 (OSOF) 1.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมอนามัยรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 (DOH 4.0) (OSOF พนักงานราชการ) 1.5 โครงการอบรมผู้บริหารยุคใหม่ กรมอนามัย (NEGSOF) 1.6 โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ 1.7 โครงการเตรียมความพร้อมข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (Talent) 1.8 โครงการพัฒนาสมรรถนะ ทักษะ กำลังคนด้านดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อน DOH 4.0 1.9 โครงการพัฒนาสมรรถนะแกนนำองค์กรสู่การเป็นผู้อภิบาลระบบด้วย A2IM (Leader for Health Governance) 2. สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้บุคลากรตามวิชาชีพ 3. สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการ 3.1 โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปี 2562 3.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพบุคลากรกรมอนามัย 3.3 โครงการประชุมศึกษาดูงานการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ 4. จัดประชุมพัฒนาบุคลากรด้วยหลักสูตรภายในองค์กร 4.1 พัฒนาบุคลากรสู่การเป็นผู้อภิบาลระบบด้วย A2IM 4.2 พัฒนาฐานใจเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน 4.3 พัฒนาบุคลากรเรื่องการนำเสนอโดยโปรแกรม Power point ให้โดนใจ 4.4 พัฒนาบุคลากรเรื่องการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 4.5 พัฒนาบุคลากรเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) 4.6 พัฒนาบุคลากรเรื่องการถ่ายภาพเพื่อนำมาใช้ในการทำเอกสารงานวิชาการ 5. รณรงค์ป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร 5.1. ปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตคอรัปชันในหน่วยงาน 5.2. ประชุมชี้แจงมาตรการการป้องกันการทุจริตคอรัปชันในหน่วยงาน 5.3 จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ / รณรงค์การต่อต้านทุจริตคอรัปชัน 5.4 เผยแพร่ความรู้เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส / มาตรการป้องกันการทุจริตคอรัปชันในหน่วยงาน 5.5 ตรวจสอบระบบการทำงานภายในองค์กร 6. ส่งบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกคนดีศรีอนามัย 7. จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม 8. สำรวจการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงาน 9. จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างบรรยากาศในองค์กร 9.1 ประชุมรักษ์สุขภาพในองค์กร 9.2 ประชุมสร้างชีวิตให้มีสุขกับการมีส่วนร่วมกับชุมชน 9.3 ประชุมสืบสานประเพณีไทย 9.4 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานจากผู้เกษียณสู่ผู้ปฏิบัติ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดกิจกรรมในวันสำคัญประจำปี เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 4 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 133,700.00
2 รณรงค์สร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร 8 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562 0.00
3 สนับสนุนบุคลากรเข้าฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้และพัฒนาสมรรถนะในสาขาวิชาชีพ ตามแผนพัฒนารายบุคคล 11 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562 417,000.00
4 สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมการพัฒนาสมรรถนะตามโครงการพัฒนาบุคลากรจากกรมอนามัย 39 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562 202,760.00
รวมเป็นเงิน 753,460.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
753,460.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวสุธิดา เกตุพุดซา

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวจีรวรรณ ชงจังหรีด

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาววีณา มงคลพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวีรพล กิตติพิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ลำดับที่ : 17

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (65)21.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :
การวางแผนการและการติดตามประเมินผลเป็นกลไกสำคัญในการบรรลุวัตถุประสงค์ ปัจจุบันหน่วยงานราชการส่งเสริมให้มีการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า ภายใต้กรอบตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมอนามัยจึงมีแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและประชาชน ดังนั้นหน่วยงานจำเป็นต้องมีกระบวนการสร้างความมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานเพื่อรองรับภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมอนามัย ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของประเทศไทย ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพ ที่ตอบสนองความต้องการและสภาพปัญหาของพื้นที่ โดยมีกิจกรรมการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ การติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ การติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดกรมอนามัย การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมิติคณะรัฐมนตรี การติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบราชการและการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ และการรายงานผลการปฏิบัติราชการในระบบรายงานกรมอนามัย และระบบอื่นที่เกี่ยวข้องตามหน่วยงานราชการกำหนด ดังนั้นกลุ่มกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน จึงได้จัดทำโครงการบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลของหน่วยงานในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับเขตสุขภาพ และพัฒนาระบบราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขตสุขภาพ 2. เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และ กพร.ของหน่วยงาน 3. เพื่อนิเทศงานระดับกรมอนามัยและนิเทศงานในระดับพื้นที่ในเขตสุขภาพ 4. เพื่อบริหารงาน งบประมาณ และการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ 5. เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.รายงานผลการประเมินตนเอง PMQA ,กพร. 1 เรื่อง
2.รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 1 เรื่อง
3.รายงานผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวง 1 เรื่อง
4.แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2563 ของหน่วยงาน 1 ฉบับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ 80 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายในโครงการ 80 ร้อยละ
3.เชิงเวลา : ร้อยละการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดการ 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี - รวบรวมและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปี - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2.พัฒนาระบบตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) - แต่งตั้งคณะกรรมการ PMQA ระดับหน่วยงาน - ประชุมชี้แจงเกณฑ์มาตรฐาน PMQA - รวบรวมติดตามงานรายหมวดตามเกณฑ์คุณภาพ - สรุปผลการดำเนินงานตามแผนรายหมวดเกณฑ์คุณภาพ 3.การถ่ายทอดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) - เข้ารับการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากกรมอนามัย - ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ - จัดประชุมลงนามตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ - รวบรวมผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ - จัดทำรายงาน SAR CARD และรายงานหลักฐานขึ้นเว็บไซด์ของหน่วยงาน 4.ประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการรายไตรมาส - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล - กำกับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ - ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามช่วงเวลา 5.ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวง - รวบรวมข้อมูล ตัวชี้วัด และวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นตรวจนิเทศ - ประชุมผู้เกี่ยวข้อง/มอบหมายความรับผิดชอบ/เตรียมการประชุม - ออกนิเทศงานและตรวจราชการในพื้นที่ - สรุปรายงานและเผยแพร่ 6.รับนิเทศงานจากกรมอนามัย และร่วมนิเทศไขว้ - รวบรวมข้อมูล ตัวชี้วัด และวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นตรวจนิเทศ - ประชุมผู้เกี่ยวข้อง/มอบหมายความรับผิดชอบ/เตรียมการประชุม - จัดประชุมรับการนิเทศงานกรมอนามัย/ร่วมนิเทศไขว้ - สรุปรายงานและเผยแพร่ 7.ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และการจัดทำแผนปฏิบัติการ - รับทราบแนวทางการดำเนินงาน แผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง/กรมอนามัย/เขตสุขภาพ - ประชุมเพื่อหารือข้อกำหนดกรอบการจัดทำแผนงานในปีงบประมาณ - จัดประชุมเพื่อทำแผนงานรองรับประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดสำคัญ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8.รายงานผลการดำเนินงานในระบบรายงานผลปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC) และระบบอื่นๆ - บันทึกโครงการและผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย ผลตามเป้าหมายของกิจกรรม รายเดือน - บันทึกผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ(กพร.) รายไตรมาส

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมประสานแผนส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2562 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 81,500.00
2 ประชุมเครือข่ายศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 9 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 6,200.00
3 รับการตรวจเยี่ยมจากทีมตรวจราชการกรมอนามัย 2 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 21,700.00
4 ประชุมติดตามการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลของหน่วยบริการ ในเขตสุขภาพที่ 9 4 แห่ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 25,320.00
5 ประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการรายไตรมาส 4 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 31,200.00
6 ตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ และนิเทศไขว์ศูนย์อนามัย 8 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 131,280.00
7 ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมตรวจประเมิน 30 คน 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 17,700.00
8 ประชุมจัดทำแผนพัฒนา PMQA หน่วยงาน 60 คน 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 39,450.00
รวมเป็นเงิน 354,350.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
354,350.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา, 2. ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตสุขภาพที่9

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 2. ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตสุขภาพที่9

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นางสาวจีรวรรณ ชงจังหรีด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 2. นางปัณณภัสร์ ภักดิ์โพธิ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 3. นางสถาพร เป็นตามวา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ 4. นางสาวนาตยานี เซียงหนู ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 5. นางณิชกมล กรึ่มพิมาย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 6. นางสาวอรสา โนนทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ 7. นายวันเฉลิม วรศรี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวจีรวรรณ ชงจังหรีด

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
พญ.วีณา มงคลพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นพ.วีรพล กิตติพิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ลำดับที่ : 18

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการวิชาการและองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 9

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
19) จำนวนงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชนย์

4. cluster :
กลุ่มข้อมูลและจัดการความรู้ และการเฝ้าระวัง (KISS )

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (62)19.3 การขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม
5.2 โครงการสำคัญ 19. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :
การจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่สำคัญและจำเป็น ของการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร หรือภายในภาคีเครือข่าย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความรู้ พัฒนาคน และพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อยกระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ต่อไป ดังนั้น เพื่อให้การจัดการความรู้ของศูนย์ฯ มีการขับเคลื่อนทั่วทั้งองค์กร จำเป็นต้องจัดกิจกรรมที่เหมาะสมรองรับให้ครอบคลุม และการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย คณะกรรมการจัดการความรู้ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการวิชาการ/องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ศูนย์อนามัยที่ 9 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้ประโยชน์จากความรู้อันจะทำให้บุคลากรมีทักษะ และสมรรถนะด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมืออาชีพ รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ภาคีเครือข่ายและประชาชนต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการวิชาการ/องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ศูนย์อนามัยที่ 9 2. เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์วิชาการ/องค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์ ระดับนโยบาย (กระทรวง) และกลไกการขับเคลื่อนนโยบาย (เขตสุขภาพ) 3. เพื่อรวบรวมผลงานวิชาการ และองค์ความรู้/นวัตกรรม ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 4. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการ องค์ความรู้/นวัตกรรม ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการจัดการความรู้การอบรมทางการวิจัย โดยวิทยากรภายนอก 2 ครั้ง
2.งานวิจัย นวัตกรรม หรือ R2R รายกลุ่ม 6 เรื่อง
3.ผลิตภัณฑ์บริการวิชาการที่ได้จากการจัดการความรู้ได้เผยแพร่อย่างเหมาะสม (Factsheet) 12 เรื่อง
4.ผลการประเมินความพึงพอใจต่อวารสารศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 80 ร้อยละ
5.ผลงานวิจัย,นวัตกรรม,ผลิตภัณฑ์บริการวิชาการที่ร่วมนำเสนอในเวทีต่าง ๆ ได้รับรางวัล 1 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนการนำเสนอผลงานวิชาการ, นวัตกรรม, CQI ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง
2.เชิงปริมาณ : มีเวทีการนำเสนอผลงานวิชาการ, นวัตกรรม, CQI ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง
3.เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร 12 ครั้ง
4.เชิงปริมาณ : หนังสือรวบรวมองค์ความรู้จากการถอดบทเรียนภายในองค์กร 1 เรื่อง
5.เชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน/ผลิตภัณฑ์บริการวิชาการที่ร่วมนำเสนอในเวทีต่าง ๆ 3 เรื่อง
6.เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์บริการวิชาการ/องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ กลุ่มละ 2 เรื่อง 12 เรื่อง
7.เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรได้รับการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 12 ครั้ง
8.เชิงคุณภาพ : มีผลงาน CQI เข้าร่วมนำเสนอในเวที HA Forum และพัฒนาเป็นนวัตกรรมของหน่วยงาน 2 เรื่อง
9.เชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม ของกลุ่ม ๆ ละ 1 เรื่อง 6 เรื่อง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้, การอบรมทางการวิจัย โดยวิทยากรภายนอก 1.1 สำรวจความต้องการการฝึกอบรม 1.2 จัดทำหลักสูตรอบรม และประสานวิทยากร 1.3 ประชาสัมพันธ์ และรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 1.4 ขออนุมัติจัดอบรม จัดอบรม ทดสอบความรู้ก่อน-หลัง ประเมินผลการฝึกอบรม 1.5 สรุป รายงานผล ติดตามประเมินผล 2. จัดมหกรรมนำเสนอผลงานวิชาการ/นวัตกรรม/ CQI (Continuous Quality Improvement) ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2.1 ประชาสัมพันธ์ในองค์กรในการเตรียมผลงานวิชาการ/นวัตกรรมเข้าร่วมกิจกรรม 2.2 ทบทวนองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลงานวิชาการและนวัตกรรมในงานประจำสำหรับผู้สนใจ 2.3 รวบรวมผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่จะเข้าร่วมนำเสนอและประกวดผลงานดีเด่น 2.4 เชิญวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นคณะกรรมการอภิปรายและตัดสินผลงานวิชาการ/นวัตกรรม 2.5 ดำเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กำหนด 2.6 มอบเกียรติบัตรและรางวัลเชิดชูสำหรับผลงานวิชาการ/นวัตกรรมดีเด่น 3. สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับเขต ระดับภาคและระดับประเทศ 3.1 ทบทวน ค้นหา และคัดเลือกผลงานวิชาการหรือนวัตกรรมที่มีอยู่เดิม (CQI61) เพื่อส่งเข้าร่วมประกวดหรือนำเสนอในเวทีการประชุมวิชาการต่างๆ เช่น LIKE Talk งานประชุมวิชาการเขต ประชุม HA Forum ประชุมวิชาการกรม วิชาการกระทรวง ฯลฯ 3.2 สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 3.3 ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในเวทีต่างๆ 3.4 รวบรวม สรุป และเผยแพร่ผลงาน 4. พัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์บริการวิชาการจากการจัดการความรู้สู่การนำไปใช้ในพื้นที่ 4.1 ประสานงานกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อชี้แจงให้มีการดำเนินการจัดทำผลิตภัณฑ์บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ 4.2 ตรวจสอบความถูกต้องทางเนื้อหาวิชาการและรูปแบบของเอกสาร 4.3 จัดทำในรูป Factsheet /เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางเว็บไซต์ 5. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร 5.1 ประสานกลุ่มงานเพื่อคัดเลือกหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร 5.3 จัดทำตารางกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร เดือนละ 2 ครั้ง 5.3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5.4 ขออนุมัติจัดกิจกรรม ขออนุมัติเบิกเงิน ประเมินกิจกรรมและประเมินความพึงพอใจ 5.5 รวบรวม สรุป ประมวลผล รายงาน เผยแพร่ 6. จัดทำหนังสือรวบรวมองค์ความรู้จากการถอดบทเรียนภายในองค์กร 6.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนประสบการณ์การทำงานของผู้กำลังจะเกษียณ 6.2 สรุป รวบรวมประเด็น เรียบเรียงเนื้อหาและรูปประกอบ 6.3 ส่งออกแบบเพื่อจัดทำรูปเล่ม จัดพิมพ์ เผยแพร่ 7. จัดทำวารสารศูนย์อนามัยที่ 9 7.1 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานส่งบทความหรืองานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร 7.2 ผลักดันวารสารเข้าสู่ระบบ TCI 7.3 ประสานงานผู้ส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาผลงานก่อนตีพิมพ์ 7.4 จัดทำต้นฉบับ ส่งโรงพิมพ์ออกแบบ แก้ไข และจัดพิมพ์ 7.5 จัดส่งวารสารเพื่อเผยแพร่ 7.6 ประเมินความพึงพอใจวารสาร 7.7 รวบรวม สรุปผล

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 มหกรรมนำเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรม CQI ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ของบุคลากรศูนย์อนามัยที่9 1 ครั้ง 1 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 18,200.00
2 จ้างผลิตหนังสือ, E-book รวบรวมองค์ความรู้ที่สำคัญ จากการถอดบทเรียนในองค์กร 1 เรื่อง 1 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 20,000.00
3 จัดอบรมเรื่องการจัดการความรู้, การจัดการงานวิจัย โดยวิทยาการภายนอก 2 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 25,200.00
4 จ้างผลิตโปสเตอร์ผลงานวิชาการ ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการ ระดับเขต ระดับภาค หรือระดับประเทศ 3 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562 15,000.00
5 จัดจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์, E-Book วารสารวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 3 ฉบับ 1 ม.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 83,530.00
6 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สำคัญภายในองค์กร 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 22,800.00
รวมเป็นเงิน 184,730.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
184,730.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 2. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 2. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 3. ประชาชนทั่วไป

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสถาพร เป็นตามวา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางณิชกมล กรึ่มพิมาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวจีรวรรณ ชงจังหรีด

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาววีณา มงคลพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวีรพล กิตติพิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ลำดับที่ : 19

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาสื่อเพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9

2. ยุทธศาสตร์ :
3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
18) ร้อยละความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (66)21.2 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาระบบการสื่อสาร
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 12) เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ

7. หลักการและเหตุผล :
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน อันเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ นำไปสู่การมีสุขภาพอนามัยที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดีทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ดังนั้น งานสื่อสารสาธารณะ ศูนย์อนามัยที่ 9 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสื่อเพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม สร้างและพัฒนาเครือข่ายสื่อสารสาธารณะให้มีศักยภาพจนสามารถเป็นเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็งในระดับพื้นที่ อันจะส่งผลให้การเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ครอบคลุมถึงประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสาธารณะ เพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 9 ต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อผลิตและพัฒนาสื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 3 ระบบ
2.มีสื่อต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 9 เรื่อง
3.รายงานผลสำรวจความพึงพอใจต่อการเผยแพร่สื่อสาธารณะด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ฉบับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 3 ระบบ
2.เชิงปริมาณ : จำนวนการผลิตสื่อสาธารณะด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 9 เรื่อง
3.เชิงปริมาณ : มีการสำรวจความพึงพอใจต่อการเผยแพร่สื่อสาธารณะด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง
4.เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจต่อการเผยแพร่สื่อสาธารณะด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดทำปฏิทินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 2. ประสานผู้รับผิดชอบจัดทำช่องทางเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ 3. จ้างผลิตสื่อต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 4. จ้างผลิตหนังสือแนวทางการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 5. สำรวจความพึงพอใจต่อการเผยแพร่สื่อด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 6. รายงานผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จ้างผลิตหนังสือแนวทางการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 เรื่อง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 98,000.00
2 จ้างผลิตสื่อสาธารณะด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 9 เรื่อง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 44,950.00
รวมเป็นเงิน 142,950.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
142,950.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สถานบริการในเขตสุขภาพที่ 9

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. เครือข่ายสื่อสารสาธารณะ เขตสุขภาพที่ 9 2. เครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 9

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. เครือข่ายสื่อสารสาธารณะ 2. เครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. ประชาชนทั่วไป

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายณัฐกรณ์ อาวรณ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 2. นางสาววิมลพรรธน์ อัครวศิน ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 3. นางนิตยา สาสวน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวจีรวรรณ ชงจังหรีด

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวหญิงวีณา มงคลพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวีรพล กิตติพิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ลำดับที่ : 20

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการหน่วยงานค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (70)21.6 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบุคลากรภาครัฐ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต : 1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

7. หลักการและเหตุผล :
สนับสนุนบุคลากรในการใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุนบุคลากรในการใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานบริหารจัดการหน่วยงานค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ตามเป้าหมาย 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
หน่วยงานบริหารจัดการหน่วยงานค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ ตามเป้าหมาย 1 หน่วยงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าตอบแทน พ.ต.ส. 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1,878,000.00
2 ค่าตอบแทนแพทย์ไม่เปิดคลินิก 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 600,000.00
3 ค่าตอบแทนเงินเต็มขั้น 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 12,000.00
4 เงินสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 161,280.00
5 ค่าเช่าบ้านตามสิทธิ์ 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 27,000.00
รวมเป็นเงิน 2,678,280.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
2,678,280.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่9

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่9

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่9

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางมริษฏา แสงพรม

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางมริษฏา แสงพรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาววีณา มงคลพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวีรพล กิตติพิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ลำดับที่ : 21

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการหน่วยงานตามแผนงานยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (พระราชดำริ)

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานและระบบริหารจัดการของหน่วยงาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานบริหารจัดการการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานและระบบริหารจัดการของหน่วยงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมไปราชการ พระราชดำริ (แผนเสริม) 1 หน่วยงาน 1 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2563 10,320.00
รวมเป็นเงิน 10,320.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
10,320.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2563

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่9นครราชสีมา

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่9นครราชสีมา

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่9นครราชสีมา

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางมริษฏา แสงพรม

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางมริษฏา แสงพรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาววีณา มงคลพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวีรพล กิตติพิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ลำดับที่ : 22

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานและระบบริหารจัดการของหน่วยงาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานบริหารจัดการการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
หน่วยงานบริหารจัดการการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายไปราชการ แผนช่วงชีวิต 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 150,000.00
2 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 561,780.00
3 ค่าสาธารณูปโภค(แผนเสริม) 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 384,725.00
รวมเป็นเงิน 1,096,505.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,096,505.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่9

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่9

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่9

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางมริษฏา แสงพรม

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางมริษฏา แสงพรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาววีณา มงคลพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวีรพล กิตติพิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ลำดับที่ : 23

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการหน่วยงานตามแผนบูรณาการการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :
สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานและระบบริหารจัดการของหน่วยงาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานบริหารจัดการการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
หน่วยงานบริหารจัดการการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 1 หน่วยงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าสาธารณูปโภค(แผนเสริม) 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 161,630.00
รวมเป็นเงิน 161,630.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
161,630.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่9นครราชสีมา

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่9นครราชสีมา

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่9นครราชสีมา

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางมริษฏา แสงพรม

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางมริษฏา แสงพรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาววีณา มงคลพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวีรพล กิตติพิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ลำดับที่ : 24

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการหน่วยงานแผนบรูณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 12) เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ

7. หลักการและเหตุผล :
สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานและระบบริหารจัดการของหน่วยงาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานบริหารจัดการการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
หน่วยงานบริหารจัดการการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 1 หน่วยงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าสาธารณูปโภค (แผนเสริม) 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 479,545.00
รวมเป็นเงิน 479,545.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
479,545.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่9นครราชสีมา

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่9นครราชสีมา

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่9นครราชสีมา

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางมริษฏา แสงพรม

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางมริษฏา แสงพรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาววีณา มงคลพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวีรพล กิตติพิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ลำดับที่ : 25

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 10) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค

7. หลักการและเหตุผล :
สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานและระบบริหารจัดการของหน่วยงาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานบริหารจัดการการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
หน่วยงานบริหารจัดการการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 1 หน่วยงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายไปราชการ จัดการน้ำ (แผนเสริม) 1 หน่วยงาน 1 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 77,360.00
รวมเป็นเงิน 77,360.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
77,360.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่9นครราชสีมา

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่9นครราชสีมา

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่9นครราชสีมา

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางมริษฏา แสงพรม

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางมริษฏา แสงพรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาววีณา มงคลพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวีรพล กิตติพิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................