หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospitals และการจัดการมูลฝอยชุมชน ของเลียอันตรายในชุมชน และขยะติดเชื้อ

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (41)14.1 กำกับ ติดตามและประเมินผล นโยบาย แผนงาน โครงการและการบังคับใช้กฎหมาย
5.2 โครงการสำคัญ 14.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospitals

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 12) เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามที่กฏหมายกำหนด 2.เพื่อผลักดันให้พื้นที่เกิดกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ 3.เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้เกี่ยวกับการออกเทศบัญญัติการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 4.เพื่อเป็นการกำกับติดตามการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัดผ่านระบบ Manifest 5.เพื่อสุ่มปะเมินรับรอง G&C Hospital และ AC

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 95 ร้อยละ
2.โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้อง 85 ร้อยละ
3.ภาคีเครือข่ายมีการจัดการขยะอย่างถูกต้อง 85 ร้อยละ
4.โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital ผ่านระดับดีมาก 40 ร้อยละ
5.โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital ผ่านระดับดีมาก Plus 5 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
- ประชุม - ประเมินรับรอง - ถอดบทเรียน - รณรงค์ - ผลิตสื่อ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 1 ครั้ง/คน 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 114,820.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา รพ.ในเขตสุขภาพที่ 10 ให้ผ่านมาตรฐาน GREEN and CLEAN Hospital 1 ครั้ง/คน 1 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 89,280.00
3 ประชุมคณะอนุกรรมการภายใต้ คสจ.นำร่อง จ.ยโสธร และ จ.อำนาจเจริญ(ต่อเนื่อง) 4 ครั้ง 1 พ.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 70,000.00
4 สุ่มประเมินรับรองดำเนินงานโรงพยาบาล G&C รพ.และชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 10 แห่ง 1 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 41,600.00
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านกลไก คสจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30 คน 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 58,000.00
6 ประเมินรับรองการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 60 แห่ง 1 มี.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2562 91,000.00
7 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation: EHA) 70 คน 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 213,500.00
8 ผลิตสื่อศูนย์เรียนรู้ฯ 600 ฉบับ 1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 10,000.00
รวมเป็นเงิน 688,200.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
688,200.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
รพ.ในเขตสุขภาพที่ 10

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
สสจ,รพ,รพ.เอกชน,รพ.นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข,เทศบาล,วิทยากร,ผู้จัดประชุม

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
จุรีภรณ์ คูณแก้ว สุกัญญา ศิลปรายะ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางไฉไล ช่างดำ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางมลุลี แสนใจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและจัดการสิ่งปฏิกูลลดการปนเปื้อนแหล่งน้ำชุมชน

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (47)15.4 สร้างความรอบรู้ด้านวิชาการและกฎหมาย สื่อสารสาธารณะและสร้างกระแสสังคม
5.2 โครงการสำคัญ 15.โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 11) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและลดการปนเปื้อนแหล่งน้ำชุมชน

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.อปท.มีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป 101 แห่ง
2.เทศบาลมีการจัดการมูลฝอยตามเกณฑ์คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 25 ร้อยละ
3.ร้อยละ 100 ของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพและยั่งยืนผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน 5 จังหวัด
4.มีต้นแบบชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2 ชุมชน 2 แห่ง
5.อปท.มีระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค (แห่ง) 20 แห่ง
6.ประปาหมู่บ้านมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน 30 แห่ง
7.ร้อยละเทศบาลมีการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูล (ร้อยละ 10 เทศบาลมีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล) 10 ร้อยละ
8. ร้อยละขององค์กรปกครองท้องถิ่นมีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล 80 ร้อยละ
9.ร้อยละภาคีเครือข่ายพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและชุมชนสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 50 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ - ศึกษาดูงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดทำคู่มือและวีดีทัศน์การดูแลระบบบำบัดปฏิกูลบ่อทรายกรอง 1 เรื่อง 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 40,000.00
2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยงด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 6 เรื่อง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 38,000.00
3 ลงพื้นที่คัดสรรสุดยอดส้วมระดับเขตปี 2562 13 แห่ง 1 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 14,500.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อลดการปนเปื้อนสิ่งปฏิกูล 65 คน 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 100,000.00
รวมเป็นเงิน 192,500.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
192,500.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
อปท.พื้นที่เสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดี (สสจ อปท.แกนนำ ) พื้นที่เขตสุขภาพที่ 10

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
อปท.พื้นที่เสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดี (สสจ อปท.แกนนำ ) พื้นที่เขตสุขภาพที่ 10

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวเยาวธิดา วันสิงห์สู่

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางไฉไล ช่างดำ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางมลุลี แสนใจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (48)16.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยง
5.2 โครงการสำคัญ 16. โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพาะ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 4) พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้จังหวัดมีฐานข้อมูลและมีการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมตามบริบทของพื้นที่และ เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสุขภาพที่ 10 3. เพื่อพัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ 10

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละ 100 อำเภอในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลและมีการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ระดับดี 3 แห่ง
2.จังหวัดมีชุมชนต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (GREEN & CLEAN Cities) 1 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
- ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจง - จ้างเหมาเก็บตัวอย่าง - จ้างเหมาวิเคราะห์ตัวอย่าง - จ้างเหมาจัดทำเสื้อ - ลงพื้นที่เก็บข้อมูล - นิเทศติดตาม - สอบเทียบเครื่องมือ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 1 ครั้ง/คน 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 24,900.00
2 จ้างเหมาจัดทำเสื้อ SEhRT 1 รายการ/ชิ้น 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 10,000.00
3 เฝ้าระวังการปนเปือนโลหะหนักพื้นที่ขยะอิเลคทรอนิค ต.บ้านกอก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง 1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562 90,660.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล 1 แห่ง 1 ก.พ. 2561 - 31 พ.ค. 2561 15,000.00
5 สอบเทียบเครื่องมือ 1 รายการ/ชิ้น 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2562 20,000.00
6 การนิเทศติดตามระบบการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 5 แห่ง 1 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 14,000.00
7 ลงพื้นที่เก็บข้อมมูลสุขภาพ จากฐานข้อมูล สสอ./รพช./รพ.สต. 5 ครั้ง 1 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 5,000.00
8 ค่าจ้างเหมาเก็บตัวอย่างน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 30 ตัวอย่าง 1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562 60,000.00
9 เก็บข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล 500 ชุด 1 ก.พ. 2562 - 30 เม.ย. 2562 10,000.00
10 จ้างเหมาเก็บข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำฐานข้อมูล 729 ชุด 1 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 14,580.00
รวมเป็นเงิน 264,140.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
264,140.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ก.พ. 2561 - 31 ธ.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
5 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่ สสจ.จ.มุกดาหาร,อำนาจเจริญ,ยโสธร,อุบลฯ,ศรีสะเกษ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายนิสิต อินลี 2. นางสาวดาริกา เพิ่มพร 3. นางสาวเยาวธิดา วันสิงห์สู่ 4. นางวรุณสิริ ปทุมวัน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางไฉไล ช่างดำ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางมลุลี แสนใจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับสังคมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (68)21.4 ขับเคลื่อนการปฏิรูป นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการกรมอนามัย
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อบูรณาการแผนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่างภาคีเครือข่าย 2.เพื่อถ่ายทอดนโยบาย และยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติ 3.เพื่อกำหนดแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ภาคีเครือข่ายที่ได้รับการถ่ายทอดนโยบายการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติและเกิดการบูรณาการแผนงานร่วมกัน 160 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
บรรยาย ประชุมกลุ่ม นำเสนอผลงาน ศึกษาดูงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการวแผนระหว่างภาคีเครือข่าย 2.บรรยาย/อภิปราย ถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 3.แบ่งกลุ่มวางแนวทางการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผล 160 คน 1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 640,650.00
รวมเป็นเงิน 640,650.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
640,650.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10/โรงแรมในต่างจังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานยุทธศาสตร์และงานสันบสนุนการพัฒนาคูณภาพชีวิต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดละ 14 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน 2.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จังหวัดละ 3 แห่ง รวมทั้งสิ้น 25 คน 3.ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ จาดศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 65 คน รวมทั้งสิ้น 160 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
นักวิชาการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวมนฤดี แสงวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ monnoy1980@hotmail.com นายศตวรรษ ศรีพรหม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ supalucky77@gmail.com

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวละออ จันสุตะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นพ.สราวุฒิ บุญสุข ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) สู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (HPO) ปี พ.ศ.2562

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (65)21.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 4) พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนหน่วยงานเป็นองค์กรที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารงานภาครัฐและได้รับการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ - บรรยาย - แบ่งกลุ่ม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมคณะทำงานการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กร HPO ตามแนวทาง PMQA 2 ครั้งต่อปี เพื่อดำเนินงานตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (เฉพาะทีมนำ) 2 ครั้ง/คน 1 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 10,200.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมนำองค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพแผนการดำเนินงาน ตามแนวทาง PMQA ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 50 คน 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 75,400.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 5 เดือน 50 คน 1 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 10,200.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน 50 คน 1 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 199,200.00
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดทำโครงการคุณภาพตามแนว ทางการบริหาร PMQAของศูนย์อนามัยที่10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2562 70 คน 16 ต.ค. 2561 - 17 ต.ค. 2561 17,000.00
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน/กลุ่มงานสู่ระดับบุคคล และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการภายใน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 100 คน 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 34,000.00
รวมเป็นเงิน 346,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
346,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
16 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ห้องประชุมศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กัญญนัท ริปันโน สุพัตรา เสนาใหญ่ เจนวิทย์ ศรพรหม สิริรัมภา การะนนท์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวละออ จันสุตะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 6

1. ชื่อโครงการ :
โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (24)9.2 ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลาย เตรียมตัวก่อนสูงอายุ(31)10.3 สร้าง/พัฒนา นวัตกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน(66)21.2 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาระบบการสื่อสาร
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อผลิตสื่อความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อฯ ให้ภาคีเครือข่ายในเขตบริการสุขภาพที่ 10

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ศูนย์อนามัยที่ 10 ได้รับการพัฒนาเป็นองค์กรความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมชี้แจง 2. แต่งตั้งคณะทำงาน 3. ผลิตสื่อความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 4. ประเมินคุณภาพสื่อฯ 5. สรุปผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดทำ application และสำรวจการใช้ในกลุ่มผู้สูงอายุ 1 เรื่อง 1 ม.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2562 30,000.00
2 จัดทำสื่อความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพวัยทอง 1 ชุด 1 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 30,000.00
3 จัดทำชุดสื่อองค์ความรู้สู่ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 2 เรื่อง 1 ม.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2562 15,455.00
4 ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 6 เรื่อง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 85,398.00
5 จัดทำรูปเล่มสื่อนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 25 เล่ม 1 เม.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 5,000.00
6 จัดทำวารสารวิชาการ 300 ฉบับ 1 ส.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562 35,100.00
รวมเป็นเงิน 200,953.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
200,953.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้รับบริการในศูนย์อนามัยที่ 10 และในเขตบริการสุขภาพที่ 10

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้รับบริการในศูนย์อนามัยที่ 10 และในเขตบริการสุขภาพที่ 10 และประชาชนทั่วไป

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นางสาวฐิติรัตน์ ภาวะสุทธิพงษ์ 2.นางสาวไพรรินทร์ พฤตินอก 3.นางสาวลัดดา ใบดำ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางจุฬาภรณ์ ปรัสรา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวศิรดา เล็กอุทัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 7

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในเขตสุขภาพที่ 10

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
1) อัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
6) ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ
9) ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุ น้อยกว่า 20 ปี
11) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น (ขับเคลื่อน พรบ.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น)
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (7)2.1 ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อสร้างแม่ลูกคุณภาพ(12)4.1 ยกระดับการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ(HPS) ด้วยกระบวนการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ(19)7.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น(23)9.1 ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานระดับเขต เน้นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง(29)10.1 พัฒนาระบบ Pre – Ageing เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ
5.2 โครงการสำคัญ 10.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของภาคีเครือข่ายและแกนนำประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10 - เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับภาคีเครือข่ายและแกนนำประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ภาคีเครือข่ายและแกนนำประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10 มีความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 6 เรื่อง
2.อัตราส่วนการตายมารดาในเขตสุขภาพที่ 10 ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพ 17 หน่วยนับ
3.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 85 ร้อยละ
4.ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน 69 ร้อยละ
5.ร้อยละของเด็กวัยรุ่นสูงดีสมส่วน 67 ร้อยละ
6.ร้อยละของเด็ก 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ 87 ร้อยละ
7.ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free) 76 ร้อยละ
8.ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 30 ร้อยละ
9.โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 21 แห่ง
10.ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 14.5 ร้อยละ
11.ร้อยละของวัยทำงานอายุ 35-59 ปี มี BMI ปกติ 52.3 ร้อยละ
12.ร้อยละการพัฒนาทักษะกายใจของผู้สูงอายุ 80 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ประชุมเชิงปฏิบัติการ บรรยาย อภิปราย ทำกิจกรรมกลุ่ม ศึกษาดูงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและบริการสุขภาพเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่10 2 ครั้ง 7 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 70,000.00
2 ประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการและทักษะสมองเด็กปฐมวัย 2 ครั้ง/คน 1 พ.ย. 2561 - 31 พ.ค. 2562 18,000.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ MCH board ระดับเขต 4 ครั้ง/คน 1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562 37,500.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ“ทบทวนมารดาเสียชีวิต ระดับเขต” 5 ครั้ง/คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 50,000.00
5 การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อน พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 10 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 275,900.00
6 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ( HLS ) 44 คน 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 40,000.00
7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการสนับสนุน พชอ. ในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 150 คน 10 พ.ย. 2561 - 11 พ.ย. 2561 224,100.00
8 ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในเขตสุขภาพผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 160 คน 4 ก.พ. 2562 - 5 ก.พ. 2562 188,000.00
9 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานและขยายผลโครงการป้องกันและควบคุมโรคพันธุกรรม (ดาวน์ซินโดรม ธาลัสซีเมีย การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด)และการป้องกันมารดาเสียชีวิตโดยใช้รูปแบบ P-MMR Model 170 คน 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 100,500.00
10 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบ Pre – Ageing ในชุมชนและพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ/วัดส่งเสริมสุขภาพเขตสุขภาพที่10 205 คน 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 261,100.00
11 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพในถิ่นทุรกันดาร 300 คน 8 พ.ย. 2561 - 9 พ.ย. 2561 156,500.00
12 - ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559: Smart teen to smart people เขตสุขภาพที่ 10 - รณรงค์สร้างกระแสพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) - ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจการดำเนินของศูนย์ฯ 500 คน 9 ต.ค. 2561 - 10 ต.ค. 2561 525,655.00
รวมเป็นเงิน 1,947,255.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,947,255.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
5 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 และต่างจังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ประชาชนทุกกลุ่มวัย เณร พระสงฆ์ และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ในเขตสุขภาพที่ 10

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
- ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10 - ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
- นางภัทรภร เอี่ยมอุตมะ - นางสาวตติยา สารธิมา - นางสาวนวพรรษ์ พลสวัสดิ์ - นางสาวนภัสชล รอดเที่ยง - นางสรัสวดี ธานี -ไปยดา วิรัศมี - อุมาพร สังขฤกษ์ - พัชราภรณ์ โตสงค์ - จตุพร สุขสำราญ - วิภาวดี พิพัฒน์กุล

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวนภัชชล รอดเที่ยง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางมลุลี แสนใจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 8

1. ชื่อโครงการ :
โครงการประเมินผลและถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในเขตสุขภาพที่ 10

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
1) อัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
6) ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ
7) อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน
10) ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วน และอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
12) ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

4. cluster :
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น (ขับเคลื่อน พรบ.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น)
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (8)2.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต(14)4.3 ผลักดันกลไกการขับเคลื่อนโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ(20)7.2 ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและสร้างเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน (24)9.2 ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลาย เตรียมตัวก่อนสูงอายุ(29)10.1 พัฒนาระบบ Pre – Ageing เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ
5.2 โครงการสำคัญ 10.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
กระบวนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคเครือเครือข่าย ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน บูรณาการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ทั้งน้ีเพื่อให้ได้แนวทางในการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบจึงจำเป็นต้องนิเทศ ติดตามเยี่ยมเสริมพลังและถอดบทเรียน และประเมินผลการขังเคลื่อนงาน เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดขยายผลให้เกิดความยั่งยินต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อถอดบทเรียน และประเมินผลการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม ในเขตสุขภาพที่ 10 2.เพื่อนิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม ในเขตสุขภาพที่ 10

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ได้เอกสารงานวิจัย 1 เล่ม
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ประชุมถอดบทเรียน และประเมินผลการขับเคลื่อนงาน 2.นิเทศ กำกับติดตาม และเยี่ยมเสริมพลัง 3. ประเมิน/ประกวด/คัดเลือก

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 นิเทศติดตามและถอดบทเรียนการส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย กรณีศึกษาตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง 1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562 15,000.00
2 นิเทศ ติดตามประเมินผล การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลายเตรียมความพร้อมสู่ผู้สูงวัยสุขภาพดีและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ สู่การปฏิบัติในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 1 ครั้ง 1 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 21,470.00
3 สรุปผลงานรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน กลุ่มอนามัยแม่และเด็กร่วมกับกลุ่มภารกิจวิจัย 2 ครั้ง/คน 1 มี.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 9,000.00
4 ประเมินผลโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน และ พระราชญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 4 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2562 50,000.00
5 คัดเลือกและประเมินผลการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ระดับจังหวัด เพื่อRanking MCH board ดีเด่นระดับเขต ปี 2562 (การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ป้องกัน MMR และการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย มหัศจรรย์ 1000 วัน สูงดีสมส่วน) ด้วยรูปแบบ CIPP model 5 แห่ง 1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 100,000.00
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนแกนนำวิทยากรระดับเขตและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 5 แห่ง 1 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 110,000.00
7 ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ประชาชนกลุ่มวัยทำงานในอำเภอต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 10 5 แห่ง 1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562 106,630.00
8 เยี่ยมเสริมพลังเพื่อติดตามประเมินผลการ ดำเนินงาน ตาม Road Map Smart Kids มหัศจรรย์ 1000 วัน ของเครือข่าย 5 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562 112,000.00
9 นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาระบบ Pre – Ageing ในชุมชนและสำรวจพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 10 แห่ง 1 มิ.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562 31,600.00
10 คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 10 แห่ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562 23,600.00
11 ประเมินรับรองคุณภาพชมรมผู้สูงอายุและวัดส่งเสริมสุขภาพ 15 แห่ง 1 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 23,120.00
12 ประกวดสุดยอดโรงเรียนขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS) 21 แห่ง 1 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 70,000.00
13 1.ประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 2.ประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรยั่งยืน 3.ประกันคุณภาพโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี 4.ประกวดสุดยอดโรงเรียนโครงงานสุขภาพนักเรียน 40 แห่ง 1 ธ.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 60,000.00
14 สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและโครงพัฒนาสุขภาวะพระสงฆ์ (บูรณาการร่วมกับโครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว) 80 คน 1 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 68,400.00
15 ประเมิน รพ.ตามมาตรฐาน YFHS และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 100 ร้อยละ 1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562 7,720.00
รวมเป็นเงิน 808,540.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
808,540.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
หน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม ในเขตสุขภาพที่ 10

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
หน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม ในเขตสุขภาพที่ 10

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายศตวรรษ ศรีพรหม

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวละออ จันสุตะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 9

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของภาคีเครือข่ายและแกนนำประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)
14) ร้อยละของผู้สูงอายุ (60-74 ปี) มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ และ 4 คู่สบ

4. cluster :
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (24)9.2 ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลาย เตรียมตัวก่อนสูงอายุ(35)12.1 พัฒนาระบบ Preventive Long Term Care
5.2 โครงการสำคัญ 12.โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ปี 2562

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของภาคีเครือข่ายและแกนนำประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาทักษะกาย ใจ 80 ร้อยละ
2.นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายระยะยาวในระดับพื้นที่ 1 เรื่อง
3.ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 50 ร้อยละ
4.ร้อยละของผู้สูงอายุ (60-74 ปี) มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบฟันหลัง 60 ร้อยละ
5.ร้อยละของ รพ.สต.ในเขต 10 มีบริการทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ 60 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ - บรรยาย - ศึกษาดูงาน - แบ่งกลุ่ม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 พัฒนา นวัตกรรม big tooth ask me และ application สูงวัย กินข้าวอร่อย จัดทำข้อมูล การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ (pre-aging) การจัดทำคู่มือความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ และคู่มือองค์ความรู้รอยโรคในผู้สูงอายุ และมะเร็งในช่องปาก 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 29,400.00
2 ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมด้านส่งเสริมทันตสุขภาพ (บูรณาการร่วมกับโครงการไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย) 5 ครั้ง/คน 1 พ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 142,650.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 10 52 คน 1 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 94,700.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพช่องปาก แนวทางการพิชิตคอฟันสึก ของชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10 115 คน 1 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 89,550.00
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลายเตรียมความพร้อมสู่ผู้สูงวัยสุขภาพดีและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 170 คน 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 208,900.00
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทันตสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ 10 296 คน 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 115,400.00
รวมเป็นเงิน 680,600.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
680,600.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 /โรงแรมในต่างจ่างหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ภาคีเครือข่ายและแกนนำประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ภาคีเครือข่ายและประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
- นางสาวปิยนุช พันธ์ศิริ - นางสาวปราณี อุสุพันธ์ - นางสาวกานต์สิริ โตโพธิ์ไทย - นางสาวมนฤดี แสงวงษ์ - นายศตวรรษ ศรีพรหม

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางภัทรภร เอี่ยมอุตมะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางมลุลี แสนใจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 10

1. ชื่อโครงการ :
โครงการอบรมเพิ่มความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของภาคีเครือข่ายและแกนนำประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10 (แผนช่วงวัยฯ)

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
6) ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

4. cluster :
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (9)2.3 ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่(14)4.3 ผลักดันกลไกการขับเคลื่อนโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ(30)10.2 ขับเคลื่อน Health Literacy และพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์
5.2 โครงการสำคัญ 10.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
- เพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของภาคีเครือข่ายและแกนนำประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10 - เพื่อประเมินความรู้ก่อน-หลังการอบรม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ภาคีเครือข่ายและแกนนำประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10 มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 6 เรื่อง
2.โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 21 แห่ง
3.ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 30 ร้อยละ
4.ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาทักษะกาย ใจ 80 ร้อยละ
5.ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 85 ร้อยละ
6.ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 57 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
- อบรม - ฝึกปฏิบัติ - สาธิต - กิจกรรมกลุ่ม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS) 2 ครั้ง/คน 21 ธ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 200,000.00
2 ขับเคลื่อนการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพและพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2562 2 เรื่อง 1 ม.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 210,750.00
3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 53 คน 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 66,200.00
4 อบรมเชิงปฏิบัติการนมแม่ CPR และNCPR 60 คน 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 15,000.00
5 อบรมการพัฒนาการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ - สามเณร เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในวัด ประจำปี พ.ศ. 2562 60 คน 24 ธ.ค. 2561 - 25 ธ.ค. 2561 88,135.00
6 อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงาน บุคลากรสาธารณสุข และเครือข่ายเฝ้าระวังพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 140 คน 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 100,000.00
7 1.อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมผู้สูงอายุ “ไม่ล้ม ไม่ลืม กินข้าวอร่อย” 2. อบรมวิทยากรครู ก“ไม่ล้ม ไม่ลืม”สำหรับแกนนำชมรมผู้สูงอายุ 427 คน 1 พ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 526,300.00
รวมเป็นเงิน 1,206,385.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,206,385.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ภาคีเครือข่ายและแกนนำประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
- ภาคีเครือข่ายและแกนนำประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10 - ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางภัทรภร เอี่ยมอุตมะ นางสาวตติยา สารธิมา นางสาวปราณี อุสุพันธ์ นางสาวสรัสวดี ธานี นางสาววิภาวดี พิพัฒน์กุล นางสาวนาฏนฤมล ทองมี

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางภัทรภร เอี่ยมอุตมะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางมลุลี แสนใจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 11

1. ชื่อโครงการ :
โครงการรณรงค์สร้างกระแสความรอบรู้ด้านสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
11) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
กลุ่มวัยทำงาน
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (11)3.2 ขับเคลื่อนการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ(23)9.1 ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานระดับเขต เน้นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง(68)21.4 ขับเคลื่อนการปฏิรูป นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการกรมอนามัย
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่่อสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพในประชาชนทุกกลุ่มวัย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานได้รับการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.จัดกิจกรรมรณงค์ 2.กิจกรรมประกวด/คัดเลือก Best Practice Model

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 รณรงค์เดิน - วิ่ง เพื่อคนไทยสุขภาพดี 100 ปี การสาธารณสุขไทย 1 ครั้ง 2 ธ.ค. 2561 - 2 ธ.ค. 2561 40,000.00
2 รณรงค์วันเด็ก รณรงค์วันเข้าพรรษา สืบสานวัฒนธรรม สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว รณรงค์การปลูกต้นไม้ในวันแม่แห่งชาติ 3 ครั้ง/คน 1 ม.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562 40,000.00
3 รณรงค์สร้างกระแสความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 6 เรื่อง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 160,000.00
รวมเป็นเงิน 240,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
240,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 ( อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ )

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เด็กปฐมวัย /เด็กวัยเรียน /วัยรุ่น /ครู/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ประชาชนทั่วไป

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ศูนย์เด็กเล็ก/สสจ. /สพป. /สพม./โรงเรียนในเขตสุขภาพที่10

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวฐิติรัตน์ ภาวะสุทธิพงษ์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางจุฬาภรณ์ ปรัสรา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวศิรดา เล็กอุทัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 12

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารหน่วยงานค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ/ตามสิทธิ

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (70)21.6 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบุคลากรภาครัฐ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต : 1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานจ่ายค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
จ่ายค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ/ตามสิทธิ - พตส./ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติ/สมทบประกันสังคม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 โครงการบริหารหน่วยงานค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ/ตามสิทธิ (แผนงานบุคลากรภาครัฐ) 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 2,294,280.00
รวมเป็นเงิน 2,294,280.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
2,294,280.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางนงลักษณ์ ทองเหลือง

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวละออ จันสุตะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 13

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารหน่วยงาน (ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้สอย) (แผนเสมอภาคฯ)

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อบริหารจัดการหน่วยงาน เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้สอย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารงานภาครัฐและได้รับการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
บริหารจัดการหน่วยงาน เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้สอย

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าสาธารณูปโภค 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1,500,000.00
2 ค่าใช้สอย (ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาลูกจ้างเงินงบประมาณ) 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 489,870.00
รวมเป็นเงิน 1,989,870.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,989,870.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวชุลีพร แก้วเนตร

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางนงลักษณ์ ทองเหลือง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวละออ จันสุตะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 14

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารหน่วยงาน (ค่าวัสดุ) (แผนอุตสาหกรรมเมืองเชิงนิเวศฯ)

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (65)21.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 14) ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อบริหารจัดการหน่วยงาน (ค่าวัสดุ)

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารงานภาครัฐและได้รับการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
บริหารจัดการหน่วยงาน (ค่าวัสดุ)

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าวัสดุ 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 390,160.00
รวมเป็นเงิน 390,160.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
390,160.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางวาสนา อยู่เย็น

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางนงลักษณ์ ทองเหลือง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวละออ จันสุตะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 15

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารหน่วยงานไปราชการ/ประชุมราชการ

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อขับเคลื่อนงานตามบทบาท ภารกิจหน่วยงาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เดินทางไปราชการ/ประชุมราชการ (แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย) 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ไปราชการ/ประชุมราชการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 เดินทางไปราชการ/ประชุมราชการ 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1,277,942.00
รวมเป็นเงิน 1,277,942.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,277,942.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวนภัชชล รอดเที่ยง นางประไพ เจริญผล นายชัยยะ เผ่าผา นายนิพนธ์ กุลนิตย์ นางภัทรภร เอี่ยมอุตมะ นางไฉไล ช่างดำ นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต ทพ.ศิรดา เล็กอุทัย นางลักขณา แย้มพิวัน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวละออ จันสุตะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 16

1. ชื่อโครงการ :
พัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์อนามัยที่่ 10 อุบลราชธานี (ประชุม/อบรมตามความสมัครใจ)

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 4) พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อขับเคลื่อนงานตามบทบาท ภารกิจหน่วยงาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เดินทางไปประชุม/อบรมตามความสมัครใจ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ประชุม/อบรมตามความสมัครใจ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุม/อบรมตามความสมัครใจ 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 176,860.00
รวมเป็นเงิน 176,860.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
176,860.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวไพรรินทร์ พฤตินอก

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางจุฬาภรณ์ ปรัสรา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ทพญ.ศิรดา เล็กอุทัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นพ.สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 17

1. ชื่อโครงการ :
อบรมฟื้นฟูความรู้ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในเขตสุขภาพที่ 10

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (37)12.3 พัฒนาระบบ Long Term Care
5.2 โครงการสำคัญ 12.โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ปี 2562

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
- เพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของภาคีเครือข่ายและแกนนำประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10 - เพื่อประเมินความรู้ก่อน-หลังการอบรม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาทักษะกาย ใจ 80 ร้อยละ
2.ร้อยละของ รพ.สต.ในเขต 10 มีบริการทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ 60 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
- อบรม - ฝึกปฏิบัติ - สาธิต - กิจกรรมกลุ่ม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 อบรมฟื้นฟูความรู้ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) 150 คน 1 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 420,000.00
รวมเป็นเงิน 420,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
420,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ภาคีเครือข่ายและแกนนำประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
- ภาคีเครือข่ายและแกนนำประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10 - ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางภัทรภร เอี่ยมอุตมะ นางสาวตติยา สารธิมา นางสาวปราณี อุสุพันธ์ นางสาวกานต์สิริ โตโพธิ์ไทย

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางภัทรภร เอี่ยมอุตมะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางมลุลี แสนใจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 18

1. ชื่อโครงการ :
มหกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 10

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (68)21.4 ขับเคลื่อนการปฏิรูป นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการกรมอนามัย
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 10

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตสุขภาพที่ 10 1 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
- บูธนิทรรศการ - บรรยาย - แลกเปลี่ยนเรียนรู้

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่นวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตสุขภาพที่ 10 400 คน 1 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 700,000.00
รวมเป็นเงิน 700,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
700,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
เขตสุขภาพที่ 10

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ภาคีเครือข่ายและแกนนำประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
- ภาคีเครือข่ายและแกนนำประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10 - ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสรัสวดี ธานี

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางประไพ เจริญผล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางมลุลี แสนใจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 19

1. ชื่อโครงการ :
โครงการตามพระราชดำริ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
6) ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ
12) ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (2)1.2 เลี้ยงดูลูกตาม "คาสอนพ่ออย่างพอเพียง" ในพื้นที่ความมั่นคงและหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ตาม "แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั(5)1.5 สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม(6)1.6 พัฒนาการจัดการน้าบริโภคและสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
5.2 โครงการสำคัญ 1.โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
การพัฒนาการดำเนินงานตามพระราชดำริ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตบริการสุขภาพที่ 10

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.จำนวนภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาการดูแลและส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 27 แห่ง
2.ภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาตามแนวทางการเลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่ออย่างพอเพียงในพื้นที่ยามชายแดน (พื้นที่ ชายแดนและชุมชนพื้นที่สูง 9 จังหวัด อำเภอละ 2 แห่ง 47 อำเภอ= 94 แห่ง) 5 แห่ง
3.ประชากรทุกกลุ่มวัยได้รับการดูแลด้านภาวะโภชนาการไอโอดีน 90 ร้อยละ
4.ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนผ่านการประเมินเพิ่มขึ้น 10 ร้อยละ
5.ร้อยละของสตรีอายุ30-70 ปีมีการตรวจเต้านมด้วยตนเองสม่ำเสมอ 80 ร้อยละ
6.โรงเรียนและชุมชนในถิ่นทุรกันดารพื้นที่เสี่ยงฯ มีระบบกลไก และเครือข่ายการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 20 แห่ง
7.จำนวนตัวอย่างน้ำบริโภคที่เฝ้าระวังในพื้นที่โครงการพระราชดำริ 20 ตัวอย่าง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมชี้แจง 2. แต่งตั้งคณะทำงาน 3. พัฒนาระบบข้อมูล 4. พัฒนาเครือข่ายการดำเนินงาน 5. นิเทศติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมเสริมพลัง 6. ประเมินผล 7. สรุปผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์สาวไทยแก้มแดง 1 ครั้ง 1 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 10,000.00
2 จัดซื้อวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก 1 ครั้ง 1 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 15,000.00
3 นิเทศติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพในถิ่นทุรกันดาร 2 ครั้ง 1 ก.พ. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 20,800.00
4 1.ประเมินสถานการณ์พฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเอง 2.นิเทศติดตาม/เยี่ยมเสริมพลัง 5 จังหวัด 1 มี.ค. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 70,000.00
5 - อบรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ - ประชุม - นิเทศติดตาม 9 แห่ง 4 ม.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 77,900.00
6 รณรงค์และขับเคลื่อนการดำเนินงานในชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน 10 ร้อยละ 1 ก.พ. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 133,400.00
7 ประชุมถอดบทเรียนและนำเสนอผลการดำเนินงาน HLS ในถิ่นทุรกันดาร 12 คน 1 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 10,360.00
8 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพในถิ่นทุรกันดาร 25 คน 21 ธ.ค. 2561 - 22 ธ.ค. 2561 31,600.00
9 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพในถิ่นทุรกันดาร 25 คน 21 ม.ค. 2562 - 22 ม.ค. 2562 39,000.00
10 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 27 แห่ง 3 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 40,600.00
11 จัดมหกรรมวิชาการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 45 คน 1 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 20,340.00
รวมเป็นเงิน 469,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
469,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
3 ธ.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
เขตบริการสุขภาพที่ 10

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
วัยเรียน วัยทำงาน ภาคีเครือข่ายในระดับท้องถิ่น

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
วัยเรียน วัยทำงาน ภาคีเครือข่ายในระดับท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางปนัดดา เหมือนมาตย์ นางสรัสวดี ธานี นางลักขณา ประมูงพงศ์ นางสาวจินตนา ฑีฆะพันธ์ นางสาวเยาวธิดา วันสิงห์สู่

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางประไพ เจริญผล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางมลุลี แสนใจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 20

1. ชื่อโครงการ :
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
6) ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ
11) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
กลุ่มวัยทำงาน
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (12)4.1 ยกระดับการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ(HPS) ด้วยกระบวนการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ(25)9.3 พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์(65)21.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อวิจัยและพัฒนารูปแบบการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.รูปเล่มงานวิจัยรูปแบบการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 1 เล่ม
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ทบทวนผลการดำเนินงาน 2. พัฒนาโครงร่างวิจัย 3. เสนอโครงร่างวิจัย 4. ดำเนินการวิจัย 5. รายงานการวิจัย 6. เผยแพร่ 7. ประเมินการนำไปใช้ประโยชน์

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 พัฒนารูปแบบการสร้างความรอบรู้ในองค์กรด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค NCD ในกลุ่มวัยทำงานนั่งออฟฟิศในเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 10 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 104,000.00
2 รูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2562 10,000.00
3 เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ประชาชนกลุ่มวัยทำงานในจังหวัด มุกดาหาร ศรีสะเกษ และยโสธร 3 จังหวัด 1 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 41,000.00
รวมเป็นเงิน 155,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
155,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
เขตบริการสุขภาพที่ 10 / ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เขตบริการสุขภาพที่ 10 และประชาชนทุกกลุ่มวัย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ภาคีเครือข่าย ประชาชนทุกกลุ่มวัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นางสาวฐิติรัตน์ ภาวะสุทธิพงษ์ 2.นางสาวไพรรินทร์ พฤตินอก 3. นางสรัสวดี ธานี 4. นางสาว

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางจุฬาภรณ์ ปรัสรา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวศิรดา เล็กอุทัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 21

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานีสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (65)21.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 7) เสริมสร้างทักษะในชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ - การถ่ายภาพทำข่าว - การเขียนบทความข่าว - การทำสื่อประชาสัมพันธ์อื่น 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการคิดเชิงวิเคราะห์ วิธีการ เทคนิค ให้สามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้กับการทำงาน การดำเนินชีวิตและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นระบบ 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีวิธีการ กระบวนการคิด ในการคิดค้นกระบวนการทำงานและแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 4. เพื่อพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ด้านเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 5. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนนักวิจัยให้พัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่ สามารถนำการวิจัยมาประยุกต์ใช้ประโยชน์/สร้างนวัตกรรมในพื้นที่หรือระดับประเทศ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานีได้รับการพัฒนาด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 1 ครั้ง
2.บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 1 ครั้ง
3.บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานีได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย/นวัตกรรม 3 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม 2.จัดเวทีแลกเปลี่ยนรู้

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรมกรมอนามัย 1 เรื่อง 1 ม.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 30,000.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย/นวัตกรรม ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 3 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 44,400.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 40 คน 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 5,200.00
4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานความรอบรู้ด้านสุขภาพและความสุขความผูกพันในองค์กร 140 คน 25 ธ.ค. 2561 - 27 ธ.ค. 2561 469,600.00
รวมเป็นเงิน 549,200.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
549,200.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จำนวน 155 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ภาคีเคือข่าย และประชาชนในเขตสุจขภาพที่ 10

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นางสาวฐิติรัตน์ ภาวะสุทธิพงษ์ 2.นางสาวไพรรินทร์ พฤตินอก 3.นางสาวลัดดา ใบดำ 4.นางสาวรุ่งนภา พึ่งน้ำ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางจุฬาภรณ์ ปรัสรา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ทันตแพทย์หญิงศิรดา เล็กอุทัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 22

1. ชื่อโครงการ :
โครงการประเมินผล และถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ในเขตสุขภาพที่ 10

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)
14) ร้อยละของผู้สูงอายุ (60-74 ปี) มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ และ 4 คู่สบ
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (31)10.3 สร้าง/พัฒนา นวัตกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน(65)21.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อถอดบทเรียน และประเมินผลการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยในเขตสุขภาพที่ 10 2.เพื่อนิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย ในเขตสุขภาพที่ 10

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.สรุปผลการถอดบทเรียน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย 1 เล่ม
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ประชุมถอดบทเรียน และประเมินผลการขับเคลื่อนงาน 2.นิเทศ กำกับติดตาม และเยี่ยมเสริมพลัง 3. ประเมิน/ประกวด/คัดเลือก

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 นิเทศติดตามการดำเนินงาน Preventive Long Term Care : PLC intermediate care in communityในเขตสุขภาพที่ 10 5 แห่ง 1 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 12,200.00
2 เยี่ยมเสริมพลังการขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ 10 5 จังหวัด 1 ม.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 567,925.00
3 เยี่ยมเสริมพลังตำบล Long Term Care 10 แห่ง 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 14,000.00
4 ประเมินรับรองตำบล Long Term Care 12 แห่ง 1 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 65,280.00
5 ประกวดผู้สูงอายุฟันดี 80 และ 90 ปีชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมด้านทันตสาธารสุขดีเด่น และนวัตกรรมส่งเสริมด้านทันตสุขภาพในผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง 20 คน 1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562 61,000.00
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงาน Long Term Care ที่สำเร็จในเขตสุขภาพที่ 10 47 คน 1 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562 104,750.00
รวมเป็นเงิน 825,155.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
825,155.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ม.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
หน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยในเขตสุขภาพที่ 10

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
หน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม ในเขตสุขภาพที่ 10

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายศตวรรษ ศรีพรหม

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวละออ จันสุตะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 23

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาคุณภาพคลินิกบริการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
11) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

4. cluster :
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
กลุ่มวัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (7)2.1 ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อสร้างแม่ลูกคุณภาพ(23)9.1 ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานระดับเขต เน้นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง
5.2 โครงการสำคัญ 9. โครงการวัยทำงานศตวรรษที่ 21 หุ่นดี สุขภาพดี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการคลินิกส่งเสริมสุขภาพคลินิกวัยทำงาน และศูนย์ฝึกทักษะ EF

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 85 ร้อยละ
2.หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งความรอบรู้ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมชี้แจง 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 3. พัฒนาคุณภาพคลินิกส่งเสริมสุขภาพ 4. ประเมินคุณภาพคลินิกบรืการ 5. สรุปผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ให้บริการในคลินิกเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในองค์กร 1 ครั้ง 1 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 50,000.00
2 ปรับปรุงมุมส่งเสริมพัฒนาการลานเล่น 1 แห่ง 1 พ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562 100,000.00
รวมเป็นเงิน 150,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
150,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
คลินิกส่งเสริมสุขภาพ คลินิกวัยทำงาน และศูนย์ฝึกทักษะ EF ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
วัยทำงาน และเด็กปฐมวัย ที่มารับบริการในคลินิกศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
วัยทำงาน และเด็กปฐมวัย ที่มารับบริการในคลินิกศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ภาคีเครือข่ายในเขตบริการสุขภาพที่ 10

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวศศิธร บุญสุข นางสาวไปยดา วิรัศมี

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางลักขณา แย้มพิวัน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสิริพินท์ ศิริโสภาพงษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................