หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมวิเคราะห์ วางแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการ MCH board เขต11

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
1) อัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)

4. cluster :
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (7)2.1 ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อสร้างแม่ลูกคุณภาพ
5.2 โครงการสำคัญ 2.โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
อัตรามารดาตาย สูงกว่า 20ต่อแสนประชากร จึงมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนาการเฝ้าระวังจากANC ถึงห้องคลอดให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในทุกระบบ

8. วัตถุประสงค์ :
1.พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขทุกระดับ 2.พัฒนาศักยภาพระบบเฝ้าระวังสุขภาวะมารดาและเด็กปฐมวัย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.คณะกรรมการ MCH Board เขตสุขภาพที่ 11 สามารถเข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 80 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
จัดประชุม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมความคิดเห็น 80 คน 20 พ.ย. 2561 - 23 พ.ย. 2561 100,000.00
รวมเป็นเงิน 100,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
100,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
20 พ.ย. 2561 - 23 พ.ย. 2561

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 11

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
คณะกรรมการ MCH Board เขต 11 จำนวน 80 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
หญิงตั้งครรภ์ ในเขตสุขภาพที่ 11

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาววีรวรรณ บุญวงศ์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาววีรวรรณ บุญวงศ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นพ.วินัย ตันติธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนารูปแบบแนวทางกิจกรรมทางกาย/ การเฝ้าระวังโภชนาการ/พัฒนาการในเด็กปฐมวัยและแกนนำการเฝ้าระวังพรบ.นมแม่

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

4. cluster :
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (9)2.3 ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
5.2 โครงการสำคัญ 2.โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ในปี พ.ศ.2560 จากที่มีพรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 เกิดขึ้นยังขาดความเข้าใจในระบบเฝ้าระวังและการบังคับใช้ของแกนนำและพนักงานเจ้าหน้าที่ และรูปแบบที่ชัดเจนในการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1000 วัน

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อส่งเสริมเด็ก0-2 ปี สูงดีสมส่วน 2.เพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังติดตามการจัดเก็บข้อมูลในการขับเคลื่อนพรบ.นมแม่

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ขับเคลื่อน พรบ.นมแม่ ในเขตสุขภาพที่ 11 แก่ จนท.ผู้รับผิดชอบงาน 230 คน 230 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
จัดประชุม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประชุมแนวทางการขับเคลื่อน พรบ.การส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก 2560 90 ร้อยละ 17 ธ.ค. 2561 - 19 ก.ย. 2561 100,000.00
2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 90 ร้อยละ 17 ธ.ค. 2561 - 19 ก.ย. 2561 300,000.00
รวมเป็นเงิน 400,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
400,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
17 ธ.ค. 2561 - 19 ก.ย. 2561

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
รพศ. รพท. รพช. รพ.สต. ในสุขภาพที่ 11

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ANC, WBC และแกนนำนมแม่ 7 จังหวัด จำนวน 230 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
กลุ่มแม่และเด็ก

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นส.วีรวรรณ บุญวงศ์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นส.วีรวรรณ บุญวงศ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวินัย ตันติธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการการเยี่ยมติดตาม/พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการเฝ้าระวังพัฒนาการ/โภชนาการและแกนนำที่ขับเคลื่อนพรบ.นมแม่ในเขตสุขภาพที่ 11

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

4. cluster :
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (10)3.1 Health literate สร้าง “Smart Parents To Smart kids”
5.2 โครงการสำคัญ 3.โครงการเตรียมความพร้อมเด็กอายุ 2-5 ปี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 7) เสริมสร้างทักษะในชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

7. หลักการและเหตุผล :
จากการวิเคราะห์ข้อมูลยังพบว่าคุณภาพของการตรวจคัดกรองด้วย DSPM/การเฝ้าระวังภาวะโภชนการ/การเฝ้าระวังแกนนำในการขับเคลื่อนพรบ.นมแม่และการขับเคลื่อนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยังต่ำกว่าเป้าหมาย

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการเด็กโดยพ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก อสม.อสส.

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 100 ร้อยละ
2.ร้อยละ 100 ของเกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการเยี่ยมเสริมพลัง 100 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
เยี่ยมเสริมพลัง

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Smart Parent To Smart kids 80 ร้อยละ 1 ต.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562 50,000.00
2 เยี่ยมเสริมพลัง ขับเคลื่อนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 100 ร้อยละ 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 50,000.00
รวมเป็นเงิน 100,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
100,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
รพ. และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 11

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้ดูแลเด็ก อสม. อสส.

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
พ่อแม่ผู้ปกครอง เด็ก 2.5 ปี

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นส.วีรวรรณ บุญวงศ์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นส.วีรวรรณ บุญวงศ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวินัย ตันธิธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนารูปแบบ PP Excellence วัยเรียน เขตสุขภาพที่ 11

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
6) ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (12)4.1 ยกระดับการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ(HPS) ด้วยกระบวนการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
5.2 โครงการสำคัญ 4.โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School : HLS)

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ขับเคลื่อนเชิงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเด็กวัยเรียน วัยรุ่น

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนา PP Excellence วัยเรียน เขตสุขภาพที่ 11 และจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มวัยเรียน วัยรุ่นระดับเขต

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม มากกว่าร้อยละ 90 90 ร้อยละ
2.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม มากกว่าร้อยละ 90 (2) 90 ร้อยละ
3.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม มากกว่าร้อยละ 90 (4.2) 90 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
จัดประชุม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมชี้แจงการพัฒนามาตรฐาน HPS ด้วยกระบวนการ HLS 90 ร้อยละ 22 ต.ค. 2561 - 26 ก.ย. 2561 50,000.00
2 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 90 ร้อยละ 22 ต.ค. 2561 - 26 ก.ย. 2561 100,000.00
3 จัดประชุมผลักดันกลไกการขับเคลื่อนโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 90 ร้อยละ 15 ต.ค. 2561 - 17 ต.ค. 2561 50,000.00
รวมเป็นเงิน 200,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
200,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
15 ต.ค. 2561 - 17 ต.ค. 2561

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
เขตสุขภาพที่ 11

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
สสจ.24 คน (หน.สส ผู้รับผิดชอบวัยเรียน ทันตฯ) สพป 39 คน (ผอ.1 ผู้รับผิดชอบส่งเสริม ผู้รับผิดชอบ สช) อบจ. 7 คน สพม 8 คน (ผอ.และผู้รับผิดชอบ สพม 11,12,13,14) คณะกรรมการ กขป เขต11 5 คน ตชด.4 คน ศอ.11 12 คน รวม 99 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เครือข่ายโรงเรียน, เด็กวัยเรียน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายวันชัย เยี่ยงกุลเชาว์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายวันชัย เยี่ยงกุลเชาว์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวินัย ตันติธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 11

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (15)5.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวังและฐานข้อมูลร่วม
5.2 โครงการสำคัญ 5.โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน แข็งแรง และฉลาด

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
สุขภาพนักเรียน ปี 2561 ไม่ได้ตามเป้าหมายกรมอนามัย

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อเฝ้าระวังปัญหาด้านสุขภาพวัยเรียน วัยรุ่น และเสริมสร้าง ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อนักเรียนสูง ดี สมส่วน ฟันไม่ผุ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม 80 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ประชุมคณะกรรมเยี่ยม ประเมินรับรอง 2.ติดตาม เยี่ยม ประเมินรับรอง 3.นำเสนอผลงานระดับประเทศ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1.ประชุมคณะกรรมเยี่ยม ประเมินรับรอง 2.ติดตาม เยี่ยม ประเมินรับรอง 3.นำเสนอผลงานระดับประเทศ 80 ร้อยละ 1 พ.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562 250,000.00
รวมเป็นเงิน 250,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
250,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
โรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา ในเขตสุขภาพที่ 11

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 13 เขต สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา 4 เขต อบจ. 7 จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7 จังหวัด

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เด็กวัยเรียน 6-14 ปี

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายวันชัย เยี่ยงกุลเชาว์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายวันชัย เยี่ยงกุลเชาว์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวินัย ตันติธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 6

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน Model development

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (16)5.2 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพ
5.2 โครงการสำคัญ 5.โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน แข็งแรง และฉลาด

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเป็นการแก้ปัญหาด้านสุขภาพวัยเรียน

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนา Model development ในการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน วัยรุ่น

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม 80 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
จัดมหกรรมสร้างมูลค่า นวัตกรรม สุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ภาคใต้

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 มหกรรมสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 90 ร้อยละ 18 ก.พ. 2562 - 20 ก.พ. 2562 1,000,000.00
รวมเป็นเงิน 1,000,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,000,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
18 ก.พ. 2562 - 20 ก.พ. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
โรงเรียนประถม และมัธยมศึกษา

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 13 เขต สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา 4 เขต อบจ. 7 จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7 จังหวัด

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เด็กวัยเรียน และวัยรุ่นในเขตภาคใต้

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายวันชัย เยี่ยงกุลเชาว์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายวันชัย เยี่ยงกุลเชาว์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวินัย ตันติธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 7

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ.2559และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาในวัยรุ่น

2. ยุทธศาสตร์ :
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
9) ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุ น้อยกว่า 20 ปี

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น (ขับเคลื่อน พรบ.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (19)7.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
5.2 โครงการสำคัญ 7.โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน สูงกว่าเกณฑ์ และเพื่อวางแผนร่วมกันในการพัฒนา ระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและพัฒนาต่อยอดผลักดันให้จังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินงานแผนปฏิบัติการและดำเนินงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในจังหวัด

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม 90 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประชุมชี้แจงขับเคลื่อน พรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 90 ร้อยละ 1 ธ.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 200,000.00
2 ประเมินรับรองมาตรฐาน YFHS 100 ร้อยละ 3 ธ.ค. 2561 - 25 ม.ค. 2562 50,000.00
รวมเป็นเงิน 250,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
250,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2561 - 25 ม.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน เขตสุขภาพที่ 11

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
นักวิชาการ หรือผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น จำนวน 35 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ประชุมกรกลุ่มวัยรุ่น

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางมยุรี บุญวรรณ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางมยุรี บุญวรรณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวินัย ตันติธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 8

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาต้นแบบ วัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 11

2. ยุทธศาสตร์ :
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
11) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ
12) ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
กลุ่มวัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (23)9.1 ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานระดับเขต เน้นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง
5.2 โครงการสำคัญ 9. โครงการวัยทำงานศตวรรษที่ 21 หุ่นดี สุขภาพดี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
สร้างรูปแบบการจัดการการดูแลวัยทำงาน โดยการใช้พื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 และพื้นที่เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 11 เพื่อเป็นพื้นที่นำร่องด้วย

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาต้นแบบการจัดการ ด้านวัยทำงาน ในโรงพยาบาล

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมประชุม 90 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.จัดประกวด 2.รับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1.ประกวด จนท.หรือกลุ่มประชาชนวัยทำงาน ที่มีBMI championship 2.model development 90 ร้อยละ 1 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 120,000.00
2 1.ประกันคุณภาพ/รับรองมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 2.พัฒนาแหล่งรวมระบบข้อมูล สารสนเทศ และแนวทางการสื่อสาร Health Literacy เพื่อสร้างกระแสโดยใช้ WEB ให้ประชาชนเข้าถึงง่าย 90 ร้อยละ 14 ม.ค. 2562 - 2 ส.ค. 2562 120,000.00
รวมเป็นเงิน 240,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
240,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
14 ม.ค. 2562 - 2 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ประชากรกลุ่มวัยทำงาน

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ประชากรกลุ่มวัยทำงาน หรือ จนท.ผู้รับผิดชอบงานวัยทำงาน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ประชากรกลุ่มวัยทำงาน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางนันทนาถ ช่วยสกุล

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางนันทนาถ ช่วยสกุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวินัย ตันติธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 9

1. ชื่อโครงการ :
โครงการ “ธนาคารชีวิต ศูนย์สร้างสุขชุมชน”

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (35)12.1 พัฒนาระบบ Preventive Long Term Care
5.2 โครงการสำคัญ 12.โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ปี 2562

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :
ขับเคลื่อนเชิงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนารูปแบบ PP Excellence งานผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 11

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม 90 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการ ทุก 3 เดือน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ติดตาม พัฒนาระบบ Preventive Long Term Care 4 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 3 ก.ค. 2562 40,000.00
2 ติดตามขับเคลื่อน ระบบ Intermedeate care in community 4 ครั้ง 7 ม.ค. 2562 - 14 ก.ย. 2561 40,000.00
3 ติดตามการดำเนินงานระบบ Long Term Care 4 ครั้ง 3 มิ.ย. 2562 - 26 ก.ค. 2562 40,000.00
รวมเป็นเงิน 120,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
120,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ม.ค. 2562 - 26 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 11

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ชมรมผู้สูงอายุ, ผู้แทนคณะสงฆ์, ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ และทันตสาธารณสุข ใน 7 จังหวัด

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ประชากรผู้สูงอายุ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางเบญจวัณ มากนวล

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางเบญจวัณ มากนวล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวินัย ตันติธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 10

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 11

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)
14) ร้อยละของผู้สูงอายุ (60-74 ปี) มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ และ 4 คู่สบ

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (35)12.1 พัฒนาระบบ Preventive Long Term Care
5.2 โครงการสำคัญ 12.โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ปี 2562

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :
จากผลการดำเนินงานผู้สูงอายุที่ผ่านมา พบว่าการเข้าถึงการคัดกรอง ภาวะ สมองเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม และการคัดกรองสุขภาพช่องปาก รวมถึงการคัดกรองมะเร็งช่องปากน้อย และ ยังไม่มีระบบฐานข้อมูล

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาระบบการคัดกรอง สุขภาพผู้สูงอายุ โดยการพัฒนาศัยภาพ สมรรถนะ CG ในการคัดกรอง และดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และ พระสงฆ์

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม 90 ร้อยละ
2.จำนวนทันตบุคลากรในเขตสุขภาพที่ 11 ได้รับการปรับมาตรฐาน 80 คน
3.ได้ผู้สูงอายุ 80 ปี ที่มีฟันดี 1 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ประชุมพัฒนาศักยภาพ CG/CM ในการคัดกรองภาวะสมอง ข้อเข่าเสื่อม และสุขภาพช่องปาก

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อน Health Literacy และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ 80 คน 3 ธ.ค. 2561 - 26 ต.ค. 2561 350,000.00
2 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพ CG/CM ใน 7 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 11 90 ร้อยละ 7 ม.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562 1,200,000.00
3 ประชุมพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 90 ร้อยละ 7 ม.ค. 2562 - 22 ก.พ. 2562 200,000.00
4 ประชุมพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม บริการ รูปแบบ การดำเนินงานเพื่อสุขภาพช่องปาก 90 ร้อยละ 7 ม.ค. 2562 - 22 ก.พ. 2562 100,000.00
5 ประชุมพัฒนาระบบกลไก ศักยภาพเพื่อเพิ่มการเข้าถึง PP OH แบบผสมผสาน 90 ร้อยละ 7 ม.ค. 2562 - 22 ก.พ. 2562 50,000.00
รวมเป็นเงิน 1,900,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,900,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
3 ธ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 11

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
CG 7 จว. CM 7 จว. ผู้รับผิดชอบงาน ผสอ. 7 จว ผู้รับผิดชอบงานทันตฯ 7 จว

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ประชากรผู้สูงอายุ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางเบญจวัณ มากนวล

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวินัย ตันติธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 11

1. ชื่อโครงการ :
โครงการถอดบทเรียน ผสอ. ที่ดูแลสุขภาพช่องปากที่ดี และ ยกย่องเชิดชูเกียรติ

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
14) ร้อยละของผู้สูงอายุ (60-74 ปี) มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ และ 4 คู่สบ

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (39)13.2 พัฒนานวัตกรรม บริการเพื่อการดูแลช่องปากแบบครบวงจรในจังหวัดต้นแบบในประเด็นปัญหาสำคัญ
5.2 โครงการสำคัญ 13.โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี 2562

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 8) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7. หลักการและเหตุผล :
จากผลการดำเนินงานผู้สูงอายุที่ผ่านมา พบว่า ยังเข้าถึงการคัดกรอง ภาวะ สมองเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม และการคัดกรองสุขภาพช่องปาก รวมถึงการคัดกรองมะเร็งช่องปากน้อย และ ยังไม่มีระบบฐานข้อมูล

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อถอดบทเรียน ผสอ. ที่ดูแลสุขภาพช่องปากที่ดี และ ยกย่องเชิดชูเกียรติ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบส่งเสริม นวัตกรรม เทคโนโลยีดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 1 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
7 จว. ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 11

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประกวดผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป ที่มีฟันดี 1 ครั้ง 1 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 28,000.00
รวมเป็นเงิน 28,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
28,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จว. ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 11

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ประชากรผู้สูงอายุ ผู้รับผิดชอบงานทันตะ และผู้สูงอายุ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ประชาการกลุ่มวัยสูงอายุ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางศศิธร บัณฑิตมหากุล

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางเบญจวัล มากนวล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวินัย ตันติธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 12

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่11

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (44)15.1 สร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายทุกระดับ
5.2 โครงการสำคัญ 15.โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 10) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค

7. หลักการและเหตุผล :
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

8. วัตถุประสงค์ :
.เพื่อประกันคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุม 90 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่11 (ประชุมสัญจร 6 จังหวัด)

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการประชุมสัญจร 6 จังหวัด 90 ร้อยละ 1 พ.ย. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 48,000.00
2 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน 90 ร้อยละ 1 พ.ย. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 21,000.00
3 ประเมินรับรอง 100 ร้อยละ 1 พ.ย. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 72,000.00
4 กำกับ ติดตามและประเมินผล 100 ร้อยละ 1 พ.ย. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 35,000.00
5 รับรองมาตรฐาน 100 ร้อยละ 1 พ.ย. 2561 - 15 ก.ค. 2562 44,000.00
รวมเป็นเงิน 220,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
220,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 15 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
เขตสุขภาพที่11 (ประชุมสัญจร 6 จังหวัด)

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาคีเครือข่ายพื้นที่รับผิดชอบเขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดระนอง ชุมพร สุราษฯ กระบี่ พังงา ภูเก็ต >สสจ./สสอ. 70 >รพช/รพท/รพศ 51 >อปท. 130

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
อปท. สสจ. สสอ. รพช. รพท. รพศ.

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายกฤตธน พงศ์ธนากูล

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายกฤตธน พงศ์ธนากูล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวินัย ตันติธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 13

1. ชื่อโครงการ :
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน PP Excellence ปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 11

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (42)14.2 พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย มาตรฐานวิชาการ รูปแบบ ต้นแบบ นวัตกรรม วิจัยและเทคโนโลยี
5.2 โครงการสำคัญ 14.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospitals

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 12) เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ

7. หลักการและเหตุผล :
ศูนย์อนามัยที่ 11 ได้กำหนดเครื่องมือ Happen scoring เพื่อประกันคุณภาพในการดำเนินงานด้าน PP Excellence ปีงบประมาณ 2561 โดยพบว่ามีจังหวัดที่ดำเนินงานประสบผลสำเร็จผ่านเกณฑ์ PP Excellence ระดับจังหวัด และอำเภอ และสามารถเป็นต้นแบบการดำเนินงานจึงกำหนดให้มีประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน PP Excellence ปีงบประมาณ 2561

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน PP Excellence ปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 11 2. เพื่อเป็นการถายทอดแนวทางการดำเนินงานด้าน PP Excellence ศูนย์อนามัยที่ 11 ปีงบประมาณ 2562

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม 90 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
จัดประชุม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขต 90 ร้อยละ 22 ต.ค. 2561 - 24 ต.ค. 2561 350,000.00
รวมเป็นเงิน 350,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
350,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
22 ต.ค. 2561 - 24 ต.ค. 2561

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 11

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรสาธารณสุข จาก 7 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 11

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ประชาชนทุกกลุ่มวัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวินัย ตันติธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 14

1. ชื่อโครงการ :
โครงการสำรวจสถานการณ์ PP Excellence เขตสุขภาพที่ 11

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (38)13.1 พัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการปรับพฤติกรรม การดูแลช่องปากด้วยตนเอง โดยภาคประชาชน ชุมชน
5.2 โครงการสำคัญ 13.โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี 2562

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 8) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7. หลักการและเหตุผล :
เขตสุขภาพที่11 ได้กำหนด “ปฏิญญาศรีวิชัย” เป็น กระบวนการหลักในการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่ PP Excellence แต่ปัจจุบัน พบว่าข้อมูล ยังไม่สมบูรณ์ ดังนั้น ศูนย์อนามัยที่11จึงจำเป็นจะต้องทบทวนและสำรวจสถานการณ์ PP Excellence เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน เพื่อการพัฒนา

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อสำรวจข้อมูลองค์ประกอบ PPexcellence เขตสุขภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานการวางแผน การดำเนินงาน. 2.เพื่อหาค่ากลางและ Base Line ก่อนดำเนินการ เพื่อเปรียบเทียบกับหลังดำเนินการ. 3.เพื่อค้นหา ปัจจัยความสำเร็จ และปัญหาในการขับเคลื่อน PP Excellence เขตสุขภาพที่ 11

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละ 80 ของ รพช.ในเขตสุขภาพที่ 11 ได้รับการตรวจเยี่ยม 90 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมชี้แจงขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งเครือข่ายทุกระดับ 90 ร้อยละ 1 พ.ย. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 200,000.00
2 กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงาน 90 ร้อยละ 1 พ.ย. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 60,000.00
รวมเป็นเงิน 260,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
260,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 28 ธ.ค. 2561

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
รพช. ในเขตสุขภาพที่ 11

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
รพช. ในเขตสุขภาพที่ 11

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 11 ทุกระดับ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวินัย ตันติธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 15

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
14) ร้อยละของผู้สูงอายุ (60-74 ปี) มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ และ 4 คู่สบ

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (38)13.1 พัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการปรับพฤติกรรม การดูแลช่องปากด้วยตนเอง โดยภาคประชาชน ชุมชน
5.2 โครงการสำคัญ 13.โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี 2562

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 8) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7. หลักการและเหตุผล :
ศูนย์อนามัยที่11 มีพันธกิจในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พื้นที่เขตสุขภาพที่11 ตามนโยบายกรมอนามัยและเขตสุขภาพที่11 เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ จึงจำเป็นจะต้องพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพ เพื่อให้นโยบายบรรลุเป้าหมาย

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพ เพื่ออภิบาลระบบ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้บรรลุเป้าประสงค์ กรมอนามัยและเขตสุขภาพที่ 11.

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละความสำเร็จของการประกันคุณภาพงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย 248 ครั้ง/คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
นิเทศติดตาม กำกับ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 ครั้ง/คน 1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 1,745,650.00
รวมเป็นเงิน 1,745,650.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,745,650.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 11

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 11

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวินัย ตันติธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 16

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนารูปแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่บริการ รพ ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (43)14.3 สร้างความรอบรู้ด้านวิชาการและกฎหมาย สื่อสารสาธารณะและสร้างกระแสสังคม
5.2 โครงการสำคัญ 14.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospitals

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 12) เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ

7. หลักการและเหตุผล :
สืบเนืองจากนโยบาย การพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม บางครั้งมีปัญหาในทางปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับบริบท ดังนั้นศูนย์อนามัยที่ 11 จึงจำเป็นจะต้องพัฒนารูปแบบในการดำเนินงานเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนา

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับ ตำบลและ รพสต เพื่อเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ และขยายผล

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.Model Development ด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม 6 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
R2R

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 พัฒนาศักยภาพ การสร้างความรอบรู้ด้านวิชาและสร้างกระแสสังคม 1 แห่ง 1 ต.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 300,000.00
รวมเป็นเงิน 300,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
300,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 11

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
กลุ่มเป้าหมาย : งานกลุ่มวัย 5 กลุ่มวัย และ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 กลุ่ม ผู้ร่วมดำเนินการ : บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 11

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 11

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาววรลักษณ์ คีรินทร์นนท์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาววรลักษณ์ คีรินทร์นนท์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวินัย ตันติธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 17

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริม โภชนาการและ สุขภาพอนามัยเด็ก และเยาวชนในถิ่น ทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริ

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
6) ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (1)1.1 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5.2 โครงการสำคัญ 1.โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
เป็นโครงการตามพระราชดำริ เพื่อดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร.ร.ตชด. ศกร.ตชด. และโรงเรียนชุมชนชาวมอแกนจำนวน 16 โรงเรียน 16 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
พัฒนาองค์ความรู้ เฝ้าระวังภาวะสุขภาพ พัฒนาบริบทแวดล้อมม ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานด้านวัยเรียน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร 16 แห่ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 200,000.00
รวมเป็นเงิน 200,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
200,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ร.ร.ตชด. ศกร.ตชด. และโรงเรียนชุมชนชาวมอแกน 16 โรงเรียน

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
นักเรียนร.ร.ตชด. ศกร.ตชด. และโรงเรียนชุมชนชาวมอแกน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
นักเรียนร.ร.ตชด. ศกร.ตชด. และโรงเรียนชุมชนชาวมอแกน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายวันชัย เยี่ยงกุลเชาว์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายวันชัย เยี่ยงกุลเชาว์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวินัย ตันติธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 18

1. ชื่อโครงการ :
โครงการสืบสานพระราชปริธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

2. ยุทธศาสตร์ :
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
12) ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
กลุ่มวัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (5)1.5 สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
5.2 โครงการสำคัญ 1.โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายในการดำเนินงานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมศูนย์อนามัยที่ 11 จึงได้จัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนเชิงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อพัฒนาระบบคัดกรองเต้านมด้วยการตรวจเต้านม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละ ของวัยทำงานมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 80 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุม 2. อบรม 3. พัฒนาการสารสนเทศ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมแลกเปลี่ยนพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ส่งเสริมให้เกิดการคัคกรองมะเร็งเต้านมในประชาชน 80 ร้อยละ 1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 60,000.00
รวมเป็นเงิน 60,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
60,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ภาคีเครือข่าย ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 7 จังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ภาคีเครือข่าย ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 7 จังหวัด

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ภาคีเครือข่าย ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 7 จังหวัด

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางมยุรี บุญวรรณ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางมยุรี บุญวรรณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวินัย ตันติธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 19

1. ชื่อโครงการ :
โครงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจาง จากการขาดธาตุเหล็ก

2. ยุทธศาสตร์ :
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
12) ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
กลุ่มวัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (3)1.3 ควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2562
5.2 โครงการสำคัญ 1.โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
ด้วยการดำเนินงานด้านการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางเป็นกิจกรรมสำคัญในการที่จะช่วยให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคที่พึงประสงค์จึงได้จัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนเชิงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละ ของวัยทำงานมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 80 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุม 2. อบรม 3. พัฒนาการสารสนเทศ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมบุคลกรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2562 80 ร้อยละ 1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 25,000.00
รวมเป็นเงิน 25,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
25,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 7 จังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ภาคีเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 11

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ภาคีเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 11

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางนันทนาถ ช่วยสกุล

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางนันทนาถ ช่วยสกุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวินัย ตันติธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 20

1. ชื่อโครงการ :
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ

2. ยุทธศาสตร์ :
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
12) ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
กลุ่มวัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (3)1.3 ควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2562
5.2 โครงการสำคัญ 1.โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
ด้วยการพัฒนาการจักการน้ำในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแป็นกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้ออมตามแนวทางพระราชดําริ

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อขับเคลื่อนชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนต่อเนื่อง 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพชมรมผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีนและพัฒนาระบบเกลือเสริมไอโอดีนยั่งยืน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละ ของวัยทำงานมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 90 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุม 2. อบรม 3. พัฒนาการสารสนเทศ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1. ประชุม 2. อบรม 3. พัฒนาการสารสนเทศ 7 แห่ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 127,500.00
รวมเป็นเงิน 127,500.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
127,500.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
เครือข่าย 7 จังหวัด ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เครือข่าย 7 จังหวัด ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เครือข่าย 7 จังหวัด ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางนันทนาถ ช่วยสกุล

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางนันทนาถ ช่วยสกุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวินัย ตันติธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 21

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน
16) จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (6)1.6 พัฒนาการจัดการน้าบริโภคและสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
5.2 โครงการสำคัญ 1.โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้ออมตามแนวทางพระราชดําริ

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสำรวจสถานการอนามัยสิ่งแวดล้อมและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ อปท.ให้มีองค์ความรู้ในการดูแลระบบประปาของท้องถิ่น 3. เพื่อพัฒนารูปแบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่เสี่ยง เขตลุ่มน้ำปากพนัง

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการจัดการคุณภาพน้าบริโภคได้มาตรฐานและมีการเฝ้าระวังระบบประปาหมู่บ้าน อย่างน้อย 30 แห่ง 30 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุม/อบรม/สัมมนา. 2. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 3.วิทยากร 4. การนิเทศงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 กำกับ ติดตามและประเมินผล นโยบายแผนงาน โครงการและการบังคับใช้กฎหมาย(จัดการน้าบริโภค) (พระราชดำริ) 1 แห่ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 5,000.00
2 เฝ้าระวังสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายทุกระดับ (จัดการน้าบริโภค)(พระราชดาริ) 30 แห่ง 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 12,000.00
3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย มาตรฐานวิชาการ รูปแบบ ต้นแบบ นวัตกรรม วิจัยและเทคโนโลยี (จัดการน้าบริโภค) (พระราชดาริ) 60 คน 3 ธ.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 120,000.00
4 ประชุมพัฒนาการจัดการน้ำบริโภค และสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 104 คน 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 16,600.00
รวมเป็นเงิน 153,600.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
153,600.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาคีเครือข่ายพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังและจังหวัดนครศรีธรรมราช

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาคีเครือข่ายพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังและจังหวัดนครศรีธรรมราช

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาคีเครือข่ายพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังและจังหวัดนครศรีธรรมราช

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายกฤตธน พงศ์ธนากูล

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายกฤตธน พงศ์ธนากูล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวินัย ตันติธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 22

1. ชื่อโครงการ :
โครงการมหกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ PP Excellence เขตสุขภาพที่ 11

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (43)14.3 สร้างความรอบรู้ด้านวิชาการและกฎหมาย สื่อสารสาธารณะและสร้างกระแสสังคม
5.2 โครงการสำคัญ 14.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospitals

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 12) เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ

7. หลักการและเหตุผล :
เขตสุขภาพที่11 ได้กำหนด “ปฏิญญาศรีวิชัย” เป็น กระบวนการหลักในการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และศูนย์อนามัยที่ 11 ได้มีการขับเคลื่อนโดยพัฒนาเครื่องมือ Happen Scoring เป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินงาน และพัฒนาระบบข้อมูล ชี้เป้า Benchmarking ผลการดำเนินเพื่อให้เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบการดำเนินงาน ด้าน PP Excellence ปี งบประมาณ 2562

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1.ภาคีเครื่อข่ายเข้าร่วมประชุม ร้อยละ 90 90 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชิดชูเกียรติ การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง 1 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 1,087,265.00
รวมเป็นเงิน 1,087,265.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,087,265.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่เขตสุขภาพที่ 11

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ภาคีเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 11

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ภาคีเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 11

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวินัย ตันติธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 23

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 11 สู่องค์กรแห่งป็นเลิศ เพื่อพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
8) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรอายุ 10-14 ปี พันคน
10) ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วน และอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
12) ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

4. cluster :
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น (ขับเคลื่อน พรบ.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น)
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (7)2.1 ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อสร้างแม่ลูกคุณภาพ(12)4.1 ยกระดับการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ(HPS) ด้วยกระบวนการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ(19)7.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น(23)9.1 ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานระดับเขต เน้นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง(31)10.3 สร้าง/พัฒนา นวัตกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน
5.2 โครงการสำคัญ 10.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
สืบเนื่องจากนโยบาย กรมอนามัยในการพัฒนาระบบบริหารโดยหน่วยงานได้กำหนด Blue print for change กรมอนามัย เป็นแนวทางในการพัฒนา และศูนย์อนามัยที่11 ได้กำหนดกลยุทธ Blueprint for change HPC11เป็นแนวทางสู่ความสำเร็จ ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องสร้างสิ่วแวดล้อมเพื่อเอื้อต่การพัฒนา

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อสร้างปัจจัยเอื้อในการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ ต่อการเรียนรู้ของคนในองค์กร ศูนย์อนามัยที่11 2.เพื่อพัฒนาระบบ Digital Management เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ยุค 4.0

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน สู่องค์กรสมรรถนะสูง 1 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.จัดซื้อ จัดหา ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน. 2. กระบวนการสร้างเสริมคุณค่าความสำเร็จ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยเรียน 1 แห่ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 460,000.00
2 พัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์อนามัยที่ 11 เพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน 1 แห่ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 700,000.00
3 พัฒนาระบบบริการจัดการเพื่อขับเคลื่อน พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 1 แห่ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 351,000.00
4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสร้าง Smart Parents To Smart kids 1 แห่ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 212,000.00
5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 1 แห่ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 212,000.00
6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์อนามัยที่ 11 เพื่อสร้าง/พัฒนา นวัตกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน 1 แห่ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 1,644,350.00
7 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน Healt Literate Temple 1 แห่ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 230,000.00
8 พัฒนาองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 7 จังหวัด 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 186,260.00
9 พัฒนาองค์กรเพื่อส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและสร้างเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน 7 จังหวัด 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 619,000.00
10 พัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์อนามัยที่ 11 เพื่อนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อสร้างแม่ลูกคุณภาพ 7 จังหวัด 1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 705,000.00
11 พัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ(HPS) ด้วยกระบวนการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 25 แห่ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 250,000.00
12 พัฒนาองค์กรเพื่อเสริมสร้างและสือสารความรอบรู้ด้านสุขภาพ 25 แห่ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 300,000.00
13 พัฒนาระบบบริการจัดการศูนย์อนามัยที่ 11 เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 25 แห่ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 350,000.00
14 พัฒนาองค์กรเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและฐานข้อมูลร่วม 68 ร้อยละ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 150,000.00
15 พัฒนาองค์กรเพื่อส่งเสริมสุขภาพวัยทางานระดับเขต เน้นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง 124 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 120,000.00
รวมเป็นเงิน 6,489,610.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
6,489,610.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 11

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 11

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 11

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวกัญญาณี ฉิมแก้ว

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวกัญญาณี ฉิมแก้ว

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวินัย ตันติธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 24

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

2. ยุทธศาสตร์ :
3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
18) ร้อยละความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (70)21.6 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบุคลากรภาครัฐ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต : 1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

7. หลักการและเหตุผล :
ด้วยบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 11 มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดขวัญกำลังใจในการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 11 ทุกระดับ 2.เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรได้ดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมาบ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรได้รับการพัฒนาร้อยละ 100 100 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ 1 แห่ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 3,110,280.00
รวมเป็นเงิน 3,110,280.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
3,110,280.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 11

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 11

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 11

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวกัญญาณี ฉิมแก้ว

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวกัญญาณี ฉิมแก้ว

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวินัย ตันติธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................