หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (70)21.6 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบุคลากรภาครัฐ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต : 1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 12 ในการทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้บุคลากรได้มีขวัญกำลังใจในการทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามสิทธ์ 48 รายการ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธ์

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ 4 รายการ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 3,942,000.00
รวมเป็นเงิน 3,942,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
3,942,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวสุภาวดี รัตนปรมากุล

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวสุภาวดี รัตนปรมากุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวสุภาคม ฆังคะสุวรรณ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน (ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต)

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
21) คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในดำเนินการขององค์กร และบริหารจัดการโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและมีเงินคงเหลือ

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในองค์กร 2..เพื่อบริหารจัดการงบประมาณคงเหลือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานค่าใช้จ่ายในองกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน 108 รายการ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1.ค่าใช้สอย 6 รายการ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 4,230,060.00
รวมเป็นเงิน 4,230,060.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
4,230,060.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวสุภาวดี รัตนปรมากุล

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวสุภาวดี รัตนปรมากุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวสุภาคน ฆังคะสุวรรณ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน (ภายใต้แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ)

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
21) คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในดำเนินการขององค์กร และบริหารจัดการโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและมีเงินคงเหลือ

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในองค์กร 2..เพื่อบริหารจัดการงบประมาณคงเหลือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานค่าใช้จ่ายในองกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน 108 รายการ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1.ค่าใช้สอย 6 รายการ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1,144,800.00
รวมเป็นเงิน 1,144,800.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,144,800.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวสุภาวดี รัตนปรมากุล

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวสุภาวดี รัตนปรมากุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวสุภาคม ฆังคะสุวรรณ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน (ภายใต้แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
21) คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 11) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและลดการปนเปื้อนแหล่งน้ำชุมชน

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อบริหารจัดการโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และมีเงินคงเหลือ

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อบริหารจัดการงบประมาณคงเหลือ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานค่าใช้จ่ายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน 108 รายการ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1. ค่าใช้สอย 6 รายการ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 149,500.00
รวมเป็นเงิน 149,500.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
149,500.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวสุภาวดี รัตนปรมากุล

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวสุภาวดี รัตนปรมากุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวสุภาคม ฆังคะสุวรรณ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน (ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
21) คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 4) พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในดำเนินการขององค์กร และบริหารจัดการโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและมีเงินคงเหลือ

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในองค์กร 2..เพื่อบริหารจัดการงบประมาณคงเหลือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานค่าใช้จ่ายในองกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ค่่าใช้จ่ายพื้่นฐาน 108 รายการ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1. ค่าใช้สอย 6 รายการ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 580,000.00
รวมเป็นเงิน 580,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
580,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวสุภาวดี รัตนปรมากุล

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวสุภาวดี รัตนปรมากุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวสุภาคม ฆังคะสุวรรณ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 6

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน (ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศฯ)

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
21) คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 12) เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในดำเนินการขององค์กร และบริหารจัดการโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและมีเงินคงเหลือ

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในองค์กร 2..เพื่อบริหารจัดการงบประมาณคงเหลือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานค่าใช้จ่ายในองกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน 108 รายการ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1. ค่าใช้สอย 6 รายการ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 519,128.00
รวมเป็นเงิน 519,128.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
519,128.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวสุภาวดี รัตนปรมากุล

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวสุภาวดี รัตนปรมากุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวสุภาคม ฆังคะสุวรรณ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 7

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน (ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
21) คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต : 2) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในดำเนินการขององค์กร และบริหารจัดการโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและมีเงินคงเหลือ

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในองค์กร 2..เพื่อบริหารจัดการงบประมาณคงเหลือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานค่าใช้จ่ายในองกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน 108 รายการ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1. ค่าใชสอย 6 รายการ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 70,000.00
รวมเป็นเงิน 70,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
70,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวสุภาวดี รัตนปรมากุล

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวสุภาวดี รัตนปรมากุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวสุภาคม ฆังคะสุวรรณ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 8

1. ชื่อโครงการ :
6.1.โครงการสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม.

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (48)16.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยง
5.2 โครงการสำคัญ 16. โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพาะ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต : 2) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.สร้างสื่อ /สารสนเทศ สำหรับ ปชช. 1 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.พัฒนาสื่อสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2.ติดตามประเมินผล 3.รณรงค์ในวันสำคัญ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1.พัฒนาสื่อสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 เรื่อง 1 เม.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562 8,600.00
2 2.ติดตามประเมินผล 2 ครั้ง 1 เม.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562 1,000.00
3 3.รณรงค์ในวันสำคัญ 2 เรื่อง 1 เม.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562 40,400.00
รวมเป็นเงิน 50,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
50,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 เม.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
เขตสุขภาพที่ 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป 2 ครั้ง จำนวน 200 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายสุธน เขียวขำ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายสุธน เขียวขำ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายมานะ หะสาเมาะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 9

1. ชื่อโครงการ :
6.2 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (44)15.1 สร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายทุกระดับ
5.2 โครงการสำคัญ 15.โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 4) พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อให้บุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ รวมถึงการติดตามผลสำเร็จการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 เพื่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการให้มีระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคใต้

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บทสรุปการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้่อม 1 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2.สร้างความรอบรู้ด้านวิชาการและกฏหมาย สื่อสารสาธารณะ และสร้างกระแสสังคม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 2.สร้างความรอบรู้ด้านวิชาการและกฏหมาย สื่อสารสาธารณะ และสร้างกระแสสังคม 1 เล่ม 1 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 1,000.00
2 1.ประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 50 คน 4 ก.ค. 2562 - 5 ก.ค. 2562 90,700.00
รวมเป็นเงิน 91,700.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
91,700.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
สสจ. 14 จว. จำนวน 50 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายสุธน เขียวขำ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายสุธน เขียวขำ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายมานะ หะสาเมาะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 10

1. ชื่อโครงการ :
6.3 .โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง และ พื้นที่เฉพาะ ..

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (48)16.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยง
5.2 โครงการสำคัญ 16. โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพาะ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 4) พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
-เพื่อเสริมสร้าง ทักษะด้านสุขภาพแก่ ประชาชนในการดูแล และป้องกัน ผลกระทบต่อสุขภาพ/ จัดการสุขภาพตนเอง จากมลพิษสิ่งแวดล้อม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ได้แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อม 3 รูปแบบ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 .ประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดการชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. ประชุมเชิงปฎิบติการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่เฉพาะ 3. ประชุมหารือแนวทางการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 3. ประชุมหารือแนวทางการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 3 ครั้ง/คน 25 ธ.ค. 2561 - 27 ธ.ค. 2561 47,180.00
2 2. ประชุมเชิงปฎิบติการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่เฉพาะ 9 ครั้ง/คน 28 มี.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 90,800.00
3 1.ประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดการชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 50 คน 12 ธ.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561 84,600.00
รวมเป็นเงิน 222,580.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
222,580.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
12 ธ.ค. 2561 - 11 พ.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
เขตสุขภาพที่ 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.สสจ.,สสอ., ประธานอสม. ผู้จัดและวิทยากร ๑๐ คน รวม 50 คน 2.สสจ.,สสอ.,รพสต., แกนนำชุมชน , ผู้จัดและวิทยากร 9 ชุมชน ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 35 คน 3. สสจ. โรงพยาบาล,สสอ.,ททท.,ท้องถิ่นจังหวัด,ชมรมผู้ประกอบการ,ผู้จัดและวิทยากร ๑๐ คน ( 3 จังหวัด ๆ ละ 40 คน,)

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นส.มารีนี โด

19. ผู้เสนอโครงการ :
นส.มารีนี โด

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายมานะ หะสาเมาะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 11

1. ชื่อโครงการ :
6.4 .โครงการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (52)16.5 พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย มาตรฐานวิชาการ รูปแบบ ต้นแบบ นวัตกรรม วิจัยและเทคโนโลยี
5.2 โครงการสำคัญ 16. โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพาะ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 4) พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
ส่งเสริมการพัฒนา อนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับท้องถิ่นและ ชุมชน โดยใช้กลไกอนุกรรมการสาธารณสุข สู่การพัฒนา เป็นเมืองสิ่งแวดล้อม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีมติในการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1.จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 2 จังหวัด 1 ม.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 85,720.00
รวมเป็นเงิน 85,720.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
85,720.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ม.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จังหวัดสงขลาและตรัง

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ที่จังหวัดสงขลาและตรัง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นส.พรทิพย์ สิริวัฒนโสภา

19. ผู้เสนอโครงการ :
นส.พรทิพย์ สิริวัฒนโสภา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายมานะ หะสาเมาะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 12

1. ชื่อโครงการ :
6.5 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospitals

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (44)15.1 สร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายทุกระดับ
5.2 โครงการสำคัญ 15.โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 12) เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
-เพิ่อพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ และอนามัย สิ่งแวดล้อมใน โรงพยาบาลให้เป็นไป ตามมาตรฐานและ ตามที่กฎหมาย กำหนด และลดความ เสี่ยงต่อสุขภาพ ประชาชนและชุมชน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1 บุคลากรรพ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 80 ร้อยละ
2.2.รพ.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก 40 ร้อยละ
3.3.ฐานข้อมูลขยะติดเชื้อของรพ.ในเขต 12 1 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ประชุมปฎิบัติการการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และขยะอันตราย ในพื้นที่ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 2. นิเทศติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานG&C Hos. ของ รพ 3.ประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital 4.จัดทำฐานข้อมูลขยะติดเชื้อ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 4.จัดทำฐานข้อมูลขยะติดเชื้อ 1 เรื่อง 1 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 3,470.00
2 2. นิเทศติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานG&C Hos. ของ รพ 7 จังหวัด 1 เม.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2562 37,840.00
3 1.ประชุมปฎิบัติการการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และขยะอันตราย ในพื้นที่ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 55 คน 27 พ.ย. 2561 - 27 พ.ย. 2561 29,490.00
4 3.ประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital 170 คน 28 พ.ย. 2561 - 29 พ.ย. 2561 85,200.00
รวมเป็นเงิน 156,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
156,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
27 พ.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
เขตสุขภาพที่ 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.*เจ้าหน้าที่ สสจ., รพศ.รพท. อบจ.,ท้องถิ่นจังหวัด จำนวน 47 คน *ผู้จัด 8 คน รวม 55 คน" 2.สสจ.,รพ.และรพ.สต.ในเขต 12 3.*เจ้าหน้าที่ สสจ., รพ. ในเขต 12 จำนวน 160 คน *ผู้จัด 10 คน รวม 170 คน" 4.รพ.และรพ.สต.ในเขต 12

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายอนุรัตน์ ไชยนุราช

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายอนุรัตน์ ไชยนุราช

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายมานะ หะสาเมาะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 13

1. ชื่อโครงการ :
6.6 โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ชุมชนต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (48)16.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยง
5.2 โครงการสำคัญ 16. โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพาะ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 14) ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิด กลไกการจัดการ ระดับชุมชน เพื่อสร้าง ให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง ด้านการจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้จังหวัดมี ฐานข้อมูลและมีการ เฝ้าระวังด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมเพื่อ สามารถจัดการปัจจัย เสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม ตามบริบทของพื้นที่ ได้ "

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1 บุคลากรรพ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 80 ร้อยละ
2.2 บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจัดประชุมในระดับดีถึงดีมาก 80 ร้อยละ
3.ตำบลมีชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมต้นแบบ 7 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อกฎหมายสาธารณสุข และระบบฐานข้อมูล NEHIS 2.ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ชุมชนต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. นิเทศติดตามและประเมินผลชุมชนต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 2.ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ชุมชนต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 ครั้ง/คน 15 ม.ค. 2562 - 16 ม.ค. 2562 41,000.00
2 3. นิเทศติดตามและประเมินผลชุมชนต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 7 แห่ง 1 มี.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 37,840.00
3 1 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อกฎหมายสาธารณสุข และระบบฐานข้อมูล NEHIS 90 คน 11 ธ.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561 121,160.00
รวมเป็นเงิน 200,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
200,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
11 ธ.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขต 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งละ 1 คนและ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งๆละ 1 คน รวม 90 คน 2.สสจ.สงขลา, โรงพยาบาลและสสอ., แกนนำชุมชน , ผู้จัดและวิทยากร 2 ชุมชน ๆ ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 35 คน 3.สสจ.,สสอ.,อปท. 7 จว.

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายมูฮัมหมัดยัมรี อาแว

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายมูฮัมหมัดยัมรี อาแว

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายมานะ หะสาเมาะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 14

1. ชื่อโครงการ :
6.7 โครงการพัฒนาคุณภาพ ระบบบริการด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (44)15.1 สร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายทุกระดับ
5.2 โครงการสำคัญ 15.โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 14) ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาตุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เทศบาลผ่านเกณฑ์คุณภาพฯ (EHA) 25 ร้อยละ
2.ฐานข้อมูล อปท.ของรพ.ในเขต 12 1 ชุด
3.สรุปผลการดำเนินงาน 1 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.เยี่ยมเสริมพลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.นิเทศติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3.จัดทำฐานข้อมูลอปท. 4.สรุปและรายงานผล 5.ประเมินรับรององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 3.จัดทำฐานข้อมูลอปท. 1 ชุด 1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562 300.00
2 4.สรุปและรายงานผล 1 เรื่อง 1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 300.00
3 1.เยี่ยมเสริมพลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 จังหวัด 1 เม.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2562 10,500.00
4 2.นิเทศติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 จังหวัด 1 เม.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2562 23,900.00
5 5.ประเมินรับรององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 จังหวัด 1 เม.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2562 19,000.00
รวมเป็นเงิน 54,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
54,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 เม.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขต 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.สสอ. และอปท.7 จังหวัด 2.สสอ. และอปท.7 จังหวัด 3. อปท.7 จังหวัด 4. อปท.7 จังหวัด 5. อปท.7 จังหวัด

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นส.มารีนี โด

19. ผู้เสนอโครงการ :
นส.มารีนี โด

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายมานะ หะสาเมาะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 15

1. ชื่อโครงการ :
6.8.โครงการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (48)16.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยง
5.2 โครงการสำคัญ 16. โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพาะ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 10) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อพัฒนากลไก การจัดการคุณภาพน้ำ บริโภคขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ไม่ให้เกิด การปนเปื้อนและลด ความเสี่ยงสุขภาพ ประชาชน 2. เพื่อส่งเสริมการ จัดการสิ่งปฏิกูลของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้ได้รับการ จัดการอย่างถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อสุขภาพ และการปนเปื้อนสู่ แหล่งน้ำและ สิ่งแวดล้อม "

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ข้อมูลและจำนวนระบบประปาหมู่บ้าน 1 ระบบ
2. มีการเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าบริโภค 100 ตัวอย่าง
3. บุคลากรรพ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 80 ร้อยละ
4.อปท.มีระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 20 แห่ง
5.สรุปผลการดำเนินงานระบบประปา 1 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.จัดทำข้อมูลพื้นฐานระบบประปา 2..เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค 3.ประชุมขับเคลื่อนการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคให้ได้มาตรฐาน 4. นิเทศติดตาม และประเมินผล 5.สรุปผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1.จัดทำข้อมูลพื้นฐานระบบประปา 1 ระบบ 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 500.00
2 5.สรุปผลการดำเนินงาน 1 เรื่อง 1 ส.ค. 2562 - 15 ส.ค. 2562 300.00
3 2..เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค 7 จังหวัด 1 มี.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 25,260.00
4 4. นิเทศติดตาม และประเมินผล 7 จังหวัด 1 มี.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 11,740.00
5 3.ประชุมขับเคลื่อนการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคให้ได้มาตรฐาน 40 คน 23 ม.ค. 2562 - 25 ม.ค. 2562 56,700.00
รวมเป็นเงิน 94,500.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
94,500.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ม.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขต 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. ระบบประปาหมู่บ้าน 7 จังหวัด 2. ชุมชน,ประปาหมู่บ้าน,โรงเรียน ใน 7 ขังหวัด 3. สสจ., สสอ.,,ท้องถิ่นจังหวัด, นายกอปท.,กปภ. สสภ.,ผู้จัด 3 จังหวัด ๆ ละรวม 40 คน 4. สสจ.,สสอ.,อปท. 7 จว. 5. สสจ.,สสอ.,อปท. 7 จว.

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายสะหลัน สามะ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายสะหลัน สามะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายมานะ หะสาเมาะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 16

1. ชื่อโครงการ :
6.9 โครงการ.ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาผู้ดูแลคุณภาพน้ำบริโภค ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (48)16.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยง
5.2 โครงการสำคัญ 16. โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพาะ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2.เพื่อจัดทำข้อมูลสถานการณ์การคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่โครงการ 3.พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบการจัดการน้ำบริโภคในพื้นที่โครงการ"

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1 บุคลากรรพ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 80 ร้อยละ
2.ข้อมูลการจัดการ และข้อมูลภาคีเครือข่ายการจัดการน้ำ ใน 7 จว. 1 ชุด
3. โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่เสี่ยง พื้นที่เพื่อความมั่นคง ห่างไกล มีการพัฒนาระบบกลไก และเครือข่ายการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 7 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาผู้ดูแลคุณภาพน้ำบริโภค ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2. พัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐาน 3.นิเทศติดตาม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 2. พัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐาน 7 จังหวัด 1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562 7,600.00
2 3.นิเทศติดตาม 7 จังหวัด 1 มี.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 5,500.00
3 1.ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาผู้ดูแลคุณภาพน้ำบริโภค ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 40 คน 20 เม.ย. 2562 - 20 เม.ย. 2562 32,400.00
รวมเป็นเงิน 45,500.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
45,500.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 มี.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขต 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.สสจ. ,สสอ.,รพ.สต.,ครู, แกนนำนักเรียน,แกนนำชุมชน.,ผู้จัดและวิทยากร รวม 4๐ คน 2.ภาคีเครือข่ายการจัดการน้ำ ใน 7 จว. 3.โรงเรียนในพระราชดำริ 7 จว.

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายสะหลัน สามะ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายสะหลัน สามะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายมานะ หะสาเมาะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 17

1. ชื่อโครงการ :
4.1 .โครงการขับเคลื่อนการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ในเขตสุขภาพที่ 12 ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
12) ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
กลุ่มวัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (3)1.3 ควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2562
5.2 โครงการสำคัญ 1.โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อขับเคลื่อนการขยายผลศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนและพัฒนาระบบเกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนในวันไอโอดีนแห่งชาติ 1 เรื่อง
2.ขยายผลการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน ชุมชน/หมู่บ้าน ใน 7 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนในวันไอโอดีนแห่งชาติ 2. ขยายผลการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนในวันไอโอดีนแห่งชาติ 1 เรื่อง 25 มิ.ย. 2562 - 25 มิ.ย. 2562 35,600.00
2 2. ขยายผลการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน 7 จังหวัด 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 72,600.00
รวมเป็นเงิน 108,200.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
108,200.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 25 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขต 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.ประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่จังหวัด 7 จว. 2.ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนในพื้นที่เป้าหมายใน 7 จว.

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นางโสภิดา สุขจรุง 2.นางมณฑา ศรีเทพ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางโสภิดา สุขจรุง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางทรงสมร พิเชียรโสภณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 18

1. ชื่อโครงการ :
4.2 .โครงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก เขตสุขภาพที่ 12

2. ยุทธศาสตร์ :
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
12) ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
กลุ่มวัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (4)1.4 ควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
5.2 โครงการสำคัญ 1.โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อได้องค์ความรู้การดำเนินงาน ควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในประชากรกลุ่มเสี่ยงในเขต 12

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ความรอบรู้ทางสุขภาพ "สาวไทยแก้มแดง" ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 100 คน
2.จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก กระป๋องละ 1,000 เม็ดจำนวน 10 กระป๋อง 1 รายการ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ความรอบรู้ทางสุขภาพ "สาวไทยแก้มแดง" ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 2.จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 2.จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก 1 รายการ/ชิ้น 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 2,000.00
2 1. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ความรอบรู้ทางสุขภาพ "สาวไทยแก้มแดง" ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 100 คน 14 ก.พ. 2562 - 14 ก.พ. 2562 35,800.00
รวมเป็นเงิน 37,800.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
37,800.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ม.ค. 2562 - 14 ก.พ. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขต 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.บุคลากรสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางประชาชนกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และหญิงวัยเจริญพันธุ์ในพื้นที่เป้าหมาย 2.ยาวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิกกระป๋องละ1000 เม็ด

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นางโสภิดา สุขจรุง 2.นางมณฑา ศรีเทพ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางโสภิดา สุขจรุง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางทรงสมร พิเชียรโสภณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 19

1. ชื่อโครงการ :
4.3 .โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

2. ยุทธศาสตร์ :
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
12) ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
กลุ่มวัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (5)1.5 สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
5.2 โครงการสำคัญ 1.โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อช่วยหญิงไทยพ้นภัยมะเร็งเต้านม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.สุ่ม สำรวจประเมินสถานการณ์พฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเอง 400 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.สุ่ม สำรวจประเมินสถานการณ์พฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเอง

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1.สุ่ม สำรวจประเมินสถานการณ์พฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเอง 400 คน 1 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562 52,600.00
รวมเป็นเงิน 52,600.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
52,600.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขต 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
สตรีไทยอายุ 30-70 ปี ในพื้นที่4 จังหวัดเขต 12

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
.นางโสภิดา สุขจรุง 2.นางมณฑา ศรีเทพ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางโสภิดา สุขจรุง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางทรงสมร พิเชียรโสภณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 20

1. ชื่อโครงการ :
4.4 โครงการวัยทำงานศตรวรรษที่ 21 หุ่นดี สุขภาพดี เขตสุขภาพที่ 12

2. ยุทธศาสตร์ :
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
11) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

4. cluster :
กลุ่มวัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (23)9.1 ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานระดับเขต เน้นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง
5.2 โครงการสำคัญ 9. โครงการวัยทำงานศตวรรษที่ 21 หุ่นดี สุขภาพดี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 7) เสริมสร้างทักษะในชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน 2.เพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย Health eating Active Living และ Environmental health ในองค์กรภาครัฐ เอกชน และชุมชน 3.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และรูปแบบการสื่อสารสาธารณะที่เหมาะสมในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 100 คน
2.เยี่ยมติดตามความก้าวหน้า และประเมินรับรองมาตรฐานคลินิก DPAC และองค์กร/ชุมชนไร้พุง 7 จังหวัด
3.ประชุมชี้แจงการสำรวจพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน เขตสุขภาพที่12 และติดตามการสำรวจฯในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความสำเร็จการดำเนินงานและนวัตกรรม "ลดอ้วน ลดโรค" 2.เยี่ยมติดตามความก้าวหน้า และประเมินรับรองมาตรฐานคลินิก DPAC และองค์กร/ชุมชนไร้พุง 3.ประชุมชี้แจงการสำรวจพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน เขตสุขภาพที่12 และติดตามการสำรวจฯในพื้นที่รับผิดชอบ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 2.เยี่ยมติดตามความก้าวหน้า และประเมินรับรองมาตรฐานคลินิก DPAC และองค์กร/ชุมชนไร้พุง 7 จังหวัด 1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562 56,800.00
2 3.ประชุมชี้แจงการสำรวจพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน เขตสุขภาพที่12 และติดตามการสำรวจฯในพื้นที่รับผิดชอบ 80 คน 3 ธ.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 100,600.00
3 1.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความสำเร็จการดำเนินงานและนวัตกรรม "ลดอ้วน ลดโรค" 100 คน 18 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561 233,200.00
รวมเป็นเงิน 390,600.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
390,600.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
3 ธ.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขต 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.บุคลากรสาธารณสุข/อสม./เครือข่ายองค์กร/ชุมชน/อปท./ประชาชทั่วไป 2.คลินิก DPAC ในสถานบริการทุกระดับ และองค์กร/ชุมชนไร้พุงในพื้นที่เขต 12 3.บุคลากรผู้รับผิดชอบงานส่งเสริม และงานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด-ระดับอำเภอ ประชาชนชาย-หญิง อายุ15-59 ปี ในพื้นที่ 7 จังหวัด

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นางโสภิดา สุขจรุง 2.นายอนันต์ แสงกาลอ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางโสภิดา สุขจรุง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางทรงสมร พิเชียรโสภณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 21

1. ชื่อโครงการ :
4.5 .โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลายเตรียมตัวก่อนสูงอายุ (Pre-Aging)

2. ยุทธศาสตร์ :
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
12) ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
กลุ่มวัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (24)9.2 ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลาย เตรียมตัวก่อนสูงอายุ
5.2 โครงการสำคัญ 9. โครงการวัยทำงานศตวรรษที่ 21 หุ่นดี สุขภาพดี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลายเตรียมตัวก่อนสูงอายุ (Pre-Aging) 2.เพื่อสร้างแกนนำ สนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ Pre-Aging ของภาคีเครือข่าย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.แกนนำสุขภาพในสถานประกอบการและบุคลากรสาธารณสุข ได้รับการพัฒนา 60 คน
2..เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามความก้าวหน้า และสนับสนุนการดำเนินงานสถานประกอบการนำร่องการส่งเสริมสุขภาพ Pre-Aging ในจังหวัดสงขลา 10 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.พัฒนาความรอบรู้ในสถานประกอบการ(Health Literate Workplace) ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลายเตรียมตัวก่อนสูงอายุ (Pre-Aging) 2.เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามความก้าวหน้า และสนับสนุนการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 2.เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามความก้าวหน้า และสนับสนุนการดำเนินงาน 10 แห่ง 1 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 38,800.00
2 1.พัฒนาความรอบรู้ในสถานประกอบการ(Health Literate Workplace) ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลายเตรียมตัวก่อนสูงอายุ (Pre-Aging) 60 คน 21 พ.ย. 2561 - 21 พ.ย. 2561 72,000.00
รวมเป็นเงิน 110,800.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
110,800.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
21 พ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขต 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.แกนนำสุขภาพในสถานประกอบการและบุคลากรสาธารณสุข 2.สถานประกอบการนำร่องการส่งเสริมสุขภาพ Pre-Aging ในจังหวัดสงขลา

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นางโสภิดา สุขจรุง 2.นายอนันต์ แสงกาลอ 3.นส.รัชนุช เพิ่มพูนมหาศาล"

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางโสภิดา สุขจรุง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางทรงสมร พิเชียรโสภณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 22

1. ชื่อโครงการ :
1.1 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิตเขต 12

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
1) อัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

4. cluster :
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (8)2.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต
5.2 โครงการสำคัญ 2.โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 7) เสริมสร้างทักษะในชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาแนวทางการประเมินผลการดำเนินนงานมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิตเขต12 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนามหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต 21 ตำบล
2.ตำบลเป้าหมายได้รับการเยี่ยมเสริมพลัง 21 ตำบล
3.บุคลากร Cluster แม่และเด็ก ศอ. 12 และเครือข่ายจังหวัดยะลา ในปรับระบบคุณภาพบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก และการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ได้รับการพัฒนาศักยาภาพ 130 ครั้ง/คน
4.เด็ก 0-2 ปี มีพัฒนาการสมวัย มากกว่า 85 ร้อยละ
5.หญิงตั้งครรภ์ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ 75 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.จัดประชุมจัดทำคู่มือแนวทางการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต 2. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต,การดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่,สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร Cluster แม่และเด็ก ศอ. 12 และเครือข่ายจังหวัดยะลา ในปรับระบบคุณภาพบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก และการขับเคลื่อนงานในพื้นที่

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 2. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต,การดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่,สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 21 ตำบล 1 ม.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 60,000.00
2 1.จัดประชุมจัดทำคู่มือแนวทางการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต 40 คน 17 ธ.ค. 2561 - 18 ธ.ค. 2561 120,000.00
3 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร Cluster แม่และเด็ก ศอ. 12 และเครือข่ายจังหวัดยะลา ในปรับระบบคุณภาพบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก และการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ 130 คน 17 มิ.ย. 2562 - 18 มิ.ย. 2562 27,140.00
รวมเป็นเงิน 207,140.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
207,140.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
17 ธ.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
เขตสุขภาพที่ 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. - ผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็ก - ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง -คณะกรรมการเด็กปฐมวัย - ครูผู้ดูแลเด็ก 2. ตำบลพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต 3. บุคลากรบุคลากร Cluster แม่และเด็ก ศอ. 12 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.จาก รพ.สต.สะเตงนอก และบุดี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางทรงสมร พิเชียรโสภณ นางกนกพร นาคปาน นางสาวศิริพรรณ กุลดี

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางกนกพร นาคปาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางทรงสมร พิเชียรโสภณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 23

1. ชื่อโครงการ :
1.2 โครงการพัฒนาศูนย์เด็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

4. cluster :
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (11)3.2 ขับเคลื่อนการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
5.2 โครงการสำคัญ 3.โครงการเตรียมความพร้อมเด็กอายุ 2-5 ปี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 7) เสริมสร้างทักษะในชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็กเขต 12 ในการดูแลสุขภาพเด้กแบบองค์รวม 2. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เครือข่ายครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ผู้ดำเนินการ ได้รับการฟื้นฟูความรู้การดูแลเด็กแบบองค์รวม 70 คน
2.รับรองมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการเขต 12 และการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต 21 ตำบล
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมฟื้นฟูความรู้การดูแลเด็กแบบองค์รวมให้แก่เครือข่ายครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 2. รับรองมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการเขต 12 และการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 2. รับรองมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการเขต 12 และการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต 21 ตำบล 1 ม.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 70,000.00
2 1. ประชุมฟื้นฟูความรู้การดูแลเด็กแบบองค์รวมให้แก่เครือข่ายครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 70 คน 19 ก.พ. 2562 - 20 ก.พ. 2562 200,000.00
รวมเป็นเงิน 270,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
270,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ม.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. ครูผู้ดูแลเด็ก 30 คน 2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 20 คน 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คน 4. วิทยากร และผู้จัดการประชุม 10 คน 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 21 แห่ง 2. ตำบลมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิค 3. โรงเรียนพ่อแม่ในคลินิก ANC WCC และ ศพด.

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นส.ศิริพรรณ กุลดี นางทรงสมร พิเชียรโสภณ นางกนกพร นาคปาน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นส.ศิริพรรณ กุลดี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางทรงสมร พิเชียรโสภณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 24

1. ชื่อโครงการ :
1.3 โครงการพัฒนารูปแบบ บริการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
4) ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

4. cluster :
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (10)3.1 Health literate สร้าง “Smart Parents To Smart kids”
5.2 โครงการสำคัญ 3.โครงการเตรียมความพร้อมเด็กอายุ 2-5 ปี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 7) เสริมสร้างทักษะในชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ 2.พัฒนาบุคลากรให่มีทักษาด้านการสื่อสารแก่ผู้ปกครอง -3

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ถอดบทเรียนการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ 1 เรื่อง
2.แนวทางพัฒนารูปแบบโรงเรียนพ่อแม่ 1 รูปแบบ
3.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบงาน แม่ และ เด็กปฐมวัย ระดับจังหวัด คลินิกฝากครรภ์ (ANC) คลินิกสุขภาพเด็กดี (WCC ได้รับความรู้กระบวนการ BBL ในรร.พ่อแม่ 60 คน
4.ชุดความรู้ด้านสุขภาพ 1 ชุด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ถอดบทเรียนการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ 2 ประชุมเพื่อจัดทำแนวทางพัฒนารูปแบบโรงเรียนพ่อแม่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้โดยใช้กระบวนการBBLใน รร.พ่อแม่

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1. ถอดบทเรียนการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 9,000.00
2 2 ประชุมเพื่อจัดทำแนวทางพัฒนารูปแบบโรงเรียนพ่อแม่ 1 ครั้ง 20 ม.ค. 2562 - 20 ม.ค. 2562 0.00
3 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้โดยใช้กระบวนการBBLใน รร.พ่อแม่ 60 คน 11 ก.พ. 2562 - 12 ก.พ. 2562 160,000.00
รวมเป็นเงิน 169,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
169,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2561 - 12 ก.พ. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัด ในเขต 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. ผู้รับผิดชอบ รรพ่อแม่ ในคลินิกฝากครรภ์/เด็กดี 2 จังหวัด 2. แพทย์ เจ้าหน้าที่ ANC wbc และนักวิชาการ 3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบงาน แม่ และ เด็กปฐมวัย ระดับจังหวัด คลินิกฝากครรภ์ (ANC) คลินิกสุขภาพเด็กดี (WCC) จำนวน 60 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
"นางทรงสมร พิเชียรโสภณ นางกนกพร นาคปาน นส.ศิริพรรณ กุลดี "

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางทรงสมร พิเชียรโสภณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางทรงสมร พิเชียรโสภณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 25

1. ชื่อโครงการ :
1.4 พัฒนาแนวทางระบบการเฝ้าระวังติดตามแลก เปลี่ยนเรียนรู้เสริมพลังมาตร ฐานเครือข่ายแม่และเด็ก ในเขต12

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
1) อัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)

4. cluster :
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
กลุ่มวัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (7)2.1 ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อสร้างแม่ลูกคุณภาพ(4)1.4 ควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
5.2 โครงการสำคัญ 1.โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 7) เสริมสร้างทักษะในชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1. 1พัฒนาระบบบริการในการคัดกรองความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด 1.2.พัฒนาฐานข้อมูลคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 30 1.3.เพื่อลดอัตราหญิงคลอดเสี่ยงต่อการเกิดPPH และPIH] ร้อยละ30 1.4. เพื่อให้อัตรามารดาตายเหลือ ลดลงเหลือ 20:แสนการเกิดมีชีพ 1.5เพื่อพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขและคุณภาพบริการให้ได้ตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก (กับโรงพยาบาลศูนย์ที่ผ่านการรับรองครบ 3 ปี ) 1.6เพื่อพัฒนาเครือข่ายและระบบคุณภาพอนามัยและเด็กการรับรอง(PNC)Provicecail network Accreditพร้อมกับสรพ. 1.7 ติดตามระบบบริการและการจัดการ ในการนำCPGไปใช้ตามมาตรฐานนิงานสร้างเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และระบบเครือข่ายชุมชนและ(preterm. ,Down.,Pnc).

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.จัดประชุมMCH Boardระดับเขต 3 ครั้ง
2.อัตราส่วนการตายของมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 30 ร้อยละ
3.บุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยว ข้องและผู้ดำเนินการเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2ครั้ง 160 คน
4.ติดตามรับรองประเมิน PNC 2 จังหวัด
5..เยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงาน เพื่อนำCPG ไปใช้ตามมาตรฐาน (Preteam, Down Sydrom, PNC ) 7 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.จัดประชุมMCH Boardระดับเขต 2 .ประชุมวิเคราะห์การตายของมารดา ระดับเขต 3.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ามรับรองประเมิน PNC 5.เยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงาน เพื่อนำCPG ไปใช้ตามมาตรฐาน (Preteam, Down Sydrom, PNC )

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 3.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 ครั้ง/คน 1 มี.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 214,360.00
2 4. ติดตามรับรองประเมิน PNC 2 จังหวัด 30 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 12,100.00
3 1.จัดประชุมMCH Boardระดับเขต 3 ครั้ง/คน 1 ธ.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 21,000.00
4 2 .ประชุมวิเคราะห์การตายของมารดา ระดับเขต 3 ครั้ง/คน 1 พ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2562 21,000.00
5 5.เยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงาน เพื่อนำCPG ไปใช้ตามมาตรฐาน (Preteam, Down Sydrom, PNC ) 7 จังหวัด 1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562 60,000.00
รวมเป็นเงิน 328,460.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
328,460.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขต 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.คณะกรรมการMCH Boardระดับเขต เขต 2.คณะกรรมการวิเคราะห์มารดาตาย และจนท.ที่เกี่ยวข้องกับ Marternal dead 3.โรงพยาบาลศูนย์ ยะลา และโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ 4.เครือขาย แม่และเด็กจังหวัดนราธิวาส และยะลา 5.คณะกรรมการpreterm. ,Down.,Pnc

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
"นางเริงฤทัย หลีเส็น Email: neabigbike@hotmail.com โทร. 085-8941540"

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางเริงฤทัย หลีเส็น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางทรงสมร พิเชียรโสภณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 26

1. ชื่อโครงการ :
1.5 โครงการพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนพระราชบัญญํติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทากและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
1) อัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)

4. cluster :
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (9)2.3 ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
5.2 โครงการสำคัญ 2.โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 7) เสริมสร้างทักษะในชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อกำหนดรูปแบบการขับเคลื่อนพระราชบัญญํติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทากและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรสาธารณสุข(มิสนมแม่,แพทย์,พยาบาลเข้าร่วม.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนแกนนำวิทยากรระดับเขตและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 40 คน
2.บุคลากรสาธารณสุข,เครือข่าย (โรงเรียน,อบต,แรงงาน,พม.)ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและเครือข่ายเฝ้าระวังพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 80 คน
3.มีพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีคววามรู้และทักษะรวมถึงมีระบบติดตามเฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกแลเด็กเล็ก พ.ศ.2560 150 คน
4.หน่วยบริการสาธารณสุข ,ร้านค้า,สถานประกอบการตรวจเยี่ยมและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 4 ครั้ง
5.รณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเดือนวันแม่แห่งชาติและสัปดาห์นมแม่โลก 1 เรื่อง
6.เก็บข้อมูลโดย Google From/Google From ๓ จังหวัดชายแดนใต้ โดย Digtat Transformation 3 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนแกนนำวิทยากรระดับเขตและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและเครือข่ายเฝ้าระวังพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพพักงานเจ้าหน้าที่พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกแลเด็กเล็ก 4. ตรวจเยี่ยมและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 5. รณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเดือนวันแม่แห่งชาติและสัปดาห์นมแม่โลก 6. เก็บข้อมูลโดย - Google From - Focus Group (๓ จังหวัดชายแดนใต้)

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 5. รณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเดือนวันแม่แห่งชาติและสัปดาห์นมแม่โลก 1 เรื่อง 8 เม.ย. 2562 - 15 ส.ค. 2562 22,000.00
2 6.เก็บข้อมูล โดย Google From และ Focus Group (3 จชต) 3 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2562 20,000.00
3 4. ตรวจเยี่ยมและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 18,720.00
4 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนแกนนำวิทยากรระดับเขตและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 40 คน 25 ก.ย. 2561 - 26 ต.ค. 2561 80,520.00
5 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและเครือข่ายเฝ้าระวังพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 80 คน 26 พ.ย. 2561 - 27 พ.ย. 2561 82,740.00
6 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพพักงานเจ้าหน้าที่พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกแลเด็กเล็ก 150 คน 1 ก.พ. 2562 - 2 ก.พ. 2562 90,600.00
รวมเป็นเงิน 314,580.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
314,580.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
25 ก.ย. 2561 - 15 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัด ในเขต 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.บุคลากรสาธารณสุข(มิสนมแม่,แพทย์,พยาบาล) 2.บุคลากรสาธารณสุข,เครือข่าย (โรงเรียน,อบต,แรงงาน,พม.) 3.พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการแต่งตั้ง 7 จังหวัด 4.หน่วยบริการสาธารณสุข ,ร้านค้า,สถานประกอบการ 5.บุคลากรสาธารณสุข,ประชาชนทั่วไป,หญิงตั้งครรภ์,มารดาให้นมบุตร 6.บุคลากรสาธารณสุข,ประชาชนทั่วไป,หญิงตั้งครรภ์,มารดาให้นมบุตร

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางถรรศนา เจริญไว

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางถรรศนา เจริญไว

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางทรงสมร พเชียรโสภณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 27

1. ชื่อโครงการ :
2.1 โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School : HLS)

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
6) ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (12)4.1 ยกระดับการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ(HPS) ด้วยกระบวนการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
5.2 โครงการสำคัญ 4.โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School : HLS)

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 7) เสริมสร้างทักษะในชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายแนวทางการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS) สู่การพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน สูงดี สมส่วน แข็งแรงและฉลาด

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School) 27 แห่ง
2.จัดกิจกรรมสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดย Digital Transformation 1 ครั้ง
3.จำนวน โรงเรียนที่ได้รับการเยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ และติดตามงาน 20 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS) สู่การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน แข็งแรง และฉลาด 2. จัดกิจกรรมสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพ 3.เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศและติดตามงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 2. จัดกิจกรรมสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพ 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562 30,000.00
2 3.เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศและติดตามงาน 20 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 130,000.00
3 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS) สู่การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน แข็งแรง และฉลาด " 95 คน 13 ธ.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561 275,000.00
รวมเป็นเงิน 435,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
435,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขต 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.บุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย 2.ผู้รับผิดชอบงานจากเขตพื้นที่การศึกษา/มัธยมศึกษา 3. บุคลากรจากศูนย์อนามัยที่ 12 และผู้ดำเนินการรวมทั้งสิ้น 95 คน" 2.วัยเรียนและวัยรุ่น ในจ.ยะลา 3.โรงเรียน ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นส.ศิริลักษณ์ เชี่ยวชาญ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นส.ศิริลักษณ์ เชี่ยวชาญ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางทรงสมร พิเชียรโสภณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 28

1. ชื่อโครงการ :
2.2 โครงการ Family & community care for Smart Child 4.0

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
6) ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ
10) ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วน และอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (17)5.3 เสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่าย
5.2 โครงการสำคัญ 5.โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน แข็งแรง และฉลาด

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 7) เสริมสร้างทักษะในชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายแนวทางการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS) สู่การพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน สูงดี สมส่วน แข็งแรงและฉลาด

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เด็กวัยเรียน วัยรุ่น ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ สูงดีส่วมส่วน แข็งแรง และฉลาด 100 คน
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ โรงเรียน ชุมชน สู่วัยเรียนสูงดี สมส่วน 100 คน
3. ประชุมจัดทำนวัตกรรมส่งเสรืมสุขภาพวัยเรียนตามวิถีมุสลิม 2 ครั้ง 40 คน
4.ผลิตนวัตกรรมส่งเสรืมสุขภาพวัยเรียนตามวิถีมุสลิม 2 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและแผนงานการดำเนินงานวัยเรียน วัยรุ่น สูงดี สมส่วนในระดับชุมชน 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ โรงเรียน ชุมชน สู่วัยเรียนสูงดี สมส่วน 3.จัดทำนวัตกรรม ส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน 3.1 ประชุมจัดทำนวัตกรรมส่งเสรืมสุขภาพวัยเรียนตามวิถีมุสลิม 3.2 ผลิตนวัตกรรมส่งเสรืมสุขภาพวัยเรียนตามวิถีมุสลิม 4.พัฒนาระบบเฝ้าระวังและฐานข้อมูลร่วมระหว่างฝ่ายสาธารณสุขและฝ่ายการศึกษา

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 3.2 ผลิตนวัตกรรมส่งเสรืมสุขภาพวัยเรียนตามวิถีมุสลิม 1 เรื่อง 1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562 30,000.00
2 4.พัฒนาระบบเฝ้าระวังและฐานข้อมูลร่วมระหว่างฝ่ายสาธารณสุขและฝ่ายการศึกษา 1 ชุด 1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562 0.00
3 3.1 ประชุมจัดทำนวัตกรรมส่งเสรืมสุขภาพวัยเรียนตามวิถีมุสลิม 2 ครั้ง/คน 1 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 12,000.00
4 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและแผนงานการดำเนินงานวัยเรียน วัยรุ่น สูงดี สมส่วนในระดับชุมชน 100 คน 14 ม.ค. 2562 - 15 ม.ค. 2562 50,000.00
5 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ โรงเรียน ชุมชน สู่วัยเรียนสูงดี สมส่วน 100 คน 29 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 150,000.00
รวมเป็นเงิน 242,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
242,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัด ในเขต 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1ผู้นำชุมชน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง บุคลากรสาธารณสุข 2.ผู้นำชุมชน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง บุคลากรสาธารณสุข 3.1 บุคลากรครู- บุคลากรสาธารณสุข- นักวิชาการศาสนา" 3.2 Motion Graphic ส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน ตามวิถีมุสลิม นวัตกรรมสุขภาพวัยเรียน 4.บุคลากรสาธารณสุข บุคลากรทางการศึกษา

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นส.ศิริลักษณ์ เชี่ยวชาญ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นส.ศิริลักษณ์ เชี่ยวชาญ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางทรสมร พิเชียรโสภณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 29

1. ชื่อโครงการ :
2.3 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริฯ

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
6) ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (1)1.1 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5.2 โครงการสำคัญ 1.โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งพึงตนเองได้ และพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ประชุมจัดทำนวัตกรรม ส่งเสริม/ป้องกันสุขภาพวัยเรียนและอนามัยสิ่งแวดล้อม 25 คน
2.พัฒนา และผลิตนวัตกรรม การส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน 2 รายการ
3.ภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาการดูแลส่งเสริมโภชนาการสุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมในถิ่นทุรกันดาร (กพด) 30 แห่ง
4.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักภาพการใช้นวัตกรรมสุขภาพระดับโรงเรียนและชุมชน 1 แห่ง 30 คน
5.เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนกพด.(เอกชนสอนศาสนาอิสลาม /ตชด./สพฐ)'- จำนวน 8 ครั้ง 8 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.จัดทำนวัตกรรม ส่งเสริม/ป้องกันสุขภาพวัยเรียนและอนามัยสิ่งแวดล้อม 1.1 ประชุมจัดทำนวัตกรรม ส่งเสริม/ป้องกันสุขภาพวัยเรียนและอนามัยสิ่งแวดล้อม 1.2 พัฒนา และผลิตนวัตกรรม การส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมโภชนาการ คัดกรองเฝ้าระวัง และสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักภาพการใช้นวัตกรรมสุขภาพระดับโรงเรียนและชุมชน 4. เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศติดตามการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1.2 พัฒนา และผลิตนวัตกรรม การส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน 2 รายการ/ชิ้น 1 พ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 50,000.00
2 4. เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศติดตามการดำเนินงาน 8 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 20,000.00
3 1.1 ประชุมจัดทำนวัตกรรม ส่งเสริม/ป้องกันสุขภาพวัยเรียนและอนามัยสิ่งแวดล้อม 25 คน 26 พ.ย. 2561 - 26 พ.ย. 2561 8,000.00
4 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักภาพการใช้นวัตกรรมสุขภาพระดับโรงเรียนและชุมชน 30 คน 28 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 20,000.00
5 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมโภชนาการ คัดกรองเฝ้าระวัง และสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร 50 คน 25 ธ.ค. 2561 - 25 ธ.ค. 2561 80,000.00
รวมเป็นเงิน 178,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
178,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่ในโครงการพระราชดำริ จังหวัดสงขลา

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.1 บุคลากรครู - บุคลากรสาธารณสุข - ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง" 1.2 เครื่องกรองน้ำอย่างง่าย - ชุดบ่อดักไขมัน 2.บุคลากรครู และสาธารณสุขในพื้นที่ โรงเรียนกพด.(เอกชนสอนศาสนาอิสลาม /ตชด./สพฐ) 3. ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง บุคลากรครู นักเรียนโรงเรียนตชด. 4.โรงเรียนกพด.(เอกชนสอนศาสนาอิสลาม /ตชด./สพฐ)

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นส.ศิริลักษณ์ เชี่ยวชาญ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นส.ศิริลักษณ์ เชี่ยวชาญ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางทรงสมร พิเชียรโสภณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 30

1. ชื่อโครงการ :
3.1 โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ2559 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 12

2. ยุทธศาสตร์ :
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
7) อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น (ขับเคลื่อน พรบ.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (19)7.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
5.2 โครงการสำคัญ 7.โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 2.เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 3.ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ฯ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.คณะอนุกรรมการ 7 จังหวัด มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด 7 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1.ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด 14 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 15 ก.ย. 2562 416,220.00
รวมเป็นเงิน 416,220.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
416,220.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 15 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัด ในเขต 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
"1.อนุกรรมการฯ 7 จังหวัดๆ 23 คน (จัดประชุมจังหวัดละ 2 ครั้ง) 2. ผู้รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 4 คน 3.ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 1 คน"

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวณัฐณิชา ชจรเดชชัยยง

19. ผู้เสนอโครงการ :
"นางสาวณัฐณิชา ชจรเดชชัยยง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางทรงสมร พิเชียรโสภณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 31

1. ชื่อโครงการ :
3.2 โครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ปี2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
7) อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น (ขับเคลื่อน พรบ.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (20)7.2 ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและสร้างเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน
5.2 โครงการสำคัญ 7.โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อส่งเสริมดารจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสหรับวัยรุ่นและเยาวชน 2.เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 3.เพื่อส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านการประเมินรับรองตามมาตรฐาน YFHS ร้อยละ 90 (สะสม) 90 ร้อยละ
2.อำเภอป่านการประเมินรับรองตามมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ (สะสม) 90 ร้อยละ
3.สนับสนุนและร่วมกับ อปทในการป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่น 7 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS (ฉบับบูรณาการ) สำหรับโรงพยาบาลที่ยังไม่ผ่านการรับรอง และประเมินอำเภอมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1. ประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS (ฉบับบูรณาการ) สำหรับโรงพยาบาลที่ยังไม่ผ่านการรับรอง และประเมินอำเภอมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 7 จังหวัด 1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562 85,600.00
รวมเป็นเงิน 85,600.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
85,600.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขต 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ยังไม่ผ่านการประเมิน อย่างน้อย 15 แห่ง 2.ภาคีเครือข่ายอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ที่ยังไม่ผ่านการประเมิน อย่างน้อย 18 อำเภอ 3.2. ผู้รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 7 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวณัฐณิชา ชจรเดชชัยยง

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวณัฐณิชา ชจรเดชชัยยง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางทรงสมร พิเชียรโสภณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 32

1. ชื่อโครงการ :
3.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น เขตบริการสุขภาพที่ 12

2. ยุทธศาสตร์ :
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
9) ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุ น้อยกว่า 20 ปี

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น (ขับเคลื่อน พรบ.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (20)7.2 ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและสร้างเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน
5.2 โครงการสำคัญ 7.โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของภาคีเครือข่าย 2.เพื่อเสริมพลังให้แก่ภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก่ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ภาคีเครือข่าย โรงพยาบาล และอำเภอ เข้าร่วมการดำเนินงานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 54 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1.จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 1 ครั้ง/คน 26 พ.ย. 2561 - 27 พ.ย. 2561 152,000.00
รวมเป็นเงิน 152,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
152,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
26 พ.ย. 2561 - 27 พ.ย. 2561

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัด ในเขต 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.โรงพยาบาลที่ยังไม่ผ่าน YFHS 22 แห่ง 2.อำเภอที่ยังไม่ผ่านอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 25 แห่ง 3.สสจ. 7 คน 5.วิทยากรจาก อปท. รร รพ.ส่วนกลาง 6 คน 6.ศูนย์อนามัย 8 คน รวม 68 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวณัฐณิชา ขจรเดชชัยยง

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวณัฐณิชา ขจรเดชชัยยง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางทรงสมร พิเชียรโสภณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 33

1. ชื่อโครงการ :
5.1 โครงการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 12

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (29)10.1 พัฒนาระบบ Pre – Ageing เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ
5.2 โครงการสำคัญ 10.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 7) เสริมสร้างทักษะในชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อประเมิน คัดกรองสุขภาพ และภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ 2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนาทักษะกาย ใจ ในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง 3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และ ป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ 4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมโดยครอบครัว ชุมชน "

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ข้อมูลสถานการณ์ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับภาวะหกล้ม สมองเสื่อม ซึมเศร้า โภชนาการและทันตสุขภาพ 0 ชุด
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ป้องกันภาวะสมองเสื่อม 158 คน
3. ผลิตและเผยแพร่ สื่อความรู้, นวัตกรรม โดย Digital Transformation 2 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1) ทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ป้องกันภาวะสมองเสื่อม 3) ผลิตและเผยแพร่ สื่อความรู้, นวัตกรรม การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ"

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1) ทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ 1 ชุด 3 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.00
2 3) ผลิตและเผยแพร่ สื่อความรู้, นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ" 2 เรื่อง 1 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 40,000.00
3 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ป้องกันภาวะสมองเสื่อม 158 คน 6 ก.พ. 2562 - 7 ก.พ. 2562 300,000.00
รวมเป็นเงิน 340,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
340,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัด ในเขต 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1) สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด ,แกนนำชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 2) ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล พื้นที่ 7 จังหวัด 3) บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 12 วิทยากรและผู้ดำเนินการ " "1) สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด ,แกนนำชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 2) ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล พื้นที่ 7 จังหวัด 3) บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 12 วิทยากรและผู้ดำเนินการ " เขตสุขภาพที่ 12

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นส.นวพร เตโช นายเฉลิมวุฒิ จันทรสวัสดิ์"

19. ผู้เสนอโครงการ :
นส.นวพร เตโช

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางทรงสมร พิเชียรโสภณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 34

1. ชื่อโครงการ :
5.2 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะพระสงฆ์และผู้นำศาสนา เขตสุขภาพที่ 12

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (32)11.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะและพระคิลานุปัฎฐาก
5.2 โครงการสำคัญ 11.โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 7) เสริมสร้างทักษะในชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ผ่านธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ และพัฒนาวัดเป็นวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Temple) 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ ตามหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครสาธารณสุขประจำวัด : อสว)

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรสาธารณสุข พระสงฆ์และผู้นำศาสนา เข้าร่วมรับฟังแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ 50 คน
2.ข้อมูลสถานการณ์ภาวะสุขภาพพระสงฆ์ ข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ 1 ชุด
3.บุคลากรสาธารณสุข พระสงฆ์/ผู้นำศาสนาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 ได้รับการพัฒนาศํกยภาพ 50 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1) จัดประชุมแนวทางการขับเคลื่อนพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ผ่านธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ และพัฒนาวัดเป็นวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Literate Temple) 2) ทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์ภาวะสุขภาพพระสงฆ์ วัดส่เสริมสุขภาพในพื้นที่ 3) จัดอบรมพระสงฆ์ และผู้นำศาสนาหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (อสว)

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 2) ทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์ภาวะสุขภาพพระสงฆ์ วัดส่เสริมสุขภาพในพื้นที่ 1 ชุด 1 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562 0.00
2 1) จัดประชุมแนวทางการขับเคลื่อนพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ผ่านธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ และพัฒนาวัดเป็นวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Literate Temple) 50 คน 28 พ.ย. 2561 - 28 พ.ย. 2561 40,000.00
3 3) จัดอบรมพระสงฆ์ และผู้นำศาสนาหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (อสว) 50 คน 21 ม.ค. 2562 - 22 ม.ค. 2562 170,000.00
รวมเป็นเงิน 210,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
210,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขต 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1) บุคลากรสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานระดับตำบล จังหวัด พระสงฆ์/ผู้นำศาสนา ในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 12 " 2.) พระสงฆ์/ผู้นำศาสนาในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 12 บุคลากรสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานระดับตำบล อำเภอ วิทยากร,บุคลากรศูนย์ฯ" 3) พระสงฆ์/ผู้นำศาสนาในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 12 บุคลากรสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานระดับตำบล อำเภอ 2) วิทยากร,บุคลากรศูนย์ฯ"

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นส.นวพร เตโช 2.นายเฉลิมวุฒิ จันทรสวัสดิ์"

19. ผู้เสนอโครงการ :
นส.นวพร เตโช

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางทรงสมร พิเชียรโสภณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 35

1. ชื่อโครงการ :
5.3 โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
14) ร้อยละของผู้สูงอายุ (60-74 ปี) มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ และ 4 คู่สบ

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (39)13.2 พัฒนานวัตกรรม บริการเพื่อการดูแลช่องปากแบบครบวงจรในจังหวัดต้นแบบในประเด็นปัญหาสำคัญ
5.2 โครงการสำคัญ 13.โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี 2562

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
"1. เพื่อให้กลุ่ม เป้าหมายดูแลช่องปากได้ด้วยตนเอง เข้าถึงสื่อ ความรู้เพื่อการดูแลตนเอง ทั้งกลุ่มก่อนสูงอายุ /ช่วยเหลือตนเองได้ และไม่ได้ 2. เพื่อให้กลุ่ม เป้าหมาย เข้าถึง นวัตกรรมบริการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากแบบผสมผสานเพิ่มขึ้น 3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมบริการ นวัตกรรมสนับสนุน และการบูรณาการกับการดูแลสุขภาพด้านอื่นๆแบบผสมผสานเพิ่มขึ้น"

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ทันตบุคลากร อาสาสมัครภาคประชาชน (อสม. Care giver) ได้รับการพัฒนาศํกยภาพ 150 คน
2.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว 384 คน
3.พื้นที่ที่มีการดำเนินงานตำบล LTC ได้รับการเยี่ยมเสริมพลัง จำนวน 7 แห่ง
4.มีสื่อ หรือผลงานการเผยแพร่นวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 7 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1) ประชุมพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร อาสาสมัครภาคประชาชน (อสม. Care giver)เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมบริการคุณภาพในพื้นที่ 2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว 3) นิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดูแลสุขภาพผู้สูง อายุระยะยาวและทันตสุขภาพผู้สูงอายุผู้สูงอายุพื้นที่ 7 จังหวัด 4) ผลิตและเผยแพร่ ผลงานเด่น/นวตกรรม การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care)และวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในระดับพื้นที่

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 3) นิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดูแลสุขภาพผู้สูง อายุระยะยาวและทันตสุขภาพผู้สูงอายุผู้สูงอายุพื้นที่ 7 จังหวัด 7 แห่ง 1 ม.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 30,000.00
2 4) ผลิตและเผยแพร่ ผลงานเด่น/นวตกรรม การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care)และวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ 7 เรื่อง 1 ม.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 40,000.00
3 1) ประชุมพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร อาสาสมัครภาคประชาชน (อสม. Care giver)เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมบริการคุณภาพในพื้นที่ 150 คน 20 ก.พ. 2562 - 21 ก.พ. 2562 200,000.00
4 2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว " 384 คน 2 มิ.ย. 2562 - 3 มิ.ย. 2562 450,000.00
รวมเป็นเงิน 720,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
720,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ม.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขต 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1) ทันตบุคลากร อาสาสมัครภาคประชาชน (อสม. Care giver) 2) วิทยากร,บุคลากรศูนย์" 2) หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด 7จังหวัด 2) ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในเขตสุขภาพที่ 12 2) วิทยากร,บุคลากรศูนย์" 3)พื้นที่ที่มีการดำเนินงานตำบล LTC 4)1) หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 7จังหวัด 2) ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในเขตสุขภาพที่ 12

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นส.นวพร เตโช นายเฉลิมวุฒิ จันทรสวัสดิ์"

19. ผู้เสนอโครงการ :
นส.นวพร เตโช

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางทรงสมร พิเชียรโสภณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 36

1. ชื่อโครงการ :
5.4 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน แบบูรณาการ ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
14) ร้อยละของผู้สูงอายุ (60-74 ปี) มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ และ 4 คู่สบ

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (35)12.1 พัฒนาระบบ Preventive Long Term Care
5.2 โครงการสำคัญ 12.โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ปี 2562

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 8) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Care manager) และ อสม. จิตอาสา อาสาสมัครภาคประชาชน สมาชิกในครอบครัวให้มีความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุตามมาตรฐาน 2) เพื่อพัฒนาการดำเนินงานตำบล Long Term Care 3) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในพื้นที่ 4) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุของภาคีเครือข่ายภาคประชน ชุมชน ท้องถิ่น 5) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปาก 6.พัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต่อการดูแลช่องปากด้วยตนเอง โดยการมีส่วนร่วมภาคปชช. ชุมชนและพัฒนาระบบ กลไกเพื่อสร้างการเข้าถึง นวัตกรรมแบบ ผสมผสาน "

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรสาธารณสุข และผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Care manager) ได้รับอบรมฟื้นฟู 100 คน
2.บุคลากรสาธารณสุขในระดับ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. ได้รับการพัฒนาศักยภาพหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) 50 คน
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารชี้แจงทิศทางและนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย ปี งบประมาณ 2562 145 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1) อบรมฟื้นฟูศักยภาพ Care manager ในระบบ Long Term Care 2) จัดอบรมผู้จัดการระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Care manager) หลักสูตรกรมอนามัย 3) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารชี้แจงทิศทางและนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย ปี งบประมาณ 2562

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 2) จัดอบรมผู้จัดการระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Care manager) หลักสูตรกรมอนามัย 50 คน 12 พ.ย. 2561 - 17 พ.ย. 2561 200,000.00
2 1) อบรมฟื้นฟูศักยภาพ Care manager ในระบบ Long Term Care 100 คน 18 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561 452,000.00
3 3) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารชี้แจงทิศทางและนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย ปี งบประมาณ 2562 145 คน 20 พ.ย. 2561 - 21 พ.ย. 2561 300,000.00
รวมเป็นเงิน 952,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
952,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
12 พ.ย. 2561 - 21 ธ.ค. 2561

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขต 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. บุคลากรสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Care manager) วิทยากร,บุคลากรศูนย์" รวม 100 คน 2. บุคลากรสาธารณสุขในระดับ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. รวม 50 คน 3 บุคลากรรับผิดชอบงานสูงอายุระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล, CM ภาคีเครือข่าย 2) บุคลากรศูนย์ฯ 24 คน 3) จนท.สาธาณรสุขจังหวัด 7 จังหวัดๆละ 9 คน ,วิทยากรและผู้จัด 16 คน" รวม 145 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นส.นวพร เตโช นายเฉลิมวุฒิ จันทรสวัสดิ์"

19. ผู้เสนอโครงการ :
นส.นวพร เตโช

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางทรงสมร พิเชียรโสภณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 37

1. ชื่อโครงการ :
7.1 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
21) คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (65)21.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา สู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0 ) 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ให้มีความรู้ มีทักษะ เรื่องการจัดการความรู้ระบบส่งเสริมสุขภาพ (Happen Scoring)

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากร .ศอ.12 ยะลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 60 คน
2.บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 12 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจึดการความรู้ระบบส่งเสริมสุขภาพ (Happen Scoring) 18 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมให้ความรู้จัดทำแผนพัฒนาองค์กรและคิดค้นนวัตกรรมโดดเด่นของหน่วยงาน 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบส่งเสริมสุขภาพ (Happen Scoring)

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบส่งเสริมสุขภาพ (Happen Scoring) 18 คน 19 ธ.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561 24,200.00
2 1. ประชุมให้ความรู้จัดทำแผนพัฒนาองค์กรและคิดค้นนวัตกรรมโดดเด่นของหน่วยงาน 60 คน 20 ธ.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561 10,800.00
รวมเป็นเงิน 35,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
35,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
19 ธ.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 12 จำนวน 60 คน 1.บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 12 จำนวน 18 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายพิเชษฐ์ เท่งประกิจ นส.วนิดา สุขขี นส.เสาวคนธ์ ภักดี

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายพิเชษฐ์ เท่งประกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาววนิดา สุขขี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 38

1. ชื่อโครงการ :
7.2 โครงการขับเคลื่อนและผลักดันการทำวิจัยในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
21) คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.

4. cluster :
กลุ่มข้อมูลและจัดการความรู้ และการเฝ้าระวัง (KISS )

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (62)19.3 การขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม
5.2 โครงการสำคัญ 19. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบวิธีวิจัย 2 เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ แนวคิดมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบงานวิจัยได้ 3 เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเป็นต้นแบบหน่วยบริการสาธิตของระบบสุขภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 4 เพื่อให้ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา สามารถผลิตผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานไปยังเวทีต่างๆ สู่ภายนอกได้ "

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เข้าร่วมประชุมฯ 3 ครั้งๆละ 150 คน
2.บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการและมหกรรมวิชาการ 50 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและผลักดันการทำวิจัยในองค์กร 2.จัดประกวดผลงานวิชาการและจัดมหกรรมวิชาการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและผลักดันการทำวิจัยในองค์กร 3 ครั้ง/คน 21 ธ.ค. 2561 - 24 พ.ค. 2562 18,800.00
2 2.จัดประกวดผลงานวิชาการและจัดมหกรรมวิชาการ 50 คน 28 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 11,200.00
รวมเป็นเงิน 30,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
30,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
21 ธ.ค. 2561 - 28 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.บุลากรศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 150 คน (3ครั้งๆละ50คน) 2.บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จำนวน 50 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นส.มุทริกา จินากุล นางรุสนานีย์ ขำนุรักษ์ นส.ภาวินี โภคสินจำรูญ"

19. ผู้เสนอโครงการ :
นส.มุทริกา จินากุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นส.วนิดา สุขขี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 39

1. ชื่อโครงการ :
7.3 โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรม

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
21) คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.

4. cluster :
กลุ่มยุทธศาสตร์กำลังคน (HR)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (56)17.4 ขับเคลื่อนสืบสานวัฒนธรรมที่ดีกรมอนามัย
5.2 โครงการสำคัญ 17. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อพัฒนาให้บุคลากรของศูนย์ฯ เป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นฐาน เห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนร่วม 2.เพื่อให้บุคลากรสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติค่านิยมและปลูกจิตสำนึกให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เต็มใจบริการ"

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมคุณธรรม 80 ร้อยละ
2.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมชมรมมุสลิม 80 ร้อยละ
3.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมาต่อต้านการทุจริตและสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 80 ร้อยละ
4.ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพฤติกรรม บุคลากรในการขับเคลื่อนองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม 80 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมคุณธรรม 2.ประชุมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมชมรมมุสลิม 3.ประชุมเชิงปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมาต่อต้านการทุจริตและสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4..ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพฤติกรรม บุคลากรในการขับเคลื่อนองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 4..ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพฤติกรรม บุคลากรในการขับเคลื่อนองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม 60 คน 20 ธ.ค. 2561 - 22 ธ.ค. 2561 300,000.00
2 3.ประชุมเชิงปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมาต่อต้านการทุจริตและสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 75 คน 19 ก.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562 8,100.00
3 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมคุณธรรม 80 คน 12 มี.ค. 2562 - 12 มี.ค. 2562 25,000.00
4 2.ประชุมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมชมรมมุสลิม 90 คน 15 เม.ย. 2562 - 15 เม.ย. 2562 6,900.00
รวมเป็นเงิน 340,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
340,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
20 ธ.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขต 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.จนท.ศอ.12 ประชาชนจำนวน 80 คน 2.จนท.ศอ.12 จำนวน 90 คน 3.จนท.ศอ.12 จำนวน 75 คน 4.บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จำนวน 60 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กิจกรรมที่ 1 และ 3 น.ส.วิจิตรา บุรี นางภิญญา ศรีเงินถม และชมรมจริยธรรม- กิจกรรมที่ 2 นายมานะ หะสาเมาะ นายวิบูลย์ คลายนา นางรุสนานีย์ ขำนุรักษ์ กิจกรรมที่ 4 นายแสวง สุวรรณอินทร์ น.ส.เสาวคนธ์ ภักดี น.ส.วนิดา สุขขี

19. ผู้เสนอโครงการ :
น.ส.วิจิตรา บุรี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายมานะ หะสาเมาะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 40

1. ชื่อโครงการ :
7.4 โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ และรณรงค์สร้างความรอบรู้สุขภาพ (HL) ปี 62

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
21) คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.

4. cluster :
กลุ่มข้อมูลและจัดการความรู้ และการเฝ้าระวัง (KISS )

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (62)19.3 การขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม
5.2 โครงการสำคัญ 19. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อรณรงค์สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน ผ่านสื่อสาธารณะและ Social Media 2.เพื่อให้ประชาชน เกิดการรับรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม" 3.เพื่อเผยแพร่ผลงานเด่น/นวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ 4.เพื่อให้เครือข่ายสื่อมวลชนและผู้รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์รับทราบนโยบายกรมอนามัย สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 5.เพื่อสานสัมพันธ์อันดี และสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ป้ายไวลนิล โฟมบอร์ 1 รายการ/ 10 รายการ/ชิ้น
2.จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 1 ครั้ง
3.ผลิตสื่อสารคดีสั้นงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย 5 เรื่อง
4.นิทรรศการงานสมโภชนหลักเมืองยะลา 1 ครั้ง
5.ภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการส่เงสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 45 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ประชุมสัมนาเครือข่ายสื่อมวลชนในเขต 12 2. รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพและผลิตสื่อ - สื่อสารสาธารณะในโอกาสสำคัญด้านสาธารณสุข กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ นิทรรศการงานสมโภชนหลักเมืองยะลา" 3.ผลิตสื่อสารคดีสั้นงานส่งเสริมสุขภาพ 7 จังหวัด 5 เรื่อง

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1. รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพและผลิตสื่อ 3 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2562 20,710.00
2 2.ผลิตสื่อสารคดีสั้นงานส่งเสริมสุขภาพ 5 เรื่อง 3 ธ.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 35,000.00
3 1.ประชุมสัมนาเครือข่ายสื่อมวลชนในเขต 12 45 คน 24 ม.ค. 2562 - 25 ม.ค. 2562 104,290.00
รวมเป็นเงิน 160,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
160,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขต 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.ประชาสัมพันธ์จังหวัด สื่อมวลชน สื่อพื้นบ้าน อสม.ในเขต 12 และนักวิชาการที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของ สสจ. และวิทยากร นักวิชาการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 2.ประชาชนทุกกลุ่มอายุและภาคีเครือข่าย 3.ผลิตสื่อในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย คือ 5 กลุ่มวัย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นส.ซูไมยะ เด็งสาแม 2.นายอุสมาน ยิมิง 3.นายนิคม ศรีเงินถม

19. ผู้เสนอโครงการ :
นส.ซูไมยะ เด็งสาแม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาววนิดา สุขขี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 41

1. ชื่อโครงการ :
7.5 โครงการตำบลบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ๕ กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
17) ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้
18) ร้อยละความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้

4. cluster :
กลุ่มข้อมูลและจัดการความรู้ และการเฝ้าระวัง (KISS )

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (62)19.3 การขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม
5.2 โครงการสำคัญ 19. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
"1.1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเมืองสุขภาพดี 1.2 เพื่อเชิดชูเกรียติพื้นที่ๆผ่านการประเมินตำบลบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ๕ กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม" 1.3 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตำบลบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ๕ กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ถอดบทเรียนผลงานและนวัตกรรมระดับพื้นที่ 1 ชุด
2.มอบเกรียติบัตรพื้นที่ ที่ผ่านเกณฑ์ฯ 10 แห่ง
3.ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร้อยละ 80 ร้อยละ
4.ตำบลที่ผ่านการดำเนินงานตำบลบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยจังหวัดละ 2 ตำบล (7 จังหวัด) 14 ตำบล
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.จัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม ตำบลบูรณาการ 2. มอบเกรียติบัตร" 2. เยียมเสริมพลังและ ประเมินรับรองมาตรฐานการดำเนินงานบูรณาการ 5กลุ่มวัยและอนามัยสวล

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 2.2 ประเมินรับรองมาตรฐานการดำเนินงานบูรณาการ 5กลุ่มวัยและอนามัยสวล 14 ตำบล 1 พ.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2562 50,000.00
2 2.1 เยี่ยมเสริมพลัง(ประชุมราชการ) 14 ตำบล 1 พ.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2562 20,000.00
3 1.จัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม ตำบลบูรณาการ 200 คน 18 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561 400,000.00
รวมเป็นเงิน 470,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
470,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขต 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.บุคลากรสาธารณสุขระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบลใน 7 จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา บุคคลและองค์กรต้นแบบในจังหวัด เขต 12 บุคลากรจากกรมวิชาการอื่น ๆ วิทยากร และผู้ดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 200 คน 2.ตำบลที่ผ่านการดำเนินงานตำบลบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยจังหวัดละ 2 ตำบล 14 ตำบล/7 จังหวัด

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นส.วนิดา สุขขี นายมานะ หะสาเมาะ นางโสภิดา สุขจรุง

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางโสภิดา สุขจรุง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นส.วนิดา สุขขี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 42

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน (ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี)

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
21) คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (70)21.6 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในดำเนินการขององค์กร และบริหารจัดการโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและมีเงินคงเหลือ

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในองค์กร 2.เพื่อบริหารจัดการงบประมาณคงเหลือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานค่าใช้จ่ายในองกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน 108 รายการ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1. ค่าใช้สอย 6 รายการ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 198,240.00
รวมเป็นเงิน 198,240.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
198,240.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้