หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารงานการตรวจสอบภายใน

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (68)21.4 ขับเคลื่อนการปฏิรูป นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการกรมอนามัย
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
การตอบสนองสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุขสู่การปฏิบัติการและบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายโดยแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติระดับกรมสู่ระดับ Cluster/Function และลงสู่ระดับบุคคล กลุ่มตรวจสอบภายในจึงได้จัดทำโครงการบริหารการตรวจสอบภายใน เชิงยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองต่อภารกิจกรมอนามัยในการบริหารจัดการด้วยแนวทางการสอบทาน การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตอบสนองแก้ไขปัญหาและปฏิบัติต่อความเสี่ยงที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มต่อภารกิจกรมอนามัย

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้ความเชื่อมันว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจบรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า ตลอดจนมีข้อมูลด้านสารสนเทศที่เชื่อถือได้ 2.เพื่อตรวจสอบการปฎิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชีและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.เพื่อสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม หรือไม่ ตามระเบียบ สตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 และมาตรฐานการควบคุมหน่วยงานภาครัฐ Internal Control Standard for Government Agency 4.เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำและบริการอื่นๆ ให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรั้เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.การดำเนินงานตรวจสอบ 26 หน่วยงาน
2.การดำเนินงานการให้คำปรึกษา 7 ครั้ง
3.ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing) 2 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 กำหนดจุดเป้าหมายของการประชุมตามแผน เช่น ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลปัญหา อุปสรรคความถี่ และแนวทางแก้ไข ปัญหา ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบข้อมูลให้คำปรึกษา การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การสร้างความเข้าใจแนวทางแก้ไขปัญหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ถูกต้อง ของ Clusters และ Function และหน่วยรับตรวจ ตลอดจนผู้บริหารทุกระดับเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการงานตามภารกิจ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของระบบการตรวจสอบภายใน 2 วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและผลการตรวจสอบภายในเพื่อให้คำปรึกษาและกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3 รูปแบบ/วิธีการ/ขั้นตอน/แนวทาง เช่น การตรวจสอบภายในด้านต่างๆ การควบคุมภายในการให้บริการคำปรึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจ 4 ผู้ตรวจสอบภายใน เตรียมเอกสารการ กฎ ระเบียบ คู่มือ กระดาษทำการ เอกสารประกอบการตรวจสอบภายใน ประสานงานตามพื้นที่ของหน่วยรับตรวจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสอบทาน 5 ผู้ตรวจสอบภายในพบหน่วยรับตรวจแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการดำเนินงาน แจ้งวัตถุประสงค์ ชี้แจง อบรม บริหารให้คำปรึกษา เพื่อแนวทางการการดำเนินการแก้ไขร่วมกัน 6 สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งสรุปประเด็นปัญหาเบื้องต้น 7 ติดตามประเมินผลตามรายงานการตรวจสอบภายในจากการให้ข้อเสนอแนะ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing) 2 ครั้ง 1 มี.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 55,000.00
2 การบริการให้คำปรึกษาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 และการตรวจสอบพิเศษ 7 ครั้ง 1 มี.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 70,000.00
3 การตรวจภายในด้านต่างๆ หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย 26 แห่ง 1 พ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562 450,000.00
รวมเป็นเงิน 575,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
575,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
หน่วยรับตรวจในสังกัดกรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
หน่วยรับตรวจ สังกัดกรมอนามัย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
หน่วยรับตรวจ สังกัดกรมอนามัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวอรุณี มนปราณีต

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวอรุณี มนปราณีต

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (68)21.4 ขับเคลื่อนการปฏิรูป นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการกรมอนามัย
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อสนับสนุนการดำเนิยงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถปฎิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและโครงการต่างๆของกลุ่มตรวจสอบภายใน 2 เพื่อบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในมีวัสดุอุปกรณ์ ที่เพียงพอต่อการงานตามภารกิจและตัวชี้วัดของ กรมอนามัย 3 เพื่อพัฒนา และแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมประชุมตามภารกิจและตัวชี้วัดของกรมอนามัย 4 เพื่อให้บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในมีความรู้และนำมาถ่ายทอด เพื่อปรับปรุงการทำงานในหน่วยงาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1. บริหารจัดการหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน 88 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 ดำเนินการจัดจ้างเพื่อดูแล ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆในการบริหารทั่วไป 3 เข้าร่วมประชุม/นิเทศงานตามภารกิจและตัวชี้วัดของกรมอนามัย

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ดำเนินการซ่อมแซมยานพาหนะ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 5,000.00
2 ดำเนินการจัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ 1 ครั้ง 1 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 5,000.00
3 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1 ครั้ง 1 ก.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562 5,800.00
4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 50,000.00
5 ค่าวัสดุสำนักงาน,งานบ้านงานครัว 2 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 27,000.00
6 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ/ครุ๓ัณฑ์สำนักงาน 2 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 1,000.00
7 ค่าผ่านทางพิเศษ 4 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 2,000.00
8 ประชุมราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 8,000.00
9 การเข้าร่วมประชุม/นิเทศงานตามภารกิจและตัวชี้วัดของกรมอนามัย 10 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 70,000.00
10 จ้างเหมาบริการพนักงานธุรการและขับรถยนต์ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 132,000.00
11 จ้างเหมาดูแลเว็บไซต์ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 36,000.00
12 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 25,000.00
13 ค่าน้ำดื่ม 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 4,000.00
14 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 10,000.00
รวมเป็นเงิน 380,800.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
380,800.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กลุ่มตรวจสอบภายใน

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวเสาวคน ทองกร

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวเสาวคน ทองกร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (68)21.4 ขับเคลื่อนการปฏิรูป นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการกรมอนามัย
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
เนื่องจากกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร จึงควรมีการพัฒนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเพื่อให้มีการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน ขึ้น เพื่อให้บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในของกรมอนามัยมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานการตรวจสอบภายในและงานด้านอื่น ๆ เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์การทำงาน พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานของตนเอง เป็นการเพิ่มคุณค่าต่อองค์กร และให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อพัฒนาและยกระดับวิชาชีพการตรวจสอบภายในภาคราชการสู่มาตรฐานสากล ให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานการตรวจสอบภายในที่ถูกต้อง 2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในได้รับความรู้เพื่อเพิ่มเติมทักษะ และความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 3 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และถูกต้องตามระเบียบกำหนดฯ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1. บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ 4 คน
2.บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในได้เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ 2 ครั้ง
3.บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ 1 ครั้ง
4.บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในเข้าร่วมอบรม/ประชุม ตามภารกิจและตัวชี้วัดของกรมอนามัย 6 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 จัดส่งผู้ตรวจสอบภายในเข้าอบรมตามโปรแกรมของกรมบัญชีกลาง 2 จัดประชุม/อบรมผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายในและผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 4 ดำเนินการจัดจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย 1 ครั้ง 1 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 100,000.00
2 จัดศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน และจัดอบรมสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน 2 ครั้ง 1 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 8,000.00
3 ส่งบุคลากรอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) 4 คน 1 ม.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 28,200.00
4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ของบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน 6 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 15,000.00
รวมเป็นเงิน 151,200.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
151,200.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรุงเทพมหานคร/ต่างจังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวดุลยรัตน์ งามชม

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวดุลยรัตน์ งามชม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายงานตรวจสอบภายใน

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (68)21.4 ขับเคลื่อนการปฏิรูป นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการกรมอนามัย
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ตามที่กรมอนามัยได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564 โดยผ่านกระบวนการสำคัญของการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis) ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ที่มองความเชื่อมโยงตั้งแต่ยุทธศาสตร์ระดับประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง (แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข) จนถึงระดับกรม กรมอนามัยได้ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน โดยนำการเปลี่ยนแปลงและบริหารราชการ (คร่อมและข้ามสายงาน) ขับเคลื่อนการปฏิรูปกรมอนามัยมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม หัวหน้ากลุ่มอำนวยการของแต่ละหน่วยงานในสังกัดและผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมอนามัย ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ก่อนเสนอผู้มีอำนาจ เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีระบบควบคุมภายในที่รัดกุม มีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกันข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลา ทำให้ผลการดำเนินงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ช่วยให้การบริหารงานมีมาตรฐาน โปร่งใส ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือต่อบุคคลทั้งภายในและภายนอก และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของกระบวนการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้รองรับกับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ดังนั้น เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในเบื้องต้น สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งอย่างถูกต้อง และเหมาะสม กลุ่มตรวจสอบภายใน จึงเห็นควรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและนำไปปฏิบัติงานในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 2 เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีระบบควบคุมภายในที่ดี ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสามารถแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเบื้องต้นได้ทันเวลา ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานโปร่งใสตรวจสอบได้ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 3 เพื่อให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริหารจัดการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการทำงานและสามารถนำศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 4 เพื่อให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริหารจัดการมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และการทำงานเป็นทีมอย่างมีคุณภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ความสำเร็จในการดำเนินกิจการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน 1 ครั้ง
2.ความสำเร็จในการดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริหารจัดการ 1 ครั้ง
3.ความสำเร็จในการดำเนินงานติดตามการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน 1 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1.1 ศึกษาและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน จากรายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561 1.2 รูปแบบการดำเนินงาน บรรยาย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/อภิปราย 1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1.4 จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1.6 สรุปรายงานการประชุม ผลการประเมินความพึงพอใจ และจัดทำข้อเสนอเพื่อการดำเนินงานครั้งต่อไปเสนอผู้บังคับบัญชา 1.7 รายงานผลการตรวจสอบภายในรายไตรมาสของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ส่งทันตามกำหนดทุกหน่วยงาน 2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริหารจัดการ 2.1 กำหนดเป้าหมายการประชุมตามแผน ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา แนวทางการดำเนินงานและเตรียมการประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการโครงการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประชุม 2.2 รูปแบบการดำเนินงาน บรรยาย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/อภิปราย 2.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริหารจัดการ 2.4 จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริหารจัดการ 2.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริหารจัดการ 2.6 สรุปรายงานการประชุม ผลการประเมินความพึงพอใจ และจัดทำข้อเสนอเพื่อการดำเนินงานครั้งต่อไปเสนอผู้บังคับบัญชา

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 225,000.00
2 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริหารจัดการ 1 ครั้ง 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562 160,000.00
3 การติดตามการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน 2 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 8,000.00
รวมเป็นเงิน 393,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
393,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรุงเทพมหานคร/ต่างจังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน/ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริหาร

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน/ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริหาร

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวอรุณี มนปราณีต

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวอรุณี มนปราณีต

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในของกรมอนามัยและกลุ่ม Fin

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
21) คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.

4. cluster :
กลุ่มการคลังและงบประมาณ (FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (64)20.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านแผนงาน บริหารการคลังและงบประมาณ
5.2 โครงการสำคัญ 20. โครงการยกระดับระบบบริหารการคลังและงบประมาณ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
เนื่องจากกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร จึงควรมีการพัฒนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเพื่อให้มีการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในของกรมอนามัย ขึ้น เพื่อให้บุคลากรของกรมอนามัยมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานระบบควบคุมภายในและงานด้านอื่น ๆ เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์การทำงาน พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานของตนเอง เป็นการเพิ่มคุณค่าต่อองค์กร และให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสร้างความเข้าในและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน กรมอนามัย ให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและบริหารราชการ (คร่อมและข้ามสายงาน) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 2. เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการกลุ่ม Fin ในการขับเคลื่อน กำกับ เร่งรัด ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานกรมอนามัยในบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในเข้าร่วมอบรม 1 ครั้ง
2.คณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมอนามัยและหน่วยงานเข้ารับการอบรม 1 ครั้ง
3.ประชุมคณะกรรมการกลุ่ม FIN 10 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในของกรมอนามัย 1.1 ศึกษาและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานระบบควบคุมภายในที่ผ่านมา 1.2 รูปแบบการดำเนินงาน บรรยาย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/อภิปราย 1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน 1.4 จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในของกรมอนามัย 1.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในของกรมอนามัย 1.6 สรุปรายงานการประชุม ผลการประเมินความพึงพอใจ และจัดทำข้อเสนอเพื่อการดำเนินงานครั้งต่อไปเสนอผู้บังคับบัญชา

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดอบรมสำหรับบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 1 ครั้ง 5 พ.ย. 2561 - 9 พ.ย. 2561 10,000.00
2 จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 1 ครั้ง 19 พ.ย. 2561 - 22 พ.ย. 2562 290,000.00
3 การประชุมคณะกรรมการกลุ่ม Fin 10 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 50,000.00
รวมเป็นเงิน 350,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
350,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 22 พ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรุงเทพมหานคร/ต่างจังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย 2.คณะกรรมติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน กรมอนามัย และของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 3. คณะกรรมการกลุ่ม FIN

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1.บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย 2.คณะกรรมติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน กรมอนามัย และของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 3. คณะกรรมการกลุ่ม FIN

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................