หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารงานตรวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 86 ) 23.3 พัฒนากลไกการกำกับ ติดตาม และการตรวจสอบการดำเนินงานทุกระดับ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อให้ความเชื่อมั่นในการบริหารงานของการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจบรรลุตามวัตถุประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธืภาพ และคุ้มค่า ตลอดจนมีข้อมูลด้านสารสนเทศที่เชื่อถือได้

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารงานของการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจตามวัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตามตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ตลอดจนข้อมูลด้านสารสนเทศที่เชื่อถือได้ 2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนดเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื้อถือได้ของข้อมูล ทางด้านการเงิน การบัญชีและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการอื่นๆ ให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารและผู้ถือปฏิบัติ 4. เพื่อติดตามการตรวจสอบ/นิเทศ ของหน่วยรับตรวจ หลังจากดำเนินการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ แนวทางต่างๆ สอบทานผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ถูกต้อง

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ความสำเร็จในการดำเนินงานการตรวจสอบการดำเนินงาน 15 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ตรวจสอบประจำปีการปฎิบัติงานของหน่วยงานรับตรวจในสังกัดกรมอนามัยว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายที่กำหนดหรือไม่

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การตรวจสอบการดำเนินงาน(Performance Auditing) 2 เรื่อง 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 10,000.00
2 การเข้าตรวจสอบภายในด้านต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 15 หน่วยงาน 1 พ.ย. 2564 - 31 ส.ค. 2565 472,420.00
รวมเป็นเงิน 482,420.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
482,420.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ต่างจังหวัด/กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
หน่วยรับตรวจในสังกัดกรมอนามัย ส่วนภูมิภาค 15 หน่วยงาน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
หน่วยรับตรวจส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมอนามัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 86 ) 23.3 พัฒนากลไกการกำกับ ติดตาม และการตรวจสอบการดำเนินงานทุกระดับ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานมีความรู้และทีกษะในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเบื้องต้นให้ผู้บริหารหน่วยงาน

8. วัตถุประสงค์ :
เพิ่มพูนองค์ความรู้ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานในการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบการควบคุมภายในกรมอนามัย ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ความสำเร็จของผู้เข้ารับการอบรมผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน 80 คน
2.ความสำเร็จในการดำเนินงานติดตามผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน 1 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
จัดฝึกอบรมภาคีเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดอบรมติดตามผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน VDO conference 1 ครั้ง 1 ก.ย. 2565 - 30 ก.ย. 2565 10,000.00
2 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน 80 คน 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 300,000.00
รวมเป็นเงิน 310,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
310,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ต่างจังหวัด/กรุงเทพและปริมณฑล

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. ผู้รับการอบรมได้รับความรู้ใหม่ๆ ทั้ง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย มาตรการต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 2. ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ความรู้ อุปสรรคปัญหาจากการปฏิบัติงาน และยังเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ สำหรับการเป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน นำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวอรุณี มรปราณีต

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวอรุณี มรปราณีต

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 86 ) 23.3 พัฒนากลไกการกำกับ ติดตาม และการตรวจสอบการดำเนินงานทุกระดับ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

7. หลักการและเหตุผล :
จากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน วิธีคิดเพื่อรูปแบบการทำงานใหม่ๆ และนำไปสู่การพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กรเพื่อให้องค์กรพัฒนาความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนองค์กรได้อย่างเหมาะสม

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรในการยกระดับวิชาชีพ การตรวจสอบภายในภาครัฐ ตามมาตรฐานสากล

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ความสำเร็จของการดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต่างๆ 4 คน
2.ส่งเจ้าหน้าที่อบรม/ประชุม สัมนา ตามภารกิจของกรมอนามัย 5 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ส่งเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมหลักสูตร CGIA และหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน หลักสูตร CGIA และหลักสูตรการอบรมเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4 คน 1 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 20,000.00
2 ค่าใช้จ่ายการเข้าอบรม/ประชุม/นิเทศ/สัมมนา ตามภารกิจต่างๆ 5 ครั้ง 1 ก.พ. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 10,000.00
รวมเป็นเงิน 30,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
30,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ต่างจังหวัด/กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางดุลยรัตน์ งามชม

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางดุลยรัตน์ งามชม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายใน

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 86 ) 23.3 พัฒนากลไกการกำกับ ติดตาม และการตรวจสอบการดำเนินงานทุกระดับ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ความสำเร็จในการจ้างเหมาบริการดูแลระบบเว็บไซต์ 12 ครั้ง
2.ความสำเร็จการดำเนินงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 12 ครั้ง
3.ความสำเร็จในการดำเนินงานจัดซื้อน้ำดื่ม 12 ครั้ง
4.ความสำเร็จการดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน คอมพิวเตอร์ 2 ครั้ง
5.ความสำเร็จในการซ่อมบำรุง 2 ครั้ง
6.ความสำเร็จของการจัดจ้างล้างแอร์ 1 ครั้ง
7.ความสำเร็จในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ 2 ครั้ง
8.ส่งเจ้าหน้าที่อบรม/ประชุม สัมนา ตามภารกิจของกรมอนามัย 10 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
การบริหารจัดการทรัพยากรของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน คอมพิวเตอร์ การจ้างเหมาบริการบุคคลในด้านเทคโนโลยี พนักงานขับรถยนต์ และอำนวยความสะดวกในการบำรุงรักษาครุภัณต่างๆให้สมบูรณ์

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดจ้างล้างแอร์ 1 ครั้ง 1 มิ.ย. 2565 - 30 ก.ย. 2565 3,745.00
2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 28,535.00
3 ค่าซ่อมบำรุง 2 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2565 10,000.00
4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ 2 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 31 พ.ค. 2565 3,000.00
5 ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม/ประชุม/นิเทศ/สัมมนา ตามภารกิจต่างๆ 10 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 40,000.00
6 ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบเว็บไซต์ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 48,000.00
7 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 24,000.00
8 ค่าน้ำดื่ม 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 3,600.00
รวมเป็นเงิน 160,880.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
160,880.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กลุ่มตรวจสอบภายใน

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน และหน่วยงานกลุ่มตรวจสอบภายใน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน และหน่วยงานกลุ่มตรวจสอบภายใน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวนราภรณ์ แจ่มเรือน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวนราภรณ์ แจ่มเรือน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................