หน่วยงาน กองแผนงาน
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
การสร้างการรอบรู้ด้านสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประชาชนสุขภาพดี

2. ยุทธศาสตร์ :
3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
17) ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้
18) ร้อยละความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้

4. cluster :
กลุ่มข้อมูลและจัดการความรู้ และการเฝ้าระวัง (KISS )

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (61)19.2 บริหารจัดการข้อมูลและระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
5.2 โครงการสำคัญ 19. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
กรมอนามัยมีนโยบายขับเคลื่อนกรมสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมมาภิบาล เพื่อเคลื่อนผ่านกับดักเชิงซ้อนของระบบราชการและเผชิญประเด็นท้าทายในการปฏิรูปองค์การ ต้องมีกลไกทีมนำเป็นพลังร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรให้มีความชัดเจนและนำพาไปสู่วิสัยทัศน์ที่วางไว้ร่วมกันในการพัฒนาโมเดลขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพมุ่งสู่คุณธรรมด้วยเครื่องมือ PMQA ในการผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย มีธรรมาภิบาลและเทียบเท่ามาตรฐานสากลจึงมุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งภายใน ขับเคลื่อนองค์การไปสู่องค์การคุณภาพคู่คุณธรรมในการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบที่สอดรับกับ PMQA ทั้ง 7 หมวด ในปีงบประมาณ 2562 กองแผนงานจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขับเคลื่อนด้วยวิธีการทำงานใหม่ “Digital Government” โดยอาศัยข้อมูลดิจิทัลเพื่อออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการของรัฐผ่านเทคโนโลยี Mobile Social และ Cloud Computing ในยุคอินเทอร์เน็ต โดยมีลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ เป็นการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการกำกับควบคุมการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เป็นการปรับปรุงองค์กรภาครัฐเพื่อให้เกิดการให้บริการสาธารณะที่ให้ความสำคัญต่อการนำความต้องการของพลเมืองมาเป็นศูนย์กลาง และเป็นการใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการนำระบบบริหารสารสนเทศมาใช้ รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งจะเข้ามาแทนที่วิธีการทำงานแบบเดิม เป็นการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้เป็นกลยุทธ์สำคัญ ในการยกระดับการทำงานภาครัฐให้มีความทันสมัย เพื่อสร้างบริการที่มีคุณค่าสู่ประชาชน ให้ได้รับบริการที่สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด ในขณะเดียวกันประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของภาครัฐจะเพิ่มขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงาน สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายและข้อมูลที่มีอยู่ของภาครัฐให้เป็นระบบเดียวกัน ก่อให้เกิดประโยชน์กับการให้บริการสาธารณะ รวมถึงการวิเคราะห์ วางแผนพัฒนาในระดับต่างๆ ซึ่งจะช่วยสร้างมิติใหม่ในการบริหารจัดการภาครัฐไทยให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อปรับวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เกิดความรู้ใหม่ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือแนวทางปฏิบัติการใหม่ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรมีความรอบรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 8.4 เพื่อปรับกลยุทธ์การส่งมอบ กระบวนงานและการดำเนินงานของกรมอนามัย ให้ถึงประชาชนครอบคลุมตามกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่มวัย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ระบบข้อมูลและระบบเฝ้าระวังงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ สนับสนุนงานกรมอนามัยอย่างมีประสิทธิภาพ 1 ระบบ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วมประชุมครบตามกำหนด 80 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 80 ร้อยละ
3.เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จดำเนินงานเสร็จตามระยะเวลา 100 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. บริหารจัดการข้อมูล ความรู้ โดยการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ ความต้องการใช้งาน การบ่งชี้ข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งยวด เพื่อนำไปสืบค้น สร้าง รวบรวม จัดเก็บให้เป็นระบบ พร้อมใช้งาน 2. บูรณาการการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกับทุกตัวชี้วัดของกรมอนามัยโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงาน ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) เพื่อให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี นำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศและนวัตกรรม 4. พัฒนาผลงาน ผลิตภัณฑ์ ให้มีความโดดเด่น ด้วยการพัฒนาทีมนำการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรมในกลุ่มคลัสเตอร์ 5 กลุ่มวัยและกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมภาคีเครือข่าย DoH Dashboard และ Department Operation Center : DOC 2 ระบบ 1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 230,000.00
2 ประชุมรวบรวมวิเคราะห์ความต้องการใช้รายการข้อมูลสำคัญของกลุ่มคลัสเตอร์ในปี 2562 6 กลุ่ม 1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 240,000.00
3 จัดทำคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 150 เล่ม 1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 25,000.00
รวมเป็นเงิน 495,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
495,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. นักวิชาการผู้แทนของสำนัก/กองวิชาการ 2. นักวิชาการผู้แทนของศูนย์อนามัย 3. ผู้รับผิดชอบระบบเฝ้าระวังจาก กพร./สำนักผู้ทรงคุณวุฒิ/กองแผนงาน 4. คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน Cluster KISS

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. ภาคีเครือข่าย เขตสุขภาพ/สสจ./พชอ./อปท./อสม. 2. ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายดุลยวัฒน์ มาป้อง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ นางสาวภัสราภรณ์ ห้อยกรุด ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นายธนพล สวารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นางสาวนภาภรณ์ นิมิตกุลชัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายนุกูลกิจ พุกาธร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสืบพงษ์ ไชยพรรค

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบัญชา ค้าของ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองแผนงาน
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรหน่วยงาน

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ให้ความสำคัญกับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ทำให้ส่วนราชการต้องกำหนดยุทธศาสตร์การทำงาน มีการวางแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ให้เกิดผลโดยเร็ว การดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยการบริหารจัดการเป็นกลไกสำคัญในการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตหถุประสง๕ืและเป้าหมายขององค์กร กองแผนงาน จึงดำเนินการโครงการบริหารจัดการทรัพยากรกองแผนงาน เพื่อสนับสนุนงานบริหารทั่วไป สำหรับค่าใช้จ่ายในการสนับสนหุนการดำเนินงานงของกองแผนงาน อันได้แก่ ดูแลทรัพย์สิน ตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน ค่าจ้างเหมาดำเนินงานและค่าตอบแทนคะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินงานและติดตามประเมินผลสำหรับแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานภายใต้กองแผนงานสามารถดำเนินการตามบทบาทภารกิจได้ตามแผนงานที่ตั้งไว้ให้บรรหลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อหน่วยงานสามารถดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรของกองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองแผนงานให้สามาถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายองค์กร 5. เพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคลากรกองแผนงานได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา เพิ่มพูนทักษะในปฏิบัติงาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดการทรัพยากรของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 100 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่กองแผนงานในการดำเนินงานของกลุ่มอำนวยการ 90 ร้อยละ
3.เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด 100 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดซื้อจัดจ้างเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงาน 2. ขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในหน่วยงาน 3. สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 4. ส่งบุคลากรกองแผนงานได้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ และตามที่หน่วยงานอื่นกำหนด

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 36,600.00
2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 15,000.00
3 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 10,000.00
4 ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 192,000.00
5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน 5 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 25,500.00
6 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ (RHL) 7 ครั้ง 1 มี.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 10,000.00
7 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม Kiss 8 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 45,000.00
8 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 10 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 17,550.00
9 ค่าถ่ายเอกสารและอื่นๆ 11 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 17,300.00
10 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 117,129.00
11 ค่าผ่านทางพิเศษ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 15,000.00
12 ค่าหนังสือพิมพ์ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 4,230.00
13 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 15,000.00
14 ค่าน้ำดื่มบริโภค 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 10,000.00
15 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากรกองแผนงาน 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 640,666.00
รวมเป็นเงิน 1,170,975.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,170,975.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กองแผนงาน กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรกองแผนวาน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรกองแผนงาน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาววิชุดา สมัยนิยม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 3. นางสาวภาณุมาศ คงคา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 4. นางสาวอมรกานต์ จำปี

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาววิชุดา สมัยนิยม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสืบพงษ์ ไชยพรรค

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบัญชา ค้าของ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองแผนงาน
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่สำคัญของกรมอนามัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (65)21.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ตามที่กรมอนามัยได้มีนโยบายการดำเนินงานตามแผนยุทศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อบรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายมีความสุข ระบบอนามัยยั่งยืน (ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม)” โดยกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ตลอดจนโครงการสำคัญที่สอดคล้องรองรับตั้งแต่นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การบูรณาการงานทุกกลุ่มวัยและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม แล้วถ่ายทอดลงมาจนถึงแผนปฏิบัติการกรมอนามัย นั้น จำเป็นต้องมีกระบวนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความก้าวหน้าของแต่ละแผนงาน/โครงการที่กรมอนามัยรับผิดชอบ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนให้มีการนำข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงานให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง นำไปสู่การวางแผน บริหารจัดการแผนงาน/โครงการให้ได้ผลดียิ่งขึ้น สอดรับกับโมเดลขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรมด้วยเครื่องมือ PMQA ในส่วนของหมวด 4 (เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม) กองแผนงานจึงได้จัดทำโครงการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่สำคัญของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่สำคัญของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ทั้งผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย รวมถึงโครงการสำคัญของกรมอนามัย และภารกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เอกสารสรุปผลการดำเนินงานสำคัญของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 12 ฉบับ
2.บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบผลการดำเนินงานและร่วมแลกเปลี่ยนวิธีการ/กระบวนการเพื่อพัฒนางานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 700 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : รายงานประจำปีกรมอนามัย ปี 2561 150 เล่ม
2.เชิงปริมาณ : เอกสารสรุปประเมินผลสัมฤทธิ์แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย (พ.ศ.2560-2564) ระยะครึ่งแผน 1 เล่ม
3.เชิงปริมาณ : เอกสารรายงานการประชุมกรมอนามัย 12 ฉบับ
4.เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ 6 เดือน มีความพึงพอใจระดับดีและดีมาก 80 ร้อยละ
5.เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ 12 เดือน มีความพึงพอใจระดับดีและดีมาก 80 ร้อยละ
6.เชิงเวลา : เอกสารสรุปผลการดำเนินงานกรมอนามัยแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 100 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลผลการดำเนินงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน “รายงานประจำปีกรมอนามัย ปี2561” 2. จัดทำแนวทางการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน 3. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/นโยบาย และกำกับติดตามการดำเนินงานตามกรอบแนวทางฯ ที่กำหนด 4. จัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รายเดือน, 3 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน และรายไตรมาส 5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 6. ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย (พ.ศ.2560 – 2564) ระยะครึ่งแผน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปีกรมอนามัย ปี 2561 4 ครั้ง/คน 1 ต.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562 20,900.00
2 จัดประชุมคณะทำงานประเมินผลสัมฤทธิ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ.2560-2564 5 ครั้ง/คน 1 ต.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562 18,390.00
3 จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานกรมอนามัย 5 ครั้ง/คน 1 พ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2562 9,210.00
4 จัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมอนามัย ประจำปี พ.ศ.2561 150 เล่ม 1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 100,000.00
รวมเป็นเงิน 148,500.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
148,500.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. ห้องประชุมภายในกรมอนามัย 2. โรงแรมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 3. โรงแรมในต่างจังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. ผู้บริหารกรมอนามัย/ผู้ทรงคุณวุฒิ 2. ผู้บริหารหน่วยงาน 3. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการทำงาน กลุ่มที่ 1 – 10 4. คณะทำงานจัดทำรายงานประจำปีกรมอนามัย ปี 2561 5. หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 6. ผู้รับผิดชอบงานกำกับติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 7. นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง 8. คณะทำงานจัดการประชุมฯ 9. คณะทำงานประเมินผลสัมฤทธิ์แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย (พ.ศ.2560 – 2564)

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. ผู้บริหาร/ผู้ทรงคุณวุฒิ 2. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการทำงาน กลุ่มที่ 1 – 10 3. หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมอนามัย 4. นักวิชาการกรมอนามัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางกุลนันท์ เสนคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวศนินธร ริมชลาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 3. นายสมเกียรติ ปฏิรพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 4. นางสาวพรหมมณี สิงหรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5. นางสาวเสาวลักษณ์ ทูลธรรม นักวิชาการสาธารณสุข 6. นางสาวมัลลิกา วิชาเหล็ก นักวิชาการสาธารณสุข 7. นางสาวกิดากานต์ สาสุธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางกุลนันท์ เสนคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสืบพงษ์ ไชยพรรค ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบัญชา ค้าของ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองแผนงาน
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (65)21.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
การตรวจราชการและนิเทศงานเป็นกลไกสำคัญในการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการหรือการจัดทำภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้ได้ข้อมูล สารสนเทศ สถานการณ์/ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทำงานทั้งด้านวิชาการและการบริหารจัดการ สอดคล้องกับโมเดลขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรมด้วยเครื่องมือ PMQA ในส่วนของหมวด 4 (เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม) ที่จะต้องบริหารจัดการข้อมูลและความรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการตรวจราชการแบบบูรณาการระหว่างกรมวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจากการนิเทศงานแบบไขว้หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ตลอดจนเกิดความคล่องตัวในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ กองแผนงาน จึงได้จัดทำโครงการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมอนามัย รวมถึงพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัยได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมอนามัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน นำไปสู่การปรับปรุงแผนงานหรือกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ต่อไป 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัย สามารถดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้และแนวทางในการตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 80 คน
2.คู่มือตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 150 เล่ม
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : เอกสารสรุปผลการนิเทศงานกรมอนามัย 15 ฉบับ
2.เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการตรวจราชการและนิเทศงาน มีความพึงพอใจระดับดีและดีมาก 80 ร้อยละ
3.เชิงเวลา : เอกสารสรุปผลการนิเทศงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 100 ร้อยละ
4.เชิงเวลา : คู่มือตรวจราชการและนิเทศงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 100 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดทำคู่มือการตรวจราชการและนิเทศงาน และดำเนินการนิเทศงาน 2. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำเอกสารสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการตรวจราชการและนิเทศงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการตรวจราชการและนิเทศงาน 1 ครั้ง/คน 9 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 171,800.00
2 จัดประชุมขับเคลื่อนและกำกับติดตามผลการดำเนินงานกรมอนามัย 2 ครั้ง/คน 1 ม.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 31,700.00
3 ดำเนินการนิเทศงานกรมอนามัย 15 ครั้ง 1 เม.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 200,000.00
4 จัดทำคู่มือการตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัย 150 เล่ม 1 ต.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562 48,000.00
รวมเป็นเงิน 451,500.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
451,500.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. โรงแรมในเขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล 2. โรงแรมในต่างจังหวัด 3. ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12, ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ลำปาง, ศูนย์ทันตระหว่างประเทศ เชียงใหม่ และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. ผู้บริหารกรมอนามัย/ผู้ทรงคุณวุฒิ 2. ผู้บริหารหน่วยงาน และผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน 3. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการทำงาน กลุ่มที่ 1 – 10 4. นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง 5. หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. ผู้บริหาร/ผู้ทรงคุณวุฒิ 2. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการทำงาน กลุ่มที่ 1 – 10 3. ผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน 4. หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 5. นักวิชาการกรมอนามัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางกุลนันท์ เสนคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวศนินธร ริมชลาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 3. นายสมเกียรติ ปฏิรพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 4. นางสาวพรหมมณี สิงหรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5. นางสาวเสาวลักษณ์ ทูลธรรม นักวิชาการสาธารณสุข 6. นางสาวมัลลิกา วิชาเหล็ก นักวิชาการสาธารณสุข 7. นางสาวกิดากานต์ สาสุธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางกุลนันท์ เสนคำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสืบพงษ์ ไชยพรรค ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบัญชา ค้าของ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองแผนงาน
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาศักยภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมอนามัย

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (68)21.4 ขับเคลื่อนการปฏิรูป นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการกรมอนามัย
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
การพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จำเป็นต้องมีการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ หลายประการ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture : EA ของกรมอนามัย, การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาคีเครือข่ายไอซีทีกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2562, การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกรมอนามัย,ประชุมการส่งเสริม สนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย Digital Literacy และประชุมความพร้อมใช้งานข้อมูล และระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้งานของบุคลากร รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อประเมินผลและปรับปรุงการบริหารจัดการ การดำเนินงาน/การปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ กรมอนามัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสารสนเทศ ซึ่งอาจมีปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ รวมทั้งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เสียหายได้ จึงมีการเตรียมความพร้อมและการแก้ไขสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ ในการรักษาความมั่นคงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอนามัย เพื่อให้ระบบสารสนเทศของกรมอนามัย สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศและบุคลากรกรมอนามัย

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อจัดทำปฏิบัติการดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมถึงคุณลักษณะของระบบงานต่าง ๆ ระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของกรมอนามัย 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 3. เพื่อการบริหารจัดการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการทำงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 5. เพื่อเตรียมความพร้อมใช้งานข้อมูลและระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความจำเป็นทางภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีแผนการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture : EA ของกรมอนามัย 1 เรื่อง
2.ภาคีเครือข่ายไอซีทีกรมอนามัย ได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีประสิทธิภาพ 70 คน
3.ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถานการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ทั้งทักษะการทำงาน หรือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันของกรมอนามัย (Digital Literacy) 22 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : มีแผนการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture : EA ของกรมอนามัย 1 เล่ม
2.เชิงปริมาณ : การส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy) 22 ชุด
3.เชิงปริมาณ : หน่วยงานสังกัดกรมอนามัยสามารถใช้งานระบบบริหารจัดการรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 35 หน่วยงาน
4.เชิงปริมาณ : หน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องภาคีเครือข่ายไอซีทีกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2562 36 หน่วยงาน
5.เชิงปริมาณ : การประชุมความพร้อมใช้งานข้อมูล และระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน 2 ชุด
6.เชิงปริมาณ : การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกรมอนามัย 5 ครั้ง
7.เชิงคุณภาพ : การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture : EA ของกรมอนามัย 80 ร้อยละ
8.เชิงคุณภาพ : การประชุมส่งเสริม สนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย Digital Literacy 80 ร้อยละ
9.เชิงคุณภาพ : การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องภาคีเครือข่ายไอซีทีกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2562 80 ร้อยละ
10.เชิงคุณภาพ : การประชุมความพร้อมใช้งานข้อมูล และระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน 80 ร้อยละ
11.เชิงคุณภาพ : หน่วยงานสังกัดกรมอนามัยสามารถใช้งานระบบบริหารจัดการรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 80 ร้อยละ
12.เชิงคุณภาพ : การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกรมอนามัย 80 ร้อยละ
13.เชิงเวลา : การดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 2. การประชุมราชการ 3. การจัดทำเอกสาร/รายงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การประชุมความพร้อมใช้งานข้อมูล และระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน 2 เรื่อง 3 ธ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562 9,300.00
2 การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกรมอนามัย 5 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2562 11,625.00
3 การประชุมส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy) 22 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562 78,766.00
4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องภาคีเครือข่ายไอซีทีกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2562 70 คน 14 ม.ค. 2562 - 17 ม.ค. 2562 334,734.00
รวมเป็นเงิน 434,425.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
434,425.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. กรมอนามัยส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 2. การจัดประชุมนอกสถานที่

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรมอนามัย และผู้บริหาร 2. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 3. บุคลากรกรมอนามัย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรมอนามัย และผู้บริหาร 2. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 3. บุคลากรกรมอนามัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ 2. นายกิตตินันท์ สายะเวส ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3. นายศรัณยู จำปาไชยศรี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4. นายสุชาญ กิจลือเลิศ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5. นางสาวมัณฑนา ควรพินิจ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6. นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสืบพงษ์ ไชยพรรค

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์บัญชา ค้าของ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองแผนงาน
ลำดับที่ : 6

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี กรมอนามัย

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กลุ่มการคลังและงบประมาณ (FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (63)20.1 พัฒนาระบบการบริหารการคลังและงบประมาณ
5.2 โครงการสำคัญ 20. โครงการยกระดับระบบบริหารการคลังและงบประมาณ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิด สำหรับใช้เป็นเครื่องมือกำกับการดำเนินนโยบายเรื่องสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลให้มีความชัดเจนของเป้าหมาย รวมถึงการมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) และมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนปรับไปสู่ประเทศไทย 4.0 คือ ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัยต่างๆ ที่ลงแรงน้อยแต่ได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้น เพื่อประเทศไทยจะได้ก้าวทันกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วได้ ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามัย สอดคล้องรองรับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และยุทธศาสตร์กรมอนามัย ที่มุ่งเน้นประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการบูรณาการในทุกระดับ เริ่มตั้งแต่หน่วยงานภายในกรมอนามัย ส่วนราชการภายในกระทรวงสาธารณสุข และส่วนราชการภายนอกกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามัย เพื่อรองรับนโยบายทุกระดับ และบรรลุผลในการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ไม่ซ้ำซ้อน และเกิดการพัฒนาหรืองานใหม่ที่เป็นประโยชน์ สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามัย เป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมตามกรอบระยะเวลา 2. เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมอนามัย มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เอกสารคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามัย (ภาพรวม) ทุกงบรายจ่าย 1 ชุด
2.เอกสารและร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามัย ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 1 ชุด
3.เอกสารสรุปวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 1 ชุด
4.แผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ปี 2563 เสนอต่อสำนักงบประมาณ ในระบบ Ev-Mis (ขั้นผ่านสภา) 1 ชุด
5.แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายหน่วยงาน 1 ชุด
6.เอกสารสรุปบทเรียนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1 ชุด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามัยที่ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 1 ชุด
2.เชิงปริมาณ : แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมอนามัย ที่สอดคล้องรองรับนโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงาน กรมอนามัย 1 ชุด
3.เชิงคุณภาพ : แผนงบลงทุนกรมอนามัย ระยะ 3 ปี 1 เรื่อง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดทำนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมอนามัย 2. จัดประชุมพิจารณาแผนงาน/โครงการและการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามัย 3. จัดโครงการศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย 4. จัดประชุมพิจารณากรอบและจัดทำแผนงบลงทุนกรมอนามัย ระยะ 3 ปี 5. จัดทำคำของบประมาณฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระบบ e-budgeting (ขั้นคำขอ) และจัดทำแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ปี 2563 เสนอต่อสำนักงบประมาณ ในระบบ Ev-Mis (ขั้นคำขอ) 6. จัดประชุมเตรียมการชี้แจงและจัดเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ภาพรวมและรายแผนงาน) 7. จัดทำเอกสารสรุปข้อสังเกตการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมอนามัย 8. จัดทำแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ปี 2563 เสนอต่อสำนักงบประมาณ ในระบบ Ev-Mis (ขั้นผ่านสภา) 9. จัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามัย 10. การกำกับ ติดตาม และจัดทำสรุป การดำเนินงานด้านการบริหารงบประมาณ 11. สรุปบทเรียนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามัย

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามัย เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 1 ชุด 1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 38,800.00
2 ศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย 1 ครั้ง 14 พ.ย. 2561 - 15 พ.ย. 2561 80,425.00
3 ประชุมจัดทำแผนงบลงทุนระยะ 3 ปี 1 ครั้ง 14 ม.ค. 2562 - 14 ม.ค. 2562 1,050.00
4 ประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและงบประมาณ (FIN) 1 ครั้ง 25 ต.ค. 2561 - 25 ต.ค. 2561 700.00
5 ประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินงาน 1 ครั้ง 1 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 1,225.00
6 ประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2 ครั้ง 1 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 2,800.00
7 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 3 ครั้ง 19 ต.ค. 2561 - 29 ต.ค. 2561 15,000.00
รวมเป็นเงิน 140,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
140,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
19 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กองแผนงาน กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้บริหารระดับสูง ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมอนามัย คณะกรรมการ cluster 1-10

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางนุชนารถ รักประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวสิริรัตน์ อยู่สิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 3. นางสุภาพร ศรีเพ็ญเบ็ญจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 4. นางสาวระพีพรรณ ศรีเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5. นายธัพญสรณ์ กองแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางนุชนารถ รักประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสืบพงษ์ ไชยพรรค ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองแผนงาน
ลำดับที่ : 7

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO)

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (68)21.4 ขับเคลื่อนการปฏิรูป นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการกรมอนามัย
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
เนื่องด้วยกรอบทิศทางการดำเนินงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีนโยบายขับเคลื่อนกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนผ่านกับดักเชิงซ้อนของระบบราชการ และเผชิญกับประเด็นท้าทายในการปฏิรูปองค์การ โดยใช้โมเดลขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ด้วยเครื่องมือ PMQA (Public Sector Management Quality Award) หรือ PMQA Mechanism และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มาอย่างต่อเนื่อง กองแผนงาน จึงเห็นควรจัดทำโครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมายไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนด

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ สู่การปฏิบัติ สู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO)

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานสังกัดกรมอนามัยสามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ และพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 37 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ 37 หน่วยงาน
2.เชิงคุณภาพ : ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย 80 ร้อยละ
3.เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ฯ กรมอนามัย (อังคารที่ 4 ของเดือน) 2.ประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์กรมอนามัย (อังคารที่ 4 ของเดือน) 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 72,000.00
2 ประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์กรมอนามัย 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 18,000.00
3 ประชุมขับเคลื่อนและพัฒนาการดำเนินงานกรมอนามัย 37 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 10,000.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัย 150 คน 8 พ.ย. 2561 - 10 พ.ย. 2561 810,000.00
รวมเป็นเงิน 910,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
910,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
หน่วยงานสังกัดกรมอนามัยสามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ และพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์กรมอนามัย (อังคารที่ 4 ของเดือน)/หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์กรมอนามัย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์กรมอนามัย (อังคารที่ 4 ของเดือน)/หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์กรมอนามัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางจารุทัศน์ ตั้งกีรติชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสืบพงษ์ ไชยพรรค ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองแผนงาน
ลำดับที่ : 8

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบุคลากรภาครัฐ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต : 1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิอย่างมรประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
เบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าเช่าบ้าน 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 57,000.00
รวมเป็นเงิน 57,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
57,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กองแผนงาน กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรกองแผนงาน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรกองแผนงาน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวภาณุมาศ คงคา 2.นางสาวอมรกานต์ จำปี

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาววิชุดา สมัยนิยม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสืบพงษ์ ไชยพรรค

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบัญชา ค้าของ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................