หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเลี้ยงดูลูกตาม “คำสอนพ่ออย่างพอเพียง ” ในพื้นที่ความมั่นคงและหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องจากพระราชดำริฯ

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (2)1.2 เลี้ยงดูลูกตาม "คาสอนพ่ออย่างพอเพียง" ในพื้นที่ความมั่นคงและหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ตาม "แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั
5.2 โครงการสำคัญ 1.โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานแนวทางในการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน คือการพัฒนา “คน”ให้มีภูมิต้านทานทางความรู้ ทักษะในการดำรงชีวิต ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ (พ.ศ. 2561 – 2564 )” ยุทธศาสตร์ที่ 2.การเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และพื้นที่เป้าหมายอย่างยั่งยืนเพื่อเตรียมพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม

8. วัตถุประสงค์ :
สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว แกนนำชุมชนและครูให้มีความรู้ ทักษะ การอบรมบ่มเพาะเด็ก (อายุ 0-14 ปี) "เลี้ยงลูกตามคำสอนพ่อ" คุณธรรม 8 ประการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีวิทยากรแกนนำ เพื่อการจัดการเรียนการสอนด้านสุขภาพ Project Approach "เลี้ยงลูกตามคำสอนพ่อ" ตามคุณธรรม 8 ประการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนและชุมชน 180 คน
2.ผลิตมาตรฐานครอบครัวต้นแบบ “เลี้ยงลูกตามคำสอนพ่อ” ตามคุณธรรม 8 ประการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 เรื่อง
3.โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้คู้มืิอแผนการเรียนการสอนเลี้ยงลูก "คำสอนพ่อ" 47 แห่ง
4.ครู บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ปกครองนักเรียนได้รับการเสริมพลังความรู้ ทักษะ การพัฒนาเด็กและสร้างการเรียนรู้เด็กตามวัย 9 จังหวัด
5.ศึกษา ประเมินผลครอบครัวต้นแบบ "เลี้ยงลูกตามคำสอนพ่อ" 1 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : เด็กนักเรียนอนุบาลมีพัฒนาการสมวัย 85 ร้อยละ
2.เชิงปริมาณ : เด็กนักเรียนในพื้นที่เป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 30 ร้อยละ
3.เชิงปริมาณ : นักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นประถมปีที่ 1-2 ในพื้นที่เป้าหมายสูงดี สมส่วน 70 ร้อยละ
4.เชิงคุณภาพ : โรงเรียนในพื้นที่ พมพ. มีการใช้แผนการเรียนการสอนด้านสุขภาพ "เลี้ยงลูกตามคำสอนพ่อ" ในการจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล - ป.1-ป.2 47 ตำบล
5.เชิงคุณภาพ : พ่อแม่ หรือผู้ปกครองในพื้นที่ทดลองปฏิบัติตามมารตฐานครอบครัวต้นแบบ "เลี้ยงลูกตามคำสอนพ่อ" (สุ่มเชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน) 50 ร้อยละ
6.เชิงเวลา : กิจกรรมของโครงการมีการดำเนินการครบภายในเวลาที่กำหนด 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ประชุม เก็บข้อมูล ประเมินผล

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเพื่อพัฒนารายงานการประเมินครอบครัวต้นแบบ ฯ 1 รายการ 1 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 200,600.00
2 จัดจ้างบันทึกข้อมูล ถอดเทป และประมวลผลข้อมูล 2 รายการ 1 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 91,490.00
3 ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังในพื้นที่เป้าหมายโครงการ สำหรับศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ (โอนเขต 1 จำนวน 60,000 บาท เขต 2 จำนวน 40,000) 2 หน่วยงาน 1 ก.พ. 2562 - 30 ก.ย. 2562 100,000.00
4 เก็บข้อมูลภาคสนามการประเมินผลครอบครัวต้นแบบฯ 3 จังหวัด 1 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 189,010.00
5 ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังในพื้นที่เป้าหมายโครงการสำหรับส่วนกลาง 9 จังหวัด 1 พ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562 100,000.00
6 จัดซื้อวารสารหนังสือเพื่อประกอบการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและครู เพื่อเป็นวิทยากรพื้นที่ในการส่งเสริมบทบาทครอบครัวเลี้ยงดูลูกตาม “คำสอนพ่อ ” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 13 เล่ม 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 9,100.00
7 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยประเมินผลโครงการเลี้ยงดูลูกตาม"คำสอนพ่อ" 20 คน 1 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 86,000.00
8 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนวิชาการ การวิจัย และยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนการโครงการฯ 20 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 30,000.00
9 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำมาตรฐานครอบครัวต้นแบบ "เลี้ยงลูกตามคำสอนพ่อ" คุณธรรม 8 ประการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 30 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561 100,000.00
10 ประชุมจัดทำเครื่องมือประเมินผลครอบครัวต้นแบบฯ 40 คน 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 291,000.00
11 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ครู แกนนำชุมชน เพื่อเป็นวิทยากรในพื้นที่ส่งเสริมบทบาทครอบครัวเลี้ยงดูลูกตาม “คำสอนพ่อ ” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 180 คน 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 971,800.00
12 จัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือมาตรฐานครอบครัวต้นแบบ “เลี้ยงลูกตามคำสอนพ่อ” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2000 เล่ม 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 200,000.00
รวมเป็นเงิน 2,369,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
2,369,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
3 จังหวัด(ตาก,แม่ฮ่องสอน,เชียงใหม่)

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เด็กวัยเรียนวัยรุ่น

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เด็กวัยเรียนวัยรุ่น

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ผอ.สส.

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
รองอัมพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
1) อัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

4. cluster :
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (7)2.1 ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อสร้างแม่ลูกคุณภาพ
5.2 โครงการสำคัญ 2.โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
การพัฒนาศักยภาพของคนนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ในครรภ์ เด็กทุกคนควรเกิดอย่างมีคุณภาพเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป สถานการณ์งานแม่และเด็กปี2561 พบว่าอัตราส่วนการตายมารดาเท่ากับ 17.1ต่อแสนการเกิดมีชีพ สาเหตุการตายหลักได้แก่การตกเลือดหลังคลอด และความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ร้อยละ 63.45 อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวร้อยละ50.33 หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเสริมไอโอดีนร้อยละ 70.08 หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางร้อยละ16.13 ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500กรัมร้อยละ 6.23 (HDC 10กย.2561) ซึ่งล้วนแต่ส่งผลต่อการเติบโตและพัฒนาการของทารกและเด็กปฐมวัย ดังนั้นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพประชากร จึงเริ่มต้นตั้งแต่การดูแลครรภ์เพื่อให้การตั้งครรภ์และการคลอดมีคุณภาพ มารดาและทารกปลอดภัย ปราศจากภาวะ แทรกซ้อนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ต่อเนื่องถึงการให้การดูแลเด็กปฐมวัย เพื่อเด็กเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัยอย่างองค์รวม และดูแลให้ทารกได้รับสารอาหารที่ดีที่สุด คือนมแม่ ซึ่งมีสารอาหารมากกว่า ๒๐๐ ชนิดที่มีคุณค่า เพราะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่ใช่เป็นเพียง การให้อาหารเพื่อให้ลูกอิ่มหรือช่วยให้ลูกเติบโตเท่านั้น แต่การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นเรื่องของกระบวนการส่งเสริมพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กอย่างมีคุณภาพ จะช่วยเอื้อโอกาสให้เด็กกลายเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นผู้มีจริยธรรม อดทน อดกลั้น และเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ต่อผู้อื่น ที่ผ่านมากรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการรณรงค์เพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ ให้เห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กิจกรรมการดำเนินงานที่สำคัญประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริม การสนับสนุน และการปกป้อง "

8. วัตถุประสงค์ :
1. พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาวะมารดาและเด็กปฐมวัย 2. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับ และประเมินรับรองระบบบริการ/มาตรฐาน 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก 4. เพื่อสร้างเครือข่าย สื่อสาร สร้างความตระหนัก แลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 5. เพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ติดตาม การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.แนวทางการดูแลสุขภาพแม่และเด็กในเรือนจำ ทัณฑสถาน 1 เรื่อง
2.รูปแบบการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดเพื่อลดการตายมารดา 1 เรื่อง
3.นโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรกาาควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 1 ฉบับ
4.แผนการสอนการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 1 ฉบับ
5.รูปแบบการขับเคลื่อนงานพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ระดับเขต 1 เรื่อง
6.บุคลากรงานอนามัยแม่และเด็กของกรมอนามัยผ่านการอบรมหลักสูตรสาขาการพยาบาลเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่่ 1 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน (น้อยกว่าร้อยละ) 17 ร้อยละ
2.เชิงปริมาณ : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 85 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
- ประชุม/อบรม/สัมมนา - นิเทศ/ติดตาม/เยี่ยมเสริมพลัง - รณรงค์

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดจ้างตีความกฎหมายรายมาตราตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก พ.ศ.2560 1 ฉบับ 1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 30,000.00
2 จัดจ้างทำแผนยุทธศาสตร์ นโยบายตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 1 ฉบับ 1 ต.ค. 2561 - 27 ต.ค. 2561 30,000.00
3 รณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเดือนวันแม่แห่งชาติและสัปดาห์นมแม่โลก 1 ครั้ง 1 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 120,750.00
4 อบรมหลักสูตรสาขาการพยาบาลเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 1 คน 1 ธ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562 40,000.00
5 ติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนขับเคลื่อนพระราชญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 2 คน 1 ธ.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 45,000.00
6 ประชุมความร่วมมือการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 10 คน 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 3,500.00
7 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน พ.ร.บ. Milk Code (จัดประชุมคณะอนุกรรมการทั้ง 3 คณะ) 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 334,800.00
8 ประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนติดตามแผนกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 15 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562 41,800.00
9 การประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรึกษาหารือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม ได้แก่ ดาวน์ซินโดรม, ธาลัสชีเมีย, เอดส์ 15 คน 1 ก.พ. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 45,000.00
10 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรฐานโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก 15 คน 4 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 30,000.00
11 นิเทศติดตาม/เยี่ยมเสริมพลัง 20 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 297,110.00
12 ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อน พ.ร.บ. Milk Code 20 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 57,600.00
13 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายลาคลอด (ตามข้อสังเกต สนช.) พัฒนาเอกสารวิชาการ/การสนับสนุนการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบการ 30 คน 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2562 3,500.00
14 ประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำมาตรฐานคู่มือและแผนการสอนสนับสนุนโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก 30 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 386,000.00
15 ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดเพื่อลดการตายมารดา 35 คน 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 184,200.00
16 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนแกนนำวิทยากรระดับเขตและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับ ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 35 คน 1 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 105,100.00
17 ประชุมพัฒนาแนวทางการดูแลสุขภาพแม่และเด็กในเรือนจำ ทัณฑสถาน 40 คน 1 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 200,000.00
18 ประชุมชี้แจงแผนงานโครงการงานอนามัยแม่และเด็กปีงบประมาณ 2562 50 คน 25 ต.ค. 2561 - 26 ต.ค. 2561 246,000.00
19 ประชุมคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 50 คน 1 พ.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2562 507,000.00
20 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำนโยบายยุทธศาสตร์และมาตราการตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 70 คน 1 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 350,000.00
21 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพนิติกรในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 85 คน 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 644,750.00
22 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ MCH Board ระดับประเทศ เพื่อลดการตายมารดา 200 คน 24 ธ.ค. 2561 - 25 ธ.ค. 2561 1,332,000.00
23 สัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก "สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กระดับนานาชาติ ครั้งที่11 พ.ศ.2561" 400 คน 12 ธ.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561 2,183,800.00
รวมเป็นเงิน 7,217,910.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
7,217,910.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
- ศูนย์อนามัยที่ 1 -12 - สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองสภาการพยาบาล สำนักอนามัยกรุงเทพ สำนักการแพทย์กรุงเทพ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน พระราชบัญญัติฯ - จังหวัด 76 จังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- ผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็กจากศูนย์อนามัยที่ 1-12 - แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ ภาคีเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้อง - Cluster สตรีและเด็กปฐมวัย - คณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กตามกฎหมาย - คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งภายใต้คณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กตามกฎหมาย - ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ การพยาบาล สาธารณสุข เภสัชกร โภชนาการ นักกฎหมาย นักการส่งเสริมการตลาด นักพัฒนาสังคม นักการสื่อสารการตลาด - - พนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่แต่งตั้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ทั่วประเทศ - บุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน พระราชบัญญัติฯ - ผู้เชี่ยวชาญด้านการ ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ นักกฎหมาย กรมสนับสนุนและบริการ กรมสวัสดิการและแรงงาน สานักงานประกันสังคม /แนวทาง ข้อมูล ในการขับเคลื่อนการลาคลอด - มหาวิทยาลัยมหิดล

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
- หญิงตั้งครรภ์/ให้นมบุตร - ประชาชนทั่วไป - บุคลากรสาธารณสุข

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเตรียมความพร้อมเด็กอายุ 2-5 ปี

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

4. cluster :
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (10)3.1 Health literate สร้าง “Smart Parents To Smart kids”
5.2 โครงการสำคัญ 3.โครงการเตรียมความพร้อมเด็กอายุ 2-5 ปี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
จากผลการดำเนินงาน คัดกรองพัฒนาการในปี 2561 พบเด็กได้รับการตรวจคัดกรองครอบคลุมร้อยละ 82.5 พัฒนาการสงสัยล่าช้าร้อยละ 20.3 และติดตามร้อยละ 80.4 ในปีนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้ประสานหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ จัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กจากเดิม 4 ช่วงอายุ เพิ่มเป็น 5 ช่วงอายุ ได้แก่ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน เพื่อเร่งรัดติดตามกลุ่มเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าให้ได้รับการดูแลและส่งต่อแก่ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการต่อไปได้ทันท่วงทีพร้อมทั้งให้หน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ ดำเนินการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กในช่วงเดือน กรกฎาคม พร้อมกันทั่วประเทศ การรณรงค์ Kick off สัปดาห์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ถือเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการนำเอาเครื่องมือ DSPM ซึ่งเป็นคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อเฝ้าระวัง ติดตามและส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามช่วงวัยที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องอันจะส่งผลให้เด็กไทยมีพัฒนาการสมวัยในทุกๆด้าน พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามส่งเสริม กระตุ้นพัฒนาการเด็กโดยผู้แม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กและ อสม./อสส. 2. เพื่อคัดกรองส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็กโดยบุคลากรสาธารณสุข"

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เด็กระยะ 2-5 ปี ได้รับการคัดกรอง 90 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ประชุม/จัดกิจกรรมรณรงค์

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและจัดทำเครื่องมือประเมินผลฉบับสมบูรณ์ 1 ครั้ง 1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 39,100.00
2 ทดสอบเครื่องมือการประเมินผลโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ฯ 2 ครั้ง 1 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 20,000.00
3 จัดสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ 30 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 203,500.00
4 ประชุมคณะทำงานเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต(กลุ่มเด็กปฐมวัย) 30 คน 1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562 4,200.00
5 ประชุมเพื่อหารือพัฒนาการดำเนินงานโครงการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก 30 คน 1 พ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562 4,200.00
6 ประชุมเพื่อหารือแนวทางการประเมินการใช้คู่มือ DSPM 30 คน 1 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562 29,400.00
7 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 40 คน 1 ม.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 5,600.00
8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทาง/เครื่องทมือการประเมินผลโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ฯ 40 คน 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 100,000.00
รวมเป็นเงิน 406,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
406,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สำนักส่งเสริมสุขภาพ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- คณะกรรมการพัฒนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก - คณะทำงานระดับกรม กระทรวงสาธารณสุข, คณะทำงาน 6 กระทรวงหลัก - นักวิชาการกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย และภาคีเครือข่าย - นักวิชาการกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ส่วนกลาง/ศอ.1-12, สสม.

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (1)1.1 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5.2 โครงการสำคัญ 1.โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาตั้งแต่ ปี 2523 และได้ทรงงานมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาเกือบ 40 ปี ตั้งแต่ ปี 2533 ทรงรับสั่งให้กรมอนามัยเป็นหน่วยร่วมสนองงานในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคคอพอก และในปี 2539 ทรงรับสั่งให้กรมอนามัยดำเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในระดับพื้นที่เป้าหมายมาอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้ของภาวะสุขภาพของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันการมีสุขภาวะดีขึ้นตามลำดับ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่เป้าหมายได้รับความร่วมมือในการพัฒนาจากหลายภาคส่วน ส่งผลให้มีสภาพแวดล้อมมีสุขลักษณะที่ดีขึ้นตามลำดับ ปัจจุบันการคมนาคมเดินทางไปโรงเรียนบางแห่งบางพื้นที่เข้าถึงได้สะดวกขึ้น แต่ยังมีโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่เป้าหมายส่วนหนึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลการคมนาคมเดินทางเข้าถึงยากลำบากมาก การดูแลช่วยเหลือด้านสาธารณสุขยังเข้าไม่ถึงทุกพื้นที่ทุกแห่ง เข้าถึงได้ยากมาก ส่งผลให้เด็ก เยาวชน และประชาชนยังไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพอย่างครอบคลุมและทั่วถึง จากการสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปี 2560 พบว่า ยังคงพบปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้นับว่ามีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับ ได้แก่ นักเรียนประถมเตี้ย ร้อยละ 10 นักเรียนมีเหา ร้อยละ 26 ฟันแท้ผุ ร้อยละ 40 สภาพปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงเรียน ส้วมไม่สะอาด ร้อยละ 37 น้ำบริโภคในโรงเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 73 (สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, 2560) จากการสุ่มตรวจคอพอกในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ปี 2560 พบว่า เด็กอนุบาลพบคอพอกระดับ 1 ร้อยละ 7 (n=29) นักเรียนประถมพบคอพอกระดับ 1 ร้อยละ 11 คอพอกระดับ 2 ร้อยละ 6 และประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป พบคอพอกระดับ 1 ร้อยละ 5 คอพอกระดับ 2 ร้อยละ 35 (สำนักโภชนาการ กรมอนามัย. 9 มค.2560) และจากผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในพื้นที่เป้าหมาย 6 จังหวัด เชียงราย น่าน แพร่ พะเยา ลำปาง ศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2560 (สสท., 29 มีนาคม 2561) พบว่า ภาวะโภชนาการสามเณรมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนภาพรวม ร้อยละ 18.52 สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดแพร่ น่าน และพะเยา มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 23.46 , 23.17 , 20.35 ตามลำดับ (เกินเป้าหมายร้อยละ 10) ส่วนสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ มีภาวะเตี้ย ร้อยละ 7.4 ดังนั้น จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ในการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีความต่อเนื่องในโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ภายใต้การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และสามารถตอบนองต่อความต้องการของเด็กและเยาวชนในพื้นที่เป้าหมาย ตลอดจนร่วมกันผลักดันการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมที่สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแตกต่างกันไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุล 2. เพื่อขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ ครอบครัวและชุมชนเกิดการพัฒนา ช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนและโรงเรียนไปพร้อมๆกัน 3. เพื่อผลักดันให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาให้กับผู้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษาหรือองค์กรอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.จำนวนภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาการดูแลและส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 310 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ประชุม/อบรม/สัมนา/เยี่ยมเสริมพลัง/เก็บข้อมูล/ประเมิน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมสานพลังความร่วมมือในการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) - กำหนดแนวทางการพัฒนา 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 170,000.00
2 ประชุมสานพลังความร่วมมือในการพัฒนาสุขภาพเด็กและสุขาภิบาลในพื้นที่ภูฟ้าพัฒนา “สุขภาพดี 4.0 @ ภูฟ้าพัฒนา” - Kick off แถลงข่าว ขับเคลื่อนการพัฒนา - ชี้แจงแนวทาง บทเรียน รายงานผลงาน - ประกาศเกียรติคุณ : บ้านสะอาดน่าอยู่ ส้วมHAS น้ำบริโภคปลอดภัย HPS ทอง-เพชร ฯลฯ - ให้ความรู้ทักษะสุขภาพ : พันวัน DSPM วิธีการเลี้ยงดูเด็ก คัดกรองคอพอก โภชนาการ น้ำบริโภค ฯลฯ 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 300,000.00
3 สัมมนาสานพลังความร่วมมือในการพัฒนาสุขภาพเด็กและสุขาภิบาลของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) - Kick off ชี้แจง แถลงข่าว เรียนรู้งานอนามัยแม่และเด็ก DSPM โภชนาการ สุขาภิบาล 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 300,000.00
4 จัดจ้างออกแบบและผลิตสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กในถิ่นทุรกันดาร (5 รายการ) - ทักษะสุขภาพ ภาค T/E - สุขอนามัยเด็กในถิ่นทุรกันดาร - สุขอนามัยสามเณร - แนวทางการดำเนินงานฯ ในพื้นที่ภูฟ้าพัฒนา - แนวทางการดำเนินงานฯ กพด. 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 300,000.00
5 รณรงค์ส่งเสริมพัฒนาสถานที่จำวัดสามเณร "อนามัยสามเณร 9D" ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 1 ครั้ง 1 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 50,600.00
6 สัมมนาสานพลังเสริมสร้างสมรรถนะสุขภาพสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงการตามพระราชดำริ 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562 900,000.00
7 เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามประเมินผล เตรียมการและรับเสด็จ 8 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 150,000.00
รวมเป็นเงิน 2,170,600.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
2,170,600.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
" - ต้นสังกัด ร.ร.กพด. หน่วยร่วมสนองงาน กรม ศูนย์อนามัย ภาคีเครือข่าย และผู้เกี่ยวข้อง 70 คน

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
" - ต้นสังกัด ร.ร.กพด. หน่วยร่วมสนองงาน กรม ศูนย์อนามัย ภาคีเครือข่าย และผู้เกี่ยวข้อง 70 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
" - ต้นสังกัด ร.ร.กพด. หน่วยร่วมสนองงาน กรม ศูนย์อนามัย ภาคีเครือข่าย และผู้เกี่ยวข้อง 70 คน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ปนัดดา

19. ผู้เสนอโครงการ :
ปนัดดา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ผอ.สส.

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
รองอัมพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS)

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
6) ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (12)4.1 ยกระดับการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ(HPS) ด้วยกระบวนการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
5.2 โครงการสำคัญ 4.โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School : HLS)

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
สร้างสุขภาพให้เด็กวัยเรียนให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ

8. วัตถุประสงค์ :
เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาให้เด็กวัยเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีทักษะสุขภาพ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.แนวทางการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพต่อยอดจากมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1 เรื่อง
2.ผลสำรวจสถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมสุขภาพ 1 เรื่อง
3.สื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ : HL (AR Book) 1 ชุด
4.สื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ : สื่อสำหรับเด็กกลุ่มพิเศษ 1 ชุด
5.สื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ : สำหรับวัยรุ่น Strong Smart Smile 1 ชุด
6.สื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ : Application ประเมินภาวะสุขภาพเด็กด้วยตนเอง 1 เรื่อง
7.บุคลากรสาธารณสุขได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุน HLS 130 คน
8.ประกาศนโยบาย MOU /แถลงข่าว (Kick off HLS) 300 คน
9.โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 300 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน 68 ร้อยละ
2.เชิงปริมาณ : เด็กวัยเรียน/วัยรุ่นมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 30 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ประชุม/อบรม/สัมมนา/สำรวจ/เก็บข้อมูล/เยี่ยมเสริมพลัง/ประเมิน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดจ้างเก็บข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการสำรวจสถานการณ์ความรอบรู้ด้านขภาพเด็กวัยเรียนและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 200,000.00
2 รณรงค์สื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนในวันเด็กแห่งชาติ 1 ครั้ง 12 ม.ค. 2562 - 12 ม.ค. 2562 100,000.00
3 ผลิตสื่อ HL และประเมินการใช้สื่อ HL 4 เรื่อง 1 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 350,000.00
4 เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ และติดตามงาน 8 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 100,000.00
5 ประชุมกำหนดทิศทางและกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน HLS (Steering Committee) 70 คน 22 ต.ค. 2561 - 22 ต.ค. 2561 10,850.00
6 ประชุมออกแบบเครื่องมือและกำหนดกรอบสำรวจสถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 80 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561 220,000.00
7 ประชุมบูรณาการยกระดับต่อยอดมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 100 คน 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 200,000.00
8 ประชุมพัฒนาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 120 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561 160,000.00
9 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนงาน HLS 220 คน 1 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562 710,000.00
10 ประชุมสานพลังความร่วมมือขับเคลื่อน HLS (ประชุมชี้แจง ประกาศนโยบาย MOU แถลงข่าว (Kick Off HLS)) 250 คน 30 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 549,150.00
รวมเป็นเงิน 2,600,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
2,600,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมในกสธ. ศธ. มท. ร.ร. ผอ. ครู เขตพื้นกศธ. สสจ. สสอ. รพช. รพ.สต. พชอ. อปท. และผู้เกี่ยวข้อง รร.เป้าหมาย 300 แห่ง

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
" - นักวิชาการส่วนกลาง, ศอ. กรมต่างๆ ในกสธ. - นักวิชาการจาก ศธ., มท., และผู้เกี่ยวข้อง"

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
" - นักวิชาการส่วนกลาง, ศอ. กรมต่างๆ ในกสธ. - นักวิชาการจาก ศธ., มท., และผู้เกี่ยวข้อง"

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
อัญชุลี คัทลียา เนติ์

19. ผู้เสนอโครงการ :
ปนัดดา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
รองอัมพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 6

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน แข็งแรงและฉลาด

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
6) ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (15)5.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวังและฐานข้อมูลร่วม
5.2 โครงการสำคัญ 5.โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน แข็งแรง และฉลาด

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้กรมอนามัยจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพเด็กไทย เริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา จนกระทั่งเป็นทารก เข้าสู่วัยเรียน และวัยรุ่น เน้นการส่งเสริมโภชนาการ และการออกกำลังกาย ตั้งเป้าหมาย 20 ปีข้างหน้า ชายไทยสูง 180 ซม. และหญิงไทยสูง 167 ซม.

8. วัตถุประสงค์ :
ส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่นเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ สูงดีสมส่วน แข็งแรง และฉลาด

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ได้ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพเด็กวัยเรียน (DMC & HDC) 1 ระบบ
2.ขยายผลนวัตกรรมสุขภาพวัยรุ่น Strong Smart Smile 80 คน
3.แนวทางเสริมสร้างศักยภาพทักษะสุขภาพแก่ครูอนามัยในการดูแลสุขภาพนักเรียน 1 เรื่อง
4.ถอดบทเรียนความสำเร็จการดำเนินงานเสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่น Strong Smart Smile 1 เรื่อง
5.สัมมนาวิชาการสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นระดับประเทศ 800 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน 68 ร้อยละ
2.เชิงปริมาณ : เด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 30 ร้อยละ
3.เชิงเวลา : กิจกรรมของโครงการมีการดำเนินการครบภายในเวลาที่กำหนด 70 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ประชุม/อบรม/สัมมนา/เก็บข้อมูล/สำรวจ/เยี่ยมเสริมพลัง/ประเมิน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมถอดบทเรียนการเสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่น Strong Smart Smile 40 คน 1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562 185,000.00
2 ประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมกับสารสนเทศด้านสุขภาพเด็กวัยเรียน 50 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 400,000.00
3 ประชุมจัดทำแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพทักษะสุขภาพแก่ครูอนามัยในการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน 50 คน 4 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 200,000.00
4 ประชุมพัฒนาและขยายผลการใช้นวัตกรรมสุขภาพวัยรุ่น Strong Smart Smile 60 คน 1 ก.พ. 2562 - 30 ก.ย. 2562 370,000.00
5 สัมมนาวิชาการสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ระดับประเทศ (นวัตกรรมเครือข่ายเด็กไทยฟันดี สูงดี สมส่วน HPS-HLS โครงงานสุขภาพนักเรียน PA แกนนำวัยรุ่น Strong Smart Smile) 800 คน 1 ธ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562 1,423,460.00
รวมเป็นเงิน 2,578,460.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
2,578,460.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สสจ. service plan เขตสุขภาพ รพศ./รพท. สสอ. รพช. รพ.สต. สภาเด็กและเยาวชน

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
สสจ. service plan เขตสุขภาพ รพศ./รพท. สสอ. รพช. รพ.สต. สภาเด็กและเยาวชน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
สสจ. service plan เขตสุขภาพ รพศ./รพท. สสอ. รพช. รพ.สต. สภาเด็กและเยาวชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
- อัญชุลี เนติ์ คัทลียา

19. ผู้เสนอโครงการ :
ปนัดดา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ผอ.สส.

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
รองอัมพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 7

1. ชื่อโครงการ :
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

2. ยุทธศาสตร์ :
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
12) ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
กลุ่มวัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (5)1.5 สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
5.2 โครงการสำคัญ 1.โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย ร่วมมือกับมูลนิธิถันยรักษ์ฯ ดำเนินการโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 มีจังหวัดที่เป็นพื้นที่นำร่อง 21 จังหวัด กลุ่มเป้าหมายอายุ 30-70 ปี เข้าร่วมโครงการจำนวน 1.9 ล้านคน จากการประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ 5 ปี (พ.ศ. 255-2560) พบว่า สตรีไทยตรวจเต้านมอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ (อย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง) เฉลี่ย 5 ปี ร้อยละ 70.8 พบก้อนมะเร็งขนาดเล็ก (ไม่เกิน 2 ซม.) ร้อยละ 43.7 เป็นมะเร็งระยะแรก (ระยะไม่เกิน 0,1,2) ร้อยละ 69.9 อัตราการรอดชีพในกลุ่มผู้ป่วยที่ตรวจเต้านมตนเองสม่ำเสมอสูงถึง ร้อยละ 95.5 ภาพรวมทั้งโครงการกลุ่มผู้ป่วยที่ตรวจเต้านมตนเองสม่ำเสมอมีอัตราการรอดชีพสูงกว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ตรวจไม่สม่ำเสมอ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P=0.002) ซึ่งจากความสำเร็จของโครงการนี้จะเป็นรูปแบบของการคัดกรองมะเร็งเต้านมที่สามารถขยายผลการดำเนินงานได้ครอบคลุมทั่วประเทศ

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิถันยรักษ์ฯ เพื่อช่วยให้ผู้หญิงไทยพ้นภัยมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของมะเร็งสตรีไทยในปัจจุบัน 2.เพื่อพัฒนาและขยายผลของระบบคัดกรองมะเร็งเต้านม ที่เริ่มด้วยการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 3.เพื่อส่งเสริมให้สตรีไทยมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.สำรวจพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 1 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการดำเนินงาน 120 คน

10. วิธีการดำเนินงาน :
ประชุม/อบรม/สัมมนา/เยี่ยมเสริมพลัง/สำรวจ/ประเมิน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดพิมพ์รายงานผลการประเมินพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทย ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 20,000.00
2 เยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ในการดำเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 4 จังหวัด 1 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 101,120.00
3 บันทึกข้อมูลและแปลผลข้อมูลประเมินสถานการณ์ 12 หน่วยงาน 1 ธ.ค. 2561 - 29 ก.ย. 2561 54,460.00
4 ประชุมพัฒนาคลังความรู้ เพื่อเป็นศูนย์กลาง เรื่องการตรวจเต้านมตนเอง (BSE) ระดับชาติ 15 คน 1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 6,440.00
5 ประชุมสร้างความรอบรู้การตรวจเต้านมด้วยตนเอง เชื่อมโยงกับกระบวนการ CSR ของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะภาคธุรกิจ 25 คน 1 ธ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562 16,700.00
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนความสำเร็จของการดำเนินงาน เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 70 คน 1 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562 657,100.00
7 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม โดยร่วมกับมูลนิธิถันยรักษ์ฯ 80 คน 1 พ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 422,468.00
รวมเป็นเงิน 1,278,288.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,278,288.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สตรีไทยอายุ 30-70 ปี ใน 12 เขตพื้นที่ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
สตรีไทยอายุ 30-70 ปี ใน 12 เขตพื้นที่ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
สตรีไทยอายุ 30-70 ปี ใน 12 เขตพื้นที่ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
จงมณี/บังอร

19. ผู้เสนอโครงการ :
พญ.สาริษฐา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ผอ.สส.

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
รองอัมพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 8

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงาน

2. ยุทธศาสตร์ :
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
11) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ
12) ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
กลุ่มวัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (28)9.6 พัฒนาศักยภาพบุคลากร Capacity Building
5.2 โครงการสำคัญ 9. โครงการวัยทำงานศตวรรษที่ 21 หุ่นดี สุขภาพดี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
กรมอนามัยจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.4 การส่งเสริมสุขภาพที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน มีเป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานให้มีหุ่นดี สุขภาพดี ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30 – 44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ และร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ กลยุทธ์การดำเนินงาน ประกอบด้วย 1) พัฒนานโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของวัยทำงาน 2) เสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกระดับ 3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มาตรการสำคัญ ได้แก่ การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย การประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ การพัฒนาเทคโนโลยีและช่องทางการสื่อสารข้อมูล ความรู้สู่ประชาชนที่เหมาะสมและทันสมัย สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับวัยทำงาน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ที่ 1.4 สำนักส่งเสริมสุขภาพจึงจัดทำ โครงการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงานขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อประชากรวัยทำงานหุ่นดี สุขภาพดี 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงาน 3. เพื่อประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขาพประชากรวัยทำงาน 4. เพื่อพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อประชากรวัยทำงานหุ่นดีสุขภาพดี 1 เรื่อง
2.องค์ความรู้ที่จำเป็นในการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงาน สำหรับบุคลากรสาธารณสุข 1 รูปแบบ
3.จำนวนบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ 50 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ประชากรวัยทำงานมีสุขภาพช่องปาก 50 ร้อยละ
2.เชิงปริมาณ : ประชากรวัยทำงานมีพฤติกรรมการบริโภค 30 ร้อยละ
3.เชิงปริมาณ : ประชากรวัยทำงานมีกิจกรรมทางกาย 27 ร้อยละ
4.เชิงเวลา : กิจกรรมของโครงการมีการดำเนินการครบภายในเวลาที่กำหนด 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ประชุม/นิเทศติดตาม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงาน 2 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 51,400.00
2 ประชุมประสานความร่วมมือกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานพยาบาลร่วมกัน 20 คน 1 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 15,000.00
3 ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงพยาบาล 20 คน 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 15,000.00
4 ประชุมคณะทำงานเพื่อร่วมจัดทำองค์ความรู้ที่จำเป็นในการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงานที่มีมาตรฐานและหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงาน 20 คน 1 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 10,000.00
5 ประชุมคณะทำงานเพื่อออกแบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (application) ที่ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงาน 20 คน 1 ม.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2562 15,000.00
6 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ 4 กลุ่มวัยทำงาน 20 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 50,000.00
7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงพยาบาล 25 คน 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 170,000.00
8 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นในการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงานที่มีมาตรฐานและหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเพื่อการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงาน 30 คน 1 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 200,000.00
9 ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (application) ที่ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงาน 40 คน 1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 235,000.00
10 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Cluster วัยทำงาน 50 คน 1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 290,000.00
รวมเป็นเงิน 1,051,400.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,051,400.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
- สำนักส่งเสริมสุขภาพ - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - ศูนย์อนามัยที่ 1-12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- นักวิชาการจากกรมอนามัย /สรพ. /สสจ./ ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - คณะทำงาน - คณะกรรมการ Cluster - บุคลากรสาธารณสุขจาก ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 - สสม. ศูนย์ชาติพันธ์และชายขอบ - คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ 4 กลุ่มวัยทำงาน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มอนามัยวัยทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ

19. ผู้เสนอโครงการ :
แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 9

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนสำนักส่งเสริมสุขภาพเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (66)21.2 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาระบบการสื่อสาร
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
กฎบัตรกรุงเทพฯเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในยุคโลกาภิวัตน์ พ.ศ. 2548 ได้กำหนดความรับผิดชอบสำคัญ 4 ประการที่จำเป็นต้องมีหากต้องการให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ คือ 1.) ทำให้การสร้างเสริมสุขภาพเป็นศูนย์กลางของวาระการพัฒนาระดับโลก 2.) ทำให้การสร้างเสริมสุขภาพเป็นความรับผิดชอบสำคัญของรัฐบาลทุกระดับ 3.) ทำให้การสร้างเสริมสุขภาพเป็นจุดเน้นสำคัญของชุมชนและภาคประชาสังคม 4.) ทำให้การสร้างเสริมสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นต้องมีในการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับการออกกฎบัตร ซึ่งเป็น การพัฒนาข้อตกลงร่วมกันตั้งแต่การประชุมนานาชาติเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1 ณ กรุงออตตาวา ในวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 ในการสร้างเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการที่เอื้ออำนวยให้ประชาชนสามารถเพิ่มความสามารถในการควบคุมและปรับปรุงสุขภาพของตนเอง การจะเข้าถึงสภาวะที่สมบูรณ์ทั้งกายจิตและสังคมนั้น บุคคลหรือกลุ่มบุคคลต้องสามารถระบุถึงสิ่งที่ต้องการบรรลุและบรรลุในสิ่งที่ต้องการได้ รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมหรือสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ สุขภาพจึงมิใช่เป้าหมายแห่งการดำรงชีวิตอยู่อีกต่อไป หากแต่เป็นแหล่งประโยชน์ของทุกวันที่เราดำเนินชีวิต สุขภาพเป็นแนวคิดด้านบวกที่มุ่งเน้นแหล่งประโยชน์ทางสังคมและแหล่งประโยชน์ส่วนบุคคล รวมถึงศักยภาพทางกายของบุคคล ดังนั้นการสร้างเสริมสุขภาพจึงไม่เป็นเพียงความรับผิดชอบของภาคส่วนที่ดูแลสุขภาพเท่านั้น แต่ยังมุ่งไปที่รูปแบบการดำเนินชีวิตที่ส่งผลดีต่อสุขภาพซึ่งจะนำไปสู่การมีสุขภาวะในที่สุด การสร้างเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการในการเอื้ออำนวยให้ประชาชนสามารถจัดการกับ สุขภาพของตนเอง รวมทั้งปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดสุขภาพต่าง ๆ ด้วย ซึ่งจะส่งผลให้มีการพัฒนาสุขภาพในที่สุด การสร้างเสริมสุขภาพจึงเป็นงานหลักกระทรวงสาธารณสุข ในด้านสนับสนุนการจัดการ โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ รวมถึงปัจจัยคุกคามต่อสุขภาพอื่น ๆ ด้วย เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ป้องกัน และการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2574ขึ้นเป็น 4 ระยะ ระยะละ 5 ปี และมีจุดเน้นหนักแต่ละระยะ คือ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 ปฏิรูประบบ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2565 – 2569 สร้างความเข้มแข็ง ระยะที่ 3 พ.ศ. 2570 – 2574 สู่ความยั่งยืน ระยะที่ 4 พ.ศ. 2575 – 2579 เป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย โดยยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี พันธกิจ : พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน เป้าหมาย : ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 4 Excellence : ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย เป็นหน่วยงานภาครัฐที่สังกัดในกระทรวงสาธารณสุข ที่มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพทุกกลุ่มวัย มีภาระหน้าที่แบ่งเป็น 2 ภาคส่วน คือ 1.กลุ่มวิชาการ และ 2.กลุ่มสนับสนุนวิชาการ การทำงานกลุ่มวิชาการ คือการดำเนินงานขับเคลื่อนสำนักส่งเสริมสุขภาพเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy ความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อวิเคราะห์ แปลความหมาย ประเมิน ปฏิบัติและจัดการตนเอง รวมทั้งชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัวและชุมชน เพื่อสุขภาพที่ดี เป้าหมายสูงสุด คือ ต้องการให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลรักษาสุขภาพอย่างยั่งยืน การทำงานกลุ่มสนับสนุนวิชาการ คือ การพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาศักยภาพ และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบด้านความโปร่งใส สร้างความสามัคคีในองค์กร ยกระดับจิตสำนึก และความรับผิดชอบในประโยชน์สาธารณะของบุคลากร และรวมทั้งสองส่วนในการดำเนินงานภายใต้คำจำกัดความว่า “Be Smart and Healthy in Happy Bureau” คือ การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างความสุขและความผูกพันให้คนในองค์กร พัฒนาสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน จากการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินภาวะสุขภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 พบว่า บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 45.53 มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง และโรคระบบทางเดินหายใจ เป็น 3 อันดับแรก สอดคล้องกับพฤติกรรมสุขภาพ พบว่า บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพเกินครึ่ง อยู่ในเกณฑ์อันตรายต่อพฤติกรรมสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 50.03 ที่ร้ายแรงที่สุด คือ บุคลากรไม่ออกกำลังกาย คิดเป็น ร้อยละ 42.28 หากรวมกับ บุคลากรไม่ได้ออกกำลังกายตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 28.46 จะพบว่า บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพมีพฤติกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานในแบบประเมินสุขภาพตนเอง การดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคนให้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นความเชื่อมโยงให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป มีสุขภาพที่ยั่งยืนด้วยตนเอง สำนักส่งเสริมสุขภาพจึงจัดทำโครงการ “การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562” ขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและประชาชนให้เกิดความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ยกระดับคุณธรรมจริยธรรม สร้างความโปร่งใส พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร จัดทำสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และงานส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมุ่งหวังให้การบริหารจัดการองค์กรของสำนักส่งเสริมสุขภาพ สามารถสนองตอบนโยบายของกรมอนามัย และมีการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ ตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุขที่ว่า “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”

8. วัตถุประสงค์ :
8.1 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการของสำนักส่งเสริมสุขภาพให้สามารถสนองนโยบาย การดำเนินงานของกรมอนามัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 8.3 เพื่อพัฒนาสถานที่ทำงานให้เอื้อประโยชน์ต่อการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 8.4 เพื่อพัฒนาสื่อในการให้ความรู้กับบุคลากรและประชาชนทั่วไปเกิดความรู้และประเมินสุขภาพตนเองได้ 8.5 เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ เป็นองค์กรต้นแบบด้านความโปร่งใส สร้างความสามัคคีในองค์กร และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 8.6 เพื่อเพิ่มทักษะบุคลากรภาครัฐและประชาชน ด้านการสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพ ด้านการบริหารจัดการเป็นระบบ ด้านการปฏิบัติการ และออกแบบกระบวนการการทำงานให้สอดคล้องกับปัญหา ปัจจัยที่เป็นสาเหตุและความต้องการของประชาชน 8.7 เพื่อให้ความรู้ และส่งเสริมเพื่อให้ประชาชนความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จาก พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 8.8 เพื่อส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐร่วมกันพัฒนาและบูรณาการการดำเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ ด้านสุขภาพของประชาชน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ได้สื่อเผยแพร่เพื่อสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชน 1 เรื่อง
2.สื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร 3 ครั้ง
3.ประกวดคลิปวิดีโอสั้นการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส 1ฟ 1น 16 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : กิจกรรมของโครงการมีการดำเนินการ และมีกลุ่มเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรม 60 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : ผลิตสื่อเพื่อให้ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของ พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ เครือข่าย และช่องทางสื่อสารออนไลน์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการพั 1 ครั้ง
3.เชิงเวลา : กิจกรรมของโครงการมีการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด 1 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
ประชุม/อบรม/สัมมนา

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ผลิตสื่อความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 35,000.00
2 ผลิตสื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร 2 ครั้ง 1 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 100,000.00
3 การสื่อสารองค์กรและสร้างความเข้าใจงานส่งเสริมสุขภาพ : พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 4 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562 98,000.00
4 การประกวดคลิปวิดีโอสั้นการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส 1ฟ 1น 12 ครั้ง 1 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 138,800.00
5 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์การสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพ 35 คน 1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562 78,200.00
รวมเป็นเงิน 450,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
450,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ประชาชนทั่วไป

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ประชาชนทั่วไป

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ประชาชนทั่วไป

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
"เรืออากาศเอกหญิงฐาปนพร สิงหโกวินท์ และทีมงาน "

19. ผู้เสนอโครงการ :
เรืออากาศเอกหญิงฐาปนพร สิงหโกวินท์ และทีมงาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ผอ.สส.

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
รองอัมพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 10

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมอนามัยเพื่อการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายในสำนักส่งเสริมสุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (68)21.4 ขับเคลื่อนการปฏิรูป นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการกรมอนามัย
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
กรมอนามัยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของกรมอนามัยให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และตอบสนองการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการทำงาน กลุ่มที่ 1 – ๙ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ และกำหนดให้บุคลากรเจนเนอเรชั่นวายของกรมอนามัยเป็นแกนนำด้านค่านิยมกระทรวงสาธารณสุขและวัฒนธรรมองค์กร (MOPH to HEALTH) เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานสู่เทคโนโลยีดิจิตอลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 4.0 โดยทุกเจนเนอเรชั่นวายจะต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการในแต่ละกิจกรรมและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม และให้การดำเนินงานของสำนักส่งเสริมสุขภาพ และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการทำงานกลุ่มที่ 1–๙ มีความสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดการบูรณาการแผนงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพทุกกลุ่มวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 ด้วยการดำเนินงานแบบคร่อมสายงาน (Cluster) การดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน (function) โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มงาน

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข วัฒนธรรมองค์กร (MOPH to HEALTH) และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 2. เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นเทคโนโลยีดิจิตอล และพัฒนาไปสู่ Digital Organization 3. เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์สู่การบูรณาการแผนงานเสริมสร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัย และการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เพื่อขับเคลื่อนสำนักส่งเสริมสุขภาพเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ประชุม /อบรม/สัมมนา/เก็บข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์/ประเมินผล/สรุป

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประชุมคณะทำงาน ฯ เพื่อขับเคลื่อนค่านิยมฯ และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 6,200.00
2 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการขับเคลื่อนค่านิยมฯ สู่การปฏิบัติให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของหน่วยงาน 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 5,000.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข และวัฒนธรรมองค์กร สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย (MOPH to HEALTH) 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 42,600.00
4 ถอดบทเรียนขับเคลื่อนค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข และวัฒนธรรมองค์กร สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย (MOPH to HEALTH) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1 ครั้ง 1 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 6,200.00
5 การอบรมบุคลากรด้านเทคโลโลยีสารสนเทศ หลักสูตร "สร้างสรรค์งาน Presentation อย่างโดดเด่นและทันสมัยเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยโปรแกรม Prezi-ICT Creative : Creating Effective Presentation for The 21st Century Learning with PREAI" 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 35,000.00
6 จัดทำรายงานประจำปี 2561 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 150,000.00
7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแปลงยุทธศาสตร์สู่การบูรณาการแผนงานเสริมสร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัย เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" 1 ครั้ง 1 ก.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562 234,600.00
รวมเป็นเงิน 479,600.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
479,600.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สำนักส่งเสริมสุขภาพ/ศูนย์อนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. นักวิชาการจากสำนักส่งเสริมสุขภาพ 2. นักวิชาการจากหน่วยงานส่วนกลาง 3. นักวิชาการจากหน่วยงานส่วนกลาง และศูนย์อนามัย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. นักวิชาการจากส่วนกลาง ศูนย์อนามัย ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นทีี 2. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นส.พิริยา

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวพิริยา วัฒนารุ่งกานต์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 11

1. ชื่อโครงการ :
โครงการประเมินผลตำบลบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (68)21.4 ขับเคลื่อนการปฏิรูป นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการกรมอนามัย
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
กรมอนามัยได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งในส่วนกลาง ระดับเขต และระดับจังหวัด ให้มีความรู้และทักษะเรื่องการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และค่ากลาง รวมทั้งพัฒนาวิทยากรกระบวนการ เพื่อการจัดทำแผนงาน โครงการด้านสุขภาพแบบบูรณาการ การยกระดับการพัฒนา และส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน โดยมีตำบลบูรณาการเป็นฐานการเรียนรู้ (Community Innovation Lab) ตามนโยบายห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐของรัฐบาล (Government Lab)

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานตำบลบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาพรวม 2. เพื่อรวบรวม พัฒนาต่อยอด และขยายผลนวัตกรรม สู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ได้ผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของโครงการ 1 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ประชุม/เก็บข้อมูล/รวมรวม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมจัดทำกรอบแนวคิดการประเมินผลโครงการ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 5,700.00
2 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 1 ครั้ง 1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562 5,700.00
3 เก็บข้อมูลภาคสนาม 3 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562 109,000.00
รวมเป็นเงิน 120,400.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
120,400.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศอ.

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ศอ.

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ศอ.

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นส.พิริยา

19. ผู้เสนอโครงการ :
นส.พิริยา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ผอ.สส.

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
รองอัมพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 12

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
กรมอนามัยซึ่งเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของกรมอนามัย คือ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (P&P Excellence) จึงต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับการเผชิญความท้าทายด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถดูแลตนเองได้ภายใต้ระบบส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้มีทักษะด้านเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อนำความรู้ ทักษะ ลงสู่การปฏิบัติจริงตามบริบทในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถดูแลตนเองได้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามช่วงวัยอย่างยั่งยืนต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ 2. เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจในแนวคิดและหลักการของเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุข 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกัน 4. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของแพทยสภา

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพรองรับยุทธศาสตร์ PP&P 15 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ประชุม/อบรม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยทางเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ 10 คน 1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 2,550.00
2 การประชุมพัฒนาหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ 20 คน 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 7,525.00
3 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 20 คน 1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562 7,525.00
4 การประชุมพิจารณาหัวข้องานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ 20 คน 1 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 3,700.00
5 การประชุมนำเสนอโครงร่างการวิจัยแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ 20 คน 1 ก.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562 3,700.00
6 ฝึกอบรม เรื่องเวชศาสตร์ชุมชนกับการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มวัย 25 คน 1 ธ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562 175,000.00
รวมเป็นเงิน 200,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
200,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สำนักส่งเสริมสุขภาพ/ศูนย์อนามัยที่ 1-12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
แพทย์ นักวิชาการ และบุคลากรสาธารณสุข

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
แพทย์ นักวิชาการ และบุคลากรสาธารณสุข

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ สำนักส่งเสริมสุขภาพ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางอัญชลินทร์ ปานศิริ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 13

1. ชื่อโครงการ :
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การพัฒนาแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์” ปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กลุ่มยุทธศาสตร์กำลังคน (HR)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (54)17.2 พัฒนาสมรรถนะกำลังคนรองรับระบบสุขภาพ
5.2 โครงการสำคัญ 17. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 8) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7. หลักการและเหตุผล :
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี มีพันธกิจในการทำหน้าที่สังเคราะห์ใช้ความรู้และดูภาพรวม เพื่อกำหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือและกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน จัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การพัฒนาแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์” ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2562 มีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาศักยภาพของแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขระหว่างราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนป้องกันการเกิดปัญหาโรคติดต่อในระดับชายแดนและสร้างความร่วมมือในการทำงานในอนาคตได้

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในประเด็นแนวคิดและหลักการของเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ 2. เพื่อผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้เกี่ยวกับงานเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์ และสร้างความร่วมมือในการทำงานในอนาคต

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านเวชศาสตร์ป้องกัน 20 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ประชุม/ฝึกอบรม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเตรียมการคณะทำงานการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การพัฒนาแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์” 1 ครั้ง/คน 1 ม.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 9,300.00
2 ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การพัฒนาแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์” 15 คน 1 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 342,700.00
รวมเป็นเงิน 352,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
352,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สำนักส่งเสริมสุขภาพ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. บุคลากรกรมอนามัยหรือหน่วยงานอื่นในกระทรวงสาธารณสุขที่สนใจ 2. บุคลากรด้านสาธารณสุขจากประเทศลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์และจีน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. บุคลากรกรมอนามัยหรือหน่วยงานอื่นในกระทรวงสาธารณสุขที่สนใจ 2. บุคลากรด้านสาธารณสุขจากประเทศลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์และจีน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ สำนักส่งเสริมสุขภาพ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางอัญชลินทร์ ปานศิริ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 14

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน (แผนงานยุทธศาสตร์ ฯ สุขภาวะที่ดี)

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อการบริหารจัดการภายในหน่วยงานให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ในสำนักส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บริหารจัดการและเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน (12 เดือน) 12 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการภายในสำนักส่งเสริมสุขภาพ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าเช่าเครื่องถ่าย/ค่าหนังสือพิมพ์/ค่าน้ำดื่ม 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 144,312.00
2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 100,000.00
3 ค่าวัสดุสำนักงาน 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 40,000.00
4 ค่าจ้างเหมาบุคลากร 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 510,000.00
รวมเป็นเงิน 794,312.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
794,312.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สำนักส่งเสริมสุขภาพ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มอำนวยการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางนิภา แย้มพันธ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 15

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน (แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ ฯ)

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ในสำนักส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 6 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภายในสำนักส่งเสริมสุขภาพ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าจ้างเหมาบุคลากร 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 3,087,330.00
2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 800,000.00
3 ค่าเดินทางไปราชการ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 800,000.00
รวมเป็นเงิน 4,687,330.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
4,687,330.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สำนักส่งเสริมสุขภาพ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรภายในสำนักส่งเสริมสุขภาพ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรภายในสำนักส่งเสริมสุขภาพ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นิภา

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางนิภา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ผอ.สส.

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
รองอัมพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 16

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน (แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาค ฯ)

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 8) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ในสำนักส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสำนักส่งเสริมสุขภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 1 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภายในสำนักส่งเสริมสุขภาพ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 48,000.00
รวมเป็นเงิน 48,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
48,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สำนักส่งเสริมสุขภาพ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรในสำนักส่งเสริมสุขภาพ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรในสำนักส่งเสริมสุขภาพ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นิภา

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางนิภา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ผอ.สส.

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
รองอัมพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับที่ : 17

1. ชื่อโครงการ :
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (70)21.6 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบุคลากรภาครัฐ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต : 1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

7. หลักการและเหตุผล :
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ของข้าราชการในสำนักส่งเสริมสุขภาพ

8. วัตถุประสงค์ :
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ของข้าราชการในสำนักส่งเสริมสุขภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : เพื่อให้สิทธิ์การเบิกจ่ายของข้าราชการเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 60 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ของข้าราชการในสำนักส่งเสริมสุขภาพ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ของข้าราชการในสำนักส่งเสริมสุขภาพ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1,416,000.00
รวมเป็นเงิน 1,416,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,416,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ข้าราชการในสำนักส่งเสริมสุขภาพ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ข้าราชการในสำนักส่งเสริมสุขภาพ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ข้าราชการในสำนักส่งเสริมสุขภาพ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นิภา

19. ผู้เสนอโครงการ :
นิภา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ผอ.สส.

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
ผอ.สส.

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................