หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
1) อัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

4. cluster :
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (7)2.1 ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อสร้างแม่ลูกคุณภาพ
5.2 โครงการสำคัญ 2.โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์จำนวนเด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพ ซึ่งไม่ต่างจากหลายประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยจำนวนการเกิดลดลง จากปีละ 1 ล้านคน ในช่วงปี พ.ศ. 2507 – 2526 เหลือเพียงประมาณ 700,000 คน ในปี พ.ศ. 2527 คาดประมาณว่าจำนวนการเกิดในประเทศไทยจะลดลงเหลือ 6 แสนคนในปี พ.ศ. 2573 ในปี 2561 สถานการณ์แม่และเด็กในเขตสุขภาพที่ 2 ยังมีภาวะเสี่ยงทั้งในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอด จากผลลัพธ์สถานะสุขภาพแม่และเด็กพบว่า ยังมีการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ร้อยละ 73.61 หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง ร้อยละ 15.53 ปัญหามารดา ทารกตายยังคงมีอยู่ในพื้นที่ ในกลุ่มเด็กปฐมวัยยังคงพบ ภาวะทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 7.28 ซึ่งส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีการเจริญเติบโตไม่สมวัย โดยเด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน ร้อยละ 48.75 ทารกแรกคลอดกินนมแม่อย่างเดียวต่อเนื่องครบ 6 เดือน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2558-2561 พบ ร้อยละ 68.48, 61.34, 68.66 และ 51.46 ตามลำดับ ซึ่งแนวโน้มยังไม่เพิ่มขึ้น อีกทั้งปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารทดแทนนมแม่ที่มีทั้งการโฆษณาและส่งเสริมการขายด้วยกลวิธีที่หลากหลายมีเพิ่มมากขึ้น อันเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวต่อเนื่อง 6 เดือน กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมให้หน่วยงานสาธารณสุขเปิดให้บริการคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงเนื่องจากกลุ่มอาการดาวน์ถือเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยและประชาคมโลก ปัญหาสำคัญที่สุด คือ เด็กทุกรายจะมีระดับสติปัญญา (IQ) ต่ำ หรือปัญญาอ่อน มีพัฒนาการช้า มีหัวใจและต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติแต่กำเนิด อันเป็นผลทำให้เด็กมีปัญหาในการศึกษาเล่าเรียน วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานี้ก็คือ การตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ทางห้องปฏิบัติการและการให้คำปรึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยให้พ่อแม่ได้มีโอกาสวางแผนครอบครัวต่อไป สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาและความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถมุ่งสร้างการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีสุขภาพดี ดังนั้นจึงควรพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก เพื่อให้แม่และลูกปลอดภัยจากการตั้งครรภ์และการคลอด เด็กได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสมและเจริญเติบโตสมวัยต่อไป กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เห็นความสำคัญในการดำเนินงานส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ปีงบประมาณ 2562 เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนตระหนักในการดูแลตนเองและลูก พัฒนาความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยแม่และเด็กปฐมวัยให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลาการในการป้องกันมารดาตาย 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้คำปรึกษากลุ่มดาวน์ 3. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะพนักงานเจ้าหน้าที่ บุคลาการสาธารณสุขและเครือข่าย ในการดำเนินงาน พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 5. เพื่อสร้างกระแสการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และมหัศจรรย์ 1,000 วันและเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6. เพื่อเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการบริการอนามัยแม่และเด็ก 5 จังหวัด
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้คำปรึกษากลุ่มอาการดาวน์ 1 ครั้ง
3.พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคัดกรองและจัดการความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ 1 ครั้ง
4.พัฒนาระบบส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ภาวะฉุกเฉิน (ระบบ Fast Track) 5 จังหวัด
5.สืบสวนการตายมารดา 1 ครั้ง
6.พนักงานเจ้าหน้าที่ บุคลาการสาธารณสุขและเครือข่าย ได้รับการพัฒนาศักยภาพ พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 2 ครั้ง
7.ขับเคลื่อน สร้างกระแสสังคม รณรงค์งานอนามัยแม่และเด็ก (การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต, เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย) 1 ครั้ง
8.เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก 5 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก 5 จังหวัด
2.เชิงคุณภาพ : รายงานผลการดำเนินงาน เรื่อง การป้องกันมารดาตาย พรบ.Milk Code มหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต และดาวน์ซินโดรม 5 เรื่อง
3.เชิงเวลา : ดำเนินกิจกรรมโครงการทันตามแผนงานโครงการ 1 โครงการ
4.เชิงเวลา : ดำเนินกิจกรรมโครงการทันตามแผนงานโครงการ 1 โครงการ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. วางแผนการดำเนินงานร่วมกับทีมและผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. ดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่กำหนดไว้ 3. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ 4. รายงานผลการดำเนินงาน 5. คืนข้อมูลให้กับพื้นที่ 6. เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคัดกรองและจัดการความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562 124,000.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสืบสวนวางระบบการป้องกันการตายมารดาระดับเขต (ANC คุณภาพ ห้องคลอดคุณภาพ แม่ตาย แม่เกือบตาย เสี่ยงสูง) 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562 137,800.00
3 ประชุมพัฒนาทีมประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กระดับเขต 1 ครั้ง 1 ก.พ. 2562 - 31 มี.ค. 2562 58,900.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมประเมินและรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 53,500.00
5 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้คำปรึกษากลุ่มอาการดาวน์ 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562 280,000.00
6 อบรมการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ บุคลาการสาธารณสุข และเครือข่าย เฝ้าระวังการละเมิด พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562 60,450.00
7 ถอดบทเรียนแกนนำวิทยากรระดับเขตและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 1 ครั้ง 1 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 52,500.00
8 มหกรรม 1000 วันแรกของชีวิต ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และขับเคลื่อนการคัดกรองพัฒนาเด็กปฐมวัย 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.00
9 ประชุมติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมเสริมพลังการขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็ก 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562 118,850.00
รวมเป็นเงิน 886,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
886,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ สถานที่จัดประชุม ห้องประชุมโรงแรมในเขตสุขภาพที่ 2

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. ประชาชนทั่วไป แม่ ครูพี่เลี้ยง ผู้ปกครอง อสม 2. บุคลากร 5 กระทรวงหลัก 3. ศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 2 4. โรงพยาบาลระดับต่างๆ 5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - เครือข่ายอนามัยแม่และเด็ก

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ประชาชนทั่วไป แม่ ครูพี่เลี้ยง ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางดวงหทัย จันทร์เชื้อ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นางสาวพัสตราภรณ์ แย้มเม่น ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวพูนศิริ ฤทธิรอน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสาววันชนา จีนด้วง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวนิชนันท์ อินสา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางเมทิกา ใหม่หลวงกาศ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นายยศธร เรือนมากแก้ว ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางดวงหทัย จันทร์เชื้อ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวลินดา สิริภูบาล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพีระยุทธ สานุกูล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
เตรียมความพร้อมเด็กอายุ 2-5 ปี

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
4) ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

4. cluster :
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (11)3.2 ขับเคลื่อนการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
5.2 โครงการสำคัญ 3.โครงการเตรียมความพร้อมเด็กอายุ 2-5 ปี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 7) เสริมสร้างทักษะในชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

7. หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบขึ้น และทำให้พ่อแม่เด็กมีภาระหน้าที่หลายอย่าง หลายครอบครัวให้ปู่ย่า ตายายเลี้ยงดูบุตร และเด็กเข้ารับการเลี้ยงดูที่ศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล ซึ่งส่งผลต่อเด็กอายุ 0-5 ปีที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นับตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา โดยเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของสมองและอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ตามลักษณะพันธุกรรมที่กำหนดไว้ และจากสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยเฉพาะการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว สิ่งแวดล้อมแรกที่มีความสำคัญในเสริมสร้างการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างให้กับเด็ก คือครอบครัวหากครอบครัวสามารถตอบสนองความต้องการของเด็กได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ส่งผลให้เด็กเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ การเลี้ยงดูเป็นปัจจัยสำคัญ ปัญหาพัฒนาการล่าช้าส่วนใหญ่มาจากการขาดการเลี้ยงดูและกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสม ซึ่งการเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัวในปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง และพบว่าเด็กอายุระหว่าง 3 -5 ปี ได้รับการดูแลจากสถานเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนถึงร้อยละ 53.3 จากข้อมูลสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยและปัจจัยดังกล่าวข้างต้น การลงทุนกับเด็กเปรียบเสมือนการลงทุนเพื่ออนาคตของคนในสังคมนั้นๆ กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จึงได้ทำโครงการเตรียมความพร้อมเด็กอายุ 2-5 ปี เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเฝ้าระวังติดตามส่งเสริม เด็กสูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ กระตุ้นพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กและอสม. อสส. 2. เพื่อเฝ้าระวังติดตามส่งเสริม เด็กสูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ คัดกรองส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็กโดยบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย 3. เพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5. เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเล่น กิจกรรมทางกายของเด็กปฐมวัย (เล่นสร้างชาติ)

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.จำนวนครั้งของการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย 1 ครั้ง
2.จำนวนครั้งของการจัดประกวดกระบวนการสร้างเด็กไทยคุณภาพและรณงค์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 1 ครั้ง
3.จำนวนครั้งของการติดตามส่งเสริมฟันไม่ผุ ในศูนย์เด็กเล็ก 1 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีแผนงานเตรียมความพร้อมเด็กอายุ 2-5 ปี 5 จังหวัด
2.เชิงคุณภาพ : เกิดการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 5 จังหวัด
3.เชิงคุณภาพ : เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเล่น กิจกรรมทางกายของเด็กปฐมวัย (เล่นสร้างชาติ) 5 จังหวัด
4.เชิงเวลา : ดำเนินกิจกรรมตามแผน 1 โครงการ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. วางแผนเตรียมการจัดประชุม 2. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 3. จัดประชุมขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พัฒนาศักยภาพการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ส่งเสริมการเล่นและ กิจกรรมทางกายของเด็กปฐมวัย (เล่นสร้างชาติ) 4. จัดประกวดกระบวนการสร้างเด็กไทยคุณภาพ และรณรงค์การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 5. เฝ้าระวัง ติดตามส่งเสริมเด็กสูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ และพัฒนาการเด็ก 6. วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงาน 7. สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลโครงการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย 1 ครั้ง/คน 1 ก.พ. 2562 - 31 มี.ค. 2562 160,000.00
2 ศูนย์เด็กเล็กฟันดี 1 ครั้ง 1 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 21,700.00
3 ประกวดกระบวนการสร้างเด็กไทยคุณภาพระดับเขต และรณรงค์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 1 ครั้ง 1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562 192,300.00
รวมเป็นเงิน 374,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
374,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ก.พ. 2562 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่เป้าหมาย เขตสุขภาพที่ 2 ได้แก่จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สถานที่จัดประชุม ห้องประชุมโรงแรมในเขตสุขภาพที่ 2

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 2 โรงพยาบาลระดับต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เครือข่ายอนามัยแม่และเด็ก

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรสาธารณสุข เครือข่ายอนามัยแม่และเด็ก ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางดวงหทัย จันทร์เชื้อ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวพัสตราภรณ์ แย้มเม่น ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3. นางสาวพูนศิริ ฤทธิรอน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4. นางสาววันชนา จีนด้วง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 5. นางสาวนิชนันท์ อินสา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 6. นางเมทิกา ใหม่หลวงกาศ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 7. นายยศธร เรือนมากแก้ว ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางดวงหทัย จันทร์เชื้อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวลินดา สิริภูบาล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
พัฒนาบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร (ก.พ.ด.) ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
6) ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (1)1.1 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5.2 โครงการสำคัญ 1.โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารห่างไกลการคมนาคม ทั่วทุกภาคของประเทศ ทรงพบปัญหาความยากจนและความทุกข์ยากของประชาชนด้วยพระองค์เอง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนขาดแคลนอาหารที่จะบริโภค เป็นโรคขาดสารอาหารและมีมาตรฐานทางการศึกษาต่ำ สุขภาพร่างกายอ่อนแอเกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย ทรงเป็นห่วงใยเยาวชนเหล่านี้ ซึ่งจะเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต จึงริเริ่มโครงการส่วนพระองค์ ขึ้นตั้งแต่ปี 2523 โดยเริ่มจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และพัฒนาเป็นแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารขึ้นในปี 2535 ประกอบด้วย โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอไอดีน โครงการควบคุมหนอนพยาธิและมาลาเรีย โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นต้นแบบของการการพัฒนาแบบองค์รวม ทั้งเรื่อง สุขภาพ การศึกษา การงานอาชีพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการตามพระราชดำริฯดำเนินการมาถึงปีที่ ๓๘ ปี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำรูปแบบที่ดี (Best Practice Model) ด้านการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพนักเรียนอย่างครบวงจร ในโครงการตามพระราชดำริฯ ไปปฏิบัติในพื้นที่และกิจกรรมของ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก เป็นหน่วยงานสนองต่อโครงการตามพระราชดำริ สนับสนุนมุ่งเน้นการส่งเสริมภาวะสุขภาพ พฤติกรรมที่พึงประสงค์และอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับ หน่วยงานพื้นที่รับผิดชอบ โดยการอบรมให้ความรู้แก่ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และนักเรียน ติดตามเยี่ยมเสริมพลังสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน และจากการศึกษาภาวะสุขภาพนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่๓๑ และ ๓๔ ปี๒๕๖๐ จำนวน ๑๐แห่ง โดยศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก พบว่า นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี คือสูงดีและสมส่วนร้อยละ 71.4 โดยมีปัญหาเด็กเตี้ย ร้อยละ 4.9 เริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 5.7 และผอมและค่อนข้างผอม ร้อยละ 3.3 ร้อยละ 7.4 ตามลำดับ ฟันผุ ร้อยละ 46.2 เหงือกอักเสบ ร้อยละ 22.3 เป็นเหา ร้อยละ 24.9 มีผิวหนังสะอาด เพียงร้อยละ 54.6 ที่เหลือปัญหามี ขี้ไคล หรือ/และมีกลิ่นตัว มือและเล็บสะอาด เพียง ร้อยละ 52.6 ที่เหลือมีปัญหา มีขี้เล็บ เล็บดำ และเล็บยาว พฤติกรรมการบริโภคอาหารในกลุ่มนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ในช่วง 7 วันที่ทำการเก็บข้อมูล พบว่า นักเรียนกินอาหารเช้าทุกวัน เพียงร้อยละ 71.9 กินอาหารปรุงจากเนื้อสัตว์แบบดิบๆ โดยกินทุกวัน เป็นบางวัน ถึง ร้อยละ 3.0 และ 51.2 จากการศึกษานักเรียนมีปัญหาสุขภาพที่สำคัญ ๆ ได้แก่ ปัญหาการเติบโตไม่สมวัย ทั้งเตี้ย อ้วน และผอม มีประมาณครึ่งหนึ่งที่มีพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสม รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปัญหาเหล่านี้น่าจะแก้ไขได้โดยใช้กระบวนการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่เด็กและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน เพื่อการพัฒนาเด็กให้เด็กมีโอกาสเติบโตเต็มศักยภาพต่อไป ดังนั้น ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร (ก.พ.ด.) ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้แก่บุคลากรครู แกนนำนักเรียนและชุมชน ให้มีการส่งเสริมการจัดสภาพสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อสุขภาพต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้แก่ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แกนนำนักเรียนและชุมชน 2. เพื่อเกิดกระบวนเรียนรู้การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 90 คน
2.ผู้เข้าร่วมอบรมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแกนนำนักเรียนในถิ่นทุรกันดาน 40 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : มีการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 40 แห่ง
2.เชิงคุณภาพ : โรงเรียนต้นแบบความรอบรู้ด้านสุขภาพ 1 แห่ง
3.เชิงเวลา : ดำเนินการได้ตามแผน 90 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์และพัฒนาข้อมูลสุขภาพนักเรียน 2. ประสานงานและวางแผนกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 3. ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดตาก 4. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 5. จัดอบรมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแกนนำนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร 6. ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 315,900.00
2 จัดอบรมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแกนนำนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร 1 ครั้ง 1 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 47,880.00
3 ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 4 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 36,220.00
รวมเป็นเงิน 400,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
400,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่เป้าหมายตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.ครูและนักเรียนโรงเรียนพื้นที่เป้าหมายตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 2.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขพื้นที่เป้าหมายตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางประทุม ยนต์เจริญล้ำ ตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ 2. นางนภาพร เหมาะเหม็ง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3. นางรัตนาภรณ์ เหมือนจันทร์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 4. นางชนัดดา เกิดแพร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางประทุม ยนต์เจริญล้ำ ตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวลินดา สิริภูบาล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School : HLS)

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
6) ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (12)4.1 ยกระดับการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ(HPS) ด้วยกระบวนการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
5.2 โครงการสำคัญ 4.โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School : HLS)

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-25679 มุ่งให้ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดี และสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัว และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นการพัฒนาศักยภาพคนเป็นฐานในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยเรียน มุ่งสร้างเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นที่ลดพฤติกรรมเสี่ยง มีความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และมีภูมิคุ้มกันที่ดี ส่งเสริมกีฬาและโภชนาการเพื่อสุขภาพ จากการสำรวจภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียนของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก พบว่าเด็กวัยเรียนยังมีปัญหาด้านภาวะโภชนาการเริ่มอ้วนและอ้วนร้อยละ 10.1 มีภาวะเตี้ยและค่อนข้างเตี้ยร้อยละ 6.1 ผอมและค่อนข้างผอมร้อยละ 8.4 มีพฤติกรรมบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง คือ ไม่รับรับประทานอาหารเช้า รับประทานอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม กินลูกอม ทอฟฟี่และขนมกรุบกรอบ นักเรียนมัธยมมีพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องเพศสัมพันธ์ การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ นักเรียนเคยมีอาการเมาค้าง รู้สึกป่วย มีปัญหากับครอบครัวหรือเพื่อน ขาดเรียนหรือทะเลาะวิวาทกับเพื่อนร้อยละ 15.5 เคยวิตกกังวลจนต้องใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือยาอื่นๆเพื่อให้ความรู้สึกดีขึ้นร้อยละ 68.5 นักเรียนเคยมีความคิดจริงจังในการพยายามฆ่าตัวตายร้อยละ 13.5 เคยวางแผนและเคยพยายามฆ่าตัวตายร้อยละ 13.2 และมีนักเรียนพยายามฆ่าตัวตายร้อยละ 8.9 ดังนั้น การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดกิจกรรมการสื่อสารด้านสุขภาพในโรงเรียนทั้งในด้านการให้ข้อมูลด้านสุขภาพ การสร้าง การพัฒนา และเผยแพร่เนื้อหาของข่าวสาร ทั้งในด้านโภชนาการ กิจกรรมทางกาย สุขภาพช่องปากและฟัน สุขอนามัย เพศ การนอนหลับ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เด็กวัยเรียนมีทักษะด้านสุขภาพที่ดี มีความสามารถในการตัดสินใจในการดูแลสุขภาพ และการเข้าถึงบริการสุขภาพเมื่อจำเป็น จนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนอง ครอบครัวและสังคม

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อยกระดับการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ(HPS) ด้วยกระบวนการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 2. สร้างเสริมทักษะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในนักเรียน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ผู้รับผิดชอบงานวัยเรียนระดับจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 5 จังหวัด
2.ผู้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านกิจกรรมทางกาย 50 คน
3.มีนวตกรรม สื่อมีเดีย ด้านกิจกรรมทางกาย 1 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : มีโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 18 แห่ง
2.เชิงคุณภาพ : มีการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 5 จังหวัด
3.เชิงเวลา : ดำเนินการได้ทันเวลา 90 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนร่วมกับศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 2 เพื่อบูรณาการแผนและกิจกรรม 2.ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กนักเรียน 3.ประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพร่วมกับเครือข่าย 4.ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านกิจกรรมทางกาย 5.ประกวดการพัฒนาและผลิตสื่อมิเดีย ด้านกิจกรรมทางกายของนักเรียน 6.ประกวด/คัดเลือกโครงงานสุขภาพนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ และด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 7.ถอดบทเรียนต้นแบบโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 8.เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ประเมินผลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน 9.นิเทศ ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบบูรณาการ และประเมินรับรองโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี โรงเรียนต้นแบบกิจกรรมทางกาย

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 บูรณาการแผน/กิจกรรมร่วมกับศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 2 1 ครั้ง 1 ก.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.00
2 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพร่วมกับเครือข่าย 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 76,800.00
3 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านกิจกรรมทางกาย 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562 50,000.00
4 ประกวดการพัฒนาและผลิตสื่อมีเดีย ด้านกิจกรรมทางกาย ของนักเรียน 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562 8,000.00
5 ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กนักเรียน และครู 5 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562 65,000.00
6 ถอดบทเรียนต้นแบบโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 5 ครั้ง 1 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 50,000.00
7 นิเทศติดตามโรงเรียน ( แบบบูรณาการ ) ประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ร่วมประชุม/ศึกษาดูงาน 10 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562 55,200.00
8 เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 18 แห่ง 1 มิ.ย. 2562 - 31 ส.ค. 2562 55,000.00
รวมเป็นเงิน 360,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
360,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ก.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ครู นักเรียน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางประทุม ยนต์เจริญล้ำ ตำแหน่ง นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ นางนภาพร เหมาะเหม็ง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางชนัดดา เกิดแพร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางรัตนาภรณ์ เหมือนจันทร์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางประทุม ยนต์เจริญล้ำ นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวลินดา สิริภูบาล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน เขตสุขภาพ ที่ 2

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
6) ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (12)4.1 ยกระดับการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ(HPS) ด้วยกระบวนการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
5.2 โครงการสำคัญ 4.โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School : HLS)

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
เด็กวัยเรียน เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตทั้งด้านร่างกายและสมอง จึงต้องการสารอาหารและพลังงานเพื่อใช้ในการสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อ และเพื่อให้อวัยวะต่างๆทำงานได้ปกติ ดังนั้น เด็กวัยนี้ควรได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย โดยได้รับอาหารครบทั้ง 5 หมู่ วันละ 3 มื้อ และมีปริมาณเพียงพอ เหมาะสมตามความต้องการของร่างกาย หากเด็กได้รับอาหารไม่เพียงพอ จะทำให้การเจริญเติบโตหยุดชะงักทั้งทางร่างกายและสมอง ซึ่งจะส่งผลต่อสติปัญญาและการเรียนรู้ของเด็ก การส่งเสริมโภชนาการของเด็กวัยนี้จึงมีความสำคัญ ตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัยในฐานะเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบการส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพของประชาชน มีภารกิจหลักในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 5 กลุ่มวัย ได้แก่ แม่และเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงานและผู้สูงอายุ ในส่วนของวัยเรียนนั้นมีเป้าประสงค์ที่จะส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนและฉลาด โดยมีตัวชี้วัดหลักที่สำคัญ คือ เด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี สูงดีและสมส่วน เด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เขตสุขภาพที่ 2 มีเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี ทั้งหมด 324,329 คน ได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง 190,317คน ความครอบคลุมร้อยละ 58.64 ของเด็กวัยเรียนทั้งหมด ร้อยละเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนในระดับเขต ร้อยละ 63.41 (Health Data center :HDC ณ 10 สิงหาคม 2561) ยังต่ำกว่าเป้าหมาย โดยมีปัญหาเด็กอ้วน ร้อยละ 12.53 เตี้ย ร้อยละ 6.15 และผอม ร้อยละ 4.87 แนวโน้มร้อยละเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนเขต 2 ปีการศึกษา 2558-2561 จำนวน 7 ภาคเรียน เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากร้อยละ 61.41 เป็นร้อยละ 63.41 ในปี 2561 ซึ่งจากการติดตามงานในระดับพื้นที่และการวิเคราะห์ข้อมูลลงถึงระดับหน่วยบริการ พบความผิดปกติของข้อมูล ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลที่ได้ไม่สะท้อนสภาพปัญหาที่แท้จริง ได้แก่ ร้อยละเด็กสูงดีสมส่วนสูงมากหรือต่ำมากเกินช่วงที่ควรจะเป็น เช่น ร้อยละเด็กสูงดีสมส่วนของหน่วยบริการในบางอำเภอ สูงถึง ร้อยละ 80-90 ในขณะที่บางอำเภอ มีค่ากระจายห่างกันมาก โดยต่ำสุดที่ ร้อยละ 32. 52 (n=735) สูงสุดที่ร้อยละ 97.58 (n=825 ) และพื้นที่ใกล้เคียงกันมีความแตกต่างกันสูง และพบว่าข้อมูลหลายๆหน่วยบริการ มีการแกว่งตัวสูง คือแตกต่างกันมากเมื่อเปรียบเทียบ 2 ภาคเรียนในพื้นที่เดียวกัน จากการติดตามงานและสอบถามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานอนามัยเด็กวัยเรียนส่วนใหญ่ ให้ข้อมูลว่าไม่เคยได้ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลที่ประมวลผลผ่านระบบจึงไม่เห็นความผิดปกติ เมื่อติดตามงานระดับโรงเรียน พบว่า ส่วนใหญ่อุปกรณ์การชั่ง/การวัดไม่ได้มาตรฐาน เช่น ไม่มีทศนิยม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครูไม่ทราบว่าเครื่องชั่งน้ำหนักและที่วัดส่วนสูงต้องมีมาตรบอกจุดทศนิยม ทั้งนี้อาจเป็นด้วยภาระงานและ/หรือไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และครูจึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับความถูกต้องของข้อมูลและไม่ทราบแนวทางการจัดการทีดี ทั้งขั้นตอนการรวบรวม/ส่งต่อข้อมูล ขาดการใช้ประโยชน์จากระบบ ITที่โรงเรียนมีอยู่ ส่วนใหญ่ยังทำงานในลักษณะรูปแบบเอกสาร การถ่ายเอกสาร การคัดลอก เจ้าหน้าที่สารณสุข และครูอนามัยโรงเรียนส่วนใหญ่ ไม่ทราบว่าสามารถใช้ข้อมูลจากระบบข้อมูลที่โรงเรียนมีอยู่ (Data Management Center: DMC สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.) และระบบ School Information System :SIS สำหรับโรงเรียนสังกัดองค์กรส่วนท้องถิ่น) ทำให้เกิดภาระงาน ล่าช้าและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ในส่วนของมาตรการดำเนินงาน ไม่มีคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบทั้งระดับเขต จังหวัด อำเภอ และไม่ใช่งานนโยบายเน้นหนัก จึงขาดการติดตามควบคุม กำกับอย่างเป็นระบบ งานสุขภาพวัยเรียนในระดับพื้นที่เป็นลักษณะงานบริการอนามัยโรงเรียนที่เป็นงานประจำ ที่ทำในลักษณะเหมือนกันทุกพื้นที่ ทั้งที่ปัญหาต่างกัน ไม่ค่อยได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในชุมชน/โรงเรียน/เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพราะส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ใหม่และมีการเปลี่ยน/ย้ายงาน การพัฒนาวิธีการการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนส่วนสูง และจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้องและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจำแนกกลุ่มพื้นที่ที่มีความรุนแรงของปัญหาเพื่อการแก้ไขปัญหา และการจัดตั้งคณะทำงานที่ประกอบด้วยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับเพื่อการขับเคลื่อนงาน จะทำให้การแก้ไขปัญหาความไม่ถูกต้องของข้อมูล และปัญหาเด็กอ้วน ผอม และเตี้ยในพื้นที่ที่มีความรุนแรงสูง ซึ่งจะส่งผลให้อัตราเด็กสูงดีสมส่วน เพิ่มสูงขึ้น กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน เขตสุขภาพ ที่ 2 แบบมีส่วนร่วมนี้ขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดระบบข้อมูล สารสนเทศในการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ การส่งเสริมโภชนาการและแก้ไขปัญหาเด็กกลุ่มเสี่ยง 2. เพื่อพัฒนาคู่มือ/แนวทางในการดำเนินงานเพื่อเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนและการแก้ไขปัญหาเด็กกลุ่มเสี่ยง

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ระบบบริหารจัดการเพื่อเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน เขตสุขภาพ ที่ 2 5 จังหวัด
2.ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ 5 จังหวัด
3.คู่มือ/แนวทางในการดำเนินงานเพื่อเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนและการแก้ไข ปัญหาเด็กกลุ่มเสี่ยง 1 ชุด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 415 คน
2.เชิงคุณภาพ : เกิดเครือข่ายการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 5 จังหวัด
3.เชิงเวลา : ดำเนินการได้ทันเวลา 90 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อการวางแผนและประสานงานกับภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด 2. จัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลกรที่เกี่ยวข้อง 3. พัฒนาคู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน 4. พัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานร่วมกัน 5. เยี่ยมเสริมพลัง การติดตามประเมินผล / เข้าร่วมประชุม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารสาธารณะเนื่องในวันสำคัญต่างๆ 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 10,000.00
2 -นิเทศ ติดตามการ เยี่ยมเสริมพลัง -เข้าร่วมประชุม 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 42,610.00
3 ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนฟันแท้ดีครบ จนจบ ป.6 5 แห่ง 1 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 62,740.00
4 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานทันตสาธารณสุขในโรงเรียนประถมศึกษา 100 คน 1 ก.พ. 2562 - 31 ก.ค. 2562 59,000.00
5 จัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลกรที่เกี่ยวข้อง 380 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561 305,650.00
รวมเป็นเงิน 480,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
480,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ครู นักเรียน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางประทุม ยนต์เจริญล้ำ ตำแหน่ง นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ 2. นางนภาพร เหมาะเหม็ง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3. นางชนัดดา เกิดแพร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 4. นางรัตนาภรณ์ เหมือนจันทร์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 5. นายพงษศ์ปณต สมบูลย์พงษ์กิจ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 6. นายยศธร เรือนมากแก้ว ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางประทุม ยนต์เจริญล้ำ ตำแหน่ง นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวลินดา สิริภูบาล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 6

1. ชื่อโครงการ :
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี ๒๕๖๒

2. ยุทธศาสตร์ :
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
7) อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น (ขับเคลื่อน พรบ.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (19)7.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
5.2 โครงการสำคัญ 7.โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ วัยรุ่นจำนวนมากที่ต้องเผชิญกับปัญหาของการตั้งครรภ์และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในทั่วโลกของทุกๆปี จะมีการตั้งครรภ์ในหญิงวัยรุ่นมากกว่า ๑ ล้านคน องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้การลด อัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ ๑๕-๑๙ ปี(Adolescent birth rate) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) ที่นานาชาติต้องบรรลุให้ได้ภายในปีพ.ศ. ๒๕๗๓ โดยกำหนดให้ลดอัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ ๑๐-๑๔ ปี และอายุ ๑๕-๑๙ ปี การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนับว่าเป็นที่ปัญหาสำคัญของประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบทั้งด้านสาธารณสุขและด้านสังคม ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จากสถิติการคลอดของแม่วัยรุ่นระดับประเทศ มีอัตราการคลอดในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี เปรียบเทียบกับจำนวนวัยรุ่นหญิงในกลุ่มอายุ ๑๕-๑๙ ปี พันคน มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ เป็นต้นมา ในปี ๒๕๖๐ เท่ากับ ๓๙.๖ (ข้อมูลจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ๒๕๖๑) โดยในปี ๒๕๖๑ เท่ากับ ๓๔.๘ ต่อหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี พันคน ซึ่งไม่เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๔๐ ต่อประชากรหญิง ๑๕-๑๙ ปี ๑๐๐๐ คน และมีการคลอดซ้ำ ร้อยละ ๑๖.๑๑ (ข้อมูลจากสรุปผลการดำเนินงานกรมอนามัย) สำหรับเขตสุขภาพที่ ๒ มีอัตราการคลอดในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปีในปี ๒๕๖๐ มีอัตราการการคลอด เท่ากับ ๔๐.๖ พบว่าจังหวัดตากสูงสุดในเขต เท่ากับ ๕๕ เป็นจังหวัดเดียวที่เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำหรับปี ๒๕๖๑ ต่ำกว่าเป้าหมายไว้ เท่ากับ ๓๘.๔ แต่มีอัตราการคลอดบุตรในหญิงอายุ ๑๐-๑๔ ปีสูงอันดับหนึ่งของประเทศ อัตรา เท่ากับ ๒.๑ ซึ่งมีอัตราการคลอดสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เป้าหมายไม่เกิน ๑.๔) นอกจากนี้พบว่า การตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี ใน ๕ จังหวัด เขตสุขภาพที่ ๒ พบว่า มีอัตราสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๑๕.๘ (ไม่เกินร้อยละ ๑๐) และจากการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่มาฝากครรภ์และมาตรวจหลังในโรงพยาบาลทุกแห่ง พบว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่ตั้งครรภ์ไม่ตั้งใจ มากกว่าร้อยละ ๕๐ และเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ในยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ๒๕๖๐-๒๕๖๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ว่าด้วย พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ ท้องถิ่นและชุมชน โดยมุ่งเน้นให้วัยรุ่นและภาคีเครือข่ายสามารถแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นได้อย่างยั่งยืน ความก้าวหน้าการดำเนินงานที่ผ่านมา ในเขตสุขภาพที่ ๒ พบว่า มีอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมิน “อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์” รวม ๓๖ อำเภอ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖ และโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน YFHS จำนวน ๓๘ โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๕ และโรงพยาบาลผ่านการประเมินและรับรองตามมาตรฐาน YFHS ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ - ปี ๒๕๕๘ ซึ่งต้องมีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สำหรับโรงพยาบาลที่ยังไม่ผ่านมาตรฐานจะต้องได้รับการประเมินมาตรฐานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชนฉบับบูรณาการ นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ยังได้กำหนดถึงบทบาทหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นร่วมกับทุกภาคส่วน ซึ่งในปี ๒๕๖๑ มีท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่นและได้มีการแลกเปลี่ยนรู้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาวัยรุ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลสู่พื้นที่ในอนาคต โดยกรมอนามัยให้แต่ละศูนย์อนามัยสรรหาและคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ดานการป้องกันและแก้ไขปัญหาระดับท้องถิ่น จังหวัดละ ๑ แห่ง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอย่างกว้างขวาง โดยมุ่งหวังว่าในทุกจังหวัดจะมีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเป็นตัวอย่างให้ราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆได้ ดังนั้นศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก ได้เห็นความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแบบบูรณาการ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมุ่งเน้นให้ภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ ท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชน เกิดการมีส่วนร่วม มีการบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อการลดการตั้งครรภ์ การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ในกลุ่มวัยรุ่น หวังผลให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย และมีการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด 2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น 3. เพื่อประเมินแนวทางการดูแลและส่งต่อวัยรุ่นตั้งครรภ์ การแท้งไม่ปลอดภัย และการให้บริการ คุมกำเนิดหลังคลอดในมารดาวัยรุ่นที่มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขในโรงพยาบาล 4. เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับท้องถิ่น 5. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับเขต 6. เพื่อประเมินความรอบรู้ทางด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในสภาเด็กและเยาวชน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ พรบ. 5 จังหวัด
2.โรงพยาบาลประเมินรับรองผ่านเกณฑ์มาตรฐาน YFHS และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 10 แห่ง
3.แนวทางการทางการดูแลและส่งต่อวัยรุ่นตั้งครรภ์ การแท้งไม่ปลอดภัย และการให้บริการคุมกำเนิดหลังคลอดในมารดาวัยรุ่นที่มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขในโรงพยาบาล 20 แห่ง
4.แหล่งเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับท้องถิ่น จังหวัดละ ๑ แห่ง 5 จังหวัด
5.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับเขต 180 คน
6.ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในสภาเด็กและเยาวชน 2000 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ประเมินความรอบรู้ทางด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในสภาเด็กและเยาวชน 2000 คน
2.เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่จัดประชุม 10 ครั้ง
3.เชิงปริมาณ : แหล่งเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับท้องถิ่น 5 แห่ง
4.เชิงปริมาณ : โรงพยาบาลและอำเภอได้รับการเยี่ยมพัฒนาและประเมินมาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณาการ และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ผ่านเกณฑ์ 10 แห่ง
5.เชิงปริมาณ : จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับเขต 180 คน
6.เชิงปริมาณ : จังหวัดมีแนวทางการทางการดูแลและส่งต่อวัยรุ่นตั้งครรภ์ การแท้งไม่ปลอดภัย และการให้บริการคุมกำเนิดหลังคลอดในมารดาวัยรุ่นที่มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขในโรงพยาบาล 20 แห่ง
7.เชิงคุณภาพ : วัยรุ่นได้รับการดูแลและส่งต่อวัยรุ่นตั้งครรภ์ การแท้งไม่ปลอดภัย และการให้บริการคุมกำเนิดหลังคลอดในมารดาวัยรุ่นที่มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขในโรงพยาบาลอย่างมีคุณภาพ 20 แห่ง
8.เชิงคุณภาพ : สภาเด็กและเยาวชนมีความรอบรู้ทางด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ สามารถให้ความรู้ คำแนะนำ และให้คำปรึกษาได้ 2000 คน
9.เชิงคุณภาพ : ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและมีการบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5 จังหวัด
10.เชิงคุณภาพ : แหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับท้องถิ่น 5 แห่ง
11.เชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและสร้างเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 10 แห่ง
12.เชิงคุณภาพ : รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและระดับเขต 5 จังหวัด
13.เชิงเวลา : ดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนปฏิบัติการ 100 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด 2. เยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองมาตรฐานคลินิกวัยรุ่นและอำเภออนามัยการเจริญพัน 3. ประเมินระบบการดูแลและส่งต่อวัยรุ่นตั้งครรภ์ การแท้งไม่ปลอดภัย และการให้บริการคุมกำเนิด 4. หลังคลอดในมารดาวัยรุ่นที่มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุข 5. คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ จังหวัดละ ๑ แห่ง 6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับเขต 7. ประเมินความรอบรู้ทางด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในสภาเด็กและเยาวชน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 เยี่ยมพัฒนาและประเมินรับรองโรงพยาบาลและภาคีเครือข่าย ตามมาตรฐาน YFHS และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 10 แห่ง 1 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 47,500.00
2 ประเมินระบบการดูแลและส่งต่อวัยรุ่นตั้งครรภ์ การแท้งไม่ปลอดภัย และการให้บริการคุมกำเนิด หลังคลอดในมารดาวัยรุ่นที่มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุข 20 แห่ง 1 ก.พ. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 80,340.00
3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับเขต 180 คน 1 พ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 122,300.00
4 จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด 300 คน 1 ธ.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 275,500.00
5 ประเมินความรอบรู้ทางด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในสภาเด็กและเยาวชน 2000 คน 1 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 41,300.00
รวมเป็นเงิน 566,940.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
566,940.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่เป้าหมาย ๕ จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ตาก และสุโขทัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด 2. โรงพยาบาล/อำเภอที่ยังไม่ผ่านฐาน YFHS และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 3. โรงพยาบาลที่มีอัตราการคลอดและการตั้งครรภ์ซ้ำสูง 4. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดละ ๑ แห่ง 5. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/อปท และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่น 6. สภาเด็กและเยาวชน ๕ จังหวัด จำนวน ๒,๐๐๐ คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ภาคีเครือข่าย วัยรุ่นและครอบครัว ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ตาก และสุโขทัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวพิชานัน หนูวงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2. นางอ้อยทิพย์ นิธิโอภาส ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3. นางสาวรัชนก ใจเชิดชู ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวพิชานัน หนูวงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวลินดา สิริภูบาล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที 2 พิษณุโลก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 7

1. ชื่อโครงการ :
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
12) ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
กลุ่มวัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (25)9.3 พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
5.2 โครงการสำคัญ 9. โครงการวัยทำงานศตวรรษที่ 21 หุ่นดี สุขภาพดี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบัน โรคมะเร็งเต้านมมีอัตราป่วยและอัตราตายที่สูงขึ้นทั่วโลก และเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของมะเร็งในสตรีไทยมากกว่า 10 ปี อุบัติการณ์มะเร็งเต้านมในประเทศไทยมีประมาณ 30 ต่อแสนประชากร แต่ประเทศไทย ยังไม่มีโครงการใดที่รองรับอันตรายจากมะเร็งเต้านมอย่างเป็นระบบ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิถันยรักษ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 เพื่อให้สตรีไทยทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจน พ้นจากภัยมะเร็งเต้านม สำหรับประเทศไทย การใช้ Mammogram ที่เป็นเทคโนโลยีราคาแพง เพื่อการคัดกรองมะเร็งเต้านมในประทศกำลังพัฒนานั้น เป็นไปได้ยาก แม้ในสหรัฐอเมริกาที่ใช้ Mammogram ทำการคัดกรองครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ยังสามารถทำได้เพียง 75 % แต่ประเทศไทยมีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ที่จะช่วยสอนและกระตุ้นกลุ่มสตรีไทยในชนบทให้ทำการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ โดยกรมอนามัยและมูลนิธิถันยรักษ์จึงได้สนับสนุนให้สตรีไทยมีความรู้เรื่องการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 แต่ยังไม่มีการพัฒนาเป็นระบบการคัดกรองมะเร็งเต้านมที่ชัดเจนและยังไม่เคยมีการประเมินประสิทธิภาพของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ดังนั้นมูลนิธิถันยรักษ์และกรมอนามัย จึงได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทยขึ้น เพื่อติดตามผลในพื้นที่ ครอบคลุมเป็นระยะเวลา 5 – 10 ปี จากการประเมินผลการดำเนินงาน โครงการที่ผ่านมา มีแนวโน้มว่าการตรวจเต้านมด้วยตนเองมีประสิทธิภาพ ทำให้พบก้อนของมะเร็งเต้านม (Cancer Size) มีขนาดเล็ดลง และพบระยะการเป็นมะเร็งเต้านมได้เร็วขึ้น (Early Staging) โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระหว่างกลุ่มที่ตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ กับกลุ่มที่ตรวจ ไม่สม่ำเสมอ ซึ่งจากความสำเร็จของโครงการจะเป็นรูปแบบของการคัดกรองมะเร็งเต้านมที่สามารถขยายผลการดำเนินงานได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ต่อไป ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จึงได้จัดทำโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านมขึ้นในปีงบประมาณ 2562 เพื่อสำรวจข้อมูล สถานการณ์พฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองของสตรีไทยอายุ 30-70 ปีในเขตสุขภาพที่ 2

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อสืบสานพระราชประสงค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ก่อตั้งมูลนิธิถันยรักษ์ฯให้ผู้หญิงไทยพ้นภัยมะเร็งเต้านม 2.เพื่อสำรวจข้อมูล สถานการณ์พฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองของสตรีไทยอายุ 30-70 ปีในเขตสุขภาพที่ 2 3. เพื่อส่งเสริมให้สตรีไทยมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้องและสม่ำเสมอ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.สถานการณ์พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ของสตรีไทยอายุ 30-70 ปีในเขตสุขภาพที่ 2 1 ฉบับ
2.เยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ที่ดำเนินงาน โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 5 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ของสตรีไทยอายุ 30-70 ปีในเขตสุขภาพที่ 2 600 คน
2.เชิงคุณภาพ : สถานการณ์ข้อมูลการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ของสตรีไทยอายุ 30-70 ปีในเขตสุขภาพที่ 2 1 ฉบับ
3.เชิงเวลา : ดำเนินกิจกรรมเสร็จในเวลาที่กำหนดตามแผน 1 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ 2. ชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงาน โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมในการสำรวจข้อมูล 3. วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ของสตรีไทยอายุ 30-70 ปีในเขตสุขภาพที่ 2 4. เยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ที่ดำเนินงาน โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประชุมชี้แจงการวิเคราะห์สถานการณ์การตรวจเต้านมด้วยตนเองของสครีไทย อายุ 30-70 ปีในเขตสุขภาพที่ 2 1 ครั้ง/คน 1 ม.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2562 11,400.00
2 ติดตาม / ประเมิน สถานการณ์การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ของสตรีไทยอายุ 30-70 ปี ในเขต 2 5 จังหวัด 1 ก.พ. 2562 - 31 มี.ค. 2562 32,800.00
3 เยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ที่ดำเนินงาน โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 5 จังหวัด 1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 15,800.00
4 สรุปรายงานพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ของสตรีไทยอายุ 30-70 ปีในเขต 2 5 จังหวัด 1 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.00
รวมเป็นเงิน 60,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
60,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ม.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 2 ได้แก่ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่สสอ./สสจ. (5 จังหวัด)

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวปิยพรรณ ตระกูลทิพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 2. นางลฎาภา อุตสม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3. นางสาวนิศรา พงษ์พานิช ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางลฎาภา อุตสม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวลินดา สิริภูบาล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 8

1. ชื่อโครงการ :
ควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจาง จากการขาดธาตุเหล็ก ปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
12) ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
กลุ่มวัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (25)9.3 พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
5.2 โครงการสำคัญ 9. โครงการวัยทำงานศตวรรษที่ 21 หุ่นดี สุขภาพดี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเสริมให้คนไทยมีลูกเพื่อชาติหลังพบอัตราการเกิดน้อย-ด้อยคุณภาพ เนื่องจากปัจจุบันผู้หญิงไทยแต่งน้อยน้อยลงหรือช้าลง มีการศึกษาที่สูงขึ้น ทำให้อัตราการเพิ่มประชากรไทยลดลงจาก 2.7% ในปี 2513 ลดลงเหลือ 0.4% ในปี2558 ซึ่งหากไม่มีการดำเนินการใดๆ ภายใน10 ปี อัตราการเพิ่มประชากรไทยจะเท่ากับศูนย์ คืออัตราการเกิดเท่ากับอัตราการตาย ไม่มีประชากรเพิ่มเนื่องจากอัตราการเกิดน้อยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7 แสนคนต่อปี นอกจากนี้ยังพบปัญหาการเกิดน้อยด้อยคุณภาพ โดยในปี2558 พบอัตราการตายมารดาอยู่ที่ 20 ต่อการเกิดมีชีพแสน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการตกเลือด มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก39 % ทารกคลอดก่อนกำหนด 10.4% ทารกเสียชีวิตจากภาวะพิการแต่กำเนิด 7% เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงต้องเตรียมความพร้อมการมีบุตรให้มีคุณภาพตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดโครงการส่งเสริมสาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ได้จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางเพื่อให้เกิดหญิงวัยเจริญพันธุ์เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจาง ส่งเสริมให้บริโภคผักผลไม้เพิ่มขึ้นและอาหารครบ 5 หมู่ ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนสังคม และประเทศชาติต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนโครงการสาวไทยแก้มแดงเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจาง 2. เพื่อส่งเสริมให้หญิงไทยได้รับยาเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.จัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์สาวไทยแก้มแดง ในวันที่ 14 ก.พ.62 1 ครั้ง
2.เพื่อส่งเสริมให้หญิงไทยได้รับยาเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก 5 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก มีการขับเคลื่อนโครงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจาง จากการขาดธาตุเหล็ก 5 จังหวัด
2.เชิงปริมาณ : จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ได้รับวิตามินเสริมธาตุเหล็ก และโฟลิก 5 จังหวัด
3.เชิงคุณภาพ : มีการขับเคลื่อนโครงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางอย่างยั่งยืน 1 จังหวัด

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประสานงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด / เตรียมพื้นที่ เพื่อให้เกิดการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สาวไทยแก้มแดง ในวันที่ 14 ก.พ.62 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 2. จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการสาวไทยแก้มแดง ในวันที่ 14 ก.พ.62 3. สรุปผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สาวไทยแก้มแดง ด้วยวิตามินแสนวิเศษ 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562 25,000.00
รวมเป็นเงิน 25,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
25,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรสาธารณสุข สสจ. รพสต. และ หญิงวัยเจริญพันธุ์

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
หญิงวัยเจริญพันธุ์

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวนิศรา พงษ์พานิช ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 2. นางสาวปิยพรรณ ตระกูลทิพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธาณสุขชำนาญงาน 3. นางลฎาภา อุตสม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวนิศรา พงษ์พานิช ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวลินดา สิริภูบาล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 9

1. ชื่อโครงการ :
ควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
17) ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้

4. cluster :
กลุ่มวัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (25)9.3 พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
5.2 โครงการสำคัญ 9. โครงการวัยทำงานศตวรรษที่ 21 หุ่นดี สุขภาพดี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
ภาวะขาดสารไอโอดีนมีผลกระทบต่อประชากรในทุกกลุ่มวัยตลอดระยะเวลาของวงจรชีวิต ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงต่อการขาดสารไอโอดีนและมีผลกระทบที่ร้ายแรงมากที่สุด ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร หญิงวัยเจริญพันธ์และเด็กปฐมวัย สารไอโอดีนมีความสำคัญต่อกระบวนการสร้างธัยรอยด์ฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการสร้างเซลสมองและการทำงานของร่างกายตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงอายุ 3 ปี หาดขาดสารไอโอดีนจะทำให้สมองเจิญเติบโตไม่เต็มที่ ลดความเฉลี่ยวฉลาด หรือระดับสติปัญญาของเด็กได้ถึง 10-15 จุด ส่งผลทำให้เด็กมีปัญหาการเรียน และกระทบต่อการเจริญเติบโต สถานการณ์การควบคุมและเฝ้าระวังไอโอดีนของเขตสุขภาพที่ 2 ปี พ.ศ. 2553-2558 พบแนวโน้มการขาดสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรถ์ครั้งแรกเพิ่มขึ้น เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวไม่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2558 พบภาวะขาดสารไอโอดีนร้อยละ 60.9 จากการติดตามงานไอโอดีนปี 2561 พบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกในสถานบริการไม่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนโดยมีความเข้าใจว่าบริโภคอาหารที่มีสารไอโอดีนเพียงพอกับความต้องการของร่างกายแล้ว แต่แท้ที่จริงกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ยังได้รับสารไอโอดีนที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ฉะนั้น การให้องค์ความรู้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ชุมชน และภาคีเครือข่ายจึงมีความสำคัญเพื่อให้สามารถนำไปถ่ายทอดและสร้างแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการควบคุมและป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนให้ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งจำหน่าย สามารถเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น เพื่อเป็นการต่อยอดและสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เรื่องการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลกจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังภาวะขาดสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์และประชากร ทุกกลุ่มวัยให้ร่วมกับขจัดปัญหาภาวะการขาดสารไอโอดีนในชุมชนแบบมีส่วนร่วม 2. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้และส่งเสริมการได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนกับกลุ่มเป้าหมาย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ความครอบคลุมเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือนไม่น้อยกว่า 90 ร้อยละ
2.ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนผ่านเกณฑ์การประเมินเพิ่มขึ้น 10 ร้อยละ
3.ค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 5 จังหวัด
4.รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่มวัยมีพฤติกรรมสุขภาที่ไม่ขาดไอโอดีน เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ (25 มิถุนายน) 1 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมและป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนของเขตสุขภาพที่ 2 1 เล่ม
2.เชิงปริมาณ : รายงานผลการเฝ้าระวังภาวะขาดสารไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ 1 เล่ม
3.เชิงคุณภาพ : จังหวัดมีการดำเนินงานควบคุมและป้องกันภาวะการขาดสารไอโอดีน 5 จังหวัด

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมชี้แจงและคืนข้อมูลไอโอดีนให้ผู้รับผิดชอบงานไอโอดีนระดับจังหวัดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 2. ดำเนินการเฝ้าระวังเพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมและป้องกันโรคฃาดสารไอโอดีนในกลุ่มเสี่ยง 3. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง (25 มิถุนายน, วันไอโอดีนแห่งชาติ)

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมชี้แจงและคืนข้อมูลไอโอดีนให้ผู้รับผิดชอบงานไอโอดีนระดับจังหวัดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 19,200.00
2 จัดซื้อชุดตรวจ i-kit และวัสดุ/อุปกรณ์ตรวจปัสสาวะ 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 37,300.00
3 ค่าวิเคราะห์ปัสสาวะ 1 ครั้ง 1 ก.พ. 2562 - 31 ก.ค. 2562 25,200.00
4 จัดกิจกรรมรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ 1 ครั้ง 1 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 15,000.00
5 เยี่ยมเสริมพลัง 5 จังหวัด 1 ม.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 15,800.00
รวมเป็นเงิน 112,500.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
112,500.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
กลุ่มเป้าหมายคือ ชุมชน/หมู่บ้าน, ครัวเรือน, ผู้ร่วมดำเนินการ สสจ. สสอ.และ รพสต.

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ชุมชน/หมู่บ้านที่ดำเนินการตามโครงการชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวปิยพรรณ ตระกูลทิพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสาวนิศรา พงษ์พานิช ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางลฎาภา อุตสม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวปิยพรรณ ตระกูลทิพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวลินดา สิริภูบาล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 10

1. ชื่อโครงการ :
วัยทำงานหุ่นดี สุขภาพดี ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
11) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ
12) ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
กลุ่มวัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (28)9.6 พัฒนาศักยภาพบุคลากร Capacity Building
5.2 โครงการสำคัญ 9. โครงการวัยทำงานศตวรรษที่ 21 หุ่นดี สุขภาพดี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ประชากรวัยทำงานในประเทศไทยมีจำนวนประชากรวัยทำงานทั้งหมด 31,042,096 ราย คิดเป็น ร้อยละ 63.88 ของประชากรทั้งหมด (Health Data Center, ๒๕๖๐) สำหรับเขตสุขภาพที่ 2 ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก และเพชรบูรณ์ มีประชากรวัยทำงานทั้งหมด 1,584,250 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.61 ของประชากรทั้งหมด ประชากรวัยทำงานเป็นกำลังหลักในการเป็นผู้ดูแลบุคคลในครอบครัวทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ และยังเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ก้าวสู่ยุค 4.1 จากการทบทวนอัตราการเสียชีวิตและความชุกของการเกิดโรคเรื้อรังของวัยทำงาน พบว่า ประชากรวัยทำงานเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลว รองลงมาเสียชีวิตจากโรคความดันโลหิตสูง (Health Data Center, 2560) จากการคัดกรองโรคเรื้อรังพบกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงสูงที่สุดในประเทศ ร้อยละ 8.32 และกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานสูงสุดในประเทศเช่นกัน ร้อยละ 9.84 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าโรคเรื้อรังที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของประชากรวัยทำงานเป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากพฤติกรรมสุขภาพเป็น สิ่งที่บอกถึงการปฏิบัติตัวต่อการดูแลสุขภาพของตนเองทั้งดีและไม่ดี พฤติกรรมสุขภาพ (Health behavior) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งภายในตัวบุคคลและการปฏิบัติ เช่น ความคิด ความเชื่อ การบริโภคอาหาร การออกกำลังกายและการจัดการความเครียด เป็นต้น ดังนั้น พฤติกรรมสุขภาพจึงเกี่ยวข้องกับการดูแล ป้องกัน ส่งเสริม รักษา และการจัดการกับสุขภาพของตนเอง (สุปรียา ตันสกุล, 2558) ในปีงบประมาณ 2562 กรมอนามัยกำหนดยุทธศาสตร์ การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพของประชากรวัยทำงาน เน้นส่งเสริมให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย การนอนหลับ และการมีสุขภาพช่องปากดี เพื่อนำไปสู่การมีหุ่นดี สุขภาพดี และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ปกติ (ไม่เกิน 22.9 kg/m2) ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบรับนโยบายและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงานดังกล่าว ผู้รับผิดชอบกลุ่มวัยทำงานของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลกจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในชุมชนและสถานประกอบการ 2. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน 3. เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าะวังพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของวัยทำงาน 4. เพื่อพัฒนาทักษะเทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับบุคลากรด้านสาธารณสุข

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ขับเคลื่อนนโยบาย ชี้แจง ประสานแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในชุมชน สถานประกอบการ สถานบริการ และหน่วยงานราชการ 5 จังหวัด
2.ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานระดับเขตเน้นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง 5 จังหวัด
3.พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของวัยทำงานภาพรวมเขต 5 จังหวัด
4.เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน 5 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ได้แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในชุมชนอย่างน้อย 1 เรื่อง
2.เชิงปริมาณ : ได้รูปแบบความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการ นวัตกรรม องค์ความรู้ ที่เป็นคลังของข้อมูลในการเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดต่อไป 1 รูปแบบ
3.เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของวัยทำงานของเขต 4 ด้าน
4.เชิงคุณภาพ : ชุมชน สถานประกอบการ สถานบริการ มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานหุ่นดี สุขภาพดี 5 จังหวัด

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ขั้นเตรียมการ -ศึกษายุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และแนวทางการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานของกระทรวง และกรมอนามัย -ศึกษาและทบทวนงานวิจัยการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน -จัดทำแผนงานโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ -ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ แผนการดำเนินงาน มอบหมายงาน -ประสานกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน 2. ขั้นดำเนินการ - ประชุมเครือข่ายศูนย์วิชาการเพื่อประสานความร่วมมือในการทำงานบูรณาการทำงานร่วมกัน - ขับเคลื่อนนโยบาย ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในชุมชน สถาน ประกอบการ สถานบริการ และหน่วยงานราชการ - พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้นำสุขภาพให้มีองค์ความรู้ในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึง ประสงค์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและเทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - สนับสนุนสถานประกอบการให้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยใช้ชุดความรู้ 10 package - พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. การติดตามประเมินผล (M&E) - ติดตามเยี่ยมเสริมพลังและสรุปรายงาน - สรุปผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประสานงานเพื่อขับเคลื่อน/ส่งเสริม/สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการให้เป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 15,800.00
2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการ นวัตกรรม องค์ความรู้ ที่เป็นคลังของข้อมูลในการเป็นต้นแบบของเขตสุขภาพ ที่ 2 1 ครั้ง 1 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 90,210.00
3 ประชุมคณะกรรมการ วัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 2 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2562 10,200.00
4 พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4 ด้าน 1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562 0.00
5 ประชุมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ 5 จังหวัด 1 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 34,790.00
6 เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในชุมชน/สถานประกอบการ 5 จังหวัด 1 ม.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 56,000.00
รวมเป็นเงิน 207,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
207,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จังหวัดในเขตรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
กิจกรรมที่ 1 ผู้รับผิดชอบงานของสสจ. 5 จังหวัด ผู้รับผิดชอบงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 5 จังหวัด กิจกรรมที่ 2 ผู้รับผิดชอบงานของสสจ. 5 จังหวัด ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข/ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 1 แห่ง/จังหวัด กิจกรรมที่ 3 ผู้รับผิดชอบงานวัยทำงานจากสสจ. สสอ. รพศ. รพท. รพช./รพสต. 5 จังหวัด เครือข่ายคณะทำงาน 5 จังหวัด

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นางสาวปิยพรรณ ตระกูลทิพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 2.นางสาวนิศรา พงษ์พานิช ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3.นางลฎาภา อุตสม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวปิยพรรณ ตระกูลทิพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวลินดา สิริภูบาล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 11

1. ชื่อโครงการ :
ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลาย เตรียมตัวก่อนสูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
12) ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
กลุ่มวัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (24)9.2 ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลาย เตรียมตัวก่อนสูงอายุ
5.2 โครงการสำคัญ 9. โครงการวัยทำงานศตวรรษที่ 21 หุ่นดี สุขภาพดี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 8) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7. หลักการและเหตุผล :
สถานการณ์ประชากรของประเทศไทย พบประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยคาดว่า ในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเป็น “สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์” (Complete Aged Society) และเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด”(Super Aged Society) ภายในปีพ.ศ. 2578 กล่าวคือ ประเทศไทยจะมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 ของจํานวนประชากรทั้งหมด (นายอนันต์ อนันตกูล, มปป.) สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างประชากรพบการลดลงของประชากรวัยเจริญพันธุ์และในเวลาเดียวกันคนไทยก็มีอายุยืนยาวขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่ตามมา คือ อัตราส่วนพึ่งพิงในวัยสูงอายุเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เพิ่มขึ้นตามไปด้วย เช่น ปัญหาทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สภาพจิตและอารมณ์ ที่อยู่อาศัย ตลอดจนปัญหาในการปรับตัว ดังนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุก็คือปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นกับผู้เกษียณอายุได้เช่นเดียวกัน การที่ผู้เกษียณอายุจะสามารถเผชิญกับสภาวะวิกฤติดังกล่าวได้ จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมวางแผนชีวิตก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วัยเกษียณหรือวัยสูงอายุ (เพ็ญประภา เบญจวรรณ, 2558) การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณเป็นการวางแผนชีวิตก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วัยเกษียณหรือวัยสูงอายุ ผู้ที่มีการเตรียมตัวที่ดีจะสามารถใช้ชีวิตภายหลังเกษียณอายุได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี จากการทบทวนงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องพบว่า การเตรียมความพร้อมการเกษียณควรจัดรูปแบบบริการวิชาการ 6 ด้าน ได้แก่ 1) การเตรียมตัวด้านจิตใจ 2) การเตรียมตัวด้านร่างกาย 3) การเตรียมตัวด้านทรัพย์สินเงินทอง 4) การเตรียมตัวด้านกิจกรรมการใช้เวลาว่าง 5) การเตรียมตัวด้านสัมพันธภาพในครอบครัว 6) การเตรียมตัวด้านที่อยู่อาศัย ประชากรเป้าหมาย คือ ผู้ที่มีอายุระหว่าง 45-59 ปี เป็นกลุ่มที่อยู่ในสถานที่ทำงานภาครัฐ/ภาคเอกชน และสถานประกอบการ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น จากศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในสถานประกอบการ พบว่า ยังไม่มีการดำเนินงานเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ดำเนินการเองในองค์กร ดังนั้น ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลาย เตรียมตัวก่อนสูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปี 2562 ในสถานประกอบการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ชุมชนระดับอำเภอ (พชอ.) และโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนวัยทำงานต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพวัยทำงานตอนปลายให้รู้เท่าทันสุขภาพ และสามารถจัดการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และแนะนำบุคคลรอบข้างได้ 2. สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกระดับ ในการดำเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ วัยทำงานที่พึงประสงค์ในพื้นที่ สถานประกอบการ และองค์กรภาครัฐต่างๆ 3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับวัยทำงานตอนปลาย ก่อนเข้าสู่ วัยผู้สูงอายุทางร่างกาย จิตใจ สังคม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเพื่อการมีหุ่นดีสุขภาพที่ดี 305 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ประชากรวัยทำงานในชุมชนต่างๆ(พชอ.) ได้รับการส่งเสริมสุขภาพเพื่อเตรียมตัวก่อนสูงอายุ 305 คน
2.เชิงคุณภาพ : แนวทางการส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานกลุ่มปกติ และกลุ่มเสี่ยงตามบริบทของและชุมชนต่างๆ (พชอ.) 4 ด้าน
3.เชิงคุณภาพ : มีแนวทางส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลาย เตรียมความพร้อมก่อนสูงอายุตามบริบทของชุมชนต่างๆ (พชอ.) 4 ด้าน
4.เชิงเวลา : ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 100 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ขั้นเตรียมการ -ศึกษายุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และแนวทางการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานของกระทรวงและกรมอนามัย -ศึกษาและทบทวนงานวิจัยการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน -จัดทำแผนงานโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ -ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ แผนการดำเนินงาน มอบหมายงาน -ประสานกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน 2. ขั้นดำเนินการ - การดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของวัยทำงานตอนปลาย เพื่อป้องกัน การหกล้ม หลงลืม ซึมเศร้า และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆในสถานประกอบการนำร่อง 3. การติดตามประเมินผล (M&E) -ติดตามเยี่ยมเสริมพลังและสรุปรายงาน -สรุปผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน” 305 คน 1 ธ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562 453,000.00
รวมเป็นเงิน 453,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
453,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
5 จังหวัด ในเขตรับผิดชอบ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
แกนนำ Pre aging และกลุ่มเสี่ยง ในชุมชน หน่วยงานราชการ 5 จังหวัด จำนวน 305 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. สำนักงานสาธารณสุข 2. โรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป 3. ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวนิศรา พงษ์พานิช ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 2. นางสาวปิยพรรณ ตระกูลทิพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3. นางลฎาภา อุตสม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวนิศรา พงษ์พานิช ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวลินดา สิริภูบาล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที 2 พิษณุโลก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 12

1. ชื่อโครงการ :
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุป้องกันภาวะสมองเสื่อมและพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (32)11.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะและพระคิลานุปัฎฐาก
5.2 โครงการสำคัญ 11.โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 8) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7. หลักการและเหตุผล :
สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ จากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ปี 2553 – 2583 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) พบว่า ในปี 2583 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป สูงถึง 20.5 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของจำนวนประชากรไทยทั้งหมด แต่จะมีประชากรวัยแรงงานเพียง 35.18 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ที่มีประชากรวัยแรงงานจำนวน 42.74 ล้านคน หรือลดลง 7.6 ล้านคน ขณะที่ประชากรวัยเด็กจะมีจำนวนลดลงเช่นกันจาก 12.6 ล้านคน ในปี 2553 เป็น 8.2 ในปี 2583 โครงสร้างประชาชนที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศเนื่องจากการลดลงของจำนวนและสัดส่วนของประชากรวัยแรงงานจะกระทบศักยภาพการผลิต รายงานการสำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทย ปี 2556 (กรมอนามัย ร่วมกับ HITAP และ สปสช.) พบว่า ผู้สูงอายุไทยร้อยละ 95 มีความเจ็บป่วยด้วยโรคหรือปัญหาสุขภาพดังต่อไปนี้ โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 41 โรคเบาหวาน ร้อยละ 18 ข้อเข่าเสื่อม ร้อยละ 9 เป็นผู้พิการ ร้อยละ 6 โรคซึมเศร้า ร้อยละ 1 และผู้ป่วยนอนติดเตียง ร้อยละ 1 ขณะที่มีเพียงร้อยละ 5 ที่ไม่มีโรคหรือปัญหาสุขภาพดังกล่าว และจากรายงาน องค์การ Alzheimer’s Disease International ในปีพ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ประเมินว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมทั่วโลกมากกว่า 35 ล้านคน อยู่ในเอเชียอาคเนย์ 2.4 ล้านคน สำหรับในส่วนของประเทศไทยนั้นจากรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจ ร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551 – 2552 โดยสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ซึ่งทำการสำรวจประชาชนทั้งสิ้น 21,960 คน พบว่ามีผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป มีภาวะสมองเสื่อม ร้อยละ 12.4 โดยพบในผู้สูงอายุชายร้อยละ 9.8 ขณะที่ผู้สูงอายุหญิงพบที่ร้อยละ 15.1 เทียบเท่าผู้สูงอายุวัยเกิน 60 ปี ทุกๆ 8 คน จะพบเป็นโรคสมองเสื่อม 1 คน นอกจากกลุ่มผู้สูงอายุแล้ว พระสงฆ์ไทยก็มีปัญหาทางสุขภาพด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือดและภาวะไขมันในเลือดสูง ซึ่งสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากอาหารที่ใส่บาตรทำบุญของประชาชน ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงผลเสียต่อการเจ็บป่วยของพระสงฆ์ สถานะสุขภาพพระสงฆ์ซึ่งจากการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์และสามเณรทั่วประเทศจำนวน 122,680 ราย ในปี 2559 พบการป่วยมากที่สุดคือ โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน และพบพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพได้แก่ สูบบุหรี่ เป็นโรคอ้วน เนื่องจากมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอและบริโภคอาหารไม่เหมาะสมและป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2559 มีพระสงฆ์ และสามเณรอาพาธ มารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์ มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ โรคไขมันในเลือดสูง 9,609 ราย โรคความดันโลหิตสูง 8,520 ราย โรคเบาหวาน 6,320 ราย โรคไตวายเรื้อรัง 4,320 ราย โรคข้อเข่าเสื่อม 2,600 ราย และพระสงฆ์เจ็บป่วยด้วยโรคอ้วนและกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ร้อยละ 45 จึงทำให้เกิดการพัฒนาระบบการบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ และพัฒนาให้เกิดเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา เพื่อเป็นแกนนำในการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์กันเอง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งกาย จิตตลอดจนการจัดให้วัดมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการมีสุขภาพดี ทำให้พระสงฆ์มีสุขภาพแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง โดยยึดหลักการสำคัญ คือ การใช้ทางธรรมนำทางโลก ตามคำประกาศธรรมนูญพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2560 เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ในทุกระดับ และส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคมต่อไป กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยและภาคีเครือข่ายตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและป้องกันภาวะสมองเสื่อมและพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะเขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาทักษะ กาย ใจ ผู้สูงวัยและพระสงฆ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสนับสนุนการประเมิน คัดกรอง เฝ้าระวังในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ 2. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายฯ ขยายผลการขับเคลื่อน Health Literacy และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 4. เพื่อศึกษาข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงของพระสงฆ์และสามเณร 5. เพื่อสนับสนุนวัดให้เป็นวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literate Temple

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีรายงานการประเมิน คัดกรอง เฝ้าระวังสุขภาพ ผู้สูงอายุ 1 ฉบับ
2.มีรายงานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ 1 ฉบับ
3.มีรายงานการประเมิน คัดกรอง เฝ้าระวังสุขภาพ พระสงฆ์และสามเณร 1 ฉบับ
4.รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยพระสงฆ์ และสามเณร ในการจัดการกลุ่มเสี่ยง 1 รูปแบบ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พัฒนาทักษะ กาย ใจ 80 ร้อยละ
2.เชิงปริมาณ : พระสงฆ์และสามเณรกลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พัฒนาทักษะ กายใจ 80 ร้อยละ
3.เชิงปริมาณ : วัดรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านเกณฑ์ 50 ร้อยละ
4.เชิงคุณภาพ : มีนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ 1 เรื่อง
5.เชิงคุณภาพ : มีแบบประเมินคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น 2 ฉบับ
6.เชิงคุณภาพ : มีโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนาทักษะ กาย ใจ 1 รูปแบบ
7.เชิงเวลา : ดำเนินกิจกรรมเสร็จในเวลาที่กำหนดตามแผน 1 โครงการ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดทำโครงการ เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 2. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพแกนนำผู้สูงอายุ เพิ่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ "หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด- อสว.)" 3. ขับเคลื่อน Health Literacy ปรับพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ และ Health Literate Temple 4. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 5. ประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 6. ประเมินผล สรุปโครงการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ขับเคลื่อน Health Literacy ปรับพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ และ Health Literate Temple 5 จังหวัด 1 เม.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2562 26,360.00
2 เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 20 แห่ง 1 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 10,000.00
3 ประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 20 แห่ง 1 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 10,000.00
4 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพแกนนำผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ "หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด- อสว.)" 395 คน 1 ต.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562 893,640.00
รวมเป็นเงิน 940,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
940,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 2 ได้แก่ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
แกนนำผู้สูงอายุ แกนนำพระสงฆ์ และภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 2

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
แกนนำผู้สูงอายุ แกนนำพระสงฆ์ และภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 2

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวสุภาณี แก้วพินิจ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 2. นางสาวชินราพร รัชตะวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวสุภาณี แก้วพินิจ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวลินดา สิริภูบาล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที 2 พิษณุโลก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 13

1. ชื่อโครงการ :
พัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (37)12.3 พัฒนาระบบ Long Term Care
5.2 โครงการสำคัญ 12.โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ปี 2562

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 8) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7. หลักการและเหตุผล :
ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจากคำจำกัดความของสหประชาชาติระบุว่าสังคม ที่เข้าสู่ภาวะประชากรสูงอายุ (Population aging) หมายถึง สังคมที่มีประชากรผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ใน สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 7 หรือ อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ซึ่งระดับการสูงอายุของ ประชากร สามารถวัดด้วย “ดัชนีการสูงวัย” (Index of Ageing) โดยเป็นอัตราส่วนระหว่างประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป ต่อประชากรอายุต่ำกว่า 15 ปี คูณด้วย 100 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีผู้สูงอายุกี่คนต่อเด็ก 100 คนโดยตามโครงสร้างอายุของประชากรมีแนวโน้มที่จะสูงอายุขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดปรากฏการณ์สำคัญที่มีผลต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก คือการมีจำนวนผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มากกว่าจำนวนเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขจึงให้ความสำคัญกับการที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีนโยบายที่มุ่งเน้นการดูแลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรงชะลอการเข้าสู่ภาวะพึ่งพิง และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม จึงสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2559-2561 ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วมโครงการ Long Term Care รวม 409 แห่ง (จำนวน 373 ตำบล) ดังนั้นในปี 2562 เพื่อเป็นการพัฒนาระบบ Preventive Long Term Care และพัฒนาระบบ Long Term Care ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จึงจัดทำโครงการพัฒนาระบบพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) ในชุมชน และบูรณาการร่วมกับงานทันตสาธารณสุขพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care) และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงให้ผู้สูงอายุได้รับบริการสุขภาพช่องปากด้านการส่งเสริม ป้องกัน และรักษาทางทันตกรรม

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care) ในกลุ่ม Pre-aging อายุ 45-59 ปี และกลุ่มผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป(กลุ่มติดสังคม) 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบล Long Term Care 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager) ในการจัดระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุให้มีความต่อเนื่อง 4. เพื่อรวบรวม/เผยแพร่ นวัตกรรม พื้นที่ต้นแบบ Long Term Care และ Preventive Long Term Care 5. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ในการพัฒนาศักยภาพให้กลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มก่อนสูงอายุ / สูงอายุ / ช่วยเหลือตนเองได้ / ไม่ได้ สามารถดูแลช่องปากได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถเข้าเข้าถึงสื่อความรู้เพื่อการดูแลตนเองได้ 6. เพื่อพัฒนากลไกเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพช่องปากแบบผสมผสานและเข้าถึงนวัตกรรมบริการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากแบบผสมผสานเพิ่มขึ้น 7. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี / นวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคในช่องปากในประเด็นใหม่ รวมทั้งนวัตกรรมบริการ ตลอดจนนวัตกรรมที่สนับสนุนและบูรณาการกับการดูแลสุขภาพด้านอื่นๆ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.จังหวัดมีระบบการดำเนินงานการดูแลส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care) 5 จังหวัด
2.จังหวัดมีการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบล Long Term Care อย่างต่อเนื่อง 5 จังหวัด
3.ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager) ได้รับการอบรมฟื้นฟูความรู้ 3 ครั้ง
4.เครือข่ายภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลช่องปากตนเอง และมีนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในการดูแลตนเองและส่งเสริมทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งมีชมรมผู้สูงอายุที่มีการดำเนินกิจกรรมทันตสุขภาพโดยใช้นวัตกรรม 5 จังหวัด
5.ผู้สูงอายุที่สามารถเข้าถึงนวัตกรรมบริการด้านสุขภาพช่องปากแบบผสมผสานได้ 5 จังหวัด
6.ประชาชน/บุคลากรภาคีเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านทันตสุขภาพสำหรับการส่งเสริมสุขภาพ/เฝ้าระวัง/บริการสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 1 ครั้ง
7.นวัตกรรมบริการเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปาก ผู้สูงอายุใน 4ประเด็น 1 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมบริการสุขภาพช่องปากแบบผสมผสาน โดย รพ.สต. ในแต่ละเขต มีบริการทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ 60 ร้อยละ
2.เชิงปริมาณ : จังหวัดมีระบบการดำเนินงานการดูแลส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care) 5 จังหวัด
3.เชิงปริมาณ : ตำบล Long Term Care ผ่านเกณฑ์ 7 องค์ประกอบ 70 ร้อยละ
4.เชิงปริมาณ : มีเทคโนโลยี นวัตกรรมบริการการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 4 ประเด็น 1 เรื่อง
5.เชิงปริมาณ : จังหวัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบล Long Term Care 5 จังหวัด
6.เชิงปริมาณ : ร้อยละผู้สูงอายุ (60-74 ปี)มีฟันแท้ใช้งาน อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบฟันหลัง 60 ร้อยละ
7.เชิงปริมาณ : ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager) ได้รับการอบรมฟื้นฟูความรู้ 3 ครั้ง
8.เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ LTC ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง 100 ร้อยละ
9.เชิงคุณภาพ : บุคลากรสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาด้านทันต สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ มีขีดความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ จัดทำแผนและแนวทางพัฒนาด้านส่งเสริมป้องกันและบริการสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม 5 จังหวัด
10.เชิงคุณภาพ : จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลส่งเสริมสุขภาพ เชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care)ในกลุ่ม Pre-aging อายุ 45-59 ปี และ กลุ่มผู้สูงอายุ อายุ 60 ปี ขึ้นไป (กลุ่มติดสังคม) 5 จังหวัด
11.เชิงเวลา : ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager) ได้รับการฟื้นฟูอบรมความรู้ เสร็จในเวลาที่กำหนดตามแผน 3 ครั้ง
12.เชิงเวลา : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่นวัตกรรมและขยายผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบ (Best Practice) ตำบล Long Term Care และการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 1 ครั้ง
13.เชิงเวลา : จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลส่งเสริมสุขภาพเชิง ป้องกัน (Preventive Long Term Care)ในกลุ่ม Pre-aging อายุ 45-59 ปี และ กลุ่มผู้สูงอายุ อายุ 60 ปี ขึ้นไป (กลุ่มติดสังคม)เสร็จในเวลาที่กำหนดตามแผน 5 จังหวัด

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.จัดทำโครงการเสนอผู้บริหารพิจารณา 2.แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน 3.วางแผนการดำเนินงาน ประสานเครือข่ายเกี่ยวข้อง ประชุมทีม จัดเตรียมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 4.ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ทบทวนแผนการดำเนินงานเป็นระยะ 5.ประเมินผล สรุปโครงการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรเพื่อสนับสนุนระบบเฝ้าระวังและนวัตกรรมบริการสุขภาพช่องปาก 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 150,000.00
2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่นวัตกรรมและขยายผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบ (Best Practice)ตำบลLong Term Care และการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 1 ครั้ง 1 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 381,800.00
3 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการขับเคลื่อนงานตำบล Long Term Care 2 จังหวัด 1 พ.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2562 94,600.00
4 จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager) 3 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 810,700.00
5 เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน 5 จังหวัด 1 เม.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2563 66,450.00
6 พัฒนาระบบ Preventive Long Term Care การดูแลส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน 5 จังหวัด 1 พ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2562 200,000.00
7 สุ่มประเมินตำบล Long Term Care 20 ตำบล 1 พ.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 66,450.00
รวมเป็นเงิน 1,770,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,770,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 31 พ.ค. 2563

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 2 ได้แก่ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. บุคลากรสาธารณสุข / ทันตบุคลากร 2. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. เครือข่ายภาคประชาชน / ชมรมผู้สูงอายุ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1.กลุ่ม Pre –ageingอายุ 45-59 ปี และ กลุ่มผู้สูงอายุ อายุ 60 ปี ขึ้นไป(กลุ่มติดสังคม ADL 12 -20 คะแนน) ในพื้นที่จังหวัด ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 2.ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงในพื้นที่จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 3.บุคลากรสาธารณสุข ทันตบุคลากร ผู้สูงอายุ และภาคีเครือข่าย ในจังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นายฉัตร์ภัทร์ คงปั้น ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 2.นางกชกร วัชรสุนทรกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3.นางสาวมธุรส เพ็ชรดี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางกชกร วัชรสุนทรกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวลินดา สิริภูบาล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 14

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (41)14.1 กำกับ ติดตามและประเมินผล นโยบาย แผนงาน โครงการและการบังคับใช้กฎหมาย
5.2 โครงการสำคัญ 14.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospitals

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 12) เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ

7. หลักการและเหตุผล :
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นงานพื้นฐานที่ต้องมีการดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างยั่งยืน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ งานประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม งานกฎหมายสาธารณสุข จำเป็นต้องมีการนิเทศ ติดตาม ให้การสนับสนุนด้านวิชาการในการปฏิบัติงาน ร่วมแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปัญหาเหตุร้องเรียน การสุ่มประเมิน การเฝ้าระวัง รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และภาคประชาชน ดังนั้น กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปี 2562 ขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อนและการแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 เพื่อพัฒนาส้วมสาธารณไทย 3 เพื่อรณรงค์สร้างกระแสด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการดำเนินงานตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ดีมาก 50 ร้อยละ
2.โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้อง 85 ร้อยละ
3.มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการถูกต้องตามหลักวิชาการ 95 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการดำเนินงานตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 48 แห่ง
2.เชิงปริมาณ : มีฐานข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน 1 ระบบ
3.เชิงคุณภาพ : สุ่มประเมินข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการถูกต้องตามหลักวิชาการ 40 แห่ง
4.เชิงคุณภาพ : สุ่มประเมินโรงพยาบาลสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีการดำเนินงานตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital 20 แห่ง
5.เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการตรงตามเป้าหมายที่กำหนด 1 โครงการ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 จัดทำแผนงานโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปี 2562 2 ประสานงานกรม/พื้นที่ สุ่มสำรวจเก็บข้อมูล ติดตามการดำเนินงาน เยี่ยมเสริมพลังและประเมินเชิงคุณภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของภาคีเครือข่าย 3 ตรวจประเมิน/รับรอง การจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐานกรมอนามัย

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 สนับสนุนโล่ และสื่อ คู่มือเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 10,000.00
2 สอบเทียบเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 15,000.00
3 รณรงค์ในวันสำคัญ เช่น ล้างส้วมรับวันสงกรานต์ วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย วันล้างมือโลก 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562 10,000.00
4 สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการรัฐและอื่นๆ 20 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 50,000.00
5 กำกับติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน ประสานงาน เยี่ยมเสริมพลัง สุ่มประเมินการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานบริการสาธารณสุข, ส้วมสาธารณะ,สถานที่ทำงาน,สถานประกอบกิจการด้านอาหาร,อปท. , ชุมชน 50 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2563 130,000.00
รวมเป็นเงิน 215,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
215,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2563

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช.และสังกัดกรมวิชาการ) จำนวน 48 แห่ง 2. โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลสัตว์ คลินิกเอกชน คลินิกสัตว์ 3. ส้วมสาธารณะ 12 setting ในพื้นที่จังหวัดตาก เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ 4. สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน 5 จังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอนามัย สสจ. สสอ. รพ. อปท. 2. เครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวสุเทียน ตันตระวาณิชย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 2. นายนิพนธ์ เสียงเพราะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3. นายนพคุณ ยรรยงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4. นายโชคชัย เกตุสถิตย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 5. นางสาวณัฎฑพร พรหมโชติ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 6. นายนิกร หิงแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 7. นางสุวรรณี อ่อนทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 8. นายเอกชัย รัตนสุภา ตำแหน่ง นิติกร

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายนิกร หิงแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสุธน เพ็งคุ้ม นักวิชาการสาธษรณสุขชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 15

1. ชื่อโครงการ :
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ลดโลกร้อน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (42)14.2 พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย มาตรฐานวิชาการ รูปแบบ ต้นแบบ นวัตกรรม วิจัยและเทคโนโลยี
5.2 โครงการสำคัญ 14.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospitals

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 12) เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ

7. หลักการและเหตุผล :
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ กรมอนามัย ได้เริ่มจัดทำโครงการสาธารณสุขรวมใจลดโลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN and CLEAN) เพื่อส่งเสริมให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำเนินงานลดโลกร้อน ตามกิจกรรม GREEN and CLEAN Hospital โดยมอบหมายให้ศูนย์อนามัยทุกแห่งเป็นศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน ซึ่งศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก ได้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะเป็นศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน โดยมุ่งเน้นการจัดการขยะไปใช้ประโยชน์ ปลูกผักปลอดสารพิษ จึงมีแนวคิดต่อยอดพัฒนาศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน ด้วยมาตรวัดบ่งบอกถึงการลดลงของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก “Carbon footprint” ให้เป็นแบบอย่างที่ดี และการเป็นผู้นำในการลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นจุดเริ่มต้นการเรียนรู้การปฏิบัติงานในระยะหนึ่งแล้ว และปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นี้ ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก ได้มีแนวทางที่จะศึกษาและพัฒนาต่อยอดจากที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จึงจัดทำโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ลดโลกร้อน ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ลดโลกร้อนของศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบที่แสดงข้อมูลเชิงประจักษ์ตามโครงการ GREEN and CLEAN Hospital 2. เพื่อสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก ตามโครงการ GREEN and CLEAN Hospital 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รู้จักคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.สถานพยาบาลมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อถูกต้องตามกฎกระทรวง 1 แห่ง
2.พัฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก ในการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital 130 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก มีความพึงพอใจต่อการประชุม 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก เกี่ยวกับแผนกิจกรรมตาม GREEN and CLEAN Hospital และสรุปบทเรียนทุก 3 เดือน 2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าก่อสร้างเกี่ยวกับการจัดการขยะ และภาชนะรองรับขยะ ให้เพียงพอกับชนิดและปริมาณของขยะในแต่ละวัน รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ประโยชน์จากของเสีย และเศษกิ่งไม้ ใบไม้ และวัชพืช 3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก ทั้งสำนักงาน/โรงพยาบาล บ้านพัก และประชาชนที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องตามแผนกิจกรรม GREEN and CLEAN Hospital 4. จัดทำเกณฑ์การประกวดกิจกรรมลดโลกร้อน นวัตกรรมลดโลกร้อน และกิจกรรม 5 ส. รวมถึงกิจกรรมอื่นที่สะท้อนการลดโลกร้อน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร 1 ครั้ง 1 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 11,900.00
2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดหาวัสดุอุปกรณ์หรือค่าก่อสร้างเกี่ยวกับการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ และการใช้ประโยชน์จากของเสีย และกิจกรรมลดโลกร้อน การประกวดนวัตกรรมลดโลกร้อน/ประกวดกิจกรรม ๕ ส. ในศูนย์อนามัย 1 ครั้ง 1 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 23,100.00
รวมเป็นเงิน 35,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
35,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก และประชาชนที่มาใช้บริการใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ประชาชนที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รู้จักคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวสุเทียน ตันตระวาณิชย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายนิพนธ์ เสียงเพราะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายโชคชัย เกตุสถิต ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายนพคุณ ยรรยงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสาวณัฏฑพร พรหมโชติ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นายเอกชัย รัตนสุภา ตำแหน่ง นิติกร นางสุวรรณี อ่อนทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข นายนิกร หิงแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายนิพนธ์ เสียงเพราะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสุธน เพ็งคุ้ม นักวิชาการสาธษรณสุขชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 16

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (45)15.2 กำกับ ติดตามและประเมินผล นโยบาย แผนงาน โครงการและการบังคับใช้กฎหมาย
5.2 โครงการสำคัญ 15.โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 4) พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

7. หลักการและเหตุผล :
จากจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมทำให้เกิดสภาพความเป็นเมืองที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของอุตสาหกรรม และครัวเรือน สิ่งต่างๆ เหล่านี้สามารถเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งประเด็นของความปลอดภัยอาหาร คุณภาพน้ำบริโภค การจัดการมูลฝอย และ สิ่งปฏิกูล เป็นต้น ตามแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564 มุ่งเน้นที่จะป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต พร้อมกับเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับบุคลากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ ภายใต้วิสัยทัศของ กรมอนามัยในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เป็น หน่วยงานของกรมอนามัยที่ตั้งอยู่เขตในภูมิภาค รับผิดชอบจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๒ ประกอบด้วยจังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ มีเทศบาลจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๗ แห่ง และ อบต.จำนวน ๓๕๐ แห่ง ใช้แนวทางของการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA) มาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงชุมชนและภาคีเครือข่ายอื่นๆ ภายใต้กิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ทั้งการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) การพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เพื่อรองรับกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อสนับสนุนให้พื้นที่เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง รวมถึงเหมาะสมกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปี 2562 ขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และภาคีเครือข่าย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ชุมชนมีความเข้มแข็งในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวล้อม 60 ร้อยละ
2.มีชุมชนต้นแบบด้านการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวล้อม 2 แห่ง
3.จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน 100 ร้อยละ
4.เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป 4 ประเด็นหลัก (EHA 1000-4000) 60 ร้อยละ
5.อปท.มีระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค (ทุกประเภท) 20 แห่ง
6.เทศบาลมีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลได้ตามมาตรฐานที่กำหนด(เทศบาลมีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล) 10 ร้อยละ
7.เจ้าหน้าที่และแกนนำสุขภาพในชุมชนต้นแบบได้รับการศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 200 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : มีชุมชนต้นแบบด้านการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวล้อม 2 แห่ง
2.เชิงปริมาณ : เยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 ครั้ง
3.เชิงปริมาณ : อปท.มีระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค (ทุกประเภท) 20 แห่ง
4.เชิงปริมาณ : พัฒนาขีดความสามารถสำแกนนำสุขภาพในชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง
5.เชิงปริมาณ : จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน 100 ร้อยละ
6.เชิงปริมาณ : แลกเลี่ยนเรียนรู้ ของผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง
7.เชิงปริมาณ : 9. เทศบาลมีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลได้ตามมาตรฐานที่กำหนด(เทศบาลมีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล) 10 ร้อยละ
8.เชิงปริมาณ : ชุมชนมีความเข้มแข็งในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวล้อม 60 ร้อยละ
9.เชิงปริมาณ : เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป 4 ประเด็นหลัก (EHA 1000-4000 60 ร้อยละ
10.เชิงปริมาณ : พัฒนาขีดความสามารถสำแกนนำสุขภาพในชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง
11.เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจต่อการประชุม 80 ร้อยละ
12.เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจต่อการประชุม 80 ร้อยละ
13.เชิงคุณภาพ : มีข้อมูลสถานการณ์จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานและสรุปผลการดำเนินงาน EHA 1 ฉบับ
14.เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินโครงการตรงตามเป้าหมายที่กำหนด 1 โครงการ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงานโครงการฯ 2 ประสานงาน/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการฯ แก่กลุ่มเป้าหมาย 3 จัดเตรียมเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ ประกอบการดำเนินงาน 4 ดำเนินงานโครงการฯ และ แผนการดำเนินกิจกรรม/เป้าหมาย ที่กำหนดไว้ 5 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ตามแผนการดำเนินกิจกรรม/เป้าหมาย ที่กำหนดไว้ 6 สรุป และประเมินผลโครงการฯ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 250,000.00
2 ติดตาม และเยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงาน ประสานงาน ของหน่วยงานสาธารณสุข อปท. 6 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562 50,000.00
รวมเป็นเงิน 300,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
300,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และ สุโขทัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1 หน่วยงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สสจ. สสอ. และ อปท. 2 แกนนำเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1 นางสาวสุเทียน ตันตระวาณิชย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 2 นายนิพนธ์ เสียงเพราะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3 นายนพคุณ ยรรยงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4 นายโชคชัย เกตุสถิตย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 5 นางสาวณัฎฑพร พรหมโชติ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 6 นายนิกร หิงแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 7 นางสุวรรณี อ่อนทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 8 นายเอกชัย รัตนสุภา ตำแหน่ง นิติกร

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายนิพนธ์ เสียงเพราะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสุธน เพ็งคุ้ม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพีระยุทธ สานุกูล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 17

1. ชื่อโครงการ :
เฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพาะและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (41)14.1 กำกับ ติดตามและประเมินผล นโยบาย แผนงาน โครงการและการบังคับใช้กฎหมาย
5.2 โครงการสำคัญ 14.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospitals

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 4) พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

7. หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันการเจริญเติบโตและขยายตัวของเมืองต่างๆ ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี การพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจ โครงการพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและรูปแบบการสร้างโครงการการผลิตแบบใหม่ ส่งผลให้การจัดระบบบริการสังคมของเมืองเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ รวมถึงสถานประกอบกิจการในครัวเรือน เช่น มีจำนวนโรงไฟฟ้า ชีวมวลที่ดำเนินการผลิตกระจายตัวอยู่ทุกภูมิภาค เหมืองแร่ทองคำ หรือแม้แต่พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น มีเหตุร้องเรียนกรณีผลกระทบและความเดือนร้อนรำคาญ รวมถึงความวิตกกังวลในเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการปล่อยของเสียและสารมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ทางน้ำ อากาศ ดิน เสียง และเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มว่าจะเกิดผลกระทบทางลบมากกว่าทางบวก เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจระบบคมนาคมขนส่ง การศึกษาระหว่างประเทศ ทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอาจกระทบต่อระบบสุขาภิบาลพื้นฐานและความมั่งคงด้านอาหารของประเทศได้ งานอนามัยสิ่งแวดล้อมจะเป็นจุดเชื่อมกับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันตั้งแต่แหล่งกำเนิด หาทางป้องกันไม่ให้เข้าสู่ตัวกลางที่คนรับสัมผัสได้ เช่น อาหาร น้ำ การปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอื่นๆ และเมื่อเข้าสู่ตัวกลางแล้วต้องป้องกันการเข้าสู่ร่างกาย เช่น การดื่มน้ำ การรับประทานอาหาร ภารกิจที่ดำเนินการนี้จะเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพที่ต้องมีการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งหากมลพิษนั้นสามารถป้องกันแก้ไขได้ก่อนที่จะเข้าสู่ร่างกาย ก็จะเป็นการป้องกันก่อนการแก้ไข แม้จะมีมาตรการด้านผลกระทบและมีหน่วยงานในการกำกับดูแลที่สำคัญหลายหน่วยงาน แต่ปัญหาเหล่านี้ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เนื่องจากยังขาดการคำนึงถึงมิติทางสุขภาพ การเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทั่วไป พื้นที่เสี่ยง พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบและในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย สุขาภิบาลอาหาร คุณภาพน้ำบริโภค เหตุรำคาญ เป็นต้น การจัดทำฐานข้อมูลเป็นเครื่องมือสำคัญในการคุ้มครองและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน เป็นแนวทางในการพิจารณาโครงการต่างๆที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพในอนาคต จึงจำเป็นต้องมีฐานข้อมูล การเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันก่อนที่โรคหรือปัญหาผลกระทบเหล่านั้นจะเกิด และเพื่อช่วยในการวางแผน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลในการดำเนินงานการเฝ้าระวังและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ให้เกิดมาตรการในการป้องกันผลกระทบ และเพื่อกำหนดหลักประกันที่จะทำให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองให้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีต่อไป ศูนย์อนามัยที่ 2พิษณุโลก จึงได้จัดทำโครงการการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพาะและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2562

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทั่วไป พื้นที่เสี่ยง และพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ 2 เพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ น้ำบริโภคในพื้นที่ปกติและพื้นที่เสี่ยง

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เฝ้าระวังพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและจุดผ่านแดน พื้นที่เหมืองแร่ทองคำ พื้นที่เสี่ยงจากมลพิษสารเคมี สารอันตราย และมลพิษทางอากาศ ระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ระบบ
2.เฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน 30 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลและแผนในการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและจุดผ่านแดน 1 ระบบ
2.เชิงปริมาณ : รายงานสรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภค 1 เรื่อง
3.เชิงปริมาณ : รายงานสรุปผลการตรวจอาหารด้านจุลชีววิทยา 1 เรื่อง
4.เชิงคุณภาพ : มีฐานข้อมูล และการเฝ้าระวังในพื้นที่ทั่วไป พื้นที่เสี่ยง และพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ 1 เรื่อง
5.เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินโครงการตรงตามเป้าหมายที่กำหนด 1 โครงการ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 จัดทำแผนปฏิบัติการตามโครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพาะและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2562 2 ประสาน วางแผน ติดตาม การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งในพื้นที่ทั่วไป พื้นที่เสี่ยง พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ และพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3 สำรวจ เก็บข้อมูล ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทั่วไป พื้นที่เสี่ยง พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ และพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4 สรุปผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2562 47,600.00
2 ร่วมกับภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังและสำรวจข้อมูล เก็บตัวอย่างน้ำบริโภคตรวจทางห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์และแปลผล 2 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2562 266,000.00
3 ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงาน เฝ้าระวังพื้นที่ทั่วไป พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและจุดผ่านแดน พื้นที่เหมืองแร่ทองคำ พื้นที่เสี่ยงจากมลพิษสารเคมี สารอันตราย และพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แปลผลข้อมูล) 20 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2562 116,200.00
รวมเป็นเงิน 429,800.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
429,800.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่ภาคีเครือข่ายการดำเนินงานจังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิษณุโลก และนอกพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ พิจิตร และกรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนกลางกรมอนามัย ,ศอ.2 พล.,ศอ. 3 นครสวรรค์ ,สสจ. ,สสอ., รพ. ,รพ.สต. ,อปท.,ผู้นำชุมชน, อสม.,ประชาชน และหน่วยงานในกระทรวงอื่น - ระบบน้ำบริโภคในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 51 ตัวอย่าง - ระบบน้ำบริโภคของ อปท./สถานบริการสาธารณสุข/ชุมชน 5 จังหวัดรวมทั้งสิ้น 85 ตัวอย่าง - ระบบน้ำบริโภคในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 100 ตัวอย่าง - สถานประกอบการด้านอาหารในชุมชน(ร้านอาหาร แผงลอย ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ตลาดสด ตลาดนัด) 5 จังหวัด

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรู้สถานการณ์ในการที่จะเฝ้าระวังหรือป้องกันผลกระทบด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1 นางสาวสุเทียน ตันตระวาณิชย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 2 นายนิพนธ์ เสียงเพราะ ตำแน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3 นายนพคุณ ยรรยงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4 นายโชคชัย เกตุสถิตย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 5 นางสาวณัฎฑพร พรหมโชติ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 6 นางสุวรรณี อ่อนทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 7 นายเอกชัย รัตนสุภา ตำแหน่ง นิติกร 8 นายนิกร หิงแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายนพคุณ ยรรยงค์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสุธน เพ็งคุ้ม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพีระยุทธ สานุกูล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 18

1. ชื่อโครงการ :
พัฒนารูปแบบกลไกการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ โดย ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (41)14.1 กำกับ ติดตามและประเมินผล นโยบาย แผนงาน โครงการและการบังคับใช้กฎหมาย
5.2 โครงการสำคัญ 14.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospitals

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 12) เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ

7. หลักการและเหตุผล :
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ2535 เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์มุ่งคุ้มครองประชาชน ด้านสุขลักษณะและการอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมทุกกิจกรรม การกระทำ และกิจการประเภทต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยมีลักษณะการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น โดยให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติของท้องถิ่นเพื่อใช้บังคับในเขตท้องถิ่นนั้น และให้อำนาจ เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้มีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลโดยการอนุญาต การออกคาสั่งให้แก้ไขปรับปรุง การสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต รวมทั้งการเปรียบเทียบคดี นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ ๑) ดำเนินการตามนโยบาย แผนงาน และมาตรการตามมาตรา ๑๐ ๑) ๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขตามที่รัฐมนตรี หรือคณะกรรมการมอบหมาย ๓) ให้ความเห็นแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น และให้คำปรึกษาหรือสนับสนุนราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับแนวทางที่คณะกรรมการกำหนด ๔) ประสานงาน สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินการของส่วนราชการ และราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตามโครงการที่คณะกรรมการกำหนด โดยคำนึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย ๕) สอดส่องหรือกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ ๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อม ๗) ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา ๘/๑ ๘) ออกคำสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด หรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ดังนั้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด( คสจ.) สามารถดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีรูปแบบกลไกการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่อย่างเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กรมอนามัย ในบทบาทของหน่วยงานราชการที่เป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชน ทั้งในเชิงป้องกัน เฝ้าระวัง และการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสนับสนุนดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข จึงได้จัดทำโครงการพัฒนารูปแบบกลไกการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยผ่านกลไกคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) ทั้งนี้ เพื่อเป็นต้นแบบของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด คสจ ในการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศด้วยรูปแบบและกลไกที่มีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพของประชาชน ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก โดยกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมจึงจัดทำ โครงการพัฒนารูปแบบกลไกการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยผ่านกลไกคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาข้างต้น ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น และเป็นต้นแบบขยายพื้นที่การดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จตามบริบทที่เหมาะสมในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๒ ต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
๑ เพื่อศึกษารูปแบบกลไกการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) ๒ เพื่อประเมินผลการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยผ่านกลไกคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.)

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขระดับจังหวัด 2 กลุ่ม
2.มีคณะอนุกรรมการสาธารณสุขอำเภอ 2 กลุ่ม
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : มีการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุน และติดตามกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าสาธารณสุขระดับจังหวัด 4 ครั้ง
2.เชิงปริมาณ : มีการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุน และติดตามกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าสาธารณสุขระดับจังหวัด 4 ครั้ง
3.เชิงปริมาณ : มีการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขอำเภอ 4 ครั้ง
4.เชิงคุณภาพ : มีรายงานการประเมินผลการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยผ่านกลไกคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) 1 รูปแบบ
5.เชิงคุณภาพ : รายงานผลการดำเนินงานเยี่ยมเสริมพลัง การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข 1 ฉบับ
6.เชิงคุณภาพ : มีรูปแบบกลไกการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) 25 ครั้ง
7.เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินโครงการตรงตามเป้าหมายที่กำหนด 1 โครงการ

10. วิธีการดำเนินงาน :
๑ การพัฒนารูปแบบแนวทางการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยผ่านกลไกคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) ๑.๑ จัดทำแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ ๑.๒ ประสาน สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ๑.๓ ยกร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ พร้อมกำหนดอำนาจหน้าที่ ๑.๔ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานฯ พร้อมจัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการฯ ๑.๕ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำหนดประเด็นสำคัญและแนวทางการพัฒนารูปแบบแนวทางการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ฯ ๑.๖ สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อกำหนดกรอบแนวคิด รูปแบบ และแนวทางการดำเนินงานฯ ๑.๗ จัดประชุมเพื่อพัฒนารูปแบบกลไกการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยผ่านกลไกคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) ๑.๘ ลงพื้นที่สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ฯ ๙.๒ การประเมินผลการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยผ่านกลไกคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ) ๙.๓ สรุปผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขจำนวน 2 จังหวัด 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562 92,560.00
2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขอำเภอ จำนวน ๒ อำเภอ 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562 92,560.00
3 กำกับติดตาม แผนงาน โครงการ ประสานงานหารือ สนับสนุนการดำเนินงาน/เข้าร่วมประชุม คสจ. - สนับสนุน ให้คำแนะนำตรวจสอบ เหตุรำคาญและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข -ประสานงานหารือสนับสนุน ติดตาม การจัดเตรียมการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการติดตาม -การกำกับการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายและคณะอนุกรรมการสาธารณสุขอำเภอ 10 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562 64,880.00
รวมเป็นเงิน 250,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
250,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่ภาคีเครือข่ายการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก ๕ จังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
-คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข) - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ คณะอนุกรรมการสาธารณสุขอำเภอ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ส่วนกลางกรมอนามัย ,ศอ.๒ พล., สสจ.,สสอ., ราชการส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในกระทรวงอื่นและหน่วยงานเอกชน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
- ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก - คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) - หน่วยงานสาธารณสุขระดับพื้นที่ - ราชการส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
๑ นางสาวสุเทียน ตันตระวาณิชย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ๒ นายนิพนธ์ เสียงเพราะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ๓ นายนพคุณ ยรรยงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ๔ นายโชคชัย เกตุสถิตย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ๕ นางสาวณัฎฑพร พรหมโชติ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ๖ นายนิกร หิงแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ๗ นางสุวรรณี อ่อนทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ๘ นายเอกชัย รัตสุภา ตำแหน่ง นิติกร

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายโชคชัย เกตุสถิตย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสุธน เพ็งคุ้ม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพีระยุทธ สานุกูล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 19

1. ชื่อโครงการ :
เฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (6)1.6 พัฒนาการจัดการน้าบริโภคและสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
5.2 โครงการสำคัญ 1.โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาตั้งแต่ พ.ศ.2523 เพื่อพัฒนาให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การบริโภคอาหารและน้ำที่สะอาดปลอดภัยถือเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งในการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนในถิ่นทุรกันดารและมีความสำคัญกับสุขภาพอนามัยของนักเรียนโดยตรง เพราะนักเรียนต้องใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนวันละ 6-8 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 200 วัน แต่ละปีมีรายงานเด็กป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับการบริโภคอาหารและน้ำที่ไม่สะอาด โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในอัตราที่สูง และการศึกษาสถานการณ์คุณภาพน้ำ บริโภคในโรงเรียน ตชด. ปี 2559 พบว่าคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์ฯ ร้อยละ 8.10 ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านแบคทีเรีย ร้อยละ 88.57 (สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ,2560) การเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องน้ำบริโภคในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการจัดทำฐานข้อมูลเป็นเครื่องมือสำคัญในการคุ้มครองและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและนักเรียน เพื่อป้องกันก่อนที่โรคหรือปัญหาผลกระทบเหล่านั้นจะเกิด ช่วยในการวางแผน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลในการดำเนินงานการเฝ้าระวัง เกิดมาตรการในการป้องกันผลกระทบและกำหนดหลักประกันที่จะทำให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองให้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีต่อไป ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ในฐานะหน่วยงานสนองพระราชดำริ ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องน้ำบริโภคซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพ จึงได้จัดทำโครงการการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2562

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคและสุขาภิบาลอาหารพื้นที่โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ 1 ระบบ
2.โรงเรียนในพื้นที่ กพด. มีระบบและการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค 60 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : รายงานสรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา 1 เรื่อง
2.เชิงปริมาณ : โรงเรียนในพื้นที่ กพด. มีระบบและการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค 60 แห่ง
3.เชิงคุณภาพ : มีฐานข้อมูล และการเฝ้าระวังในพื้นที่โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ 1 เรื่อง
4.เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินโครงการตรงตามเป้าหมายที่กำหนด 1 โครงการ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดทำแผนปฏิบัติการตามโครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2562 2. ประสาน วางแผน ติดตาม การดำเนินงานเฝ้าระวังด้านน้ำบริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3. สำรวจ เก็บข้อมูล พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พัฒนาระบบและการดำเนินงานด้านคุณภาพน้ำบริโภค 4. สรุปผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ร่วมกับภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังและสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์แปลผลในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 ครั้ง 1 ก.พ. 2562 - 31 มี.ค. 2562 24,000.00
2 สนับสนุนชุดทดสอบแบคทีเรียภาคสนาม ในน้ำและอาหาร ให้แก่ภาคีเครือข่าย 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562 45,000.00
รวมเป็นเงิน 69,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
69,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่ภาคีเครือข่ายการดำเนินงานจังหวัดตาก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก และกรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนกลางกรมอนามัย ,ศอ.2 พล.,กก.ตชด. , สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา, กศน. ,สสจ. ,สสอ., รพ. ,รพ.สต. ,อปท.,ผู้นำชุมชน, อสม.,ประชาชน และหน่วยงานในกระทรวงอื่น - ตัวอย่างน้ำบริโภคในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 80 ตัวอย่าง - โรงเรียนในพื้นที่ กพด. 60 แห่ง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรู้สถานการณ์ในการที่จะเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวสุเทียน ตันตระวาณิชย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 2. นายนิพนธ์ เสียงเพราะ ตำแน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3. นายนพคุณ ยรรยงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4. นายโชคชัย เกตุสถิตย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 5. นางสาวณัฎฑพร พรหมโชติ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 6. นางสุวรรณี อ่อนทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 7. นายเอกชัย รัตนสุภา ตำแหน่ง นิติกร 8. นายนิกร หิงแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายนพคุณ ยรรยงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสุธน เพ็งคุ้ม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 20

1. ชื่อโครงการ :
เพิ่มขีดความสามารถและสนับสนุนการดำเนินงานของ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
21) คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.

4. cluster :
กลุ่มการคลังและงบประมาณ (FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (63)20.1 พัฒนาระบบการบริหารการคลังและงบประมาณ
5.2 โครงการสำคัญ 20. โครงการยกระดับระบบบริหารการคลังและงบประมาณ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ด้วยศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันและสนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพให้มีการส่งเสริมสุขภาพประชาชน โดยการผลิต ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจนสนับสนุนให้มีการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานและบทบัญญัติของกฎหมาย ในพื้นที่เครือข่ายบริการที่ ๒ ดังนั้น ผู้บริหาร นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต่าง ๆ ของกรมอนามัยจึงมีความจำเป็นจะต้องเข้าร่วมประชุมกับกรมอนามัย หรือประชุมชี้แจงนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเฉพาะเรื่อง รวมทั้งมีการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 2 ตลอดจนเป็นตัวแทนกรมอนามัยในการตรวจราชการ นิเทศงานกรณีปกติในพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 2 และเพื่อให้บุคลากรของศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านการสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีความเข้มแข็งด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มสนับสนุนวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มขีดความสามารถของภาคีเครือข่าย ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้บุคลากรของศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก สามารถดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เครือข่ายบริการที่ ๒

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุุคลากรของศูนยือนามัยที่ 2 พิษณุโลก ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 250 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จังหวัดที่กรมอนามัย / หน่วยงานผู้จัดการประชุมสัมมนา กำหนดเป็นพื้นที่จัดประชุม/สัมมนา 2. จังหวัดในพื้นที่เครือข่ายบริการที่ ๒ ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม/อบรม/สัมมนา/ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง/การดำเนินงานเพื่อนิเทศ/เป็นวิทยากร/เป็นที่ปรึกษา/ศึกษาดูงาน/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประชุม/ไปราชการพื้นที่ส่วนกลางและจังหวัดนอกพื้นที่รับผิดชอบ 250 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 366,203.00
รวมเป็นเงิน 366,203.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
366,203.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่จัดประชุมสัมมนา/จังหวัดในพื้นที่เครือข่ายบริการที่ ๒

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นางสาวปรียานุช ใจสุภาพ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2. นางสาวราบียา วีระมาชา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3. นางสาวสมาพร เกษเทศ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวสมาพร เกษเทศ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางกัญชลี ไวว่อง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 21

1. ชื่อโครงการ :
พัฒนาระบบบริหารจัดการ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปี 2562 ตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
เนื่องจากกรมอนามัย มีนโยบายในการพิจารณาสมรรถนะองค์กรให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้มาติดต่อประสานงาน เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับหน่วยงานของ กรมอนามัย ในการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรของศูนย์ฯ ตลอดจนดูแลและบำรุงรักษาอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ให้พร้อมสำหรับการทำงาน เพื่อบรรลุผลสำเร็จของงาน และตอบสนองต่อการทำงานในรูปเขตสุขภาพ ซึ่งให้สนับสนุนภายในองค์กรและเครือข่ายภายนอก

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่ม/ฝ่าย ต่างๆ ของศูนย์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการทำงานในรูปเขตสุขภาพ ซึ่งให้สนับสนุนภายในองค์กรและเครือข่ายภายนอก

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงคุณภาพ : การจัดซื้อพัสดุได้ตรงตามแผน 70 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ มีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนพัสดุ 70 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. สำรวจความต้องการของทุกกลุ่ม/ฝ่าย 2. จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้าง 3. ดำเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 4. สรุปและประเมินผล

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย 1 ครั้ง 1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562 28,000.00
รวมเป็นเงิน 28,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
28,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรทุกกลุ่ม/ฝ่าย ของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรทุกกลุ่ม/ฝ่าย ของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางขวัญพัฒน์ พันธุ์เพ็ชร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางขวัญพัฒน์ พันธุ์เพ็ชร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสุธน เพ็งคุ้ม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 22

1. ชื่อโครงการ :
พัฒนาระบบบริหารจัดการ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปี 2562 ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 4) พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

7. หลักการและเหตุผล :
เนื่องจากกรมอนามัย มีนโยบายในการพิจารณาสมรรถนะองค์กรให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้มาติดต่อประสานงาน เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับหน่วยงานของ กรมอนามัย ในการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรของศูนย์ฯ ตลอดจนดูแลและบำรุงรักษาอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ให้พร้อมสำหรับการทำงาน เพื่อบรรลุผลสำเร็จของงาน และตอบสนองต่อการทำงานในรูปเขตสุขภาพ ซึ่งให้สนับสนุนภายในองค์กรและเครือข่ายภายนอก

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่ม/ฝ่าย ต่างๆ ของศูนย์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการทำงานในรูปเขตสุขภาพ ซึ่งให้สนับสนุนภายในองค์กรและเครือข่ายภายนอก

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงคุณภาพ : การจัดซื้อพัสดุได้ตรงตามแผน 70 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ มีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนพัสดุ 70 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. สำรวจความต้องการของทุกกลุ่ม/ฝ่าย 2. จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้าง 3. ดำเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 4. สรุปและประเมินผล

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 1 ครั้ง 1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562 57,200.00
รวมเป็นเงิน 57,200.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
57,200.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรทุกกลุ่ม/ฝ่าย ของศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรทุกกลุ่ม/ฝ่าย ของศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางขวัญพัฒน์ พันธุ์เพ็ชร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางขวัญพัฒน์ พันธุ์เพ็ชร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสุธน เพ็งคุ้ม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 23

1. ชื่อโครงการ :
พัฒนาระบบบริหารจัดการ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปี 2562 ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
เนื่องจากกรมอนามัย มีนโยบายในการพิจารณาสมรรถนะองค์กรให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้มาติดต่อประสานงาน เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับหน่วยงานของ กรมอนามัย ในการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรของศูนย์ฯ ตลอดจนดูแลและบำรุงรักษาอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ให้พร้อมสำหรับการทำงาน เพื่อบรรลุผลสำเร็จของงาน และตอบสนองต่อการทำงานในรูปเขตสุขภาพ ซึ่งให้สนับสนุนภายในองค์กรและเครือข่ายภายนอก

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่ม/ฝ่าย ต่างๆ ของศูนย์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการทำงานในรูปเขตสุขภาพ ซึ่งให้สนับสนุนภายในองค์กรและเครือข่ายภายนอก

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงคุณภาพ : การจัดซื้อพัสดุได้ตรงตามแผน 70 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ มีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนพัสดุ 70 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. สำรวจความต้องการของทุกกลุ่ม/ฝ่าย 2. จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้าง 3. ดำเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 4. สรุปและประเมินผล

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย 5 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562 2,119,757.00
รวมเป็นเงิน 2,119,757.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
2,119,757.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรทุกกลุ่ม/ฝ่าย ของศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรทุกกลุ่ม/ฝ่าย ของศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางขวัญพัฒน์ พันธุ์เพ็ชร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางขวัญพัฒน์ พันธุ์เพ็ชร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสุธน เพ็งคุ้ม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 24

1. ชื่อโครงการ :
พัฒนาระบบบริหารจัดการ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปี 2562 ตามแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 8) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7. หลักการและเหตุผล :
เนื่องจากกรมอนามัย มีนโยบายในการพิจารณาสมรรถนะองค์กรให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้มาติดต่อประสานงาน เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับหน่วยงานของ กรมอนามัย ในการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรของศูนย์ฯ ตลอดจนดูแลและบำรุงรักษาอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ให้พร้อมสำหรับการทำงาน เพื่อบรรลุผลสำเร็จของงาน และตอบสนองต่อการทำงานในรูปเขตสุขภาพ ซึ่งให้สนับสนุนภายในองค์กรและเครือข่ายภายนอก

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่ม/ฝ่าย ต่างๆ ของศูนย์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการทำงานในรูปเขตสุขภาพ ซึ่งให้สนับสนุนภายในองค์กรและเครือข่ายภายนอก

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงคุณภาพ : การจัดซื้อพัสดุได้ตรงตามแผน 70 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ มีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนพัสดุ 70 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. สำรวจความต้องการของทุกกลุ่ม/ฝ่าย 2. จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้าง 3. ดำเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 4. สรุปและประเมินผล

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 372,000.00
รวมเป็นเงิน 372,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
372,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรทุกกลุ่ม/ฝ่าย ของศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรทุกกลุ่ม/ฝ่าย ของศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางขวัญพัฒน์ พันธุ์เพ็ชร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางขวัญพัฒน์ พันธุ์เพ็ชร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสุธน เพ็งคุ้ม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 25

1. ชื่อโครงการ :
พัฒนาระบบบริหารจัดการ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปี 2562 ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 12) เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ

7. หลักการและเหตุผล :
เนื่องจากกรมอนามัย มีนโยบายในการพิจารณาสมรรถนะองค์กรให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้มาติดต่อประสานงาน เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับหน่วยงานของ กรมอนามัย ในการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรของศูนย์ฯ ตลอดจนดูแลและบำรุงรักษาอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ให้พร้อมสำหรับการทำงาน เพื่อบรรลุผลสำเร็จของงาน และตอบสนองต่อการทำงานในรูปเขตสุขภาพ ซึ่งให้สนับสนุนภายในองค์กรและเครือข่ายภายนอก

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่ม/ฝ่าย ต่างๆ ของศูนย์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการทำงานในรูปเขตสุขภาพ ซึ่งให้สนับสนุนภายในองค์กรและเครือข่ายภายนอก

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงคุณภาพ : การจัดซื้อพัสดุได้ตรงตามแผน 70 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ มีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนพัสดุ 70 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. สำรวจความต้องการของทุกกลุ่ม/ฝ่าย 2. จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้าง 3. ดำเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 4. สรุปและประเมินผล

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562 295,130.00
รวมเป็นเงิน 295,130.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
295,130.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรทุกกลุ่ม/ฝ่าย ของศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรทุกกลุ่ม/ฝ่าย ของศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางขวัญพัฒน์ พันธุ์เพ็ชร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางขวัญพัฒน์ พันธุ์เพ็ชร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสุธน เพ็งคุ้ม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 26

1. ชื่อโครงการ :
พัฒนาระบบบริหารจัดการ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปี 2562 ตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาศักยภาพคน

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต : 2) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย

7. หลักการและเหตุผล :
เนื่องจากกรมอนามัย มีนโยบายในการพิจารณาสมรรถนะองค์กรให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้มาติดต่อประสานงาน เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับหน่วยงานของ กรมอนามัย ในการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรของศูนย์ฯ ตลอดจนดูแลและบำรุงรักษาอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ให้พร้อมสำหรับการทำงาน เพื่อบรรลุผลสำเร็จของงาน และตอบสนองต่อการทำงานในรูปเขตสุขภาพ ซึ่งให้สนับสนุนภายในองค์กรและเครือข่ายภายนอก

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่ม/ฝ่าย ต่างๆ ของศูนย์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการทำงานในรูปเขตสุขภาพ ซึ่งให้สนับสนุนภายในองค์กรและเครือข่ายภายนอก

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงคุณภาพ : การจัดซื้อพัสดุได้ตรงตามแผน 70 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ มีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนพัสดุ 70 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. สำรวจความต้องการของทุกกลุ่ม/ฝ่าย 2. จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้าง 3. ดำเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 4. สรุปและประเมินผล

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562 90,000.00
รวมเป็นเงิน 90,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
90,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรทุกกลุ่ม/ฝ่าย ของศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรทุกกลุ่ม/ฝ่าย ของศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางขวัญพัฒน์ พันธุ์เพ็ชร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางขวัญพัฒน์ พันธุ์เพ็ชร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสุธน เพ็งคุ้ม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 27

1. ชื่อโครงการ :
พัฒนาระบบบริหารจัดการ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปี 2562 ตามแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 10) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค

7. หลักการและเหตุผล :
เนื่องจากกรมอนามัย มีนโยบายในการพิจารณาสมรรถนะองค์กรให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้มาติดต่อประสานงาน เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับหน่วยงานของ กรมอนามัย ในการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรของศูนย์ฯ ตลอดจนดูแลและบำรุงรักษาอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ให้พร้อมสำหรับการทำงาน เพื่อบรรลุผลสำเร็จของงาน และตอบสนองต่อการทำงานในรูปเขตสุขภาพ ซึ่งให้สนับสนุนภายในองค์กรและเครือข่ายภายนอก

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่ม/ฝ่าย ต่างๆ ของศูนย์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการทำงานในรูปเขตสุขภาพ ซึ่งให้สนับสนุนภายในองค์กรและเครือข่ายภายนอก

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงคุณภาพ : การจัดซื้อพัสดุได้ตรงตามแผน 70 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ มีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนพัสดุ 70 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. สำรวจความต้องการของทุกกลุ่ม/ฝ่าย 2. จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้าง 3. ดำเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 4. สรุปและประเมินผล

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562 199,000.00
รวมเป็นเงิน 199,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
199,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรทุกกลุ่ม/ฝ่าย ของศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรทุกกลุ่ม/ฝ่าย ของศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางขวัญพัฒน์ พันธุ์เพ็ชร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางขวัญพัฒน์ พันธุ์เพ็ชร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสุธน เพ็งคุ้ม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 28

1. ชื่อโครงการ :
พตส. ไม่ทำเวช ประกันสังคม ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (70)21.6 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบุคลากรภาครัฐ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต : 1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

7. หลักการและเหตุผล :
การบริหารงบประมาณของศูนย์อนามัยที่ 2 เป็นการบริหารจัดการภาครัฐโดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ มีเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน ซึ่งมีกรอบการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ คือปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล งานการเงินและบัญชี จึงต้องจัดทำโครงการ เพื่อดำเนินการตามแผนงาน โครงการ ให้บรรลุผล เกิดความประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ในการดำเนินงานภาครัฐของศูนย์อนามัยที่ 2 เป็นไป ตาม มติ ครม.

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรทุกกลุ่ม/ฝ่าย ของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 12 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดทำแผนการดำเนินงาน -แผนงบบุคลากร 2. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน 3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 4. รายงานผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 พตส ไม่ทำเวช ประกันสังคม 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 3,054,000.00
รวมเป็นเงิน 3,054,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
3,054,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นางสาวนิรามัย กวาวเจริญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 2.นางสาวนรมน ไพบูลย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 3.นางสาวสุธีรา พินิจ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวสุธีรา พินิจ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสุธน เพ็งคุ้ม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 29

1. ชื่อโครงการ :
ขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลกปีงบประมาณ 2562 (MOPH to HEALTH)

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กลุ่มยุทธศาสตร์กำลังคน (HR)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (55)17.3 ยกระดับองค์กรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO)
5.2 โครงการสำคัญ 17. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :
การดำเนินงานขององค์การให้ก้าวหน้า และได้รับความเชื่อถือจากสังคม ได้นั้นองค์กรทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นงานราชการ หรือ เอกชน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนําจริยธรรมมาใช้ในการบริหารและแก้ไข กรอบแนวความคิด ปัญหาองค์กรอย่างถูกวิธี เพื่อให้ได้รับความเชื่อถือ ภาพพจน์ที่ดี อันนำมาซึ่งชื่อเสียง เกียรติยศ และความก้าวหน้าในระยะยาวขององค์กร การเสริมสร้างวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองค์กร เป็นการสร้าง “ค่านิยมหลัก” เพื่อผลักดัน และเปลี่ยนแปลงความเชื่อ พฤติกรรมของคนในองค์กรให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้บุคลากรปฏิบัติตาม ค่านิยมหลักขององค์กร ที่พึงประสงค์ ตลอดจนเป็นแนวทางชี้นํา และสนับสนุนการตัดสินใจของบุคลากรทุกคน เพื่อช่วย ให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจด้วยวิธีการที่เหมาะสม การสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน และเสริมแรงจูงใจ และชีวิตการทำงานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและบุคลากรมีความสุข มีความทุ่มเทและผูกพันต่อ กรมอนามัย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับวัฒนธรรมการทำงาน พัฒนาความสุข ในชีวิตการ ทำงาน (Core Value & Culture Change) โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเพิ่มความสุขและดุลยภาพชีวิตการทำงานให้ บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และเกิดความผูกพันต่อองค์กร ส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร เป็นหน่วยงานที่สามารถบริหารความหลากหลายและแตกต่างอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น งานพัฒนาบุคลากร กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำโครงการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปีงบประมาณ 2562 (MOPH to HEALTH) เพื่อสื่อสารและส่งเสริมค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร ในการพัฒนาศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลกต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีการสื่อสารที่ดี มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีพฤติกรรมบริการด้วยใจ 2. เพื่อให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน บูรณาการการทำงาน ร่วมกัน 3. เพื่อปลูกฝังค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข และวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย (MOPH to HEALTH)

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่2พิษณุโลกได้รับการอบรมตามโครงการ 109 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่2พิษณุโลกได้รับการอบรม 109 คน
2.เชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่2พิษณุโลกมีจิตสำนึก ทัศนคติและมีการสื่อสารที่ดี เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง 100 ร้อยละ
3.เชิงเวลา : เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่2พิษณุโลก ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนที่ได้กำหนดไว้ 100 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 2. จัดทำโครงการเสนอผู้บริหารพิจารณา 3. ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ติดตามการดำเนินงานตามแผนเป็นระยะ 4. ประเมินผลความพึงพอใจหลังการอบรมฯ 5. สรุปผลการทำงาน และการใช้งบประมาณโครงการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปีงบประมาณ 2562 (MOPH to HEALTH) (รุ่นที่ 1) 60 คน 1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 100,000.00
2 ขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปีงบประมาณ 2562 (MOPH to HEALTH) (รุ่นที่ 2) 60 คน 1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 100,000.00
รวมเป็นเงิน 200,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
200,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร : OD (รุ่นที่ 1และ2 )

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวอมรรัตน์ เรือนเหลือ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางกัญชลี ไวว่อง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสุธน เพ็งคุ้ม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายพีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 30

1. ชื่อโครงการ :
พัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กลุ่มยุทธศาสตร์กำลังคน (HR)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (55)17.3 ยกระดับองค์กรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO)
5.2 โครงการสำคัญ 17. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีการเปลี่ยนแปลง ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กร ลดขนาด เพิ่มหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรง มุ่งเน้นการทำงานที่คล่องตัว รวดเร็ว ส่งผลให้องค์กรที่ได้รับผลกระทบ ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อความอยู่รอด และมีภูมิคุ้มกันอย่างมั่นคง บุคลากรในองค์กรถือว่าเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ เพราะในตัวบุคลากรนั้นมีทักษะและประสบการณ์ ที่ก่อให้เกิดความสำเร็จในองค์กร แต่องค์กรจำเป็นต้องสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรนั้นมักจะแฝงอยู่ในตัวบุคคลหรือกลุ่มคน และมักจะปรับเปลี่ยนไปตามบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและพัฒนาองค์กรให้สู่ความเป็นเลิศ องค์กรต้องอาศัยกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาการเรียนรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน พร้อมกับพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการให้ความสำคัญในการวางแผนพัฒนารายบุคคล การวิเคราะห์บุคคลโดยศึกษาพื้นฐานความรู้ ความสามารถในแต่ละด้าน จุดแข็งจุดอ่อนของบุคคล และมีความสอดคล้องกับแผนองค์กร แผนยุทธศาสตร์กรม กระทรวงและประเทศ มีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการสำคัญที่จะก่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ นำพาองค์มุ่งสู่ความเป็นเลิศได้ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ งานพัฒนาบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 2พิษณุโลก ได้จัดทำ“โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ ความสามารถให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ 2.เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่สอดคล้องต่อบทบาทและภารกิจขององค์กร 3.เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลกได้รับการอบรมตามโครงการ 109 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่2พิษณุโลกได้รับการอบรม 109 คน
2.เชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่2พิษณุโลกได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 80 ร้อยละ
3.เชิงเวลา : เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่2พิษณุโลก ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้ 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 2. จัดทำโครงการเสนอผู้บริหารพิจารณา 3. ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ติดตามการดำเนินงานตามแผนเป็นระยะ 4. สรุปผลการทำงาน และการใช้งบประมาณโครงการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 พัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร ผู้บริหารระดับกลาง 1 คน 1 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 32,000.00
2 พัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร ผู้บริหารระดับต้น 1 คน 1 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 30,000.00
3 อบรมข้าราชการใหม่และเกษียณอายุราชการ 3 คน 1 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 30,000.00
4