หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 5 ปี เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ (2562-2565)

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (68)21.4 ขับเคลื่อนการปฏิรูป นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการกรมอนามัย
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
บทบัญญัติว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 275 รัฐบาลได้กำหนดนโยบายที่มุ่งเน้นพื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการปฏิรูปสังคมและเศรษฐกิจตามทิศทางของการพัฒนาประเทศที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) รวมถึงพลวัตเชิงพื้นที่และกลุ่มประชากรที่มีการเปลี่ยนแปลงไป อาทิ พื้นที่เขตเมืองที่ขยายตัว ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อรองรับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความรู้ การสื่อสาร การจัดการและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ดังที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก (4 Excellence Strategies) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการวางแผนยุทธศาสตร์การนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล อันเป็นกลไกสำคัญของการบริหารจัดการได้เห็นความสำคัญของการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้ทุกกลุ่มงานในศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี มีกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดรับกับกระบวนงานหลักของกรมอนามัย (Core Business Process) มีการวางเป้าหมายการดำเนินงาน มาตรการสำคัญ ตัวชี้วัด แผนงานโครงการสำคัญและงบประมาณด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดให้มี “โครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ ๔ กรมอนามัย”

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อทบทวนและวิเคราะห์การดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 4 ในการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตสุขภาพที่ 4 2.เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสร์ของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 5 ปี 3. เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 80 คน
2.เชิงคุณภาพ : มีแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อนามัยที่ 4 สู่องค์กรสมรรถนะสูง เพื่อสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสาตร์กระทรรงสาธารณสุข และยุทธศาสตร์กรมอนามัย 1 เล่ม
3.เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของแต่ละกลุ่มงาน 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ 1) ศึกษาข้อมูลและรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดประชุม รวมถึงการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม 2) จัดทำโครงการ ฯ เพื่อขออนุมัติดำเนินการ 3) ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าสู่กระบวนการจัดเตรียมการประชุม 4) เตรียมงานด้านสถานที่ อุปกรณ์ วัสดุต่าง ๆ ให้เหมาะสมในการจัดกิจกรรม และเตรียมการเชิญคณะวิทยากร 5) ประสานข้อมูลเพื่อให้วิทยากรได้รับทราบวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดประชุม เพื่อออกแบบการประชุมได้อย่างเหมาะสม ๖) ประสานการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการประชุมจัดทำแผนฯ กับผู้เกี่ยวข้องทุก กลุ่มงาน/Cluster เช่น ผลการประชุมทบทวนและวิเคราะห์การดำเนินงานที่ผ่านมาในมิติต่าง ๆ ตามบทบาทภารกิจของแต่ละกลุ่มงาน/Cluster การศึกษาวิเคราะห์และทบทวนภารกิจหลักของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานในอนาคตตามทิศทางการปฏิรูปสาธารณสุข ขั้นตอนที่ ๒ การดำเนินการ (ระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ) ๑) ดำเนินการประชุมตามรายละเอียดในตารางเวลาที่กำหนด ๒) ผู้รับผิดชอบฯ ประสานการประชุมกับทีมวิทยากร ประสานหน่วยงานภาคีเครือข่าย และอำนวยความสะดวกระหว่างการประชุม ๓) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกกลุ่ม/Cluster จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ ตามกรอบแนวทางการถ่ายระดับจากแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ และส่งมอบให้กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาตร์และพัฒนากำลังคน ภายในเวลาที่กำหนด ๔) ผู้รับผิดชอบดำเนินการประเมินผลสิ่งที่ได้เรียนรู้ ประโยชน์ที่ได้รับ ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจในการจัดการประชุม ขั้นตอนที่ ๓ หลังการประชุม ๑) กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ รวบรวมผลการประชุมจากทุกกลุ่มงาน/Cluster เพื่อประกอบการจัดทำ“แผนการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๒” และ“แผนปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๒”

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี สู่องค์กรสมรรถนะสูง" (2562-2565) ครั้งที่ 2 60 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561 190,600.00
2 ประชุมบูรณาการแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ศูนย์อนามัยที่ 4 ร่วมกับศูนย์วิชาการนำไปสู่เขตสุขภาพที่ 4 60 คน 1 ต.ค. 2561 - 1 ต.ค. 2561 11,400.00
3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “สื่อสารแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๒ สู่พื้นที่เขตสุขภาพที่ ๔” 120 คน 1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 198,000.00
รวมเป็นเงิน 400,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
400,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
เขตสุขภาพที่ 4

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีและภาคีเครือข่าย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางชิดชนก บุตรวงKN

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายธีรภัทร์ ฉ่ำแสง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวสมพรอิทธิเดชพงศ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กลุ่มยุทธศาสตร์กำลังคน (HR)
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (55)17.3 ยกระดับองค์กรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO)(65)21.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ของกรมอนามัย คือ การปฏิรูประบบงานไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและ มีธรรมาภิบาล ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมอนามัยกำหนดกิจกรรมสำคัญ “พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)” ภายใต้โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการปรับปรุงประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ยกระดับขีดความสามารถ และพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงภายใต้ การประเมินผลตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ (PMQA) ปีงบประมาณ พ.ศ 2562 เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการให้มีมาตรฐานสากล และสนับสนุนการพัฒนาขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ตอบสนองเป้าหมายของกรมอนามัย และตามที่กรมอนามัยได้มีนโยบายการดำเนินงานตามแผนยุทศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อบรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่าย มีความสุข ระบบอนามัยยั่งยืน (ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม)” โดยกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ตลอดจนโครงการสำคัญที่สอดคล้องรองรับตั้งแต่นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การบูรณาการงานทุกกลุ่มวัยและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม แล้วถ่ายทอดลงมาจนถึงแผนปฏิบัติการกรมอนามัย นั้น จำเป็นต้องมีกระบวนการติดตามประเมินผล การดำเนินงานเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความก้าวหน้าของแต่ละแผนงาน/โครงการที่ ศูนย์อนามัยที่ 4 รับผิดชอบ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนให้มีการนำข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงานให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง นำไปสู่การวางแผน บริหารจัดการแผนงาน/โครงการให้ได้ผลดียิ่งขึ้น สอดรับกับโมเดลขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรมด้วยเครื่องมือ PMQA และเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย จึงมีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ผ่านการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์จากระดับกรม สู่ระดับหน่วยงาน ระดับกลุ่มงาน และระดับบุคคล ดังนั้น ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จึงกำหนดให้มีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ทุกกลุ่มงานมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อความสำเร็จในภาพรวมของ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ดังนั้น กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างมีคุณภาพ รวมถึงมีการบริหารจัดการภายในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 3 ,6 ,9 และ 12 เดือน 2 เพื่อจัดทำและขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และมีการประเมินผล ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดในข้อตกลง 3 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตัวชี้วัด และผลักดันการดำเนินงานพัฒนาระบบราชการในระดับหน่วยงาน 4 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ DOC

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี มีการดำเนินงานตามหลักของ PMQA 1 หน่วยงาน
2.เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัด 160 คน
3.ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี มีการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 60 ครั้ง/คน

10. วิธีการดำเนินงาน :
10.1 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการ 10.1.1 ศึกษาข้อมูลและรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดประชุม รวมถึงการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม 10.1.2 จัดทำโครงการฯ เพื่อขออนุมัติดำเนินการ 10.1.3 ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าสู่กระบวนการจัดเตรียมการประชุม 10.1.4 เตรียมงานด้านสถานที่ อุปกรณ์ วัสดุต่าง ๆ ให้เหมาะสมในการจัดกิจกรรม 10.1.5 ประสานการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการประชุม 10.2 ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินการ 10.2.1 ดำเนินการประชุม 10.2.2 ผู้รับผิดชอบดำเนินการประเมินผลสิ่งที่ได้เรียนรู้ ประโยชน์ที่ได้รับ ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจในการจัดการประชุม 10.3 ขั้นตอนที่ 3 หลังการประชุม 10.3.1 กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ จัดทำสรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 10.3.2 กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ จัดทำแบบมอบหมายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 10.3.3 สรุปบทเรียนการจัดทำคำรับรองฯ เพื่อการปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงานในปีต่อไป

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ 60 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 40,000.00
2 ประชุมการกำกับติดตามและประเมินผล เพื่อรับการนิเทศและรับการตรวจราชการจากกรมอนามัย 70 คน 1 มี.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 70,000.00
3 ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด (PMS) และทบทวนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมอนามัย 80 คน 1 พ.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562 20,000.00
รวมเป็นเงิน 130,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
130,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และบุคลากรกรมอนามัย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และบุคลากรกรมอนามัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
18.1 นายธีรภัทร์ ฉ่ำแสง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 18.2 นางศรีสุดา บุญขยาย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 18.3 นายกิรติ เจริญสุข ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 18.4 นางสาวเยาวมาลย์ วิรัตน์คำเขียว ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ 18.5 นางชิดชนก บุตรวงษ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 18.6 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีภิรมย์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 18.7 นายอนุพงศ์ กันธิมา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 18.8 นายเอกพจน์ ผดุงศักดิ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายธีรภัทร์ ฉ่ำแสง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวสมพรอิทธิเดชพงศ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 4

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (65)21.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ค้นพบปัญหาอุปสรรค ผลกระทบและข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ เพื่อทราบปัญหาพื้นที่และความเดือดร้อนของประชาชนสำหรับนำไปประกอบการเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่และ ความต้องการของประชาชน

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อทราบความก้าวหน้า ความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบและข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ 2.เพื่อทราบสภาพหรือสถานการณ์ของพื้นที่และความเดือดร้อนของประชาชนสำหรับนำไปประกอบการเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่และ ความต้องการของประชาชน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.จังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของ ศอ.4 ได้รับการส่งเสริมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 8 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
กำกับติดตาม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ดำเนินงานการส่งเสริมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 4 8 จังหวัด 1 ธ.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562 200,000.00
รวมเป็นเงิน 200,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
200,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
เขตสุขภาพที่ 4 จำนวน 8 จังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ทีมตรวจราชการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ประชาชนเขตสุขภาพที่ 4 จำนวน 8 จังหวัด

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีภิรมย์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายธีรภัทร์ ฉ่ำแสง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวพิชญภัสร์ ไหลรุ่งเริ่องสกุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเฝ้าระวังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในทุกกลุ่มวัย (เรื่องโรค HT และมะเร็ง)

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม
3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)
18) ร้อยละความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (65)21.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :
เฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อหาปัจจัยกำหนดสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 4

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีรูปแบบการเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 รูปแบบ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 80 คน

10. วิธีการดำเนินงาน :
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเฝ้าระวังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในทุกกลุ่มวัย

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัตการ สรุปผลการเฝ้าระวังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในทุกกลุ่มวัย 80 คน 3 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 203,800.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเฝ้าระวังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในทุกกลุ่มวัย 100 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 296,200.00
รวมเป็นเงิน 500,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
500,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และภาคีเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 4

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางศรีสุดา บุญขยาย

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายธีรภัทร์ ฉ่ำแสง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวสมพรอิทธิเดชพงศ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กลุ่มยุทธศาสตร์กำลังคน (HR)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (53)17.1 ยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอนามัย
5.2 โครงการสำคัญ 17. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 8) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7. หลักการและเหตุผล :
บุคลากรควรได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้บุคลากรได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึงศักยภาพ และสามารถ ดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลกรศูนย์อนามัยที่ 4 ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ 50 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 100 คน

10. วิธีการดำเนินงาน :
จัดบุคลากรเข้าร่วมอบรม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ส่งบุคลากรได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง 100 คน 1 ต.ค. 2561 - 28 มิ.ย. 2562 342,000.00
รวมเป็นเงิน 342,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
342,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 28 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
หน่วยงานราชการ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายกิรติ เจริญสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายธีรภัทร์ ฉ่ำแสง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ลำดับที่ : 6

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ตามแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรศอ.4 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 80 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ส่งบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ไปประชุมราชการ อบรม 100 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 225,790.00
รวมเป็นเงิน 225,790.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
225,790.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
หน่วยงานราชการ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายธีรภัทร์ ฉ่ำแสง

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายธีรภัทร์ ฉ่ำแสง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวสมพรอิทธิเดชพงศ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ลำดับที่ : 7

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
14) ร้อยละของผู้สูงอายุ (60-74 ปี) มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ และ 4 คู่สบ

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (39)13.2 พัฒนานวัตกรรม บริการเพื่อการดูแลช่องปากแบบครบวงจรในจังหวัดต้นแบบในประเด็นปัญหาสำคัญ
5.2 โครงการสำคัญ 13.โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี 2562

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 8) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7. หลักการและเหตุผล :
สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลช่องปากตนเองของภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตาม กำกับ แผนงานและประเมินผล

8. วัตถุประสงค์ :
1 สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลช่องปากตนเองของภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น 2 สนับสนุนการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ติดตาม กำกับ แผนงานและประเมินผล

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เครือข่ายภาคประชาชน 420 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
พัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตาม กำกับ แผนงานและประเมินผล

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุม คกก. OHSP เขตสุขภาพที่ 4 เครือข่ายระดับพื้นที่ เพื่อการขับเคลื่อน เข้าร่วมประชุม/อบรม กับหน่วยงานส่วนกลาง นิเทศติดตาม การดำเนินงานและประเมินนวัตกรรมในพื้นที่ 1 แห่ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 100,000.00
2 ประชุมวิชาการทันตสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 และรณรงค์/ประกวดผู้สูงอายุฟันดี 6 เรื่อง 1 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 300,000.00
3 อบรมทันตบุคลากร เขตสุขภาพที่ 4 และอาสาสมัครภาค ปชช. (อสม.,CG)เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก ผส. กลุ่มเสี่ยง (โรคเรื้อรัง ติดบ้าน ติดเตียง) 420 แห่ง 1 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 90,000.00
รวมเป็นเงิน 490,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
490,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
เขตสุขภาพที่ 4

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ประชาชน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
- เครือข่ายภาคประชาชน ทันตบุคลากร บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ต้นแบบ (อ่างทอง นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี สิงห์บุรี สระบุรี) - เครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชนในพื้นที่

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ลำดับที่ : 8

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 4 ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (30)10.2 ขับเคลื่อน Health Literacy และพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์
5.2 โครงการสำคัญ 10.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ใน ปี 2560 มีประชากรผู้สูงอายุทั้งหมด 739,407 คน ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 27,548 คน (ข้อมูลจากเขตสุขภาพที่ 4 มีนาคม 2560 )ในพื้นที่รับผิดชอบ8 จังหวัด ได้แก่จังหวัดสระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ปทุมธานี และนนทบุรี และนโยบายกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2559 เน้นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ประชาชนทุกกลุ่มวัยต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยในวัยสูงอายุเน้นให้ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองปัญหาสุขภาพ รวมทั้งหน่วยบริการระดับตำบล โดยแผนพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติในอีก 20 ปีข้างหน้าคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีของผู้สูงอายุไทยไม่น้อยกว่า 75 ปีและชุมชนมีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชากรทุกกลุ่มวัย ในปี พ.ศ. 2553 องค์การAlzheimer’s Disease International (ADI) ได้ประเมินว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมทั่วโลกมากกว่า 35 ล้านคน อยู่ในเอเชียอาคเนย์ 2.4 ล้านคน สำหรับประเทศไทยนั้นจากรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 โดยสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ซึ่งทำการสำรวจสุขภาพประชาชนทั้งสิ้นจำนวน 23,760 คน พบว่าผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป มีภาวะสมองเสื่อมร้อยละ 8.1 โดยพบในผู้สูงอายุชายร้อยละ 6.8 ขณะที่ผู้สูงอายุหญิงพบที่ร้อยละ 9.2 เทียบเท่ากับว่าผู้สูงอายุวัยเกิน 60 ปี ทุก 12 คน จะพบเป็นโรคสมองเสื่อม 1 คน และจากการศึกษาในเรื่องการหกล้ม พบว่าเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้สูงอายุ จากข้อมูลทางระบาดวิทยาพบว่า ในแต่ละปีอุบัติการณ์ ของการหกล้มในผู้ที่อายุมากกว่า 65 และ 85 ปีสูงถึง 30% และ 50 % ตามลำดับ และพบการบาดเจ็บที่เกิดจากการหกล้มได้ประมาณ 12% ถึง 42% ซึ่งการบาดเจ็บอาจจะเป็นได้ตั้งแต่การบาดเจ็บเล็กน้อย เช่น ฟกช้ำ แผลถลอก หรือแผลฉีกขาดซึ่งพบได้ประมาณ 44% จากการหกล้ม ในขณะที่ 4–5% ของการหกล้มจะทำให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงเช่นกระดูกสะโพกหรือกระดูกข้อมือหัก หรือเลือดออกในสมอง ซึ่งการบาดเจ็บที่รุนแรงจากการหกล้มเป็นสาเหตุที่สำคัญของการเสียชีวิตและทุพพลภาพในผู้สูงอายุ ปัจจุบันมีการศึกษาเพื่อหามาตรการเพื่อป้องกันการเกิดภาวะสมองเสื่อมในผู้สงอายุ เช่นการออกกำลังกายการฝึกการทำงานของสมอง (cognitive training)เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานของสมองในด้านต่างๆ ซึ่งผลจากการออกกำลังกายและการฝึกการทำงานของสมอง ยังส่งผลต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเดินการทรงตัว เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบประสาทและสมอง ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันการหกล้มและภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยได้ทำการสุ่มประเมินภาวะสุขภาพพระสงฆ์ในเขตสุขภาพที่ 4 เนื่องจากผู้สูงอายุที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ยังเข้าไม่ถึงบริการด้านคัดกรองสุขภาพและระบบการคัดกรองที่ผ่านมามุ่งเน้นผู้สูงอายุในชุมชนโดยวัดก็เป็นส่วนหนึ่งในชุมชน

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้ผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 4

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละการพัฒนาทักษะกาย ใจ ของผู้สูงอายุ 80 ร้อยละ
2.นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมโดยครอบครัว/ชุมชน 1 เรื่อง
3.ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 50 ร้อยละ
4.ผลสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้ผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 4 1 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1) ประชุมเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลชมรมผู้สูงอายุ 2) สุ่มสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 3) พัฒนาแกนนำชมรมเรื่องไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 อบรมพัฒนาแกนนำชมรมเรื่องไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย (1 รุ่น/80 คน/3 วัน) 1 ครั้ง/คน 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 210,000.00
2 สุ่มสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (8 จังหวัด) 8 จังหวัด 1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 28,600.00
รวมเป็นเงิน 238,600.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
238,600.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ม.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
8 จังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดละ 100 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรสาธารณสุข เจ้าหน้าที่อปท. คณะทำงานพชอ.ระดับอำเภอ, ตำบล

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นางพัชราภรณ์ พัฒนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางเพชรา ชวนะพันธุ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ลำดับที่ : 9

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ เขตสุขภาพที่ 4 ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (34)11.3 ขับเคลื่อนการดำเนินงาน Health Literate Temple
5.2 โครงการสำคัญ 11.โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
การดูแลสุขภาพพระสงฆ์เป็นเรื่องสำคัญ พระสงฆ์บางรูปอาพาธด้วยโรคต่างๆ ในขณะที่บางรูปไม่เคยเข้ารับการตรวจสุขภาพ ทำให้ไม่สามารถรู้ว่ามีภาวะเสี่ยงต่อโรคใดบ้าง ซึ่งจากข้อมูลกรมการแพทย์ ปี 2559 พบว่า พระสงฆ์-สามเณรอาพาธมารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์ มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ โรคไขมันในเลือดสูง 9,609 ราย โรคความดันโลหิตสูง 8,520 ราย โรคเบาหวาน 6,320 ราย โรคไตวายเรื้อรัง 4,320 ราย และโรคข้อเข่าเสื่อม 2,600 ราย โดยสาเหตุของการเกิดโรคส่วนใหญ่มาจากปัญหาการบริโภคไม่ถูกหลักโภชนาการ อีกทั้งพระสงฆ์ไม่สามารถเลือกฉันอาหารเองได้ ต้องฉันอาหารตามที่ฆราวาสตักบาตร หรือนำอาหารมาถวาย ประกอบกับสถานภาพของพระภิกษุ ไม่เอื้อต่อการออกกำลังกาย ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนให้พระสงฆ์และวัดมีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพเป็นศูนย์กลางสุขภาพชุมชน และจัดสภาพแวดล้อมที่ดีให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสนับสนุนให้พระสงฆ์ สามารถดูแลตนเองและดูแลพระที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 2.ส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.วัดส่งเสริมสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ 50 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1) ถวายความรู้พระและกรรมการวัด พร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาเครื่องมือ วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 2) เยี่ยมเสริมพลังพระอสว. 3) ประเมินรับรองวัดส่งเสริมฯ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1) ถวายความรู้พระและกรรมการวัด พร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาเครื่องมือ วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 1 รุ่น 100 องค์ 100 คน 1 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562 219,230.00
รวมเป็นเงิน 219,230.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
219,230.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
8 จังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของศอ.4

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
พระในเขตสุขภาพที่ 4

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
พระสงฆ์ บุคลากรสาธารณสุข เจ้าหน้าที่อปท. คณะทำงานพชอ.ระดับอำเภอ, ตำบล

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายวัชรพงศ์ สอนคำ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวเพชรา ชวนะพันธุ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ลำดับที่ : 10

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (long term care ) ในชุมชน เขตสุขภาพที่ 4 ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (35)12.1 พัฒนาระบบ Preventive Long Term Care
5.2 โครงการสำคัญ 12.โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ปี 2562

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :
ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ "สังคมสูงวัย" (aged society) และในอีก 10 ปีข้างหน้า จะเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีโรคเรื้อรังและทุพพลภาพมีภาวะพึ่งพิง และถูกทอดทิ้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบอน ได้มองเห็นและตระหนักถึงสภาพปัญหาดังกล่าว และได้ให้การช่วยเหลือภายใต้แนวคิด "คนในชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน" จึงจัดทำโครงการพัฒนาตำบลต้นแบบการดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) เพื่อให้ผู้สูงอายุในภาวะผู้ป่วยติดเตรียง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว อัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแล ได้รู้สึกมีกำลังใจ มีครอบครัว ชุมชนรับรู้ ร่วมกันดูแล ให้กำลังใจ ร่วมกับคนในครอบครัว และมีผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver)

8. วัตถุประสงค์ :
1.พัฒนาระบบการส่งเสริมป้องกัน ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 2.พัฒนาระบบการดูแลระยะยาวให้มีความครอบคลุมและมีคุณภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์ 70 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1) ประชุมเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังภาวะสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 1 ครั้ง 1 วัน ต่อ 90 คน 2) นิเทศ ประเมินรับรอง เยี่ยมเสริมพลัง 8 จังหวัด พัฒนาระบบ Long term care 1) อบรมฟื้นฟู care manager จำนวน 1 รุ่น 4 วัน 120 คน 2) อบรมฟื้นฟู care giver จำนวน 8 รุ่น ๆ ละ 3 วัน 50คน/จังหวัด 3) ประกวดการดำเนินงานสูงอายุ 6 ประเภท จำนวน 2 วัน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1) ประชุมเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังภาวะสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 1 ครั้ง/คน 1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 19,000.00
2 อบรมฟื้นฟู care manager (1 รุ่น /120 คน/4 วัน) 1 ครั้ง/คน 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 367,000.00
3 อบรมฟื้นฟู care giver (8 รุ่นๆ ละ 3 วัน/40 คน/จังหวัด) 1 ครั้ง/คน 1 พ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 672,000.00
4 นิเทศ ประเมินรับรอง เยี่ยมเสริมพลัง 8 จังหวัด 1 เม.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 95,000.00
5 ประกวดการดำเนินงานสูงอายุ 6 ประเภท 80 คน 1 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562 147,000.00
รวมเป็นเงิน 1,300,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,300,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 28 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่รับผิดชอบของศอ. 4 จำนวน 8 จังหวัด/สถานที่ดำเนินโครการ ห้องประชุมเทศบาล เป็นต้น

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้รับผิดชอบงานสูงอายุระดับจังหวัด อำเภอ คณะทำงานพชอ.

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ภาคีเครือข่าย สสจ. สสอ. รพ.สต.

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางจิตติณัฏฐ์ จูมไธสง

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวเพชรา ชวนะพันธุ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ลำดับที่ : 11

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิจัยเชิงคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
19) จำนวนงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชนย์

4. cluster :
กลุ่มข้อมูลและจัดการความรู้ และการเฝ้าระวัง (KISS )

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (62)19.3 การขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม
5.2 โครงการสำคัญ 19. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 12) เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีความสามารถในการจัดการอุตสาหกรรมเชิงนิเทศได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพเพื่อสุขภาพที่ดี

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Leaning Organization) ที่ทำให้คนในองค์กรสามารถสร้างสรรค์และเรียนรู้ที่จะทำให้เกิดการสร้างงานวิจัยที่จะแก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชน และแก้ไขระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 2.เพื่อกระตุ้นให้เกิดการนำผลงานวิชาการมาเผยแพร่ 3.เพิ่มศักยภาพด้านวิชาการแก่นักวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ผลงานวิจัย 6 เรื่อง
2.จำนวนผลงานนวัตกรรม 6 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : นักวิชาการศูนย์อนามัยที่ 4 ได้รับการพัฒนาการทำวิจัย 12 คน
2.เชิงปริมาณ : ติดตามการทำโคร่งร่างงานวิจัย การเก็บข้อมูล การเขียนผลงานวิจัย 6 เรื่อง
3.เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 10 เรื่อง

10. วิธีการดำเนินงาน :
การขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดทำแผนที่ความคิด 1 รายการ/ชิ้น 1 พ.ย. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 5,000.00
2 นำเสนองานวิจัยนวัตกรรม และLike Talk 7 เรื่อง 1 ต.ค. 2561 - 28 มิ.ย. 2562 25,050.00
3 สนับสนุนนนำเสนอผลงานระดับภาคฯ กรมอนามัย และเวทีอื่น ๆ 10 เรื่อง 1 ต.ค. 2561 - 28 มิ.ย. 2562 73,790.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิจัยคุณภาพ 13 คน 1 ต.ค. 2561 - 28 มิ.ย. 2562 144,300.00
รวมเป็นเงิน 248,140.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
248,140.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 28 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหาร/นักวิชาการ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
สุภาว์ อาวสกุลสุทธิ

19. ผู้เสนอโครงการ :
สุภาว์ อาวสกุลสุทธิ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวสมพร อิทธิเดชพงศ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ลำดับที่ : 12

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (41)14.1 กำกับ ติดตามและประเมินผล นโยบาย แผนงาน โครงการและการบังคับใช้กฎหมาย
5.2 โครงการสำคัญ 14.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospitals

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 12) เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ

7. หลักการและเหตุผล :
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นปัญหา สำคัญของประเทศไทยทรัพยากรธรรมชาติถูกนำไปใช้ในการพัฒนาจำนวนมาก และเกิดความเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่อง การขยายตัวทางเศรษฐกิจและชุมชนเมืองก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา เช่น ปัญหาขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีมูลฝอยตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง 30.8 ล้านตันต่อปี ขยะอิเลคทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี ขณะที่ของเสียอันตรายมีการจัดการอย่างถูกต้องเพียงร้อยละ 70 นอกจากนี้ยังมีปัญหามลพิษอากาศเกินมาตรฐานหลายแห่ง ขณะเดียวกันคุณภาพน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีก็มีแนวโน้มลดลง สาเหตุมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและปศุสัตว์ และปัญหาการปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือนลงสู่แหล่งน้ำเนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนมีจำนวนไม่เพียงพอ สำหรับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคอุตสาหกรรม 258.81 ล้านตัน CO2(กระทรวงพลังงาน) นอกจากนี้สภาพภูมิอากาศก็มีความผันผวนมากขึ้น ประเทศไทยต้องประสบกับภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้งที่มีความรุนแรงมากขึ้น (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12) ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้ ดูภาพรวม เพื่อกำหนดนโยบายออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยการประสานสร้างความร่วมมือและกำกับดูแลการดำเนินงานในเขตสุขภาพที่ 4 ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้มีการผลักดันให้พื้นที่มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานด้านการพัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภค การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งงานด้านกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขปี 2535 รวมถึงงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ยังเป็นปัญหาระดับพื้นที่ เช่น การเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนพื้นที่เสี่ยงฝุ่นละอองขนาดเล็ก เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องดำเนินการให้มีความต่อเนื่อง ให้เครือข่ายระดับพื้นที่มีความเข้มแข็ง รวมถึงประชาชนสามารถเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพของตนเองได้ จากสถานการณ์และความจำเป็นที่กล่าวมาข้างต้น กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่รับผิดชอบดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาต้นแบบในพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานอื่น และเพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัยต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐาน GREEN&CLEAN โรงพยาบาลจากระดับพื้นฐานสู่ระดับดี และระดับดีมากตามลำดับ 2. เพื่อกำกับ ติดตาม และพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 3. เพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และชุมชนโดยนำมาตรฐาน GREEN&CLEAN ไปประยุกต์ใช้และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม GREEN 4. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านกฎหมายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 95 ร้อยละ
2.โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้อง 85 ร้อยละ
3.โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 40 ร้อยละ
4.ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 แห่ง
5. ตำบลมีชุมชนทีมีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 60 ร้อยละ
6.อปท.มีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับพื้นฐานขึ้นไป 4 ประเด็นหลัก (EHA 1000 - 4000) (อย่างใดอย่างหนึ่ง 60 ร้อยละ
7. อปท.มีระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค (ระบบประปาทุกประเภท) 20 แห่ง
8.อปท.มีระบบการจัดการสิ่่งปฏิกูลได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 10 ร้อยละ
9.ภาคีเครือข่ายมีการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 60 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : สนับสนุนวัสดุวิทยาสาสตร์และการแพทย์ในพื้นที่ประสบภัย 8 จังหวัด
2.เชิงปริมาณ : พัฒนาต้นแบบด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน 4 แห่ง
3.เชิงปริมาณ : เก็บข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่ตำบลหน้าพระลาน 15 แห่ง
4.เชิงปริมาณ : จัดประชุมพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและ G&C 140 คน
5.เชิงปริมาณ : มีชุมชนต้นแบบในจังหวัดพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 3 แห่ง
6.เชิงปริมาณ : เครือข่ายระดับพื้นที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 170 คน

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ขออนุมัติโครงการ 2.ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 3.กำกับ ติดตาม พัฒนาระบบ และสร้างความรอบรู้ 4.ประเมินผล

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 อบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข ในการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 3 แห่ง 1 ม.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 7,220.00
2 1.1 เยี่ยมเสริมพลัง สุ่มประเมินมาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital 8 จังหวัด 3 ธ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562 46,000.00
3 1.2ประเมินมาตรฐานการจัดการขยะติดเชื้อ ในโรงพยาบาลเอกชน 8 จังหวัด 3 ธ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562 24,000.00
4 การประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขอำเภอ 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 63,800.00
5 ร่วมประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2561 - 28 มิ.ย. 2562 12,160.00
6 ตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุรำคาญ 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2561 - 27 ก.ย. 2562 63,600.00
7 สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบเหตุรำคาญ 8 จังหวัด 3 ธ.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 8,120.00
8 พัฒนาต้นแบบด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน 8 จังหวัด 1 ม.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562 64,000.00
9 พัฒนาชุมชนต้นแบบด้านอนามัยสิงแวดล้อม 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 12,160.00
10 สนับสนุนการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 60,160.00
11 ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2561 - 30 พ.ค. 2562 12,160.00
12 ตรวจประเมินรับรององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 78,400.00
13 สนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 21,390.00
14 เก็บข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศในโรงเรียนพื้นที่เสี่ยง 15 แห่ง 3 ธ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562 7,040.00
15 อบรมการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และแผนที่ความเสี่ยงให้กับภาคีเครือข่ายเพื่อใช้ในการดำเนินงานเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 60 ร้อยละ 1 ต.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 43,320.00
16 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับพื้นที่ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 170 คน 1 ต.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 390,900.00
17 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 190 คน 3 ธ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562 274,200.00
รวมเป็นเงิน 1,188,630.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,188,630.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
8 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของศอ.4

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.รพ.ภาครัฐ/รพ.เอกชน/สสจ./สสอ./รพ.สต. ปศุสัตว์ และชุมชน 2. คณะอนุกรรมการสาธารณสุขอำเภอ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
รพ.ภาครัฐ/รพ.เอกชน/สสจ./สสอ./รพ.สต. ปศุสัตว์ และชุมชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายวิชาญ ดำรงค์กิจ นายประจวบ แสงดาว น.ส.สุรางคณา ผลภาษี นางสุมาลิน ชื่นงาม

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายวิชาญ ดำรงค์กิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ลำดับที่ : 13

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการ คุณภาพน้ำในพื้นที่ทั่วไป และพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (44)15.1 สร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายทุกระดับ
5.2 โครงการสำคัญ 15.โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 10) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค

7. หลักการและเหตุผล :
ตามที่ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการสำรวจ ส่งเสริม พัฒนา ติดตาม และประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งในพื้นที่ทั่วไป และในพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น พื้นที่เสี่ยงมลพิษรอบบ่อขยะ เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค ให้สะอาดปลอดภัยจากการปนเปื้อนของแบคทีเรีย สารเคมี และโลหะหนัก จากแหล่งน้ำบริโภคทุกประเภท ได้แก่ น้ำประปา น้ำดื่มบรรจุขวด น้ำบ่อตื้น น้ำบ่อบาดาล น้ำฝน น้ำตู้หยอดเหรียญ ทั้งนี้ในปี พ.ศ.2561 ได้สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการกรมอนามัย จำนวน 191 ตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพ น้ำบริโภคเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ จำนวน 20 พารามิเตอร์ พบว่า คุณภาพน้ำบริโภค จากทุกแหล่งส่วนมากไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ คิดเป็นร้อยละ 52 โดยมีการปนเปื้อนทางด้านแบคทีเรียมากที่สุดถึงร้อยละ 53 ในการนี้ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี โดยกลุ่มงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริม การพัฒนาการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่ทั่วไปและพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค และพัฒนาเครือข่ายการจัดการน้ำบริโภคในพื้นที่เป้าหมายให้ได้คุณภาพ เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำที่มีความสะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการบริโภค อันจะเป็นการป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อและส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสนับสนุนเครือข่ายในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทั้งในพื้นที่ทั่วไป และพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินคุณภาพการจัดการน้ำประปาตามมาตรฐาน WSP 3. เพื่อพัฒนาส้วมสาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน HAS นำไปสู่การประกวดสุดยอดส้วมระดับเขต จนถึงระดับประเทศ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด (พื้นที่ทั่วไป) 145 ตัวอย่าง
2.เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด (พื้นที่เสี่ยงรอบบ่อขยะ) 45 ตัวอย่าง
3. กำกับ ติดตาม และประเมินคุณภาพการจัดการน้ำประปา ตามมาตรฐาน WSP ของการประปาส่วนภูมิภาค 10 แห่ง
4.ประกวดประเภทสุดยอดส้วมของหน่วยงานที่พัฒนาส้วมสาธารณะทั้ง 12 setting 12 รายการ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน 30 แห่ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ขออนุมัติโครงการ 2.ประชุมวางแผน 3.ดำเนินการ 4.กำกับ ติดตาม 5.ประเมินผล

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในพื้นที่ทั่วไป และพื้นที่เสี่ยงรอบบ่อขยะ 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2561 - 28 มิ.ย. 2562 103,800.00
2 ประกวดสุดยอดส้วมระดับเขต 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2562 11,285.00
3 กำกับ ติดตาม และประเมินคุณภาพการจัดการน้ำประปาตามมาตรฐาน WSP 10 แห่ง 1 ต.ค. 2561 - 28 มิ.ย. 2562 3,040.00
รวมเป็นเงิน 118,125.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
118,125.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1.พื้นที่ทั่วไป /พื้นที่เสี่ยงรอบบ่อขยะ ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศอ.4 2.พื้นที่รับผิดชอบของ ศอ.4

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. สสจ. สสอ. และ อปท. 2. การประปาส่วนภูมิภาค 3. หน่วยงานที่พัฒนาส้วมสาธารณะทั้ง 12 setting

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ภาคีเครือข่าย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายวิชาญ ดำรงค์กิจ น.ส.สุรางคณา ผลภาษี น.ส.ปนัดดา กันมาลัย น.ส.สุจิตรา ประทุมตรี

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายวิชาญ ดำรงค์กิจ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ลำดับที่ : 14

1. ชื่อโครงการ :
โครงการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์

2. ยุทธศาสตร์ :
3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
17) ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (65)21.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 11) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและลดการปนเปื้อนแหล่งน้ำชุมชน

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อให้เครื่องมือทางการแพทย์ได้รับการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ พร้อมใช้และให้บริการแก่ผู้มารับบริการ

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้เครื่องมือทางการแพทย์ได้รับการดูแลบำรุงตามมาตรฐานเครื่องมือแพทย์

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เครื่องมือแพทย์ได้รับการดูแลบำรุงรักษาให้ตามตามมาตรฐานทางการแพทย์ 48 รายการ/ชิ้น
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 เครื่องมือแพทย์ได้รับการดูแลบำรุงรักษาให้ตามตามมาตรฐานทางการแพทย์ 48 รายการ/ชิ้น 1 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 57,280.00
รวมเป็นเงิน 57,280.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
57,280.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหาร/แพทย์/บุคลากร

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
เครื่องมือทางการแพทย์ได้รับการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายสมศักดิ์ วงศ์สุววรรณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ลำดับที่ : 15

1. ชื่อโครงการ :
โครงการอบรมฟื้นฟูการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (65)21.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 11) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและลดการปนเปื้อนแหล่งน้ำชุมชน

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อฟื้นฟูความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือกู้ชีพให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อฟื้นฟูความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือกู้ชีพให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 2.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่4สระบุรี ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับประโยชน์ในการช่วยเหลือบุคคลอื่นเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ฉึกเฉินและสามรถใช้ทักษธในการช่วยเหลือกู้ชีพได้อย่างถูกต้อง 3.เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีองค์ความรู้การฟื้นฟูการปฐมพยาบาลที่ทันต่อเหตุการณ์

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรกรศอ.4 ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการฟื้นฟูการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 100 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจ 80 ร้อยละ
2.เชิงปริมาณ : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ฟังบรรยายความรู้

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 อบรมฟื้นฟูการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่4 สระบุรี 100 คน 1 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 20,000.00
2 ไปราชการ อบรม สัมมนา 100 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 40,845.00
รวมเป็นเงิน 60,845.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
60,845.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบรี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหาร และนักวิชาการ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวราตรี งามพร้อม

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสายฝน สายสุ่ม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
แพทย์ไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ลำดับที่ : 16

1. ชื่อโครงการ :
โครงการวัยทำงานศตวรรษที่ 21 หุ่นดี สุขภาพดี (ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานระดับเขต เน้นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง)

2. ยุทธศาสตร์ :
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
11) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

4. cluster :
กลุ่มวัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (23)9.1 ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานระดับเขต เน้นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง
5.2 โครงการสำคัญ 9. โครงการวัยทำงานศตวรรษที่ 21 หุ่นดี สุขภาพดี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันการใช้ชีวิตของคนไทยมีการเปลี่ยนไป ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบทำให้เกิดความเครียด ขาดการออกกำลังกาย ขาดการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ขาดความสนใจต่อสุขภาพ ทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ไขมันในเส้นเลือด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง รวมไปถึงโรคอ้วน ดังนั้น ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีจึงเห็นความสำคัญของสาเหตุต่างๆ ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น และคิดว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์สามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ข้างต้นได้ จึงได้มีการจัดให้มีการ ให้ความรู้ด้านสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้กับบุคลากรสาธารณสุข สสจ. รพสต. อปท. เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชน และตัวแทนจากสถานประกอบการ เพื่อหาแกนนำ Health Leader ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

8. วัตถุประสงค์ :
8.1 เพื่อสนับสนุนข้อมูล ความรู้ สถานการณ์ มาตรการ Intervention ต่างๆในแก่องค์กร เพื่อใช้ในการวางแผนดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากรในองค์กร รวมถึงการติดตามประเมินผลกิจกรรมดังกล่าว เพื่อพัฒนาต่อยอด ให้เกิดองค์กรต้นแบบ( best practice) ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ด้าน 8.2 ทำหน้าที่เป็น Information Center สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะข้อมูลเฝ้าระวังสถานการณ์ แนวโน้ม จากอดีตจนปัจจุบัน และคาดการณ์ไปสู่อนาคต รวมถึง การใช้ข้อมูลเพื่อการติดตามประเมินผล การใช้ข้อมูลเพื่อการสร้างความรู้ในงานส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ด้าน 8.3 ทำหน้าที่เป็น Training Center ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากรในระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งภาคราชการ องค์กร และสถานประกอบการ ให้มีความรู้ความเข้าใจ ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ด้าน 8.4 สร้างความเข้มแข็งให้ภาคีเครือข่ายทุกระดับนำหลักการไปดำเนินการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงาน และสนับสนุนผลักดันขับเคลื่อนให้มีการนำไปใช้ และขยายผลในพื้นที่ 8.5 เพื่อจัดทำรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30 - 40 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ 53.6 ร้อยละ
2.ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 1 รูปแบบ
3.มีรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 1 รูปแบบ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : มีแกนนำจังหวัดและในสถานประกอบการ แต่ละจังหวัดที่ศูนย์ฯ รับผิดชอบ 200 คน
2.เชิงปริมาณ : เกิดองค์กรต้นแบบ( best practice) ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ด้านในชุมชนและในสถานประกอบการ 8 จังหวัด
3.เชิงเวลา : นิเทศติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ 10 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
-ตั้งคณะทำงานศูนย์วิชาการระดับเขตสุขภาพที่ ๔ (บูรณาการวัยทำงานร่วมกับศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ ๔)รวมทั้งภาครัฐและเอกชน(นักวิชาการสาธารณสุขในพื้นที่ ผู้แทน อปท. ผู้แทนกระทรวงแรงงงานในพื้นที่(ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม ) ,ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมในพื้นที่(ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม,ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด) 10.2. พัฒนา (Change agent) มาขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานในพื้นที่ ผู้รับผิดชอบงาน สสจ.ผู้รับผิดชอบงาน สสอ. ผู้รับผิดชอบงาน รพช. (นักวิชาการสาธารณสุขในพื้นที่ ผู้แทน อปท. ผู้แทนกระทรวงแรงงงานในพื้นที่(ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม ) ,ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมในพื้นที่(ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม,ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด) -พัฒนารูปแบบ (Package ) และ Appication การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพวัยทำงานในชุมชน สถานบริการ และในสถานประกอบการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย -จัดการประกวดองค์กรต้นแบบ( best practice) ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ - สนับสนุนองค์ความรู้ใหม่ๆด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตวัยทำงานเพื่อให้เกิดInnovention

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 รูปแบบ (Package ) และ Appication การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพวัยทำงานในชุมชนจังหวัดละ 1 แห่ง ในสถานประกอบการจังหวัดละ 1 8 จังหวัด 1 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 9,760.00
2 จัดการประกวดองค์กรต้นแบบ( best practice) ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์และสนับสนุนองค์ความรู้ใหม่ๆด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตวัยทำงานเพื่อให้เกิดInnovention 8 จังหวัด 1 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 2,720.00
3 1.กำหนดแผนงาน และแนวทางการพัฒนางานวัยทำงานศตวรรษที่ 21 หุ่นดี สุขภาพดี 30 คน 1 พ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 3,000.00
4 อบรมพัฒนา (Change agent) มาขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานในพื้นที่ ผู้รับผิดชอบงาน 200 คน 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 177,200.00
รวมเป็นเงิน 192,680.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
192,680.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังห

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรสาธารณสุข สสจ. รพสต. อปท. สถานประกอบการ และเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ร่วมดำเนินการ กรมอนามัย กองทันตสาธารณสุข

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรสาธารณสุข สสจ. รพสต. อปท. สถานประกอบการ และเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ร่วมดำเนินการ กรมอนามัย กองทันตสาธารณสุข

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวศิรินทร ปัญจะทองคำ นายสุรศักดิ์ ปั้นบุญมี

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวสุพิชญา ไชยรัตน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ลำดับที่ : 17

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลายเตรียมความพร้อมสู่ผู้สูงวัยสุขภาพดี

2. ยุทธศาสตร์ :
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
11) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ
12) ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
กลุ่มวัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (24)9.2 ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลาย เตรียมตัวก่อนสูงอายุ
5.2 โครงการสำคัญ 9. โครงการวัยทำงานศตวรรษที่ 21 หุ่นดี สุขภาพดี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :
ประชากรวัยทำงานหรือวัยผู้ใหญ่ก่อนย่างเข้าสู่วัยสูงอายุ คือช่วงอายุระหว่าง 40-59 ปี ผู้ที่อยู่ในช่วงวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงของภาวะร่างกาย จิตใจ และอารมณ์มากมายประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว โดยในปี 2559 มีจำนวนประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 10.8 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.5 จำนวนและสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสังคมไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ตามนิยามของสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2568 โดยจะเพิ่มเป็น 20.5 ล้านคนในปีพ.ศ. 2583 (กรมอนามัย, 2559) ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงต้องมีการวางแผนเตรียมพร้อมให้กับผู้ที่อยู่ในวัยกลุ่มวัยทำงานตอนปลาย ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานตอนปลายให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านอาหารและโภชนาการ กิจกรรมทางกาย การนอนหลับ การดูแลอนามัยช่องปาก ร่วมกับกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ผู้สูงอายุ ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย รวมถึงการพัฒนาเครือข่าย พัฒนาองค์ความรู้ สื่อ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลายเตรียมความพร้อมสู่ผู้สูงวัยสุขภาพดี รวมทั้งมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลสุขภาพ นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับแบบแผนการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม เตรียมพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีความสุขได้ต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
๑ วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานตอนปลายเตรียมความพร้อมสู่ผู้สูงวัยสุขภาพดีและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ๒ วัตถุประสงค์เฉพาะ (๑) เพื่อกำหนดแผนงาน และแนวทางการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลายเตรียมความพร้อมสู่ผู้สูงวัยสุขภาพดีและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (๒) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลายเตรียมความพร้อมสู่ผู้สูงวัยสุขภาพดีและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ พัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในชุมชน/สถานประกอบการ (3) เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลายเตรียมความพร้อมสู่ผู้สูงวัยสุขภาพดีในชุมชนและในสถาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.จำนวนบุคลากรสาธารณสุขได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลายเตรียมความพร้อมสู่ผู้สูงวัยสุขภาพดีและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 200 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงคุณภาพ : มีแผนงานและแนวทางการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลายเตรียมความพร้อมสู่ผู้สูงวัยสุขภาพดีและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 1 ฉบับ
2.เชิงคุณภาพ : ได้รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลายเตรียมความพร้อมสู่ผู้สูงวัยสุขภาพดีในชุมชนและในสถานประกอบการ 8 จังหวัด
3.เชิงเวลา : จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลายเตรียมความพร้อมสู่ผู้สูงวัยสุขภาพดี เขตสุขภาพที่ 4 เดือนกรกฎาคม -สิงหาคม ๒๕๖๒ 8 จังหวัด
4.เชิงเวลา : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลายเตรียมความพร้อมสู่ผู้สูงวัยสุขภาพดี 8 จังหวัด
5.เชิงเวลา : สรุปผลการดำเนินงาน 1 เล่ม
6.เชิงเวลา : นิเทศ ติดตามประเมินผล การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลายสู่การปฏิบัติ 8 จังหวัด ในชุมชนจังหวัดละ 1 แห่ง ในสถานประกอบการจังหวัดละ 1 แห่งเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๒ 8 จังหวัด
7.เชิงเวลา : ประชุมจัดทำแนวทางการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลาย (พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ๔ ด้าน และไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย) พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๑ 1 ฉบับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
๑-แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์วิชาการระดับเขตสุขภาพที่ 4 (บูรณาการวัยทำงาน และวัยสูงอายุ)รวมทั้งภาครัฐและเอกชน(นักวิชาการสาธารณสุขในพื้นที่ ผู้แทน อปท. ผู้แทนกระทรวงแรงงงานในพื้นที่(ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม ) ,ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมในพื้นที่(ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม,ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด) -จัดทำแนวทางการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลาย (พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ๔ด้าน และไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย) ๒.พัฒนา (Change agent) มาขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานในพื้นที่ (นักวิชาการสาธารณสุขในพื้นที่ ผู้แทน อปท ผู้แทนกระทรวงแรงงงานในพื้นที่(ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม ) ,ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมในพื้นที่(ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม,ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด) ๓.พัฒนาระบบเผ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลาย (พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ๔ ด้าน และไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย) ๔.จัดการประกวดองค์กรต้นแบบ( best practice) ด้านการส่งเสริมพฤติกรรม ที่พึงประสงค์วัยทำงานตอนปลาย ๕ สนับสนุนองค์ความรู้ใหม่ๆด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตวัยทำงานเพื่อให้เกิดInnovention

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 สรุปผลการดำเนินงาน 1 เล่ม 1 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 0.00
2 พัฒนาระบบเผ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลาย (พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ๔ ด้าน และไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย) 8 จังหวัด 1 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 57,600.00
3 ประชุมกำหนดแผนงาน และแนวทางการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลายเตรียมความพร้อมสู่ผู้สูงวัยสุขภาพดีและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 30 คน 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 3,000.00
4 อบรมพัฒนา (Change agent) มาขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานในพื้นที่ 200 คน 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 177,200.00
5 จัดการประกวดองค์กรต้นแบบ( best practice) ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงวัยทำงานตอนปลาย และสนับสนุนองค์ความรู้ใหม่ๆด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตวัยทำงานเพื่อให้เกิดInnovention 200 คน 1 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 119,520.00
รวมเป็นเงิน 357,320.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
357,320.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. พื้นที่เป้าหมาย คือ จังหวัดเขตสุขภาพสถานที่ 4 สถานที่ห้องประชุมของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และโรงแรมในเขตสุขภาพที่ 4

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานจากศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 4/ สสจ./ สสอ/ รพช./สถานประกอบการ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานจากศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 4/ สสจ./ สสอ/ รพช./สถานประกอบการ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวสุพิชญา ไชยรัตน์ นางสาวศิรินทร ปัญจะทองคำ นางสาวปรียาภรณ์ รอดเดชา

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวสุพิชญา ไชยรัตน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ลำดับที่ : 18

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

2. ยุทธศาสตร์ :
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์
3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
12) ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
17) ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้

4. cluster :
กลุ่มวัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (5)1.5 สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
5.2 โครงการสำคัญ 1.โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย ร่วมมือกับมูลนิธิถันยรักษ์ฯ ดำเนินการโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 มีจังหวัดที่เป็นพื้นที่นำร่อง 21 จังหวัด กลุ่มเป้าหมายอายุ 30-70 ปี เข้าร่วมโครงการจำนวน 1.9 ล้านคน ร่วมดำเนินการพัฒนาระบบการคัดกรองที่เหมาะสม ที่เริ่มต้นจากการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (BSE) ตรวจโดยเจ้าหน้าที่ (CBEดังนั้น ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีจึงเห็นความสำคัญของสาเหตุต่างๆ ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น และคิดว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์สามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ข้างต้นได้ จึงได้มีการจัดให้มีการ ดำเนินการโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเสริมให้คนไทยมีลูกเพื่อชาติหลังพบอัตราการเกิดน้อย-ด้อยคุณภาพโดยในปี2558 พบอัตราการตายมารดาอยู่ที่ 20 ต่อการเกิดมีชีพแสน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการตกเลือด มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก39 % ทารกคลอดก่อนกำหนด 10.4% ทารกเสียชีวิตจากภาวะพิการแต่กำเนิด 7% เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงต้องเตรียมความพร้อมการมีบุตรให้มีคุณภาพตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดโครงการส่งเสริมสาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ โรคขาดสารไอโอดีนเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาทางสมองและความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กไทยที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต ไอโอดีนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากในการพัฒนาสมอง และระบบการทำงานของร่างกายหลายอย่างต้องอาศัยไทรอยด์ฮอร์โมนเพื่อช่วยให้การทำงานเป็นไปตามปกติหากขาดสารไอโอดีนจะทำให้สมองเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ส่งผลให้ลดความเฉลียวฉลาด (IQ) หรือระดับสติปัญหาของเด็กและผลกระทบต่อประชาชนวัยทำงานทำให้ มีประสิทธิภาพการทำงานลดลง ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรทีความต้องการไอโอดีนมากกว่ากลุ่มคนวัยต่างๆ คือ 250 ไมโครกรัมต่อวัน โดยในปัจจุบันพบว่าหญิงตั้งครรภ์ยังคงมีปัญหาการขาดไอโอดีน และการได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนยังไม่ครบถ้วน จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ โดยมุ่งเน้นขจัดโรคขาดสารไอโอดีนให้หมดไปจากประเทศไทย

8. วัตถุประสงค์ :
มะเร็งเต้านมปี 2562 1.เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิถันยรักษ์ฯ เพื่อช่วยให้ผู้หญิงไทยพ้นภัยมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของมะเร็งสตรีไทยในปัจจุบัน 2.เพื่อพัฒนาและขยายผลของระบบคัดกรองมะเร็งเต้านม ที่เริ่มด้วยการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 3.เพื่อส่งเสริมให้สตรีไทยมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ ควบคุมภาวะโลหิตจาง 2562 1.เพื่อส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนโครงการสาวไทยแก้มแดง 2.เพื่อส่งเสริมให้หญิงไทยได้รับยาเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 2562 1.เพื่อควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนและเฝ้าระวังคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือน ส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีนในระดับตำบลให้ทุกครัวเรือนได้บริโภคเกลือไอโอดีนที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ 2.ประเมินรับรองชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนเพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในการเรื่องการสนับสนุนบริโภคเกลือไอโอดีน ชุมชนไอโอดีน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสามารถขยายต่อไปยังชุมชนอื่นๆ ในอนาคต

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการดูแลด้านภาวะโภชนาการไอโอดีน (ร้อยละ) สุ่มตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือน (มีไอโอดีน >20ppm) 90 ร้อยละ
2.ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนผ่านการประเมินเพิ่มขึ่น 10 ร้อยละ
3.ร้อยละของสตรีอายุ 30-70 ปี มีการตรวจเต้านมด้วยตนเองสม่ำเสมอ 80 ร้อยละ
4.ส่งเสริมให้หญิงไทยได้รับยาเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก 8 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : 1.ตัวแทนใน 8 จังหวัดเขตสุขภาพที่ 4 จำนวน 8 จังหวัด 2.ร้อยละ 80 ของสตรีอายุ 30-70 ปี มีการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ 400 คน
2.เชิงปริมาณ : จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 4 ได้แก่ จังหวัดได้แก่ จังหวัด สระบุรี,นครนายก,ลพบุรี,สิงห์บุรี,อ่างทอง,พระนครศรีอยุธยา,นนทบุรี,ปทุมธานีเกิดการขับเคลื่อนโครงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจาง 8 จังหวัด
3.เชิงปริมาณ : มีชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 4 ได้แก่ จังหวัดได้แก่ จังหวัด สระบุรี,นครนายก,ลพบุรี,สิงห์บุรี,อ่างทอง,พระนครศรีอยุธยา,นนทบุรี,ปทุมธานี เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 8 จังหวัด
4.เชิงปริมาณ : มีชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 4 ได้แก่ จังหวัดได้แก่ จังหวัด สระบุรี,นครนายก,ลพบุรี,สิงห์บุรี,อ่างทอง,พระนครศรีอยุธยา,นนทบุรี,ปทุมธานี เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 8 จังหวัด
5.เชิงคุณภาพ : เกิดองค์กรต้นแบบ( best practice)จังหวัดละ 1 แห่ง 8 จังหวัด
6.เชิงคุณภาพ : มีชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 8 จังหวัด
7.เชิงเวลา : นิเทศติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ 8 จังหวัด
8.เชิงเวลา : นิเทศติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ 8 จังหวัด
9.เชิงเวลา : นิเทศติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ 8 จังหวัด

10. วิธีการดำเนินงาน :
มะเร็งเต้านมปี 2562 1.ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายและวางแผนการดำเนินงาน 2.ประเมินสถานการณ์พฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเอง 3.นิเทศติดตาม/เยี่ยมเสริมพลัง ควบคุมภาวะโลหิตจาง 2562 1. ประสานงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด / เตรียมพื้นที่ 2. จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการสาวไทยแก้มแดง 3. นิเทศเสริมพลังเพื่อขับเคลื่อนโครงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจาง 4. สรุปผลการดำเนินงาน ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 2562 1. ประสานงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด / เตรียมพื้นที่ 2. เฝ้าระวังเพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมและป้องกันโรคฃาดสารไอโอดีนในกลุ่มเสี่ยง โดยใช้แบบสอบถามด้วยระบบ goodgle dive 3. จัดกิจกรรมรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ 4. เตรียมพื้นที่เพื่อประเมินรับรองชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน 5. สรุปผลการดำเนินงาน 10.1. ประสานงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด / เตรียมพื้นที่ 10.2. เฝ้าระวังเพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมและป้องกันโรคฃาดสารไอโอดีนในกลุ่มเสี่ยง 10.3. จัดกิจกรรมรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ 10.4. เตรียมพื้นที่เพื่อประเมินรับรองชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน 10.5. สรุปผลการดำเนิน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สาวไทยแก้มแดง ด้วยวิตามินแสนวิเศษ 1 ครั้ง 14 ก.พ. 2562 - 14 ก.พ. 2562 35,000.00
2 นิเทศเสริมพลังเพื่อขับเคลื่อนโครงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจาง 1 จังหวัด 1 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 6,100.00
3 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 1 เล่ม 1 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 0.00
4 จัดกิจกรรมรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ 1 ครั้ง 1 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 10,000.00
5 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 1 เล่ม 1 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 0.00
6 ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายและวางแผนการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งเต้านม 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 4,000.00
7 นิเทศติดตาม/เยี่ยมเสริมพลัง 8 จังหวัด 1 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 17,600.00
8 ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายและวางแผนการดำเนินงานการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจาง 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 4,000.00
9 ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายและวางแผนการดำเนินงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 4,000.00
10 เฝ้าระวังเพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมและป้องกันโรคฃาดสารไอโอดีนในกลุ่มเสี่ยง 8 จังหวัด 1 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 100,000.00
11 นิเทศติดตาม/เยี่ยมเสริมพลัง 8 จังหวัด 1 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 17,600.00
12 ประเมินสถานการณ์พฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเอง 400 ตัวอย่าง 1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562 37,600.00
รวมเป็นเงิน 235,900.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
235,900.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- อำเภอนำร่องที่ส่วนกลางเลือก 3 จังหวัด และอำเภอ ที่จะเข้าร่วมใหม่ 5 จังหวัด ผู้ร่วมดำเนินการ ศูนย์อนามัย สสจ. 8 จังหวัด - บุคลากรสาธารณสุข สสจ. รพสต. อปท. สถานประกอบการ และเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชน หญิงวัยเจริญพันธุ์ ผู้ร่วมดำเนินการ กรมอนามัย กองทันตสาธารณสุข - ชุมชน/หมู่บ้าน, ครัวเรือน, ผู้ร่วมดำเนินการสสจ. รพสต.

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
- อำเภอนำร่องที่ส่วนกลางเลือก 3 จังหวัด และอำเภอ ที่จะเข้าร่วมใหม่ 5 จังหวัด ผู้ร่วมดำเนินการ ศูนย์อนามัย สสจ. 8 จังหวัด - บุคลากรสาธารณสุข สสจ. รพสต. อปท. สถานประกอบการ และเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชน หญิงวัยเจริญพันธุ์ ผู้ร่วมดำเนินการ กรมอนามัย กองทันตสาธารณสุข - ชุมชน/หมู่บ้าน, ครัวเรือน, ผู้ร่วมดำเนินการสสจ. รพสต.

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวสุพิชญา ไชยรัตน์ นางสาวปรียาภรณ์ รอดเดชา นางนวลจันทร์ ธนะภูมิชัย นายสุรศักดิ์ ปั้นบุญมี

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวสุพิชญา ไชยรัตน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ลำดับที่ : 19

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพสู่เด็กวัยเรียนวัยรุ่นสุขภาพดี สูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด เขตสุขภาพที่ 4

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
6) ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ
10) ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วน และอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (12)4.1 ยกระดับการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ(HPS) ด้วยกระบวนการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
5.2 โครงการสำคัญ 4.โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School : HLS)

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
1.พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 4.0 ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดกระบวนพัฒนาโรงเรียนความรอบรู้ด้านสุขภาพ

8. วัตถุประสงค์ :
1.พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 4.0 ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดกระบวนพัฒนาโรงเรียนความรอบรู้ด้านสุขภาพ 2 เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่น มีทักษะสุขภาพ และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย การนอนหลับ และทันตสุขภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.โรงเรียนมีการดำเนินงานขับเคลื่อนรร.รอบรู้สุขภาพ (Health Literate School) / 28 (แห่ง ) 28 แห่ง
2.ร้อยละของเด็กวัยเรียน(6-14 ปี)สูงดีสมส่วน(เด็กอายุ 14 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ และฟันไม่ผุ 70 ร้อยละ
3.ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงสมส่วนและอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์และฟันไม่ผุ 68 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : กิจกรรมเด็กวัยเรียนสุขภาพดี สูงดีสมส่วน แข็งแรง ฉลาด (Smart Child 4.0) 68 ร้อยละ
2.เชิงปริมาณ : เด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย การนอนหลับ และทันตสุขภาพ 30 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ระดับเขตสุขภาพที่ 4 1.2 สำรวจข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียน เพื่อเป็นฐานข้อมูล และพัฒนาขับเคลื่อนโรงเรียนความรอบรู้ด้านสุขภาพ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ระดับเขตสุขภาพที่ 4 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 80,000.00
2 4.1ศึกษาพัฒนารูปแบบการส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2561 - 28 มิ.ย. 2562 130,000.00
3 2.1 รณรงค์สื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนในวันเด็กแห่งชาติ ,วันดื่มนมโลกและวันเยาวชนแห่งชาติ 2 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 150,000.00
4 3.4 ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 15 แห่ง 1 ต.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 50,000.00
5 1.2 สำรวจข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียน เพื่อเป็นฐานข้อมูล และพัฒนาขับเคลื่อนโรงเรียนความรอบรู้ด้านสุขภาพ 28 แห่ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 50,000.00
6 3.3 เยี่ยมเสริมพลังและกำกับติดตามโรงเรียนตามเกณฑ์โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 28 แห่ง 1 ก.พ. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 50,000.00
7 3.1 พัฒนาผู้ประเมินโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 55 คน 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 50,000.00
8 3.2 พัฒนาผู้ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ เพชร 55 คน 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 50,000.00
9 4.2ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขับเคลื่อนโรงเรียนรอบรู้สู่เด็กวัยเรียนวัยรุ่น สูงดีสมส่วน และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (โภชนาการ การมีกิจกรรมทางกาย การนอนหลับ และการแปลงฟัน) 100 คน 3 ธ.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 200,000.00
10 3.5 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ และโรงเรียนส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชน ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร(กพด.) และการป้องกันการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น 150 คน 1 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 273,780.00
รวมเป็นเงิน 1,083,780.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,083,780.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
โรงเรียน HLS ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รพ.สต.ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป. สพม.อปท. อบจ. และโรงเรียน HLS ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รพ.สต.ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป. สพม.อปท. อบจ. และโรงเรียน HLS ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นางทรรศนีย์ ธรรมาธนวัฒน์ 2.นางสาวกอบแก้ว ขันตี 3.นายมนตรี อาจสมิติ 1.นางสาววิมล สายสุ่ม 2.นางอัจฉรา คงสมฤทธิ์

19. ผู้เสนอโครงการ :
1.นางทรรศนีย์ ธรรมาธนวัฒน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางบุญชอบเกษโกวิท

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ลำดับที่ : 20

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
6) ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น (ขับเคลื่อน พรบ.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (19)7.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
5.2 โครงการสำคัญ 7.โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
1. เพื่อให้เกิดกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่เป็นรูปธรรม ในระดับจังหวัด

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้เกิดกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่เป็นรูปธรรม ในระดับจังหวัด 2. เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงพยาบาลสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้มีการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชนที่มีมาตรฐาน และขับเคลื่อนงานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน 38 ร้อยละ
2.จังหวัดมีการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 8 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : มีการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น 2559 8 จังหวัด
2.เชิงปริมาณ : บุคลากรสาธารณสุขได้รับพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาการฝังยาคุมกำเนิด 8 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 4 50 คน
3.เชิงปริมาณ : โรงพยาบาลได้รับการประเมินตามมาตรฐาน YFHS 10 แห่ง
4.เชิงปริมาณ : มีอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์+อปท. 8 แห่ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ในเขตสุขภาพที่4

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตร และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน 8 จังหวัด 1 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 150,000.00
2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 4 184 คน 1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562 411,440.00
รวมเป็นเงิน 561,440.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
561,440.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
เขตสุขภาพที่ 4

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เขตสุขภาพที่ 4

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหาร นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางอัจฉรา คงสมฤทธิ์ 2.นางนัชชิรา ใจเผื่อแผ่ 3.นางศรัญญา นาคพรหม

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางอัจฉรา คงสมฤทธิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางบุญชอบ เกษโกวิท

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
แพทย์ไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ลำดับที่ : 21

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย และพัษนาการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคและสุขาภิบาลในโรงเรียนถิ่นถุรกันดาร (กพด.) (บูรณาการร่วมกับกลุ่มสิ่งแวดล้อม)

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
6) ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (1)1.1 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(6)1.6 พัฒนาการจัดการน้าบริโภคและสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
5.2 โครงการสำคัญ 1.โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชน ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร (กพด.)

8. วัตถุประสงค์ :
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชน ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร (กพด.)

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.จำนวนภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาดูแลและส่งเสริมโภชนาการสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 35 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : สำรวจข้อมูลภาวะสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนถิ่นทรุกันดาร (กพด.) เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนางาน 35 แห่ง
2.เชิงปริมาณ : เก็บตัวอย่างน้ำบริโภค ในโรงเรียนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 35 ตัวอย่าง
3.เชิงปริมาณ : ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียน กพด. 30 คน
4.เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลภาวะสุขภาพและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริมโภชนการอนามัยเด็กและเยาวชน ในโรงเรียนถิ่นถุรกันดาร (กพด.) 90 คน
5.เชิงปริมาณ : เก็บตัวอย่างอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร ในโรงเรียนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 175 ตัวอย่าง
6.เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 10 ร้อยละ
7.เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนมีภาวะเตี้ย 5 ร้อยละ
8.เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนมีภาวะผอม 5 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.1 สำรวจข้อมูลภาวะสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร (กพด.) เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนางาน 1.2 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียน กพด. 1.3 ประชุมชี้แจงข้อมูล ภาวะสุขภาพและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริมโภชนาการสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชน ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 1.4 เยี่ยมเสริมพลัง กำกับติดตาม พัฒนาสื่อส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชน ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร (กพด.) เพื่อวางแผนพัฒนาและดำเนินการปีต่อไป 1.5 เตรียมความพร้อมการรับเสด็จ ในการนำเสนอผลงานของโรงเรียนส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชน ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร (กพด.)

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1.5 เตรียมความพร้อมการรับเสด็จ ในการนำเสนอผลงานของโรงเรียนส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชน ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 2 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 20,000.00
2 1.2 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียน กพด. 30 คน 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 20,000.00
3 1.1 สำรวจข้อมูลภาวะสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร (กพด.) เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนางาน 35 แห่ง 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 50,000.00
4 1.4 เยี่ยมเสริมพลัง กำกับติดตาม พัฒนาสื่อส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนและอนามัยส่ิ่งแวดล้อม และการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียนพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 35 แห่ง 1 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 32,000.00
5 เก็บตัวอย่างน้ำบริโภคเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และสุ่มตรวจตัวอย่างอาหารด้วยชุดทดสอบภาคสนาม ในโรงเรียนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 35 ตัวอย่าง 3 ธ.ค. 2561 - 28 มิ.ย. 2562 9,650.00
6 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาวะสุขภาพและพัฒนาความรู้ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคให้แก่ครูอนามัยและภาคีเครือข่าย ในการส่งเสริมโภชนาการสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชน ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 90 คน 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 137,230.00
รวมเป็นเงิน 268,880.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
268,880.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
โรงเรียน กพด. ในพื้นที่

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
สพป. ผู้บริหาร และครูอนามัย โรงเรียน สสจ.,สสอ.,อปท.และรพ.สต.ที่รับผิดชอบโรงเรียน กพด. ในพื้นที่

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
สพป. ผู้บริหาร และครูอนามัย โรงเรียน สสจ.,สสอ.,อปท.และรพ.สต.ที่รับผิดชอบโรงเรียน กพด. ในพื้นที่

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายมนตรี อาจสมิติ 2. นางขวัญตา สิงห์นิกร 3.นางนัชชิรา ใจเผื่อแผ่ 3. นางขวัญตา สิงห์นิกร 4. นางสาววิมล สายสุ่ม 5. นางสาวสุภาวดี กัญญาบุญ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางทรรศนีย์ ธรรมาธนวัฒน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางบุญชอบ เกษโกวิท

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ลำดับที่ : 22

1. ชื่อโครงการ :
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
21) คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (70)21.6 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบุคลากรภาครัฐ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต : 1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

7. หลักการและเหตุผล :
บบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคล ภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าจ้างลูกจ้าง สัญญาจ้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นๆ ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 1.1.1 เงินเดือน หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกประเภทเป็นรายเดือน โดยมีอัตราตามที่กำหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปี รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละการเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 96 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.จัดทำแผนเพื่อของบประมาณจากส่วนกลาง

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ 96 ร้อยละ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1,820,280.00
รวมเป็นเงิน 1,820,280.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,820,280.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
จนท.ศอ.4

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
จนท.ศอ.4

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวเพ็ญศรี อมรากุล

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวเพ็ญศรี อมรากุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ลำดับที่ : 23

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนและบริหารหน่วยงาน ตามแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (ค่าใช้สอย)

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (65)21.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้สอย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 96 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : หน่วยงานมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน

10. วิธีการดำเนินงาน :
เขียนแผนเพื่อของบประมาณ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าจ้างยาม ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง รวมถึงค่าจ้างเหมาอื่น ๆ 96 ร้อยละ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 2,577,440.00
2 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 96 ร้อยละ 1 ต.ค. 2561 - 27 ก.ย. 2562 257,000.00
รวมเป็นเงิน 2,834,440.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
2,834,440.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
จนท.ศอ.4

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
จนท.ศอ.4

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวเพ็ญศรี อมรากุล

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวเพ็ญศรี อมรากุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวเพ็ญศรี อมรากุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ลำดับที่ : 24

1. ชื่อโครงการ :
โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
1) อัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)

4. cluster :
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (7)2.1 ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อสร้างแม่ลูกคุณภาพ
5.2 โครงการสำคัญ 2.โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
การสร้างคนไทยรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21 ให้มีสุขภาพแข็งแรง และปราศจากโรคต้องให้ความสำคัญกับโภชนาการที่ดีตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิต เริ่มปฏิสนธิ จนถึงอายุ 2 ปี นั่นก็คือ ช่วงหญิงตั้งครรภ์ (270 วัน) เด็กอายุ 0-6 เดือน (180 วัน) และเด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี (550 วัน) ซึ่งเป็นช่วงสำคัญยิ่งที่จะดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก 0-2 ปี ที่ได้มาตรฐาน เพราะเป็นช่วงที่โครงสร้างสมองมีการพัฒนาสูงสุดทั้งการสร้างเซลล์สมองการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์สร้างสมองเป็นเครือข่ายเส้นใย เรียนรู้ จดจำ นอกจากนี้การเจริญเติบโตของร่างกายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน และยังเป็นช่วงของการสร้างอวัยวะต่างๆ ดังนั้น จึงเป็นช่วง ที่สำคัญมากใน“1,000 วันแรกของชีวิต”

8. วัตถุประสงค์ :
1.พัฒนาคุณภาพระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับ 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก 3. พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพมารดาและเด็กปฐมวัย 4. สร้างภาคีเครือข่ายในการเยี่ยมเสริมพลัง 5. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก 6. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายงานอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด 7.เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพมารดาและทารก 8. ส่งเสริมสุขภาพและสร้างความรอบรู้(HL) ในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงPrevention HT to Healthy women for Smart MOM and Smart Ageing

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อแสนการเกิดมีชีพแสนคน 17 ร้อยละ
2.จังหวัดมีการขับเคลื่อนงานโครงการมหัศจรรย์ 1000 แรกของชีวิต 8 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ขออนุมัติโครงการ 2.วางแผนการดำเนินงาน 3.ประชุมตามแผนที่วางไว้ 4.ติดตาม ประเมินผล

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 2.ศึกษาดูงาน ณ เสถึยรธรรมสถาน จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์" 1 ครั้ง/คน 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 3,840.00
2 -ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทักษะสมองที่สำคัญและวิธีการประเมิน Executive Functionsในเด็กปฐมวัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล -เก็บข้อมูล Social risk โดยใช้แบบสอบถาม -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคืนข้อมูลให้กับพื้นที่ 1 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 50,500.00
3 9. รณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเดือนนมแม่แห่งชาติ และสัปดาห์นมแม่โลก 1 ครั้ง/คน 1 ส.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562 27,220.00
4 6. ประชุมพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพมารดาและทารก 2 จังหวัด 1 ม.ค. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 241,640.00
5 4. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ MCH Board 3 ครั้ง 1 ก.พ. 2562 - 31 ก.ค. 2562 163,520.00
6 10. ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์งานวิจัย 3 ครั้ง 1 ก.พ. 2562 - 31 พ.ค. 2562 50,000.00
7 7. ขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต 4 จังหวัด 1 ต.ค. 2561 - 28 มิ.ย. 2562 603,260.00
8 5. ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ (ประเมิน รพ.มาตรฐานแม่และเด็ก) 5 แห่ง 1 พ.ย. 2561 - 28 มิ.ย. 2562 76,600.00
9 1.พัฒนาคุณภาพระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับ 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2561 - 28 มิ.ย. 2562 52,020.00
10 8.ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก พ.ศ. 2560 และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 150 คน 1 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2561 165,900.00
รวมเป็นเงิน 1,434,500.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,434,500.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่รับผิดชอบของ ศอ.4

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.แพทย์ ,พยาบาล, นวก.สธ 2.คลินิกฝากครรภ์คุณภาพในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จว. ของศอ.4 3. บุคลากรสาธารณสุข,อปท., มูลนิธิ, ผู้นำชุมชน 4. บุคลากร cluster แม่และเด็ก ศอ.4 สระบุรี 5. หญิงวัยรุ่น วัยเจริญพันธุ์และหญิงวัยทำงาน 6. เด็กปฐมวัยใน ศพด. สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7. แพทย์,พยาบาล,นวก .ในสังกัด รพศ./รพท ภาครัฐ และเอกชน 8. แพทย์,พยาบาล,นวก .ในสังกัด รพศ./รพท ภาครัฐ และเอกชน, อปท. 9. หญิงวัยทำงานในโรงงานหญิงวัยรุ่นในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และพระนครศรีอยุธยา

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1.แพทย์ ,พยาบาล, นวก.สธ 2.คลินิกฝากครรภ์คุณภาพในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จว. ของศอ.4 3. บุคลากรสาธารณสุข,อปท., มูลนิธิ, ผู้นำชุมชน 4. บุคลากร cluster แม่และเด็ก ศอ.4 สระบุรี 5. หญิงวัยรุ่น วัยเจริญพันธุ์และหญิงวัยทำงาน 6. เด็กปฐมวัยใน ศพด. สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7. แพทย์,พยาบาล,นวก .ในสังกัด รพศ./รพท ภาครัฐ และเอกชน 8. แพทย์,พยาบาล,นวก .ในสังกัด รพศ./รพท ภาครัฐ และเอกชน, อปท. 9. หญิงวัยทำงานในโรงงานหญิงวัยรุ่นในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และพระนครศรีอยุธยา

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางบุษริน ตุ่นไว นางวัชรี เรือนคง

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวสุพัตรา ธรรมวงษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางบุญชอบ เกษโกวิท

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ลำดับที่ : 25

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเตรียมความพร้อมเด็ก 2-5 ปี

2. ยุทธศาสตร์ :
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

4. cluster :
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (10)3.1 Health literate สร้าง “Smart Parents To Smart kids”
5.2 โครงการสำคัญ 3.โครงการเตรียมความพร้อมเด็กอายุ 2-5 ปี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 7) เสริมสร้างทักษะในชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อเตรียมความพร้อมเด็ก 0-2 ปี ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก

8. วัตถุประสงค์ :
- สร้างความตระหนักรู้ เพื่อนำสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้กับพ่อแม่/ผู้ปกครองเด็ก

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 85 ร้อยละ
2.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยอายุ 5 ปี 57 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ขออนุมัติโครงการ 2.วางแผนการดำเนินงาน 3.ดำเนินการการตามกิจกรรม 4. กำกับติดตาม และประเมินผล

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 4. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (บูรณากับโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต) 8 จังหวัด 1 พ.ย. 2561 - 30 ส.ค. 2562 0.00
2 1.กำกับติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ แบบบูรณาการ (บูรณากับโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต) 50 คน 1 พ.ย. 2561 - 28 มิ.ย. 2562 0.00
3 2.ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขยายโครงการ 2561-2564 โดยผ่านกลไก MOU 4 กระทรวง(บูรณากับโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต) 50 คน 1 พ.ย. 2561 - 28 มิ.ย. 2562 0.00
4 3. สร้าง "เล่น สร้างชาติ" เป็นวาระแห่งชาติสนับสนุนองค์ความรู้ในการดำเนินงานให้มีกิจกรรมทางกาย และการจัดสภาพพื้นที่(บูรณากับโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต) 50 คน 1 พ.ย. 2561 - 28 มิ.ย. 2562 0.00
รวมเป็นเงิน 0.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
0.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 30 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่รับผิดชอบของ ศอ.4

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ครู ศพด.ในสังกัด อปท.บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่และภาคีเครือข่ายศพด.ในสังกัด อปท.,สพฐ. บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่และ ครู ศพด.ในสังกัด อปท.บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ครู ศพด.ในสังกัด อปท.บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่และภาคีเครือข่ายศพด.ในสังกัด อปท.,สพฐ. บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่และ ครู ศพด.ในสังกัด อปท.บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นภาพร มอญรัต อัญญารัตน์ ชาติไทย ธนตพร โพชสาลี สุนิสา ใจท้ง วัชรีเรืองคง สุพัตรา ธรรมวงศ์ จุฑารัตน์ ภูมิชาติ นันทิตา วงษ์สุวรรร์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวสุพัตรา ธรรมวงษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางบุญชอบ เกษโกวิท

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ลำดับที่ : 26

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ตามแผนบูรณาการสร้างควาามเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :
ให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรศอ.4 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 80 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ส่งบุคลากรเพื่อเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา 100 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 128,320.00
รวมเป็นเงิน 128,320.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
128,320.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
หน่วยงานราชการ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
จนท.ศอ.4สระบุรี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายธีรภัทร์ ฉ่ำแสง

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายธีรภัทร์ ฉ่ำแสง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายธีรภัทร์ ฉ่ำแสง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ลำดับที่ : 27

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ตามแผนบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 12) เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ

7. หลักการและเหตุผล :
ให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรศอ.4 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 80 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 100 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 100,495.00
รวมเป็นเงิน 100,495.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
100,495.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
หน่วยงานราชการ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
จนท.ศูนย์อนามัยที่ 4

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายธีรภัทร์ ฉ่ำแสง

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายธีรภัทร์ ฉ่ำแสง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวสมพร อิทธิเดชพงศ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ลำดับที่ : 28

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนและบริหารหน่วยงาน ตามแผนบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ค่าวัสดุ)

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (65)21.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 13) เฝ้าระวังความเสี่ยงสุขภาพจากปัญหาหมอกควันและมลพิษอากาศในพื้นที่วิกฤติ

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารหน่วยงาน ในการจัดซื้อวัสดุ ได้แก่วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุประปา/ก่อสร้าง วัสดุไฟฟ้า วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุยานพาหนะ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุการเกษตร

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าวัสดุได้แก่วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุประปา/ก่อสร้าง วัสดุไฟฟ้า วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุยานพาหนะ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุการเกษตร

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 96 ร้อยละ
2.หน่วยงานมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ตามแผนที่กำหนดไว้

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุประปา/ก่อสร้าง และวัสดุไฟฟ้า 96 ร้อยละ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 312,000.00
2 ค่าวัดสุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุยานพาหนะ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุการเกษตร 96 ร้อยละ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 528,000.00
รวมเป็นเงิน 840,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
840,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
จนท.ศอ.4

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
จนท.ศอ.4

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวเพ็ญศรี อมรากุล

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวเพ็ญศรี อมรากุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ลำดับที่ : 29

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนและบริหารหน่วยงานตามแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ (ค่าสาธารณูปโภค)

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (65)21.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าน้ำประปา

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าน้ำประปา

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 96 ร้อยละ
2.หน่วยงานมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ดำเนินการเขียนแผนเพื่อของบประมาณ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าน้ำ 96 ร้อยละ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 114,000.00
2 ค่าไฟฟ้า 96 ร้อยละ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 980,000.00
3 ค่าโทรศัพท์ 96 ร้อยละ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 36,000.00
4 ค่าไปรษณีย์ 96 ร้อยละ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 47,000.00
รวมเป็นเงิน 1,177,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,177,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
หน่วยงานราชการ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
จนท.ศอ.4

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหารและจนท.ศอ.4

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวเพ็ญศรี อมรากุล

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวเพ็ญศรี อมรากุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................