หน่วยงาน กองคลัง
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการหน่วยงานค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 88 ) 23.5 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบุคลากรภาครัฐ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

7. หลักการและเหตุผล :
เป็นค่าเช่าบ้านตามสิทธิ์ข้าราชการ

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์สำหรับบุคลากรกองคลัง

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรกองคลัง สามารถเบิกค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ที่ได้รับ (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 4 คน 4 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
เบิกค่าเช่าบ้านรายเดือนข้าราชการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 เป็นค่าเช่าบ้านตามสิทธิ์ข้าราชการทุกเดือน 4 คน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 184,800.00
รวมเป็นเงิน 184,800.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
184,800.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กองคลัง

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรกองคลัง จำนวน 4 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรกองคลัง จำนวน 4 คน ที่ได้รับค่าเช่าบ้านตามสิทธิข้าราชการ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กองคลัง

19. ผู้เสนอโครงการ :
กองคลัง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
กองคลัง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
กองแผนงาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองคลัง
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง แนวทางปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตาม ว 89 และการบริหารสัญญาในสถานการณ์โควิด - 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 85 ) 23.2 พัฒนาระบบบริหารการคลังและงบประมาณ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฎิบัติงานด้านพัสดุเพิ่มพูนความรู้ รวมทั้งเสริมสร้างทักษะในการปฎิบัติงาน

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้บุคลากรด้านพัสดุมีความเข้าใจและสามารถปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กฎกระทรวงกำหนด พัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนได้ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกันตาม ว 89 2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุ มีความเข้าใจ และสามารถปฎิบัติในเรื่องของการแก้ไขสัญญา การงด ลดค่าปรับ และการขยายระยะเวลาทำการในสถานการณ์โควิด -19 ได้ถูกต้องตามข้อระเบียบฯ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรกรมอนามัยที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุ/ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 120 คน 120 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. สำรวจประเด็นปัญหาและความต้องการในการประชุม 2. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการประชุม 3. โครงการการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง แนวทางปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตาม ว 89 และการบริหารสัญญาในสถานการณ์โควิด - 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุม 5. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง แนวทางปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตาม ว 89 แลกการบริหารสัญญาในสถานการณ์โควิด - 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 6. ประเมินผล/ รายงานผลการประชุม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง แนวทางปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตาม ว 89 และการบริหารสัญญาในสถานการณ์โควิด-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 120 คน 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 219,900.00
รวมเป็นเงิน 219,900.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
219,900.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
Zoom meeting บุคลากรที่รับผิดชอบ จำนวน 120 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรกรมอนามัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มพัสดุ กองคลัง

19. ผู้เสนอโครงการ :
กลุ่มพัสดุ กองคลัง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ผู้อำนวยการ กองคลัง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
รองอธิบดีสายบริหาร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองคลัง
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของกองคลังและการจัดทำตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 87 ) 23.4 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อให้การปฎิบัติงานของกองคลังดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการจัดทำตัวชี้วัด มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมาย

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้การปฎิบัติงานของกองคลังดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมาย ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ติดตามผลการปฎิบัติงานกองคลังและการจัดทำตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของกองคลังและการจัดทำตัวชีวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ กองคลังและการจัดทำตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 10,500.00
รวมเป็นเงิน 10,500.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
10,500.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กองคลัง

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรที่รับผิดชอบ จำนวน 25 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรที่รับผิดชอบ จำนวน 25 คน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มอำนวยการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
กลุ่มอำนวยการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ผู้อำนวยการ กองคลัง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
รองอธิบดีสายบริหาร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองคลัง
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเครือข่ายด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 85 ) 23.2 พัฒนาระบบบริหารการคลังและงบประมาณ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความรู้ คสามเข้าใจในการปฎิบัติงานของบุคลากรด้านการเงินการคลัง โดยมุ่งเน้นในสาระสำคัญและการแก้ไขปัญหา เพื่อสามารถปฎิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและวิธีบัติด้านการเงินการคลัง สามารถปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีขีดความสามารถ และสมรรถนะด้านการเงินการคลังที่สอดคล้องกับการปฎิบัติงานเพื่อนำไปแก้ไข ปรับปรุงการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ในการปฎิบัติงานและเสนอแนะปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการปฎิบัติงานร่วมกันต่อการปฎิบัติงาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.พัฒนาศักยภาพบุคลากร และเครือข่ายด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 120 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ประชุมปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเครือข่ายด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเครือข่ายด้านการเงินการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 120 คน 1 มี.ค. 2565 - 31 พ.ค. 2565 400,000.00
รวมเป็นเงิน 400,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
400,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 มี.ค. 2565 - 31 พ.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
โรงแรม

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้ปฎิบัติงานการเงิน บัญชี และผุ้เกี่ยวข้อง จำนวน 120 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้ปฎิบัติงานการเงิน บัญชี และผุ้เกี่ยวข้อง จำนวน 120 คน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มการเงิน

19. ผู้เสนอโครงการ :
กลุ่มการเงิน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ผู้อำนวยการ กองคลัง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
รองอธิบดีสายบริหาร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองคลัง
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการเงินการคลัง และงบประมาณ

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 87 ) 23.4 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อพัฒนาบุคลากรกองคลังมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารงานคลัง งบประมาณและกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

8. วัตถุประสงค์ :
พัฒนาระบบงาน และกระบวนการปฎิบัติงานด้านการเงินการคลังและงบประมาณที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรกองคลังมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารงานคลัง งบประมาณ และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 30 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการเงินการคลัง และงบประมาณ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการเงินการคลัง และงบประมาณ 30 คน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 30,000.00
รวมเป็นเงิน 30,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
30,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กองคลัง

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้บริหารและบุคลากรกองคลัง 30 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหารและบุคลากรกองคลัง 30 คน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มงบประมาณ

19. ผู้เสนอโครงการ :
กลุ่มงบประมาณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ผู้อำนวยการ กองคลัง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
รองอธิบดีสายบริหาร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองคลัง
ลำดับที่ : 6

1. ชื่อโครงการ :
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 85 ) 23.2 พัฒนาระบบบริหารการคลังและงบประมาณ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายผู้ใช้งานของระบบให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบบริหารการเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบบริหารการเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทุกหน่วยงานทราบถึงปัญหา อุปสรรค และความต้องการของภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกำหนดรูปแบบการใช้งาน และเรียกรายงานการใช้งานต่างๆ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลัง จำนวน 90 คน 90 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 90 คน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 50,000.00
รวมเป็นเงิน 50,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
50,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลัง จำนวน 90 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลัง จำนวน 90 คน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มงบประมาณ

19. ผู้เสนอโครงการ :
กลุ่มงบประมาณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ผู้อำนวยการ กองคลัง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
รองอธิบดีสายบริหาร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองคลัง
ลำดับที่ : 7

1. ชื่อโครงการ :
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดวางแนวทางพัฒนาระบบงานคลัง และสรุปผลการดำเนินงาน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 85 ) 23.2 พัฒนาระบบบริหารการคลังและงบประมาณ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อวางกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบงานคลังให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและนโยบายรัฐบาล สามารถพัฒนากระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เบิกจ่ายได้ทันเวลา ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และการจัดประชุมในครั้งนี้ยังช่วยส่งเสริมสร้างสัมพันธภาพความเข้าใจ ความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำงานเป็นทีม เพื่อตอบสนองต่อผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองการบริหารราชการแบบใหม่ที่มุ่งเน้นให้บริการแบบจิตอาสา มีจิตสาธารณะ อันจะทำให้กองคลังเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีระบบธรรมภิบาลสอดรับบริบทกรมอนามัยทั้งในปัจจุบันและอนาคต

8. วัตถุประสงค์ :
1. จัดวางแนวทางการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ เข้าใจ การบริหารงานคลัง และงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล 3. เปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมกันตัดสินใจ และวางแผนงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 4. พัฒนาให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1. บุคลากรเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจในระดับดี - ดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 45 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ประชุม อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดวางแนวทางพัฒนาระบบงานคลัง และสรุปผลการดำเนินงาน กองคลัง

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดวางแนวทางพัฒนาระบบงานคลัง และสรุปผลการดำเนินงาน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 45 คน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 200,000.00
รวมเป็นเงิน 200,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
200,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
โรงแรม

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรกองคลัง จำนวน 45 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากร กองคลัง

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มบัญชี

19. ผู้เสนอโครงการ :
กลุ่มบัญชี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ผู้อำนวยการ กองคลัง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
รองอธิบดีสายบริหาร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองคลัง
ลำดับที่ : 8

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 87 ) 23.4 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหน่วยงาน

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหน่วยงาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.กองคลัง สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 1 หน่วยงาน 1 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
บริหารจัดการงบประมาณ กองคลัง กรมอนามัย

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 บริหารจัดการหน่วยงาน 1 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 1,099,300.00
รวมเป็นเงิน 1,099,300.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,099,300.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กองคลัง

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
กองคลัง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
กองคลัง

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มงบประมาณ กองคลัง

19. ผู้เสนอโครงการ :
กลุ่มงบประมาณ กองคลัง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ผู้อำนวยการ กองคลัง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
รองอธิบดีสายบริหาร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................