หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ด้วยนโยบายรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญการในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) เป็นกรอบการบริหารจัดการองค์การ โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการนำไปใช้ในการประเมินองค์การด้วยตนเองที่ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการปรับปรุงองค์การอย่างรอบด้านและอย่างต่อเนื่องครอบคลุม สำนักงานเลขานุการกรม เป็นหน่วยงานดำเนินการขับเคลื่อนงานสารบรรณ งานพิธีการ งานสนับสนุนภารกิจผู้บริหาร งบประมาณ งานการบริหารพัสดุ งานยานพาหนะ เพื่อสนับสนุนภารกิจหน่วยงานภายใต้การกำกับกรมอนามัย สำนักงานเลขานุการกรม จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการหน่วยงาน เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนตามภารกิจหน่วยงาน ในการสนับสนุนภารกิจของกรมอนามัย ซึ่งในการขับเคลื่อนมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารจัดการ ตามแผนปฏิบัติราชการ งานสารบรรณ งานพิธีการ งานสนับสนุนภารกิจผู้บริหาร งบประมาณ งานการบริหารพัสดุ งานยานพาหนะ กิจกรรมพิเศษ การดูแลอาคาร พื้นที่กรมอนามัย และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อผู้บริหารกรมอนามัยสามารถถ่ายทอดนโยบาย ติดตามผลการปฏิบัติราชการ 2. เพื่อหน่วยงานสามารถดำเนินการบริหารจัดการหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 4. เพื่อสนับสนุนพัฒนา การปฏิบัติงาน บุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม 5. เพื่อดูแลอาคารและสถานที่กรมอนามัยพร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานสามารถดำเนินการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 97 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานภายในกรมอนามัย ได้รับการสนับสนุนของสำนักงานเลขานุการกรม 75 ร้อยละ
3.เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด 90 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ และปรับแผนปฏิบัติตามภารกิจสำคัญ 2. ประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ และติดตามผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 3. จัดประชุมเชิงกลยุทธ์เพื่อให้ผู้บริหารถ่ายทอดนโยบายผู้บริหารกรมอนามัยสู่การนำไปปฏิบัติ 4. สนับสนุนภารกิจ หรือกิจกรรมพิเศษกรมอนามัย 5. พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 เดินทางไปราชการ 1 หน่วยนับ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 200,000.00
2 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 100,000.00
3 จ้างเหมาบริการ 1 หน่วยนับ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 724,800.00
4 น้ำมันเชื้อเพลิง 1 หน่วยนับ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 100,000.00
5 ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษและค่าธรรมเนียมจอดรถยนต์ 1 หน่วยนับ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 30,000.00
6 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์ราชการ และ พรบ.คุ้มครองผู้ประสพภัยจากรถ 1 หน่วยนับ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 50,000.00
7 จ้างถ่ายเอกสาร 1 หน่วยนับ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 39,000.00
8 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 หน่วยนับ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 36,000.00
9 ค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 หน่วยนับ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 810,000.00
10 ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Elib 1 หน่วยนับ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 60,000.00
11 ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมรับข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย 1 หน่วยนับ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 18,000.00
12 ค่าต่ออายุโดเมนเว๊บโฮสติ่ง Dohlibray.net 1 หน่วยนับ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 2,400.00
13 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง 1 หน่วยนับ 1 ต.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562 269,000.00
14 ค่าตอบแทนกรรมการ จัดทำร่าง คุณลักษณะเงื่อนไขการจ้าง 1 หน่วยนับ 30 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562 65,160.00
15 ประชุมราชการสำนักงานเลขานุการกรม 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 102,340.00
16 ค่าใช่จ่ายประชุมราชการกิจกรรมพิเศษ 12 หน่วยนับ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 27,500.00
17 ประชุมราชการกรมอนามัย และประชุมหน่วยงานส่วนกลาง 24 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 279,000.00
รวมเป็นเงิน 2,913,200.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
2,913,200.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัย และ สำนักงานเลขานุการกรม กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้บริหารกรมอนามัย บุคลากรกรมอนามัย ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประชาชนทั่วไป และบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหารกรมอนามัย บุคลากรกรมอนามัย ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประชาชนทั่วไป และบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติบดี โลกนุเคราะห์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 2. นางสาวอัฉรา คงสมโภช ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 3. นางสาวศุภศิริ ศรดอก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

19. ผู้เสนอโครงการ :
ว่าที่ร้อยตรีกิตติบดี โลกนุเคราะห์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายธวัชชัย บุญเกิด ตำแหน่งเลขานุการกรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
21) คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.

4. cluster :
กลุ่มยุทธศาสตร์กำลังคน (HR)
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (55)17.3 ยกระดับองค์กรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO)(65)21.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันเป็นยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge based Society) องค์ความรู้และสารสนเทศ คือ ปัจจัยสำคัญในการอยู่รอดของสังคมยุคใหม่ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความใฝ่รู้และมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อก้าวทันความรู้และนวัตกรรม รวมถึงต้องสามารถคิดต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทำให้สังคมต้องมีการปรับตัว หากสังคมใดยังคงดำรงอยู่แบบเดิม ขาดการศึกษาค้นคว้า ไม่มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็นสังคมที่มีแต่การเลียนแบบ และการถูกครอบงำทางความคิด ไม่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง จะเป็นสังคมที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันต่ำ และอยู่รอดยาก ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสังคมใหม่ให้เป็นสังคมฐานความรู้มีผู้คนที่รู้จักคิด สามารถสร้างหรือผลิตงานใหม่ที่มีการพัฒนาเชื่อมโยงความรู้ เป็นสังคมที่มีเหตุมีผล และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ทั้งนี้ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมอนามัย ภายใต้บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการกรม นับเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ให้บริการวิชาการที่ดำเนินงานตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างการจัดการความรู้ โดยรับผิดชอบ 5 งานบริการหลัก คือ งานห้องสมุดกรมอนามัย งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย งานศูนย์สื่อส่งเสริมสุขภาพ งานศูนย์รับข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย และงานพิพิธภัณฑ์กรมอนามัย ซึ่งทุกภารกิจหลักของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เกิดการจัดการความรู้เพื่อก้าวทันกับยุคการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการพัฒนางาน และพัฒนาบุคลากรของกรมอนามัยที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องทางด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับเครือข่ายส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคของกรมอนามัย รวมทั้งสนองตอบต่อการพัฒนาองค์กร และการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของกรมอนามัย จึงจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานต้องตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการทางด้านสารสนเทศด้วยการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ด้วยเหตุนี้ สำนักงานเลขานุการกรม จึงได้จัดทำโครงการ “พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ขึ้น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถสำหรับบุคลากรของหน่วยงานในการจัดการความรู้ และดำเนินการรวบรวมองค์ความรู้ภายในและภายนอกองค์กรด้วยการจัดซื้อ และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนประสานงานเครือข่ายในการรวบรวมสื่อวิชาการกรมอนามัยใหม่ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์หมวดหมู่ ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถสืบค้นโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสะดวก ครอบคลุมทั้ง 5 งานบริการหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกรมอนามัยสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ไปพัฒนาและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผลลัพธ์ด้านการจัดการความรู้ภายในองค์กรอย่างมีคุณภาพต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อการจัดซื้อ จัดหาหนังสือ/ตำราวิชาการ ที่เป็นทรัพยากรสารสนเทศใหม่ๆ ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของกรมอนามัย 2. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับงานของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 3. เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการความรู้และการบริการทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อความต้องการในยุคปัจจุบัน 5. เพื่อเป็นศูนย์รวมเอกสารของราชการกรมอนามัย ตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ร่วมกับเครือข่ายส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรกรมอนามัย ได้รับการพัฒนาด้านการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 80 คน
2.บุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 50 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จัดหาหนังสือพิมพ์ 12 ครั้ง
2.เชิงปริมาณ : จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้องสมุดกรมอนามัย 1 รายการ
3.เชิงปริมาณ : จัดหาวารสาร/นิตยสาร ด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม และด้านความรู้ทั่วไป 1 ครั้ง
4.เชิงปริมาณ : จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย 1 ครั้ง
5.เชิงปริมาณ : จัดหาหนังสือ/ตำราวิชาการ ด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม และด้านความรู้ทั่วไป 1 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. วางแผนการดำเนินงาน 2. จัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 3. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 4. ประเมินผลการดำเนินงาน 5. สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดหาวารสาร/นิตยสาร ด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม และด้านความรู้ทั่วไป 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 25,000.00
2 จัดหาหนังสือวิชาการ ด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม และด้านความรู้ทั่วไป 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 40,000.00
3 วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 4,000.00
4 ประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย 1 ครั้ง 25 ม.ค. 2562 - 25 ม.ค. 2562 9,500.00
5 ป้ายห้องสมุดกรมอนามัย 1 รายการ 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 3,000.00
6 จัดหาหนังสือพิมพ์ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 33,000.00
7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการกรม 50 คน 1 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 21,300.00
8 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 80 คน 14 ธ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 65,700.00
รวมเป็นเงิน 201,500.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
201,500.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานเลขานุการกรม 2. กรมอนามัย 3. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 4. โรงแรมในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรกรมอนามัย ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการศึกษาค้นคว้างานวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรกรมอนามัย ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการศึกษาค้นคว้างานวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวจุฑามาศ เกษมสุขสถาพร ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 2. นางสาววราภรณ์ ยี่โต๊ะ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 3. นายพิกุล แก้วโชติ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 4. นายเจียงศักดิ์ นุตะภิบาล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานห้องสมุด

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายวิทยา ประเทศ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายธวัชชัย บุญเกิด ตำแหน่ง เลขานุการกรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเลขานุการผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมอนามัยด้านงานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (65)21.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
กรมอนามัย เป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ของประเทศ ผู้บริหารทุกระดับ มีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ เพื่อขับเคลื่อน การดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุขของชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีผู้บริหารของกรมอนามัย ทำหน้าที่บริหารหน่วยงานสังกัด กรมอนามัย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จากสถานการณ์ในปัจจุบันสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี และระบบ การทำงานที่ปรับเปลี่ยนทำให้การรับรู้ แลกเปลี่ยน และรับส่งข้อมูล ตลอดทั้งระบบงานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรม ซึ่งมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา แนะนำ การพิมพ์ การตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มีรูปแบบวิธีการที่เปลี่ยนแปลงอย่างมาก ฉะนั้น เลขานุการผู้บริหารและทีมงานเลขานุการและเจ้าหน้าที่กรมอนามัย จะต้องปรับกระบวนการคิดและวิธีการช่วยอำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เกิดความคล่องตัว และเป็นผู้ประสานงานกับ เลขานุการผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนสามารถสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม สนับสนุนการดำเนินงานของกรมอนามัยให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ สำนักงานเลขานุการกรม จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเลขานุการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมอนามัย ด้านงานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ เสริมสร้างการมีจิตใจในการบริการที่ดี เปิดโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน อันจะนำไปสู่การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานของกรมอนามัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่เลขานุการ สามารถนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 3. เพื่อพัฒนาและสร้างทัศนคติที่ดีในการเป็นเลขานุการมืออาชีพ 4. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานเลขานุการและทีมผู้บริหารของกรมอนามัย 5. เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติงานด้านสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.คู่มือการดำเนินงานเรื่อง งานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 1 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 80 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ความรู้เพิ่มเติมและมีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. แต่งตั้งคณะทำงานและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเลขานุการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมอนามัยด้านงานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี พ.ศ.2562 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านเลขานุการผู้บริหารและงานสารบรรณ 3. บรรยายและฝึกปฏิบัติภายใต้หัวข้อการปฏิบัติงานด้านเลขานุการผู้บริหารและงานสารบรรณ 4. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ และจัดทำข้อเสนอเพื่อการดำเนินงานครั้งต่อไปเสนอผู้บังคับบัญชา

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเลขานุการผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมอนามัยด้านงานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2562 1 ครั้ง 19 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561 200,000.00
รวมเป็นเงิน 200,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
200,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
19 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรุงเทพและปริมณฑล

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. เจ้าหน้าที่กรมอนามัย/นักวิชาการสาธารณสุข 2. เลขานุการผู้บริหาร และทีมงานเลขานุการ กรมอนามัย 3. เลขานุการผู้บริหาร จาก สำนัก กอง สถาบัน 4. ศูนย์กลุ่มและศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 สังกัดกรมอนามัย 5. วิทยากร คณะทำงาน และแขกผู้มีเกียรติ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายวิทยา ประเทศ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 2. นางสาวศรภัฐ ชูกะนันท์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 3. นายอนุชา นิเยาะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 4. นางสาวศุภศิริ ศรดอก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 5. นางสาวประไพ ใจบุญ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 18.6 นางสาวอัญชลี น้อยขำ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายวิทยา ประเทศ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายธวัชชัย บุญเกิด ตำแหน่งเลขานุการกรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการสร้างองค์กรน่าอยู่น่าทำงาน “Green & Clean Building” รุ่น 2/2562

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (65)21.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
จากสถานการณ์การใช้พลาสติกของกรมอนามัย พบว่าบุคลากรในหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใช้พลาสติกประมาณ 14 ชิ้นต่อคนต่อวัน หรือประมาณ 18 ล้านชิ้นต่อปี โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วประมาณ 4 ล้านใบต่อปี ซึ่งมาจากร้านสะดวกซื้อ ร้านค้า และตลาดนัด และการจัดอาหารและเครื่องดื่ม จากการประชุม ก่อให้เกิดขยะปริมาณมาก โดยผู้บริหาร ได้กล่าวว่าหน่วยงานภาครัฐต้องเป็นตัวอย่างและเป็นต้นแบบในการคัดแยกขยะ และการลดขยะแฃะลดจำนวนขยะให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ 5 และต้องไม่ต้องใช้พลาสติก โฟม คือใช้ซ้ำ ใช้น้อย และนำมาใช้ใหม่

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะ และการคัดแยกขยะ และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร และสร้างภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.แนวทางการดำเนิน Green & Clean หน่วยงานส่วนกลาง 1 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านเกณฑ์ 85 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดโครงการฯ 2. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ที่ทำงานร่วมกัน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างองค์กรน่าอยู่น่าทำงาน “Green & Clean Building” รุ่น 2/2562 1 ครั้ง 6 มิ.ย. 2562 - 7 มิ.ย. 2562 100,000.00
รวมเป็นเงิน 100,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
100,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
6 มิ.ย. 2562 - 7 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สถานที่เอกชน ในพื้นที่กรุงเทพฯ/ปริมณฑลหรือต่างจังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่สังกัดกรมอนามัย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เจ้าหน้าที่สังกัดกรมอนามัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวรุ่งรวี เดชยฤทธิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 2. นางสาวรัตนา โพยนอก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 3. นางวัชรี สุนิมิตร์ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ ส3 4. นายพิษณุชัย รุ่งอุทัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวรุ่งรวี เดชยฤทธิ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายธวัชชัย บุญเกิด ตำแหน่งเลขานุการกรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนากระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งสู่ความเป็นองค์กรโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
21) คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (65)21.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย เป็นกลไกสำคัญของกรมอนามัยในการขับเคลื่อนงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA หมวด 3 และเป็นการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่องค์กรโปร่งใส ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการกรม ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานศูนย์รับข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย ซึ่งดูแลกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบระบบโครงสร้างอำนาจที่มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะในการบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม หมวดที่ 4 กำหนดหน้าที่ของปวงชนชาวไทยว่า “บุคคลมีหน้าที่ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” รัฐบาลจึงกำหนดมาตรการ และกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการนี้ เพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ สำนักงานเลขานุการกรม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนากระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและ ข้อชมเชยกรมอนามัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งสู่ความเป็นองค์กรโปร่งใส ให้กับข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรมอนามัยผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน สร้างความต่อเนื่อง ต่อยอดถึงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการทำงานเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม เช่น สร้างนวัตกรรมการทำงาน เป็นต้น

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อขับเคลื่อน และพัฒนากระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย 2. เพื่อเสริมสร้างแนวทางในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1.คู่มือการดำเนินงานเรื่อง กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย 1 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการอบรมพัฒนากระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมุ่งสู่ความเป็นองค์กรโปร่งใสฯ 2. จัดอบรมบรรยาย และศึกษาดูงาน 3. ผลิตสื่อ/เอกสารที่เกี่ยวข้องเผยแพร่

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประชุมเชิงปฏฺิบัติการกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งสู่ความเป็นองค์กรโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1 ครั้ง 24 ม.ค. 2562 - 25 ม.ค. 2562 50,000.00
รวมเป็นเงิน 50,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
50,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
24 ม.ค. 2562 - 25 ม.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. โรงแรมในเขตกรุงเทพฯและนนทบุรี ศึกษาดูงานหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. บุคลากรในสังกัดกรมอนามัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 2. แขกผู้มีเกียรติ วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ คณะทำงาน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. บุคลากรสังกัดกรมอนามัยส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และภาคีเครือข่าย ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายวิทยา ประเทศ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 2. นางสาวอรปวีณ สันคามิน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 3. นางสาวจุฑามาศ เกษมสุขสถาพร ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 4. นางพัชรี ทองฝังพลอย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ส3

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายวิทยา ประเทศ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายธวัชชัย บุญเกิด ตำแหน่ง เลขานุการกรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................