หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการยกระดับความสามารถกำลังคนและอัตรากำลัง รองรับการปฏิรูประบบสุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กลุ่มยุทธศาสตร์กำลังคน (HR)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (53)17.1 ยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอนามัย
5.2 โครงการสำคัญ 17. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :
สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลมีนโยบายมุ่งขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมไปสู่ประเทศไทย 4.0 ดังนั้นระบบราชการจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อสอดรับกับบริบทที่จะเกิดขึ้น โดยระบบราชการจะต้องทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐสู่สังคมดิจิทัลเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งกรมอนามัยได้ปรับบทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมในอนาคตในการนำไปสู่ระบบราชการ 4.0 โดยได้มีการจำแนกเป็น 2 ภารกิจสำคัญ คือ ภารกิจหลัก (Core Function) 1) กำหนด กำกับ ระบบ กลไก และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พระราชบัญญัติควบคุมส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Regulator -> Smart regulator/Inspector) 2) กำหนด พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างสังคมไทยเป็นสังคมรอบรู้ด้านสุขภาพ (Policy Maker -> Policy Advisor) ภารกิจรอง (Non-core function) 3) พัฒนาระบบและกลไกเครือข่ายในการเฝ้าระวังสุขภาพ สภาวะแวดล้อม รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โดยประสานงาน ร่วมมือสนับสนุน นิเทศงานกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ทั้งในและต่างประเทศ (Facilitator/Enabler -> Facilitator/Enabler) 4) ศึกษา วิจัย สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีตลอดจนบริหารจัดการความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้บริบทเขตเมือง/เขตชนบท และเขตพื้นที่เฉพาะ (Facilitator/Enabler -> Facilitator/Enabler) และ 5) ถ่ายทอด สื่อสาร เผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะกำลังคนที่ตอบสนองการเป็นผู้อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Operator -> New Operator/Inspector) กองการเจ้าหน้าที่ ในฐานะหน่วยงานหลักของกรมอนามัยในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้เล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนกรมอนามัยให้ไปสู่ระบบราชการ 4.0 ภายใต้บทบาทหน้าที่และภารกิจของ กรมอนามัยในอนาคต จึงได้จัดทำโครงการยกระดับความสามารถกำลังคนและอัตรากำลัง รองรับการปฏิรูประบบสุขภาพเพื่อวางระบบการพัฒนาความสามารถกำลังคน (Capacity Building) ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Capability Organization) ด้วยการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความสามารถสูง จากกระบวนการทำงานร่วมกันของบุคลากรในองค์กรผ่านการใช้ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) อุปนิสัย (Trait) บทบาททางสังคม (Social Role) การรับรู้ตนเอง (Self-Image) แรงจูงใจ (Motive) ประสบการณ์ (Experience) และความสามารถ (Abilities) ของแต่ละบุคคล โดยยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอนามัย ด้วยการยกระดับแผนพัฒนากำลังคนและกระบวนการบริหารกำลังคนสนับสนุนคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ (National Health Policy Board : NHPB) และสนับสนุนคณะกรรมการระดับเขตสุขภาพ (Regional Health Policy Board : RHPB) สร้างโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Succession Plan) วางกลไกการพัฒนาตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ (Career chart) พัฒนาสมรรถนะกำลังคนรองรับระบบสุขภาพ ด้วยการเตรียมความพร้อมบุคลากรใหม่ เตรียมความพร้อมบุคลากรให้เป็นกำลังทดแทนรองรับการเปลี่ยนแปลง เตรียมผู้บริหารรุ่นใหม่รองรับนโยบายการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพิ่มพูนสมรรถนะและสร้างเครือข่ายของนักบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ (นบอส.) ยกระดับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงาน จัดทำ KPI Pooling เพื่อจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัด พัฒนาศักยภาพทีมนำในการถ่ายระดับตัวชี้วัด

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อยกระดับแผนพัฒนากำลังคน และกระบวนการบริหารกำลังคนรองรับ NHPB และ RHB 2. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Development Plan) ที่เป็นรูปธรรม เชื่อมโยงกับทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 3. เพื่อให้ข้าราชการที่ได้รับคัดเลือกมาได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาตามเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพที่กรมกำหนดขึ้นเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ(Succession Plan) 4. เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรใหม่กรมอนามัยให้สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน DoH 4.0 5. เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม 6. เพื่อเตรียมผู้บริหารรุ่นใหม่รองรับการขับเคลื่อนงานของกรมอนามัยในอนาคต 7. เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะและสร้างเครือข่ายของนักบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ (นบอส.) 8. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ด้านการส่งเสริมค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม กรมอนามัย (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) 9. เพื่อสุ่มสำรวจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มศักยภาพหน่วยงานให้สามารถดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 10. เพื่อจัดทำ KPI Pooling และกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 11. เพื่อยกย่อง เชิดชู ประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.วางแผนและพัฒนากำลังคนรองรับการปฏิรูประบบสุขภาพ 1 เรื่อง
2.แผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Development Plan) และแผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ(Succession Plan) 1 ฉบับ
3.ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ กรมอนามัย : Young Generation Go Beyond the Future 80 คน
4.พัฒนาสมรรถนะผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Our Skills Our Future : OSOF V) 130 คน
5.อบรมผู้บริหารยุคใหม่ กรมอนามัย (Next Generation Shape Our Future : NEGSOF IV) 20 คน
6.อบรมหลักสูตรนักบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ (นบอส.) 30 คน
7.พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ด้านการส่งเสริมค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม กรมอนามัย (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) 50 คน
8.สุ่มสำรวจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงาน 15 แห่ง
9.จัดทำ KPI Pooling เพื่อกำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดและให้เกิดอำนาจจำแนกในการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 1 เล่ม
10.พัฒนาศักยภาพทีมนำในการถ่ายระดับ KPI องค์กร สู่บุคคล 40 คน
11.สร้างความสุข และสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 1 ระบบงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงเพื่อถ่ายระดับคำรับรองการปฏิบัติราชการ และจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัดรายบุคคล 30 คน
2.เชิงปริมาณ : การจัดทำหลักสูตรแกนกลางสำหรับพัฒนาศักภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ) และผู้เกี่ยวข้อง 1 เรื่อง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานภายในทีมคณะทำงานจัดประชุม/อบรม/สัมมนา - ศึกษาและวิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นในการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา - มอบหมายผู้รับผิดชอบ - วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ - สื่อสารการดำเนินโครงการแก่กลุ่มเป้าหมาย 2 ประชุม/อบรม/สัมมนา 3 สรุปรายงานการประชุม และสรุปผลการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ 4 จัดทำข้อเสนอเพื่อการดำเนินงานครั้งต่อไปเสนอผู้บังคับบัญชา

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดทำ KPI Pooling เพื่อกำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดและให้เกิดอำนาจจำแนกในการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 1 เล่ม 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 125,000.00
2 การจัดทำหลักสูตรแกนกลางสำหรับพัฒนาศักภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ) และผู้เกี่ยวข้อง 1 เรื่อง 12 ธ.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561 250,000.00
3 สุ่มสำรวจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงาน 15 แห่ง 1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562 50,000.00
4 ยกระดับการสร้างความสุข และสร้างความผูกพันองค์กร 15 แห่ง/คน 1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 200,000.00
5 การอบรมผู้บริหารยุคใหม่ กรมอนามัย (Next Generation Shape Our Future : NEGSOF IV) 20 คน 1 ม.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 750,000.00
6 การอบรมหลักสูตรนักบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ (นบอส.) 30 คน 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 1,500,000.00
7 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงเพื่อถ่ายระดับคำรับรองการปฏิบัติราชการ และจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัดรายบุคคล 30 คน 15 พ.ย. 2561 - 16 พ.ย. 2561 33,500.00
8 พัฒนาศักยภาพทีมนำในการถ่ายระดับ KPI องค์กร สู่บุคคล 40 คน 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 125,000.00
9 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ เป็นต้นแบบด้านการส่งเสริมค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม กรมอนามัย (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) 50 คน 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 350,000.00
10 พัฒนาสมรรถนะผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Our Skills Our Future : OSOF V) 60 คน 1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 2,692,000.00
11 การจัดทำแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Development Plan) และแผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ(Succession Plan) 80 คน 23 ม.ค. 2562 - 25 ม.ค. 2562 314,400.00
12 การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ กรมอนามัย : Young Generation Go Beyond the Future 80 คน 1 ม.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 250,000.00
13 ยกระดับการบริหารกำลังคนรองรับการปฏิรูประบบสุขภาพ 100 คน 21 พ.ย. 2561 - 23 พ.ย. 2561 500,000.00
รวมเป็นเงิน 7,139,900.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
7,139,900.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1 ผู้บริหาร 2 วิทยากร 3 บุคลากรกรมอนามัยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกิจกรรม 4 แขกผู้มีเกียรติ ผู้สังเกตการณ์ และคณะทำงาน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหารและบุคลากรกรมอนามัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
๑. นางสาววาสนา สงวนหมู่ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ๒. นางกัญญ์วณัฏฐชนก สุขสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ๓. นายพงษ์เทพ เจริญสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ๔. นางสาวอมรรัตน์ ไชยศิรินทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ๕. นางสาวดวงพร หวานแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ๖. นางสาวอุไรภรณ์ ไทรทอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ๗. นายขจรศักดิ์ สุขเปรม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ๘. นายไพสิฏฐ์ โกศัลวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ๙. นางสาวพรพนา พูนสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ๑๐. นายณฐรักษ์ สุวรรณรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ๑๑.นางสาวอังคณา ลิลา นักทรัพยากรบุคคล

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางปฏิญญา สิทธิพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายดำรง ธำรงเลาหะพันธ์ุ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการ รวมพลังสังคมกรมอนามัย ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไร้ทุจริต

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
21) คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.

4. cluster :
กลุ่มยุทธศาสตร์กำลังคน (HR)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (56)17.4 ขับเคลื่อนสืบสานวัฒนธรรมที่ดีกรมอนามัย
5.2 โครงการสำคัญ 17. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 15) ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

7. หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศ และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลจึงได้กำหนดแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง (Integrity) สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และการกำกับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง และให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึง ตรวจสอบได้ ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐจึงต้องเร่งสร้างและปลูกฝังองค์ความรู้ สร้างความตระหนักให้บุคลากรมีความเข้าใจ เกิดทักษะในการป้องกันทุจริต ปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์ มุ่งเน้นให้องค์กรมีระบบป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ร่วมสร้างกระแสต่อต้านการทุจริตทุกภาคส่วนของสังคมไทย และหน่วยงานภาครัฐจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นไปตามระบบคุณธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยม และความผูกพันในองค์กร เพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม นำไปสู่การพัฒนาประเทศไทยด้านการป้องกันปราบปรามทุจริต ให้มีภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือในสายตานานาชาติ กรมอนามัย โดย กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้ให้ความสำคัญในการจัดทำโครงการรวมพลังสังคม กรมอนามัย ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไร้ทุจริต เพื่อพัฒนาระบบป้องกันทุจริตเชิงรุกกรมอนามัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมวัฒนธรรมในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีค่านิยมยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อนำไปสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ยกระดับการรับรู้การทุจริต และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 2.เพื่อยกระดับและพัฒนามาตรฐานการบริหารงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมอนามัย และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในการป้องกันทุจริตเชิงรุก

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพจริต ยึดมั่นปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล นำสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) 80 คน
2.อบรม/ให้ความรู้ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริตข้าราชการใหม่กรมอนามัย 40 คน
3.ปรับฐานความคิดการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Digital Thinking) 80 คน
4.พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมอนามัย ด้านคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมองค์กร และการป้องกันทุจริต 80 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : รวมพลังคนกรมอนามัยใสสะอาด สร้างจุดยืนไม่ทนต่อการทุจริต (DoH Zero Tolerance) 300 คน

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 จัดทำองค์ความรู้ ผลิตสื่อ/เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริต

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดอบรม/ให้ความรู้ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริตข้าราชการใหม่กรมอนามัย 40 คน 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 163,000.00
2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ DoH ITA Knowledge 80 คน 1 พ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 500,000.00
3 การปรับฐานความคิดการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Digital Thinking) 80 คน 1 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562 340,000.00
4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมอนามัย ด้านคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมองค์กร และการป้องกันทุจริต 80 คน 1 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 213,000.00
5 รวมพลังคนกรมอนามัยใสสะอาด สร้างจุดยืนไม่ทนต่อการทุจริต (DoH Zero Tolerance) 300 คน 10 ม.ค. 2562 - 10 ม.ค. 2562 90,000.00
รวมเป็นเงิน 1,306,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,306,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สถานที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1 บุคลากรในสังกัดกรมอนามัย 2 วิทยากร แขกผู้มีเกียรติ ผู้สังเกตการณ์ และคณะทำงาน 3 หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรในสังกัดกรมอนามัย และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1นางสาวดรุณี อ้นขวัญเมือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 2 นางสาวอมรรัตน์ ไชยศิรินทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 3 นางสาวพรพนา พูลสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 4 นางสาวณัชชา เสือแดง นักทรัพยากรบุคคล

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวดรุณี อ้นขวัญเมือง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายดำรง ธำรงเลาหะพันธ์ุ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :
ตามที่กรมอนามัยได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้จัดทำหลักการจัดสรรงบประมาณและแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (ไม่รวมงบบุคลากร) ให้หน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน และได้ดำเนินการกำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบังคับใช้กับทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย พร้อมกำหนดเป้าหมายผลการเบิกจ่ายงบประมาณไว้ เพื่อเป็นตัวชี้วัดถึงความสำเร็จของมาตรการ ภายหลังจากที่กระบวนการจัดทำงบประมาณเสร็จสิ้นลง โดยให้ทุกหน่วยงานวางแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่สำนักงบประมาณกำหนด ซึ่งมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข คือ รายจ่ายประจำให้เริ่มดำเนินการและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณได้ตั้งแต่ในไตรมาสที่ 1 งบฝึกอบรมและประชุมสัมมนาให้เบิกจ่ายให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในไตรมาสที่ 1 รายจ่ายลงทุนปีเดียวให้ก่อหนี้ภายในไตรมาสที่ 1 ยกเว้นรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ และรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุนผูกพันรายการใหม่ให้ก่อหนี้ภายในไตรมาสที่ 2 โดยกรมอนามัยจะติดตาม กำกับ การเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานอย่างเคร่งครัด นั้น กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากกรมอนามัย ในหมวดของงบดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญร่วมกรมอนามัย ได้ให้ความสำคัญกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อบริหารจัดการงบประมาณภายใน กองการเจ้าหน้าที่ (ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน) ให้สามารถดำเนินงานบรรลุภารกิจ ได้ตามวัตถุประสงค์ภายในกองการเจ้าหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่สำนักงบประมาณกำหนด

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการการดำเนินงานของกองการเจ้าหน้าที่

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ค่าวัสดุ/ค่าจ้างเหมาบริการ 12 ครั้ง
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 11 ครั้ง
3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 12 ครั้ง
4.ค่าตอบแทนกรรมการ 10 ครั้ง
5.ค่าเบี้ยประชุม 4 ครั้ง
6.ค่าจ้างบุคคลภายนอก 12 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน - ศึกษาและวิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นในการดำเนินงาน - มอบหมายผู้รับผิดชอบ - วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ - สื่อสารการดำเนินโครงการแก่กลุ่มเป้าหมาย 2 ดำเนินการบริหารจัดการหน่วยงานและค่าใช้จ่ายตามสิทธิ 3 สรุปผลการดำเนินงาน 4 จัดทำข้อเสนอเพื่อการดำเนินงานครั้งต่อไปเสนอผู้บังคับบัญชา

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าเบี้ยประชุม 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 59,200.00
2 ค่าตอบแทนกรรมการ 10 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 170,600.00
3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 11 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2562 123,990.00
4 ค่าวัสดุ/ค่าจ้างเหมาบริการ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 973,410.00
5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 360,000.00
6 ค่าจ้างบุคคลภายนอก 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 112,800.00
รวมเป็นเงิน 1,800,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,800,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สถานที่ราชการและเอกชน

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้บริหาร และบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหาร และบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
๑. นางสาวพัชยา พงษ์ศิริ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ๒. นางสาวอัฉวิวรรณ จัทรมาลี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ๓. นางสาวณัฐริกานต์ โรจนาอมรนันท์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางปฏิญญา สิทธิพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการหน่วยงานค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์กองการเจ้าหน้าที่

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (70)21.6 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบุคลากรภาครัฐ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต : 1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

7. หลักการและเหตุผล :
ตามที่กรมอนามัยได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้จัดทำหลักการจัดสรรงบประมาณและแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (ไม่รวมงบบุคลากร) ให้หน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน และได้ดำเนินการกำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบังคับใช้กับทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย พร้อมกำหนดเป้าหมายผลการเบิกจ่ายงบประมาณไว้ เพื่อเป็นตัวชี้วัดถึงความสำเร็จของมาตรการ ภายหลังจากที่กระบวนการจัดทำงบประมาณเสร็จสิ้นลง โดยให้ทุกหน่วยงานวางแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่สำนักงบประมาณกำหนด ซึ่งมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข คือ รายจ่ายประจำให้เริ่มดำเนินการและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณได้ตั้งแต่ในไตรมาสที่ 1 งบฝึกอบรมและประชุมสัมมนาให้เบิกจ่ายให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในไตรมาสที่ 1 รายจ่ายลงทุนปีเดียวให้ก่อหนี้ภายในไตรมาสที่ 1 ยกเว้นรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ และรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุนผูกพันรายการใหม่ให้ก่อหนี้ภายในไตรมาสที่ 2 โดยกรมอนามัยจะติดตาม กำกับ การเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานอย่างเคร่งครัด นั้น กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากกรมอนามัย ในหมวดของงบดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญร่วมกรมอนามัย ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ ได้ให้ความสำคัญกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการหน่วยงานค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ (ค่าเช่าบ้าน) ของเจ้าหน้าที่ภายในกองการเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่สำนักงบประมาณกำหนด

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิ (ค่าเช่าบ้าน) ของเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของเจ้าหน้าที่ภายในกองการเจ้าหน้าที่ 9 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน - ศึกษาและวิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นในการดำเนินงาน - มอบหมายผู้รับผิดชอบ - วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ - สื่อสารการดำเนินโครงการแก่กลุ่มเป้าหมาย 2 ดำเนินการบริหารจัดการหน่วยงานและค่าใช้จ่ายตามสิทธิ 3 สรุปผลการดำเนินงาน 4 จัดทำข้อเสนอเพื่อการดำเนินงานครั้งต่อไปเสนอผู้บังคับบัญชา

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของเจ้าหน้าที่ภายในกองการเจ้าหน้าที่ 9 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 477,000.00
รวมเป็นเงิน 477,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
477,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้บริหาร และบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหาร และบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
๑. นางสาวพัชยา พงษ์ศิริ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ๒. นางสาวอัฉวิวรรณ จัทรมาลี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ๓. นางสาวณัฐริกานต์ โรจนาอมรนันท์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางปฏิญญา สิทธิพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................