หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยและเพิ่มศักยภาพการจัดการมูลฝอยตามกฎหมายสาธารณสุข

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (42)14.2 พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย มาตรฐานวิชาการ รูปแบบ ต้นแบบ นวัตกรรม วิจัยและเทคโนโลยี
5.2 โครงการสำคัญ 14.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospitals

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 12) เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ

7. หลักการและเหตุผล :
ปัญหาขยะมูลฝอยและขยะอันตรายทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดทุกปี เป็นผลเนื่องมาจากขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งไม่มีระบบในการจัดการ หรือมีการจัดการอย่างไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยประชาชนและสิ่งแวดล้อม เช่น กลิ่นเหม็น น้ำเสียจากน้ำชะขยะปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำใต้ดิน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค เกิดมลพิษทางอากาศ เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาที่ถูกกำหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนและเป็นวาระแห่งชาติ โดยคณะรัฐมนตรีได้มติเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการ ร้อยละ 95 95 ร้อยละ
2.โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้อง ร้อยละ 85 85 ร้อยละ
3.ภาคีเครือข่ายมีการจัดการขยะอย่างถูกต้อง ร้อยละ 85 85 ร้อยละ
4.เทศบาลที่มีการจัดการมูลฝอยตามเกณฑ์ EHA ร้อยละ 25 25 ร้อยละ
5.จำนวนกฎหมายด้านการจัดการมูลฝอยที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข 5 ฉบับ 5 ฉบับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ระบบกำกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 1 ระบบ
2.เชิงปริมาณ : ประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม 240 คน
3.เชิงปริมาณ : สถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยที่เป็นพิษฯ 2 เรื่อง
4.เชิงคุณภาพ : คู่มือแนวทางปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 1 เรื่อง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดประชุม อบรม 2. ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล/ทดสอบระบบ 3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือ/แนวทาง

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบกำกับติดตามการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 16 พ.ย. 2561 41,000.00
2 ประชุมสรุปผลการทดอบระบบกำกับติดตามการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 1 ครั้ง 1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 22,000.00
3 จ้างศึกษาสถานการณ์การจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดทุกประเภท หน่วยงานที่รับเก็บขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 1 ฉบับ 1 ม.ค. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 200,000.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 1 ครั้ง 15 ต.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561 17,500.00
5 ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงฯมูลฝอยติดเชื้อ 1 ครั้ง 3 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 18,900.00
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำแผนและซักซ้อมแผนอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีภาวะฉุกเฉินหรือสาธารณภัยระดับศูนย์อนามัย 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 95,000.00
7 ทดสอบระบบกำกับติดตามการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ และลงพื้นที่ติดตามการทดสอบระบบ 3 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562 46,320.00
8 ประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม 3 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562 220,500.00
9 ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (ด้านการจัดการมูลฝอยจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษฯ) 3 ครั้ง 1 พ.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 52,725.00
10 ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์และรูปแบบการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษฯ 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562 57,300.00
11 ประชุมอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวง ฉบับแก้ไข 5 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562 79,375.00
รวมเป็นเงิน 850,620.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
850,620.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. สถานพยาบาล/หน่วยงานเก็บขน/หน่วยงานกำจัด 2. ศูนย์อนามัย สสจ. 3. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. คณะอนุกรรมการ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2. ศอ 1-12/ศสม./IC/สมาคมโรงพยาบาลต่างๆ/สถานพยาบาล/อปท./ภาคเอกชน 3. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. เจ้าหน้าที่ ศอ. สสจ. รพ.สต. 2. เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. ประชาชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวปาณิสา ศรีดโรมนต์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นางสาวจารุวรรณ โลไธสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นางสาวอินทิรา สุภาเพ็ชร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายประโชติ กราบกราน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการสุขาภิบาล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อสุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (45)15.2 กำกับ ติดตามและประเมินผล นโยบาย แผนงาน โครงการและการบังคับใช้กฎหมาย
5.2 โครงการสำคัญ 15.โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 11) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและลดการปนเปื้อนแหล่งน้ำชุมชน

7. หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันคนไทยมีความเสี่ยงต่อการได้รับภัยคุกคามสุขภาพจากปัญหาการจัดการน้ำเสียและการปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลในแหล่งน้ำ เนื่องจากยังคงพบปัญหาการจัดการสิ่งปฏิกูลไม่ถูกหลักสุขาภิบาล และไม่เป็นไปตามที่กฎหมายสาธารณสุขกำหนด พบการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลระหว่าง ซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคและปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำ เป็นปัจจัยก่อให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี กรมอนามัย ในฐานะหน่วยงานดูแล กำกับการบังคับใช้ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จำเป็นต้องเร่งดำเนินการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล รวมทั้งส่งเสริมให้มีพัฒนา ปรับปรุงส้วมริมน้ำ ส้วมแพ รวมทั้งระบบกักเก็บสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ และการส่งปฏิกูลไปกำจัดอย่างถูกต้อง เพื่อป้องการการปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูลสู่แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อลดผลกระทบสู่แหล่งน้ำ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.อปท.มีการบังคับใช้กฎหมายด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล ร้อยละ 80 80 ร้อยละ
2.เทศบาลมีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ร้อยละ 10 10 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก 1 ครั้ง
2.เชิงปริมาณ : ต้นแบบสุดยอดส้วมสาธารณะไทย 4 แห่ง
3.เชิงคุณภาพ : จัดทำแนวทางการจัดการสิ่งปฏิกูลริมน้ำ และแนวทางการจัดการสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ยากลำบาก 2 ฉบับ
4.เชิงคุณภาพ : สถานการณ์การจัดการสิ่งปฏิกูล 2 ฉบับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. การประเมินประสิทธิภาพ 2. ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล/ประเมินสุดยอดส้วม 3. จัดทำสื่อประชาสัมพีนธ์/หลักสูตรการอบรม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จ้างศึกษาสถานการณ์และวางแนวทางการจัดการสิ่งปฏิกูลจากแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่ (รถไฟ รถทั่วร์ เครื่องบิน) 1 เรื่อง 1 ก.พ. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 160,000.00
2 จัดกิจกรรมณรงค์วันส้วมโลกและพิธีมอบรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 60 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 1 พ.ย. 2561 472,300.00
3 ศึกษาการจัดการสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ยากลำบาก 2 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562 42,200.00
4 การศึกษาประสิทธิภาพระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลจากถังบำบัดติดกับที่ 2 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 38,200.00
5 ประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลและพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งปฏิกูลริมน้ำ 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562 57,300.00
6 ทบทวน/ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ 3 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 26 ม.ค. 2562 50,000.00
7 ลงพื้นที่สรรหาสุดยอดส้วมสาธารณะ ประจำปี 2560 4 แห่ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 40,000.00
รวมเป็นเงิน 860,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
860,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 28 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จ.กาญจนบุรี/นครปฐม/อุทัยธานี/ตาก/นนทบุรี/ขอนแก่น/สระบุรี/กทม.

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่ อปท. สสจ. รพ. สสอ. รร.

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. เจ้าหน้าที่ ศอ./สสจ./รพ.สต. 3. ประชาชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาววิภา รุจิจนากุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสาวปิยาภัสร์ ชูแก้วงาม นักวิชาการสาธารรสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายประโชติ กราบกราน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการสุขาภิบาล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการและหน่วยงานภาคการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (42)14.2 พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย มาตรฐานวิชาการ รูปแบบ ต้นแบบ นวัตกรรม วิจัยและเทคโนโลยี
5.2 โครงการสำคัญ 14.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospitals

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 12) เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ

7. หลักการและเหตุผล :
กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ตามนโยบายการปฏิรูปประเทศไทยของรัฐบาล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่กำลังสู่สังคมผู้สูงอายุ พฤติกรรมสุขภาพประชาชนที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้น โรคติดต่ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ การบาดเจ็บจากการจราจร การคุ้มครองผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี มีเป้าหมายให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน โดยพัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้าน การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติภายใต้ ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (PP&P Excellence) โดยมีนโยบายให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Ecological Sanitation) คือ กลยุทธ์ CLEAN และกิจกรรม GREEN ที่จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ ในการรณรงค์และขยายผลสู่ชุมชน กรมอนามัย โดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital โดยอาศัยมาตรการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital เพื่อให้โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร และผู้มารับบริการ

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรและผู้มารับบริการ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.รพ.ผ่านเกณฑ์G&Cระดับดีมากร้อยละ 40 40 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : นวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ระดับประเทศ 3 แห่ง
2.เชิงปริมาณ : แหล่งเรียนรู้การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล GREEN & CLEAN Hospital 4 แห่ง
3.เชิงคุณภาพ : คู่มือความสำเร็จการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับ GCH Plus 1 เรื่อง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาเกณฑ์นวัตกรรม 2. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน 3. จัดทำคู่มือความสำเร็จการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับ GCH Plus

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาเกณฑ์นวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital 1 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 11,950.00
2 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตัดสินผลงานนวัตกรรม 1 ครั้ง 1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562 51,000.00
3 จัดจ้างศึกษาสถานการณ์การรองรับเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(climate smart) ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1 เรื่อง 1 ม.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562 200,000.00
4 จัดทำโล่รางวัล (จำนวน 3 อัน) 3 หน่วยนับ 1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562 4,500.00
5 ประชุมบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ร่วมขับเคลื่อน PA กระทรวง 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562 15,200.00
6 ลงพื้นที่ติดตามงาน GCH Plus (บูรณาการระหว่างกรม) เพื่อจัดทำคู่มือเผยแพร่แก่ภาคีเครือข่าย 4 ครั้ง 1 พ.ค. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 92,800.00
7 จัดทำประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital 1600 ฉบับ 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 40,000.00
รวมเป็นเงิน 415,450.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
415,450.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 28 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2. ศูนย์อนามัย และ สาธารณสุขจังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. กรมอนามัย กรมสบส. กรมคร. กรมวิทย์ สสอป. กบรส. 2. เจ้าหน้าที่ ศอ. สสจ. รพ.

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. ประชาชน 2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวมลฤดี ตรีวัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายเชิดศักดิ์ โกศัลย์วัฒ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางปรียานุช บูรณะภักดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (44)15.1 สร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายทุกระดับ
5.2 โครงการสำคัญ 15.โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 12) เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ

7. หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีความซับซ้อน และเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบตามวิวัฒนาการทางอุตสาหกรรมและสังคมเพื่อเป็นการจัดการปัญหาดังกล่าวรัฐบาลได้กำ หนดนโยบายในระดับประเทศส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะประเด็นการจัดการขยะประเภทต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม กรมอนามัย เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการสร้างความร่วมมือจากภาคประชาชนจึงกำ หนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีกรมอนามัย ที่ส่งเสริมให้มีระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ยั่งยืนเกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Active community) ทั้งนี้การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งต้องให้ความรู้กับประชาชนในการประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้รู้เท่าทันต่อสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมตามบริบทของพื้นที่และประชาชนสามารถกำ หนดมาตรการในจัดการปัญหาหรือความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดเป็นความยั่งยืนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่จนนำ ไปสู่นวัตกรรมชุมชนที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สำ หรับพื้นที่อื่น ๆ ดังนั้น สำ นักอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนสำ หรับชุมชนเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำ หรับให้หน่วยงานและชุมชนนำ ไปใช้เป็นแนวทางหรือเป็นกรอบในการพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพสามารถจัดการกับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีได้ด้วยตนเองจนเกิดเป็นความยั่งยืนในที่สุด

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายในการพัฒนาความเข้มแข็งด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อส่งเสริมกระบวนการร่วมคิด วางแผนดำ เนินการ จัดการปัญหาความเสี่ยงและส่งเสริมปัจจัยเอื้อด้านสิ่งแวดล้อมร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายในพื้นที่เกิดเป็น Active Community

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมร้อยละ 60 60 ร้อยละ
2.มีต้นแบบศูนย์อย่างน้อยศูนย์ละ 2 แห่ง 24 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงคุณภาพ : คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด 1 ฉบับ
2.เชิงคุณภาพ : จัดทำหลักสูตร E-learning สำหรับประชาชน 1 เรื่อง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดประชุมเพื่อจัดทำแนวทาง/ชี้แจงแนวทาง/สรุปผลการศึกษา 2. จัดทำหลักสูตร E-learning/สื่อประชาสัมพันธ์/นวัตกรรม 3. ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภาคสนาม/ศึกษาสถานการณ์

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดทำหลักสูตร E-learning สำหรับประชาชนในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 139,500.00
2 จัดประชุมร่วมกับศูนย์อนามัย เครือข่าย เพื่อคัดเลือกพื้นที่ศึกษา 1 ครั้ง 4 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 5,700.00
3 จัดประชุมนำเสนอ ถ่ายทอดผลการศึกษาสู่กลุ่มเป้าหมาย และให้ความเห็นเพื่อจัดทำชุดข้อมูลและข้อเสนอเชิงนโยบาย 1 ครั้ง 1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 5,700.00
4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาจัดทำกรอบแนวทางการศึกษาสถานการณ์และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 1 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 6,660.00
5 จัดประชุมราชการเพื่อจัดทำกรอบแนวทางการศึกษาสถานการณ์และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561 5,130.00
6 จัดประชุมสรุปผลการศึกษาสถานการณ์และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 2 ครั้ง 1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 3,420.00
7 ประชุมราชการจัดทำแนวทางขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์กรมอนามัยและจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน GREEN & CLEAN Communities/Cities 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561 10,260.00
8 เยี่ยมเสริมพลัง ติดตาม กำกับ สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาต้นแบบชุมชนสู่ GREEN & CLEAN Communities/Cities 3 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2562 65,240.00
9 ลงพื้นที่ศึกษาสถานการณ์และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 4 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2562 66,384.00
10 ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 8 ครั้ง 1 ก.พ. 2562 - 31 พ.ค. 2562 33,600.00
11 จัดทำคู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาสู่ GREEN & CLEAN Communities/Cities 8000 เล่ม 3 ธ.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 90,000.00
รวมเป็นเงิน 431,594.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
431,594.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. พื้นที่ต้นแบบ GREEN & CLEAN Communities/Cities 2. โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์อนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง/ศอ. 2. นักวิชาการ และประชาชน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง/ศอ. 2. นักวิชาการ และประชาชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวณัฐวดี แมนเมธี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสุธิดา อุทะพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางปรียานุช บูรณะภักดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
12) ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (13)4.2 เสริมสร้างและสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพ(26)9.4 พัฒนาชุดความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน(32)11.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะและพระคิลานุปัฎฐาก
5.2 โครงการสำคัญ 11.โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ในสังคมประกอบด้วยบุคคลทุกกลุ่มวัยที่อาศัยเเละดำรงอยู่ร่วมกัน การอยู่ร่วมกันให้เกิดความสุขเและมีสุขภาพดี จะต้องทำให้มีสิ่งเเวดล้อมที่ดีเเละเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี

8. วัตถุประสงค์ :
ส่งเสริมและพัฒนาระบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีทุกกลุ่มวัย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีรูปแบบ/แนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับกลุ่มวัย 3 รูปแบบ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : คู่มือและสื่อเพื่อสนับสนุนเด็กวัยเรียนสูงสมส่วน 2 เรื่อง
2.เชิงคุณภาพ : มีชุดความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสถานที่ทำงาน 2 เรื่อง
3.เชิงคุณภาพ : มีชุดความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสำหรับผู้สูงอายุ 3 เรื่อง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์/ชุดความรู้/แนวทางการดำเนินงาน/ 2. ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานการณ์/ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดทำและผลิตสื่อโมชั่นกราฟฟิกสำหรับเด็กวัยเรียน เรื่อง ความรู้และพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน 1 เรื่อง 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 135,000.00
2 จัดทำสื่อชุดนิทรรศการ เรื่อง สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน 1 เรื่อง 3 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 69,300.00
3 การพัฒนาศักยภาพบุคคลากร (ครู ก) ในดำเนินงานพัฒนาสถานที่ทำงานตามมาตรฐานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน 1 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 180,000.00
4 จัดทำชุดความรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน Health Literate Temple และ พัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในวัด (GREEN & CLEAN Temple) 1 เรื่อง 1 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 161,550.00
5 จัดประชุมราชการจัดทำแนวทางพัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในวัด (GREEN & CLEAN Temple) 2 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562 6,840.00
6 ลงพื้นที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน Health Literate Temple และ พัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในวัด (GREEN & CLEAN Temple) 3 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 28 มิ.ย. 2562 65,610.00
7 จัดทำชุดความรู้คู่มือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาสถานที่ทำงานตามมาตรฐานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน 4 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2562 225,000.00
8 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และร่วมถอดบทเรียนความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน 6 ครั้ง 1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 136,620.00
9 ประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน 7 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 28 มิ.ย. 2562 19,080.00
รวมเป็นเงิน 999,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
999,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 28 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 3. สสจ. 4. วัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. จนท.ส่วนกลาง, ศอ., และผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. พระสงฆ์ ประชาชน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. นักวิชาการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2. พระสงฆ์ และประชาชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสุธิดา อุทะพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นางสาวณัฐวดี แมนเมธี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางปรียานุช บูรณะภักดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ : 6

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนามาตรการทางกฎหมายระบบการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (45)15.2 กำกับ ติดตามและประเมินผล นโยบาย แผนงาน โครงการและการบังคับใช้กฎหมาย
5.2 โครงการสำคัญ 15.โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 14) ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

7. หลักการและเหตุผล :
สืบเนื่องจากสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและปัจจัยภายในประเทศหลายประการ ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มขึ้นของประชากร และสภาพความเป็นเมืองที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม ได้ส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งมลพิษอากาศ มลพิษทางเสียง ปัญหาสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย น้ำเสีย แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์แมลงพาหะนำโรค เป็นต้น ที่มีแนวโน้มและความรุนแรงเพิ่มขึ้น รวมถึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฎหมายหลักในการควบคุม กำกับ ดูแล และแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมดังกล่าว โดยให้อำนาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ เพื่อการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน ประกอบกับปัจจุบันการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์มีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือของเสียจากระบวนการผลิตหรือการให้บริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง เช่น ปัญหากลิ่นรบกวน ปัญหาเสียงดัง ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาสารเคมีและของเสียอันตราย เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจของประชาชน จนนำไปสู่การร้องเรียนผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ หรือหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ในปัจจุบันการควบคุม กำกับ ดูแลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญจนสำเร็จและเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายนั้น จำเป็นต้องใช้กฎหมาย หลักเกณฑ์ มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมอนามัย ในบทบาทของหน่วยงานราชการที่เป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชน ทั้งในเชิงป้องกัน เฝ้าระวัง และการแก้ไขปัญหา รวมถึงการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข จึงมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ทางวิชาการ การพัฒนากลไกและปรับปรุงกฎหมายในการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การพัฒนาต้นแบบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจวัดทางวิทญาศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคต อันจะนำไปสู่การคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย มาตรฐานวิชาการ รูปแบบ ต้นแบบ นวัตกรรม วิจัยและเทคโนโลยีด้านเหตุรำคาญ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมลพิษสิ่งแวดล้อม 2) เพื่อพัฒนารูปแบบกลไกการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยผ่านกลไกคณะ อนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 3) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการกิจการฯ และเหตุรำคาญตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.จังหวัดเป้าหมายมีภาคีเครือข่ายที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 15 แห่ง
2.ภาคีเครือข่ายพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด ร้อยละ 50 50 ร้อยละ
3.ชุมชนต้นแบบ (มีการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) 15 ชุมชน 15 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพการใช้เครื่องตรวจวัดกลิ่นรบกวน และขึ้นทะเบียนผู้ดมกลิ่น 40 คน
2.เชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ระบบการควบคุมกิจการ และการจัดการเหตุรำคาญเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและSEZ 100 ครั้ง/คน
3.เชิงปริมาณ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2 เรื่อง
4.เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองท้องถิ่นต้นแบบในการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการจัดการเหตุรำคาญ 5 แห่ง
5.เชิงคุณภาพ : สถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและการบังคับใช้กฏหมายในการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อจัดทำข้อเสนอต่อการพัฒนาระบบการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเหตุรำคาญที่มีประสิท 1 เรื่อง
6.เชิงคุณภาพ : คู่มือแนวทางการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเหตุรำคาญในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 1 เรื่อง
7.เชิงคุณภาพ : รูปแบบ/กลไกการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยผ่านกลไกคณะ อนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 1 รูปแบบ
8.เชิงคุณภาพ : เครื่องมือ (Tools) ในการตรวจสอบเหตุรำคาญ สำหรับเจ้าหน้าที่ 1 รูปแบบ
9.เชิงคุณภาพ : ระบบการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 1 ระบบ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 2. จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและพัฒนาเครื่องมือ/สรุปผลการดำเนินงาน/พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อคู่มือ/ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้/อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 3. ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล/ทดลองใช้เครื่องมือ/สนับสนุนการดำเนินงาน/ชี้แจงวัตถุประสงค์

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประชุมเพื่อพัฒนาเครื่องมือ และกำหนดแนวทางในการเก็บข้อมูลฯ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 3,800.00
2 ปรับปรุงและจัดทำเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 1 ครั้ง 5 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 3,500.00
3 จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 1 ครั้ง 3 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 3,800.00
4 จัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอต่อการพัฒนา 1 ฉบับ 3 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 1,060.00
5 สร้างและพัฒนาเครื่องมือ (Tools) ในการตรวจสอบเหตุรำคาญ สำหรับเจ้าหน้าที่ 1 เรื่อง 3 ธ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562 50,000.00
6 จัดประชุมเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเครื่องมือฯ 1 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 3,800.00
7 กำหนดกรอบและร่างแนวทางระบบการจัดการด้านเหตุรำคาญและกิจการฯ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 3,800.00
8 จัดประชุมเพื่อพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ 1 ครั้ง 1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 3,800.00
9 จัดประชุมเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะคู่มือ 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 14,750.00
10 จัดประชุมชี้แจงและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ฯในการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 176,350.00
11 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและขยายผล 1 ครั้ง 1 ส.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562 18,520.00
12 ประเมินผลการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยผ่านกลไกคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) ในพื้นที่นำร่อง 1 เรื่อง 3 ธ.ค. 2561 - 28 มิ.ย. 2562 200,000.00
13 จัดประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนารูปแบบแนวทางการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ฯ 1 ครั้ง 3 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 300,000.00
14 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 1 ครั้ง 1 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562 30,000.00
15 จัดประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการฯ พิจารณาร่างประกาศฯ 1 ครั้ง 3 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 20,000.00
16 อบรมการใช้เครื่องมือตรวจวัดกลิ่นรบกวน และขึ้นทะเบียนผู้ดมกลิ่น 1 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 20,000.00
17 จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานการพัฒนารูปแบบ กลไกการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการ 2 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562 7,600.00
18 จัดประชุมนำเสนอผลการดำเนินโครงการฯ พร้อมข้อเสนอแนะ 2 ครั้ง 1 เม.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562 7,600.00
19 จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาร่างประกาศฯ 2 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 9,500.00
20 จัดประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการฯ พิจารณาร่างประกาศฯ 2 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562 40,500.00
21 นำเครื่องมือไปทดลองใช้ 3 ครั้ง 1 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 16,200.00
22 ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษา ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติในการจัดการเหตุรำคาญและกิจการฯ 3 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562 47,400.00
23 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล/ลงพื้นที่ติดตามฯ 4 ครั้ง 1 ธ.ค. 2560 - 29 มี.ค. 2562 37,840.00
24 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 5 ครั้ง 26 พ.ย. 2561 - 29 มี.ค. 2562 100,000.00
25 ลงพื้นที่การสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนา อปท. ต้นแบบฯ (อปท. ละ 2 ครั้ง) 6 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 28 มิ.ย. 2562 73,680.00
26 สนับสนุน กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 6 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 1 ม.ค. 2513 53,500.00
27 ลงพื้นที่สนับสนุนศูนย์อนามัยและภาคีเครือข่ายในการจัดการเหตุรำคาญและการอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 6 ครั้ง 12 พ.ย. 2561 - 30 ส.ค. 2562 60,500.00
28 จัดทำคู่มือแนวทางการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเหตุรำคาญ 50 ฉบับ 1 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562 15,000.00
รวมเป็นเงิน 1,322,500.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,322,500.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2560 - 30 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. ศูนย์อนามัย สสจ. และอปท. 2. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. เจ้าหน้าที่และนักวิชาการสาธารณสุข 2. อาจารย์

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. นักวิชาการสาธารณสุข 2. ประชาชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายทัยะัช หิรัญเรือง นักวิชาการสาะารณสุขชำนาญการ นางอุทัยวรรณ บุตรแพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวปรียนิตย์ ใหม่เจริญศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ : 7

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายและความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (44)15.1 สร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายทุกระดับ
5.2 โครงการสำคัญ 15.โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 12) เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ

7. หลักการและเหตุผล :
การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นกระบวนการสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานให้ประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายได้ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีบทบาทภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้แก่ภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน การพัฒนาระบบและกลไก การบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของภาคีเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย การสร้างกระแส สื่อสารความเสี่ยง เพื่อขับเคลื่อนทางสังคมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน การพัฒนาคลังข้อมูล ชุดความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้น สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย จึงจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งให้กับภาคีเครือข่ายในทุกระดับ และสร้างความรอบรู้ด้านวิชาการและกฎหมาย การสื่อสารสาธารณะ และสร้างกระแสสังคม เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย

8. วัตถุประสงค์ :
1. สร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายทุกระดับ 2. สร้างความรอบรู้ด้านวิชาการและกฎหมาย การสื่อสารสาธารณะและสร้างกระแสสังคม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.พัฒนาสมรรถนะบุคลากรส่วนกลางและศอ. 3 เรื่อง
2.สร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม/HLO 10 เรื่อง
3.วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 1 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : กิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 1 ครั้ง
2.เชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพบุคลากร 3 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 2. จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น/กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน/ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน/จัดทำรายงานสถานการณ์/สร้างความเข้าใจ 3.ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประชุมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2562 1 ครั้ง 2 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 493,400.00
2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการจัดนิทรรศการ 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 50,000.00
3 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์อนามัย เรื่องการใช้มาตรการทางกฎหมายและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรพื้นฐาน (3 วัน) 1 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 97,300.00
4 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์อนามัย เรื่องการใช้มาตรการทางกฎหมายและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม Modul 2 : การจัดการเหตุรำคาญ /กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ ( 4 วัน) 1 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 124,800.00
5 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์อนามัย เรื่องการใช้มาตรการทางกฎหมายและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม Modul 4 : การจัดการสิ่งปฏิกูล มูลฝอย (4 วัน) 1 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 117,600.00
6 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลเชิดชูเกียรติประเภทบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 ครั้ง 1 ก.พ. 2562 - 30 เม.ย. 2562 30,800.00
7 ลงพื้นที่เพื่อสรรหาคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่น ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 ครั้ง 1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562 50,000.00
8 จัดทำเหรียญเชิดชูเกียรติฯ จำนวน 2 รางวัล 2 หน่วยนับ 3 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 20,000.00
9 จัดประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาตัดสินรางวัลการประกวด คลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 ครั้ง 1 ก.พ. 2562 - 30 เม.ย. 2562 16,000.00
10 จัดประชุมคณะกรรมการวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2562 4 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 28 มิ.ย. 2562 45,400.00
11 ค่ารางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ 5 รายการ 1 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 70,000.00
12 ค่าลงทะเบียน/ค่าจัดอบรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน 9 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 28 มิ.ย. 2562 80,000.00
13 จัดประชุมเพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ (KM) 10 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 28 มิ.ย. 2562 60,000.00
14 จัดประชุมเตรียมการของคณะกรรมการการดำเนินงานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 12 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 28 มิ.ย. 2562 37,200.00
รวมเป็นเงิน 1,292,500.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,292,500.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
2 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. ศูนย์อนามัยที่ 1-12 2. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. จังหวัดเป้าหมาย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. คณะกรรมการดำเนินงานฯ 2. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงฯและกรมอนามัย 3. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 4. สสจ./กทม./ภาคเอกชน/ประชาชน 5. ผู้ได้รับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปีและผู้ติดตาม 6. ภาคีเครือข่ายส้วมสาธารณะไทย 7 สื่อมวลชน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. ประชาชน 2. เจ้าหน้าที่และนักวิชาการสาธารณสึข 3. มหาวิทยาลัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางวิมลศิริ วิเศษสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นายปราโมทย์ เสพสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นางสาวชุติมา หนูแสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวดรรชนี มหาชานิกะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาความร่วมมือและศักยภาพภาคีเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ : 8

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม
กลุ่มยุทธศาสตร์กำลังคน (HR)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (44)15.1 สร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายทุกระดับ(55)17.3 ยกระดับองค์กรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO)
5.2 โครงการสำคัญ 17. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 12) เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ

7. หลักการและเหตุผล :
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานหลักด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และมีพันธกิจสำคัญในการพัฒนานโยบาย แผนงานและยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ กำหนดมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบเฝ้าระวัง แนวทาง และเกณฑ์มาตรฐาน สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานที่และชุมชนเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูล การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 รวมทั้งการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ในกรณีสาธารณภัย จำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี (PMQA) พัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน ปรับปรุงกระบวนงานเพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง รวมถึงสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการทำงานให้เอื้อต่อทำงานของบุคลากร ให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุข พัฒนาระบบกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณภาพและมีธรรมาภิบาล เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานสำคัญตามนโยบายกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และรัฐบาล ให้บรรลุเป้าหมายได้ต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้มีการนำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสู่การปฏิบัติ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับกระทรวง กรม จังหวัดและท้องถิ่น 2) เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง 3) เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งระดับหน่วยงาน คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย และระหว่างประเทศ 4) เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม 5) เพื่อพัฒนาระบบการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ การดำเนินงานของหน่วยงาน และการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายกรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ภาคีเครือข่ายดำเนินงานตามมาตรการและกิจกรรมสำคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มากกว่าร้อยละ 75 ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 75 ร้อยละ
2.รายงานผลการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ 1 ฉบับ
3.มีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 1 เรื่อง 1 เรื่อง
4.ร้อยละ 95 ของบุคลากรสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาความรู้และศักยภาพด้าน PMQA และคะแนนผลการปฏิบัติราชการมากกว่า 4.8 95 ร้อยละ
5.มีระบบกำกับติดตามการดำเนินงานสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ระบบงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จัดประชุมติดตามการดำเนินงาน Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม 6 เดือนแรก 1 ครั้ง
2.เชิงปริมาณ : พัฒนา ASEAN Environmental Health Website 1 ระบบ
3.เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตรือนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉ.3 ระยะครึ่งแผน 1 ฉบับ
4.เชิงคุณภาพ : รายงานสถานการณ์ WASH in HCF and School in Thailand 1 ฉบับ
5.เชิงคุณภาพ : รายงานประจำปี 2561 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ฉบับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการและคระกรรมการ 2. จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน/รับฟังความคิดเห็น/ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน 3.ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน/เก็บข้อมูลภาคสนาม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประชุมรับฟังความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อรายงานประเมินผลฯ 1 ครั้ง 1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 50,000.00
2 จัดจ้างการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะครึ่งแผน (พ.ศ. 2562) 1 เรื่อง 3 ธ.ค. 2561 - 28 มิ.ย. 2562 400,000.00
3 จัดประชุมปฏิบัติการ (workshop) เพื่อระดมความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 84,400.00
4 จัดประชุม workshop การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย 1 ครั้ง 6 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 50,200.00
5 จัดประชุมปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานClusterอนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ 6 เดือนแรก และทบทวนแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือนหลัง ประจำปี 2562 1 ครั้ง 1 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562 132,850.00
6 พัฒนาระบบกำกับติดตาม 1 เรื่อง 3 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 70,000.00
7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบการวิจัย จัดทำเครื่องมือ และกลุ่มตัวอย่าง เพื่อประเมินผลโครงการ GREEN&CLEAN hospital 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 50,000.00
8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการวิจัยประเมินผล โครางการ GREEN&CLEAN Hospital 1 ครั้ง 1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 50,000.00
9 ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์ WASH in HCF and School in Thailand 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 82,000.00
10 พัฒนาระบบ ASEAN Environmental Health 1 เรื่อง 1 พ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562 150,000.00
11 ศึกษาดูงานหน่วยงานที่เป็นต้นแบบการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ภาครัฐและเอกชน 1 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 14,500.00
12 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 1 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 50,000.00
13 จัดประชุมคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 ครั้ง 1 ก.พ. 2562 - 31 ก.ค. 2562 18,000.00
14 ประชุม 6 และ 12 เดือน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 ครั้ง 1 มี.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 43,200.00
15 ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 4,500.00
16 ประชุมราชการกำหนดกรอบแนวคิด แผนการดำเนินงาน แนวทางการสำรวจข้อมูลฯ และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำสถาทนการณ์ WASH in HCF and School 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 7,500.00
17 จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 4 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 ส.ค. 2562 24,000.00
18 ประชุมราชการเพื่อกำหนดกรอบแนวคิดและวิธีการรวบรวมข้อมูลและกำหนดแนวทางการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562 12,000.00
19 ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อประเมินผลโครงการ GREEN&CLEAN Hospital 4 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562 80,000.00
20 จัดการประชุมราชการเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กร 4 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 ส.ค. 2562 29,000.00
21 จัดประชุม Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม 4 ครั้ง 17 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 9,350.00
22 กำกับ ติดตาม นิเทศงานและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำคัญในพื้นที่ 6 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2562 93,600.00
23 จัดประชุมคณะทำงานและฝ่ายเลขานุการของแผนยุทธศาตร์ 15 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 11,250.00
24 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณพ.ศ.2561 25 ฉบับ 3 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 5,000.00
รวมเป็นเงิน 1,521,350.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,521,350.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และพื้นที่เป้าหมาย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. คณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อมและผู้บริหารหน่วยงานสายอนามัยสิ่งแวดล้อมและนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง 2. นักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากกรมอนามัย และกรมควบคุมมลพิษ 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 16 หน่วยงาน 4. ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ 5. ประเทศสมาชิก ASEAN 10 ประเทศ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. คณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อมและผู้บริหารหน่วยงานสายอนามัยสิ่งแวดล้อมและนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง 2. นักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากกรมอนามัย และกรมควบคุมมลพิษ 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 16 หน่วยงาน 4. ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ 5. ประเทศสมาชิก ASEAN 10 ประเทศ 6. ประชาชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวรุจิรา ไชยด้วง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางพรสุดา ศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางณีรนุช อาภาจรัส หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ : 9

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาวิชาการและระบบการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (48)16.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยง
5.2 โครงการสำคัญ 16. โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพาะ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 4) พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชน ทั้งในเชิงป้องกัน เฝ้าระวัง และการแก้ไขปัญหา รวมถึงการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข จึงมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ทางวิชาการ การพัฒนากลไกและปรับปรุงกฎหมายในการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การพัฒนาต้นแบบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจวัดทางวิทญาศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคต ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)

8. วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อพัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงการควบคุมกิจการฯ เหตุรำคาญ และมลพิษสิ่งแวดล้อมของ อปท. ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.อปท.มีต้นแบบการพัฒนาระบบการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 2 แห่ง 2 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 1 เรื่อง
2.เชิงคุณภาพ : สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อจัดทำข้อเสนอต่อการพัฒนาระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงจากมลพิษที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 1 เรื่อง
3.เชิงคุณภาพ : ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 1 ระบบ
4.เชิงคุณภาพ : ชุดความรู้มาตรฐานการสุขาภิบาลชุมชนแรงงานต่างด้าว 1 เรื่อง
5.เชิงคุณภาพ : รายงานพร้อมข้อเสนอต่อการพัฒนาระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงจากมลพิษที่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 1 ฉบับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 2. จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและพัฒนาเครื่องมือ/สรุปผลการดำเนินงาน/พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อคู่มือ/ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้/อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 3. ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล/ทดลองใช้เครื่องมือ/สนับสนุนการดำเนินงาน/ชี้แจงวัตถุประสงค์

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ลงพื้นที่ทดลองเก็บข้อมูล 1 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 5,400.00
2 จัดประชุมวิเคราะห์ข้อมูล 1 ครั้ง 1 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562 5,700.00
3 ประชุมเพื่อจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอต่อการพัฒนา 1 ครั้ง 3 มิ.ย. 2562 - 1 ม.ค. 2513 27,500.00
4 สร้างและพัฒนาเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 1 เรื่อง 3 ธ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562 90,000.00
5 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ฯ 1 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 62,850.00
6 จัดประชุมชี้แจงการพัฒนา อปท. ต้นแบบฯ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 7,600.00
7 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและขยายผล 1 ครั้ง 1 ส.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562 22,000.00
8 จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคู่มือและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการสุขาภิบาลชุมชนแรงงานต่างด้าว 1 ครั้ง 4 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 42,500.00
9 จัดประชุมถอดบทเรียนการพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลแรงงานต่างด้าว 1 ครั้ง 1 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562 42,500.00
10 เผยแพร่ชุดความรู้มาตรฐานการสุขาภิบาลชุมชนแรงงานต่างด้าว 1 เรื่อง 1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562 50,000.00
11 ประชุมเพื่อสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561 11,400.00
12 ลงพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์การพัฒนา อปท. ต้นแบบฯ 2 แห่ง 3 ธ.ค. 2561 - 29 ธ.ค. 2561 20,800.00
13 ลงพื้นที่สนับสนุนการพัฒนา อปท. ต้นแบบ 2 แห่ง 1 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562 31,200.00
14 ลงพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการประเมินตามเกณฑ์ 3 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562 36,840.00
15 ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินการ 3 ครั้ง 1 ก.พ. 2562 - 29 มี.ค. 2562 36,840.00
รวมเป็นเงิน 493,130.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
493,130.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. ศูนย์อนามัย สสจ. และอปท. 2. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. เจ้าหน้าที่และนักวิชาการสาธารณสุข 2. อาจารย์

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. นักวิชาการสาธารณสุข 2. ประชาชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางอุทัยวรรณ บุตรแพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวปรียานิตย์ ใหม่เจริญศรี กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ : 10

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (1)1.1 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
ในสังคมประกอบด้วยบุคคลทุกกลุ่มวัยที่อาศัยเเละดำรงอยู่ร่วมกัน การอยู่ร่วมกันให้เกิดความสุขเและมีสุขภาพดี จะต้องทำให้มีสิ่งเเวดล้อมที่ดีเเละเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี

8. วัตถุประสงค์ :
ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีสื่อพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 1 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
จัดทำและผลิตสื่อโปสเตอร์

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 สนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาพ (โรงเรียน กพด.) 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 27 ก.ย. 2562 15,000.00
2 จัดทำและผลิตสื่อโปสเตอร์และพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 2000 ชุด 3 ธ.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 135,000.00
รวมเป็นเงิน 150,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
150,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 27 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (โรงเรียน กพด.)

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
นักเรียนและครูจากโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (โรงเรียน กพด.)

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวปาริชาติ จำนงการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางปรียานุช บูรณะภักดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวสิริวรรณ จันทนะจุลกะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ : 11

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อความเสมอภาคผู้สูงอายุ

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (35)12.1 พัฒนาระบบ Preventive Long Term Care(69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 9) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

7. หลักการและเหตุผล :
ประเทศไทยมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุสูงขึ้น จึงต้องมีการส่งเสริมให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเและสุขภาพดี ซึ่งจะต้องทำให้มีสิ่งเเวดล้อมที่ดีเเละเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี

8. วัตถุประสงค์ :
ส่งเสริมและพัฒนาระบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของผู้สูงอายุ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีรูปแบบแนวทางการจัดการของเสียในผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 1 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : มีสื่อแนวทางการจัดการของเสียในผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 1 เรื่อง
2.เชิงคุณภาพ : มีร่างหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ CM/CG เรื่อง การจัดการของเสียในผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 1 เรื่อง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์/ชุดความรู้/แนวทางการดำเนินงาน 2. จัดประชุมเพื่อจัดทำแนวทาง/พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ CM/CG

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแนวทางการจัดการของเสียในผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 1 ครั้ง 4 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 50,220.00
2 จัดทำสื่อแนวทางการจัดการของเสียในผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 1 เรื่อง 1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562 108,450.00
3 สนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาพ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 27 ก.ย. 2562 20,000.00
4 จัดประชุมราชการกำหนดแนวทางพัฒนารูปแบบแนวทางการจัดการ waste ในผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 2 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562 8,550.00
5 จัดประชุมราชการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ CM/CG เรื่อง ทางการจัดการ Waste ในผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 3 ครั้ง 1 พ.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 12,780.00
รวมเป็นเงิน 200,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
200,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 27 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง/ศูนย์อนามัย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง/ศูนย์อนามัย 2. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ/ประชาชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวณัฐวดี แมนเมธี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางปรียานุช บูรณะภักดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ : 12

1. ชื่อโครงการ :
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการเมืองนิเวศฯ

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 12) เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.การบริหารจัดการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ 1 โครงการ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จ้างเหมาบริการ 3 คน 2. วัสดุสำนักงาน 3.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จ้างเหมา 3 คน 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 402,000.00
2 ค่าวัสดุสำนักงาน 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 127,426.00
3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 72,000.00
รวมเป็นเงิน 601,426.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
601,426.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม/ศูนย์อนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางวรภา บุญคลัง

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสุนีย์ รัตนาวลีกุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ : 13

1. ชื่อโครงการ :
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

2. ยุทธศาสตร์ :
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 4) พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.การบริหารจัดการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ 1 โครงการ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ค่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร จ้างถ่ายเอกสาร 2. ค่าวัสดุคอมพิวต์เตอร์

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 198,870.00
2 ค่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร จ้างถ่ายเอกสาร 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 180,000.00
3 ค่ารถรับจ้าง 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 48,000.00
รวมเป็นเงิน 426,870.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
426,870.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางวรภา บุญคลัง

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสุนีย์ รัตนาวลีกุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ : 14

1. ชื่อโครงการ :
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ :
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
12) ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.การบริหารจัดการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ 1 โครงการ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ค่าวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าวันดุสำนักงาน 3 ครั้ง 2 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 111,000.00
รวมเป็นเงิน 111,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
111,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
2 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางวรภา บุญคลัง

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสุนีย์ รัตนาวลีกุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ : 15

1. ชื่อโครงการ :
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (70)21.6 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบุคลากรภาครัฐ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต : 1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

7. หลักการและเหตุผล :
เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุนค่าเช่าบ้านของเจ้าหน้าที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับค่าเช่าบ้านตามสิทธิ์ 4 คน 12 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
สนับสนุนค่าเช่าบ้านของเจ้าหน้าที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 168,000.00
รวมเป็นเงิน 168,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
168,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 คน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสุนีย์ รัตนาวลีกุล หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสุนีย์ รัตนาวลีกุล หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................