หน่วยงาน สำนักทันตสาธารณสุข
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
14) ร้อยละของผู้สูงอายุ (60-74 ปี) มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ และ 4 คู่สบ

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (69)21.5 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 8) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7. หลักการและเหตุผล :
สำนักทันตสาธารณสุขมีภารกิจพัฒนาระบบ กลไกเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการดูแลทันตสุขภาพของประชากรทุกช่วงวัย รวมทั้งสร้างเครือข่าย สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหาด้านทันตสุขภาพกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง พัฒนาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทันตสาธารณสุขรวมทั้งบูรณาการเพื่อประเมินผลในการแก้ไขปัญหาทันตสุขภาพ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามแผนงานโครงการภายใต้ภารกิจดังกล่าวบรรลุถึงเป้าหมาย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ส่งผลต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนงานในภาพรวมของกรมอนามัย

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักทันตสาธารณสุขตามแผนงานโครงการที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ 2562

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละของการเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามที่กำหนด 96 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นไปตามแผน 12 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
บริหารจัดการในหน่วยงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าใช้สอย 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1,300,000.00
2 ค่าวัสดุ 12 ครั้ง 2 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1,072,000.00
รวมเป็นเงิน 2,372,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
2,372,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สำนักทันตสาธารณสุข

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรสำนักทันตสาธารณสุข

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรสำนักทันตสาธารณสุข

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางอัญชลี เที่ยงธรรม

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางอัญชลี เที่ยงธรรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ทพญ.ปิยะด ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักทันตสาธารณสุข
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ ชี้แนวทางการดำเนินงานทันตสุขภาพภาพรวม ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
14) ร้อยละของผู้สูงอายุ (60-74 ปี) มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ และ 4 คู่สบ

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (40)13.3 พัฒนาระบบกลไก เพื่อสร้างการเข้าถึงนวัตกรรมแบบผสมผสาน
5.2 โครงการสำคัญ 13.โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี 2562

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 8) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7. หลักการและเหตุผล :
จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม จากเป้าหมายแผนฯ 12 : เป้าหมายที่ 4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ที่กำหนดเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี มีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี(HALE) ไม่น้อยกว่า 75 ปี และจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ข้อ 1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ ผู้สูงอายุสุขภาพดี ดูแลตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี กรมอนามัย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างเสริมสุขภาพ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 S : Social Participation, Social Security, Strong (Health) และ 5 smart : smart walk, brain, sleep, eat, smart integrated community care เพื่อให้คนไทยเป็น smart citizen สุขภาพช่องปากจัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสุขภาพพึงประสงค์ ที่ส่งผลกระทบต่อการมีสุขภาพและคุณภาพ ชีวิตที่ดีในผู้สูงอายุ แต่ยังเป็นปัญหาที่มีความชุกและความรุนแรงของโรคในกลุ่มผู้สูงอายุสูงกว่ากลุ่มวัยอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากผู้สูงอายุยังขาดความตระหนัก ขาดพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกต้องเหมาะสม มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการและการเข้าถึงบริการช้า ทำให้การรักษายุ่งยาก ซับซ้อน กระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งระดับบุคคลและภาพรวม ดังนั้น การพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาค ให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงข้อมูลในการดูแลตนเอง และเข้าถึงบริการแบบผสมผสาน ภายใต้นวัตกรรมบริการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ จึงเป็นเรื่องจำเป็น คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในหลักการของแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.2558 - 2565 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 โดยเป้าหมายของแผนงาน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากดี มีฟันใช้งานได้อย่างเหมาะสม (อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบฟันหลัง) และมีนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากที่ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การดำเนินงานประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนารูปแบบ ระบบ และคุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพในกลุ่มเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ โดยกระทรวงสาธารณสุข เป็นส่วนราชการหลักในการบริหารแผนงาน และกรมอนามัย โดยสำนักทันตสาธารณสุข ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่1 และสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการดำเนินงานจะมุ่งพัฒนารูปแบบ ระบบ และคุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพ ให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการผสมผสาน ภายใต้นวัตกรรมบริการที่เหมาะสม ในประเด็นปัญหาที่มีขนาดใหญ่ หรือมีความรุนแรงสูง ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต ได้แก่ ปัญหาการสูญเสียฟัน แผล/มะเร็งช่องปาก และปัญหาโรคในช่องปากที่สัมพันธ์กับโรคเรื้อรังทางร่างกาย(เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) โดยสนับสนุนให้เกิดการดูแลผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในทุกระดับโดยเฉพาะในหน่วยบริการปฐมภูมิ รวมทั้งส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ แบบผสมผสาน บูรณาการอย่างครบวงจร ภายใต้บริบทแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นต้นแบบของการจัดบริการ รวมทั้งสนับสนุนการจัดการข้อมูล การเฝ้าระวัง และการติดตาม ประเมินผล

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุขระหว่างส่วนกลางลัส่วนภูมิภาค 2 เป็นเวทีเผยแพร่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากและการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก โดยเฉพาะในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3. เพื่อเสริมพลังวิชาการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก 4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรส่วนกลางและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ทันตบุคลากรและภาคีเครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้แนวทางการดำเนินงานทันตสุขภาพ 300 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเป้าหมาย 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์พร้อมโครงการเชิญผู้ประชุม 2 จัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานชุดต่างๆ 3 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ และจัดทำระบบลงทะเบียนออนไลน์ 4 จัดทำข้อมูลและประสานงานวิทยากร ผู้เข้าประชุม ผู้นำเสนอ แขกผู้มีเกียรติ และผู้สังเกตการณ์ 5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานเตรียมการจัดประชุม 6 จัดทำวัสดุ และเอกสารประกอบการประชุม และจัดเตรียมสถานที่ 7 ดำเนินการจัดประชุม 8 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน และสรุปผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ทันตสุขภาพ ภาพรวมปี 2562 300 คน 25 ต.ค. 2561 - 26 ต.ค. 2561 848,000.00
รวมเป็นเงิน 848,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
848,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
25 ต.ค. 2561 - 26 ต.ค. 2561

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
76 จังหวัด กทม. ศูนย์อนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1 ทันตบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุขจากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ศูนย์อนามัยที่ 1-12 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 2 วิทยากร แขกผู้มีเกียรติ และผู้สังเกตการณ์ 3 บุคลากรจากสำนักทันตสาธารณสุขและคณะกรรมการ/คณะทำงาน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ทันตบุคลากรและนักวิชาการจากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสุพัตรา อภิสุนทรางกูร นางสาวณัชชา เปรมประยูร นางสาวรัตนาภรณ์ มั่นคง นางสาวสุชาดา สุราเลิศ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางอมราภรณ์ สุพรรณวิวัฒน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวการสำนักทันตสาธารณสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักทันตสาธารณสุข
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
14) ร้อยละของผู้สูงอายุ (60-74 ปี) มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ และ 4 คู่สบ

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (70)21.6 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบุคลากรภาครัฐ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต : 1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

7. หลักการและเหตุผล :
สำนักทันตสาธารณสุขมีภารกิจพัฒนาระบบ กลไกเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการดูแลทันตสุขภาพของประชากรทุกช่วงวัย รวมทั้งสร้างเครือข่าย สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหาด้านทันตสุขภาพกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง พัฒนาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทันตสาธารณสุขรวมทั้งบูรณาการเพื่อประเมินผลในการแก้ไขปัญหาทันตสุขภาพ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามแผนงานโครงการภายใต้ภารกิจดังกล่าวบรรลุถึงเป้าหมาย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ส่งผลต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนงานในภาพรวมของกรมอนามัย

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักทันตสาธารณสุขตามแผนงานโครงการที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ 2562

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละของการเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายขั้นตำ่ตามสิทธ์เป็นไปตามแผนที่กำหนด 96 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : มีการจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ เป็นไปตามแผน 12 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
เงิน พตส ไม่ทำเวชปฺบัติ ค่าเช่าบ้าน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับทันตแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการหรือหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนกลางโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ฯและค่าตอบแทนกําลังคนด้าน สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสำนักทันตสาธารณสุข และค่าเช่าบ้านของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักทันตสาธารณสุข 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 4,325,400.00
รวมเป็นเงิน 4,325,400.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
4,325,400.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
การดำเนินงานของสำนักทันตสาธารณสุขเป็นไปตามแผนที่กำหนด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
สำนักทันตสาธาณสุข

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
สำนักทันตสาธาณสุข

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางอัญชลี เที่ยงธรรม

19. ผู้เสนอโครงการ :
ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักทันตสาธารณสุข
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในกลุ่มเด็กวัยเรียน

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (12)4.1 ยกระดับการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ(HPS) ด้วยกระบวนการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
5.2 โครงการสำคัญ 4.โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School : HLS)

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ชื่อโครงการของหน่วยงาน โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในกลุ่มเด็กวัยเรียน หลักการและเหตุผล " จากข้อมูลสำรวจพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของเด็กกลุ่มอายุ 12 ปี ในปี 2560 พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกายและทันตสุขภาพ ร้อยละ 0.3 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกายและทันตสุขภาพ ร้อยละ 3.3, 18.5 และ 21.2 ตามลำดับ เด็กกลุ่มอายุ 12 ปี รับประทานอาหาร 3 มื้อทุกวันร้อยละ 33.2 รับประทานอาหารมื้อเช้าทุกวันร้อยละ 54.7 ดื่มนมที่บ้านร้อยละ 68.9 ดื่มน้ำอัดลมทุกวันร้อยละ 13.4 ดื่มเครื่องดื่มที่ส่วนผสมน้ำตาลทุกวันร้อยละ 14.6 กินขนมกรุบกรอบทุกวันร้อยละ 32.6 แปรงฟันก่อนนอนทุกวัน ร้อยละ 58.6 ไม่มีกิจกรรมทางกายร้อยละ 10.6 มีกิจกรรมทางกายสัปดาห์ละ 6-7 วันร้อยละ 25.3 และมีกิจกรรมทางกายอย่างน้อยวันละ 60 นาทีร้อยละ 21.6 จากพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้เด็กกลุ่มอายุ 12 ปีมีภาวะโภชนาการสูงดีสมส่วนร้อยละ 63.8 มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนร้อยละ 21.6 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กผู้ชาย 151.3 เซนติเมตร ส่วนสูงเฉลี่ยหญิง 151.8 เซนติเมตร มีประสบการณ์โรคฟันผุร้อยละ 52 มีสภาวะเหงือกอักเสบร้อยละ 66.3 เคยปวดฟันร้อยละ 36.7 และหยุดเรียนเพราะไปทำฟันร้อยละ 12.2 ในปี 2561 กรมอนามัยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการได้มีการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพนำร่องจำนวน 35 โรงเรียนมีการพัฒนากลไกประกันคุณภาพโดยพัฒนาบทบาทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของเขตสุขภาพที่ 11และภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการและสุขภาพช่องปากที่ดี มีการพัฒนาเครือข่ายเด็กไทยฟันดีและชุมชนต้นแบบเด็กวัยเรียนไร้ฟันผุ ในปี 2562 จึงควรขยายผลให้มีโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ เครือข่ายเด็กไทยฟันดีและชุมชนต้นแบบเด็กวัยเรียนไร้ฟันผุให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้น รวมทั้งยกระดับให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เพื่อการขยายผล ซึ่งจะส่งผลให้เด็กวัยเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และเจริญเติมโตแป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป"

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อสร้างเสริมทักษะสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มเด็กวัยเรียน เพื่อนำไปสู่การมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายพื้นที่เป้าหมายในการส่งเสริมสุขภาพและติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.โรงเรียน จำนวน 300 แห่ง ได้รับการพัฒนาเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 300 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ได้พื้นที่ต้นแบบการดุแลสุขภาพช่องปากเด็ก 0-12 ปี 16 จังหวัด 16 จังหวัด
2.เชิงคุณภาพ : แนวทางการประกันคุณภาพ สุขภาพเด็กวัยเรียนตาม Happen Scoring 1 เรื่อง

10. วิธีการดำเนินงาน :
5.1ถอดบทเรียนนวัตกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 5.2 พัฒนาและผลิตสื่อชุดความรอบรู้ด้านทันตสุขภาพ 5.3 เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ และติดตามงานกลุ่มวัยเรียน 5.4 พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 5.5 พัฒนาชุมชนต้นแบบนวัตกรรมส่งเสริมเด็กวัยเรียนไร้ฟันผุ "5.6พัฒนาและขยายผลนวัตกรรมสุขภาพวัยรุ่น Strong Smart Smile ด้วย Active Learning (เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัยรุ่น (15-21 ปี) ) " 5.7ส่งเสริมการประกันคุณภาพสุขภาพเด็กวัยเรียน : HAPPEN Scoring

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาและผลิตสื่อชุดความรอบรู้ด้านทันตสุขภาพ 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 9,000.00
2 จ้างผลิตสื่อชุดความรอบรู้ด้านทันตสุขภาพ 1 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 150,000.00
3 รณรงค์สื่อสารความรอบรู้ด้านทันตสุขภาพในเด็กวัยเรียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น วันเด็ก วันดื่มนมโลก 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 110,000.00
4 นิเทศติดตามการดำเนินงานงานกลุ่มวัยเรียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกโครงการ เช่น โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี งานพระราชดำริ งานขับเคลื่อนสังคมไทยไรฟันผุ พอสว. 1 ครั้ง 4 ธ.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 100,000.00
5 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 1 ครั้ง 6 ธ.ค. 2561 - 6 ธ.ค. 2561 10,000.00
6 สำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในเด็กวัยเรียน 1 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2562 400,000.00
7 จัดซื้อสีย้อมฟันเพื่อฝึกทักษะการแปรงฟันคุณภาพในโรงเรียน 1 ครั้ง 2 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 30,000.00
8 ศึกษาการดำเนินงานการประกันคุณภาพในโรงเรียนนำร่อง ( ส่งเสริมการประกันคุณภาพสุขภาพเด็กวัยเรียน : HAPPEN Scoring) 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2562 80,000.00
9 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์การประกวดเพลงแปรงฟันประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 2,800.00
10 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดเพลงแปรงฟันประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 20,000.00
11 ประชุมคณะกรรมการเพื่อตัดสินผลการประกวด 1 ครั้ง 1 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562 8,900.00
12 มอบรางวัลแก่โรงเรียนที่ชนะการประกวดในเวทีประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี สุขภาพดี ปี 2562 1 ครั้ง 4 เม.ย. 2562 - 5 เม.ย. 2562 58,800.00
13 ติดตามการดำเนินงาน และร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต/ระดับพื้นที่ 4 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 29 มี.ค. 2562 120,000.00
14 ติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (Participatory inquiry Learning through action) และประเมินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีระดับเขต /ประเทศ 5 ครั้ง 1 มี.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 100,000.00
15 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสังคมไทยไร้ฟันผุ 50 ครั้ง 10 ก.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562 51,000.00
16 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในกลุ่มเด็กวัยเรียน 70 คน 6 มิ.ย. 2562 - 7 มิ.ย. 2562 250,000.00
17 22.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ในการติดตามและประเมินผล เพื่อพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (Participatory inquiry Learning through action) บนพื้นฐานข้อมูล 80 คน 14 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562 300,000.00
18 ประชุมพัฒนาเกณฑ์การประกันคุณภาพโรงเรียนร่วมกับศอ.11 80 คน 27 ธ.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 80,000.00
19 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการพัฒนาเกณฑ์ประกันคุณภาพโรงเรียนต้นแบบสุขภาพเด็กวัยเรียน (Happiness School) 100 คน 6 ก.พ. 2562 - 7 ก.พ. 2562 100,300.00
20 ประชุมเชิงปฏิบัตการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กปฐมวัยและวัยเรียน 120 คน 17 ธ.ค. 2561 - 18 ธ.ค. 2561 546,200.00
21 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในกลุ่มเด็กวัยเรียน (ถอดบทเรียนนวัตกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนสู่ศตวรรษที่ 21) 130 คน 28 พ.ย. 2561 - 29 พ.ย. 2561 590,000.00
22 ประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี สุขภาพดี ปี 2562 (พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี สุขภาพดี ) 1000 คน 4 เม.ย. 2562 - 5 เม.ย. 2562 383,000.00
รวมเป็นเงิน 3,500,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
3,500,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
2 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
โรงเรียน /เครือข่าย และพื้นที่ 16 จังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เด็กนักเรียน/ทันตบุคลากร

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เด็กนักเรียน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ทพญ.กรกมล นิยมศิลป์

19. ผู้เสนอโครงการ :
ทพญ.กรกมล นิยมศิลป์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารรสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักทันตสาธารณสุข
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผล

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
14) ร้อยละของผู้สูงอายุ (60-74 ปี) มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ และ 4 คู่สบ

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ
กลุ่มยุทธศาสตร์กำลังคน (HR)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (40)13.3 พัฒนาระบบกลไก เพื่อสร้างการเข้าถึงนวัตกรรมแบบผสมผสาน(55)17.3 ยกระดับองค์กรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO)
5.2 โครงการสำคัญ 17. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 8) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7. หลักการและเหตุผล :
ตามที่กรมอนามัยได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 12 เป้าประสงค์ 21 ตัวชี้วัด และเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย จึงมีกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ผ่านการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์จากระดับกรม สู่ระดับ Cluster/กลุ่ม และระดับหน่วยงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาลมีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สำนักทันตสาธารณสุขจึงจัดทำโครงการบริหารยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผล เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบนโยบาย แนวคิด กรอบการทำงาน การจัดทำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการ การนิเทศ ติดตาม การประเมินผลโครงการสำคัญต่างๆ รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อบริหารจัดการยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและงบประมาณจัดทำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการ และประสานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 2. พัฒนาศักยภาพและสร้างความผูกพันธ์ในองค์กร 3. สนับสนุนการติดตาม กำกับและประเมินผลของศูนย์อนามัยต่อเขตสุขภาพและการตรวจราชการ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.แผนพัฒนาบุคลากรและแผนยุทธศาสตร์ 3 เรื่อง 3 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่สำนักทันตสาธารณสุข จำนวน 100 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพการทำงาน นำความรู้ ให้ ได้ผลและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 225 คน
2.เชิงปริมาณ : สรุปผลการตรวจราชการศูนย์อนามัยจำนวน 13 ศูนย์อนามัย 1 เล่ม
3.เชิงคุณภาพ : ได้แผนปฏิบัติการแบบบูรณาการสำนักทันตสาธารณสุข 1 เรื่อง

10. วิธีการดำเนินงาน :
ประชุม/บรรยาย

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรและศักยภาพบุคลากรสำนักทันตสาธารณสุข 1 กลุ่ม 19 ธ.ค. 2561 - 21 ก.ย. 2561 400,000.00
2 จัดทำแผนทันตสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย 1 ฉบับ 3 ธ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2562 90,000.00
3 นิเทศติดตามประมินผล ศูนย์อนามัยและตรวจราชการ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 52,000.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาองค์กรสำนักทันตสาธารณสุข มุ่งสู่ 4.0 100 คน 19 ธ.ค. 2561 - 21 ก.ย. 2561 100,000.00
รวมเป็นเงิน 642,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
642,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
-บุคลากรสำนักทันตสาธารณสุข จำนวน 225 คน -76 จังหวัด สสจ. รพท. รพช. รพศ. - ศูนย์อนามัย 12 ศูนย์

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- บุคลากรสำนักทันตสาธารณสุข - บุคลกรนักวิชาการผู้รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุข จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/ โรงพยาบาล

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรสำนักทันตสาธารณสุข - บุคลกรนักวิชาการผู้รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุข จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/ โรงพยาบาล

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางอมราภรณ์ สุพรรณวิวัฒน์ นางสุพัตรา อภิสุนทรางกูร นางสาวณัชชา เปรมประยูร นางสาวรัตนาภรณ์ มั่นคง นางสาวสุชาดา สุราเลิศ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางอมราภรณ์ สุพรรณวิวัฒน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ทพญ.ปิยะด ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักทันตสาธารณสุข
ลำดับที่ : 6

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริฯ

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (1)1.1 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5.2 โครงการสำคัญ 1.โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 3) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7. หลักการและเหตุผล :
"แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 4 (2550-2559) มีหลักการหนึ่งคือให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นแกนสำคัญในการถ่ายทอดให้เด็กได้พัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับโอกาสในการพัฒนา อันจะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรค ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีส่วนในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพช่องปากพบว่า นักเรียนมีฟันแท้ผุร้อยละ 33.6 มีเหงือกอักเสบร้อยละ 35.8 และพบว่านักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 มีฟันแท้ผุร้อยละ 46.2 (ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด ร้อยละ 1.3 ซี่/คน) เหงือกอักเสบร้อยละ 49.5 ได้รับบริการเคลือบหลุมร่องฟันร้อยละ 45.3 และนักเรียนมีปัญหาอนามัยช่องปากที่ต้องรักษาเร่งด่วนร้อยละ 33.9 พฤติกรรมสุขภาพพบว่า นักเรียนกินอาหารเช้าทุกวันร้อยละ 71.4 กินอาหารก่อนนอนทุกวันร้อยละ 50.6 กินอาหารประเภทตับหมู ตับไก่ เลือดสัตว์ เนื้อสัตว์ 4 วันขึ้นไป/สัปดาห์ร้อยละ 23.0 กินอาหารทะเล 4 วันขึ้นไป/สัปดาห์ร้อยละ 26.6 ดื่มนมจืด 4 วัน/สัปดาห์ขึ้นไป ร้อยละ 72.5 กินขนมถุงกรุบกรอบ ขนมหวาน ลูกอม ทอฟฟี่ 4 วันขึ้นไป/สัปดาห์ร้อยละ 53.0 ดื่มเครื่องดื่มรสหวาน เช่น น้ำอัดลม น้ำหวาน นมเปรี้ยว ชาเขียว โกโก้ 4 วันขึ้นไป/สัปดาห์

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อบูรณาการงานทันตสุขภาพกับงานส่งเสริมสุขภาพ งานโภชนาการ งานสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารในพื้นที่เป้าหมายของโครงการตามพระราชดำริฯ 2. เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการเลือกซื้ออาหารว่าง/เครื่องดื่มที่ไม่เสี่ยงต่อสุขภาพเด็กแก่บุคลากรในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ครูอนามัย / ครูสหกรณ์ในโรงเรียน ตชด.จำนวน 60 คนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ส่งเสริมทันตสุขภาพโภชนาการ 60 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่ิองส่งเสริมทันตสุขภาพ โภชนาการ 1 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ที่จำหน่ายในโรงเรียนตชด.

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ที่จำหน่ายในโรงเรียนตชด. 60 คน 4 เม.ย. 2562 - 5 เม.ย. 2562 300,000.00
รวมเป็นเงิน 300,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
300,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
4 เม.ย. 2562 - 5 เม.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรุงเทพฯ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ครูอนามัย/ครูสหกรณ์ในรร.ตชดและผู้เกี่ยวข้อง 60 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับการดูแลและส่งเสริมทันตสุขภาพ โภชนาการ สุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมในถิ่นทุรกันดาร

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางอังศณา ฤทธิ์อยู่

19. ผู้เสนอโครงการ :
ทพญ.กรกมล นิยมศิลป์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ทพญ.ปิยะด ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักทันตสาธารณสุข
ลำดับที่ : 7

1. ชื่อโครงการ :
จัดทำวิทยาสารทันตสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
14) ร้อยละของผู้สูงอายุ (60-74 ปี) มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ และ 4 คู่สบ

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (40)13.3 พัฒนาระบบกลไก เพื่อสร้างการเข้าถึงนวัตกรรมแบบผสมผสาน
5.2 โครงการสำคัญ 13.โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี 2562

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 8) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7. หลักการและเหตุผล :
สุขภาพช่องปากสัมพันธ์กับสุขภาพทั่วไป ส่งผลต่อพัฒนาการและคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มวัย และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าจำนวนซี่ฟันแท้ในผู้สูงอายุสัมพันธ์กับความจำและการมีอายุยืนยาว มาตรการในการส่งเสริม ป้องกัน และรักษาสุขภาพช่องปาก เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปากและการสูญเสียฟัน มีผลให้ทุกกลุ่มวัยมีสภาวะสุขภาพช่องปากดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีอายุคาดเฉลี่ยแบบมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้นตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งการดำเนินงานทันตสาธารณสุขจำเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบันและเชื่อมโยงกับศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ วารสารวิชาการที่มีมาตรฐานเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการสำหรับทันตบุคลากรและผู้สนใจ พ.ศ. 2536 สำนักทันตสาธารณสุขหรือกองทันตสาธารณสุขในขณะนั้น ได้จัดทำวิทยาสารทันตสาธารณสุขขึ้น เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการด้านทันตสาธารณสุข จนปัจจุบันเป็นปีที่ 23 (นับถึงพ.ศ. 2561) ของวิทยาสารทันตสาธารณสุข ในการพัฒนามาตรฐานสำหรับวารสารนั้น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดตั้งศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศและรายงานค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารวาร (Journal Impact Factor : JIF) ในพ.ศ. 2560 สำนักทันตสาธารณสุขได้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพวิทยาสารทันตสาธารณสุขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ TCI และผ่านการรับรองให้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI เป็นวารสารคุณภาพกลุ่มที่ 2 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยมีระยะเวลาการรับรองถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และในพ.ศ. 2561 TCI ได้ประกาศค่า JIF พ.ศ. 2560 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่าวิทยาสารทันตสาธารณสุขมีค่า JIF เท่ากับ 0.5 เนื่องจากการรับรองวิทยาสารทันตสาธารณสุขตามหลักเกณฑ์ของ TCI จะสิ้นสุดใน พ.ศ. 2562 เพื่อให้วิทยาสารทันตสาธารณสุขมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งข้อมูลในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการและวิจัยสำหรับทันตบุคลากรและผู้สนใจทั้งในส่วนกลางและพื้นที่ และสนับสนุนพันธกิจของสำนักทันตสาธารณสุขในการการผลิต พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมทันตสุขภาพโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพให้กับเครือข่าย นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมอนามัยคือเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี กลุ่มพัฒนาระบบทันตสาธารณสุข สำนักทันตสาธารณสุข จึงได้มีโครงการจัดทำวิทยาสารทันตสาธารณสุขในปีงบประมาณ 2562

8. วัตถุประสงค์ :
8.1 เพื่อให้วิทยาสารทันตสาธารณสุขมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ของ TCI 8.2 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านทันตสาธารณสุขแก่สถาบันและหน่วยงานวิชาการ 8.3 เพื่อสร้างเครือข่ายวิชาการและวิจัยด้านทันตสาธารณสุข

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.วิทยาสารทันตสาธารณสุขได้รับการแผยแพร่ 600 ฉบับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จัดทำวิทยาสารทันตสาธารณสุขเพื่อเผยแพร่แก่ทันตบุคลากร /ประชาชนละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกองบรรณาธิการ 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกองบรรณาธิการใหม่ 3. จัดทำโครงการและขออนุมัติ 4. ประชุมกองบรรณาธิการ 5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่คำแนะนำผู้นิพนธ์ 6. รับบทความต้นฉบับ 7. ประสานและส่งบทความแก่ผู้ทบทวนเรื่องละ 2 คน 8. ประสานผู้นิพนธ์เพื่อปรับบทความ 9. บรรณาธิการปรับบทความ 10. จัดทำต้นฉบับและจัดพิมพ์ 11. เผยแพร่ใน เว็บไซต์และจัดส่งสถาบัน/หน่วยงานวิชาการ 12. ติดตามและประเมินผลโครงการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดทำวิทยาสารทันตสาธารณสุข 2 ฉบับ 1 ม.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 42,000.00
2 ประชุมกองบรรณาธิการ 15 คน 13 พ.ย. 2561 - 13 พ.ย. 2561 27,500.00
รวมเป็นเงิน 69,500.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
69,500.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
13 พ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
เครือข่ายและทันตบุคลากร ทั่วประเทศ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เครือข่ายและทันตบุคลากร

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เครือข่ายและทันตบุคลากร

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ทพญ.วรมน อัครสุต

19. ผู้เสนอโครงการ :
ทพญ.เพ็ญแข ลาภยิ่ง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารรสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักทันตสาธารณสุข
ลำดับที่ : 8

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน

2. ยุทธศาสตร์ :
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
12) ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
กลุ่มวัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (25)9.3 พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
5.2 โครงการสำคัญ 9. โครงการวัยทำงานศตวรรษที่ 21 หุ่นดี สุขภาพดี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
ประชากรวัยทำงานอายุ 15-59 ปี เป็นกลุ่มประชากรที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาครอบครัว สังคม และประเทศชาติ มีบทบาทเป็นทั้งผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นผู้นำครอบครัว และต้องดูแลประชากรกลุ่มวัยต่างๆอีกด้วย สถานการณ์การเจ็บป่วยของคนไทยในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนจากปัญหาในอดีตที่การเจ็บป่วยส่วนใหญ่เกิดจากโรคติดต่อ กลายมาเป็นการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆ สาเหตุเหล่านี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของประชากร สภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทำให้วิถีชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของคนที่เปลี่ยนไป ขาดการใส่ใจดูแลและควบคุมป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้คนในวัยทำงานยังมีพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปาก บริโภคอาหารหวานมากขึ้น สูบบุหรี่ และอนามัยในช่องปากไม่ดี เป้าประสงค์ในการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยนี้ เพื่อให้คนไทยวัยทำงานหุ่นดี สุขภาพดี โดยมีเป้าหมายให้คนวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่า BMI ปกติ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม กิจกรรมทางกาย และการนอนหลับที่เพียงพอต่อสุขภาพ และการมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากที่เหมาะสม ได้มีการนำแนวคิดเรื่องความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health literacy) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของความรอบรู้ทางสุขภาพกับผลลัพธ์ทางสุขภาพ โดยพบว่าระดับความรอบรู้ทางสุขภาพส่งผลต่อพฤติกรรมทางสุขภาพอย่างชัดเจนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง กลุ่มด้อยโอกาสทางสังคม กลุ่มรายได้น้อย ผู้ที่มีระดับความรอบรู้ทางสุขภาพต่ำ จะขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังของตนเองนำไปสู่การปฏิบัติตัวที่ไม่ถูกต้อง ขาดทักษะด้านการพูดคุยหรืออ่านใบสื่อสารจากแพทย์ ผู้ที่มีความรอบรู้ทางสุขภาพต่ำยังส่งผลต่อปัญหาการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด พบอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน การเจ็บป่วยฉุกเฉินและนอนพักรักษาตัวโรงพยาบาลสูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าความรอบรู้ทางทันตสุขภาพ (Oral Health Literacy) ส่งผลต่อพฤติกรรมและผลลัพธ์ทางทันตสุขภาพเช่นเดียวกับปัญหาสุขภาพทั่วไป ทั้งประเด็นความรู้เรื่องโรคในช่องปาก ความถี่ในการมารับบริการทันตกรรม พฤติกรรมการดูแลช่องปากตนเอง ความรุนแรงของโรคในช่องปากและผลกระทบกับคุณภาพชีวิต ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงาน โดยการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มวัยนี้ เพื่อให้เกิดทักษะ ความสามารถทางปัญญาและทักษะการปฏิสัมพันธ์ ในการเข้าถึง ทำความเข้าใจและประเมินข้อมูลข่าวสารและบริการสุขภาพได้ เพื่อตัดสินใจ และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้นได้ อีกทั้งมีการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน การสำรวจข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ของคนไทยวัยทำงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง สะท้อนสถานการณ์รวมทั้งพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ในการนำผลที่ได้ใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ วางแผน จัดทำและประเมินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
8.1 เพื่อให้เกิดระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์วัยทำงาน 8.2 เพื่อให้ประชาชนวัยทำงานสามารถประเมินพฤติกรรมตนเองและมีความรอบรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพ เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ประชาชนวัยทำงานอายุ 15-59 ปีมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์(ด้านสุขภาพช่องปาก) 50 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ได้ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ของกลุ่มวัยทำงาน 13 เขตสุขภาพ 13 แห่ง
2.เชิงคุณภาพ : ได้ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ ในกลุ่มวัยทำงาน 1 ระบบ 1 ระบบ
3.เชิงคุณภาพ : ประชาชนวัยทำงานอายุ 15-59 ปี มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในแต่ละพฤติกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ของผลการสำรวจ 1 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
9.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังพฤติกรรม สุขภาพพึงประสงค์กลุ่มวัยทำงาน 9.2 กำหนดชุดคำถามและเกณฑ์ประเมินเพื่อเป็นแบบ self assessment และจัดเก็บข้อมูลผ่าน mobile application 9.3 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์กลุ่มวัยทำงานแก่ศูนย์อนามัย 13 แห่ง 9.4 นิเทศติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ 9.5 ส่งเสริมการมีพฤติกรรมพึงประสงค์แก่ประชากรวัยทำงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ชุดคำถามและเกณฑ์ประเมินเพื่อเป็นแบบ self assessment และจัดเก็บข้อมูลผ่าน mobile application 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 50,000.00
2 นิเทศติดตามการดำเนินงานใน พื้นที่ 1 ครั้ง 3 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 69,600.00
3 รณรงค์ส่งเสริมการแปรงฟันก่อนนอน 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 27 ก.ย. 2562 120,000.00
4 พัฒนาสื่อหรือคู่มือส่งเสริมการแปรงฟันก่อนนอน 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 300,000.00
5 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมพึงประสงค์วัยทำงาน 6 คน 1 ต.ค. 2561 - 27 ก.ย. 2562 66,000.00
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์อนามัยและเจ้าหน้าที่จากพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์และจัดทำระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์วัยทำงาน จำนวน 60 คน 60 คน 7 ม.ค. 2562 - 11 ม.ค. 2562 594,400.00
รวมเป็นเงิน 1,200,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,200,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มวัยทำงานในศูนย์เขตอนามัย 13 แห่ง ผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศ 77 จังหวัด - พนักงานในสถานประกอบการทั้งหมด 77 จังหวัด - ทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดนำร่องในการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากวัยทำงานเพื่อเข้าสู่ผู้สูงวัยที่มีคุณภาพ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
หน่วยงานที่รับผิดชอบกลุ่มวัยทำงาน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางนนทินี ตั้งเจริญดี นางสาวนพวรรณ โพชนุกูล นางสาวนันท์มนัส แย้มบุตร นายปัทธวี สีหะวงษ์ นายดุลยวัฒน์ มาป้อง

19. ผู้เสนอโครงการ :
ทพญ. นนทินี ตั้งเจริญดี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารรสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักทันตสาธารณสุข
ลำดับที่ : 9

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบูรณาการ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปี 2562 ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
14) ร้อยละของผู้สูงอายุ (60-74 ปี) มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ และ 4 คู่สบ

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (39)13.2 พัฒนานวัตกรรม บริการเพื่อการดูแลช่องปากแบบครบวงจรในจังหวัดต้นแบบในประเด็นปัญหาสำคัญ
5.2 โครงการสำคัญ 13.โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี 2562

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 8) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7. หลักการและเหตุผล :
" - ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข กำหนดเป้าหมายให้คนไทย ควรมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี(HALE) ไม่น้อยกว่า 75 ปี ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับการมีอายุขัยยืนยาวและมีสุขภาพที่ดี คือ การมีฟันเคี้ยวอาหารได้ จึงมีการ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทันตสุขภาพผู้สูงอายุทั้งหมด จัดทำแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.2558-2565 ที่ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการ เมื่อ 6 มกราคม 2558 ให้จัดทำแผนดำเนินการ -ปัญหาสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุไทยมีความชุกและรุนแรงสูงกว่าวัยอื่น การรักษา ฟื้นฟู มีความซับซ้อน ค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก และใช้บุคลากรเฉพาะ แม้ว่าปัญหาเหล่านี้สามารถป้องกันได้ แต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังขาดพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกต้องเหมาะสม มีความล่าช้าและข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการ โดยเฉพาะบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษาเพื่อเก็บรักษาฟันแท้ รวมทั้งยังมีปัญหาโรคที่รุนแรง กระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต เช่น แผล/มะเร็งช่องปาก น้ำลายแห้ง โรคปริทันต์อักเสบที่สัมพันธ์กับโรคเรื้อรังทางร่างกาย เป็นต้น - การพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ทั้งนวัตกรรมบริการ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการพัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อการดูแลสุขภาพครบวงจร การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงร่วม การพัฒนากลไกบริการในหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ ให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลอนามัยช่องปาก ตนเอง และเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายผู้สูงอายุสุขภาพช่องปากดี และมีฟันใช้งานได้อย่างเหมาะสม (อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบฟันหลัง) "

8. วัตถุประสงค์ :
"1) เพื่อให้ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย และเข้าถึงบริการ นวัตกรรม เทคโนโลยี การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ที่ผสมผสานทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพช่องปากเพิ่มขึ้น 2) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถดูแลสุขภาพช่องปากได้ด้วยตนเอง เข้าถึงสื่อ ความรู้ เพื่อการดูแลตนเอง ทั้งกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้ และช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 3) พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม และบูรณาการการดูแลสุขภาพช่องปากกับการดูแลสุขภาพด้านอื่นๆ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของประชาชนด้านทันตสุขภาพ เพื่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพช่องปากดี"

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ที่มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพช่องปาก 5,000 ชมรม 5000 ชมรม
2.บุคลากรและภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนา 3,000 คน 3000 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุ มีฟันแท้ใช้งานได้ 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบฟันหลัง 60 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : บุคลากรและภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ประชุม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์สื่อสารสาธารณะในโอกาสที่เกี่ยวข้อง 2 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562 490,000.00
2 การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารในงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ 3 ครั้ง 4 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 175,500.00
3 ประเมินผลแผนงานโครงการ และกิจกรรมสำคัญ -ประเมินผลแผนงานทันตสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุระยะที่ 1 - ประเมินผลลัพธ์การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากโดย ชมรมผู้สูงอายุ 3 ครั้ง 17 พ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2563 1,036,900.00
4 นิเทศ ติดตาม กำกับ สนับสนุน โดยส่วนกลางร่วมกับเขต 10 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 ส.ค. 2562 300,000.00
5 จัดจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์ ในคลินิกส่งเสริมสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกัน 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 240,000.00
6 ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงาน และอนุกรรมการ ๔ ยุทธศาสตร์ 60 คน 3 ม.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2562 350,000.00
7 การประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนานวัตกรรม การดูแลสุขภาพช่องปาก ผู้สูงอายุจังหวัดต้นแบบ(ครั้งที่1) 100 คน 19 ธ.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561 460,000.00
8 การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพ/สุขภาพช่องปากดี 130 คน 17 ต.ค. 2561 - 18 ต.ค. 2561 673,400.00
9 การประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุจังหวัดต้นแบบ(ครั้งที่2) 165 คน 1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 890,300.00
10 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพ การจัดการปัญหาช่องปากผู้สูงอายุ สำหรับทันตแพทย์ 250 คน 20 พ.ย. 2561 - 22 พ.ย. 2561 1,510,500.00
11 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพ การจัดการปัญหาช่องปากผู้สูงอายุ สำหรับทันตาภิบาล 250 คน 9 ม.ค. 2562 - 11 ม.ค. 2562 1,435,500.00
12 ประชุมวิชาการทันตสาธารณสุข แห่งชาติ ปี 2562 400 ครั้ง 10 ก.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562 1,945,500.00
รวมเป็นเงิน 9,507,600.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
9,507,600.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2563

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรุงเทพฯ /กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ทันตบุคลากร/ผู้สูงอายุ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ทันตบุคลากร/ผู้สูงอายุ/ภาคีเครือข่าย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ทพญ.วราคณา เวชวิธี

19. ผู้เสนอโครงการ :
ทพญ.วราคณา เวชวิธี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ทพญ.ปิยะด ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักทันตสาธารณสุข
ลำดับที่ : 10

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทันตสาธารณสุข

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
14) ร้อยละของผู้สูงอายุ (60-74 ปี) มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ และ 4 คู่สบ

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (38)13.1 พัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการปรับพฤติกรรม การดูแลช่องปากด้วยตนเอง โดยภาคประชาชน ชุมชน
5.2 โครงการสำคัญ 13.โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี 2562

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 8) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7. หลักการและเหตุผล :
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข กำหนดเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี มีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 75 ปี และกรมอนามัยได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ คือ “กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี” และบรรลุพันธกิจ คือ “ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้และดูภาพรวม เพื่อกำหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือ และกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน” การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและกฎหมายด้านสุขภาพเป็นแผนงานหนึ่งในยุทธศาสตร์บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาลของกระทรวงสาธารณสุข (Governance Excellence) ซึ่งกรมอนามัยได้นำมาใช้ในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (A2 I M) ระบบสารสนเทศทางทันตสาธารณสุขมีการพัฒนาและปรับปรุงมาเป็นระยะ ตามนโยบายด้านทันตสาธารณสุขตามองค์ความรู้ที่มีการพัฒนาไปเกิดระบบข้อมูลขึ้นหลายชุดทำให้มีข้อมูลซ้ำซ้อนเป็นภาระของผู้ปฏิบัติงานข้อมูลมีความจำกัดในแต่ละระบบไม่สามารถเชื่อมโยงกัน ผู้รายงานไม่ได้รับข้อมูลหรือผลการวิเคราะห์กลับรวมทั้งความสับสนของพื้นที่ว่า รายงานแต่ละตัวต้องทำการรวบรวม แจงนับ บันทึก จัดส่งด้วยวิธีและช่วงเวลาใดบ้าง สำนักทันตสาธารณสุขมีการพัฒนาระบบควบคุม กำกับและประเมินผลการจัดบริการสุขภาพช่องปาก เป็นหนึ่งในเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ในการปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศทันตสาธารณสุขให้มีความสอดคล้องกับระบบทางการแพทย์และตรงกับความต้องการของส่วนผู้ปฏิบัติในพื้นที่ โดยมีหลักการสำคัญ คือ จัดตั้งและพัฒนาระบบฐานข้อมูลระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลของส่วนภูมิภาค สำหรับข้อมูลระดับประเทศใช้จัดทำเป็นสารสนเทศ ตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศทันตสาธารณสุข เพื่อการใช้งานของหน่วยบริการสุขภาพ เพื่อให้การปรับปรุงระบบของข้อมูลทันตสาธารณสุขเป็นไปตามเป้าหมายข้างต้น สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทันตสาธารณสุข นี้ขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
8.1 เพื่อให้ได้ชุดข้อมูลที่จำเป็นสำหรับงานทันตสาธารณสุข ในระดับจังหวัดและส่วนกลาง 8.2 เพื่อให้ได้ระบบข้อมูลที่สะดวกในการใช้งาน สามารถวิเคราะห์และสื่อสารข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน 8.3 เพื่อให้ได้ข้อสรุปการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.จำนวนทันตบุคลากร จำนวน 200 คนได้รับการถ่ายทอดแนวทางการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทันตสาธารณสุข 200 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : แนวทางการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทันตสาธารณสุข 1 เรื่อง
2.เชิงคุณภาพ : ทันตบุคลากรมีความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศทันตสาธารณสุข 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
10.2 ประชุมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทันตสาธารณสุข 10.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ 10.4 นิเทศติดตามระบบข้อมูลทันตสาธารณสุข 10.5 จัดทำแนวทางการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทันตสาธารณสุข 10.6 จัดจ้างดูแลระบบสารสนเทศทันตสาธารณสุข

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดจ้างดูแลระบบสารสนเทศทันตสาธารณสุข 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 ส.ค. 2562 80,000.00
2 นิเทศติดตามระบบข้อมูลทันตสาธารณสุข 5 ครั้ง 1 ม.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 7,500.00
3 ประชุม การใช้ประโยชน์จากข้อมูลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ 25 คน 23 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562 4,750.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทันตสาธารณสุข 200 คน 17 ม.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2562 362,750.00
รวมเป็นเงิน 455,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
455,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 30 ส.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรุงเทพมหานครและปริมณฆล

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ทันตบุคลากร

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ทันตบุคลากร ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวสุพรรณี สุคันวรานิล นางสาวณัฐมนัสนันท์ ศรีทอง นางสาววิจิตรา กุกำจัด

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวสุพรรณี สุคันวรานิล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารรสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักทันตสาธารณสุข
ลำดับที่ : 11

1. ชื่อโครงการ :
โครงการ อสม.เชี่ยวชาญ สาขาทันตสุขภาพ ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
14) ร้อยละของผู้สูงอายุ (60-74 ปี) มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ และ 4 คู่สบ

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (38)13.1 พัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการปรับพฤติกรรม การดูแลช่องปากด้วยตนเอง โดยภาคประชาชน ชุมชน
5.2 โครงการสำคัญ 13.โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี 2562

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 8) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7. หลักการและเหตุผล :
โรคฟันผุเป็นปัญหาที่พบอัตราการเกิดสูงทั้งในฟันน้ำนมและฟันแท้ จากการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 ปี 2560 ล่าสุด ในเด็กกลุ่มอายุ 3 ปี และ5 ปีพบสถานการณ์โรคฟันผุ ร้อยละ 52.9 และ75.6 ขณะที่กลุ่มวัยทำงาน อายุ 35-44 ปี ยังพบฟันผุร้อยละ 91.8 และผู้สูงอายุในกลุ่มอายุ 60-74 ปี และกลุ่มอายุ80-85 ปี พบฟันผุร้อยละ 98.5 และ 99.5 ตามลำดับ ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้ปัญหาสุขภาพช่องปาก เป็น 1 ใน 14 องค์ประกอบของระบบสาธารณสุขมูลฐานในการพัฒนาและแก้ไขปัญหางานสาธารณสุข และมีการกำหนดนโยบายให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นส่วนหนึ่งในทีมการดำเนินงานสาธารณสุข มาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ปี  (2520-2524) สำนักทันตสาธารณสุข ได้จัดทำคู่มือหลักสูตรอบรม อสม.เชี่ยวชาญ ด้านทันตสุขภาพ ในปี 2555 โดยได้รับมติเห็นชอบให้เป็นส่วนหนึ่งในสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ในปี 2556 และเสนอขอให้มี อสม. เชี่ยวชาญ สาขาทันตสุขภาพ ขึ้นด้วย โดยจัดทำเอกสารต่างๆประกอบด้วย หลักการเหตุผล การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกให้สอดคล้องกับสาขาอื่นๆที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ทั้ง 10 สาขา และแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2558 พัฒนาเนื้อหาทางวิชาการให้เป็นปัจจุบันในปี 2559 ศึกษาสถานการณ์การดำเนินงานของ อสม เชี่ยวชาญด้านทันตสุขภาพของทั่วประเทศ ในปี 2559 เพื่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาให้มีการเพิ่มสาขาทันตสุขภาพ ผลการศึกษา ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกลาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และมีมติเห็นชอบให้เพิ่มสาขาคัดเลือก อสม.ดีเด่น สาขาทันตสุขภาพ เป็นสาขาหลักที่ 11 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 โดยให้เริ่มดำเนินการคัดเลือก อสม.ดีเด่น สาขาทันตสุขภาพในปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป ปัจจุบันสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สุงอายุ อสม. จึงเป็นภาคีเครือข่ายที่สำคัญในการดำเนินงานเชิงรุกในชุมชน ซึ่งปัจจุบันในงานยังมีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้พิการ ร่วมกับการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและทักษะการเป็น caregiver แก่ผู้ป่วยในการออกเยี่ยมบ้าน ดังนั้นสำนักทันตสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ อสม.เชี่ยวชาญสาขาทันตสุขภาพ จึงเห็นควรประเมินผลการดำเนินงานคัดเลือก อสม.ดีเด่น สาขาทันตสุขภาพ ทุกปี เพื่อนำผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาคู่มืออบรมหลักสูตร อสม.เชี่ยวชาญ สาขาทันตสุขภาพ เกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก อสม.ดีเด่น สาขาทันตสุขภาพ และกระบวนการคัดเลือก อสม.ดีเด่นสาขาทันตสุขภาพต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อติดตามการคัดเลือก อสม.ดีเด่น สาขาทันตสุขภาพ 2. พัฒนาสื่อและคู่มืออบรม อสม.เชี่ยวชาญ สาขาทันตสุขภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.คู่มือการอบรม อสม เชี่ยวชาญ สาขาทันตสุขภาพ 1 เรื่อง
2. อสม.ดีเด่นสาขาทันตสุขภาพมีผลงานเข้ารับการคัดเลือก 80 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ติดตามและประเมินการคัดเลือกอสม.ดีเด่นสาขาทันตสุขภาพ จำนวน 5 ครั้ง 5 ครั้ง
2.เชิงปริมาณ : สรุปผลการติดตามการคัดเลือก อสม.ดีเด่นสาขาทันตสุขภาพปี 2562 1 ชุด
3.เชิงปริมาณ : ร่างประเมินการคัดเลือกสาขาทันตสุขภาพปี 61 1 ชุด

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.พัฒนาสื่อ/คู่มือการอบรม อสม.เชี่ยวชาญ สาขาทันตสุขภาพ 2 จ้างเก็บและบันทึกข้อมูลการดำเนินงาน อสม.เชี่ยวชาญ สาขาทันตสุขภาพ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 พัฒนาสื่อและจ้างพิมพ์สื่อ/คู่มือการอบรม อสม.เชี่ยวชาญ สาขาทันตสุขภาพและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562 430,000.00
2 ติดตามการคัดเลือก อสม.ดีเด่นสาขาทันตสุขภาพ ในปี 2562 และประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562 60,000.00
รวมเป็นเงิน 490,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
490,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จังหวัดทั่วประเทศ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ศูนย์ 13 แห่ง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
จำนวน อสม. ที่ดำเนินงานสาขาทันตสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ผลการดำเนินงานและนวัตกรรมด้านทันตสุขภาพ ที่ดำเนินงานโดย อสม สามารถช่วยให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพช่องปากดีขึ้น

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวเขมณัฏฐ์ เชื้อชัยทัศน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารรสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักทันตสาธารณสุข
ลำดับที่ : 12

1. ชื่อโครงการ :
โครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
14) ร้อยละของผู้สูงอายุ (60-74 ปี) มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ และ 4 คู่สบ

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (40)13.3 พัฒนาระบบกลไก เพื่อสร้างการเข้าถึงนวัตกรรมแบบผสมผสาน
5.2 โครงการสำคัญ 13.โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี 2562

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 8) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7. หลักการและเหตุผล :
จากจุดเริ่มต้นของ “หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ที่จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๑๒สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีทันตแพทย์ไปปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ เพื่อบำบัดทุกข์ทรมานด้วยโรคในช่องปากของประชาชนมรท้องถิ่นทุรกันดาร จนถึง พ.ศ.๒๕๒๙ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (มูลนิธิ พอ.สว.) ได้จัดโครงการรณรงค์ทางทันตสาธารณสุข ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๙ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นครั้งแรก และได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาทุกปี ต่อมาในปีพ.ศ.๒๕๓๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้วันที่ ๒๑ ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ” ซึ่งมูลนิธิ พอ.สว. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ทางทันตสาธารณสุขแก่ประชาชนทุกทั่วประเทศ ในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า “พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย” ตลอดมา เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นี้ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมรณรงค์ทางทันตสาธารณสุข ได้มีแผนการจัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประกอบด้วย การจัดบริการทันตสาธารณสุข ในสถานบริการของรัฐแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารด้านสุขภาพให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากที่ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต ในการนี้ กรมอนามัยจะร่วมกับภาคเครือข่ายจัดพิธีเปิดโครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” และจัดนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อให้ประชาชนผู้มาร่วมงานสามารถดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ และกระตุ้นให้มีการสื่อสารเกี่ยวกับสุขภาพต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
๑. เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ๒. เผยแพร่ความรู้ นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้คนไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ๓. สร้างกระแสให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพช่องปากที่ดีส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิต

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ประชาชนและเจ้าหน้าที่ จำนวน 300 คน ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก 300 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ประชาชน ทันตบุคลากร และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 1 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
๑. ประสานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกิจกรรมและแผนการดำเนินงาน ๒. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการฯ ๓. จัดทำโครงการ และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ - พิธีเปิดโครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” การมอบเกียรติบัตรแก่ “๑๐ ยอดฟันดีวัน ๘๐ และ ๙๐ ปี” บุคคลต้นแบบการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและผู้สนับสนุนการดำเนินงานทันตสาธารณสุขของประเทศ พ.ศ.๒๕๖๑ - จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ และนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรมการส่งเสริม สุขภาพประชาชนทุกช่วงวัน เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ - เสวนาเรื่อง “ครอบครัวฉัน ฟันไม่ผุ” - รณรงค์การแปรงฟันและทำความสะอาดช่องปากอย่างถูกวิธี ๔. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการและสื่อสารความรู้ นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพผ่านสื่อสาธารณะ สื่อโฆษณาและช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ๕. ประเมินผลและสรุปรายงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 รณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ 1 ครั้ง 18 ต.ค. 2561 - 18 ต.ค. 2561 300,000.00
2 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 18 ตค. 61 1 ครั้ง 18 ต.ค. 2561 - 18 ต.ค. 2561 100,000.00
รวมเป็นเงิน 400,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
400,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
18 ต.ค. 2561 - 18 ต.ค. 2561

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ทันตบุคลากรและประชาชนทั่วไป

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ทพญ.ณัฐมนัส แย้มบุตร

19. ผู้เสนอโครงการ :
ทพญ.นนทินี ตั้งเจริญดี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ทพญ.ปิยะด ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักทันตสาธารณสุข
ลำดับที่ : 13

1. ชื่อโครงการ :
โครงการมหัศจรรย์1000วันเพื่อลูกรักฟันดี

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
4) ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

4. cluster :
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (7)2.1 ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อสร้างแม่ลูกคุณภาพ
5.2 โครงการสำคัญ 2.โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
โรคฟันผุในเด็กเล็กมีสาเหตุสำคัญมาจากการได้รับเชื้อที่เป็นสาเหตุหลักของฟันผุ ในช่วงที่ฟันเริ่มขึ้นมาในช่องปาก ร่วมกับการที่เด็ก กินอาหารที่มีน้ำตาลสูง และไม่ได้รับการแปรงฟัน การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฟันผุในเด็กเล็ก ทำให้โดยการให้ความรู้แก่แม่ให้เข้าใจถึงปัญหาสาเหตุของโรคตลอดจนถึงการป้องกัน และเห็นความสำคัญของการสร้างสุขภาพตั้งแต่ตั้งครรภ์ ในช่วงตั้งครรภ์มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกาย และพฤติกรรมในการกินอาหารซึ่งจะมีผลทำให้เกิดเหงือกอักเสบ และฟันผุได้ง่ายมีหลักฐานที่สนับสนุนว่าการเป็นโรคปริทันต์มีผลต่อการเกิดภาวะการคลอดก่อนกำหนด และเด็กน้ำหนักแรกเกิดน้อย และแม่ที่มีฟันผุในปากสามารถถ่ายทอดเชื้อไปสู่ลูกโดยทางน้ำลาย การดูแลสุขภาพช่องปากในระหว่างตั้งครรภ์ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ควรบูรณการไปพร้อมกับการให้บริการในหญิงตั้งครรภ์ ดังนั้น การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์จึงมีความจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะการตั้งครรภ์ และการคลอด รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุในเด็กเล็กด้วย

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพิ่มการเข้าถึงบริการของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและได้รับบริกาทางทันตกรรมตามความเหมาะสม 2.เพื่อรณรงค์การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยด้วยการแปรงฟันตั้งแต่ฟันซี่แรก

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.รูปแบบการคัดกรองสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 1 รูปแบบ 1 รูปแบบ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : คู่มือแนวทางการให้ทันตสุขศึกษาเด็กปฐมวัยอายุ 9-24เดือน 1 เรื่อง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคัดกรองสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์ 2.ติดตามพื้นที่ 3.ประเมินผลและเขียนรายงาน 4.สนับสนุนตุ๊กตาสำหรับสอนผู้ปกครองแปรงฟันให้ลูกโดยวิธี Hands on (ศอ.จัดซื้อ) 5.จัดซื้อแปรงสีฟัน และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับรณรงค์ จัดนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย (ส่วนกลาง) 6.การศึกษาเรื่องการเข้าถึงแปรงสีฟันและยาสีฟันสำหรับเด็กปฐมวัย 7.ร่วม นิเทศ เยี่ยมติดตาม เสริมพลัง กับ cluster แม่และเด็ก 8.พัฒนารูปแบบการให้ทันตสุขศึกษากระตุ้นผู้ปกครองในการแปรงฟันให้เด็กปฐมวัยอายุ9-24เดือน 9. ศึกษาสถานการณ์การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยในสถานพัฒนาอนามัยแห่งชาติ 10.ประชุม/อบรมบูรณาการในCluster

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 พัฒนารูปแบบการให้ทันตสุขศึกษากระตุ้นผู้ปกครองในการแปรงฟันให้เด็กปฐมวัยอายุ9-24เดือน 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 98,000.00
2 ศึกษาสถานการณ์การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยในสถานพัฒนาอนามัยแห่งชาติ -ประชุมเตรียมการ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ธันวาคม ครั้งที่ 2 มกราคม 62 -ทดสอบแบบสอบถาม เดือนมีนาคม 62 -เก็บรวมรวมข้อมูล จ้างเหมาบันทึกข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงาน เดือน กค.-สค. 62 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 30,000.00
3 จัดซื้อแปรงสีฟัน / จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ / ตุ๊กตาผ้า /สื่ออื่นๆ สำหรับรณรงค์จัดนิทรรศการ ส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 152,000.00
4 จัดจ้างบันทึกข้อมูล 1 ครั้ง 1 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562 10,000.00
5 ทดสอบแบบสอบถาม 1 ครั้ง 1 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562 15,320.00
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคัดกรองสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์ 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 245,000.00
7 ประชุมเตรียมการ 2 ครั้ง 2 ครั้ง 4 ธ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562 4,680.00
8 ร่วมนิเทศติดตาม งานส่งเสริมทันตสุขภาพแม่และเด้กปฐมวัยกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 4 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 60,000.00
9 ติดตามงานในพื้นที่ 4 ครั้ง 3 ธ.ค. 2561 - 18 เม.ย. 2562 70,000.00
10 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคัดกรองสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์ 40 ครั้ง 3 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 245,000.00
รวมเป็นเงิน 930,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
930,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
รพช.8แห่งจาก 4ศอ.

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง จาก ศูนย์อนามัย 4 แห่งและสสจ. 8 จังหวัด พื้นที่ดำเนินการในศูนย์อนามัย 4 แห่งและสสจ. 8 จังหวัด

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง จาก ศูนย์อนามัย 4 แห่งและสสจ. 8 จังหวัด

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ทพญ.สุวรรณา เอื้ออรรถการุณ

19. ผู้เสนอโครงการ :
ทพญ. ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ทพญ.กรกมล นิยมศิลป์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักทันตสาธารณสุข
ลำดับที่ : 14

1. ชื่อโครงการ :
โครงการอบรมระยะสั้น (4 เดือน) ทันตสาธารณสุข สำหรับทันตแพทย์ ปี 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กรมอนามัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (65)21.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5.2 โครงการสำคัญ 21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลิต : 2) พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย

7. หลักการและเหตุผล :
สุขภาพช่องปากสัมพันธ์กับรับประทานอาหารและการนอน ส่งผลต่อพัฒนาการ สุขภาพและ คุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มวัย และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าจำนวนซี่ฟันแท้ในผู้สูงอายุสัมพันธ์กับการกระตุ้นความจำและการมีอายุยืนยาว แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปากและการสูญเสียฟันได้ทุกช่วงอายุ มาตรการที่มีความคุ้มค่าในด้านบริการส่งเสริม ป้องกัน และรักษา เพื่อเก็บฟันไว้ในทุกกลุ่มอายุสามารถลดช่องว่างของความไม่เท่าเทียมทางสุขภาพช่องปากได้ เพื่อให้ทุกกลุ่มวัยมีสภาวะสุขภาพช่องปากดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีอายุคาดเฉลี่ยแบบมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้นตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข การดำเนินงานทันตสาธารณสุขในพื้นที่ จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ด้านทันตสาธารณสุขที่สามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องภายใต้บริบทและทรัพยากรที่มีในชุมชน ทักษะเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการเรียนรู้จากการทำงานฐานชุมชนอย่างต่อเนื่องระยะยาวหรือศึกษาต่อในระดับหลังปริญญา เพื่อให้ ทันตแพทย์ซึ่งเป็นวิชาชีพสาขาขาดแคลนเกิดการเรียนรู้ดังกล่าวได้ในระยะสั้นโดยไม่ต้องลาศึกษาต่อ กรมอนามัยโดยสำนักทันตสาธารณสุขจึงจัดทำโครงการอบรมระยะสั้นนี้อย่างสอดคล้องกับวิถีการทำงาน ของทันตแพทย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองหลักสูตรนี้ให้ทันตแพทย์ที่บรรจุหลัง พ.ศ. 2542 ให้เป็นวุฒิในการเลื่อนระดับเป็นทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษได้ดังหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.039/ว 258 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 โดยต้องเข้าอบรมตลอดหลักสูตรและผ่านการประเมิน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 สำนักทันตสาธารณสุขจึงได้จัดทำหลักสูตรเป็นรายกลุ่มวิชาที่อิสระ ต่อกันเพื่อให้ทันตบุคลากรในระดับอื่นเลือกสมัครอบรมเฉพาะกลุ่มวิชาที่สนใจได้ และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตรด้วย

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ทันตแพทย์ผู้เข้ารับการอบรม 8.1 มีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกับนักวิชาการส่วนกลาง 8.2 เข้าใจแนวคิดหลักการสำคัญของศาสตร์สาขาต่างๆ 8.3 นำความรู้และทักษะจากการฝึกปฏิบัติไปปฏิบัติการตอบสนองต่อปัญหาในพื้นที่ภายใต้ทรัพยากรที่มีได้ 8.4 มีความมั่นใจในการนำเสนอ สื่อสาร และปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรสายงานอื่น ๆ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ทันตแพทย์ 100 คนได้รับการอบรมด้านทันตสาธารณสุข เรื่อง อบรมระยะสั้น (4 เดือน) ทันตสาธารณสุข สำหรับทันตแพทย์ ปี 2562 100 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ทันตแพทย์ได้รับการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทันตสาธารณสุข 20 คน
2.เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 70 ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ 70 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
10.1 จัดทำโครงการและขออนุมัติ 10.2 ประชุมคณะทำงาน (BAR) 10.3 ประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัครผู้เข้าอบรม 10.4 ติดต่อประสานงานผู้เข้าอบรม วิทยากร และผู้เกี่ยวข้อง 10.5 จัดอบรม 10.6 ประชุมอาจารย์พี่เลี้ยง 10.7 ประชุมคณะทำงาน (AAR) 10.8 ประเมินและสรุปผล

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมคณะทำงาน (BAR) 1 ครั้ง 3 ก.ย. 2561 - 29 มี.ค. 2562 0.00
2 ประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัครผู้เข้าอบรม 1 ครั้ง 1 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 0.00
3 ติดต่อประสานงานผู้เข้าอบรม วิทยากร และผู้เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง 3 ก.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562 0.00
4 ประชุมอาจารย์พี่เลี้ยง 1 ครั้ง 1 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 0.00
5 ประชุมคณะทำงาน (AAR) 1 ครั้ง 1 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562 0.00
6 ประเมินและสรุปผล 1 ครั้ง 1 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562 0.00
7 อบรม 5 ครั้ง 3 ก.ย. 2561 - 29 มี.ค. 2562 0.00
รวมเป็นเงิน 0.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
0.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
3 ก.ย. 2561 - 29 มี.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ห้องประชุมกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าอบรม จำนวน 20 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้เข้ารับการอบรม ทันตบุคลากร

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ทพญ.เพ็ญแข ลาภยิ่ง

19. ผู้เสนอโครงการ :
ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักทันตสาธารณสุข
ลำดับที่ : 15

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กพิเศษแบบไร้รอยต่อจากปฐมภูมิถึงตติยภูมิ

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (13)4.2 เสริมสร้างและสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพ
5.2 โครงการสำคัญ 4.โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School : HLS)

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
เด็กกลุ่มเฉพาะพิเศษหรือเด็กพิการ มีความเสี่ยงสูงต่อโรคทางกายรวมทั้งในช่องปาก มีข้อจำกัดในการดูแลสุขภาพและสุขภาพช่องปากมากกว่าเด็กปกติ มีปัญหาด้านการเข้าถึงบริการและมารับบริการเมื่อมีอาการรุนแรงแล้ว ในบางรายต้องใช้ล่ามหรือผู้ดูแลเพื่อช่วยในการสื่อสาร ผู้ปกครองมีความยากลำบากในการดูแลบุตรหลานที่มีความพิการ การดูแลสุขภาพช่องปากของกลุ่มเฉพาะพิเศษจำเป็นต้องพึ่งพิงผู้ดูแลและได้รับการดูแลต่อเนื่องโดยทีมสหวิชาชีพที่มีศักยภาพเพียงพอตั้งแต่แรกเกิด หน่วยบริการต้องมีระบบการดูแลเด็กพิเศษที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กกลุ่มนี้มีความยากลำบากในการแปรงฟันซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันถึงร้อยละ 61.4 การพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับข้อจำกัดของความพิการเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเฉพาะพิเศษสามารถดูแลสุขภาพช่องปากเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองตั้งแต่วัยเด็กจึงมีความสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคในช่องปาก เมื่อมีฟันน้ำนมซี่แรกขึ้นในช่องปาก ผู้ปกครองต้องได้รับคำแนะนำและฝึกทักษะในการทำความสะอาดฟันและเลี้ยงดูเด็ก รับบริการทันตกรรมป้องกันฟันผุด้วยการตรวจฟันทุก 6 เดือนและทาฟลูออไรด์วาร์นิช สำหรับเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ (cleft lip and cleft palate: CL/P) จะมีข้อจำกัดจากลักษณะความผิดปกติของขากรรไกรบน ฟัน และใบหน้า ต้องมีการตรวจสภาพเครื่องมือและสุขภาพช่องปากระหว่างการรักษาและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาและสนับสนุนด้านจิตใจ และเมื่อมีฟันแท้ขึ้นเด็กยังจำเป็นต้องได้รับบริการป้องกันโรคในช่องปากและฝึกทักษะการดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง หากมีคู่มือความรู้และแนวทางการดูแลเด็กพิเศษแบบองค์รวมเป็นแนวทางการปฏิบัติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่มีทันตบุคลากรและโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) หรือโรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) สามารถร่วมกันให้บริการได้อย่างมีมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน ทันตบุคลากรสามารถให้คำแนะนำสตรีวัยเจริญพันธุ์ในการเตรียมตัวเมื่อตัดสินใจตั้งครรภ์และการดูแลตัวเองขณะตั้งครรภ์เพื่อลดความเสี่ยงการมีบุตรปากแหว่งเพดานโหว่ การเตรียมตัวในระยะก่อนและหลังการผ่าตัดและเตรียมการจัดฟัน การใส่เครื่องมือที่เพดานปาก รวมทั้งตรวจติดตามสภาพเครื่องมือเหล่านี้ได้ โดยสำนักทันตสาธารณสุขได้เริ่มดำเนินการในเขตสุขภาพที่ 7 เนื่องจากมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นรองรับการรักษาและฟื้นฟูสภาพได้อย่างเบ็ดเสร็จ และมีโรงพยาบาลศรีนครินทร์หรือโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิตะวันฉายรองรับผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเดินทาง เพื่อควบคุมปัจจัยด้านการรักษาระดับตติยภูมิหรือสูงกว่า (supply side of tertiary and super tertiary care) อีกทั้งยังมีนวัตกรรมและการนำร่องระบบขึ้นทะเบียนผู้ป่วยซึ่งอาจนำมาต่อยอดได้ ในด้านการพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเฉพาะพิเศษนั้น จากการสำรวจโดยแบบสอบถามในโรงเรียนเฉพาะพิเศษโสตศึกษาและการศึกษาคนตาบอด ปี 2561 พบว่า สื่อที่โรงเรียนใช้สอนมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้เรื่องสุขภาพช่องปาก เด็กกลุ่มเฉพาะพิเศษไม่สามารถใช้สื่อเด็กปกติมาใช้ในการเรียนรู้ เนื่องจากเด็กกลุ่มเฉพาะพิเศษเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวด้วยประสาทสัมผัสที่มีอยู่ การผลิตสื่อหรือนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ก้าวผ่านข้อจำกัดทางด้านร่างกาย เพื่อความตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากของเด็กกลุ่มเฉพาะพิเศษโดยเฉพาะในวัยเรียน การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมการเรียนรู้สุขภาพช่องปากจำเป็นต้องศึกษาความต้องการของและบริบทแวดล้อมเป็นสำคัญ สำนักทันตสาธารณสุข เห็นความสำคัญของเด็กกลุ่มเฉพาะพิเศษในการดูแลสุขภาพช่องปากเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง จึงเริ่มดำเนินการจัดทำนวัตกรรมสื่อในเด็กกลุ่มเฉพาะพิเศษทางการมองเห็นที่อาศัยการสัมผัสและการได้ยินเป็นหลัก โดยในกลุ่มนี้จะมีทั้งเด็กที่ตาบอดที่สูญเสียการมองเห็นและมองเห็นเลือนลางที่ยังสามารถอ่านอักษรตัวพิมพ์ที่ขยายใหญ่ได้ สื่อจึงต้องออกแบบมาให้ใช้งานดีได้ทั้ง 2 กลุ่ม และเนื่องจากพัฒนาการของเด็กกลุ่มเฉพาะพิเศษจะช้ากว่าเด็กปกติและมีความกังวลและความกลัวมากกว่าปกติ การดูแลสุขภาพช่องปากที่ควรทำได้ตามวัยอาจล่าช้าจำเป็นต้องอาศัยผู้ดูแล จึงผลิตสื่อสำหรับกลุ่มผู้ดูแลเพื่อเพิ่มความเข้าใจและสามารถทำความสะอาดช่องปากกลุ่มเฉพาะพิเศษได้อย่างถูกต้อง ส่วนเด็กกลุ่มเฉพาะพิเศษทางการได้ยิน สื่อการเรียนรู้จะเน้นการมองเห็นและการสัมผัสเป็นหลักและต้องใช้ภาษามือประกอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร ทั้งนี้เมื่อพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้แล้วจะมีการติดตามประเมินผลการใช้งาน เพื่อปรับปรุงให้ใช้งานได้เหมาะสมและเผยแพร่ความคิดและนวัตกรรมไปยังพื้นที่อื่นต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
8. วัตถุประสงค์ : 8.1 เพื่อศึกษาสถานการณ์การบริการเด็กพิเศษและปากแหว่งเพดานโหว่ปีงบประมาณ 2557-2561 สำหรับจัดทำคู่มือแนวทางพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรระดับปฐมภูมิ และดำเนินการพัฒนา 8.2 เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพช่องปาก สารสนเทศ และการสื่อสาร ในการดำเนินงาน 8.3 เพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการในมุมมองของผู้ให้บริการและผู้บริหารสถานพยาบาล ผู้ปกครองและผู้ป่วย และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 8.4 เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมสื่อการดูแลสุขภาพช่องปากไปยังกลุ่มเฉพาะพิเศษเป้าหมาย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.นวัตกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากกลุ่มเฉพาะพิเศษ 1 รูปแบบ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ได้ระบบการดูแลเด็กพิเศษแบบไร้รอยต่อ 1 เขตสุขภาพ 1 รูปแบบ

10. วิธีการดำเนินงาน :
10.1 เสนอโครงการขอการรับรองจริยธรรมการวิจัย และขออนุมัติ 10.2 แต่งตั้งคณะทำงาน 10.3 ประสานงาน สปสช. ส่วนกลางขอข้อมูลเพื่อศึกษาสถานการณ์การบริการและการจัดสรรค่าชดเชยบริการปีงบประมาณ 2557-2561 10.4 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ เขตสุขภาพ สปสช.เขต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 7 โรงพยาบาลขอนแก่น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์วิจัย มูลนิธิตะวันฉาย 10.5 จัดทำคู่มือความรู้และแนวทางการดูแลเด็กพิเศษแบบองค์รวม 10.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและประเมินคู่มือการอบรมและแนวทางการดูแลเด็กพิเศษแบบองค์รวม 10.7 ประชุมสรุปการดำเนินงาน ปรับปรุงคู่มือ และทำรายงานคืนกลับข้อมูล 10.8 พัฒนาต้นแบบนวัตกรรมสุขภาพช่องปากและสอนแปรงฟันในเด็กพิเศษ 10.9 ส่งมอบต้นแบบนวัตกรรมให้กลุ่มเฉพาะพิเศษตัวอย่างทดลองใช้และประเมินผลการใช้งาน 10.10 จัดประชุมพัฒนา ปรับปรุง และประเมินผลนวัตกรรมต้นแบบตุ๊กตาสื่อการเรียนรู้สำหรับคนพิเศษ 10.11 จัดทำนวัตกรรมด้านสุขภาพช่องปาก สารสนเทศ และการสื่อสาร 10.12 ดำเนินการส่งมอบไปยังกลุ่มเป้าหมาย 10.13 นิเทศติดตามงาน/คืนข้อมูล 10.14 สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดจ้างทำต้นแบบนวัตกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากและสอนแปรงฟันเด็กพิเศษ 1 ครั้ง 15 ม.ค. 2562 - 16 ม.ค. 2562 22,080.00
2 จัดจ้างผลิตนวัตกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากและสอนแปรงฟันเด็กพิเศษ 1 ครั้ง 1 ก.พ. 2562 - 29 มี.ค. 2562 114,100.00
3 ประสานงาน นิเทศ ติดตามประเมินผล 1 ครั้ง 1 พ.ค. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 22,440.00
4 จัดจ้างทำคู่มือความรู้และแนวทางการดูแลเด็กพิเศษแบบองค์รวมและไร้รอยต่อจากปฐมภูมิถึงตติยภูมิ พร้อมสื่อการอบรม 14 คน 1 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 50,000.00
5 จัดประชุมประเมินต้นแบบนวัตกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กพิเศษ 20 คน 31 ม.ค. 2562 - 1 ก.พ. 2562 7,380.00
6 จัดประชุมทบทวนและประเมินคู่มือความรู้และแนวทางการดูแลเด็กพิเศษแบบองค์รวมและสื่อการอบรม 20 คน 31 ม.ค. 2562 - 1 ก.พ. 2562 114,000.00
รวมเป็นเงิน 330,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
330,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2561 - 28 มิ.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
14.1 กิจกรรมที่ 1: สถานบริการเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ทั่วประเทศ 14.2 กิจกรรมที่ 2: เขตสุขภาพที่ 7 14.3 กิจกรรมที่ 3: โรงเรียนสอนคนตาบอดและโรงเรียนโสตศึกษาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 14.4 กิจกรรมที่ 4: เขตสุขภาพที่ 7 และโรงเรียนสอนคนตาบอดในเขตกรุงเทพมหานคร

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากร: ทันตบุคลากร พยาบาล เจ้าพนักงานสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข ประชาชน: ผู้ป่วยปากแหว่งและหรือเพดานโหว่และผู้ปกครอง (กรณีผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 18 ปี) : หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่แต่งงานหรือมีสามีโดยไม่แต่งงาน : หญิงตั้งครรภ์ 1-3 เดือน : กลุ่มเด็กเฉพาะพิการทางด้านการมองเห็นและการได้ยินและผู้ดูแล

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ที่ 1: บุคลากรด้านสุขภาพ 16.2 กิจกรรมที่ 2: ทีมสุขภาพเขตสุขภาพที่ 7 ผู้ป่วยปากแหว่งและหรือเพดานโหว่และผู้ปกครอง (กรณีผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 18 ปี) หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่แต่งงานหรือมีสามีโดยไม่แต่งงาน และ หญิงตั้งครรภ์ 1-3 เดือน 16.3 กิจกรรมที่ 3: กลุ่มเด็กเฉพาะพิเศษในโรงเรียนสอนคนตาบอดและโรงเรียนโสตศึกษาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการและผู้ดูแล 16.4 กิจกรรมที่ 4: ทีมสุขภาพเขตสุขภาพที่ 7 และครูและนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดในเขตกรุงเทพมหานคร

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ทพญ.ปฐมา เชาวนเมธา

19. ผู้เสนอโครงการ :
ทพญ.เพ็ญแข ลาภยิ่ง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ทพญ.ปิยะด ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักทันตสาธารณสุข
ลำดับที่ : 16

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาและขยายผลการใช้นวัตกรรมสุขภาพวัยรุ่น

2. ยุทธศาสตร์ :
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

4. cluster :
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (16)5.2 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพ
5.2 โครงการสำคัญ 5.โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน แข็งแรง และฉลาด

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 6) พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

7. หลักการและเหตุผล :
กรมอนามัยในฐานะกรมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องรองรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564) โดยมุ่งเน้นการบูรณาการเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมาย ทิศทางที่ชัดเจน และเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายสูงสุดคือ ประชาชนสุขภาพดี ภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่มีความสุข จากข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีประชากรอยู่ในกลุ่มวัยรุ่น (อายุ 10-19 ปี)ประมาณ 8,513,736 คน คิดเป็น ร้อยละ 13.25 ซึ่งเป็นกลุ่มที่สุขภาพทั่วไปดี แต่ต้องให้ความสำคัญเพราะเริ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงหลายอย่างซึ่งจะส่งมีผลต่อตนเอง ลูกและการเป็นโรคเรื้อรังในวัยผู้ใหญ่ไปจนถึงสูงอายุ เช่น การบริโภคแอลกอฮอล์ ยาสูบ ขาดการออกกำลังกาย การบริโภคที่ไม่เหมาะสม การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน รวมทั้งความรุนแรงแบบต่างๆ เนื่องจากเป็นวัยที่ก้ำกึ่ง ระหว่างความเป็นเด็กกับผู้ใหญ่จึงมักมีปัญหาเรื่องการปรับตัว เกิดความเครียดอาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าและ สุขภาพจิต การพัฒนาทักษะชีวิตและการช่วยเหลือสนับสนุนด้านสังคมจิตวิทยาเป็นเรื่องสำคัญ นอกจากนี้ยังพบว่าเป็นกลุ่มที่มีการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพน้อยกว่ากลุ่มประชากรอื่นๆ จากผลการสำรวจทันตสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 พ.ศ. 2560 โดยสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ในกลุ่มอายุ 15 ปี พบว่ามีเหงือกอักเสบร้อยละ 69.9 มีฟันผุร้อยละ 62.7 ค่าเฉลี่ยฟันผุอุดถอน 2.0 ซี่/คน มีฟันผุที่ยังไม่ได้รับการรักษาเฉลี่ย 0.9 ซี่ต่อคน ร้อยละ 47.4 เคยได้รับบริการตรวจฟันโดยทันตบุคลากร และร้อยละ 51.9 ต้องการได้รับความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์การดูแลช่องปาก นอกจากนี้จากการสำรวจพฤติกรรมพึงประสงค์ด้านทันตสุขภาพในปี 2559-60 พบว่าวัยรุ่นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 95 แปรงฟันตอนตื่นนอน และ มากกว่าร้อยละ 85 แปรงฟันก่อนนอน การแปรงฟันหลังอาหารไม่ถึงร้อยละ 10 ประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างต้องการขูดหินปูน และทำให้ฟันขาว (ร้อยละ42.7-51.0) ต้องการจัดฟัน (ร้อยละ 33.4-49.0) แสดงว่ากลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่ยังแปรงฟันไม่มีประสิทธิภาพและมีความรู้เข้าใจเรื่องบริการทันตกรรมน้อย และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทันตสุขภาพที่ยังไม่ถูกต้องเหมาะสม ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพวัยรุ่นให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม สำนักทันตสาธารณสุข จึงได้จัดทำโครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มวัยรุ่นมีสุขภาพช่องปากที่ดี มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของทันตสุขภาพและผลิตภัณฑ์ทันตสุขภาพ ร่วมกับการมีพฤติกรรมพึงประสงค์ด้านสุขภาพอื่นๆ เพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงต่อไปในอนาคต อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อส่งเสริมเด็กวัยเรียนวัยรุ่นให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านทันตสุขภาพ 2 เพื่อพัฒนาและขยายผลการใช้นวัตกรรมสุขภาพวัยรุ่น Strong Smart Smile

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School : HLS) " 1 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ขยายผลการใช้นวัตกรรมวัยรุ่น Strong Smart Smile 60 แห่ง
2.เชิงคุณภาพ : เด็กวัยรุ่นเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่นร้อยละ 70 70 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. แต่งตั้งคณะทำงานในการดำเนินโครงการ 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานวัตกรรมสุขภาพวัยรุ่น 3. ขยายผลการใช้นวัตกรรมสุขภาพวัยรุ่น Strong Smart Smile ในการสัมมนาวิชาการสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นระดับประเทศ 4. ติดตามงานพื้นที่เครือข่ายและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 5. ร่วมประชุมถอดบทเรียนการเสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่น Strong Smart Smile

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ติดตามงานพื้นที่เครือข่ายและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 4 ครั้ง 1 พ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562 15,000.00
2 ประชุมถอดบทเรียนการเสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่น Strong Smart Smile 15 คน 6 มิ.ย. 2562 - 7 มิ.ย. 2562 71,000.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานวัตกรรมสุขภาพวัยรุ่น 40 คน 13 ธ.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561 214,000.00
รวมเป็นเงิน 300,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
300,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. สถานที่ดำเนินโครงการ : จังหวัดนนทบุรี/ ปทุมธานี 2. พื้นที่เป้าหมาย : พื้นที่นำร่องที่เข้าร่วมพัฒนาและขยายผล

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
แกนนำวัยรุ่น สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน บุคลากรสาธารณสุขและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่นำร่อง

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ทพญ.สุรัตน์ มงคลชัยอรัญญา

19. ผู้เสนอโครงการ :
ทพญ.นนทนี ตั้งเจริญดี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารรสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักทันตสาธารณสุข
ลำดับที่ : 17

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักทันตสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562

2. ยุทธศาสตร์ :
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
14) ร้อยละของผู้สูงอายุ (60-74 ปี) มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ และ 4 คู่สบ

4. cluster :
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ (40)13.3 พัฒนาระบบกลไก เพื่อสร้างการเข้าถึงนวัตกรรมแบบผสมผสาน
5.2 โครงการสำคัญ 13.โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี 2562

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการ : 8) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7. หลักการและเหตุผล :
สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันเทคโนโลยีเอื้อให้ทำงานได้รวดเร็วและลงลึกได้มากขึ้น บุคลากรจึงจำเป็นต้องเท่าทันและรับมือการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สำนักทันตสาธารณสุขเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีทุกช่วงวัยของชีวิต มีพันธกิจในการ 1) พัฒนา สนับสนุน และขับเคลื่อนให้เกิดนโยบาย/กฎหมายที่จำเป็น 2) ผลิต/พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมทันตสุขภาพ 3) เฝ้าระวังสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมที่กระทบต่อสุขภาพช่องปาก 4) เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในงานทันตสาธารณสุขให้สามารถดำเนินการส่งเสริมทันตสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพแก่ประชาชนโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้เครือข่าย และ 5) พัฒนาระบบทันตสาธารณสุขและระบบที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำแผนงาน เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตลอดจนกำกับติดตามและประเมินผล เพื่อพัฒนานโยบาย กฎหมาย และระบบอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ นอกเหนือจากการเรียนรู้ผ่านการทำงานแบบปัจเจกบุคคลและการจัดอบรมแล้ว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 สำนักทันตสาธารณสุขได้จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ LEARN สำหรับกลุ่มบุคลากรรุ่นใหม่ด้วยกระบวนการทางสังคมของคนรุ่นเดียวกันให้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งตนและผู้อื่น พัฒนาศักยภาพ รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ในปีงบประมาณ 2562 ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักทันตสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย 2 กิจกรรมคือ จาก Big data สู่งานวิชาการ และการผลิตสื่อในงานทันตสาธารณสุข

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักทันตสาธารณสุขในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระดับชาติด้านวิชาการ ติดตามกำกับ และประเมินผลนโยบาย 2 เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านทันตสาธารณสุข 3 เพื่อพัฒนาทักษะการผลิตสื่องานทันตสาธารณสุข

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1. เจ้าหน้าที่สำนักทันตสาธารณสุข จำนวน 60 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพการ 60 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : บุคลากรสำนักทันตสาธารณสุขพัฒนาศักยภาพ 6 ครั้ง 6 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
ประชุม/อบรม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Advance statistics 12 คน 7 ม.ค. 2562 - 11 ม.ค. 2562 40,500.00
2 LEARN การทำสื่อในงานทันตสาธารณสุข 20 คน 3 ธ.ค. 2561 - 4 ธ.ค. 2561 18,000.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลการสำรวจสภาวะระดับประเทศ 4 ครั้ง 100 คน 1 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562 45,000.00
รวมเป็นเงิน 103,500.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
103,500.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ห้องประชุมสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรสำนักทันตสาธารณสุข

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรสำนักทันตสาธารณสุข

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ทพญ.เพ็ญแข ลาภยิ่ง นางสาวณัฐมนัสนันท์ ศรีทอง นางศิริวรรณ อ่อนนุชมงคล

19. ผู้เสนอโครงการ :
ทพญ.เพ็ญแข ลาภยิ่ง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารรสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................