สรุปภาพรวมงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC)

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเทียบเป้าหมาย

ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามมติ ครม.
ไตรมาส เป้าหมาย แผนการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย
มติ ครม. มติ กรม
ไตรมาสที่ 1 32 % 32 % 27.55 % 26.72 %
ไตรมาสที่ 2 54 % 55 % 52.64 % 51.75 %
ไตรมาสที่ 3 77 % 84 % 80.48 % 70.30 %
ไตรมาสที่ 4 100 % 100 % 100.00 % 70.35 %

สรุปสถานะการจัดทำแผนปฏิบัติการรายหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุ ✗ : ยังไม่อนุมัติ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 29 มิ.ย. 2565 : 09:46

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน จำนวน
โครงการ
จำนวน
เงินที่ได้รับ
จำนวน
เงินที่ใช้ไป
ร้อยละ
การใช้เงิน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 สถานะ
รวมทั้งหมด 559 267,060,268.90 187,875,707.28 26.72 51.75 70.30 -  
สำนักงานเลขานุการกรม 12 6,495,672.00 5,676,038.55 23.89 80.91 87.38 -  
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 9 1,983,888.00 1,681,091.70 39.57 62.41 84.74 -  
กลุ่มตรวจสอบภายใน 4 983,300.00 828,023.53 40.94 69.92 84.21 -  
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 15 10,481,028.00 8,644,998.61 21.46 52.51 82.48 -  
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 9 6,603,147.00 5,332,109.25 14.28 58.08 80.75 -  
กองกฎหมาย 6 4,291,500.00 3,440,652.76 19.04 56.02 80.17 -  
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 33 10,884,787.00 8,722,861.72 25.29 50.65 80.14 -  
กองคลัง 8 2,194,500.00 1,739,527.24 54.07 64.78 79.27 -  
สำนักโภชนาการ 15 10,725,115.00 8,476,392.59 26.97 59.87 79.03 -  
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 10 2,068,840.00 1,630,367.52 45.09 67.59 78.81 -  
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 6 8,014,025.00 6,187,303.00 14.91 36.23 77.21 -  
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 25 8,872,851.10 6,845,001.92 29.74 53.74 76.38 -  
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 29 8,456,964.00 6,520,294.01 35.08 58.25 77.00 -  
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 34 7,533,780.00 5,657,659.01 28.29 52.87 75.10 -  
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 6 8,285,990.00 6,191,688.21 18.40 41.62 74.17 -  
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 6 884,500.00 655,777.90 44.15 66.35 74.14 -  
กองแผนงาน 9 7,521,350.00 5,572,118.55 23.45 40.29 74.08 -  
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 22 7,154,150.00 5,288,107.03 36.42 55.10 73.92 -  
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8 3,638,000.00 2,684,159.00 32.68 53.83 73.78 -  
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 7 4,979,540.00 3,632,069.00 22.75 62.03 72.94 -  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 19 17,363,397.00 12,452,920.00 19.62 55.25 71.72 -  
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 30 9,224,980.00 6,526,410.09 27.76 51.27 70.75 -  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 6 1,095,833.00 774,218.00 17.30 37.98 70.65 -  
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 21 9,022,426.00 6,317,449.08 34.87 53.84 70.02 -  
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ 10 9,623,124.80 6,679,563.29 23.19 48.08 69.41 -  
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 19 6,331,880.00 4,319,333.29 24.53 48.75 68.22 -  
กองการเจ้าหน้าที่ 11 6,141,600.00 4,180,677.93 21.42 48.42 68.07 -  
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 34 13,615,400.00 9,232,624.42 32.64 54.42 67.81 -  
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 10 10,615,963.00 6,817,472.52 22.19 56.13 64.22 -  
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 7 3,033,000.00 1,943,601.25 12.75 39.74 64.08 -  
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 27 9,872,848.00 6,235,725.79 32.05 50.24 63.16 -  
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 15 9,400,880.00 5,618,140.44 30.03 51.19 59.76 -  
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 29 8,350,740.00 4,895,768.02 38.71 47.15 58.63 -  
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 5 4,641,640.00 2,567,940.67 20.56 35.04 55.32 -  
สำนักทันตสาธารณสุข 18 13,811,985.00 7,474,119.48 29.06 43.86 54.11 -  
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 25 12,861,645.00 6,433,501.91 27.46 43.80 50.02 -  

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน จำนวน
โครงการ
จำนวน
เงินที่ได้รับ
จำนวน
เงินที่ใช้ไป
ร้อยละ
การใช้เงิน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 สถานะ
รวมทั้งหมด 559 267,060,268.90 187,875,707.28 26.72 51.75 70.30 -  
สำนักงานเลขานุการกรม 12 6,495,672.00 5,676,038.55 23.89 80.91 87.38 -  
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 9 1,983,888.00 1,681,091.70 39.57 62.41 84.74 -  
กลุ่มตรวจสอบภายใน 4 983,300.00 828,023.53 40.94 69.92 84.21 -  
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 15 10,481,028.00 8,644,998.61 21.46 52.51 82.48 -  
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 9 6,603,147.00 5,332,109.25 14.28 58.08 80.75 -  
กองกฎหมาย 6 4,291,500.00 3,440,652.76 19.04 56.02 80.17 -  
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 33 10,884,787.00 8,722,861.72 25.29 50.65 80.14 -  
กองคลัง 8 2,194,500.00 1,739,527.24 54.07 64.78 79.27 -  
สำนักโภชนาการ 15 10,725,115.00 8,476,392.59 26.97 59.87 79.03 -  
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 10 2,068,840.00 1,630,367.52 45.09 67.59 78.81 -  
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 6 8,014,025.00 6,187,303.00 14.91 36.23 77.21 -  
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 25 8,872,851.10 6,845,001.92 29.74 53.74 76.38 -  
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 29 8,456,964.00 6,520,294.01 35.08 58.25 77.00 -  
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 34 7,533,780.00 5,657,659.01 28.29 52.87 75.10 -  
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 6 8,285,990.00 6,191,688.21 18.40 41.62 74.17 -  
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 6 884,500.00 655,777.90 44.15 66.35 74.14 -  
กองแผนงาน 9 7,521,350.00 5,572,118.55 23.45 40.29 74.08 -  
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 22 7,154,150.00 5,288,107.03 36.42 55.10 73.92 -  
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8 3,638,000.00 2,684,159.00 32.68 53.83 73.78 -  
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 7 4,979,540.00 3,632,069.00 22.75 62.03 72.94 -  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 19 17,363,397.00 12,452,920.00 19.62 55.25 71.72 -  
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 30 9,224,980.00 6,526,410.09 27.76 51.27 70.75 -  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 6 1,095,833.00 774,218.00 17.30 37.98 70.65 -  
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 21 9,022,426.00 6,317,449.08 34.87 53.84 70.02 -  
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ 10 9,623,124.80 6,679,563.29 23.19 48.08 69.41 -  
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 19 6,331,880.00 4,319,333.29 24.53 48.75 68.22 -  
กองการเจ้าหน้าที่ 11 6,141,600.00 4,180,677.93 21.42 48.42 68.07 -  
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 34 13,615,400.00 9,232,624.42 32.64 54.42 67.81 -  
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 10 10,615,963.00 6,817,472.52 22.19 56.13 64.22 -  
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 7 3,033,000.00 1,943,601.25 12.75 39.74 64.08 -  
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 27 9,872,848.00 6,235,725.79 32.05 50.24 63.16 -  
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 15 9,400,880.00 5,618,140.44 30.03 51.19 59.76 -  
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 29 8,350,740.00 4,895,768.02 38.71 47.15 58.63 -  
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 5 4,641,640.00 2,567,940.67 20.56 35.04 55.32 -  
สำนักทันตสาธารณสุข 18 13,811,985.00 7,474,119.48 29.06 43.86 54.11 -  
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 25 12,861,645.00 6,433,501.91 27.46 43.80 50.02 -  
[10.100.1.52]