สรุปภาพรวมงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC)

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเทียบเป้าหมาย

ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามมติ ครม.
ไตรมาส เป้าหมาย แผนการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย
มติ ครม. มติ กรม
ไตรมาสที่ 1 32 % 32 % 18.08 % 17.99 %
ไตรมาสที่ 2 54 % 55 % 42.50 % 41.38 %
ไตรมาสที่ 3 77 % 84 % 60.43 % 58.70 %
ไตรมาสที่ 4 100 % 100 % 100.00 % 65.16 %

สรุปสถานะการจัดทำแผนปฏิบัติการรายหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมายเหตุ ✗ : ยังไม่อนุมัติ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 3 ส.ค. 2564 : 20:44

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน จำนวน
โครงการ
จำนวน
เงินที่ได้รับ
จำนวน
เงินที่ใช้ไป
ร้อยละ
การใช้เงิน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 สถานะ
รวมทั้งหมด 689 556,226,074.04 362,441,181.77 17.99 41.38 58.70 65.16  
กองแผนงาน 10 14,229,680.00 13,607,431.66 12.46 24.90 94.47 95.63  
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 7 12,551,641.00 11,419,314.29 20.10 53.65 86.05 90.98  
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ 11 8,596,609.01 7,791,208.95 24.83 71.71 89.66 90.63  
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 34 15,289,493.00 13,520,894.98 28.45 67.52 83.88 88.43  
สำนักโภชนาการ 13 12,861,080.00 11,266,904.62 28.68 56.78 75.24 87.60  
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 11 2,050,280.00 1,792,587.43 35.42 62.53 82.48 87.43  
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 19 16,905,120.00 14,704,265.56 13.14 52.63 76.85 86.98  
กองคลัง 6 2,364,900.00 2,048,392.52 53.26 61.06 80.68 86.62  
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 10 10,095,700.60 8,735,629.80 14.49 58.05 82.39 86.53  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 5 1,442,000.00 1,178,520.74 36.63 68.05 79.18 81.73  
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 10 5,461,450.00 4,429,025.85 13.89 49.55 75.71 81.10  
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 16 12,423,140.22 10,073,099.35 11.51 46.38 73.86 81.08  
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 36 19,828,662.00 15,519,114.74 18.73 48.46 67.07 78.27  
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 8 12,312,375.00 9,626,790.05 33.04 48.68 71.73 78.19  
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 24 17,222,556.76 13,337,021.84 17.36 37.15 56.74 77.44  
สำนักทันตสาธารณสุข 24 14,585,710.00 11,121,569.19 27.46 46.44 61.21 76.25  
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 7 1,000,942.03 761,540.53 27.08 54.53 73.50 76.08  
สำนักงานเลขานุการกรม 8 5,240,750.00 3,808,744.42 19.90 65.11 71.82 72.68  
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 10 17,848,044.00 12,968,219.76 12.57 30.92 64.50 72.66  
กลุ่มตรวจสอบภายใน 4 1,119,700.00 792,600.91 37.81 49.25 66.64 70.79  
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 9 15,106,700.00 10,519,684.00 8.38 48.07 67.40 69.64  
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 35 20,703,356.42 14,319,723.67 18.57 39.84 52.28 69.17  
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 41 23,902,749.00 16,333,117.06 15.20 43.33 59.31 68.33  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 18 24,830,164.00 16,733,145.00 17.76 37.73 67.39 67.39  
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 55 25,092,903.00 16,469,056.27 17.89 45.78 56.13 65.63  
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 9 3,212,100.00 2,102,852.74 22.42 50.27 65.47 65.47  
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 19 22,056,261.00 14,130,535.00 27.12 55.01 58.66 64.07  
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 37 17,571,423.00 10,562,244.58 24.12 43.61 60.11 60.11  
กองการเจ้าหน้าที่ 7 5,071,580.00 3,029,370.68 22.86 47.30 59.73 59.73  
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 33 25,146,812.00 14,767,757.79 17.15 35.40 52.35 58.73  
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 14 4,122,698.00 2,410,360.93 18.69 38.43 52.97 58.47  
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 32 26,545,306.00 14,297,352.00 22.66 41.25 53.38 53.86  
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 31 31,902,806.00 16,474,683.60 14.67 30.38 39.55 51.64  
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 41 43,904,546.00 21,636,948.37 16.76 33.78 45.21 49.28  
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 28 34,148,936.00 14,194,241.60 14.21 27.81 36.70 41.57  
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 7 29,477,900.00 5,957,231.29 2.39 14.76 20.21 20.21  

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน จำนวน
โครงการ
จำนวน
เงินที่ได้รับ
จำนวน
เงินที่ใช้ไป
ร้อยละ
การใช้เงิน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 สถานะ
รวมทั้งหมด 689 556,226,074.04 362,441,181.77 17.99 41.38 58.70 65.16  
กองแผนงาน 10 14,229,680.00 13,607,431.66 12.46 24.90 94.47 95.63  
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 7 12,551,641.00 11,419,314.29 20.10 53.65 86.05 90.98  
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ 11 8,596,609.01 7,791,208.95 24.83 71.71 89.66 90.63  
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 34 15,289,493.00 13,520,894.98 28.45 67.52 83.88 88.43  
สำนักโภชนาการ 13 12,861,080.00 11,266,904.62 28.68 56.78 75.24 87.60  
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 11 2,050,280.00 1,792,587.43 35.42 62.53 82.48 87.43  
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 19 16,905,120.00 14,704,265.56 13.14 52.63 76.85 86.98  
กองคลัง 6 2,364,900.00 2,048,392.52 53.26 61.06 80.68 86.62  
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 10 10,095,700.60 8,735,629.80 14.49 58.05 82.39 86.53  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 5 1,442,000.00 1,178,520.74 36.63 68.05 79.18 81.73  
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 10 5,461,450.00 4,429,025.85 13.89 49.55 75.71 81.10  
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 16 12,423,140.22 10,073,099.35 11.51 46.38 73.86 81.08  
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 36 19,828,662.00 15,519,114.74 18.73 48.46 67.07 78.27  
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 8 12,312,375.00 9,626,790.05 33.04 48.68 71.73 78.19  
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 24 17,222,556.76 13,337,021.84 17.36 37.15 56.74 77.44  
สำนักทันตสาธารณสุข 24 14,585,710.00 11,121,569.19 27.46 46.44 61.21 76.25  
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 7 1,000,942.03 761,540.53 27.08 54.53 73.50 76.08  
สำนักงานเลขานุการกรม 8 5,240,750.00 3,808,744.42 19.90 65.11 71.82 72.68  
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 10 17,848,044.00 12,968,219.76 12.57 30.92 64.50 72.66  
กลุ่มตรวจสอบภายใน 4 1,119,700.00 792,600.91 37.81 49.25 66.64 70.79  
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 9 15,106,700.00 10,519,684.00 8.38 48.07 67.40 69.64  
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 35 20,703,356.42 14,319,723.67 18.57 39.84 52.28 69.17  
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 41 23,902,749.00 16,333,117.06 15.20 43.33 59.31 68.33  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 18 24,830,164.00 16,733,145.00 17.76 37.73 67.39 67.39  
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 55 25,092,903.00 16,469,056.27 17.89 45.78 56.13 65.63  
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 9 3,212,100.00 2,102,852.74 22.42 50.27 65.47 65.47  
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 19 22,056,261.00 14,130,535.00 27.12 55.01 58.66 64.07  
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 37 17,571,423.00 10,562,244.58 24.12 43.61 60.11 60.11  
กองการเจ้าหน้าที่ 7 5,071,580.00 3,029,370.68 22.86 47.30 59.73 59.73  
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 33 25,146,812.00 14,767,757.79 17.15 35.40 52.35 58.73  
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 14 4,122,698.00 2,410,360.93 18.69 38.43 52.97 58.47  
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 32 26,545,306.00 14,297,352.00 22.66 41.25 53.38 53.86  
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 31 31,902,806.00 16,474,683.60 14.67 30.38 39.55 51.64  
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 41 43,904,546.00 21,636,948.37 16.76 33.78 45.21 49.28  
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 28 34,148,936.00 14,194,241.60 14.21 27.81 36.70 41.57  
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 7 29,477,900.00 5,957,231.29 2.39 14.76 20.21 20.21  
[10.100.1.52]