สถิติการเข้าใช้งาน

สถิติการเข้าใช้งานจำแนกรายปีงบประมาณ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 มี.ค. 2564 : 12:59
ปีงบประมาณ จำนวนการเข้าใช้งาน
2560 16,678
2561 45,148
2562 50,789
2563 87,868
2564 82,801

สถิติการเข้าใช้งานจำแนกรายหน่วยงาน

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 มี.ค. 2564 : 12:59
หน่วนงาน จำนวนการเข้าใช้งาน
กองแผนงาน 17,854
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 15,185
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 14,217
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 14,121
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 13,235
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 13,113
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 12,121
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 11,400
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 11,234
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 10,382
สำนักโภชนาการ 10,345
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 9,595
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 8,949
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 8,460
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 8,006
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 7,743
กองการเจ้าหน้าที่ 7,410
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 6,783
สำนักทันตสาธารณสุข 6,490
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 6,006
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 5,988
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 5,276
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5,215
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 5,168
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ 5,155
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 5,082
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 4,783
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 4,687
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 4,655
กองกฎหมาย 4,563
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 4,027
กลุ่มตรวจสอบภายใน 3,663
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 3,604
กองคลัง 2,729
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 2,630
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 2,010
สำนักงานเลขานุการกรม 1,149
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ 142
สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน 109