สถิติการเข้าใช้งาน

สถิติการเข้าใช้งานจำแนกรายปีงบประมาณ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 มี.ค. 2564 : 12:59
ปีงบประมาณ จำนวนการเข้าใช้งาน
2560 16,678
2561 45,148
2562 50,789
2563 87,868
2564 92,736
2565 36,484

สถิติการเข้าใช้งานจำแนกรายหน่วยงาน หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 มี.ค. 2564 : 12:59
หน่วนงาน จำนวนการเข้าใช้งาน
กองแผนงาน 19,544
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 17,207
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 17,168
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 16,506
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 15,307
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 14,896
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 14,156
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 13,944
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 13,417
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 12,022
สำนักโภชนาการ 11,678
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 11,092
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 10,155
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 9,401
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 9,326
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 9,102
กองการเจ้าหน้าที่ 8,369
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 8,017
สำนักทันตสาธารณสุข 7,518
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 6,780
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 6,673
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ 6,528
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6,409
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 6,229
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 5,974
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 5,880
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 5,867
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 5,624
กองกฎหมาย 5,540
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 5,325
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 4,578
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 4,149
กลุ่มตรวจสอบภายใน 4,018
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 3,789
กองคลัง 3,305
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 2,014
สำนักงานเลขานุการกรม 1,945
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ 142
สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน 109